Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

Redegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klar820322-10-2020 18:26:4649http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-21T22:00:00Z<p>I dag har ​Bornholms Regionskommune offentliggjort&#160;en redegørelse, der svarer på spørgsmål og&#160;kritik, som er kommet&#160;i forbindelse med processen og afgørelsen af udbud af familieplejeydelser tidligere på året. Processen og betingelserne i udbuddet er blevet gennemgået i detaljer af en række af kommunens&#160;specialister og en ekstern advokat. konklusionen i&#160;redegørelsen er, at der ikke er begået fejl, som danner grundlag for en ny udbudsproces.<br><br><strong>Baggrunden</strong><br>I efteråret 2019&#160;besluttede Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at sende opgaven vedrørende familieplejeydelser&#160;i offentligt udbud, og at Bornholms Regionskommune skulle afgive et kontrolbud på opgaven. Beslutningen blev truffet i henhold til udbudsloven. Efter fristens udløb var to&#160;tilbud indkommet, heraf var det ene kommunens kontrolbud.&#160;<br><br>Evalueringen af de to tilbud blev foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet; <strong>bedste forhold mellem pris og kvalitet. </strong>Ved evalueringen og vurderingen af tilbudene&#160;fremgår det, at kontrolbuddet er det bedste tilbud. Bornholms Regionskommune valgte derfor, at hjemtage opgaverne med; anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndigheds-indehaver.&#160;<strong> </strong><br></p><p style="text-align&#58;left;"><strong>I&#160;redegørelsens opsamling og konklusion kan man læse følgende&#58;</strong></p><strong><font size="5"><p>Opsamling </p> </font></strong><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>Administrationen har sammen med en ekstern advokat i nærværende redegørelse vurderet den kritik, som blev fremført af Familieplejen Bornholm og dennes advokat, samt de spørgsmål som blev rejst af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. </p> </font></font><font face="Calibri,Calibri" size="3"><font face="Calibri,Calibri" size="3"> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen fremhæver&#58; </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at der ikke er handlet i strid med udbudsloven § 160, da bestemmelsen ikke finder anven-delse på udbud efter udbudslovens afsnit III (udbud efter Light regimet). </p> <p>• at evalueringsgruppen har handlet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet jf. udbudsloven § 2, i forbindelse med evalueringen af kontrolbuddet og tilbuddet. </p> <p>• at der ikke er handlet i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, idet der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. </p> <p>• at kontrolbuddet fra Bornholms Regionskommune overstiger ikke KL’s takster. </p> <p>• at kommunens kontrolbud er beregnet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen og vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. </p> <p>• at de fem timer til afholdelse af møde i familieplejen, planlægning, kørsel, udviklingsplan og besøgsrapport (statusrapport) vurderes tilstrækkelige, idet de er angivet som en gennemsnitlig tidsestimering af opgaven. </p> <p>• at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til administration af opgaven. </p> <p>• at kontrolbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 er overholdt, idet der ikke ses personsammenfald imellem de personer, som har deltaget i evalueringsgruppen og kontrolbudsgruppen - og at de personer der har udarbejdet kontrolbuddet ikke har haft mulighed for at påvirke udbudsmaterialet eller evalueringen af tilbud. </p> <p>• at Center for Børn og Familie til fulde lever op til de uddannelsesmæssige krav, der fremgår af udbudsmaterialet. </p> <p>• at Center for Børn og Familie har kontraheret med en ekstern konsulent fra NB Consult ApS med 32 års erfaring med udbud, hvorfor det kan lægges til grund, at kontrolbuddet er udfærdiget i samarbejde med en person med stor erfaring inden for udbudsretten, herunder udarbejdelse af kontrolbud. </p> <p>• at Bornholms Regionskommune hjemtager opgaven med fuld sikkerhed for at kunne levere relevante erfaringer og kompetencer, som udbudsmateriale beskriver og stiller krav om. </p> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen medgiver&#58; </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at kontrolbuddet ikke er afgivet i overensstemmelse kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, idet det ikke fremgik af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Det kan dog dokumenteres, at Familieplejen Bornholm både før og efter afgivelse af tilbud har været bekendt med, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Derfor er det vores eksterne advokats umiddelbare vurdering, at selvom Bornholms Regionskommune ikke har handlet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, da vil betingelserne for et erstatningskrav ikke være tilstede. </p> <p>Med afsæt i ovenstående opsamling er det administrationens samlede vurdering, at det ikke giver anledning til, at udbuddet bør gå om.&#160;<br></p></font></font><p><a href="/Nyheder/Documents/Redegørelse%20udbud%20af%20familieplejeopgaver%2022-10-2020%20FINAL.pdf">Læs hele redegørelsen klik her</a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens telefonsystem var nede men ER OPPE igen635422-10-2020 10:49:05http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-21T22:00:00Z<p>Kl. 12.48 Kommunens telefonsystem er atter oppe.</p><p>Kl. 12.05 ​Kommunens telefonsystem er nede i øjeblikket - årsagen kendes endnu ikke, men der arbejdes intenst på at finde og løse fejlen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Borgmesteren tog imod nye danske statsborgere343621-10-2020 18:26:25http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-20T22:00:00Z<p>​Der blev givet albuer og skålet i æblecider i dag, da borgmester Winni Grosbøll tog godt imod 13 nye danske statsborgere fra så forskellige lande som Burma, Canada, Polen, Ukraine, Tyskland, Bosnien og Storbritanien ved kommunens første officielle grundlovsceremoni.<br><br>Ceremonien blev indledt med en tale om det danske demokrati, grundlovssikrede rettigheder og om, hvordan vi har et fælles ansvar for at passe på hinanden og det samfund, vi er en del af. De fleste af de nye statsborgere kender allerede både&#160;Danmark og Bornholm godt, da de har boet her i mange år - alligevel skal der lyde et velkommen og tillykke med statsborgerskabet.</p><p><img alt="ceremoni 3NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%203NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;416px;" /></p><p><img alt="ceremoni 21.10.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%2021.10.2020NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;422px;" /></p><p><span aria-hidden="true"><img alt="ceremoni1 21.12.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni1%2021.12.2020NY.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;418px;" /></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni5%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen spørger forældrene - skoleundersøgelse på vej ud635321-10-2020 07:50:23http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-20T22:00:00Z<strong>Bornholms Regionskommune inviterer endnu engang forældre på Bornholm til at deltage i en skoleundersøgelse, som sætter fokus på baggrunden for forældres skolevalg til deres børn og måler tilfredshe-den med de bornholmske folkeskoler. Første gang undersøgelsen blev gennemført var i 2018.<br></strong><br><strong><font size="3"> </font></strong>Både i 2018, og nu i 2020, er det Børne- og Skoleudvalget, der har bestilt skoleundersøgelsen. Udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis forklarer, hvorfor man ønsker en undersøgelse&#58; <br><br> &quot;Målet er at skabe den bedste folkeskole, vi kan på Bornholm og udvikle den sammen med forældrene. For at kunne gøre det, vil vi blandt andet gerne høre forældrene om, hvad der er vigtigt for dem, når de vælger skole til deres børn. Hvad der er baggrunden for et eventuelt skoleskifte? Ligesom vi også gerne vil høre, hvordan de oplever vores folkeskole på Bornholm.&quot; <br><br> Ved at gennemføre endnu en skoleundersøgelse vil kommunen få en vigtig information fra forældrene og ligeledes se, om der er sket en udvikling siden undersøgelsen blev gennemført i 2018. <br><br> <strong>Tre grupper af forældre får en invitation via e-Boks </strong><br>Grundlaget for skoleundersøgelsen er primært tre spørgeskemaundersøgelser, der sendes ud til tre forskellige grupper af forældre via deres e-Boks. Det sker onsdag den 21. oktober 2020. I det brev, som forældrene modtager, er der et link til et spørgeskema, som aktiveres ved at klikke på linket. <br><br> De tre forskellige grupper af forældre, der vil modtage en invitation i deres e-Boks til at besvare et spørge-skema og dermed deltage i skoleundersøgelsen, er&#58; <br> <ul> <li>Alle forældre til børn i folkeskolen på Bornholm. </li> <li>Forældre der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole de seneste to skoleår. </li> <li>Forældre der har valgt en fri- eller privatskole til deres børn med skolestart i 0. klasse i 2019 og 2020. </li></ul><p> De tre spørgeskemaer kan besvares til og med den 30. november 2020. <br><br> <strong>Oplysninger behandles fortroligt</strong><br>Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Oplysningerne vil blive anvendt på en måde, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes.</p><p> Forældre, der har flere børn i skolealderen, vil modtage et brev pr. barn. Hvert skema omhandler skolevalget for&#160;det specifikke barn eller tilfredshed med dette barns skoleforløb. Forældre med flere børn i skolealderen kan have forskellige oplevelser af børnenes skoleforløb, og hvad der går godt og skidt i klasserne. Derfor får hver forældre et skema for hvert barn, de har i skolen. <br><br> Bornholms Regionskommune opfordrer alle forældre til at medvirke i undersøgelsen, da en høj svarprocent giver det bedste grundlag for undersøgelsen. <br><br> Yderligere oplysninger om skoleundersøgelsen kan rettes til Børne- og Skoleudvalgsformand Morten Riis tlf. 20 33 17 27 og specialkonsulent, Gitte Hvidkær tlf. 21 74 41 69.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Hans%20Rømer%20Skolen04-1200px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringer634519-10-2020 12:04:11http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-18T22:00:00Z<p>​På onsdag den 21. oktober&#160;vil&#160;kommunens hjemmeside være nede fra kl. 15.00, da der skal gennemføres opdateringer på siden.&#160;brk.dk vil derfor kunne opleves som ustabilt/utilgængeligt&#160;- opdateringerne vil formentlig vare&#160;resten af dagen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/farvede%20ledninger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm er med i landsdækkende undersøgelse af vores bevægelsesvaner343919-10-2020 11:20:40http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-18T22:00:00Z<p>Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet <em>Danmark i Bevægelse</em> sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner. Det sker over hele landet - og også her i Bornholms Regionskommune. I alt har 400.000 danskere i dag modtaget et spørgeskema,&#160;hvis svar&#160;skal gøre forskerne og kommunerne klogere på, hvad der afgør, om vi bevæger os eller ej.&#160;</p><p>For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden en naturlig del af hverdagen. Se bare i vores skove eller langs øens strande på en solrig efterårsdag, her er der rigtig mange, som går ture, er ude og løbe eller kører mountainbike. </p><p>Nogle bevæger sig mest for sundhedens skyld andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med, hvis man for eksempel er flere, der går til fodbold, gymnastik eller fitness sammen. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.</p><p><strong>Bornholm deltager i landsdækkende forskningsprojekt</strong><br>Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med blandt andet Bornholms Regionskommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv. For at finde svarene modtager cirka hver tiende (over 15 år), som er bosiddende i Bornholms Regionskommune, i dag et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet Danmark i Bevægelse. For forskningens skyld er det super vigtigt, at alle besvarer spørgeskemaet. Og er man en af de, der får skemaet tilsendt, har man samtidig mulighed for at vinde 10.000 kr. - hvis man altså svarer.&#160;</p><p>Formanden for kommunens Job, - Udvikling - og Fritidsudvalg Erik Lund Hansen understreger vigtigheden af, at vi også på Bornholm deltager i undersøgelsen, han siger&#58;</p><p><em>&quot;Vi har brug for viden om, hvordan vi lige netop her i vores kommune kan skabe bedre muligheder for vores borgere, så vi kan være mere fysisk aktive. Skal vi for eksempel prioritere grønne områder højere, måske med toiletter og bænke? Kan idrætshallerne blive brugt af flere? Hvordan får vi mest ud af vores partnerskabsaftaler med DGI og DBU? Hvordan skal vi prioritere samarbejdet med idrætsforeningerne? Og hvad kan vi ellers gøre for at flere kommer i gang? Det håber vi at få nogle svar på gennem undersøgelsen.&quot; </em></p><p><strong>Kort om Danmark i Bevægelse </strong><br>Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. 400.000 voksne danskere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks. Hver kommune modtager en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område. Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universite</p><p>t, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr. </p><p>Projektets hjemmeside <a href="http&#58;//www.danmarkibevægelse.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>www.danmarkibevægelse.dk</strong></span></a></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/DIB_Frise.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Omkørsel - Helligdomsvej spærres425114-10-2020 19:19:26143http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-13T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune udfører i det kommende halve år reparationsarbejder på Stevelen bro på Helligdomsvej.</p><p>I forbindelse med broarbejdet spærres&#160;for al gennemkørende trafik ved broen i perioden fra den <strong>19. oktober 2020 til den 1. april 2021</strong>.</p><p>Trafikken henvises til at køre ad Gudhjemvej – Sigtevej – Røbrovej – Klemenskervej.</p><p>De mindre veje indenfor området vil være åbne for&#160;den lokale trafik.</p><p>Omkørselsvejen opgraderes&#160;i&#160;perioden til&#160;vinterklasse A med præventiv glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 18.&#160;</p><p><span aria-hidden="true"></span>Helligdomsvej ændres fra vinterklasse A til vinterklasse B i samme periode.</p><p>Du kan læse mere om regulativet&#160;på&#160;linket&#58; &quot;<a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx" target="_blank">vinter</a>&quot;. </p><p>Stevelen Bro er opført ca. 1955&#160;og broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektive drænsystemer. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige brofundament.</p><p>For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes og fundamenter understøbes. I samme forbindelse&#160;etableres ny fugtisolering på beton buebroens overside. Den gamle fugtisolering er nedbrudt og skal også fornyes, da&#160; armeringen i betonen ellers vil&#160;ruste og broens bæreevne forringes og&#160;ikke&#160;kunne bære den nuværende belastning.</p><p>Kantsten rykkes ved genopbygning af kørebanen, så cykelkantbane&#160;får samme bredde på 1,5 meter, som den nyetablerede cykelkantbane på den resterende strækning af Helligdomsvej.</p><img alt="Omkørsel Helligdomsvej" src="/Nyheder/PublishingImages/Omkørsel%20Helligdomsvej.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommunen sælger ud af sine grunde630509-10-2020 10:11:33http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-08T22:00:00Z<p><strong>Går du, din familie eller venner med en drøm om at bygge eget hus, så har kommunen i øjeblikket en række udstykkede grunde til salg. Muligheden gælder selvfølgelig også for tilflyttere, der måske kan have svært ved at finde drømmehuset i øjeblikket, hvor der er fart på hussalgene på øen.</strong></p><p>I øjeblikket er der fart på salget af både fritidshuse og almindelige boliger på Bornholm. Derfor gør kommunen opmærksom på, at der også er andre veje til at få en bolig på Bornholm; man kan købe en grund og bygge selv. Og går man med iværksætterdrømme, er der også erhvervsgrunde til salg.<br> <br>Lige nu ligger der lidt over 30 grunde til salg på kommunens hjemmeside, som er placeret rundt på øen og kan anvendes til at bygge helårs privatboliger på, og i alt er der 14 erhvervsgrunde til salg. Tidligere har man skullet kende til øens lokalplaner for at se præcis, hvor grundene lå, men nu er det blevet mere tilgængeligt og synligt at orientere sig om, hvor grundene ligger via kommunens hjemmeside.<br> <br><strong><em>Hva' koster den?</em></strong> Det fremgår ikke på hjemmesiden, hvad priserne på den enkelte grund er, da der kan være mange konkrete forhold, og forbehold, der skal tages i betragtning ved et salg. Desuden bevæger markedet sig hele tiden og dermed også ejendomsvurderingen. Så hvis man finder en eller flere grunde, som man er særligt interesseret i, kan man i stedet kontakte kommunen og få yderligere informationer – herunder også en aktuel prisvurdering. Kommunens byggeafdeling stiller sig også til rådighed med vurderinger af konkrete byggeprojekter i relation til de udbudte grunde.</p><p><a href="http&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Her ligger kommunens grunde der er til salg</span></a></p><p>(<a href="http&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/</span></a>)</p><p><strong>Yderligere informationer&#58;</strong><br><strong> </strong>Ejendomme og drift, Ann Juul Nielsen<br> Ann.Juul.Nielsen@brk.dk<br> Mobil 30 18 21 99.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Frem til 4. november kan der søges økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger489407-10-2020 08:07:48http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-06T22:00:00Z<p><strong>Er du med i en frivillig social forening, eller ved at starte en op, skal du vide, at det frem til den 4. november i år er muligt at søge om offentligt tilskud til for eksempel foreningens drift, kurser og aktiviteter. Pengene kommer fra den særlige paragraf 18-pulje.</strong></p><p>Formålet med den såkaldte § 18-pulje er at styrke, støtte og fremme det frivillige sociale&#160;engagement på Bornholm, som har en stor betydning for rigtig mange mennesker. Både for de der er aktive i selve foreningsarbejdet, og dem som foreningernes aktiviteter kommer til gode. Typisk er det foreninger, hvor frivillige bidrager til øget velfærd og omsorg og/eller bidrager til at løse velfærdsopgaver. Det kan for eksempel være gennem at drive væresteder, selvhjælpsgrupper eller sociale caféer.</p><p>Ud over de sædvanlige udgifter er det nu også muligt at søge midler til Corona-relaterede udgifter. For eksempel køb af digitale platforme, som flere foreninger har opdaget er en god måde at holde kontakten til bestyrelsen og medlemmer i foreningen, når det kniber med at kunne mødes fysisk.</p><p>Retningslinjerne for at kunne søge<strong> </strong>og selve ansøgningsskemaet til § 18 midlerne, finder man her på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">kommunens hjemmeside klik her</span></a></p><p>Er der spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til ansøgningerne kan kommunens frivillighedskonsulent kontaktes&#58; Birgitte Eybye mobil&#58; 30 18 22 73 mail&#58; birgitte.eybye@brk.dk</p><img alt="frivillige foreninger samlet på Campus Bornholm 2019" src="/Nyheder/PublishingImages/frivillige%20banner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nu er der mulighed for at søge legater for værdigt trængende1349306-10-2020 10:53:46292http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2020-10-06T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune uddeler i uge 50 legatportioner fra Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune. <strong>Fonden kan søges af værdigt trængende, bosiddende på Bornholm.</strong></p><p><a href="/Borger/personligeforhold/Sider/Legat.aspx">Ansøgningsskema kan indsendes elektronisk og ligger her</a> du kan også få det udleveret i trykt form ved henvendelse&#160;i Borgerservice i Rønne, Hasle, Allinge, Aakirkeby og Nexø. </p><p>Spørgsmål vedrørende legatforhold kan rettes til Kell Hansen, tlf. 56 92 10 16.</p><p>For at komme i betragtning, skal vi have modtaget din ansøgning <strong>elektronisk</strong> eller <strong>pr. post </strong>til&#58; Politisk Service, Ullasvej 23, 3700 Rønne, <strong>senest den 30. oktober 2020 kl. 12&#58;00</strong>.</p><p>Har du ikke modtaget en legatportion inden udgangen af uge 50, er du ikke kommet i betragtning.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/IMG_20170104_142027.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed