Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikForslag til en ny boligpolitik er i høring - se forslaget her.https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf, https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 20. februar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-20.-februar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 20. februar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af kombineret carport- og affaldsbygning på Rø Bo, Rø Skolevej 6, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af midlertidig motorsportsbane på Lundsgårdsvej 1, 3700 Rønne.</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 20. marts 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landbrugsbyggeri pr. 20. februar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-20.-februar-2019.aspxLandbrugsbyggeri pr. 20. februar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af siloer på Munkegård, Aarsballevej 39, 3700 Rønne.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 20. marts 2019. </strong></p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat.</p>
Landzonetilladelse pr. 8. februar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-8.-februar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 8. februar 2019<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Ændret anvendelse af udhusbygning fra garage til  kontor, indbygget garage, badeværelse og lager/arkiv  på ejendommen beliggende Almegårdsvej 1, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 8. marts 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Kursus: Lær at tackle hverdagen som pårørende til psykisk sårbarehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lær-at-tackle-hverdagen-som-pårørende-til-psykisk-sårbare.aspxKursus: Lær at tackle hverdagen som pårørende til psykisk sårbare2019-02-17T23:00:00Z<h2>​Tilbud om kursus for pårørende ...</h2><p>Er du pårørende til en ung med angst, depression og selvskade?</p><p>Er du pårørende til en borger med misbrug?</p><p>Er du pårørende til en borger med psykisk sygdom?</p><p>Lever du med frustrationer og bekymringer over at være pårørende?</p><p>Oplever du, at du glemmer dig selv og dine behov?</p><p>Mangler du redskaber til at passe på dig selv?</p><p> <br>Så kontakt koordinator Mette Nielsen på telefon 23717906 eller mail <strong>Mette.Kathrine.Nielsen@brk.dk</strong> for at høre om dette kursus er noget for dig.<br><br>Pårørende kurset starter torsdag den 14.03 2019 kl. 18.30 – 21.00 på Midtpunktet, Sankt Mortens Gade 33, 3700 Rønne - og det foregår syv torsdage i træk.</p><p><img alt="angst.png" src="/Nyheder/PublishingImages/angst.png" style="margin:5px;width:309px;" /><br></p>
Fremgang i andelen af indskrevne børn til folkeskolernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fremgang-i-andelen-af-indskrevne-børn-til-folkeskolerne.aspxFremgang i andelen af indskrevne børn til folkeskolerne2019-02-17T23:00:00Z<p><strong>Efter flere år med faldende andel i folkeskolerne blandt de indskrevne børn i 0. klasser, ses der i år en fremgang.</strong></p><p>Flere forældre har i år valgt at indskrive deres børn til folkeskolerne på Bornholm. I 2017 valgte 61,7 procent af bornholmerne at indskrive deres barn på en folkeskole. I 2018 var tallet 62,1 procent og nu i 2019 er tallet steget yderligere til 65,7 procent - altså en fremgang på 3,6 procentpoint. Siden Bornholms Regionskommune gennemførte en forældretilfredshedsundersøgelse i foråret 2018 har der været fokus på, hvordan det faglige niveau samt trivslen kan forbedres i folkeskolerne. Dertil kan lægges, at Børne- og skoleudvalget i budgetforliget har fået prioriteret 5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i overslagsårene til skoleudvikling. </p><p>Skolechef, Espen Fossar Andersen, siger: </p><p>"Om det er resultatet af dette øgede fokus, der har ført til at flere i år har valgt at indskrive deres børn i en folkeskole er for tidligt at sige, men der er absolut grund til en forsigtig optimisme. Det er positivt, at flere har vist tillid og tro på, at folkeskolen er det rette skolevalg. Nu er det op til skolerne at bevise over for forældre og elever, at de har valgt rigtig."<br></p><p><strong>Oversigt over fordelingen af elever i henholdsvis folkeskoler og privatskoler.</strong></p><table width="100%" class="brkTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>Procentvis fordeling</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2015</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2016</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2017</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2018</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2019</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default">Privatskoler</td><td class="brkTable-default">28,6</td><td class="brkTable-default">30,8</td><td class="brkTable-default">38,3</td><td class="brkTable-default">37,9</td><td class="brkTable-default"><strong>34,3</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default">Folkeskoler</td><td class="brkTable-default">71,4</td><td class="brkTable-default">69,2</td><td class="brkTable-default">61,7</td><td class="brkTable-default">62,1</td><td class="brkTable-default"><strong>65,7</strong></td></tr></tbody></table><p> </p>
Motorsportsbane har fået en midlertidig godkendelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Motorsportsbane-har-fået-en-midlertidig-godkendelse.aspxMotorsportsbane har fået en midlertidig godkendelse2019-02-13T23:00:00Z<p><strong>​Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat har meddelt Bornholms Motorsport afd. Folkeræs, at de har fået en midlertidig godkendelse. Således kan foreningen midlertidigt benytte de private arealer på Lundsgårdsvej 1, Nyker, 3700 Rønne.</strong><br><br>Foreningen kan benytte arealerne på <strong>20 fastsatte dage</strong><strong> i perioden 1. april til 15. oktober 2018.</strong> Godkendelsen er givet på visse betingelser om overholdelse bl.a. af støjvilkår og opbevaring af olie- og kemikalieaffald.<br><br>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.<br><br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a> med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br><strong>Klagefristen udløber torsdag14. marts 2019. </strong><br>Evt. spørgsmål kan rettes til Helle Renée på email <a href="mailto:helle.renee@brk.dk">helle.renee@brk.dk</a></p>
BRK medarbejdere tester nyt udviklingsprodukt, der kan forebygge arbejdsskaderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-medarbejdere-tester-nyt-udviklingsprodukt-der-kan-forebygge-arbejdsskader.aspxBRK medarbejdere tester nyt udviklingsprodukt, der kan forebygge arbejdsskader2019-02-12T23:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune har indgået et test-samarbejde med den nye, lokale opstartsvirksomhed PreCure. Virksomheden udvikler produkter, som forebygger og mindsker smerter og skader, der primært kommer i forbindelse med arbejde.</strong></p><p>PreCure fik udviklingsstøtte af Bornholms Vækstforum i december 2018 og er klar med et produkt, som regionskommunen nu har lavet aftale om at teste. Produktet hedder PreCure Elbow og testes i første omgang i denne uge på medarbejdere fra Center for Ejendomme og Drift, hvor der typisk er hårdt fysisk arbejde. Bagefter er det tanken, at medarbejdere i Center for Ældre, og evt. andre af kommunens serviceområder, også skal have tilbuddet om at teste produktet. </p><p>Centerchef Bjarne Freund-Poulsen fra Center for Ejendomme og drift siger:<br><em>"Netop vores center har mange medarbejdere med arbejdsopgaver, hvor det er vigtigt at have fokus på forebyggelse af skader og nedslidning. Derfor er det meget nærliggende at bidrage aktivt til, at vi i fremtiden kan blive endnu klogere på skader, der opstår som følge af ofte hårdt- eller meget ensartet muskelbelastende arbejde."</em></p><p><strong>Om Precure Elbow</strong><br>PreCure Elbow bæres på underarmen under normalt tøj gennem en arbejdsdag. Den måler bærerens muskelaktivitet og informationerne herfra bruges til at udvikle en tilbagemelding, der giver besked, hvis bærerens bevægelser er skadelige. Informationerne der registreres kan også bruges til at blive klogere på, hvad der forårsager skader.</p>
Cykling uden alderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Cykling-uden-alder.aspxCykling uden alder2019-02-07T23:00:00Z<p>​Bliv pilot i Cykling uden alder - kom til fælles pilot-oplæringer for hele øen og mød de andre i fællesskabet:</p><p>Torsdag den 21. marts 2019</p><p>kl. 10.00 - 12.00 på Snorrebakken i Rønne</p><p>kl. 17.00 - 19.00 på Aabo i Aakirkeby</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Bornholm%20Pilot-oplæring%20_%20online(1).pdf">Læs mere og tilmeld dig her</a></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her