Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcelleparkhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-11-og-forslag-til-lokalplan-nr.-131-for-en-Solcellepark-ved-Kildevad.aspxForlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcellepark<p>Bornholms Regionskommune har den 6. marts 2023 startet en høring vedrørende Kildevad Solcellepark. I høringen indgår forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131, en samlet miljøvurderingsrapport samt udkast til tilladelse til solcelleparken efter miljøvurderingsloven. </p><p>Bornholms Regionskommune har ved en fejl ikke fået fremlagt hele det lovpligtige materiale i den igangværende høring.  I høringsmaterialet mangler bygherres ansøgning om miljøvurdering samt det endelige afgrænsningsnotat. </p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2023 at vedtage forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende miljøvurderingsrapport og sende dem i offentlig høring. I den forbindelse blev det aftalt med bygherre, at bygherre skulle lave nye visualiseringer, der i højere grad viser terrænet i projektområdet. Bygherre har nu leveret nye visualiseringer.  De vedlægges her som en del af høringsmaterialet. </p><p>Bornholms Regionskommune fremsender hermed det samlede materiale og forlænger høringen, så der er 8 uger til at sætte sig ind i det samlede materiale.</p><p>Høringen med det samlede materiale forløber fra 24. marts 2023 til 22. maj 2023.</p><p><strong>Planforslag for Kildevad Solcellepark sendes i høring</strong></p><p>Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad omdannes til en solcellepark.</p><p>Se planforslagene her:</p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384">Lokalplansforslag</a> </p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44">Kommuneplantillæg</a> </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Udkast til tilladelse til Kildevad Solcellepark sendes i høring</strong></p><p>Tilladelsen til Kildevad Solcellepark fastsætter vilkår for anlæg og drift af solcelleparken. </p><p><strong>Miljøvurderingsrapport sendes i høring</strong></p><p>Miljøvurderingsrapporten er en samlet beskrivelse af miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger for både planforslag og det konkrete projekt Kildevad Solcellepark. Bygherre har leveret et nyt bilag 3a med visualiseringer til miljøvurderingsrapporten. Det fremgår i høringen her som et selvstændigt dokument. Det nye bilag 3a erstatter miljøvurderingsrapportens eksisterende bilag 3.</p><p>Se udkast til tilladelse, miljøvurderingsrapporten og nyt bilag 3a og send dine bemærkninger her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836">Udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport</a><br> <br></p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen vedlægges høring</strong></p><p>Miljøvurdering af Kildevad Solcellepark er foretaget på baggrund af en ansøgning fra bygherre. Ansøgningen skal vedlægges denne høring.</p><p>Udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten er sket på baggrund af en afgrænsning, der beskriver hvilke påvirkninger på omgivelserne, der skal inddrages i miljøvurderingen. Et udkast til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 14. marts 2022 til 28. marts 2022. På baggrund af høringssvar har Bornholms Regionskommune udarbejdet et endeligt afgræsningsnotat, hvoraf behandling af høringssvar fremgår. Det endelige afgrænsningsnotat skal vedlægges denne høring.</p><p>Ansøgning fra bygherre samt afgrænsningsnotatet kan begge ses via linket til udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport ovenfor.</p><p><strong>Vi vil gerne høre din mening</strong></p><p>Bornholms Regionskommune fremlægger i denne høring det samlede overblik over plangrundlaget og det konkrete projekt, de samlede miljøpåvirkninger samt de tiltag i både plangrundlag og tilladelse til projektet der er indsat for at imødegå projektets negative miljøpåvirkninger.</p><p>Du har mulighed for at komme med bemærkninger, spørgsmål eller indsigelser til alle dele af det materiale, der er sendt i høring.</p><p><strong>Sådan indsender du et høringssvar:</strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links.</p><p>Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Kildevad, til:  </p><p>Plan<br> Skovløkken 4, Tejn<br> 3770 Allinge</p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.</p><p><strong>Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark</strong></p><p>Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere.</p><p>Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den 20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen <a href="mailto:jno@europeanenergy.com">jno@europeanenergy.com</a>  </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><strong>Henvendelse for printet udgave</strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).<br></p><p><br></p><p> <br></p><p><br></p>
Forslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Gamlevældegård,-Østerlars.aspxForslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Anders Lassen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om, at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> svine</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">produktionen på Gamlevældegård, Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Gamlevældegård.</span></p><p> </p><p>Produktionen af slagtesvin på Gamlevældegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). </p><p>​Der foretages ingen ændringer af bygningerne. Der ønskes opsat en ny kornsilo, etableret en ny gyllebeholder og en ny vaskeplads i ansøgt drift. <br></p><p>Den eksisterende godkendelse er en kapitel 5 / §33 godkendelse fra 2003. I 2014 er der anmeldt om fulde stalde og givet tilladelse til en produktion på 10.300 producerede slagtesvin (32-115 kg). <br></p><p>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.595 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank på ejendommen. Der ønskes etableret en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> til opbevaring af afgasset gylle fra biogasanlæg.</p><p>En ekstra kornsilo ønskes opført i tilknytning til den eksisterende silo. Den nye silo får en højde på 12 m og en diameter på 10 m. Der er tale om en silo, der flyttes fra anden ejendom. Siloen skal benyttes til opbevaring af korn til produktionen.<br></p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed og naboskel. <br></p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen, øges udledningen ikke fra staldene. Der vil med en ny gyllebeholder fås en øget udledning fra gødningsopbevaringsanlægget. Den samlede udledning af ammoniak øges derfor i ansøgt drift. Der er dog tale om en mindre stigning og det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). På Gamlevældegård anvendes teknologien gylleforsuring til reduktion af ammoniakudledningen fra staldanlægget.<br></p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. </p><p>Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Gamlevældegård</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Gamlevældegård kan du se den her på hjemmesiden i den blå boks her på siden. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Gamlevældegård. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Gamlevældegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 2. november 2023.<br></p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/593.  <br></p><p> <br></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid​<br><br></p>
Forslag til miljøgodkendelse til Hyldegård, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Hyldegård,-Olsker.aspxForslag til miljøgodkendelse til Hyldegård, Olsker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Bornh</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">olms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lars Kjøller </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om, at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> svine</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">produktionen på Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Hyldegård.</span></p><p> <br></p><p>Produktionen af slagtesvin på Hyldegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). </p><p>Den tilladte produktion på Hyldegård er i henhold til en VVM-screening fra 2002/2004, der giver tilladelse til produktion af 7.200 slagtesvin pr. år. </p><p>Ansøgningen om miljøgodkendelse til Hyldegård medfører ikke, at der foretages ændringer af staldanlægget udover udskiftning af eksisterende inventar i det ældste af de to eksisterende stalde. Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne udover ændring af ventilationsafkast på den ældste stald i forbindelse med skift til lavenergi ventilation. <br></p><p>Det samlede produktionsareal udgør 1.524 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder på ejendommen. <br></p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøgodkendelse til Hyldegård</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. <br></p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften og idet der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt, idet der ikke foretages ændringer i staldanlægget. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Der foretages ingen ændringer i produktionen. Udledning af lugt og ammoniak ændres derfor ikke i forhold til den nuværende drift.</p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. </p><p>Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Hyldegård.</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Hyldegård kan du se den her på hjemmesiden i den blå boks her på siden. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Hyldegård. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Hyldegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 2. november 2023.<br></p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/1018.  </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>​Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

EU Update - Bornholmsk formandskab i Østersøen opfylder sine målhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-Update---Bornholmsk-formandskab-i-Østersøen-opfylder-sine-mål.aspxEU Update - Bornholmsk formandskab i Østersøen opfylder sine mål2023-09-28T22:00:00Z<p>Da Bornholm i marts overtog formandskabet i Euroregion Baltic samarbejdet, var det med fire mål for øje, som nu efter årets tredje og sidste Styrelsesmøde ser ud til alle at blive indfriet.</p><p>De fire mål for vort formandskab var at markere samarbejdets 25 års jubilæum, styrke ungdomssamarbejdet, styrke den fælles indsats for klima og grøn omstilling, samt styrke vores organisation. </p><p>Jubilæet fik vi godt markeret da vi overtog formandskabet i marts på Bornholm. I maj mødtes vi i Karlskrona og her fik vi etableret en særlig Task Force indenfor klima og grøn omstilling, som nu har haft sine første par møder og er i fuld gang med arbejdet. På dette møde er vort ungdomssamarbejde blev markant styrket, med unge deltagere fra hele Euroregion Baltic området. Fra Bornholm deltog Sofie Christiansen og Amar Dlakic fra Ungerådet på Bornholm.</p><p>Og endelig har vi brugt rigtig meget tid på en styrkelse af vores organisation, således at Euroregion Baltic i lighed med ca. 80 andre europæiske samarbejder opnår sin egen formelle EU-status. Det vil gøre meget lettere at hente støtte fra EU og at få genetableret et fælles sekretariat, udtaler Mikael Benzon.</p><p>Euroregion Baltic styrelsens møde blev afholdt i Bruxelles i denne uge, suppleret af møder med nøglepersoner i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og møder med flere regionale Bruxelleskontorer. Alle møder blev afholdt i Greater Copenhagen EU Office, der er et fælles kontor i Bruxelles for danske regioner, kommuner og universiteter øst for Storebælt.</p><p>Euroregion Baltic blev etableret i 1998 med de svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg, den litauiske Klaipeda-region, de to polske regioner Pommern og Warmia-Mazury, samt Bornholm.<br>Samarbejdet har især fokus på klima og den grønne omstilling, miljøet i Østersøen og ungdomssamarbejde.</p><p><br>Som kommunalbestyrelsens repræsentanter er udpeget Mikael Benzon og Heidi Burgedahl, hvor førstnævnte i marts blev valgt som formand for samarbejdet. Formandskabet gælder for et år, og Bornholm afløses i februar 2024 af Kronoberg-regionen.</p><p> </p><p><br></p>
Borgerservice til de morgenfriske hver torsdaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgerservice-til-de-morgenfriske-hver-torsdag.aspxBorgerservice til de morgenfriske hver torsdag2023-09-27T22:00:00Z<p>​​<br></p><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Fra torsdag 26. okto</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ber slår Borgerservice dørene op allerede kl. 7:15, så morgenfriske borgere fx kan få lavet nyt pas eller kørekort på vej til arbejde. </strong></span></div><div><br></div><div>”Vi vil borgerne, og vi ønsker at det skal være så let som muligt at få hjælp i Borgerservice”, fortæller Bo Rosendal, leder af Borgerservice. ”Derfor prøver vi med dette tiltag. Vi har en forventning om, at vi ved at åbne tidligere hver torsdag morgen, bedre kan servicere nogle borgere, som ellers kan have vanskeligt ved at nå i Borgerservice inden for vores normale åbningstid, på grund af arbejde. Der er i første omgang tale om et forsøg for at afdække efterspørgslen på de tidlige morgentider i Borgerservice” siger Bo Rosendal. </div><div><br></div><div>Forslaget fik bred opbakning af politikerne  i kommunens Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalg, da de blev orienteret om forsøget med de fleksible morgentider for de morgenfriske borgere. Så hvis borgerne efterspørger tiderne, er det forventningen at tilbuddet bliver gjort permanent.</div><div><br></div><div>Forsøget er inspireret af erfaringer fra andre kommuner, hvor der i Borgerservice har været stor efterspørgsel på tiderne om morgenen. Derfor forventer Borgerservice også, at de tidlige morgentider om torsdagen vil blive taget ​​hurtigt.<br></div><div><br></div><div><strong>Bestil tid allerede nu </strong>         </div><div>Første gang Borgerservice åbner kl. 7.15 bliver torsdag den 26. oktober. Det er allerede nu muligt at booke de tidligere morgentider. </div><div><br></div><div>Som til de øvrige tider foregår bestillingen på brk.dk eller ved at ringe på 5692 0000. </div><div><br></div><div>Der er obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice.</div><div><br><br><br></div><p><br></p>
Bemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 2024https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bemærkninger-til-nye-og-ændrede-forslag-til-budget-2024.aspxBemærkninger til nye og ændrede forslag til budget 20242023-09-26T22:00:00Z<p>​De samlede bemærkninger til nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne kan nu ses.<br></p><p>Forslag, der var nye eller ændrede siden sidste hørings- og kommenterings-periode har været sendt i høring og til kommentering frem til den 27. september.</p><p>De indkomne bemærkninger er nu samlet og kan findes her på <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">hjemmesiden</a>.<br>Her finder du også materialet, der har været udsendt i høring.<br><br></p><p>Bemærkningerne vil indgå i matrialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet til 2024 den 12. oktober.<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Byg igen klar til en snak om dit byggeri -Åbent Hus 2. oktoberhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Byg-igen-klar-til-en-snak-om-dit-byggeri--Åbent-Hus-2.-oktober.aspxByg igen klar til en snak om dit byggeri -Åbent Hus 2. oktober2023-09-26T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>​​Er du husejer med byggeplaner? Og har du spørgsmål til proces, lovgivning og i det hele taget? Så sving forbi Snorrebakken mandag 2. oktober mellem kl. 15 og 17 og få en snak med en byggesagsbehandler fra kommunen. </strong></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Kommunens afdeling Byg gentager succesen m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed at invitere borgerne indenfor til dialog om byggeprojekter. Du kan f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å indsigt i de regler, muligheder og begrænsninger der er, hvis du ønsker at bygge til eller ændre din private bolig. </span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​Du </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kan spø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rge til BBR. Du kan få underskrevet dit el-skema, hvis du søger om redu</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ktion af elprisen, fordi du opvarme dit hus med el. Og hvordan er det nu lige med landzonetilladelser i forbindelse med byggeri?</span></p><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Først Snorrebakk</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>en i Knudsker - næste gang i Hasle</strong></span><br></div><div>Mandag 2. oktober er det rådhuset på Snorrebakken i Knudsker uden for Rønne, som danner rammerne om Åbent Hus hos Byg. Medarbejdere <span style="background-color:transparent;color:inherit;">fra Byg sidder klar mellem kl. 15 og 17.   </span></div><div><br></div><div>Senere i efteråret bliver der en mulighed mere for at få en snak med byggesagsbehandlere fra Byg, nemlig i Hasle Hallen mandag 6. november også fra kl. 15-17.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Foto: Nikolaj Beyer/1437.dk<br></div><div> ​<br></div><p>​​​<br>​<br><br></p>
Hans Rømer Skolen får besøg af et mobilt Escape Roomhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hans-Rømer-Skolen-får-besøg-af-et-mobilt-Escape-Room.aspxHans Rømer Skolen får besøg af et mobilt Escape Room2023-09-25T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">T</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orsdag d. 28/9 2023 får Hans Rømer Skolen besøg af et mobilt </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Escaperoom fra Midgård Event</span></p><div>Escaperoom giver eleverne mulighed for at anvende deres kreative problemløsningsfærdigheder i en <span style="background-color:transparent;color:inherit;">und</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">erholdende og unik ramme. Med udfordrende gåder og puslespil, der er designet specielt til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">dskolingselever, opfordres de til at tænke kritisk, arbejde sammen og tage initiativ for at finde </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">øsningerne og løse mysteriet inden for den givne tidsramme.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Vi ønsker via dette event at styrke sammenholdet på tværs af udskolingen ved at eleverne får mulighed <span style="background-color:transparent;color:inherit;">for at sætte deres logisk/matematiske tænkning og innovative tænkning i spil. Vi håber, at eleverne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oplever, </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">at alle kan bidrage – at det øger fællesskab og forståelse for hinanden – samt øger deres </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">samarbejdskomp</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tencer og kommunikative færdigheder.</span></div><div>Vi ønsker, at eleverne gennem problemløsning kan se og opdage styrken i at være forskellige - og lære af <span style="background-color:transparent;color:inherit;">hinanden</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">– ved, på egen krop at opleve, at andre tænker/løser opgaver på en anden måde end jeg selv.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Vi ønsker at vores elever tager denne erfaring med, når de en anden gang står med et problem, der skal <span style="background-color:transparent;color:inherit;">løses. A</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> den erfaring de nu har fået, kan bidrage til, at de fremadrettet kan anskue problemer </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">fra flere </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sider.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Se mere om eventet via link til Midgård Event: Mobilt Escape Room for 3-120 personer | Book Midgaard <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Event (mev.dk)</span></div><div>Midlerne, der muliggør eventet for HRS’ børn er tilvejebragt via BRKs puljemidler, som understøtter <span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nklusionsindsatser i kommunens folkeskoler.</span></div><div><br></div><div>Kom gerne forbi, hvis I har tid og lyst. </div><div>Kontaktperson er Marianne Oehlenschläger, </div><div>Tlf: 23 96 23 92</div><div>Mail: marianne.oehlenschlager@brk.dk<br></div><div><br></div><div>På Hans Rømer Skolens vegne,<br></div><div>Venlig hilsen,</div><div>Pernille Rigstad, skoleleder<br></div><p><br><br></p>

​​

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

Frivillig Fredag

Fredag 29. september er der Frivillig Fredag i Musikhuzet i Rønne fra kl. 15-18.

Frivillig Fredag er hele Danmarks festdag, hvor vi fejrer frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige , på tværs af landet.

Se programmet på Frivillig Forum Bornholms hjemmeside.

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du snart en invitation til vaccination
Efteråret og vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod både influenza og covid-19.

Læs mere her