Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikForslag til en ny boligpolitik er i høring - se forslaget her.https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf, https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 8. februar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-8.-februar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 8. februar 2019<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Ændret anvendelse af udhusbygning fra garage til  kontor, indbygget garage, badeværelse og lager/arkiv  på ejendommen beliggende Almegårdsvej 1, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 8. marts 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 30. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-januar-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 30. januar 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opdeling af hotellejlighed i 2 enheder på Bølshavn 9, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 27.. februar 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
Tilladelse til at etablere et nyt vandløbhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-etablere-et-nyt-vandløb.aspxTilladelse til at etablere et nyt vandløb<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at etablere et nyt vandløb; Stenløsevej 11, 3770 Allinge </strong></p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at etablere en 170 m åben grøft på ejendommen; </p><ul><li><strong>Stenløsevej 11, </strong><br><strong>3770 Allinge, </strong><br><strong>matrikel 20d, Olsker</strong>. </li></ul><p>Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Godkendelse til at etablere grøften, meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>26. februar 2019.</strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a> eller telefon 5692 2208. </p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Motorsportsbane har fået en midlertidig godkendelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Motorsportsbane-har-fået-en-midlertidig-godkendelse.aspxMotorsportsbane har fået en midlertidig godkendelse2019-02-13T23:00:00Z<p><strong>​Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat har meddelt Bornholms Motorsport afd. Folkeræs, at de har fået en midlertidig godkendelse. Således kan foreningen midlertidigt benytte de private arealer på Lundsgårdsvej 1, Nyker, 3700 Rønne.</strong><br><br>Foreningen kan benytte arealerne på <strong>20 fastsatte dage</strong><strong> i perioden 1. april til 15. oktober 2018.</strong> Godkendelsen er givet på visse betingelser om overholdelse bl.a. af støjvilkår og opbevaring af olie- og kemikalieaffald.<br><br>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.<br><br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a> med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br><strong>Klagefristen udløber torsdag14. marts 2019. </strong><br>Evt. spørgsmål kan rettes til Helle Renée på email <a href="mailto:helle.renee@brk.dk">helle.renee@brk.dk</a></p>
BRK medarbejdere tester nyt udviklingsprodukt, der kan forebygge arbejdsskaderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-medarbejdere-tester-nyt-udviklingsprodukt-der-kan-forebygge-arbejdsskader.aspxBRK medarbejdere tester nyt udviklingsprodukt, der kan forebygge arbejdsskader2019-02-12T23:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune har indgået et test-samarbejde med den nye, lokale opstartsvirksomhed PreCure. Virksomheden udvikler produkter, som forebygger og mindsker smerter og skader, der primært kommer i forbindelse med arbejde.</strong></p><p>PreCure fik udviklingsstøtte af Bornholms Vækstforum i december 2018 og er klar med et produkt, som regionskommunen nu har lavet aftale om at teste. Produktet hedder PreCure Elbow og testes i første omgang i denne uge på medarbejdere fra Center for Ejendomme og Drift, hvor der typisk er hårdt fysisk arbejde. Bagefter er det tanken, at medarbejdere i Center for Ældre, og evt. andre af kommunens serviceområder, også skal have tilbuddet om at teste produktet. </p><p>Centerchef Bjarne Freund-Poulsen fra Center for Ejendomme og drift siger:<br><em>"Netop vores center har mange medarbejdere med arbejdsopgaver, hvor det er vigtigt at have fokus på forebyggelse af skader og nedslidning. Derfor er det meget nærliggende at bidrage aktivt til, at vi i fremtiden kan blive endnu klogere på skader, der opstår som følge af ofte hårdt- eller meget ensartet muskelbelastende arbejde."</em></p><p><strong>Om Precure Elbow</strong><br>PreCure Elbow bæres på underarmen under normalt tøj gennem en arbejdsdag. Den måler bærerens muskelaktivitet og informationerne herfra bruges til at udvikle en tilbagemelding, der giver besked, hvis bærerens bevægelser er skadelige. Informationerne der registreres kan også bruges til at blive klogere på, hvad der forårsager skader.</p>
Cykling uden alderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Cykling-uden-alder.aspxCykling uden alder2019-02-07T23:00:00Z<p>​Bliv pilot i Cykling uden alder - kom til fælles pilot-oplæringer for hele øen og mød de andre i fællesskabet:</p><p>Torsdag den 21. marts 2019</p><p>kl. 10.00 - 12.00 på Snorrebakken i Rønne</p><p>kl. 17.00 - 19.00 på Aabo i Aakirkeby</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Bornholm%20Pilot-oplæring%20_%20online(1).pdf">Læs mere og tilmeld dig her</a></p>
Tre bornholmske skoler er med i Skolernes Skakdag 2019https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tre-bornholmske-skoler-er-med-i-Skolernes-Skakdag19.aspxTre bornholmske skoler er med i Skolernes Skakdag 20192019-02-06T23:00:00Z<p>​Fredag den 8. februar  bruger børn og unge i Bornholm Kommune hovedet, når det går løs på Skolernes Skakdag 2019.<br> <br>På landsplan deltager 49.851 elever – og vores regionskommune er flot repræsenteret med tre skoler og i alt 357 elever. Eleverne kommer fra Hans Rømer Skolen, Peterskolen og Åvangskolen.</p><p>Ifølge forskningen skulle skoleskak have en positiv effekt i matematikundervisningen, og især drengene har stor gavn af at deltage i skak gennem skolen.</p><p>Mottoet for Skolernes Skakdag er "Det skal være sjovt at blive klogere".</p><p>Foto: <a href="https://skoleskak.dk/">Dansk Skoleskak</a></p>
Støtte fra Nordea-fonden giver afsæt for at udvikle nyt naturprojekthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Støtte-fra-Nordea-fonden-giver-afsæt-for-at-udvikle-nyt-naturprojekt.aspxStøtte fra Nordea-fonden giver afsæt for at udvikle nyt naturprojekt2019-02-03T23:00:00Z<p><strong>En uddeling fra Nordea-fonden giver nu mulighed for at tage de første skridt hen imod drømmen om at skabe en sammenhængende, let tilgængelig og naturpræget forbindelse tværs gennem det centrale bornholmske landskab fra Hammerknuden i nord til Nexø og Dueodde i syd.</strong> </p><p>En uddeling på i alt 622.000 kr. fra Nordea-fonden, som støtter gode liv, gør det nu muligt at sætte gang i et 1-årigt for-projekt, som skal undersøge og konkretisere mulighederne for at realisere et ambitiøst naturprojekt med navnet Bornholms Grønne Bølge. Projektet går ud på at skabe en sammenhængende, let tilgængelig og naturpræget forbindelse, der løber tværs gennem det centrale bornholmske landskab fra Hammerknuden i nord til Nexø og Dueodde i syd.<br><br>Der er i alt tale om en strækning på ca. 40 km i længden og 2-5 km i bredden. Strækningen byder på en mosaik af småskove, naturområder, mindre landbrugsarealer samt store vidtstrakte skovområder. Tilsammen udgør de forskellige områder en grøn bølge, der kan binde Bornholm naturmæssigt sammen og byde på enestående landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.</p><p><br>Borgmester Winni Grosbøll siger:</p><p><em>"På vegne af Bornholm skal der lyde en meget stor tak til Nordea-fonden, som har kunnet se perspektiverne i vores projekt. Ønsket om en Bornholms Grønne Bølge er efterspurgt som supplement til kyststien og de mange andre stier på Bornholm."</em></p><p>Nordea-fondens væsentlige støtte til for-projektet bidrager til at skabe overblik over de værdier og vigtige rekreative, natur- og kulturhistoriske sammenhænge, som naturligt er i Bornholms Grønne Bølge.  Mulighederne for at etablere nye stiforløb og formidle viden om landskabet i fællesskab med lodsejere, lokalsamfund og oplevelsesudbydere er ligeledes på listen over ting, der skal undersøges nærmere.</p><p>Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden siger:</p><p><em>"Vi håber, at lodsejere, borgere og erhverv mv. vil bidrage til udvikle Bornholms Grønne Bølge, så flere kan opleve Bornholms store natur." </em></p><p>Bornholms Grønne Bølge rummer et stort potentiale for udvikling af friluftsliv, bosætning og erhvervsliv, for der ligger en stor værdi i at skabe tætte og tydelige bånd mellem mennesker og deres omgivelser – en værdi, som Nordea-fonden i mange år har arbejdet strategisk med at udvikle.</p><p>Leif Olsen, formand for Natur- og Miljøudvalget siger:<em> </em></p><p><em>"Naturoplevelserne inde på øen adskiller sig meget fra de oplevelser, der findes langs kysterne. I de store skove kan man dyrke motion eller finde ro, gå ture uden at møde et menneske, spotte fugle eller møde en bison og i det hele taget føle sig langt fra civilisationen. Det er værdier, som flere og flere efterspørger, både bornholmerne og vores mange gæster."</em></p><p>For-projektet, som nu er blevet en realitet med støtten fra Nordea-fonden, vil blive skudt i gang i vinteren 2019 og vil blive gennemført af Bornholms Regionskommune i samarbejde med fire stærke partnere; <em>Naturstyrelsen Bornholm</em> (forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm<em>), Bornholms Landbrug og Fødevarer</em> (landbrugets og fødevareerhvervets forening og rådgivningsorganisation), <em>Destination Bornholm</em> (turisterhvervets udviklings- og markedsføringsorganisation) og <em>Danmarks Naturfredningsforening Bornholm</em>.</p><p>Derudover vil Bornholms Grønne Bølge blive udviklet i et tæt samarbejde med lodsejere, foreninger, erhvervsliv, museer, forskningsinstitutioner og andre interessenter.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her