AfbrændingsforbudAfbrændingsforbudHusk at der stadig er afbrændingsforbud på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://flyttilbornholm.dk, http://flyttilbornholm.dk1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til Ø. Pilegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Ø.-Pilegård.aspxAfgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til Ø. Pilegård<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen </p><p> </p><ul><li><strong>Ø. Pilegård, </strong><br><strong>Centralvej 8,</strong><br><strong>3782 Klemensker.</strong></li></ul><p> <br>Tillægget til § 12-miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 320 årskøer med opdræt til 725 årskøer med opdræt. Dette svarer til en udvidelse fra 584,15 dyrenheder (DE) til 1242,79 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kostald som en forlængelse af den eksisterende nyeste kostald, en ny kalvestald, en ny gyllebeholder med overdækning og en møddingsplads. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen er den 14. august 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. juli 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside under høringer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 13. juli 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-13.-juli-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 13. juli 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af fodboldgolfbane på Moseløkkevej 3, 3770 Allinge</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 10. august 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 12. juli 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-12.-juli-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 12. juli 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Opsætning af mast til telekommunikation på Tejnvej 100, 3770 Allinge</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 9. august 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Afbrændingsforbud forlænges frem til 6. augusthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspxAfbrændingsforbud forlænges frem til 6. august2018-07-15T22:00:00Z<p><strong></strong> </p><p><strong>Det fortsatte flotte, varme vejr gør, at Bornholms Brandvæsen fastholder afbrændingsforbuddet, som trådte i kraft 4. juni. A<strong>fbrændingsforbuddet forlænges foreløbig frem til 6. august.</strong> Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.</strong><br></p><p><br></p><p>Afbrændingsforbuddet forlænges, så det gælder fra i dag 16. juli og foreløbig frem til mandag 16. juli. Risikoen for brande i såvel haver, marker og skove er forøget i takt med at tørken er taget til. Hvis forbuddet overtrædes, gives der bøde efter gældende lov.<br></p><p><br>Forbuddet udstedes efter reglerne i Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339/2014 (afbrændingsbekendtgørelsen). <br><br><strong>Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af </strong><br></p><ul><li>haveaffald</li><li>halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer</li><li>affald fra skovbrug</li><li>siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv</li><li>bål, herunder bålfade</li></ul><p><br><strong>Desuden gælder forbuddet</strong></p><ul><li>anvendelse af grill i naturen, i sommerhusområder og på offentlige steder</li><li>faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser må ikke benyttes</li><li>apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder</li><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Ingen brug af terrasse-varmere</li><li>Ingen brug af camping-blus, Trangia-brændere, sprittabletter</li></ul><p><span aria-hidden="true"><strong><br>Følgende er tilladt under skærpet opmærksomhed</strong></span></p><ul><li>Brug af grill til madlavning i private haver tilhørende helårsbeboelse tillades, hvor grillen er placeret på et fast, ikke-brændbart underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton og sten.</li><li>Brug af svejse og skæreapparater på virksomheders faste arbejdspladser</li></ul><p><strong><br>Pas på ved rygning</strong>: <br>Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.<br></p><p><br><strong>Rådene lyder:</strong> <br>Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere. <br><br><strong>Med mindre forholdene ændrer sig væsentligt, forventes der ikke at blive udsendt yderligere meddelelser før mandag 6. august</strong><br><br>Link til <a href="https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/" target="_blank">DMIs tørkeindex</a> <br>Link til  <a href="/Borger/beredskab/Sider/Brand-og-beredskab.aspx" target="_blank">brk.dk/borger</a></p><p><br><strong></strong><strong>Yderligere information </strong>kan indhentes hos beredskabsinspektør Henrik Madsen.</p><p><br><strong>Mail:</strong> Henrik.Madsen@brk.dk. tlf. 56 92 21 06.</p>
Bright Green Island Visionhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bright-Green-Island-Vision.aspxBright Green Island Vision2018-07-12T22:00:00Z<p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">Med stor glæde kan vi melde, at den nye Bright Green Island Vision og Bornholmermål nu er på vej i trykken!</font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">BGI Visionen og Bornholmermålene er resultatet af processen der startede på Bornholmerdøgnet i oktober sidste år. Bornholmermålene tiltrådte kommunalbestyrelsen den 31. maj I år. </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">Til efteråret vil Klima- og Bæredygtighedsudvalget tage på rundtur til øens Borger- og byforeninger for at drøfte den lokale opbakning og forankring af Bornholmermålene. På samme måde er der startet en dialog med øens forskellige brancheforeninger. </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">På samme måde vil Klima- og Bæredygtighedsudvalget tage initiativ til at kommunen får formuleret en egen handleplan under Bornholmermålene i løbet af 2019. </font></span> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">Trykte eksemplar af den nye Bright Green Island Vision vil i løbet af sommeren være at finde på øens biblioteker, borgerservice, på velkomstcenteret hos Destinationen mv. </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#b00000"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">BGI visionen kan I læse <a href="/Nyheder/Documents/BrightGreenIsland_vision2018.pdf"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">her.</font></span></a></font></span></font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">God læselyst!</font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:12pt;"><font color="#000000">God sommer. </font></span><br></p><p><br></p>
Åben Alkohol Rådgivning har sommerferielukkethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åben-Alkohol-Rådgivning-har-sommerferielukket.aspxÅben Alkohol Rådgivning har sommerferielukket2018-07-04T22:00:00Z<div><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:14pt;">Å<font color="#000000">ben Alkohol Rådgivning har sommerferielukket</font></span></div><div><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;font-size:14pt;"><font color="#b00000"></font></span></div><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Åben Alkohol Rådgivning på Aakirkebyvej 1 i Rønne holder lukket i uge 29, 30 og 31.</font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Der vil stadigvæk være mulighed for henvendelser angående behandlingstilbud. </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Ring venligst på tlf. 56 92 75 16.</font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"arial",sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Åben Alkohol Rådgivning ønsker god sommer.<span aria-hidden="true"></span></font></span><br></p><p>​</p>
Ansøgning til Biodiversitetspuljenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ansøgning-til-Biodiversitetspuljen.aspxAnsøgning til Biodiversitetspuljen2018-07-02T22:00:00Z<p><br>Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme biodiversiteten på Bornholm og har afsat en pulje på 600.000 kr. årligt til fremme af biodiversitet på Bornholm.</p><p><strong>Puljens fordeling i 2018:<br></strong>1. 160.000 kr. til ansøgninger fra borgere og organisationer<br>2. 200.000 kr. til oprensning af damme og vandhuller.<br>3. 200.000 til naturpleje og genopretning af andre særlige naturområder<br>4. 45.000 kr. til administration<br><br>Det er muligt at søge midler fra puljen under punkterne 1 til 3.</p><p><strong>1. Ansøgninger fra borgere og organisationer</strong><br>Natur- og Miljøudvalget besluttede den 17. april 2018 at bevilge 60.000 kr. til Bornholms Landbrug & Fødevarers projekt Blomsterstriber, blandt andet ud fra den betragtning, at det vil fremme bier og andre insekters mulighed for fødesøgning, og at bevilge 15.000 kr. til oprettelse af en skolebigård. Den resterende pulje er herefter på 85.000 kr. </p><p>I Natur og Miljø vil gerne høre fra dig, hvis du har et eller flere projekter, der fremmer biodiversiteten på Bornholm, som du søger finansiering til. </p><p><strong>2. Vandhulsoprensning </strong><br>I 1990’erne havde det daværende Bornholms Amt et naturplejeprojekt, hvor der gravet og oprenset ca. 750 vandhuller. Den indsats blev iværksat for at bremse den helt katastrofale nedgang, der var konstateret i løvfrøbestanden, og det blev en stor succes.</p><p>I mellemtiden er mange af vandhullerne imidlertid groet til, og regionskommunen vil nu igen gerne gøre en indsats for løvfrøen i form af at oprense vandhuller, som har potentiale til at blive gode levesteder for løvfrøen. Derfor opfordres lodsejere på hele øen til at ansøge om oprensning af deres vandhul; gerne med beskrivelse, foto og kort.</p><p><strong>3. Naturpleje og genopretning af særlige naturområder</strong><br>En af måderne at forøge biodiversiteten på er at få mere vand i landskabet. Derfor har regionskommunen valgt at sætte fokus på at finde lavtliggende arealer, som kan gendannes til våde enge eller søer samt at genåbne rørlagte vandløb. Vi søger derfor kontakt til lodsejere, som har drænede arealer, der af forskellige årsager ikke længere bliver brugt til dyrkning, og som kunne omdannes til vådområder. Interesserede kan henvende sig på nedenfor anførte e-post.</p><p> </p><p><strong>Sådan søger du:</strong><br>Natur og Miljø vil foretage en faglig vurdering af ansøgningerne og prioritere dem ud fra deres potentiale for at fremme biodiversitet.</p><p> </p><p>Ansøgninger og henvendelser kan ske sendes via e-post med relevante bilag til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Pulje til istandsættelse af forsamlingshusehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Pulje-til-istandsættelse-af-forsamlingshuse.aspxPulje til istandsættelse af forsamlingshuse2018-07-02T22:00:00Z<p><strong>Kommunen har oprettet en tilskudsordning, hvor der kan søges økonomisk støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger i byer med under 5000 indbyggere. </strong></p><p>Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter. </p><p>Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. </p><p>Der kan ydes tilskud til </p><ul><li>forbedringer af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer</li><li>etablering af tilgængelighedsforanstaltninger</li><li>tiltag foreslået i en energimærkerapport </li></ul><p>Tilskud kan ydes til både privatejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.</p><p>Muligheden er begrænset til bygninger i byer med under 5000 indbyggere.</p><p>Der kan søges om 50 % tilskud. Dog kan der i visse tilfælde gives op til 100 % i tilskud, såfremt arbejdet ikke vil kunne lade sig gøre ellers. </p><p>Husk at læse vejledningen og find ansøgningsskemaet i boksen.<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her