Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder

 

 

1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejde2850901-12-2021 15:30:4838http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-30T23:00:00Z<p><strong>61 foreninger vil i det kommende år modtage økonomisk støtte til deres frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Foreningerne klør på for at tilbyde sociale aktiviteter og fællesskaber til øens borgere.</strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Det er godt gang i det frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Hele 61 foreninger har i år søgt om økonomisk støtte fra kommunens pulje af de såkaldte &quot;§18-midler&quot;, og tilsammen fik foreningerne i denne uge bevilget 1.540.308 kr. til deres aktiviteter i det kommende år. Bevillingerne blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i mandags.</p><p>Der var i alt indkommet 70 ansøgninger til aktiviteter fra de 61 foreninger. Ansøgninger til en samlet sum af 2.798.952 kr. Da &quot;§ 18 puljen&quot; i år er på 1.540.292, så siger det sig selv, at det desværre ikke har været muligt at tilgodese alle ansøgninger med hele beløbet. Udvalget bestræber sig på en fair fordeling af midlerne og håber, at det trods alt er et godt økonomisk grundlag for foreningerne at arbejde videre med i det kommende år.<br></p><p>Formand for Social- og Sundhedsudvalget,<strong> </strong>Bjarne Hartung Kirkegaard siger&#58;<br></p><p><em>&quot;Det frivillige område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. Det er samvær, fællesskab og nærvær fra menneske til menneske på en helt anden måde, end hvad vi kan og skal levere i det offentlige. Det er derfor</em><em> med stor glæde, at Social- og Sundhedsudvalget også i år har kunnet uddele paragraf 18 midlerne på årets sidste møde&quot;.</em></p><p>Der er ansøgningsfrist til §18-puljen for frivilligt socialt arbejde hvert år den 1. november. Organisationer, foreninger og grupper kan søge om tilskud fra puljen. Læs eventuelt mere om puljen på brk.dk&#58; <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx">Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde (brk.dk)</a><br><br></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Oversigt%20frivillige%20sociale%20foreninger%202022%20bevilling%20§%2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Oversigt over de 61&#160;foreninger der modtager økonomiske støtte til aktiviteter i 2022&#160;</strong></a><br></p><p><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Frivillig%20fredag2%202021.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Pointer fra borgermødet om energiø2784830-11-2021 15:33:5686http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p>​<br></p><p><strong>Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi &amp; Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af&#160;landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>Pointer fra Energistyrelsen</strong></p><p>Mads Krogh, kontorchef for energiøer i Energistyrelsen, fremlagde de politiske aftaler, der er lavet om energiøer i Danmark og de mange års arbejde og erfaringer, Energistyrelsen har med omstilling af det danske elsystem.</p><p>Det er politisk besluttet i Folketinget, at en havvindmøllepark på 2 GW skal placeres mindst 20 km sydvest fra Bornholm. Der er mulighed for at udvide havvindmølleparken til 3 GW, men dette kræver en ny politisk beslutning. Ifølge Energistyrelsen vil energiøen kunne levere grøn strøm til to millioner husstande og skal forbindes til Sjælland og Tyskland. Etableringen af energiøen vil give en række udviklingsmuligheder lokalt på Bornholm både økonomisk, kulturelt og turistmæssigt. Ifølge Mads Krogh er det &quot;op til bornholmerne at gribe mulighederne&quot;. Energiøen vil ifølge planen være færdig i 2030. Det er endnu ikke afklaret om Bornholm også vil kunne få strøm fra energiøens produktion (blive 'tilkoblet' energiøen), men Mads Krogh lovede en afklaring hurtigst muligt. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energistyrelsens%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energistyrelsens slides.pdf</a>. </p><p>&#160;</p><p><strong>Pointer fra Energinet</strong></p><p>Vicedirektør i Energinet, Marian Kaagh, fokuserede i sit oplæg primært på det vekselstrømsanlæg – også kaldet landanlæg eller transformerstation – som skal opføres et sted på den sydlige del af Bornholm. Marian Kaagh fortalte, at et areal på 90 hektar (svarende til 150 fodboldbaner) afsættes til undersøgelse, og selve anlægget vil fylde cirka 30-50 hektar, når det står færdigt. Højden på anlægget bliver cirka 23-25 meter. </p><p>Hvor vekselstrømsanlægget helt præcis bliver placeret, besluttes først senere i processen og efter en ny høring, hvor Energinet fremlægger konkrete forslag. Det besluttes også først senere, hvordan anlægges kommer til at se ud, men i Energinets slides var der billeder og illustrationer fra andre anlæg til inspiration. Marian Kaagh lagde vægt på, at det er en fælles opgave mellem Energinet og borgerne på Bornholm at finde en god løsning i forbindelse med udformningen af landanlægget.</p><p>Energinet opfordrer borgere til at deltage i afklaringen og deltage på de næste borgermøder om energiøen. De er endnu ikke planlagt, men vil ligge i 2022 og 2023. De vil blive annonceret på www.brk.dk.</p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energinets%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energinets slides.pdf</a>.<br></p><p>&#160;<br></p><p><strong>Pointer fra Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi &amp; Forsyning og Danmarks Tekniske Universitet</strong></p><p>Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan hos Bornholms Regionskommune, og Claus M. Andersen, administrerende direktør hos Bornholms Energi &amp; Forsyning, fremlagde mulige potentialer for Bornholm. Med etableringen af energiøen i Østersøen – både etablering af havvindmølleparken og landanlægget - bliver der skabt jobs og erhvervsudvikling. For eksempel er Bornholm ideelt placeret til at blive udskibningshavn og levere yderligere service, hvilket kan skabe nye virksomheder og nye jobs og også øge omsætningen i flere brancher. Dertil kommer fordele for forsyningsområdet, blandt andet&#160;kan overskudsvarme fra landanlægget bruges som fjernvarme. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommunes%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholms Regionskommunes slides.pdf</a>.</p><p>&#160;<br></p><p>Professor og leder af Center for Electric Power and Energy fra Danmarks Tekniske Universitet, Jacob Østergaard, var med på en Skype-forbindelse på borgermødet. Men på grund af problemer med skærmen i lokalet&#160;kunne Jacob Østergaards slides og billede desværre ikke vises. Du har mulighed for at læse Jacob Østergaards slides nederst i Bornholms Regionskommunes slides.</p><p>&#160;</p><p><strong>Se eller gense Energinets borgermøde den 25. november</strong></p><p>Den 25. november 2021 afholdt Energistyrelsen og Energinet et digitalt borgermøde om den overordnede plan for energiøen i Østersøen. Du kan se eller gense deres borgermøde <a href="https&#58;//energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121" target="_blank">her</a>.</p><p>&#160;<br></p><p><strong>Indsend høringssvar </strong></p><p>Begge borgermøder er blevet afholdt i forbindelse med Energistyrelsens <a href="https&#58;//ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1" target="_blank">aktuelle høring af Miljøvurdering af planen</a> for energiø Bornholm. Der blev på begge møder opfordret til, at alle der har forslag eller ideer, indsender det i form af høringssvar senest 13. december 2021 kl. 12 til Energistyrelsens postkasse&#58; <a href="mailto&#58;hoeringenergioe@ens.dk" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">hoeringenergioe@ens.dk</span></a>.<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/borgermøde_1100x330.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Krav om Coronapas og mundbind på kommunens institutioner2777830-11-2021 13:47:4371http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">For at begrænse s</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">mittespredningen af Corona har vores nationale sundhedsmyndigheder besluttet at indføre krav om Coronapas og brug af mundbind på flere steder med virkning fra mandag 29. november. For institutioner under Bornholms Regionskommune gælder derfor følgende regler.</span></p><p><strong>Her skal du vise Coronapas, hvis du kommer på besøg (alle over 15 år)</strong><br><strong> </strong><em>Plejecentre og plejeboliger, </em><em>midlertidige-/</em><em>aflastningspladser, anbringelsessteder og botilbud, tilbud med misbrugsbehandling, områder med genoptræning og vedligeholdelsestræning.</em></p><p>Coronapas skal vises til personalet.<br></p><p><strong>Her skal du bære mundbind (alle over 12 år)</strong><br><strong> </strong><em>Forebyggende og sundhedsfremmende sundhedstilbud, </em><em>midlertidige-/aflastningspladser</em><em>, sygeplejeklinikker, </em><em>sundhedsplejen, </em><em>tandplejeklinikker, </em><em>forebyggende hjemmebesøg </em><em>og genoptræningsfaciliteter.</em></p><p>Der er for nuværende<em> ikke</em> krav om at bære <em>mundbind</em> på botilbud eller plejehjem.<br></p><p>Kravet om forevisning af Coronapas og brug af mundbind er <strong>indtil videre gældende til 10. december 2021</strong>. Derudover er det vigtigt, at vi alle følger Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad vi foretager os – i hjemmet, i det offentlige rum og på arbejdspladsen.<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/mundbind_top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Unge bornholmere kan fra årsskiftet få løn under SOSU uddannelse264801-12-2021 10:48:44153http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-29T23:00:00Z<p><strong>Unge under 25 år får nu mulighed for at få løn under uddannelse, hvis de fra årsskiftet vælger en social- og sundhedsuddannelse på Bornholm, det har kommunens Social- og Sundhedsudvalg besluttet.</strong><br> <br>Som en af de første kommuner i Danmark vil Bornholms Regionskommune nu betale løn til alle, som vælger en uddannelse i den kommunale plejesektor. For de studerende kan det betyde op til kr. 22.000 om måneden i løn, hvilket er 15.000 kr. mere end SU.<strong> Ordningen træder i kraft&#160;fra årsskiftet</strong>, når de nye hold begynder i januar – og uddannelsen indebærer jobgaranti efter endt uddannelse.</p><p>Efter de nuværende regler er der løn under uddannelsen til alle <em>over 25 år</em>, der bliver optaget på Grundforløb 2 og vælger en uddannelse som social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Dette er i øjeblikket et landsdækkende initiativ, som skal gøre det mere attraktivt at søge ind på en uddannelse i den kommunale plejesektor, hvor der er mangel på kvalificeret personale. Men dette er <em>ikke</em> tilstrækkeligt til at fylde uddannelserne hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Det har de seneste år været tiltagende svært for Bornholms Regionskommune at få besat elevpladserne, som var reserveret til nye social- og sundhedshjælpere.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>Formanden for Social- og sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegård siger&#58;</p><p>&quot;Nu vælger vi at give løn til alle og altså uanset, om de er over eller under 25 år, og uanset om de vælger en uddannelse som hjælper eller assistent. Efter de nuværende regler må unge under 25 år ellers nøjes med en SU, så længe de er under uddannelse til hjælper eller assistent.&quot;<br></p><p>Kommunens servicedirektør Trine Dorow siger&#58; </p><p>&quot;Det er virkelig noget, der betyder noget. Forskellen mellem en SU og så en løn under uddannelsen er på cirka 15.000 kroner. Vi håber på den måde at kunne fylde vores elevpladser og samtidig række ud til de unge, som endnu ikke har fået en uddannelse.&#160; Og sidst men ikke mindst handler det jo om, at sikre borgerne på Bornholm en kompetent, veluddannet døgnpleje.&quot;<br></p><p>Sundhedschef Karina Nørby, som er ansvarlig for social- og sundhedseleverne i Bornholms Regionskommune, er overbevist om at initiativet vil gøre en forskel.</p><p>&quot;Der er behov for at gøre noget ekstraordinært, vi skal have uddannet flere til vores mange arbejdspladser indenfor plejeområderne. Med denne løsning har vi nu et godt tilbud til alle, som er over 18 år, og som vil have en uddannelse med fuld løn.&quot;</p><p>Kommunens Sundheds- og Ældre centre vil nu sammen med Jobcenter Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole markedsføre det nye tilbud intensivt, så flest muligt kommer til at høre om den gode nyhed.<br> <br>Både den faglige organisation, FOA Bornholm og Bornholms&#160;Sundheds- og Sygeplejeskole bakker op om initiativet. </p><h2>Dagsordenspunktet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde<br></h2><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/dagsordenspunkt%20sosu%20elevløn.png" alt="dagsordenspunkt sosu elevløn.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu%20elevløn2.png" alt="sosu elevløn2.png" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Campus%20Bornholm20-1600px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bornholm får et ekstra PCR teststed2738426-11-2021 11:35:00409http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-25T23:00:00Z<div>Behovet for at blive testet for corona er stort i øjeblikket, hvor smitten stadig stiger. Derfor bliver testkapaciteten på Bornholm nu udvidet, så man fremover kan blive PCR-testet i både Rønne (Ullasvej 39 C), Nexø (Møbelfabrikken) og Tejn (Tejn Medborgerhus).<br></div><div><br></div><div>Det nye PCR-teststed i Tejn ligger på adressen&#58; <strong>Tejn medborgerhus, Nordre Strandvej 31</strong>, 3770 Allinge. Åbningstiden er <strong>tirsdag</strong>, <strong>fredag</strong> og <strong>søndag</strong> <strong>kl.&#160;10.00-16.00.</strong><br></div><div><br></div><div>For at øge kapaciteten ændres åbningsdagene i <strong>Nexø, på Møbelfabrikken</strong>, så de fremover er&#58; <strong>mandag, onsdag, torsdag og lørdag kl 10.00-16.00.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Tejn åbner på tirsdag</strong></div><div>Første testdag i Tejn er tirsdag 30. november, hvor de nye testtider træder i kraft fra uge 48.<br></div><div><div><div>Udover PCR-test, som skal bruges når man har symptomer eller er nær kontakt, er der mulighed for hurtigtest i Rønne, og Region Hovedstaden&#160;kigger lige nu på muligheden for at finde endnu et sted, hvor borgerne kan få en hurtigtest.<br></div></div></div><div><br></div><div><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">PCR-t</span><span style="color&#58;#af292e;font-family&#58;verdana, arial, sans-serif;font-size&#58;20px;background-color&#58;transparent;">est forudsætter tidsbestilling på <a href="https&#58;//www.coronaprover.dk/Home/Welcome" target="_blank">www.coronaprover.dk</a></span></div><div><br></div><div>Her kan du se en <a href="https&#58;//www.regionh.dk/Sider/kort.aspx" target="_blank"><strong>oversigt over&#160;alle teststeder i Danmark</strong></a> - både PCR og kviktest.<br></div><div>Her ser du kun <a href="https&#58;//www.cphmed.com/b2c-home/covid19-kviktestcentre/" target="_blank"><strong>kviktestcentrene</strong></a> der er drevet af Copenhagen Medicals<br></div><div><br></div><p>&#160;<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/testcenter.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Naturpolitikkens handleplaner er sendt i offentlig høring467726-11-2021 06:44:16130http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-25T23:00:00ZNu kan bornholmerne få indflydelse på, hvordan naturen på Bornholm i fremtiden skal forvaltes. Bornholms Regionskommune sendte nemlig i sidste uge første udkast til handleplaner for Bornholms Naturpolitik i offentlig høring, og det er muligt at <strong>i</strong><strong>ndsende høringssvar frem til 27. december.&#160;</strong><br><br>Bornholms Naturpolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni og sætter retningen for, hvordan naturen på Bornholm skal udvikle sig, og hvordan vi skal bruge og opholde os i den. Naturpolitikken er blandt andet opstået som et ønske om en styrket prioritering af Bornholms natur og øget biodiversitet som en bred indsats på tværs af det bornholmske samfund. Det skal handleplanerne være med til at realisere.&#160;<br><br>De endelige handleplaner vil under inddragelse af høringssvarene blive udarbejdet efter nytår og skal være klar til politisk godkendelse i februar næste år.<br><h3>Du kan læse mere om naturpolitikken, handleplanerne, processen -&#160;og hvordan man indgiver høringssvar&#160;<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken.aspx"><strong>her</strong></a>.<br></h3><p>(Alle handleplanerne ligger nederst i den nyhed, du eventuelt klikker dig videre til)<br></p><div><br></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/almindingen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilmelding samt coronapas til borgermøde om energiø 29. november424325-11-2021 09:28:44598http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-23T23:00:00Z<p>​<br></p><p>Bornholms Regionskommune inviterer mandag den 29. november 2021 til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Alle borgere på Bornholm samt øvrige interesserede er velkomne.<br></p><p>Tid og sted&#58; 29. november kl. 16&#58;30 til 18&#58;30 på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.<br></p><p>På mødet vil Energistyrelsen og Energinet fremlægge deres planer og processer for etableringen af energiøen*. Og Bornholms Regionskommune vil sammen med samarbejdspartnere fortælle om energiøens muligheder for Bornholms udvikling. </p><p>Der vil være mulighed for at stille spørgsmål under mødet og efterfølgende snakke med de deltagende organisationer.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/energioeer.jpg" alt="energioeer.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>Illustration fra Energistyrelsens <a href="https&#58;//ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/nr_3_-_enoe-for-009-v3_notat_om_rammerne_for_det_kommende_planforslag_for_energioe_bornholm.pdf">høringsmateriale</a> &#160;af mulige placeringer af landanlæg (grøn markering) og ilandføringsråde (blå markering) samt de udpegede områder til havvind (orange markering).<br></p><p>&#160;<br></p><h2>OBS Nyt&#58; </h2><p>På grund af den aktuelle coronasmitte på Bornholm foretager vi i Bornholms Regionskommune nogle forebyggende tiltag, således at borgermødet kan foregå trygt og sikkert. F.eks. sørger vi for håndsprit ved indgange og øger afstanden mellem stolene, hvilket medfører lidt færre pladser, og <span style="text-decoration&#58;underline;">vi vil bede jer om tilmelding. &#160;Du tilmelder dig ved at sende en mail til </span><a href="mailto&#58;energioe@brk.dk">energioe@brk.dk</a><span style="text-decoration&#58;underline;"> senest på mandag 29. november kl. 10</span> med navn(e), evt. forening og email-adresse, men gerne snarest muligt. Når du har fået en bekræftelse, er du/I tilmeldt. </p><p>Jævnfør Sundhedsministerens udmelding i dag den 24. november lægges der op til, at der fra på mandag vil være krav om coronapas ved indendørs arrangementer på over 100 personer. Dette forslag tager Folketingets partier stilling til torsdag. Også selvom det ikke må blive et krav, <span style="text-decoration&#58;underline;">forventer Bornholms Regionskommune, at alle deltagere på borgermødet kan fremvise gyldigt coronapas</span>. Vi opfordrer deltagere til at ankomme kl. 16, så der er god tid til at blive registreret inden borgermødets start.&#160;Vi anbefaler desuden alle deltagere at spritte hænder af, hoste/nyse i ærmet og blive hjemme, hvis du har symptomer på luftvejsinfektion. <br></p><p>For jer, der ikke deltager på borgermødet mandag aften, kan mødemateriale og et møderesumé ses på brk.dk i løbet af tirsdagen.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">*Regionskommunens borgermøde ligger inden for den periode, hvor <a href="https&#58;//ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1">Energistyrelsen afholder høring</a> af den overordnede plan for Energiø Bornholm i Østersøen. Energistyrelsen og Energinet afholder et digitalt borgermøde om denne høring d. 25. november. Læs mere om deres <a href="https&#58;//energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121">borgermøde her</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/program%20for%20borgermøde.JPG" alt="program for borgermøde.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">**med forbehold for rettelser.&#160;<br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/vindmøller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Corona: Fra næste uge samles vaccinationskræfterne i Rønne411424-11-2021 14:55:5396http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-23T23:00:00Z<p>Region Hovedstaden udvider nu vaccinationskapaciteten, så regionen samlet set kan vaccinere op mod 100.000 borgere om ugen fra 1. december.<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;</span></p><p>I den forbindelse er det besluttet, at lukke for&#160;vaccination onsdag og fredag i Nexø&#160;og i stedet&#160;samle kræfterne&#160;i Rønne, på Ullasvej 39 C. Dog vil der i denne uge (uge 47) fortsat&#160;være vaccination både onsdag og fredag.<br></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Helle Holm, som er daglig leder af vaccinationscentret for Region H, siger&#58;</span><br></p><p>&quot;Vi åbner nu flere vaccinationsbåse i Rønne. Ved at samle os i Rønne, kan vi bedre udnytte ressourcerne, f.eks. ved at vi kun behøver medarbejdere til at blande vacciner ét sted&quot;.<br></p><p>Her kan du holde dig opdateret om vaccinationscentrene og deres åbningstider&#160;<a href="https&#58;//www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Vaccinecentre---oversigt.aspx"><strong>COVID-19 vaccinationcentre (regionh.dk)</strong></a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Ikon%20-%20vaccination%20-%20blaa%20-%201000x520px.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
UDSKUDT TIL 2022 - Opdatering ... Omstilling til ny Digital Post medfører fire dage uden post145424-11-2021 14:56:23174http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-23T23:00:00Z<article role="article"><h2>Opdateret kl. 15.00&#160;DIGITALISERINGSSTYRELSEN HAR I DAG KL. 13.46 MEDDELT AT SKIFTET TIL NY DIGITAL POST UDSKYDES TIL FØRSTE KVARTAL AF 2022. INDTIL DA&#160;VIL ALT DER VEDRØRER DIGITAL POST VÆRE, SOM VI KENDER DET.<br></h2><div><br></div><div>På tirsdag den&#160;30. november 2021 får hele&#160;Danmark en ny og tidssvarende Digital Post-løsning, som skal&#160;bane&#160;vejen for en bedre kommunikation mellem myndigheder, borgere og erhverv.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">For eksempel</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">&#160;vil det blive tydeligere, hvem der har sendt dig post, og hvad den handler om.&#160;Og, har du&#160;en virksomhed i dag, vil du også erfare, at der kommer en bedre kobling mellem dit CVR-nr. og CPR-nr., så du nemt kan skifte mellem Digital Post til dig og din virksomhed med&#160;samme log-in i den nye Digital Post-app.&#160;</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">Løsningen</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">&#160;er&#160;blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske</span><span style="color&#58;inherit;background-color&#58;transparent;">&#160;Regioner.&#160;</span><br></div><div><br><strong>Fire dage uden Digital Post</strong><br></div><div>Da der er tale om et kæmpe skift, der&#160;involverer&#160;mange IT-systemer vil det i omstillingsperioden&#160;ikke være muligt at sende og modtage Digital Post i fire dage.<br>Perioden uden Digital Post&#160;begynder på<strong> fredag den 26. november og slutter mandag den 29. november ved midnat.</strong><br></div><div><div><br><strong>Det betyder&#160;for dig følgende ...<br></strong><br><ul><li>Du kan ikke sende eller besvare Digital Post&#160;fra den&#160;26. november til den&#160;29. november&#160;- begge dage inklusive.<br></li><li>Du vil forsat kunne logge på Digital Post og læse din post&#160;i omstillingsperioden.</li><li>Har du en svarfrist i omstillingsperioden, så vil fristen blive forlænget tilsvarende (de fire dage). Det samme gælder for kommunens&#160;høringer.<br></li></ul><br>Fra tirsdag den 30. november kan du igen sende, modtage og besvare Digital Post, ved at logge på med NemId/MitID.<br><br><strong>Kontakt</strong><br>Har du spørgsmål til den nye Digital Post-løsning kan du læse mere på&#160;<a href="https&#58;//www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post">Digital Post (borger.dk)</a>.<br></div><div><br></div><div>Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til det nye Digital Post, der kommer den 30. november 2021, kan du kontakte supporten via telefon eller e-mail.<br><strong>Telefon&#58;</strong> 33 98 00 33.&#160;<strong>E-mail&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;nydigitalpost@digst.dk">nydigitalpost@digst.dk</a><br><br><ul><li>Mandag-fredag kl. 08.00-20.00.<br></li><li>Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00.<br></li></ul></div><div><br></div></div></article><br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/banner%20NgDP%20pix.png?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kunst i rundkørsler bliver indviet2570022-11-2021 14:44:35373http://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx2021-11-21T23:00:00Z<p><strong style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Bornholms Regionskommune markerer, at kunstneren Esben Klemanns udsmykning af rundkørslen ved Torneværksvej i Rønne står færdig. Dermed er det sidste værk ud af ialt&#160;tre&#160;på plads.&#160;Markeringen sker fredag den 3. december 2021 kl. 14.00, og alle er velkomne</strong><br></p><p>Der er nu lagt sidste hånd på det tredje og sidste kunstværk i rundkørslerne på ringvejen i Rønne. Udsmykningen består af en to&#160;meter&#160;høj, cirkelformet betonvæg&#160;der, som man kører rundt om den, kollapser for så at rejse sig igen. I sit arbejde med betonelementet forsøger kunstneren Esben Klemann at få os til at undre os og se noget velkendt i et nyt lys. Esben Klemann er uddannet skulptør fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi.<br></p><p><strong>Sidste værk ud af tre<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Værket&#160;fuldender den kunstneriske udsmykning af de i alt tre rundkørsler, som <a href="http&#58;//larsenslegat.dk/" target="_blank"><strong>Brdr. E.,&#160;S. &amp; A. Larsens Legat</strong></a><strong> </strong>har givet i gave til Bornholms Regionskommune. </span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Første etape af udsmykningsprojektet blev færdig i 2016 med etableringen af billedkunstneren Nils Erik Gjerdeviks værk i rundkørslen ved Snorrebakken.&#160;Anden etape blev realiseret i 2018 med opsætningen af </span><em style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Vibegårds Rundkirke</em><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> af kunstnerduoen Randi og Katrine. Med færdiggørelsen af Esben Klemanns værk kan Rønne nu byde på tre meget forskellige kunstværker, der alle har til formål at sætte Rønne og Bornholm på landkortet.</span></p><p><strong>Tag med på kunst-bustur til alle tre værker&#160;den 3. december</strong><br> Arrangementet&#160;der skal markere,&#160;at Esben Klemanns værk er færdigt starter ved rundkørslen ved Torneværksvej, hvor bl.a. formand for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Erik Lund Hansen og kunstner Esben Klemann vil være tilstede.<br><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><br>Bagefter vil det være muligt at komme med på en kunst-bustur forbi alle tre værker. Her vil billedkunstner og medlem af Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Anne Sofie Meldgaard, fortælle mere om udsmykningen og betydningen af kunst i det offentlige rum.<br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"><b>Tilmelding<br></b></span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">Der er dog begrænsede pladser til busturen, så det&#160;er et&#160;krav, at du tilmelder dig. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Fritid og Kultur på </span><a href="mailto&#58;kf@brk.dk" style="background-color&#58;transparent;">kf@brk.dk</a><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;"> senest den 30. november 2021.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;color&#58;inherit;">På gensyn fredag den 3. december 2021 kl. 14.00 ved rundkørslen mellem Torneværksvej og Nordre/Østre Ringvej.</span></p><p>Arrangementet gennemføres efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer vedrørende COVID-19.<br> <br><strong>Kontakt vedrørende markeringen&#58;<br></strong>Kulturkonsulent Louise Krogsriis på mail&#58; <a href="mailto&#58;louise.krogsriis@brk.dk">louise.krogsriis@brk.dk</a> eller telefon 56 92 13 23.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/banner%20rundkørsel.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Læs nyheder via RSS-feed

Du kan få nyhederne direkte via vores RSS-feed.

Brug dette feed