Vær medVær medI år tæller vi skridt i uge 36-37https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Bornholm-tæller-skridt.aspx, Vær med til at tælle skridt i uge 36-370
AfbrændingsforbudAfbrændingsforbudHusk at der stadig er afbrændingsforbud på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandvæsen-forlænger-og-udvider-afbrændingsforbuddet-pr.-6.-august-2018.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandvæsen-forlænger-og-udvider-afbrændingsforbuddet-pr.-6.-august-2018.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://flyttilbornholm.dk, http://flyttilbornholm.dk1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, Nylarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Hyldebrandsgård,-Nylars.aspxAfgørelse om miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, Nylars<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen </p><p> </p><ul><li><strong>Hyldebrandsgård, </strong><br><strong>Rønnevej 130, Nylars, </strong><br><strong>3700 Rønne</strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra den nuværende tilladte produktion på 140 malkekøer, 149 opdræt (0-26 mdr.) og 67 tyrekalve (40-60 kg) svarende til 261,38 dyreenheder (DE) til 200 malkekøer, 200 opdræt (0-24 mdr.) og 95 tyrekalve (40-60 kg) svarende til 364,56 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen etableres en tilbygning på 825 m2 til den vestlige ende af den eksisterende kostald. Tilbygningen skal rumme et velfærdsområde med dybstrøelse til goldkøer, kælvningsbokse og sygebokse samt et nyt malkecenter inkl. opsamlingsplads til erstatning for de eksisterende malkerobotter. Desuden opføres nord for kostalden en ny plansilo til ensilage på 1.200 m2 med 3 m høje betonelementer som sideafgrænsning. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 13. september 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 16. august 2018, hvor afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br>Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><p> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p>
Besætningsændringer på husdyrbrug,https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug.aspxBesætningsændringer på husdyrbrug,<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til § 29 eller § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.<br><br><strong>§ 29 (Skift mellem dyretyper):<br></strong>På <strong>Askeløkke, Askeløkkevejen 5, Aaker, 3720 Aakirkeby</strong> ændres svinebesætningen fra 90 årssøer, 2.740 producerede smågrise (7,3-32 kg) og 2.343 producerede slagtesvin (32-110 kg) til 3.335 producerede slagtesvin (32-113 kg).<br><br>På <strong>Rosendalegård, Rosendalevej 13, Rutsker, 3790 Hasle</strong> ændres svinebesætningen fra 180 årssøer, 5.130 producerede smågrise (7,3-32 kg) og 4.785 producerede slagtesvin/polte (32-110 kg) til 5.533 producerede smågrise (7-30 kg) og 5.386 producerede slagtesvin (30-113 kg).</p><p><br>På den samlede ejendom <strong>Bækkegård/Degnegård, Poulskervej 15/Rispebjergvejen 18, Poulsker, 3730 Nexø</strong> ændres svinebesætningen i staldanlægget på Bækkegård fra 310 årssøer og 2.100 producerede smågrise (7,2-10 kg) til 296 årssøer, 10.420 producerede smågrise (7-8,5 kg) og 175 producerede sopolte (107-110 kg). På Degnegård ændres svinebesætningen fra 9.750 producerede smågrise (7,2-32 kg) og 175 producerede sopolte (32-107 kg) til 10.420 producerede smågrise (8,5-32 kg) og 175 producerede sopolte (32-107 kg).<br><br><br><strong>§ 30 (Emissionsorienteret produktionstilpasning):<br></strong>På <strong>Søndregård, Buldregårdsvej 7, Nyker, 3700</strong> Rønne ændres svinebesætningen fra 610 årssøer, 16.100 producerede smågrise (7,3-30 kg) og 850 producerede polte/slagtesvin (30-107 kg) til 610 årssøer, 16.100 producerede smågrise (7,3-30,37 kg) og 920 producerede polte/slagtesvin (30-107 kg).<br><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br>Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><p> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 13. september 2018</strong>, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 16. august 2018.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Motorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Motorsportsbane-ved-Bolbyvej-12,-Klemensker.aspxMotorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemensker<p>​</p><p><strong>Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 099 for en motorsportsbane ved Bolbyvej 12, Klemensker</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 099 og kommuneplantillæg nr. 27 i 8 ugers offentlig høring. <br><br><strong>Høringsperioden er fra den 29. juni til og med d. 27. august 2018. </strong><br><br>Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre at området udlægges til rekreativt formål, så en motorsportsbane, med tilhørende faciliteter, kan etableres på området.<br>Kommunen har jf. § 12 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillægget og forslag til lokalplanen. </p><p> </p><p><strong>Høringsmulighed</strong><br>Hvis man ønsker at indsende høringssvar, kan disse fremsendes til:  <br></p><p><strong>Bornholms Regionskommune</strong><br><strong>Att: Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</strong><br><strong>Ullasvej 23</strong><br><strong>3700 Rønne </strong></p><p>Eller på mail til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk" target="_blank">sekretariatet@brk.dk</a>. </p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt og mærkes med ”motorsport ved Bolbyvej 12”.<br></p><p> </p><p><strong>Høringssvar skal være fremsendt senest d. 27. august 2018. </strong><br>Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. <br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.<br><br>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>, <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.<br><br>I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.<br>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune.</p><p><br> Bornholms Regionskommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br><br>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra 29. juni 2018.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til Nygård, Haslehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Nygård,-Hasle.aspxAfgørelse om miljøgodkendelse til Nygård, Hasle2018-08-16T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Nygård, Simblegårdsvej 23, 3790 Hasle.<br></p><p>Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at produktionen af slagtekalve kan udvides fra 800 kalve (55-450 kg), svarende til i alt 300,7 dyreenheder (DE) til 1.000 kalve (60-470 kg), svarende til i alt 396 DE.<br></p><p>I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at opføre en ny bygning, som skal anvendes til slutfedning af slagtekalvene. Samtidig opsættes tre små stalde til de mindste dyr fra 60-150 kg. Desuden tages en del af den eksisterende kornlade i brug som dybstrøelsesstald til de mellemstore kalve og et tidligere maskinhus indrettes til de største kalve.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg til miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><strong>Klagefristen udløber den 14. september 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. august 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p>
Der kan igen bades fra Dueoddehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-kan-igen-bades-fra-Dueodde.aspxDer kan igen bades fra Dueodde2018-08-15T22:00:00Z<p>Anbefalingen om at undlade badning fra stranden ved Dueodde ophæves fra i dag 16. august. Resultatet af den nyeste laboratorieanalyse viser, at badevandets kvalitet igen lever op til kriterierne for den højeste kategori "udmærket".</p><p>Skiltningen ved stranden nedtages. God badetur.</p>
Folketallet på Bornholm stigerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folketallet-på-Bornholm-stiger.aspxFolketallet på Bornholm stiger2018-08-13T22:00:00Z<p>​De senere års positive udvikling i tilflytningen til Bornholm viser sig at fortsætte i 2018, der tegner til at blive det første år i en årrække, hvor folketallet stiger.<br><br>I følge DR Bornholm viser tal fra Folkeregistret, at befolkningstallet er steget med 102 indbyggere siden nytår og frem til starten af august. Ifølge Danmarks Statistik er Bornholm beboet af 39.624 personer.<br><br>Så det ser ud til, at Bornholms befolkningstal vokser med mindst 100 personer i 2018. Dermed begynder øen at nærme sig en markant grænse på 40.000 indbyggere.<br><br>I september 2014 røg tallet for første gang i over 100 år under 40.000. Befolkningstallet toppede i midten af 1960'erne med tæt på 49.000, skriver DR.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll siger til TV 2 Bornholm, at hun oplever at flere og flere ønsker at blive en del af det fællesskab, der er på Bornholm og at mange forbinder Bornholm med glæde, optimisme og begejstring. "Vi har sammen formået at ændre fortællingen om Bornholm," siger hun. </p><p><a title="Klik her " href="http://m.tv2bornholm.dk/?area=nyhed&id=218343"><img alt="tv 2 indslag.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/tv%202%20indslag.PNG" style="margin:5px;width:580px;" /></a> </p><p><a href="http://m.tv2bornholm.dk/?area=nyhed&id=218343">Se indslaget klik her</a> </p>
God skolestart til allehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/God-skolestart-til-alle.aspxGod skolestart til alle2018-08-13T22:00:00Z<div class="newsSummary">I dag gik startskuddet for skolestart for den bornholmske folkeskole, og for rigtig mange børn og deres forældre var dagen noget ganske særligt. Flere af de små bornholmere havde haft svært ved at falde i søvn natten før den store dag, hvor et helt nyt hverdagsliv som elev i den bornholmske folkeskole begynder. Ialt begyndte 200 børn i dag i folkeskolernes 0. klasse.<br></div><div class="newsSummary">Bornholms Regionskommune siger tillykke og velkommen til alle de nye elever.  </div><div class="newsSummary"> </div><div class="newsSummary">Her et klip fra TV 2, som viser, hvordan Kongeskærskolen tog imod den nye generation.</div><div class="newsSummary"> </div><div class="newsSummary"><a title="Klik her for at se TV 2 Bornholms indslag" href="http://tv2bornholm.dk/default.aspx?newsID=218381"><img alt="kongsmarksskolen2.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/kongsmarksskolen2.PNG" style="margin:5px;" /></a></div><div class="newsSummary"> </div><div class="newsSummary"><a href="http://tv2bornholm.dk/default.aspx?newsID=218381">Klik her for at se TV 2s indslag</a></div><div class="newsSummary"> </div><div class="newsSummary"> </div>
Skal du forny pas - tjek at dine oplysninger om fødested er korrektehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skal-du-forny-pas---tjek-at-dine-oplysninger-om-fødested-er-korrekte.aspxSkal du forny pas - tjek at dine oplysninger om fødested er korrekte2018-08-12T22:00:00Z<div class="text_exposed_root text_exposed"><p> Borgerservice har inden for de seneste måneder haft et antal henvendelser fra borgere, der har skullet forny pas. Det har i den forbindelse vist sig, at de ikke har været registreret med korrekt fødselssogn/kommune. Det drejer sig primært om borgere, der er født i 1960 eller tidligere.</p><p> <strong>Tjek selv</strong><span class="text_exposed_hide"><strong>…</strong></span><span class="text_exposed_show"><br>Du kan selv kontrollere om de oplysninger, der er registreret i CPR er korrekte. Det gør du ved at gå ind på <a href="http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.borger.dk/&h=AT04817UvgOSOSoDsrKnfOlxBmGRBbV6PLL0fQvyzI6RxRi-5SD719C62AAVyTzFHGBv_tFo5C0sMcIUL4SMVN3XeKpRt8SULAxNOvWN8G47xf3vLZK6vv6BjDw-ACbGSFhC-C2stJKtXPKcGYfkwpUB" target="_blank" rel="nofollow" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="hover"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.borger.dk</font></span></a> med NemID, søg på ”Registerindsigt” og vælg derefter at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR. </span></p><div class="text_exposed_show"><p> Hvis der ikke står både fødselssogn og kommune, skal du kontakte sognekontoret i det sogn, hvor du er født og få det rettet - inden du booker tid til nyt pas i Borgerservice.</p><p> Med venlig hilsen<br> Borgerservice</p></div></div>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her