På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 3 marts 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-3-marts-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 3 marts 2021<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af shelterplads - Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Bukkevadsvejen 1, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Etablering af regnvandsbassiner - Hjortevej 13, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>Opførsel af udhus - Kannikegårdsvej 32, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Lovliggørelse af hævede terrasser - Kannikegårdsvej 39, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Opførsel af bålhytte - Kastaniestien 1V, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Lovliggørelse af hævet terrasse - Pellegårdsvej 28, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>Opstilling af motionsredskaber- Strandvejen 4, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Opførsel af havestue med tagterrasse - Varpeløkken 10, 3700 Rønne,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 31. marts 2021</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Muligheder-for-nye-boligområder-i-det-sydlige-Rønne.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne<p>​</p><p><strong>Høringsperiode 19. februar til 21. marts 2021</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen påtænker at ændre kommuneplanen, så det bliver muligt at planlægge for nye boliger i det sydlige Rønne på arealer, der hidtil ikke har kunnet planlægges til boliger. <br>Inden der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg, vil kommunalbestyrelsen gerne modtage idéer og forslag til den foreslåede ændring.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109</a><br></p><p> </p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ny%20kommentar%20knap.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. KPT for nye boliger” til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 21. marts 2021</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>
Ansøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-16a-miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspxAnsøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie <p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen har søgt om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald på ejendommen </p><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3751 Østermarie</strong>.</li></ul><p>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 er fordelt på to staldafsnit.  Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i nudrift i gyllelagune og gyllebeholdere på ejendommen. Med udvidelse af produktionen ønskes etablering af to nye gyllebeholdere.</p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 10. marts 2021.</strong><br><br> Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>

 Nyheder

 

 

Corona: Der er ledige tider til vaccine søndag for personer i gruppe 2, 3 og 5https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-er-ledig-tider-til-vaccine-søndag-for-gruppe-2-3-og-5.aspxCorona: Der er ledige tider til vaccine søndag for personer i gruppe 2, 3 og 52021-03-05T23:00:00Z<p>​<strong>Vaccinationscenteret i Rønne melder netop nu, at der er mange ledige tider til vaccine i morgen søndag den 7. marts.</strong></p><p>De ledige tider er for borgere i gruppe 2, 3 og 5, som har modtaget en invitation til vaccination.</p><p>Vaccinationscenteret i Rønne opfordrer kraftigt borgere, der har modtaget invitation til vaccine, og som tilhører vaccinationsgrupperne 2, 3 eller 5 til at tjekke hjemmesiden vacciner.dk, da der lige nu er en del ledige tider i morgen søndag 7. marts.</p><p>De tre grupper omfatter følgende personer:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li><strong>gruppe 2</strong> er personer på 65 år og derover, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.</li><li><strong>gruppe 3</strong> er personer på 85 år og derover samt</li><li><strong>gruppe 5</strong> som er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.</li></ul><p><strong>NB! Når der bestilles tid til 2. vaccine</strong><br> Vaccinationscenteret gør opmærksom på, at man skal sørge for at bookingen af tid til vaccine nr. 2 bliver en af disse datoer: den 31. marts, den 1. april eller 2 april. </p>
Nu kan du få adgang til kommunens selvbetjening via app på din mobilhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-kan-du-få-adgang-til-kommunens-selvbetjening-via-din-mobil.aspxNu kan du få adgang til kommunens selvbetjening via app på din mobil2021-03-03T23:00:00Z<p><strong>Skal du forny dit kørekort, pas, søge boligstøtte, skifte læge, finde vej til Corona-test, anmelde rotter, finde adresser og åbningstider på genbrugspladser, lægehuse, biblioteker og meget andet, kan du nu få adgang via appen "Borger App", som du kan downloade til din mobil eller tablet.</strong></p><p>De selvbetjeningsløsninger og praktiske informationer som du finder her på kommunens hjemmeside brk.dk, kan du nu også tilgå fra din mobil eller tablet, hvis du downloader appen "Borger App". Borger appen kan hentes gratis til de fleste smartphones og tablets, hvor du normalt henter dine apps.</p><p>Første gang du åbner borger appen, skal du vælge "Bornholm", og herefter har du adgang til alt den viden og information, som Bornholms Regionskommune har lagt tilgængeligt i appen.</p><p>Vi håber, at du får god gavn af appen.</p><p><img alt="borger app.png" src="/Nyheder/PublishingImages/borger%20app.png" style="margin:5px;width:143px;" /> </p>
Corona: Testcenter åbner i morgen i Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Testcenter-åbner-i-morgen-i-Aakirkeby.aspxCorona: Testcenter åbner i morgen i Aakirkeby2021-03-02T23:00:00Z<p><strong>Fra i morgen torsdag bliver det også muligt at få foretaget Coronatest i Aakirkeby. Det nye center vil have åbent for kviktest alle dage også i weekenden. Fredag er der tillige mulighed for at få foretaget PCR-test i halsen.</strong></p><p>Centeret bliver åbnet af Region Hovedstaden, og Copenhagen Medical er leverandør af selve kviktestene. Region Hovedstaden har i forvejen åbnet for en række nye testcentre og muligheder på øen, men nu bliver der altså også let adgang til test for borgerne i Aakirkeby.<br></p><p>Borgmester, Thomas Thors siger:</p><p><em>"Jeg er meget, meget tilfreds med, at det er lykkedes, at vi nu også får et testcenter i Aakirkeby, som har åbent hele ugen. Dermed har vi virkelig gode muligheder for kunne leve op til anbefalingerne om, at alle bornholmere bør lade sig teste en gang om ugen."</em></p><p>Der bliver åbent for kviktest allerede i morgen torsdag 4. marts kl. 8.00. Herefter er der åbnet <strong>hele ugen også i weekenden fra kl. 8.00-20.00 i Nygade (42 Bakkebo).</strong> Copenhagen Medical står for kviktestene.</p><p><strong>Fredage</strong> tilbydes tilmed PCR-test (den der foretages i halsen). Det sker i tidsrummet <strong>kl. 10-16 på Syrenvej 4 (Tidligere børnehave)</strong> – disse test står Region Hovedstaden selv for.</p><p><br>Region Hovedstaden kommer til at følge testindsatsen på Bornholm tæt, og der kan løbende ske op- eller nedskaleringer af indsatsen. Hvis dette sker, vil der komme nye orienteringer.</p><p><strong><br>Teststederne i alle regionerne kan ses på denne side <a href="https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre">Klik her</a></strong></p><p><strong style="color:inherit;background-color:transparent;">- du kan både søge efter Kviktest og PCR.<br><br>NB! </strong><span style="color:inherit;background-color:transparent;">regionerne knokler lige nu for at få sitet opdateret med de allernyeste teststeder</span></p><p><br></p>
Her finder du Corona råd og regler for Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Her-finder-du-de-gælder-Corona-regler-for-Bornholm.aspxHer finder du Corona råd og regler for Bornholm2021-02-28T23:00:00Z<p>​I forbindelse med den delvise genåbning af Bornholm, kan du holde dig orienteret om, hvilke aktuelle råd og regler, der gælder for Bornholm via et særligt område på hjemmesiden coronasmitte.dk</p><p>Siden opdateres løbende af de nationale myndigheder, når der kommer nye regler til, eller der ændres i de eksisterende. Vi opfordrer dig til at kigge jævnligt forbi, hvis du er i tvivl om reglerne.</p><p><strong>Gå til siden om de aktuelle Corona råd og regler for Bornholms Regionskommune </strong><a href="https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kommuner/bornholms-regionskommune" target="_blank"><strong>Klik her</strong></a></p><p> </p>
Genudbud - Udbud af Offentlig servicetrafikhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Genudbud---Udbud-af-Offentlig-servicetrafik.aspxGenudbud - Udbud af Offentlig servicetrafik2021-02-28T23:00:00Z<p>​<strong>Genudbud - </strong><strong>Udbud af Offentlig servicetrafik garanti/variabel til Bornholms Regionskommune 1.august 2021 – 31. juli 2024.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder offentlig servicekørsel.</p><p>Kontraktperioden er fra 1. august 2021 og frem til 31. julli 2024.</p><p>TIlbudsfristen er den 30 marts.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Genudbud---Udbud-af-Offentlig-servicetrafik-2021-2024.aspx">Læs mere om hvilke kørselsordninger, der udbydes samt krav mv. der og hvordan du får udbudsmaterialet</a></p><p> </p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.