Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til Nygård, Hasle137017-08-2018 10:46:17http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-16T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Nygård, Simblegårdsvej 23, 3790 Hasle.<br></p><p>Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at produktionen af slagtekalve kan udvides fra 800 kalve (55-450 kg), svarende til i alt 300,7 dyreenheder (DE) til 1.000 kalve (60-470 kg), svarende til i alt 396 DE.<br></p><p>I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at opføre en ny bygning, som skal anvendes til slutfedning af slagtekalvene. Samtidig opsættes tre små stalde til de mindste dyr fra 60-150 kg. Desuden tages en del af den eksisterende kornlade i brug som dybstrøelsesstald til de mellemstore kalve og et tidligere maskinhus indrettes til de største kalve.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg til miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><strong>Klagefristen udløber den 14. september 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. august 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https&#58;//naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http&#58;//www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis&#58; <br>•&#160;Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>•&#160;Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>•&#160;Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>•&#160;Klager ikke er klageberettiget <br>•&#160;Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/eng.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Der kan igen bades fra Dueodde1253216-08-2018 07:11:22http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-15T22:00:00Z<p>Anbefalingen om at undlade badning fra stranden ved Dueodde ophæves fra i dag 16. august. Resultatet af den nyeste laboratorieanalyse viser, at badevandets kvalitet igen lever op til kriterierne for den højeste kategori &quot;udmærket&quot;.</p><p>Skiltningen ved stranden nedtages. God badetur.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/outdoor.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Folketallet på Bornholm stiger1172614-08-2018 09:47:1871http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-13T22:00:00Z<p>​De senere års positive udvikling i tilflytningen til Bornholm viser sig at fortsætte i 2018, der tegner til at blive det første år i en årrække, hvor folketallet stiger.<br><br>I følge DR Bornholm viser tal fra Folkeregistret,&#160;at befolkningstallet&#160;er&#160;steget med 102 indbyggere siden nytår og frem til starten af august. Ifølge Danmarks Statistik er Bornholm beboet af&#160;39.624 personer.<br><br>Så det ser ud til, at Bornholms befolkningstal vokser med mindst 100 personer i 2018. Dermed begynder øen at nærme sig en markant grænse på 40.000 indbyggere.<br><br>I september 2014 røg tallet for første gang i over 100 år under 40.000. Befolkningstallet toppede i midten af 1960'erne med tæt på 49.000, skriver DR.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll siger til TV 2 Bornholm, at hun oplever at flere og flere ønsker at blive en del af det fællesskab, der er på Bornholm og at&#160;mange forbinder Bornholm med glæde, optimisme og begejstring. &quot;Vi har sammen formået at ændre fortællingen om Bornholm,&quot; siger hun. </p><p><a title="Klik her " href="http&#58;//m.tv2bornholm.dk/?area=nyhed&amp;id=218343"><img alt="tv 2 indslag.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/tv%202%20indslag.PNG" style="margin&#58;5px;width&#58;580px;" /></a>&#160;</p><p><a href="http&#58;//m.tv2bornholm.dk/?area=nyhed&amp;id=218343">Se indslaget klik her</a> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/cirkuspladsen%20FM.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
