Vi søger ny skolechefVi søger ny skolechefKlik for at se stillingsbeskrivelsehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Råstoftilladelse, Skovsholmhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Råstoftilladelse,-Skovsholm.aspxRåstoftilladelse, Skovsholm<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, skal hermed orientere om, at der pr. den 24. maj 2018 er givet tilladelse til råstofindvinding af grus og sten på et ca. 8 ha stort areal på del af matr. nr. 2a, Ibsker. <br>En række interesseorganisationer og virksomheder er underrettet pr. email. </p><p><strong>Sidste dag for indsendelse af klage til sagen er d. 21 juni.</strong> <br></p><p>Klagevejledning kan læses i tilladelsen, som kan tilgås vha. linket i den røde boks.</p><p> </p><p>Klage skal indsendes til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> og skal i mærkes med ”Klage vedr. Skovsholm råstoftilladelse, j.nr. 01.09.00P19-0056”.​</p><p> </p><p>Venlig hilsen Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Landbrugsbyggeri pr. 15. maj 2018 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-15.-maj-2018-.aspxLandbrugsbyggeri pr. 15. maj 2018 <p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br><br></p><ul><li><strong>Etablering af en maskinhal på Gadegård, Gadegårdsvejen 6, 3730 Nexø</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 12. juni 2018</strong>. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 9. maj 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-9.-maj-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 9. maj 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genoopførelse af sommerhus på Baunevej 16, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 6. juni 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Bornholm har en af de bedste kommunale klimaløsningerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-har-en-af-de-bedste-kommunale-klimaløsninger.aspxBornholm har en af de bedste kommunale klimaløsninger2018-05-23T22:00:00Z<p><strong>​Realdania og den FN-støttede klimaorganisation, Sustainia har udvalgt 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. Bornholms Regionskommune bliver fremhævet for V2G-projektet, der tester udnyttelsen af strømmen til og fra øens el-biler.</strong></p><p>I dag er repræsentanter fra kommuner over hele landet samlet i Blox i København for at fejre de 100 bedste kommunale klimaprojekter og samtidig lade sig inspirere til det fremtidige arbejde med grønne løsninger.</p><p>Bornholms Regionskommune er med på listen over de 100 bedste projekter med V2G-projektet, som har det lange navn: Across Continents Electric Vehicle Services (ACES). Projektet er skabt i samarbejde med Bornholms Energi- og Forsyning (BEOF), Nissan, Nuvve og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).</p><p>Projektet tester, hvordan brugen af el-biler påvirker el-nettet, når de i fremtiden bliver vores dominerende køretøj. 19 nye el-biler er indkøbt, og de indgår alle i en V2G-løsning, som betyder, at hver bil har en 11 kW-stander, der kan oplade – men også aflade strøm. De kan altså sende strøm fra bilens batteri tilbage til el-nettet. På tidspunkter, hvor biler ikke behøver at stå klar med fuldt opladt batteri, kan man dermed råde over strømmen og anvende den til andre formål.</p><p>Centerchef for Ejendomme og Drift, Bjarne Sjelle Freund-Poulsen der står for bilerne og strømregistreringen, og projektleder for Bright Green Island, Lena Schenk deltager i dag i Klima 100 eventen i BLOX, hvor alle 100 projekter bliver hædret. Her skal de sammen med hundredvis af repræsentanter fra resten af landets kommuner fejres, lære af hinanden og hente inspiration til nye grønne og bæredygtige initiativer.<br> <br> Bjarne Sjelle Freund-Poulsen deltager i dag Klima 100 eventen i Blox i København, hvor et af Bornholms grønne projekter er med på listen over de 100 bedste kommunale klimaløsninger.</p><p>Link: <a href="https://realdania.dk/projekter/klima100" target="_blank">Realdania Klima 100</a></p><p><img src="/SiteCollectionImages/klima100bog.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p>
Ansøgning til Biodiversitetspuljenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ansøgning-til-Biodiversitetspuljen.aspxAnsøgning til Biodiversitetspuljen2018-05-23T22:00:00Z<p><br>Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme biodiversiteten på Bornholm og har afsat en pulje på 600.000 kr. årligt til fremme af biodiversitet på Bornholm.</p><p><strong>Puljens fordeling i 2018:<br></strong>1. 160.000 kr. til ansøgninger fra borgere og organisationer<br>2. 200.000 kr. til oprensning af damme og vandhuller.<br>3. 200.000 til naturpleje og genopretning af andre særlige naturområder<br>4. 45.000 kr. til administration<br><br>Det er muligt at søge midler fra puljen under punkterne 1 til 3.</p><p><strong>1. Ansøgninger fra borgere og organisationer</strong><br>Natur- og Miljøudvalget besluttede den 17. april 2018 at bevilge 60.000 kr. til Bornholms Landbrug & Fødevarers projekt Blomsterstriber, blandt andet ud fra den betragtning, at det vil fremme bier og andre insekters mulighed for fødesøgning, og at bevilge 15.000 kr. til oprettelse af en skolebigård. Den resterende pulje er herefter på 85.000 kr. </p><p>I Natur og Miljø vil gerne høre fra dig, hvis du har et eller flere projekter, der fremmer biodiversiteten på Bornholm, som du søger finansiering til. </p><p><strong>2. Vandhulsoprensning </strong><br>I 1990’erne havde det daværende Bornholms Amt et naturplejeprojekt, hvor der gravet og oprenset ca. 750 vandhuller. Den indsats blev iværksat for at bremse den helt katastrofale nedgang, der var konstateret i løvfrøbestanden, og det blev en stor succes.</p><p>I mellemtiden er mange af vandhullerne imidlertid groet til, og regionskommunen vil nu igen gerne gøre en indsats for løvfrøen i form af at oprense vandhuller, som har potentiale til at blive gode levesteder for løvfrøen. Derfor opfordres lodsejere på hele øen til at ansøge om oprensning af deres vandhul; gerne med beskrivelse, foto og kort.</p><p><strong>3. Naturpleje og genopretning af særlige naturområder</strong><br>En af måderne at forøge biodiversiteten på er at få mere vand i landskabet. Derfor har regionskommunen valgt at sætte fokus på at finde lavtliggende arealer, som kan gendannes til våde enge eller søer samt at genåbne rørlagte vandløb. Vi søger derfor kontakt til lodsejere, som har drænede arealer, der af forskellige årsager ikke længere bliver brugt til dyrkning, og som kunne omdannes til vådområder. Interesserede kan henvende sig på nedenfor anførte e-post.</p><p> </p><p><strong>Sådan søger du:</strong><br>Der er ansøgningsfrist den 15. juni 2018. Natur og Miljø vil foretage en faglig vurdering af ansøgningerne og prioritere dem ud fra deres potentiale for at fremme biodiversitet.</p><p> </p><p>Ansøgninger og henvendelser kan ske sendes via e-post med relevante bilag til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Arkitekturprisen 2018 - indkaldelse af forslaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Arkitekturprisen-2018---indkaldelse-af-forslag.aspxArkitekturprisen 2018 - indkaldelse af forslag2018-05-22T22:00:00Z<p>​Igen i år uddeles Arkitekturprisen til en bygning eller et anlæg, der er med til at gøre regionskommunen til et smukkere sted for både bornholmere og øens gæster.</p><h3>Præmieringskriterier</h3><p>Kommunalbestyrelsen kan hvert år præmiere bygninger og anlæg, der er udført med høj kvalitet, og som er med til at gøre regionskommunen smukkere. Emner til præmiering der er færdiggjort og taget i brug senest den 1. juni, kan præmieres samme år på arkitekturens dag den første mandag i oktober.</p><p>Der kan uddeles 2 typer af præmier, en bygningspris og en byrumspris.</p><h3>Bygningsprisen</h3><ul><li>Nye bygninger til alle typer anvendelse.</li><li>Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.</li><li>Restaurering og renovering af bygninger.</li><li>Renoverede facader, herunder butiksfacader.</li><li>Originale, smukke detaljer i det offentlige rum.</li></ul><h3>Byrumsprisen</h3><ul><li>Private eller offentlige anlæg der forskønner byrummet som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum præmieres ved særlig byrumspris.</li></ul><p>Der kan også gives påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet på Bornholm.</p><p>Forslag til præmiering skal være regionskommunen i hænde <strong>senest den onsdag den 7. juni 2018 </strong>og skal sendes til Bornholms Regionskommune, Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, mærket arkitekturpris eller mail til  <a href="mailto:Sekretariatet@brk.dk">Sekretariatet@brk.dk</a> </p>
KH Maskinværksted er Årets virksomhed 2018https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/KH-Maskinværksted-er-Årets-virksomhed-2018.aspxKH Maskinværksted er Årets virksomhed 20182018-05-22T22:00:00Z<p>I går kårede Bornholms Erhvervsservice ”Årets virksomhed 2018”. Det skete ved et stort arrangement i Rådhussalen. Seks seriøse kandidater kæmpede om pladsen, som gik til KH Maskinværksted.</p><p>I begrundelsen for at vælge KH Maskinværksted lød det blandt andet således fra dommerkomiteen, der har borgmester, Winni Grosbøll som formand: <br>”KH Maskinværksted er valgt fordi de på få år har skabt en god forretning med potentiale og ambitioner om yderligere vækst de kommende år. Den øgede vækst har resulteret i en tredobling af medarbejdere siden 2014. I dag eksporteres 80 procent af produktionen ud af Bornholm til forskel fra 5 procent i 2014. Endelig tager KH Maskinværksted et socialt ansvar ved også at give plads til dem, der skal tilbage på rette spor.”</p><p>Ejeren af KH Maskinværksted, Claus Duevang overtog i 2014 virksomheden fra dens grundlægger Hans-Jørn Krogh Hansen og har siden da fået virksomheden til at vokse betydeligt.</p><p>KH Maskinværksted fremstiller stålkonstruktioner, specialiserede produkter og procestekniske løsninger. KH maskinværksted servicerer desuden maskiner inden for industrien, samt trykluftanlæg, autolifte og benzintank-installationer på Bornholm.</p><p><img src="/Erhverv/Erhvervsservice/PublishingImages/åretsvirksomhed_600.png" alt="" style="margin:5px;" /> </p>
Sælges til højestbydende...https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sælges-til-højestbydende.aspxSælges til højestbydende...2018-05-21T22:00:00Z<h3>​Fra tanken i Allinge sælges til højeste acceptable bud:</h3><ul><li>1 stk. ledhejseport, br 4,48, højde 3,12</li><li>1 stk. 2-søjlet Stenhøj personvognslift fra 2009. Sidst synet i 2017</li><li>1 stk. nyere bremseprøvestand</li></ul><p>Købstilbud skal afgives i lukket kuvert mærket KØBSTILBUD, TANKEN</p><p>Og sendes eller afleveres til:<br><br>BRK Ejendomsservice<br>Skovløkken 4, Tejn<br>3770 Allinge<br>Att. Flemming Bech</p><p>Købstilbuddene skal være afleveret senest 1. juni 2018, kl. 12.00.</p><p>For yderligere informationer kontakt Flemming Bech på tlf. 24 29 39 50 eller <a href="mailto:flemming.bech@brk.dk">flemming.bech@brk.dk</a></p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her