KL_bannercoronaKL_bannercoronahttps://politi.dk/corona, https://politi.dk/corona0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Miljøgodkendelse til Smørengegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Smørengegård-.aspxMiljøgodkendelse til Smørengegård <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvæg mv. på Smørengegård, Rønnevej 54, 3720 Aakirkeby.</p><p>Smørengegård v./ Kurt Hansen har ansøgt om tilladelse til et fleksibelt dyrehold bestående af opdræt fra malkekvæg på ejendommen </p><p><strong>Smørengegård, </strong><br><strong>Rønnevej 54, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby, </strong><br><strong>matrikel nr. 17a Vestermarie m.fl.</strong></p><p><br>Der ansøges om følgende bygningsændringer i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet på Smørengegård</p><ul><li>Der ansøges om at ændre benyttelse af foderlade med plansilo, således at der kan opstaldes kvæg på dybstrøelse.</li><li>Der ansøges om at udvide arealet med dybstrøelse i nordlig lade.</li><li>Der søges om at benytte nordlig udendørs plads med fast bund og afløb til opstaldning af kalve og evt. møddingsplads. Arealet har tidligere (før 2010) være brugt til kalveopstaldning og ensilageplads.</li><li>Der søges om at benytte areal nord for foderlade til kalvehytter. Arealet har fast bund.</li><li>Der søges om at lave dybstrøelsesbokse i mindre del af ældre løsdriftsstald. Her har før 2010 været kælvningsbokse med dybstrøelse.</li><li>Der søges om at inddrage tidligere malkestald, som ligger i forlængelse af ældre løsdriftsstald, til sengebåse med spalter.</li><li>Der søges om at lave sengebåse med fast gulv på mindre areal i løsdriftsstald, som ikke tidligere har været benyttet.</li><li>Der ansøges om at opføre ny gyllebeholder til 5000 m³ gylle. Gyllebeholderen overdækkes. Gyllebeholderen bliver ca. 24 m i diameter, og ca. 3 m høj.<br></li></ul><p>Miljøgodkendelsen omfatter flexproduktion af kvæg, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 3.636 m2 i 5 staldafsnit inkl. enkelt stående kalvehytter</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra <strong>den 3. juni 2020</strong>. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Smørengegård kan ses i den blå boks.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 1. juli 2020, dvs. 4 uger fra den 3. juni 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</strong></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Et bæredygtigt samlingssted i Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker.aspxEt bæredygtigt samlingssted i Pedersker<p>I Pedersker er man i gang med at planlægge, hvordan et nyt udendørs samlingssted skal se ud. Da Covid19 endnu ikke tillader forsamlinger af større grupper borgere, har man i stedet valgt at præsentere skitsen til et nyt forslag til samlingssted i Pedersker Dagli´Brugs. </p><p>Forslaget er lavet af tegnestuen Matters i København ved medejer og arkitekt, Marie-Louise Holst. Opgaven, som tegnestuen blev stillet, var rumligt at afgrænse og indrette et udendørs opholdsareal bag DagliBrugsen i Pedersker bl.a. med:</p><ul><li>gode ganglinjer mellem Brugsen, P-pladserne og Lynggårdsskoven,</li><li>fortsat P-pladser ud til Dr. Glavens Vej, </li><li>et fast "møbel" til leg og ophold,</li><li>et centralt placeret formidlingssted,</li><li>god adgang til den tidligere BAF-bygning, og</li><li>fortsat kørevej til vareindlevering og fjernvarmeværket.</li></ul><p>Hovedgrebet i forslaget er:</p><p>- en skærmvæg i træ og beplantning mod de eksisterende bygninger<br>- en tredeling af pladsen i "Køkkenet", "Stuen" og "Spisestuen"<br>- et fast "møbel" der bliver pladsens omdrejningspunkt.  </p><p>Samlingsstedet er tænkt til borgerne i Pedersker og omegn, børn og unge fra Sydbornholms Privatskole, sommerhusgæster i Sømarken og Strandmarken, cykelturister - og besøgende der kommer til vinsmagning, Bornholmerdage eller bare lægger vejen forbi det lille lokalsamfund. </p><p>Det forventes, at samlingsstedet står klart til indvielse om ca. et år.</p><p><strong>Giv dit besyv med</strong><br>Alle interesserede er velkomne i Pedersker Dagli´Brugs, hvor forslaget vil være udstillet til den 8. juni. Idéer og bemærkninger til forslag kan lægges i "svarkassen" i Pedersker Brugsforening eller sendes i mail til vivi.granby@brk.dk.</p><p><strong>Menneskerne bag </strong><br>Bag projektet med indretning af samlingsstedet står en lokal styregruppe med formanden og flere aktive fra Pedersker Borgerforeningen samt bestyrelsen i Pedersker Dagli´Brugs. Fra Bornholms Regionskommune deltager arkitekt Vivi Granby, som faciliterer projektet, der støttes økonomisk af LAG-Bornholm og Erhvervsstyrelsen.</p><p><strong>Foto fra udstillingen i brugsen, hvor projektet bliver skitseret</strong></p><p> <img alt="NYHøringsudstilling.jpg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/NYHøringsudstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p> </p><p><strong>Byrumsmodellen</strong></p><p><img alt="Byrumsmodel.JPG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/Byrumsmodel.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><img alt="LAG_foelgelogoer_1_dk LAG EU logo.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/LAG_foelgelogoer_1_dk%20LAG%20EU%20logo.png" style="margin:5px;width:603px;" /></p>
Landzonetilladelser pr. 2 juni 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-2-juni-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 2 juni 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af plankebro - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af servicebygning - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 30. juni 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Vejen frem mod budget 2021https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vejen-frem-mod-budget-2021.aspxVejen frem mod budget 20212020-06-02T22:00:00Z<p>Budgetprocessen for budget 2021 blev fastlagt på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge. Vedtagelsen af årets budgetproces har ventet på, at folketingets forhandlinger om udligningsordningen skulle falde på plads. Det er de som bekendt nu, og de første bud på næste års budget og balance mellem stat og kommuner er dermed lagt. For Bornholms vedkommende betyder den nye udligningsordning en markant ændring for det kommende budgetår og udsigt til langt færre besparelser end frygtet.</p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget en spareramme på 15 mio. kr. fordelt på kommunens ti centre, hvilket er langt under de seneste års behov for besparelser. I øjeblikket udarbejdes der spareforslag inden for rammen af de 15 mio. kr. Forslagene til budgettet sendes i høring/til kommentering af to omgange frem mod et færdigt og vedtaget budget i oktober måned.</p><p> </p><p><strong>Sådan ser tidsplanen ud, før vi har et budget for Bornholms Regionskommune 2021</strong></p><p>• Juni: Fagudvalgene behandler mål for 2021. De årlige mål for hvert udvalg skal bidrage til at nå de <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Mål%20og%20visioner/Sider/Maal-og-visioner.aspx"><span style="text-decoration:underline;">overordnede mål og visioner</span></a><br> • Juni: Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL), og regeringen ventes klar. Dermed er rammerne for budgettet på plads.<br> • 23. juni: Budgetmøde for kommunalbestyrelsen<br> • 25. juni - 12. august: Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering<br> • 12. august: Frist for eksterne parter til at indsende ansøgninger, der skal indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser vedr. budget 2021<br> • 13. august: Samlede høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen<br> • 27.-28. august: Budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen<br> • 8. -21. september: Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne sendes i høring/til kommentering<br> • 9.+17 september: 1. behandling af budgettet<br> • 30. sept. + 8. okt.: 2. behandling af budgettet</p><p> </p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2021.aspx"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere på brk.dk</span></a> </p><p> </p>
Kommunens daglige bankforretninger sendes i udbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-daglige-bankforretninger-sendes-i-udbud.aspxKommunens daglige bankforretninger sendes i udbud2020-06-02T22:00:00Z<p><strong>EU-Udbud af daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management for Bornholms Regionskommune 2021 -2025. </strong></p><p>Bornholms Regionskommune sender hermed daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management for Bornholms Regionskommune 2021 -2025 i EU-udbud.</p><p>Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).</p><p>Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.</p><p>Kontraktperiode løber i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2025, begge dage inkluderet.</p><p>Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt, vægtet med pris 70 % og kvalitet (service og rådgivning) 30 procent.</p><p>Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven skal du kopiere dette link til din browser: <a href="https://permalink.mercell.com/126093789.aspx"><span style="text-decoration:underline;">https://permalink.mercell.com/126093789.aspx</span></a></p><p>Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.</p><p><strong>Tilbuddet skal være modtaget i Mercell senest den 25. juni 2020, kl. 12.00. </strong></p>
Ny tilskudsordning til energirenovering af boligerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-tilskudsordning-til-energirenovering-af-boliger.aspxNy tilskudsordning til energirenovering af boliger2020-06-02T22:00:00ZAlt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet.<br> <br>Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg  giver derfor nu mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer. Der kan søges om tilskud til boliger beboet af ejeren, som er opført før 1960 og har energimærke D eller dårligere.<br><br>Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr.<br><br>Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger, der ligger i disse områder, som kan søge.<br><br>Midlerne i tilskudsordningen kommer fra statens pulje til landsbyfornyelse og fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Halvdelen af puljen vil blive udloddet i første ansøgningsrunde. Der vil blive udmeldt en runde mere senere på året.<br><br>Der gives først og fremmest tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Ansøgningsfrist til første runde er mandag 15. juni 2020. <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Puljen søges her på kommunes hjemmeside</a>. Hor man også kan læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet.  Ansøgere kan forvente at få svar i midten af juli 2020.<br>
Adgang til kommunikationscentret skal aftales på forhåndhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Adgang-til-kommunikationscentret-skal-aftales-på-forhånd.aspxAdgang til kommunikationscentret skal aftales på forhånd2020-06-02T22:00:00Z<p>Kommunikationscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne, har, pga. restriktioner og smitteforebyggelse i forbindelse med Covid-19-pandemien, på ubestemt tid KUN åbent for indgang efter telefonisk aftale på forhånd eller ved indkaldelse pr. brev.</p><p>Det er således IKKE muligt at komme ind på Kommunikationscentret uanmeldt.</p><p>Vi beklager de begrænsninger, der ligger i dette.</p><p>Kommunikationscentret.</p>
Kommunen sender køb af lastbil i udbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-sender-køb-af-lastbil-i-udbud.aspxKommunen sender køb af lastbil i udbud2020-05-31T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune sender køb og levering af 4-akslet entreprenør lastbil/chassis, wirehejs, lad samt kran til brug på vejområde i EU-udbud.</p><p>Købet vil blive leasingfinansieret gennem kommunens leasingpartner.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-på-køb-og-levering-af-lastbil-til-Bornholms-Regionskommune-2020.aspx">Læs mere om udbud, sidste tilbudsdato samt mindstekrav her</a></p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE Myndighedernes fælles hotline telefon nr. 
70 20 02 33

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Kommunens pressetelefon:
56 92 12 00.

Besvares i hverdage mellem
kl. 8.00-16.00.

Kulturskolen 2020/2021 Tilmelding

Bornholms Kulturskole har åbnet for tilmelding til den kommende sæsons hold for børn og unge. Skolen tilbyder undervisning i musik, drama, billedkunst og det at skrive.

Læs mere

Tilmelding