God skolestart til alle1181914-08-2018 16:14:1455http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-13T22:00:00Z<div class="newsSummary">I dag gik startskuddet for skolestart&#160;for den bornholmske folkeskole, og&#160;for rigtig mange børn og deres forældre var dagen noget ganske særligt. Flere af de små bornholmere havde haft svært ved at falde i søvn natten før den store dag,&#160;hvor&#160;et helt nyt hverdagsliv som elev i den bornholmske folkeskole begynder. Ialt begyndte 200 børn i dag i folkeskolernes 0. klasse.<br></div><div class="newsSummary">Bornholms Regionskommune&#160;siger tillykke og velkommen til alle de nye elever. &#160;</div><div class="newsSummary">&#160;</div><div class="newsSummary">Her et klip fra TV 2, som viser, hvordan Kongeskærskolen tog imod den nye generation.</div><div class="newsSummary">&#160;</div><div class="newsSummary"><a title="Klik her for at se TV 2 Bornholms indslag" href="http&#58;//tv2bornholm.dk/default.aspx?newsID=218381"><img alt="kongsmarksskolen2.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/kongsmarksskolen2.PNG" style="margin&#58;5px;" /></a></div><div class="newsSummary">&#160;</div><div class="newsSummary"><a href="http&#58;//tv2bornholm.dk/default.aspx?newsID=218381">Klik her for at se TV 2s indslag</a></div><div class="newsSummary">&#160;</div><div class="newsSummary">&#160;</div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/paradisbakkeskolen%20skolestart.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal du forny pas - tjek at dine oplysninger om fødested er korrekte1165513-08-2018 08:52:0999http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-12T22:00:00Z<div class="text_exposed_root text_exposed"><p> Borgerservice har inden for de seneste måneder haft et antal henvendelser fra borgere, der har skullet forny pas. Det har i den forbindelse vist sig, at de ikke har været registreret med korrekt fødselssogn/kommune. Det drejer sig primært om borgere, der er født i 1960 eller tidligere.</p><p> <strong>Tjek selv</strong><span class="text_exposed_hide"><strong>…</strong></span><span class="text_exposed_show"><br>Du kan selv kontrollere om de oplysninger, der er registreret i CPR er korrekte. Det gør du ved at gå ind på <a href="http&#58;//l.facebook.com/l.php?u=http&#58;//www.borger.dk/&amp;h=AT04817UvgOSOSoDsrKnfOlxBmGRBbV6PLL0fQvyzI6RxRi-5SD719C62AAVyTzFHGBv_tFo5C0sMcIUL4SMVN3XeKpRt8SULAxNOvWN8G47xf3vLZK6vv6BjDw-ACbGSFhC-C2stJKtXPKcGYfkwpUB" target="_blank" rel="nofollow" data-ft="&#123;&quot;tn&quot;&#58;&quot;-U&quot;&#125;" data-lynx-mode="hover"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.borger.dk</font></span></a> med NemID, søg på ”Registerindsigt” og vælg derefter at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR. </span></p><div class="text_exposed_show"><p> Hvis der ikke står både fødselssogn og kommune, skal du kontakte sognekontoret i det sogn, hvor du er født og få det rettet -&#160;inden du booker tid til nyt pas i Borgerservice.</p><p> Med venlig hilsen<br> Borgerservice</p></div></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/pas.PNG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Badning frarådes ved Dueodde1166313-08-2018 10:59:30202http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-12T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø har 7. og 10. august 2018 konstateret, at indholdet af E. coli bakterier er forhøjet i badevandet ved Dueodde. Badevandskvaliteten er midlertidigt forringet i et sådan omfang, at kommunen efter samråd med Embedslægen vurderer, at der pt. er en forhøjet risiko forbundet med badning ved stranden ved Dueodde. Kilden til forureningen er pt. ukendt.</p><p> Kommunen følger situationen og den videre udvikling, men fraråd<span class="text_exposed_show">er indtil videre badning på den pågældende strand. Vi forventer, at de næste analysereresultater foreligger om 3-4 dage. </span></p><div class="text_exposed_show"><p> Regionskommunen er i gang med at opstille skilte ved den berørte strand. For flere informationer kontakt da Natur og Miljø.</p><p> Mobil&#58; 3018 1377<br> Trine.Koch@brk.dk</p></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/outdoor.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms Brandvæsen forlænger og udvider afbrændingsforbuddet pr. 6. august 2018545007-08-2018 17:44:071064http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-08-05T22:00:00Z<p>​Grundet vejrudsigten, der melder om fortsat varmt vejr, fastholder Bornholms Brandvæsen afbrændingsforbuddet, der trådte i kraft tilbage i juni. Heldigvis har Bornholm indtil videre kun haft få naturbrande, men risikoen for brande i såvel haver, marker og skove er fortsat forøget i takt med tørken. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og er indført med udgangspunkt i reglerne i Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen, BEK 1339/2014.</p><p>Afbrændingsforbuddet er indtil videre gældende frem til den 20. august 2018 og indebærer, at alle former for afbrænding og brug af åben ild er forbudt. Det gælder eksempelvis&#58;</p><p>- Afbrænding af haveaffald</p><p>- Afbrænding af halm, halmstakke og lignende på marker og uopdyrkede arealer</p><p>- Afbrænding af affald fra skovbrug</p><p>- Afbrænding af siv, rørskove, enge, lyng, hede og mosetørv</p><p>- &quot;Hyggebål&quot; til madlavning, snobrød mm. og herunder i bålfade og ved faste bålpladser ved sheltere, lejrpladser, på havnearealer mm.</p><p>- Brug af kulgrill</p><p>- Brug af apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding. Det betyder eksempelvis svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørrings-apparater, campingblus, stormkøkkener som eksempelvis trangia, hvad enten de forbrænder gas, benzin eller sprittabletter.</p><p>&#160;</p><p><strong>Rygning på naturarealer forbydes</strong><br>Naturstyrelsen har forbudt brug af enhver form for brug af ild. <em>Afbrændingsforbuddet udvides</em> derfor til fremadrettet også at <em>gælde rygning på naturarealer</em>, eksempelvis lyngområder, skove og herunder på skovstier og i klitområder. Opmærksomheden henledes samtidig på det generelle forbud mod brug af åben ild i visse naturtyper i perioden 1. marts til 31. oktober.</p><p>&#160;</p><p><strong>Det er under skærpet opmærksomhed tilladt at bruge åben ild på disse præmisser</strong><br>- Brug af kul- og gasgrill på private arealer ved helårsboliger og flexboliger; Grillen skal være opstillet på <em>fast ubrændbart</em> underlag, eksempelvis fliser, klinker eller asfalt, der skal være mulighed for at slukke en eventuel brand og foretage en hurtig alarmering. Det understreges, at det <em>IKKE</em> er tilladt benytte grill ved sommerhuse.<br>- Brug af gaskomfurer mm. i fast indrettede indendørskøkkener i både private hjem, virksomheder og på campingpladser og lignende.<br>Brug af fast installerede, og godkendte, gaskomfurer i campingvogne, autocampere og lignende til madlavning. Ligeledes tillades fast installerede kogeinstallationer på skibe fortøjet til havnekaj.<br>- Brug af svejse- og skæreaggregater på virksomheders faste arbejdspladser<br>- Brug af elektrisk varmeapparater som varmelamper, kogeplader, grill mm.<br> <br>Der kan i <em>visse og ganske uopsættelige</em> tilfælde gives tilladelse til brug af grill, gasbrændere eller lignende på private eller offentlige arealer. Dette kunne eksempelvis være campingpladser, der ønsker at indrette et særligt areal på campingpladsen, hvor gæster i begrænset omfang vil kunne grille.</p><p>Tilladelsen gives i hvert enkelt tilfælde efter skriftlig ansøgning til Bornholms Brandvæsen på e-mail&#58; <span style="text-decoration&#58;underline;">brandvaesen@brk.dk</span>. Ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes benyttet, dato og tidspunkt for benyttelsen og beskrivelse af slukningsmidler. Der skal vedhæftes fotos af den ønskede lokalitet og et kort over området med angivelse af adresse og andre relevante oplysninger.</p><p><br><strong>Til ejere af grillsteder med åben offentlig adgang</strong><br>Der har tidligere været givet tilladelser til at enkelte faste grillsteder, som eksempelvis Grillhytten i Hasle, har kunnet anvendes. Disse tilladelser bortfalder fra dags dato, og der opfordres til, at de enkelte arealejere sætter skilte ved grillstedet, hvor afbrændingsforbuddet fremgår. </p><p><br><strong>Almindelig god sund fornuft, bortskaffelse af aske og rygning</strong><br> Bornholms Brandvæsen beder også fortsat alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med bortskaffelse af aske. Lad aske blive i den tillukkede grill og kom det ikke i skraldespand eller lignende. Ryg kun hvor det er tilladt, eksempelvis i egen have eller på anviste offentlige rygeområder. Respekter også at det<em> ikke</em> er tilladt at ryge på naturarealer. Tøm ikke askebægre eller smid skodder og tændstikker i det fri.<br></p><p><strong>Andre varme emner</strong><br>Det er i øvrigt vigtigt, at man tænker sig godt om, når man benytter varme emner. Pas for eksempel på at halogenlamper ikke kommer tæt på brandbare materialer, pas på glas og spejle i forhold til koncentration af lysstråler til varme punkter og undlad at parkere køretøjer med varme udstødninger, katalysatorer og andet, der frembringer varme i områder med tørre bevoksninger.</p><p>&#160;</p><p><strong>Særligt til landbruget, maskinstationer med flere</strong><br>Høsten er i gang, og Bornholms Brandvæsen beder derfor om, at der er særlig opmærksomhed på&#58;</p><ul><li>at der er nem adgang til at alarmere</li><li>at der er slukningsmidler med på marken i form af det udstyr, der hører med til køretøjet</li><li>hjælp til selvhjælp, så der eksempelvis er en traktor med skuffe, der kan lave brandbælte omkring branden - eller gyllevogn med vand og slanger, så der hurtigt kan påbegyndes en slukning med større mængder vand. </li><li>Det vil også være en god hjælp, at man er flere ude på marken til at hjælpe med slukningen og til at tage imod brandvæsnet for at vise den bedste kørevej frem til brandstedet</li><li>Ligeledes er det vigtigt, at maskiner bliver blæst rene for støv med jævne mellemrum, så der ikke sker ophobning omkring udstødning og andre særligt varme områder</li></ul><p><strong><br>Læs mere<br></strong>Bornholms Brandvæsen henviser til <a href="http&#58;//www.brk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.brk.dk</span></a><span style="text-decoration&#58;underline;">,</span> hvor den til enhver tid gældende status på afbrændingsforbuddet vil fremgå. Hvis afbrændingsforbuddet overtrædes, vil der kunne gives bøde efter gældende lov - og der vil ligeledes kunne blive tale om et erstatningskrav.</p><p><em>Med mindre forholdene ændrer sig væsentligt, forventes der ikke at blive udsendt yderligere meddelelser før mandag 20. august.&#160;&#160;</em></p><p>Link til <a href="https&#58;//www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">DMIs tørkeindex</span></a>&#160; Link til&#160; <a href="/Borger/beredskab/Sider/Brand-og-beredskab.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">brk.dk/borger</span></a></p><p><a href="http&#58;//www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2018/august/opdateret-ekstremt-hoejt-toerkeniveau-fortsaetter/">Artikel fra DMI&#58; Ekstremt højt tørkeniveau fortsætter</a><br>&#160;<br><strong>Yderligere information </strong>kan indhentes hos beredskabsinspektør Henrik Madsen.<br> <strong>Mail&#58;</strong> <span style="text-decoration&#58;underline;">Henrik.Madsen@brk.dk</span>, telefon 56 92 21 06.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/afbrænding%201-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholms Regionskommune udbyder levering af vejsalt og magnesiumklorid for perioden 2018 2021250120-07-2018 06:50:10273http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-07-19T22:00:00Z<p>​Vejsalt ønskes leveret som havsalt.</p><p>&#160;</p><p>En delleverance af havsalt vil være på ca. 2.000 tons.</p><p>&#160;</p><p>Behovet er afhængigt af vinteren, og skønnes uforpligtende at være på ca. 4.000 tons havsalt pr vintersæson svarende til 12.000 tons havsalt i Rammeaftaleperioden tilsammen.</p><p>Ordregiver ønsker levering af havsalt med følgende leveringer for sæsonen 2018/2019&#58;</p><p>&#160;</p><p>› 1.500 tons leveret den 15. oktober 2018</p><p>› 2.000 tons leveret den 01. februar 2019</p><p>&#160;</p><p>Grundet restlager er første levering mindre end de skønnede fremtidige leveringer.</p><p>&#160;</p><p>For sæsonen 2019/2020, 2020/2021 skal der ligeledes leveres den 15. oktober og den 1. februar. </p><p>&#160;</p><p>Ordregiver er forpligtet til senest 1. maj at oplyse leverandøren om næste sæsons præcise leveringsmængde.</p><p>&#160;</p><p>Havsalt leveres direkte fra skib, aflæsset på ordregivers lastbiler på Rønne Havn.</p><p>&#160;</p><p>Skibet skal være selvlosser og levering planlægges således, at der kan aflæsses ca. 200 tons havsalt pr time på ordregivers lastbiler. Ordregiver sørger for lastbiler og transport.</p><p>&#160;</p><p>Der ønskes derudover leveret 24 tons magnesiumklorid på ét vognlæs i 25 kg sække på paller, den 15. oktober 2018 og i samme måned de efterfølgende år i Rammeaftalens levetid. </p><p>&#160;</p><p><strong>Der er tilbudsfrist den 10. september 2018 kl. 12&#58;00.</strong></p><p>&#160;</p><p>Ordregiver gennemfører denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.</p><p>Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link&#58; </p><p><a href="https&#58;//permalink.mercell.com/88623988.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//permalink.mercell.com/88623988.aspx</span></a></p><p>&#160;</p><p>Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet &quot;Show interest &quot;.</p><p>Udfyld en registrering af dit firma, hvis du endnu ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.</p><p>Registreringen er nødvendig for at du kan få adgang til at downloade udbudsmaterialet samt for din videre deltagelse i tilbudsgivningen. Registreringen er uden omkostninger.</p><img alt="" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/Vejsalt.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bright Green Island Vision118106-08-2018 12:28:09219http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-07-12T22:00:00Z<p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">Med stor glæde kan vi melde, at den nye Bright Green Island Vision og Bornholmermål nu er på vej i trykken!</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">BGI Visionen og Bornholmermålene er resultatet af processen der startede på Bornholmerdøgnet i oktober sidste år. Bornholmermålene tiltrådte kommunalbestyrelsen den 31. maj I år. </font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">Til efteråret vil Klima- og Bæredygtighedsudvalget tage på rundtur til øens Borger- og byforeninger for at drøfte den lokale opbakning og forankring af Bornholmermålene. På samme måde er der startet en dialog med øens forskellige brancheforeninger. </font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">På samme måde vil Klima- og Bæredygtighedsudvalget tage initiativ til at kommunen får formuleret en egen handleplan under Bornholmermålene i løbet af 2019. </font></span> </font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">Trykte eksemplar af den nye Bright Green Island Vision vil i løbet af sommeren være at finde på øens biblioteker, borgerservice, på velkomstcenteret hos Destinationen mv. </font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#b00000"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">BGI visionen kan I læse <a href="/Nyheder/Documents/BrightGreenIsland_vision2018.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">her.</font></span></a></font></span></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">God læselyst!</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;12pt;"><font color="#000000">God sommer. <br></font></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Åben Alkohol Rådgivning har sommerferielukket1255705-07-2018 12:38:21205http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-07-04T22:00:00Z<div><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;">Å<font color="#000000">ben Alkohol Rådgivning har sommerferielukket</font></span></div><div><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#b00000"></font></span></div><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Åben Alkohol Rådgivning på Aakirkebyvej 1 i Rønne holder lukket i uge 29, 30 og 31.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Der vil stadigvæk være mulighed for henvendelser angående behandlingstilbud. </font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Ring venligst på tlf. 56 92 75 16.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Åben Alkohol Rådgivning ønsker god sommer.<span aria-hidden="true"></span></font></span><br></p><p>​</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/God-sommer-i-sand.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed