Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

Nyhedsoversigt

 

 

Gylle må udbringes fra 1. februar1098612-02-2018 11:40:53106http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-11T23:00:00Z<p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Gylle må udbringes fra 1. februar, men skal kun køres ud af nød og med omtanke for afgrøden og arealet</strong>. </p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Husk, det ikke er tilladt på snedækkede og frosne arealer!</strong>&#160; <br></p><p><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Er gyllebeholderen fuld 1. februar? </strong><br>Hvis du af pladsmæssige årsager har behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, skal gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse. </p><p><strong>Husk reglerne </strong><br>Ifølge <a href="https&#58;//www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192157" target="_blank">husdyrgødningsbekendtgørelsen</a> må husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning <strong>ikke</strong> udbringes på&#58; </p><p>&#160;</p><ul><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare) </li><li>Arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer (&gt;100 m²) og kystlande</li><li><span aria-hidden="true"></span>Frosne arealer. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen </li><li><span aria-hidden="true"></span>Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm</li><li><span aria-hidden="true"></span>Skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet. </li></ul><p><strong><br>Undtagelser&#58; </strong><br>På arealer med skråninger på 6-12 grader kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet. <br><br><strong>Husk,</strong> at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.</p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p>&#160;</p><img alt="Gylde udkørsel" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/gylle-udkørsel-hjemm.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Trafikafvikling ved Campus Bornholm1086909-02-2018 09:51:04163http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-08T23:00:00Z<p>&#160;</p><p>​Bornholms Regionskommune – Center for Natur, Miljø og Fritid inviterer til borgermøde om Trafikafvikling ved Campus Bornholm.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><br>Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 16.30</strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Byrådssalen, Landemærket 26, 3700 Rønne<br><br></strong></p><p>På mødet vil der blive givet en status på Campusbyggeriet og der vil være en teknisk gennemgang af den trafikale vurdering og den anbefalede løsning for trafikafviklingen omkring Campus og Aavangsskolen. Herefter vil der være debat med Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Bornholms Regionskommune vil være vært med kaffe og kage til mødet. </p><p><strong>Program for mødet</strong></p><ul><li><strong>16.30 – 16.40</strong> - Velkomst ved udvalgsformand (Natur- og Miljøudvalget) Leif Olsen</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>16&#58;40 – 16.55</strong> - Status på Campusbyggeriet ved Campusdirektør Mads Kofod</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>16&#58;55 – 17.15</strong> - Gennemgang anbefalet løsning for trafikafvikling ved trafikplalægger Ulrik Valentin Hansen fra Viatrafik</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>17.15 – 18.15</strong> - Debat af løsningsforslaget. Debatten ledes af Center for Natur, Miljø og Fritid og med et panel bestående repræsentanter fra NMU, ledelsen på Campus og Viatrafik.</li><li><strong>18.15 – 18.30</strong> - Afrunding og opsamling</li></ul><p><strong></strong><strong></strong>&#160;&#160;</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p>&#160;</p><img alt="Trafik" src="/SiteCollectionImages/trafik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Færdsel på tilfrosne søer1475308-02-2018 15:31:39119http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-07T23:00:00Z<p>​Når der er frostgrader i luften kommer man til at tænke på færdsel på tilfrosne søer.</p><p>Derfor vil kommunen gerne gøre opmærksom på at færdsel på kommunens søer er forbudt. Men vi måler istykkelse på 5 søer.</p><p>Hvis isen kan bære vil vi sætte skilte op med teksten &quot;Færdsel på isen er tilladt&quot;.</p><p>Se mere på dette link&#58; <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Færdsel-på-tilfrosne-søer.aspx">Færdsel på tilfrosne søer</a></p><img alt="" src="/Borger/PublishingImages/Is.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tre nye rygestopkurser for voksne64804-02-2018 23:00:54211http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-02-04T23:00:00Z<p>Det er gratis at deltage. Dine chancer for at blive røgfri øges, når du deltager på et rygestopkursus. Her bliver du guidet hen imod et rygestop.</p><p>Meld dig til i dag på hjemmesiden for LOF Bornholm – <a href="http&#58;//bornholm.lof.dk/">bornholm.lof.dk/</a>&#160;eller ring til Aage Larsen, LOF, tlf. 21 76 08 62 - Mail&#58; <a href="mailto&#58;bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>. Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune.</p><h3>Nexø</h3><ul><li>Hvornår&#58; 5 onsdage fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi&#58; onsdag d. 28. februar&#160; 2018. Herefter&#58; 7. marts, 14.marts, 21.marts og 4.april.</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Celia Lind</li><li>Sted&#58; Nørremøllecentret, Paradisvej 68, 3730 Nexø. (Vi mødes i mødelokale 2)</li></ul><h3 dir="rtl" style="text-align&#58;left;">Gudhjem</h3><ul><li>Hvornår&#58; 4 mandage + én enkelt tirsdag fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi&#58; mandag den 5. marts 2018. Herefter&#58; 12. marts, 19. marts, 27. marts og 9. april.</li><li>Rygestoprådgiver&#58; Mette La Cour</li><li>Sted&#58; Gudhjemhuset, Melstedvej 1, 3760 Gudhjem</li></ul><h3>Rønne</h3><ul><li>Hvornår&#58; 5 tirsdage fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi&#58; tirsdag den 6. marts 2018. Herefter&#58; 13. marts, 20. marts, 27. marts og 10.april. </li><li>Rygestoprådgiver&#58; Hanne Buchholdt</li><li>Sted&#58; Bygning 12, Vibegårdvej 2, 3700 Rønne.</li></ul><img alt="askebæger med smøger" src="/SiteCollectionImages/rygestop_sundhed-sygdom_954x330.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm 1445301-02-2018 14:14:41205http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-31T23:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2017 godkendt en strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm samt styrelsesvedtægt for dagtilbud (forældreindflydelse). </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Strategi-for-fremtidens-dagtilbud.aspx" target="_blank">Læs strategien og styrelsesvedtægten her</a>.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/boernogskole_954x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021805722-01-2018 23:00:42290http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-23T23:00:00Z<p>​Hermed indkaldes til valg af medlemmer og tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune.</p><p>Valgmødet afholdes </p><p><strong>Mandag d. 19. februar kl. 19 i mødelokalerne på Ullasvej 23 i Rønne</strong></p><p>Der indbydes repræsentanter for samtlige godkendte foreninger som har modtaget tilskud eller fået anvist offentlige lokaler til enten voksenundervisning eller foreningsvirksomhed.</p><p>Alle foreninger får tilsendt brev herom. </p><h3>Valg af medlemmer&#58;</h3><p>Der skal vælges 9 medlemmer i alt&#58; </p><ul><li>2 medlemmer fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning</li><li>3 medlemmer fra idrætsforeninger </li><li>3&#160;medlemmer fra øvrige foreninger (ikke-idræt), heraf kan 1 medlem vælges fra selvorganiserede grupper </li><li>1 medlem fra de lokale handicapforeninger. Ved en forening for handicappede forstås en forening, der hovedsagelig tilbyder folkeoplysende virksomhed til handicappede.</li></ul><p>For hvert medlem vælges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.</p><p>Der er<strong> ikke </strong>krav om, at de personer, der opstilles til Folkeoplysningsudvalget</p><ul><li>er medlem af foreningen</li><li>er over 18 år.</li><li>har bopæl i kommunen</li></ul><p>Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud).</p><h3>Valghandling&#58;</h3><p>Kandidaterne opstilles på valgmødet.</p><p>Opstilles der for hvert område flere kandidater end der skal vælges, foretages der skriftlig afstemning. </p><p>Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog max. én (1) stemme pr. forening. Afstemningsresultatet sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.&#160;</p><h3>Valg af tilforordnede&#58;</h3><p>Afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Valg af 1 tilforordnet for ledere, lærer og personale for voksenundervisning afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Derudover vælges mindst 1 og højest 2 stedfortrædere. </p><p>Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog maks. én (1) stemme pr. forening.</p><p>&#160;</p><p>For begge valg gælder, at valgperioden er <strong>1. marts 2018 - 31. december 2021</strong>, dog indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg til Folkeoplysningsudvalget har fundet sted.</p><img alt="to der cykler" src="/Borger/PublishingImages/borger_default1_216px.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forældreansvarskurser - stadig ledige pladser1307224-01-2018 12:13:24561http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-23T23:00:00Z<p>​I Center for Børn og Familie tilbyder vi i 2018 gratis kurser i fælles forældreansvar (KIFF) til forældre, der er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet.</p><p>Der er stadig ledige pladser på holdet.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Mere&#160;om KIFF</a>.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/BRNEHA.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Afskedsreception963823-01-2018 10:29:24202http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2018-01-22T23:00:00Z<p>Centerchef Vibeke Juel Blem har besluttet at gå på pension, for at få mere tid til familie og børnebørn.</p><p>Bornholms Regionskommune inviterer derfor til en åben reception i</p><p><strong>Det Gule Hus, Dr. Kabells Vej 24 A, Rønne</strong><br><strong>mandag den 26. februar kl. 14.00.</strong></p><p>Jeg håber, at mange vil komme forbi og være med til at sige tak for Vibekes mangeårige indsats og ønske hende held og lykke fremover.</p><p><br>Johannes Nilsson<br>Servicedirektør<br></p><img alt="børn der leger" src="/SiteCollectionImages/006.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nexøs byudviklingsplan981821-12-2017 09:29:59486http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-20T23:00:00Z<p><strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø prioriterer ønskerne til Nexø boligområde</strong><br><br>Mandag den 18. december holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit fjerde arbejdsgruppemøde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus. Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Østbornholms Turistforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Mødet satte fokus på ønskerne til udviklingen af Nexø bymidte. </p><p><strong>Prioritering af projekter </strong><br>I arbejdet frem mod et oplæg til styregruppen i januar 2018, er arbejdsgruppen gået i gang med konkretisering og prioritering af idéer, projekter og tiltag. På dette møde blev der stillet skarpt boligområdet i Nexø. Det var det sidste møde i rækken af prioriteringsmøder, som er blevet gjort i forhold til havnen, bymidten og boligområdet i Nexø. <br>Strategien for Nexø inddeles i tre store dele&#58; byudviklingsplan, konkrete projekter og driftsopgaver. Dertil kommer beskrivelse af proces og projektorganisering for det videre arbejde med hvert enkelt af de konkrete projekter. Arbejdsgruppen arbejder videre med den konkrete formulering af strategien i januar måned, hvor arbejdsgruppen også inviterer alle borgere i Nexø til at komme med idéer og input til udviklingen.</p><p><strong>Foreningerne ønsker et nyt boligprojekt </strong><br>Befolkningstal viser at ca. 75 % af Bornholms befolkning bosætter sig 1-3 km fra kysten. Nexø er i kraft af sin placering langs kysten et attraktivt sted at bosætte sig og har gode muligheder for at tiltrække tilflyttere. Arbejdsgruppen ønsker at skabe nye og spændende boligprojekter i Nexø og pegede på mødet på et boligområde på bakken ved Ibskervej som et muligt byggefelt til fx et moderne bofællesskab til både ældre og børnefamilier. Lignende bofællesskaber skyder op rundt omkring i landet, bl.a. i Trekroner ved Roskilde, så der vil være erfaringer at trække på fra lignende projekter. <br>Nexø Havn har solgt Nordfilet grunden til en investor, der ligeledes ønsker at bygge boliger. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse frem til en spændende dialog og koordinering om Nexøs boligudvikling med den nye investor. </p><p><strong>Nexø Idékontor </strong><br>Arbejdsgruppen åbner den 1. januar et idékontor i et lokale på Sdr Hammer 2c i Nexø. Formålet med kontoret er at sikre at udviklingen af Nexø og processen omkring udviklingen bliver synlig og gennemskuelig for alle Nexøs borgere. Kontoret er et nyt princip for borgerinddragelse som afprøves i forbindelse med udviklingen af Nexø, og kan være med til at skabe præcedens for fremtidige udviklingsprocesser. Det første arrangement holdes den 10. januar, hvor arbejdsgruppen præsenterer sit arbejde med prioriteringer for Nexøs udvikling, og alle har mulighed for at komme med input og idéer. <br>&#160;<br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst&#58;</strong><br>Dorthe Møller Paulsen, projektleder i Center for Teknik og Miljø, telefon 5692 2053, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Dorthe.Paulsen@brk.dk">Dorthe.Paulsen@brk.dk</a> </p><p><br><strong>Fakta&#58;</strong><br>Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen består i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejder på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. Strategien fra arbejdsgruppen forelægges styregruppen i januar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. <br></p><p><strong>Arbejdsgruppen består af&#58; <br></strong><br>Østtinget&#58; Mogens Vibe (formand)<br>Erhvervsgruppe Øst&#58; Niels Plum (formand), Martin Andersen (næstformand)<br>Østbornholms Turistforening&#58; Kirstin Blomgren (formand)<br>Nexø Borgerforening&#58; Jens Christian Kofoed (formand), Allan Møller (næstformand) <br>Nexø Havn A/S, Carsten Andersen (administrerende direktør)<br><strong>Bornholms Regionskommune</strong>&#58; <br>Dorthe Møller Paulsen (projektleder), Jens Kofod (arkitekt), Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent), Martin Petersen (leder af Plan og Projekter)<br></p><p><strong>Styregruppen består af&#58; </strong><br>Winni Grosbøll (borgmester), <br>Erik Lund Hansen (formand for Fritids- og Kulturudvalget), <br>Carsten Scheibye (formand for Teknik – og Miljøudvalget), <br>Søren Schow, (formand, Nexø Havn A/S), <br>Henrik Erichsen, (næstformand, Nexø Havn A/S), <br>Carsten Andersen, (administrerende direktør, Nexø havn A/S) <br>Steen Birkedal (sekretariatschef), <br>Martin Petersen (leder af Plan og Projekter).&#160; <br><br>Center for Teknik og Miljø</p><p>&#160;</p><img alt="luftfoto nexø" src="/Nyheder/PublishingImages/nexø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn1515120-12-2017 12:53:12428http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2017-12-19T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder hermed ”Sorte Cafe” (havnens tidligere værksted) beliggende Ejnar Mikkelsensvej 23 på Gudhjem Havn til leje. </p><p>&#160;</p><p>Se mere på Erhverv/udbud/<a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-bygning-til-leje-på-Gudhjem-havn.aspx">Udbud af bygning til leje på Gudhjem havn.</a></p><p>&#160;</p><p>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="Oversigtsbillede" src="/Erhverv/Udbud/PublishingImages/EjnarMikkelsensvej_23.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed