Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Offentlig høring om forslag til planer for en udvidelse af Vibegårdscentrethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret.aspxOffentlig høring om forslag til planer for en udvidelse af Vibegårdscentret<p>​</p><div>En elektronikkæde har anmodet Bornholms Regionskommune om mulighed for at etablere en butik i tilknytning til Vibegårdscentret i Rønne. Etablering af den ønskede butik forudsætter, at der gennemføres en planlægningsproces, hvor offentligheden har mulighed for at afgive høringssvar. </div><div><br></div><div>På denne baggrund vedtog kommunalbestyrelsen 25. november 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 07 og forslag til lokalplan nr. 133 i offentlig høring. De to planforslag vil kunne gøre det muligt at udvide Vibegårdscentret med en ny udvalgsvarebutik på op til 1550 m2. </div><div><br></div><div><strong>Den offentlige høring om planforslagene finder sted i perioden 3. december 2021 til 30. januar 2022.</strong></div><div><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vibegårdscenter.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></div><div><br></div><div> <br></div><div><br></div><div><strong>Detailhandelsredegørelse</strong></div><div>I tilknytning til planforslagene er der udarbejdet en lovpligtig detailhandels-redegørelse, der bl.a. redegør for hvordan den foreslåede udvidelse af Vibegårdscentret kan styrke konkurrencen og bidrage til lavere priser, samt hvordan Bornholms eksisterende detailhandel bliver påvirket. Se <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Redegørelse_Rønne,%20udvidelse%20af%20Vibegårdscentret%202021_v3.0%20Elgiganten.pdf" target="_blank">detailhandelsredegørelsen</a> <br></div><div><br></div><div>I detailhandelsredegørelsen er det vurderet, at den nye butik vil have følgende indflydelse på Bornholms eksisterende handels- og butiksstruktur: <br><br></div><div><ul><li>En omsætningsnedgang på ca. 3 % i Rønne Bymidte svarende til ca. 9 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 14 % af elektronikbutikkens omsætning.</li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n omsætningsnedgang på ca. 4 % i den øvrige del af Rønne svarende til ca. 8 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 13 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n omsætningsnedgang på ca. 4 % i Nexø svarende til ca. 6 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 10 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n ikke-mærkbar nedgang i det øvrige Bornholm svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år. Dette udgør under 1 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li></ul></div><div><br></div><div>Elektronikbutikken vil derudover hente ca. 8 % af sin omsætning eller 5 mio. kr. pr. år fra butikker uden for Bornholm. Effekterne vil være spredte og begrænsede. </div><div>Herudover forventes det, at ca. 32 mio. kr. pr. år svarende til 53 % af elektronikbutikkens omsætning vil blive hentet fra nethandlen. Det vurderes, at bornholmerne køber elektronik for i størrelsesordenen 150 mio. kr. pr. år, og at over halvdelen af forbruget lægges i netbutikker.</div><div><br></div><div><strong>Høringsfrist 30. januar 2022</strong></div><div>Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal Bornholms Regionskommune have modtaget dem senest 30. januar.</div><div>Se planforslagene og send dine bemærkninger via høringsmodulet: <br><br></div><div><strong>Lokalplan</strong></div><div><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362</a></div><div><br></div><div><strong>Kommuneplantillæg</strong></div><div><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=40" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=40</a></div><div><br></div><div>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </div><div> </div><div><br></div><div>Bemærkninger kan også sendes med post, mrk. <strong>Lokalplan 133</strong>, til:  </div><div> </div><div>Udvikling og Plan</div><div>Ullasvej 23<br></div><div>3700 Rønne</div><div><br></div><div>Afsenders navn og adresse skal fremgå tydeligt.</div><div>Planforslagene og detailhandelsredegørelsen vil også kunne fås ved henvendelse til Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.<br><br></div><div><strong>Retsvirkninger</strong></div><div>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>Afgørelse om at planforslagene ikke skal miljøvurderes</strong></div><div>Bornholms Regionskommune har screenet forslag til kommuneplantillæg nr. 07 og forslag til lokalplan nr. 133 jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. </div><div>Bemærk, at afgørelsen om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres samtidigt med at planforslagene sendes i offentlig høring</div><div>. </div><div>Klagefristen for denne afgørelse er fire uger. Klagefristen <strong>udløber 31.  december 2021.</strong> <br></div><div><br></div><div><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20ikke-miljøvurderingspligt-Vibegårdscenter.pdf" target="_blank">Se afgørelse og klagevejledning</a> <br></div><div><br><br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 23 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-23-november-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 23 november 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Udvidelse af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 21. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 17 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-november-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 17 november 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Genopførsel af sommerhus - Fyrvejen 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Fårebyvejen 10, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af carport - Langedebyvejen 5, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af garage - Poulskervej 1, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Ølenevej 63, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Udstykning af ejendom - Snorrebakken 58, 3700 Rønne<br></strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 15. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Stort engagement omkring Ungerådets første eventhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Stort-engagement-omkring-Ungerådets-første-event.aspxStort engagement omkring Ungerådets første event2021-12-02T23:00:00Z<p>​Over 30 unge i alderen 15-25 år fra det meste af øen deltog i går i det, der blev startskuddet på etableringen af Bornholms Ungeråd. Rådet skal sikre de unges stemme og give mulighed for at skabe nye initiativer og aktiviteter for alle unge på Bornholm. Ungerådet får også mulighed for at få punkter behandlet på både møderne de politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen.<br><br>Med inspiration og assistance fra Netværket af Ungeråd nåede deltagerne i går rundt om en masse overvejelser omkring, hvad de ønsker, at Ungerådet skal arbejde med, hvad de selv er optaget af og hvordan de mener, at man bedst arbejder sammen.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br><b>Der er nok at gå i gang med<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Emnerne der optager</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> de</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, der deltog i går, er mange; klubber for de mindste børn, en bedre seksualundervisning, LBGT+ (kønsdiversitet), flere aktiviteter i vinterhalvåret, et fælles mødested/ungehus (her blev der flere gange peget på Damsgaard), flere sociale aktiviteter som langbordsmiddage/kulturelle arrangementer (jazz/litteratur/udstillinger/noget for folk d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er der ikke spiller</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> fodbold</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">/brætspilsarrangementer), </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rejsekort på Bornholm og bedre transportmuligheder, en </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vinterfestival i Tejn, fripas til fritidsaktiviteter for udsatte børn, fester andre steder end i Rønne og Nexø, sodavansdisko.<br><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>11 kandidater stillede op til formandsskabet</strong><br>Blandt deltagerne var der stor lyst til at stille op til formandsskabet. I alt stillede 11 personer op til formandsskabet, hvor der skulle vælges fem medlemmer, som er valgt for en toårig periode. Alle kandidater præsenterede sig selv og fortalte, hvad de har som mærkesager, og hvad de var optaget af hver i sær. Herefter blev der stemt og de fem der fik flest stemmer udgør nu formandsskabet for Ungerådet.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">De fem medlemmer af formandsskabet for Bornholms Ungeråd:</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kristoffer Kromand (24 år)<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Sebastian Larvad (20 år)<br>Niklas Stenbye (18 år)<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Olav Eilsøe-Madsen (18 år)<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Emil Rigstad (18 år)</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er nu op til formandsskabet at finde ud af, hvornår og hvordan man igen samles i Ungerådet. Rådet får sekretariatsbistand fra Bornholms Regionskommune og har fået bevilget 231.000 kr. til aktiviteter i 2022.<br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>K</strong><strong>ontakt til Ungerådet:</strong> Gitte.Hvidkaer@brk.dk</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/marie_NAU.jpg" alt="marie_NAU.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/unge1.jpg" alt="unge1.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/unge_band.jpg" alt="unge_band.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p>
Kommunen indfører krav om gyldigt coronapas for alle ansattehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-indfører-krav-om-gyldigt-coronapas-for-alle-ansatte.aspxKommunen indfører krav om gyldigt coronapas for alle ansatte2021-12-02T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">På l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">inje med alle de</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> statslige arbejdspladser, alle regionale arbejdspladser, flere private arbejdspladser og rigtig mange andre kommuner har koncernledelsen besluttet at indføre krav om gyldigt coronapas for alle ansatte i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Indførelsen af coronapasset sker, fordi kommunen har et særligt ansvar fo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r at sikre et trygt møde mellem kommunens ansatte og borgerne. Desuden handler det om generelt at begrænse smitten i det bornholmske samfund, hvor Bornholms Regionskommune, som øens største arbejdsplads med flere tusinde ansatte, har en stor betydning.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br><b>Løbende stikprøver<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kravet om coronapas gælder alle ansatte i kommunen og indbefatter, at der mindst en gang om ugen bliver foretaget stikprøver ude i alle enheder. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I dag vil alle, der er omfattet af kravet, modtage et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> brev i e-Boks, som </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">uddyber de konkrete retningslinjer.</span></p><div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p>Kravet træder formelt først i kraft <strong>mandag den 13. december </strong>2021, men kommunen opfordrer alle til allerede nu at efterleve det. Kravet vil gælde så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.<br><br></p></div></div>
1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejdehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/1.540.308-kr.-til-frivilligt-socialt-arbejde.aspx1.540.308 kr. til frivilligt socialt arbejde2021-11-30T23:00:00Z<p><strong>61 foreninger vil i det kommende år modtage økonomisk støtte til deres frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Foreningerne klør på for at tilbyde sociale aktiviteter og fællesskaber til øens borgere.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Det er godt gang i det frivillige, sociale arbejde på Bornholm. Hele 61 foreninger har i år søgt om økonomisk støtte fra kommunens pulje af de såkaldte "§18-midler", og tilsammen fik foreningerne i denne uge bevilget 1.540.308 kr. til deres aktiviteter i det kommende år. Bevillingerne blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i mandags.</p><p>Der var i alt indkommet 70 ansøgninger til aktiviteter fra de 61 foreninger. Ansøgninger til en samlet sum af 2.798.952 kr. Da "§ 18 puljen" i år er på 1.540.292, så siger det sig selv, at det desværre ikke har været muligt at tilgodese alle ansøgninger med hele beløbet. Udvalget bestræber sig på en fair fordeling af midlerne og håber, at det trods alt er et godt økonomisk grundlag for foreningerne at arbejde videre med i det kommende år.<br></p><p>Formand for Social- og Sundhedsudvalget,<strong> </strong>Bjarne Hartung Kirkegaard siger:<br></p><p><em>"Det frivillige område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. Det er samvær, fællesskab og nærvær fra menneske til menneske på en helt anden måde, end hvad vi kan og skal levere i det offentlige. Det er derfor</em><em> med stor glæde, at Social- og Sundhedsudvalget også i år har kunnet uddele paragraf 18 midlerne på årets sidste møde".</em></p><p>Der er ansøgningsfrist til §18-puljen for frivilligt socialt arbejde hvert år den 1. november. Organisationer, foreninger og grupper kan søge om tilskud fra puljen. Læs eventuelt mere om puljen på brk.dk: <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx">Søg tilskud § 18 midler - frivilligt socialt arbejde (brk.dk)</a><br><br></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Oversigt%20frivillige%20sociale%20foreninger%202022%20bevilling%20§%2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>Oversigt over de 61 foreninger der modtager økonomiske støtte til aktiviteter i 2022 </strong></a><br></p><p><br></p><p><br></p>
Pointer fra borgermødet om energiøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Pointer-fra-borgermødet-om-energiø.aspxPointer fra borgermødet om energiø2021-11-29T23:00:00Z<p>​<br></p><p><strong>Mandag den 29. november 2021 inviterede Bornholms Regionskommune til borgermøde om etableringen af energiøen i Østersøen. Cirka 130 deltog på mødet på Green Solution House i Rønne for at høre Bornholms Regionskommune, Energistyrelsen, Energinet og Bornholms Energi & Forsyning fortælle om både de politiske aftaler, placeringen af havvindmølleparken udenfor Bornholms kyst, placering og udseende af landanlægget på øen samt de potentialer, energiøen kan have for Bornholm.</strong></p><p> </p><p><strong>Pointer fra Energistyrelsen</strong></p><p>Mads Krogh, kontorchef for energiøer i Energistyrelsen, fremlagde de politiske aftaler, der er lavet om energiøer i Danmark og de mange års arbejde og erfaringer, Energistyrelsen har med omstilling af det danske elsystem.</p><p>Det er politisk besluttet i Folketinget, at en havvindmøllepark på 2 GW skal placeres mindst 20 km sydvest fra Bornholm. Der er mulighed for at udvide havvindmølleparken til 3 GW, men dette kræver en ny politisk beslutning. Ifølge Energistyrelsen vil energiøen kunne levere grøn strøm til to millioner husstande og skal forbindes til Sjælland og Tyskland. Etableringen af energiøen vil give en række udviklingsmuligheder lokalt på Bornholm både økonomisk, kulturelt og turistmæssigt. Ifølge Mads Krogh er det "op til bornholmerne at gribe mulighederne". Energiøen vil ifølge planen være færdig i 2030. Det er endnu ikke afklaret om Bornholm også vil kunne få strøm fra energiøens produktion (blive 'tilkoblet' energiøen), men Mads Krogh lovede en afklaring hurtigst muligt. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energistyrelsens%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energistyrelsens slides.pdf</a>. </p><p> </p><p><strong>Pointer fra Energinet</strong></p><p>Vicedirektør i Energinet, Marian Kaagh, fokuserede i sit oplæg primært på det vekselstrømsanlæg – også kaldet landanlæg eller transformerstation – som skal opføres et sted på den sydlige del af Bornholm. Marian Kaagh fortalte, at et areal på 90 hektar (svarende til 150 fodboldbaner) afsættes til undersøgelse, og selve anlægget vil fylde cirka 30-50 hektar, når det står færdigt. Højden på anlægget bliver cirka 23-25 meter. </p><p>Hvor vekselstrømsanlægget helt præcis bliver placeret, besluttes først senere i processen og efter en ny høring, hvor Energinet fremlægger konkrete forslag. Det besluttes også først senere, hvordan anlægges kommer til at se ud, men i Energinets slides var der billeder og illustrationer fra andre anlæg til inspiration. Marian Kaagh lagde vægt på, at det er en fælles opgave mellem Energinet og borgerne på Bornholm at finde en god løsning i forbindelse med udformningen af landanlægget.</p><p>Energinet opfordrer borgere til at deltage i afklaringen og deltage på de næste borgermøder om energiøen. De er endnu ikke planlagt, men vil ligge i 2022 og 2023. De vil blive annonceret på www.brk.dk.</p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Energinets%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Energinets slides.pdf</a>.<br></p><p> <br></p><p><strong>Pointer fra Bornholms Regionskommune, Bornholms Energi & Forsyning og Danmarks Tekniske Universitet</strong></p><p>Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan hos Bornholms Regionskommune, og Claus M. Andersen, administrerende direktør hos Bornholms Energi & Forsyning, fremlagde mulige potentialer for Bornholm. Med etableringen af energiøen i Østersøen – både etablering af havvindmølleparken og landanlægget - bliver der skabt jobs og erhvervsudvikling. For eksempel er Bornholm ideelt placeret til at blive udskibningshavn og levere yderligere service, hvilket kan skabe nye virksomheder og nye jobs og også øge omsætningen i flere brancher. Dertil kommer fordele for forsyningsområdet, blandt andet kan overskudsvarme fra landanlægget bruges som fjernvarme. </p><p>Se eller gense <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommunes%20slides.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholms Regionskommunes slides.pdf</a>.</p><p> <br></p><p>Professor og leder af Center for Electric Power and Energy fra Danmarks Tekniske Universitet, Jacob Østergaard, var med på en Skype-forbindelse på borgermødet. Men på grund af problemer med skærmen i lokalet kunne Jacob Østergaards slides og billede desværre ikke vises. Du har mulighed for at læse Jacob Østergaards slides nederst i Bornholms Regionskommunes slides.</p><p> </p><p><strong>Se eller gense Energinets borgermøde den 25. november</strong></p><p>Den 25. november 2021 afholdt Energistyrelsen og Energinet et digitalt borgermøde om den overordnede plan for energiøen i Østersøen. Du kan se eller gense deres borgermøde <a href="https://energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Miljoevurdering-af-plan-for-Energioe-Bornholm-251121" target="_blank">her</a>.</p><p> <br></p><p><strong>Indsend høringssvar </strong></p><p>Begge borgermøder er blevet afholdt i forbindelse med Energistyrelsens <a href="https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1" target="_blank">aktuelle høring af Miljøvurdering af planen</a> for energiø Bornholm. Der blev på begge møder opfordret til, at alle der har forslag eller ideer, indsender det i form af høringssvar senest 13. december 2021 kl. 12 til Energistyrelsens postkasse: <a href="mailto:hoeringenergioe@ens.dk" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">hoeringenergioe@ens.dk</span></a>.<br></p>
Krav om Coronapas og mundbind på kommunens institutionerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Krav-om-Coronapas-og-mundbind-på-kommunens-institutioner.aspxKrav om Coronapas og mundbind på kommunens institutioner2021-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">For at begrænse s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mittespredningen af Corona har vores nationale sundhedsmyndigheder besluttet at indføre krav om Coronapas og brug af mundbind på flere steder med virkning fra mandag 29. november. For institutioner under Bornholms Regionskommune gælder derfor følgende regler.</span></p><p><strong>Her skal du vise Coronapas, hvis du kommer på besøg (alle over 15 år)</strong><br><strong> </strong><em>Plejecentre og plejeboliger, </em><em>midlertidige-/</em><em>aflastningspladser, anbringelsessteder og botilbud, tilbud med misbrugsbehandling, områder med genoptræning og vedligeholdelsestræning.</em></p><p>Coronapas skal vises til personalet.<br></p><p><strong>Her skal du bære mundbind (alle over 12 år)</strong><br><strong> </strong><em>Forebyggende og sundhedsfremmende sundhedstilbud, </em><em>midlertidige-/aflastningspladser</em><em>, sygeplejeklinikker, </em><em>sundhedsplejen, </em><em>tandplejeklinikker, </em><em>forebyggende hjemmebesøg </em><em>og genoptræningsfaciliteter.</em></p><p>Der er for nuværende<em> ikke</em> krav om at bære <em>mundbind</em> på botilbud eller plejehjem.<br></p><p>Kravet om forevisning af Coronapas og brug af mundbind er <strong>indtil videre gældende til 10. december 2021</strong>. Derudover er det vigtigt, at vi alle følger Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad vi foretager os – i hjemmet, i det offentlige rum og på arbejdspladsen.<br><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.