Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1
Er du vores nye kollega? Er du vores nye kollega? Vi har lige nu mange ledige jobs inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Vandløbsregulering på Strandvejen 9, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering-på-Strandvejen-9,-Pedersker.aspxVandløbsregulering på Strandvejen 9, Pedersker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Center for Natur, Miljø og Fritid har den 21. februar 2022, modtaget en ansøgning fra Lejf Bohn, Strandvejen 9, 3720 Åkirkeby omhandlende rørlægning af en 100 m åben drængrøft langs skellet mellem matr. 20h og 20s, Pedersker. Matr. 20s er ejet af anden part.</span></p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger<br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med rørlægningen er forbedre tilkørselsforholdene til værkstedet på ejendommen og afhjælpe rotteproblemer, som er forårsaget af den åbne grøft.<br></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Projektforslag;%20Strandvejen%209,%203720%20Aakirkeby.pdf">her</a>.  <br></p><p><strong>Lovgivning</strong></p><p>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.<br></p><p><strong>Høring</strong><br> Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 21/17100</p><p>til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. <br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest<strong>: Den 19. august 2022. </strong><strong> </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-på-matr.-39c-og-2l,-Hovedejerlavet-Olsker.aspxVandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, Olsker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms R</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">egionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid har den 21. januar 2022, modtaget en ansøgning om vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, 3770 Allinge, matr. 39c og 2l, Hovedejerlavet Olsker. Matriklerne er ejet af ansøger.</span></p><p>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.</p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p> </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at genåbne og let genslynge 185 m rørlagt strækning af Bakkebæk, så det følger det tidligere åbne vandløbstrace.   </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Projektforslag;%20Dalegårdsvej%201,%203770%20Allinge.pdf">her</a>.  </p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 22/3202 og att. Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>16. september 2022.</strong><strong>   </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 20. juli 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-20.-juli-2022.aspxLandzonetilladelser pr. 20. juli 2022<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af gyllebeholder på Kalbyvejen 18B, 3720 Aakirkeby<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>17. august 2022</strong>.</p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Opd. Åbne postlister: Nyt system spænder fortsat benhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ikke-muligt-at-tilgå-kommunens-åbne-postlister.aspxOpd. Åbne postlister: Nyt system spænder fortsat ben2022-08-10T22:00:00Z<p>I sidste uge skrev vi optimistisk, at vi forventede, at vores nye tekniske løsning til at kunne vise åbne postlister på vores hjemmeside var indenfor rækkevidde. Vi er imidlertid stødt på nye udfordringer hos vores leverandør af systemet, hvor listerne skal genereres. Det er derfor fortsat ikke muligt at angive en dato for, hvornår postlisterne er tilbage. Vi beklager den manglende adgang og de eventuelle gener, det kan have. Vi vender tilbage med ny info, når der er nyt at fortælle.<br></p><p>Ved spørgsmål kontakt sekretariatsleder Marianne Westergaard, <a href="mailto:marianne.westergaard@brk.dk" style="background-color:transparent;">marianne.westergaard@brk.dk</a><br></p><p><br></p><h2>Nyhed fra 5. august 2022<br></h2><p>Bornholms Regionskommune er i forbindelse med skift af ESDH-system i proces med at udforme en ny arbejdsgang for åbne postlister, der desværre er blevet forsinket. Det betyder, at det for en periode ikke er muligt for borgere og andre interesserede at tilgå åbne postlister. </p><p>I samarbejde med leverandøren for det nye ESDH-system er der blevet arbejdet på at udvikle en funktionalitet, så driften omkring de åbne postlister kan køre effektivt. Denne funktionalitet er blevet udviklet hen over sommeren, og vi forventer derfor at kunne tage den i brug meget snart. Der vil komme yderligere information om dato for adgang til de åbne postlister i løbet af uge 32. </p><p>I mellemtiden beklager vi den manglende adgang til åbne postlister, og de eventuelle gener det kan have.</p><p>For yderligere information kontakt sekretariatsleder Marianne Westergaard, mail: <a href="mailto:marianne.westergaard@brk.dk">marianne.westergaard@brk.dk</a><br></p>
På mandag kommer March mod Ensomhed til Bornholm - du kan også være medhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/På-mandag-kommer-March-mod-Ensomhed-til-Bornholm-du-kan-også-være-med.aspxPå mandag kommer March mod Ensomhed til Bornholm - du kan også være med2022-08-03T22:00:00Z<p>Mandag den 8. august inviterer Patrick Cakirli bornholmerne med på sin March mod Ensomhed, hvor han over de kommende 10 uger skal vandre 2.000 kilometer gennem Danmark i kampen mod ensomhed. Marchen skydes i gang netop her fra Bornholm, og kommunen og lokale sponsorer støtter initiativet. Vi håber også, at du har lyst til at kigge forbi og være med i fællesskabet omkring marchen.<br></p><p>Ideen med marchen er, at Patrick Cakirli ikke må gå uden følgeskab i de ti uger marchen varer. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. Det er femte år, at han vil gennemføre marchen, Patrick siger:<br></p><p><em>"Solskinsøen har altid betydet meget for mig, og derfor er det kun naturligt, at jeg starter på Bornholm. Jeg ser frem til en hyggelig vandretur fra Nexø til Rønne og særligt til at møde nye såvel som tidligere vandremakkere. Jeg skal i år vandre 2.000 kilometer i alt på relativ få dage. Det bliver ikke nemt, og jeg forventer, at jeg vil blive presset til mit yderste. Hvert år udfører jeg March mod Ensomhed, fordi jeg ønsker at sætte fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring såvel som for at samle ind til velgørenhed, og det gør jeg bedst ved at komme rundt i hele Danmark."</em></p><p><em></em><strong>Kommunen og lokale sponsorer bakker op om marchen</strong><br>Bornholms Regionskommune bakker op om initiativet og opfordrer alle, der har mulighed for at møde op i Nexø på mandag og vise deres støtte - og eventuelt gå med på vandringen fra Nexø Torv til havnen i Rønne, hvor man forventer at være fremme omkring 16-tiden. Du kan gå med på hele ruten fra Nexø til Rønne, eller du kan hoppe af og på undervejs. Tempoet og pauser bliver sat, så alle kan deltage og gå ruten sammen – det er jo fællesskabet, det handler om. <br></p><p><strong>Kom med til fællesspisning søndag aften<br></strong><span style="color:inherit;background-color:transparent;">Søndag aften (7. august) holdes der fællesspisning for at markere vigtigheden af det at være sammen. Der er stadig ledige pladser til fællesspisningen, og det er gratis at deltage. Du kan sikre dig en plads ved at skrive til </span><a href="mailto:Jacob.vestergaard.hansen@brk.dk" style="background-color:transparent;">Jacob.vestergaard.hansen@brk.dk</a><span style="color:inherit;background-color:transparent;"> senest søndag 7. august kl. 12.00. </span><strong style="color:inherit;background-color:transparent;"><em>Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet</em></strong><span style="color:inherit;background-color:transparent;">, og du får yderligere information, når du skriver til Jacob.</span><br></p><p><strong>Program for March mod Ensomhed på Bornholm hvor Nexø by er vært<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mandag den 8.august</span></p><p>Kl. 07.30 – Morgenkaffe på torvet i Nexø – åbent for alle der følger Patrick på vej. </p><p>Kl. 08.00 - Etapestart – Nexø Torv mod Rønne havn. Etapen er på i alt 32 km. Alle er velkomne til at gå med Patrick – fra start eller hoppe af og på undervejs.<br><br><strong>Sponsorer på dagen:</strong> Bornholms Mosteri, Svaneke Bryghus, Møbelfabrikken Nexø, Bager Mortensen, Maries Foodtruck, Øens Venner.<br></p><p><strong>D</strong><strong>et er muligt at støtte March mod Ensomheds Landsindsamling<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bankoverførsel 1686 3232619987 eller på MobilePay 425 000.</span></p><p>I år går støtten til RECOVERY BULLS - en idræts- og aktivitetsbaseret nonprofitorganisation, som blandt andet forebygger og afhjælper ensomhed blandt mennesker i udsatte livspositioner.<br></p><p><strong>Mød March mod Ensomhed på Facebook og tilmeld dig gåturen</strong><br></p><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Marchens side på Facebook: </span><a href="https://www.facebook.com/marchmodensomhed" style="background-color:transparent;">(20+) March mod Ensomhed | Facebook</a></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilkendegiv på Facebook om du er interesseret i at deltage: </span><a href="https://www.facebook.com/events/409857204236904/?acontext=%7b%22event_action_history%22:%5b%7b%22surface%22:%22page%22%7d%5d%7d" style="background-color:transparent;">(20+) March mod Ensomhed '22 - Nexø | Facebook</a></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Se ruten via Google map: </span><a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=11FFGc9I_Z1eyRD85EhRD_fxnfDipMEdb&ll=56.13696910630332%2c11.686624999999971&fbclid=IwAR1QRukOWC7T-8KzbP9IqKoqZaYQGEiz5SW-iTrV-UIbqyVCekB5YwsjX_0&z=7" style="background-color:transparent;">March mod Ensomhed '22 – Google My Maps</a></li></ul><p></p><p><strong>Kontakt.</strong> Har du spørgsmål, eller andet der vedrører marchen, er du velkommen til at kontakte kommunens konsulent <a href="mailto:Jacob.Vestergaard.Hansen@brk.dk">Jacob.Vestergaard.Hansen@brk.dk</a><br></p><p><br></p>
Invitation til borgermøde om kommende boliger i Svaneke https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-borgermøde-om-kommende-Grynebakken-byggeri-i-Svaneke-.aspxInvitation til borgermøde om kommende boliger i Svaneke 2022-08-02T22:00:00Z<p>​Kommunen inviterer alle interesserede til <span style="background-color:transparent;color:inherit;">et borgermøde i forbindelse med den kommende boligbebyggelse på det, der bliver kaldt Grynebakken i Svaneke. Der planlægges i øjeblikket for en ny bebyggelse øst for Gryneparken på et område, der er omfattet af <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/143" target="_blank">lokalplan nr. 24</a>. Området er i dag ubebygget. <span style="color:inherit;background-color:transparent;">Området planlægges til at rumme 87 boliger i varierende størrelser.</span></span></p><h2 style="text-align:center;">Mødet bliver holdt mandag den 15. august<br>kl. 18.00 til 20.00 i Frem, Brænderigænget 10 i Svaneke.</h2><p><strong><br>Det vil der ske på mødet ...<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Borgmester Jacob Trøst byder velkommen på mødet og runder den generelle boligsituation på Bornholm.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem og <span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">Nordbornholms Byggeforretning.</span> ved Morten F. Q. Iversen og Kim Christiansen redegør for bebyggelsesplanerne og den forventede arkitektur for Grynebakke projektet.</span></p><p>Folk fra regionskommunen vil på mødet redegøre for den kommende planlægningsproces. Der bliver også mulighed for at stille s<span style="background-color:transparent;color:inherit;">pørgsmål fra salen til bygherren og Bornholms Regionskommune. Vel mødt!</span></p><p><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/oversigtsbillede_gryneparken.jpg" alt="oversigtsbillede_gryneparken.jpg" style="margin:5px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><br></p><p><br></p>
Bibliotekerne oplever stor vækst i udlånhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-oplever-stor-vækst-i-udlån.aspxBibliotekerne oplever stor vækst i udlån2022-08-02T22:00:00Z<p>Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske biblioteker igen øger omsætningen med vægt på især udlån af digitale bøger. Og det ser ud til at stigningen er størst her hos os på Bornholm.<br><br>Biblioteksleder Jon Madsen, siger:<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>"Vi oplever en pæn stigning i omsætningen over hele linjen. For første gang kan vi nu sammenligne en periode før coronaen slog til med en tilsvarende normal periode efter ophævelsen af alle restriktioner, og der er en entydig og glædelig tendens til vækst."</em></span></p><strong>Stigningen gælder både fysiske bøger og digitale udlån</strong><br><p>Danmarks Statistik har sammenlignet bibliotekernes omsætning i første kvartal af 2020 med samme periode i år. På landsplan er der en samlet vækst på fem procent, der stammer fra udlån af e-bøger, medens de fysiske udlån fortsat stagnerer på landsplan. Men tendensen er anderledes på Bornholm, fortæller Jon Madsen:<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>"Her på øen vokser <em>både </em>udlånet af e-bøger og bøger i fysisk form. Fra 2020 til 2022 er vores <strong>fysiske</strong><strong> udlån</strong> steget med godt 12 procent - men de <strong>digitale udlån</strong> har en vækst på hele 72 procent."<br></p><p>En del af forklaringen på stigningen i udlånene skal nok søges i de bornholmske bibliotekers nye læsestrategi, som øens børnefamilier har taget godt imod.</p><p><strong>Se også nyheden hos Danmarks Statistik</strong> <a href="https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=36425">NYT: Biblioteksudlån er tilbage på niveauet før COVID-19 - Danmarks Statistik (dst.dk)</a></p><p>Find flere tal her: <a href="https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-fritid/biblioteker/folkebiblioteker">Folkebiblioteker - Danmarks Statistik (dst.dk)</a><br><br></p>
Det nye skoleår skydes i gang med en fælles temadag for folkeskolernes 400 medarbejderehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Center-for-Skole-skyder-det-nye-skoleår-i-gang-med-en-fælles-temadag-for-folkeskolernes-400-medarbejdere.aspxDet nye skoleår skydes i gang med en fælles temadag for folkeskolernes 400 medarbejdere2022-08-02T22:00:00Z<p><strong>Før skolerne fyldes med forventningsfulde og glade skoleelever i den kommende uge bruger øens skolefolk denne uge på at planlægge skolestarten. I morgen mødes derfor omkring 400 skolefolk til en fælles temadag i Nordlandshallen. Her vil de blive inspireret til det nye skoleår af nogle af de fremmeste forskere på skoleområdet.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Emnerne for temadagen <em>er samspillet mellem børn og voksne</em>, <em>det gode skoleliv</em>, og <em>Verdens bedste danske skole</em>. Dagen begynder kl. 9.00 i Nordlandshallen, hvor borgmester, Jakob Trøst og skolechef, Trine Schloss Pedersen byder velkommen til det nye skoleår.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Kompetente og stærke oplægsholdere<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der bliver tale om et ekstraordinært stærkt program for temadagen, hvor det dels er lykkedes at få børne- og skoleforsker </span><a href="/Nyheder/Sider/Louise%20Klinge%20–%20Københavns%20Universitet%20(ku.dk)" style="background-color:transparent;"><em>Louise Klinge</em></a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> til Bornholm. Sammen med </span><a href="https://www.teaterspektrum.dk/" style="background-color:transparent;"><em>Teaterspektrum</em></a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> vil hun bringe dagens deltagere igennem en mosaik af oplæg, refleksioner, teaterøvelser og debat som al sammen handler om den </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">professionelle relationskompetence</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, som er så vigtig at lære og forstå for enhver underviser. Kort beskrevet agerer den voksne relationskompetent i undervisningen, når det lykkes at etablere relationer til eleverne individuelt og kollektivt. Vigtige relationer som understøtter klassens læringsfællesskab og derigennem støtter hver enkelt elevs trivsel og alsidige udvikling.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Senere på dagen er <a href="https://www.vbds.dk/om-os-2/#page_jump_AndersPeterNielsen">Anders Peter Nielsen</a> og <a href="https://www.vbds.dk/om-os-2/">Casper Rongsted</a>, begge lærere og initiativtagere til <a href="/Nyheder/Sider/Verdens%20bedste%20danske%20skole%20|%20Bæredygtig%20skoleudvikling%20(vbds.dk)"><em>Verdens bedste danske skole</em></a><em>,</em> på programmet. De fortæller om alle de gode, både kendte og ukendte ting ved Verdens bedste danske skole baseret på en god blanding af fakta, fortællinger og humor. De to herrer har begge ben godt plantet i det danske skolesystem, har stor viden og understøtter dagens tema – det professionelle relationsarbejde i skolen.<br></p>

Budget 2023

Vil du følge med i fastlæggelsen af kommunens budget for 2023, så har vi her på vores hjemmeside en særlig side for det.

På siden kan du se:
tidsplan for processen, Bornholms befolkningsudvikling, sparekrav/spareforslag, budgetmateriale i høring ...

Gå til Budget 2023 klik her