Kunsthåndværk i særklasseKunsthåndværk i særklasseBornholm er udnævnt til at være World Craft Region - følg kunsthåndværkermiljøet på sitet makersisland.bornholm.dkhttp://makersisland.bornholm.dk/, http://makersisland.bornholm.dk/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 23 august 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-23-august-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 23 august 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Sdr Aarsdalevej 8, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Etablering af mile - Sdr. Landevej 36, 3730 Nexø</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 20 september 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Landzonetilladelser pr. 21 August 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-21-August-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 21 August 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Arealoverførsel til nyt vandværk -  Hovedgade 71, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Opførsel af madpakkehus - Bedegadevej 3, 3782 Klemensker,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>18 september 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/4-Tilladelser-til-at-krydse-vandløb-jf.-Vandløbsloven.aspx4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbsloven<p>​Center for Natur, Miljø og Fritid har givet BEOF tilladelse til at krydse 4 vandløb i forbindelse med etableringen af en spildevandsledning langs cykelstien mellem Nylars og Rønne. Den røde linje på foto markerer cykelstiens forløb.</p><p> </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%201.pdf" target="_blank">Krydsning 1: Matrikel nr. 35c, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%202.pdf" target="_blank">Krydsning 2: Matrikel nr. 21i, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%203.pdf" target="_blank">Krydsning 3: Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%204.pdf" target="_blank">Krydsning 4. Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p>   </p><p>Tilladelserne meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., der omhandler regulering af vandløb. Tilladelserne er desuden meddelt efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering m.v., § 9, stk. 2, der omhandler vandløbsbygværker.</p><p> </p><p>Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projekterne ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projekterne og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.  </p><p> </p><p>Kommunen meddeler samtidig tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes straks- uanset om afgørelsen påklages. Dette sker ifølge § 30, stk. 1 i bekendtgørelse om regulering og restaurering mv. </p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan påklages indenfor 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External"><span style="text-decoration:underline;">Nævnenes hus</span></a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 11. september 2019</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelserne kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Kommuneplan 2020: ​Kommunen flytter ubebyggede sommerhusområder https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommuneplan-2020-sommerhusområder.aspxKommuneplan 2020: ​Kommunen flytter ubebyggede sommerhusområder 2019-08-22T22:00:00Z<p><strong>I år har alle udlejede sommerhuse været booket i højsæsonen, og der er generelt rift om de sommerhuse, vi har på Bornholm. Samtidig ligger mange sommerhusområder ubebyggede hen. Det vil kommunen gøre noget ved og lægger derfor op til nye sommerhusområder placeret tættere på vandet.</strong><br><br>I strategi for kommuneplan 2020 peger kommunalbestyrelsen på fire sommerhusområder, som den vil sløjfe til fordel for fem nye sommerhusområder.</p><p>Kommunalbestyrelsen ønsker at få realiseret flere sommerhuse og dermed understøtte turismen. De nuværende sommerhusområder, som den vil sløjfe, har ligget hen i mindst ni år uden at blive bebygget. Kommunalbestyrelsen tror, at baggrunden er, at de ikke ligger attraktivt nok, og kommunalbestyrelsen vil derfor flytte dem til nogle andre og bedre områder, så sommerhusene forhåbentlig bliver bygget.<br><br>De nye områder ligger tættere på vandet, og det er ikke længere et krav, at områderne skal ligge bag ved eksisterende bebyggelse, sådan som det ellers har været tidligere. De ny områder skal først optages i et landsplandirektiv, før de kan udlægges i den kommende kommuneplan og herefter lokalplanlægges. De første sommerhuse forventes derfor at kunne bygges i 2021/2022.<br><br>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som sommerhusområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og giv dit høringssvar, link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</a><br><br>OBS: Høringsfristen er den 29. august 2019 - høringsperioden blev skudt i gang 4. juli 2019.</p>
Klipning af vejgrøfter og rabatter er på vejhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Efterårsklipning-af-græs.aspxKlipning af vejgrøfter og rabatter er på vej2019-08-22T22:00:00Z<p><strong>Ejendomme og Drift, Vejplanlægning anmoder os alle om i den kommende tid at gøre plads, så OK Entreprise kan komme til at klippe græsset ved vejgrøfter og rabatter. </strong></p><p>Arbejdet med at trimme græsset begynder mandag 2. september, og i efteråret vil der blive klippet både for- og bagkanter på hele vejnettet. Derfor vil <span aria-hidden="true"></span>Ejendomme og Drift, Vejplanlægning anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald fjernes for at undgå beskadigelser på materiel.</p><p>Cykler, løbehjul med videre bør også blive fjernet fra rabatter og grøfter. Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting kan medføre erstatningsansvar.</p><p>Har du eller naboen spørgsmål til ovennævnte, er I velkomne til at henvende jer til Ejendomme og Drift, Vejplanlægning hos Hans Chr. Olsen tlf. 56 92 23 76 eller Marianne Koch tlf. 56 92 22 17.</p>
Badning frarådes ved Hasle Havnebadhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes-ved-Hasle-Havnebad.aspxBadning frarådes ved Hasle Havnebad2019-08-21T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har d. 22. august 2019 konstateret en mindre forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Hasle Havnebad.<br>Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed frarådes badning ved havnebadet, idet der kan være en sundhedsrisiko forbundet med badning ved den berørte havn.</p><p>Kommunen får udtaget en ny prøve af badevandet og følger op på hjemmesiden når resultatet af denne foreligger. Der opstilles skilte ved Hasle Havnebad</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Ny skoleleder for Åvangsskolen er fundethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-skoleleder-for-Åvangsskolen-er-fundet.aspxNy skoleleder for Åvangsskolen er fundet2019-08-21T22:00:00Z<div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p>Når Susanne Dam fratræder sin stilling som skoleleder på Åvangsskolen, bliver det <a href="http://minside/Person.aspx?accountname=BRKINT%5cTHMOG"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Thomas Mogensen</font></span></a>, der tiltræder jobbet.​ Han er i øjeblikket forstander for BRKs Kommunikationscenter og tiltræder den nye stilling 1. oktober 2019. </p><div class="newsText">Det er et enigt ansættelsesudvalg, som har valgt Thomas Mogensen fra Svaneke til at overtage jobbbet som skoleleder. <br><br>Thomas Mogensen er uddannet skolelærer fra 1990 og har siden 2001 arbejdet som leder indenfor det kompenserende- og specialiserede område, skriver TV 2 Bornholm.</div></div></div>
Netværksarrangement for udlændinge - invitation networking eventhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Netværksarrangement-for-udlændinge-invitation-networking-event.aspxNetværksarrangement for udlændinge - invitation networking event2019-08-19T22:00:00Z<div style="text-align:center;">​<strong>Welcome all foreigners on Bornholm to the networking event</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Saturday, 31 August 2019, 11 – 14 o'clock</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Værftet, Kystvej 2 in Nexø </strong></div><div style="text-align:center;"><strong>- The event will be in English -</strong></div><p><br>The aim is to meet new people, share knowledge and experiences about living on the island. Maybe you have specific questions about work or education - We are here to help each other. Special guest is vice president at Campus Bornholm Lisbeth Hvid Christensen. She has a new possibility at Campus specially made for you who work in seasonal jobs.<br><br>The event is for foreigners, but if your partner or close friend is Danish, he/she is also welcome. As we are going to be at Værftet Legeland, you can bring your kids as well and set them free at Værftet's big indoor play ground.<br><br>There will be <span lang="en-US">free</span> food and therefore you need to <span lang="en-US">sign up </span>for the event: Either on the event at Facebook: Bornholm Newcomer Guide or by contacting me. Preferably before Monday 26 August. <br><br>Please share the event with your foreign friends and don't hesitate to contact me if you have any questions!<br><br>Best regards, Mette Bisgaard Olesen Newcomer Guide<br><span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space:nowrap;">+45 29 77 16 59</span><br><a href="mailto:newcomerguide@brk.dk">newcomerguide@brk.dk</a></p><p>----------------------------------------</p><p>DANSK</p><div style="text-align:center;"><strong>Netværksarrangement for udlændinge</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Lørdag d. 31. august fra kl. 11-14 inviteres udlændinge på Bornholm til årets andet netværksmøde. Det vil komme til at foregå på Værftet, Kystvej 2 i Nexø.</strong></div><br>Arrangementet henvender sig til udlændinge på Bornholm og vil foregå på engelsk. Børn og tætte danske bekendtskaber er velkomne. For børnene er der mulighed for at benytte Værftest store indendørs legeplads. <br><br>Formålet er at møde nye mennesker og at dele viden og erfaringer om det at bo på øen. Om man lige er kommet til øen eller har boet her i flere år er underordnet. Der vil blive serveret en sandwich og drikkevarer. <br><br>Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør på Campus Bornholm, er særlig gæst til arrangementet. Hun vil fortælle om et nyt forløb på Campus, som er særligt tilrettelagt sæsonjobbere.  <br><br>Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig, gerne inden mandag d. 26. august. Tilmelding foregår til Newcomer Guide og projektleder Mette Bisgaard Olesen eller via Facebook: Bornholm Newcomer Guide.<br><br>Arrangementet er et led i projektet Integration og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere på Bornholm. Er du arbejdsgiver, kollega eller ven med en udlænding, så del gerne budskabet om dette arrangement. <br><br>Mette Bisgaard Olesen, Newcomer Guide og projektleder <br><br><p><br> <img alt="brk-logo" src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_3869/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" style="margin:5px;width:45px;" /><br></p>

Kandidater søges til årets frivillighedspris

Hvem skal have årets frivillighedspris?
Send dit begrundede forslag senest 13. september til: BRK, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Eller som mail til: kell.hansen@brk.dk skriv: "Frivillighedspris" i emnefeltet.

Læs mere klik her