Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Afskedsreception963821-02-2018 10:23:24304http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-20T23:00:00Z<p>Centerchef Vibeke Juel Blem har besluttet at gå på pension, for at få mere tid til familie og børnebørn.</p><p>Bornholms Regionskommune inviterer derfor til en åben reception i</p><p><strong>Det Gule Hus, Dr. Kabells Vej 24 A, Rønne</strong><br><strong>mandag den 26. februar kl. 14.00.</strong></p><p>Jeg håber, at mange vil komme forbi og være med til at sige tak for Vibekes mangeårige indsats og ønske hende held og lykke fremover.</p><p><br>Johannes Nilsson<br>Servicedirektør<br></p><img alt="børn der leger" src="/SiteCollectionImages/006.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af bygning til erhverv på Tejn Havn 931919-02-2018 14:26:35183http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-18T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune ønsker liv i de bygninger havnen har overtaget ved konkurser på Tejn Havn og udbyder hermed en ejerlejlighed efter reglerne om offentligt udbud. </p><p>Der er tale om en 869 m2 stor bygning på <strong>Vestkajen 3</strong> tæt ved havnebassinet med dobbelthøjt rum og dermed mulighed for at indskyde en ekstra etage. </p><p>Læs mere på Erhverv / Udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-bygning-til-erhverv---Tejn-Havn.aspx">Udbud af bygning til erhverv, Tejn Havn.</a>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Center For Natur, Miljø og Fritid.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><img alt="Udbud af bygning , Vesthavnsvej 3" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/vestkajen_3.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gylle må udbringes fra 1. februar1098612-02-2018 11:40:53211http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-11T23:00:00Z<p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Gylle må udbringes fra 1. februar, men skal kun køres ud af nød og med omtanke for afgrøden og arealet</strong>. </p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Husk, det ikke er tilladt på snedækkede og frosne arealer!</strong>&#160; <br></p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Er gyllebeholderen fuld 1. februar? </strong><br>Hvis du af pladsmæssige årsager har behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, skal gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse. </p><p><strong>Husk reglerne </strong><br>Ifølge <a href="https&#58;//www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192157" target="_blank">husdyrgødningsbekendtgørelsen</a> må husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning <strong>ikke</strong> udbringes på&#58; </p><p>&#160;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare) </li><li>Arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer (&gt;100 m²) og kystlande</li><li><span aria-hidden="true"></span>Frosne arealer. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen </li><li><span aria-hidden="true"></span>Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm</li><li><span aria-hidden="true"></span>Skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet. </li></ul><p><strong><br>Undtagelser&#58; </strong><br>På arealer med skråninger på 6-12 grader kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet. <br><br><strong>Husk,</strong> at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.</p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p>&#160;</p><img alt="Gylde udkørsel" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/gylle-udkørsel-hjemm.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm 1445301-02-2018 14:14:41252http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-31T23:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2017 godkendt en strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm samt styrelsesvedtægt for dagtilbud (forældreindflydelse). </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Strategi-for-fremtidens-dagtilbud.aspx" target="_blank">Læs strategien og styrelsesvedtægten her</a>.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/boernogskole_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forældreansvarskurser - stadig ledige pladser1307224-01-2018 12:13:24590http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-23T23:00:00Z<p>​I Center for Børn og Familie tilbyder vi i 2018 gratis kurser i fælles forældreansvar (KIFF) til forældre, der er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet.</p><p>Der er stadig ledige pladser på holdet.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Mere&#160;om KIFF</a>.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/BRNEHA.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nexøs byudviklingsplan981821-12-2017 09:29:59525http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-20T23:00:00Z<p><strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø prioriterer ønskerne til Nexø boligområde</strong><br><br>Mandag den 18. december holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit fjerde arbejdsgruppemøde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus. Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Østbornholms Turistforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Mødet satte fokus på ønskerne til udviklingen af Nexø bymidte. </p><p><strong>Prioritering af projekter </strong><br>I arbejdet frem mod et oplæg til styregruppen i januar 2018, er arbejdsgruppen gået i gang med konkretisering og prioritering af idéer, projekter og tiltag. På dette møde blev der stillet skarpt boligområdet i Nexø. Det var det sidste møde i rækken af prioriteringsmøder, som er blevet gjort i forhold til havnen, bymidten og boligområdet i Nexø. <br>Strategien for Nexø inddeles i tre store dele&#58; byudviklingsplan, konkrete projekter og driftsopgaver. Dertil kommer beskrivelse af proces og projektorganisering for det videre arbejde med hvert enkelt af de konkrete projekter. Arbejdsgruppen arbejder videre med den konkrete formulering af strategien i januar måned, hvor arbejdsgruppen også inviterer alle borgere i Nexø til at komme med idéer og input til udviklingen.</p><p><strong>Foreningerne ønsker et nyt boligprojekt </strong><br>Befolkningstal viser at ca. 75 % af Bornholms befolkning bosætter sig 1-3 km fra kysten. Nexø er i kraft af sin placering langs kysten et attraktivt sted at bosætte sig og har gode muligheder for at tiltrække tilflyttere. Arbejdsgruppen ønsker at skabe nye og spændende boligprojekter i Nexø og pegede på mødet på et boligområde på bakken ved Ibskervej som et muligt byggefelt til fx et moderne bofællesskab til både ældre og børnefamilier. Lignende bofællesskaber skyder op rundt omkring i landet, bl.a. i Trekroner ved Roskilde, så der vil være erfaringer at trække på fra lignende projekter. <br>Nexø Havn har solgt Nordfilet grunden til en investor, der ligeledes ønsker at bygge boliger. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse frem til en spændende dialog og koordinering om Nexøs boligudvikling med den nye investor. </p><p><strong>Nexø Idékontor </strong><br>Arbejdsgruppen åbner den 1. januar et idékontor i et lokale på Sdr Hammer 2c i Nexø. Formålet med kontoret er at sikre at udviklingen af Nexø og processen omkring udviklingen bliver synlig og gennemskuelig for alle Nexøs borgere. Kontoret er et nyt princip for borgerinddragelse som afprøves i forbindelse med udviklingen af Nexø, og kan være med til at skabe præcedens for fremtidige udviklingsprocesser. Det første arrangement holdes den 10. januar, hvor arbejdsgruppen præsenterer sit arbejde med prioriteringer for Nexøs udvikling, og alle har mulighed for at komme med input og idéer. <br>&#160;<br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst&#58;</strong><br>Dorthe Møller Paulsen, projektleder i Center for Teknik og Miljø, telefon 5692 2053, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Dorthe.Paulsen@brk.dk">Dorthe.Paulsen@brk.dk</a> </p><p><br><strong>Fakta&#58;</strong><br>Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen består i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejder på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. Strategien fra arbejdsgruppen forelægges styregruppen i januar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. <br></p><p><strong>Arbejdsgruppen består af&#58; <br></strong><br>Østtinget&#58; Mogens Vibe (formand)<br>Erhvervsgruppe Øst&#58; Niels Plum (formand), Martin Andersen (næstformand)<br>Østbornholms Turistforening&#58; Kirstin Blomgren (formand)<br>Nexø Borgerforening&#58; Jens Christian Kofoed (formand), Allan Møller (næstformand) <br>Nexø Havn A/S, Carsten Andersen (administrerende direktør)<br><strong>Bornholms Regionskommune</strong>&#58; <br>Dorthe Møller Paulsen (projektleder), Jens Kofod (arkitekt), Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent), Martin Petersen (leder af Plan og Projekter)<br></p><p><strong>Styregruppen består af&#58; </strong><br>Winni Grosbøll (borgmester), <br>Erik Lund Hansen (formand for Fritids- og Kulturudvalget), <br>Carsten Scheibye (formand for Teknik – og Miljøudvalget), <br>Søren Schow, (formand, Nexø Havn A/S), <br>Henrik Erichsen, (næstformand, Nexø Havn A/S), <br>Carsten Andersen, (administrerende direktør, Nexø havn A/S) <br>Steen Birkedal (sekretariatschef), <br>Martin Petersen (leder af Plan og Projekter).&#160; <br><br>Center for Teknik og Miljø</p><p>&#160;</p><img alt="luftfoto nexø" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn1515120-12-2017 12:53:12489http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-19T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder hermed ”Sorte Cafe” (havnens tidligere værksted) beliggende Ejnar Mikkelsensvej 23 på Gudhjem Havn til leje. </p><p>&#160;</p><p>Se mere på Erhverv/udbud/<a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-bygning-til-leje-på-Gudhjem-havn.aspx">Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn.</a></p><p>&#160;</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="Oversigtsbillede" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/EjnarMikkelsensvej_23.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgmesteren inviterer alle til at sætte sig et grønt mål500704-12-2017 13:00:08430http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-03T23:00:00Z<p>​<strong>Kom og mød borgmester Winni Grosbøll til en snak om Bright Green Island, grøn omstilling og &quot;mit bornholmermål&quot;. Det foregår i Kvickly Nexø og Rønne tre dage i december. </strong></p><p>Bright Green Island handler også om den helt almindelige hverdag, og det er den, der er i fokus i december, hvor borgmester Winni Grosbøll inviterer alle bornholmere til at sætte sig et &quot;bornholmermål&quot;.</p><p>&quot;Mit bornholmermål&quot; er den enkelte bornholmers bidrag til at gøre Bornholm til en bæredygtig grøn ø, fordi ethvert skridt gør en forskel i det store billede. Det kan være at spare på strømmen, kompostere køkkenaffaldet, købe lokale fødevarer eller noget andet, der giver mening for miljøet og ofte også pengepungen.</p><p>Kom og få inspiration til at finde dit bornholmermål og stil borgmesteren dine spørgsmål om Bright Green Island&#58;</p><p>Fredag den 8. december fra 9-11 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Lørdag den 9. december fra 10-13 i Kvickly i Nexø</p><p>Tirsdag den 19. december fra 9-12 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Vi har materiale med, så du kan skrive dit bornholmermål ned, få taget et billede sammen med det, og vi kan også hjælpe dig med at lægge det op på Bright Green Islands Facebook-side og hjemmeside, hvis du har lyst til at dele. </p><p>Allerede nu kan du læse om &quot;Mit bornholmermål&quot;, se andres mål og finde inspiration i de ti gode råd til en grønnere hverdag &quot;Ti grønne skridt&quot; på hjemmesiden <a href="http&#58;//www.brightgreenisland.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brightgreenisland.dk</span></a> Følg også med på Bright Green Islands side på Facebook, hvor vi løbende lægger materiale ud. </p><p>Vi glæder os til at se dig i Kvickly i december!</p><img alt="Billede af Winni" src="/SiteCollectionImages/Borger/Winni-BM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Puljen til Tilskud til pasning af egne børn er opbrugt for 20181450616-11-2017 15:25:421090http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-11-15T23:00:00Z<p>Den afsatte pulje som Kommunalbestyrelsen vedtog til budget 2018 er allerede opbrugt.</p><p>Det er derfor ikke længere muligt at ansøge til denne ordning.</p><img alt="børn" src="/Borger/Familie-boern-unge/Dagtilbud%200-6%20år/PublishingImages/COLOURBOX2641531.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udviklingen af Nexø1442308-11-2017 13:11:48394http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-11-07T23:00:00Z<p>​<strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø har holdt sit første møde<br></strong><br>Den 30. oktober holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit første møde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus, hvor der blev serveret lagkage og kaffe. <br><br>Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Stemningen var rigtig god og engagementet stort. <br><br><strong>Oplæg til styregruppen</strong><br>Som det første skridt, skal arbejdsgruppen udforme et oplæg til styregruppens møde i januar næste år. Oplægget skal indeholde tre hovedpunkter, som alle er væsentlige for en god planlægning af processen&#58; </p><ul><li><span aria-hidden="true"></span>Et overblik over de vigtigste problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af Nexø</li><li>En prioriteret oversigt over de ønsker, som foreningerne allerede har formuleret</li><li><span aria-hidden="true"></span>Et forslag til, hvordan der kan arbejdes med langsigtet byplanlægning i Nexø og samtidig vælges nogle projekter ud, der kan sættes i gang hurtigt. </li></ul><p><br>Oplægget skal altså produceres i løbet af de kommende måneder, og arbejdsgruppen kommer derfor til at mødes et antal gange inden årets udløb. Bornholms Regionskommune fortalte på mødet, at der er ansat en projektleder i Center for Teknik og Miljø til at understøtte processen. Hun er ansat for en periode af fire måneder fra midten af november. <br><br><strong>Status og gensidig orientering</strong><br>På mødet orienterede deltagerne hinanden om den viden, de hver især har om planlægning, projekter mv., der har betydning for arbejdsgruppens arbejde. Således fortalte Carsten Andersen om Nexø Havn, Jens Kofod fra kommunen fortalte om den overordnede planlægning, mens Østtinget, Erhvervsgruppe Øst og Nexø Borgerforening hver især fortalte om deres kendskab til forhold, der har betydning for arbejdsgruppens formål.<br>I Carsten Andersens oplæg blev flere konkrete tiltag nævnt. Projektet Nexø Mole stod centralt, herunder ideen om at placere bibliotek og borgerservice i hovedbygningen på molen. Også ideen om at etablere et ”multihus” i den fritliggende bygning på 600 kvadratmeter blev nævnt og mødte opbakning.<br><br><strong>Arbejdsgruppens sammensætning forbliver uændret</strong><br>Arbejdsgruppens sammensætning blev også drøftet, og der var enighed om at beholde den nuværende medlemsskare. Gruppen vil desuden indkalde relevante personer til møderne, hvis der er brug for at få deres vurdering af et konkret spørgsmål eller punkt på dagsordenen. Arbejdsgruppen mødes næste gang den 20. november. <br><br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst&#58;</strong><br>Martin Petersen, leder af Plan og Projekter i Center for Teknik og Miljø,<br> telefon 56 92 20 50, mobil 40 33 37 45,<br> e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Martin.Petersen@brk.dk">Martin.Petersen@brk.dk</a></p><p><br></p><img alt="Nexø" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed