Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 23 oktober 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-23-oktober-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 23 oktober 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Midlertidig opstilling af pavillon/golfsimulator - Spellingevej 3, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>Ændret anvendelse af tidligere driftsbygning til helårsbeboelse - Kalbyvejen 22, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Terrænregulering - Søndre Landevej 77, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 20. november 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for rørlægning af grøft på matr.nr. 8, 28n og 29a, Povlsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-rørlægning-af-grøft-på-matr.nr.-8,-28n-og-29a,-Povlsker-.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for rørlægning af grøft på matr.nr. 8, 28n og 29a, Povlsker <p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt til rørlægning af grøft på matriklerne 8, 28n og 29a, Povlsker ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 21. oktober 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. november 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, MIljø og Fritid<br></p>
Tilladelse til at rørlægge grøft på matr. nr. 8, 28n, 29a, Povlskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-rørlægge-grøft-på-matr.-nr.-8,-28n,-29a,-Povlsker.aspxTilladelse til at rørlægge grøft på matr. nr. 8, 28n, 29a, Povlsker<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 6. maj 2020, modtaget en ansøgning fra Jesper Lund Koefoed, om at rørlægge en åben grøft på 460 m på matriklerne: 8, 28n, 29a, Povlsker. </p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at rørlægge grøften i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p>Du finder afgørelsen i den røde boks. </p><p><strong>Klage</strong>  <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Klageportalen i Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest: <strong>18. november 2020</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Redegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Redegørelse-for-udbud-af-familieplejeydelser-ligger-klar.aspxRedegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klar2020-10-21T22:00:00Z<p>I dag har ​Bornholms Regionskommune offentliggjort en redegørelse, der svarer på spørgsmål og kritik, som er kommet i forbindelse med processen og afgørelsen af udbud af familieplejeydelser tidligere på året. Processen og betingelserne i udbuddet er blevet gennemgået i detaljer af en række af kommunens specialister og en ekstern advokat. konklusionen i redegørelsen er, at der ikke er begået fejl, som danner grundlag for en ny udbudsproces.<br><br><strong>Baggrunden</strong><br>I efteråret 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at sende opgaven vedrørende familieplejeydelser i offentligt udbud, og at Bornholms Regionskommune skulle afgive et kontrolbud på opgaven. Beslutningen blev truffet i henhold til udbudsloven. Efter fristens udløb var to tilbud indkommet, heraf var det ene kommunens kontrolbud. <br><br>Evalueringen af de to tilbud blev foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet; <strong>bedste forhold mellem pris og kvalitet. </strong>Ved evalueringen og vurderingen af tilbudene fremgår det, at kontrolbuddet er det bedste tilbud. Bornholms Regionskommune valgte derfor, at hjemtage opgaverne med; anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndigheds-indehaver. <strong> </strong><br></p><p style="text-align:left;"><strong>I redegørelsens opsamling og konklusion kan man læse følgende:</strong></p><strong><font size="5"><p>Opsamling </p> </font></strong><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>Administrationen har sammen med en ekstern advokat i nærværende redegørelse vurderet den kritik, som blev fremført af Familieplejen Bornholm og dennes advokat, samt de spørgsmål som blev rejst af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer. </p> </font></font><font face="Calibri,Calibri" size="3"><font face="Calibri,Calibri" size="3"> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen fremhæver: </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at der ikke er handlet i strid med udbudsloven § 160, da bestemmelsen ikke finder anven-delse på udbud efter udbudslovens afsnit III (udbud efter Light regimet). </p> <p>• at evalueringsgruppen har handlet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet jf. udbudsloven § 2, i forbindelse med evalueringen af kontrolbuddet og tilbuddet. </p> <p>• at der ikke er handlet i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, idet der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. </p> <p>• at kontrolbuddet fra Bornholms Regionskommune overstiger ikke KL’s takster. </p> <p>• at kommunens kontrolbud er beregnet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen og vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. </p> <p>• at de fem timer til afholdelse af møde i familieplejen, planlægning, kørsel, udviklingsplan og besøgsrapport (statusrapport) vurderes tilstrækkelige, idet de er angivet som en gennemsnitlig tidsestimering af opgaven. </p> <p>• at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til administration af opgaven. </p> <p>• at kontrolbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 er overholdt, idet der ikke ses personsammenfald imellem de personer, som har deltaget i evalueringsgruppen og kontrolbudsgruppen - og at de personer der har udarbejdet kontrolbuddet ikke har haft mulighed for at påvirke udbudsmaterialet eller evalueringen af tilbud. </p> <p>• at Center for Børn og Familie til fulde lever op til de uddannelsesmæssige krav, der fremgår af udbudsmaterialet. </p> <p>• at Center for Børn og Familie har kontraheret med en ekstern konsulent fra NB Consult ApS med 32 års erfaring med udbud, hvorfor det kan lægges til grund, at kontrolbuddet er udfærdiget i samarbejde med en person med stor erfaring inden for udbudsretten, herunder udarbejdelse af kontrolbud. </p> <p>• at Bornholms Regionskommune hjemtager opgaven med fuld sikkerhed for at kunne levere relevante erfaringer og kompetencer, som udbudsmateriale beskriver og stiller krav om. </p> </font></font><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><font color="#2e5395" face="Arial,Arial" size="4"><p>Administrationen medgiver: </p> </font></font></font><font face="Arial,Arial" size="3"><font face="Arial,Arial" size="3"><p>• at kontrolbuddet ikke er afgivet i overensstemmelse kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, idet det ikke fremgik af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Det kan dog dokumenteres, at Familieplejen Bornholm både før og efter afgivelse af tilbud har været bekendt med, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Derfor er det vores eksterne advokats umiddelbare vurdering, at selvom Bornholms Regionskommune ikke har handlet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, da vil betingelserne for et erstatningskrav ikke være tilstede. </p> <p>Med afsæt i ovenstående opsamling er det administrationens samlede vurdering, at det ikke giver anledning til, at udbuddet bør gå om. <br></p></font></font><p><a href="/Nyheder/Documents/Redegørelse%20udbud%20af%20familieplejeopgaver%2022-10-2020%20FINAL.pdf">Læs hele redegørelsen klik her</a></p>
Kommunens telefonsystem var nede men ER OPPE igenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-telefonsystem-er-nede-i-øjeblikket-der-arbejdes-hastigt-på-at-løse-problemet.aspxKommunens telefonsystem var nede men ER OPPE igen2020-10-21T22:00:00Z<p>Kl. 12.48 Kommunens telefonsystem er atter oppe.</p><p>Kl. 12.05 ​Kommunens telefonsystem er nede i øjeblikket - årsagen kendes endnu ikke, men der arbejdes intenst på at finde og løse fejlen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p><p> </p>
Borgmesteren tog imod nye danske statsborgerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-tog-imod-nye-danske-statsborgere.aspxBorgmesteren tog imod nye danske statsborgere2020-10-20T22:00:00Z<p>​Der blev givet albuer og skålet i æblecider i dag, da borgmester Winni Grosbøll tog godt imod 13 nye danske statsborgere fra så forskellige lande som Burma, Canada, Polen, Ukraine, Tyskland, Bosnien og Storbritanien ved kommunens første officielle grundlovsceremoni.<br><br>Ceremonien blev indledt med en tale om det danske demokrati, grundlovssikrede rettigheder og om, hvordan vi har et fælles ansvar for at passe på hinanden og det samfund, vi er en del af. De fleste af de nye statsborgere kender allerede både Danmark og Bornholm godt, da de har boet her i mange år - alligevel skal der lyde et velkommen og tillykke med statsborgerskabet.</p><p><img alt="ceremoni 3NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%203NY.jpg" style="margin:5px;width:416px;" /></p><p><img alt="ceremoni 21.10.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni%2021.10.2020NY.jpg" style="margin:5px;width:422px;" /></p><p><span aria-hidden="true"><img alt="ceremoni1 21.12.2020NY.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ceremoni1%2021.12.2020NY.jpg" style="margin:5px;width:418px;" /></span></p>
Kommunen spørger forældrene - skoleundersøgelse på vej udhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-spørger-forældrene--skoleundersøgelse-på-vej-ud.aspxKommunen spørger forældrene - skoleundersøgelse på vej ud2020-10-20T22:00:00Z<strong>Bornholms Regionskommune inviterer endnu engang forældre på Bornholm til at deltage i en skoleundersøgelse, som sætter fokus på baggrunden for forældres skolevalg til deres børn og måler tilfredshe-den med de bornholmske folkeskoler. Første gang undersøgelsen blev gennemført var i 2018.<br></strong><br><strong><font size="3"> </font></strong>Både i 2018, og nu i 2020, er det Børne- og Skoleudvalget, der har bestilt skoleundersøgelsen. Udvalgsformand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis forklarer, hvorfor man ønsker en undersøgelse: <br><br> "Målet er at skabe den bedste folkeskole, vi kan på Bornholm og udvikle den sammen med forældrene. For at kunne gøre det, vil vi blandt andet gerne høre forældrene om, hvad der er vigtigt for dem, når de vælger skole til deres børn. Hvad der er baggrunden for et eventuelt skoleskifte? Ligesom vi også gerne vil høre, hvordan de oplever vores folkeskole på Bornholm." <br><br> Ved at gennemføre endnu en skoleundersøgelse vil kommunen få en vigtig information fra forældrene og ligeledes se, om der er sket en udvikling siden undersøgelsen blev gennemført i 2018. <br><br> <strong>Tre grupper af forældre får en invitation via e-Boks </strong><br>Grundlaget for skoleundersøgelsen er primært tre spørgeskemaundersøgelser, der sendes ud til tre forskellige grupper af forældre via deres e-Boks. Det sker onsdag den 21. oktober 2020. I det brev, som forældrene modtager, er der et link til et spørgeskema, som aktiveres ved at klikke på linket. <br><br> De tre forskellige grupper af forældre, der vil modtage en invitation i deres e-Boks til at besvare et spørge-skema og dermed deltage i skoleundersøgelsen, er: <br> <ul> <li>Alle forældre til børn i folkeskolen på Bornholm. </li> <li>Forældre der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole de seneste to skoleår. </li> <li>Forældre der har valgt en fri- eller privatskole til deres børn med skolestart i 0. klasse i 2019 og 2020. </li></ul><p> De tre spørgeskemaer kan besvares til og med den 30. november 2020. <br><br> <strong>Oplysninger behandles fortroligt</strong><br>Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med undersøgelsen, behandles fortroligt. Oplysningerne vil blive anvendt på en måde, så svar fra enkeltpersoner ikke kan genkendes.</p><p> Forældre, der har flere børn i skolealderen, vil modtage et brev pr. barn. Hvert skema omhandler skolevalget for det specifikke barn eller tilfredshed med dette barns skoleforløb. Forældre med flere børn i skolealderen kan have forskellige oplevelser af børnenes skoleforløb, og hvad der går godt og skidt i klasserne. Derfor får hver forældre et skema for hvert barn, de har i skolen. <br><br> Bornholms Regionskommune opfordrer alle forældre til at medvirke i undersøgelsen, da en høj svarprocent giver det bedste grundlag for undersøgelsen. <br><br> Yderligere oplysninger om skoleundersøgelsen kan rettes til Børne- og Skoleudvalgsformand Morten Riis tlf. 20 33 17 27 og specialkonsulent, Gitte Hvidkær tlf. 21 74 41 69.</p>
Kommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-er-nede-onsdag-fra-kl.-15.00-grundet-opdateringer.aspxKommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringer2020-10-18T22:00:00Z<p>​På onsdag den 21. oktober vil kommunens hjemmeside være nede fra kl. 15.00, da der skal gennemføres opdateringer på siden. brk.dk vil derfor kunne opleves som ustabilt/utilgængeligt - opdateringerne vil formentlig vare resten af dagen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Søg legater for værdigt trængende

Frem til 30. oktober kan der søges om legater for værdigt trængende.
Ansøgningsskema kan indsendes elektronisk og ligger her du kan også få det udleveret i trykt form ved henvendelse i Borgerservice i Rønne, Hasle, Allinge, Aakirkeby og Nexø.
Spørgsmål vedrørende legatforhold kan rettes til Kell Hansen, tlf. 56 92 10 16.