Hendes Majestæt Dronningen besøger BornholmHendes Majestæt Dronningen besøger BornholmKlik for at se flere detaljer om besøget.https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Besøg/Sider/Besøgsforside.aspx, https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Besøg/Sider/Besøgsforside.aspx1
Nyt pas til ferien?Nyt pas til ferien?Klik for at bestille og betale dit nye pas. Du skal også bestille en tid til at hente passet. Du kan gøre det hele her på hjemmesiden.https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx, https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx1
Badesæsonen er i gangBadesæsonen er i gangKlik for at se information om vores badestrande. Se information om de forskellige strande og bliv klogere på hvor der er livreddere.https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx, https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 14. august 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-august-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 14. august 2017<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p><strong>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Brandsgårdsvejen 1, 3730 Nexø</strong><br><strong>• Etablering af livreddertårn på Sandvig Strand</strong><br><strong>• Etablering af anneks på Fåregårdsvej 15, 3770 Allinge</strong><br><strong>• Værelsesudlejning og primitiv lejerplads på Fynegård, Stavelund 1, 3700 Rønne<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest mandag den 11. september 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø<br></p>
Ny gyllebeholder, Lynggårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-gyllebeholder,-Lynggård.aspxNy gyllebeholder, Lynggård<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §27 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt</p><p><strong>• Etablering af en gylletank på Lynggård, Hegnedevejen 14, 3720 Aakirkeby</strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 14. august 2017. </strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p>
Nye siloer, Ndr. Ellebygårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-siloer.aspxNye siloer, Ndr. Ellebygård<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt<br></p><p><strong>• Etablering af 2 siloer på Ndr. Ellebygård, Kirkeskolevej 9, 3751 Østermarie.<br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 11. august 2017.</strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p>

 Nyheder

 

 

Valg til Bornholms Kommunalbestyrelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Valg-til-Bornholms-Kommunalbestyrelse.aspxValg til Bornholms Kommunalbestyrelse2017-08-15T22:00:00Z<p>I henhold til den kommunale valglovs § 22 bekendtgøres, at der</p><h3 style="text-align:center;">  tirsdag den 21. november 2017</h3><p>holdes valg til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 – kl. 20.00.</p><p>Der skal vælges 23 medlemmer til kommunalbestyrelsen.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Valgret</strong><br>Valgret har enhver, når de</p><ul><li>er fyldt 18 år på valgdagen</li><li>har fast bopæl i kommunen</li></ul><p>og herudover enten</p><ol><li>har dansk indfødsret</li><li>er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU</li><li>er statsborger i Island eller Norge</li><li>uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen</li></ol><p><strong></strong> </p><p><strong>Valgbar til Bornholms Kommunalbestyrelse</strong><br>Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget fredag <strong>den 6. oktober 2017</strong>.<br>Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt <strong>kl. 12 mandag den 9. oktober 2017.</strong></p><p><strong>Kandidatlister</strong><br>Kandidatlister kan <strong>tidligst afleveres tirsdag den 19. september 2017 kl. 12 </strong>til Valgsekretariatet.</p><p>Sidste frist for aflevering af kandidatlister er <strong>tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12 </strong>til Valgsekretariatet.</p><p>Vær opmærksom på følgende når du udfylder kandidatlisten</p><ul><li>Kandidatlister skal afleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.<br></li><li>Kandidatlisten må højst indeholde navne på 27 kandidater. Det er 4 navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde hver enkelt kandidats fulde navn, CPR-nummer, statsborgerskab, stilling, bopæl samt underskrift.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse og være skrevet under af mindst 25 vælgere og højst 50 vælgere i regionskommunen som stillere for listen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, CPR-nummer og bopæl.<br><strong>Kandidatlister kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere</strong><br>Kandidatlister der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen – <strong>19. september 2017 </strong>-  er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering af kandidatlisten senest den <strong>19. september 2017 kl. 12, og tidligst 5. september 2017</strong>.<br></li><li>Kandidaterne skal opføres på listen i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen.<br></li><li>Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet eller i en bestemt rækkefølge (partiliste).</li></ul><p><strong>Listeforbund og valgforbund</strong><br>Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund, når de er tildelt samme bogstavbetegnelse. </p><p>Der kan kun indgås ét listeforbund mellem disse kandidatlister.</p><p>Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund, hvis de ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse.</p><p>Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.</p><p>Listeforbund og/eller valgforbund skal anmeldes til Valgsekretariatet <strong>senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00</strong>. Samme tidsfrist denne dag, er sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.</p><p>Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være skrevet under af alle de stillere, der har skrevet under på kandidatlisten og af alle kandidater på kandidatlisten. Dog kan kandidater og stillere på kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund og valgforbund.</p><p><strong>Formularer</strong><br>Formular til kandidatlisten og formular til anmeldelse af listeforbund og valgforbund fås ved henvendelse til Valgsekretariatet.</p><p>Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte kan rettes til Valgsekretariatet.</p><p>Valgsekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne - <a href="mailto:Sekretariatet@brk.dk">Sekretariatet@brk.dk</a> <br>Konsulent Kell Hansen, telefon 56 92 10 16, <a href="mailto:kell.hansen@brk.dk">kell.hansen@brk.dk</a><br>Sekretariatschef Steen Birkedal, telefon 56 92 10 04, <a href="mailto:steen.birkedal@brk.dk">steen.birkedal@brk.dk</a></p>
Invitation til Fars Køkkenskolehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-Fars-Køkkenskole.aspxInvitation til Fars Køkkenskole2017-08-15T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune inviterer fædre og deres børn, der går i 2., 3. eller 4. klasse til Fars Køkkenskole. Hvis far ikke har mulighed for at deltage, kan barnet følges med bonusfar, onkel eller bedstefar, men det er kun for mænd og børn.</p><p>Man mødes og laver mad sammen en gang om måneden fra august til december 2017 fra kl. 16.20-19.00. </p><p>Sjove og dygtige undervisere sætter gang i køkkenløjerne, hvor fædre og børn laver god, sund mad på en sjov måde. Alle kan være med uanset om man aldrig har prøvet at lave mad eller måske ikke lige synes, at det er det letteste i verden. De dygtige kokke skal nok guide alle igennem køkkenjunglen, så alle går fra Fars Køkkenskole med en god oplevelse.</p><p>Fars Køkkenskole tilbydes nu på <strong>Paradisbakkeskolen i Nexø med opstart den 31. august 2017</strong>.</p><p>Er I interesseret, så send en mail til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> med oplysninger om navn på far og barn/børn og klassetrin, adresse, mailadresse samt telefon. Herefter modtager I en mail med svar på om I er optaget, idet der er plads til 12 fædre og 12-15 børn på hvert hold og der bliver optagelse efter først til mølle princippet.</p><p>Man kan læse mere om projektet på <a href="http://www.farskoekkenskole.dk/">www.farskoekkenskole.dk</a> . </p><p>For yderligere oplysninger se på <a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Fars-køkkenskole.aspx">www.brk.dk</a>  eller kontakt Nina Povlsen, tlf. 56 92 12 92.</p>
Frivillig på Bornholm - er det dig?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frivillig-på-Bornholm---er-det-dig.aspxFrivillig på Bornholm - er det dig?2017-08-15T22:00:00Z<h3>- så kom og sæt liv i Bornholms nye hjemmeside for frivillige</h3><p>Paraplyorganisationen af frivillige foreninger Frivillig Forum Bornholm, FFB, har med midler fra Bornholms Regionskommune indkøbt frivillighedsportalen ”FrivilligBornholm.dk”<br>”FrivilligBornholm.dk” er en ny hjemmeside som formidler frivillige aktiviteter på Bornholm.</p><p>Læs pressemeddelelsen her...</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Pressemeddelelse%20og%20invitation%20til%20FrivilligBornholm.dk.pdf" target="_blank">​Pressemeddelelse og invitation til den nye hjemmeside for frivillige</a></p>
Kandidater søges til Bornholms Ældrerådhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kandidater-søges-til-Bornholms-Ældreråd.aspxKandidater søges til Bornholms Ældreråd2017-08-09T22:00:00Z<p><strong></strong> </p><p><strong>Der afholdes valg til Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune tirsdag den 3. oktober 2017, med funktionsperiode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.<br></strong></p><p>Valget gennemføres som direkte valg ved brevafstemning.</p><p>Alle borgere, der har fast bopæl på Bornholm, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme til valget og vælges til ældrerådet.</p><p>Valgbare borgere, der ønsker at stille op som kandidat til det nye ældreråd, skal anmelde kandidatur på en særlig kandidatformular.</p><p>Kandidatformularen fås ved henvendelse til Bornholms Regionskommune, Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne, tlf. 5692 1025 eller e-mail <a href="mailto:Sekretariatet@brk.dk" target="_blank">Sekretariatet@brk.dk</a>.</p><p><strong>Den udfyldte kandidatformular skal være regionskommunen i hænde senest tirsdag den 29. august 2017 kl. 12.00, som er sidste frist hvis man vil opstille.</strong></p><p>Pasbillede skal sendes til Bornholms Regionskommune elektronisk (mindste opløsning 300 dpi) på mail <a href="mailto:Sekretariatet@brk.dk" target="_blank">Sekretariatet@brk.dk</a>.  Alle kandidater tilbydes at få deres foto og en meget kort tekst om, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt med som informationsmateriale, når stemmesedlen udsendes.<br><br>Evt. spørgsmål vedrørende kandidatformular eller foto stilles til Sekretariatet på tlf. nr. 5692 1025.   <br></p><p>I forbindelse med valget bliver der den 19. september 2017 fra klokken 14.00 – 17.00 afholdt valgmøde i Aakirkebyhallerne, hvor de opstillede får lov at præsentere sig.<br><br><br>Venlig hilsen<br>Valgbestyrelsen</p>
Rønne danner rammen om Nordisk Kadetstævne 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-danner-rammen-om-Nordisk-Kadetstævne-2017.aspxRønne danner rammen om Nordisk Kadetstævne 20172017-08-08T22:00:00Z<p>​</p><p><strong>Den 16. – 20. august er Bornholms Regionskommune vært for Nordisk Kadetstævne 2017. </strong></p><p>Kadetstævnet har deltagelse af godt 300 unge mennesker fra søværnets officersskoler i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Danmark. </p><p>Derudover deltager en gruppe italienske kadetter for at se - og måske lære lidt af - hvordan kadetter samarbejder på tværs i de nordiske lande.</p><p>Kadetstævnet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der arrangeres på skift af deltagerlandene, og i år er det kadetterne fra Søværnets Officersskole i Danmark, der har opgaven. Bornholms Regionskommune har takket ja til at lægge rammer om stævnet, der kommer til at foregå forskellige steder i Rønne.</p><p>Der dystes bl.a. i fodbold, svømning, terrænløb, femkamp og tovtrækning. Hvor og hvornår de særligt publikumsvenlige arrangementer foregår, kan ses nedenfor.</p><p>Nogle af kadetterne kommer sejlende til øen, så Rønne havn vil få besøg af skibe fra alle de fire nordiske lande. Der er arrangeret åbent skib fredag den 18. august og lørdag den 19. august, begge dage kl. 14-16, hvor alle er velkomne ombord. Skibene ligger i Sydhavnen i Rønne.</p><p>"Jeg glæder mig rigtigt meget til Bornholm får besøg af Nordisk Kadetstævne. Jeg er sikker på, at de mange gæster kommer til at sætte deres præg på bybilledet i Rønne, og jeg håber naturligvis, at besøget på Bornholm bliver en god oplevelse for kadetterne fra de nordiske lande, så de rejser herfra med gode fortællinger til familie og venner derhjemme om, at Bornholm et besøg værd.</p><p>- Jeg har ladet mig fortælle, at det er ganske underholdende at se kadetterne kæmpe om sejren i de forskellige discipliner, de skal igennem, så jeg vil da opfordre bornholmerne til at kigge forbi et eller flere af de steder, hvor der dystes, og ja, måske endda heppe på de danske kadetter i denne lidt specielle landskamp", slutter Winni Grosbøll </p><p><strong>Hvor og hvornår</strong></p><p><strong>Onsdag den 16. august kl. 18.30-19.00: Åbningsparade, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>St. Torv, Rønne</p><p>Den officielle åbning af Nordisk Kadetstævne 2017, hvor de 300 deltagende kadetter fra de fire nordiske lande, Sverige, Finland, Norge og Danmark, marcherer fra Rønne Havn ad Snellemark til St. Torv. Her vil der være flaghejsning og taler. </p><p><strong>Torsdag den 17. august kl. 15.00-17.30: Fodboldturnering, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Stadion Nord</p><p>Kadetterne fra Danmark, Sverige, Finland og Norge dyster i fodbold. </p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 13.00-14.00: Cross Country Løb, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring/DGI-stadion, Rønne</p><p>Kadetterne skal ud på et 4-kilometers terrænløb i området omkring Den Grønne Ring. Der er start og slut på DGI-stadion.</p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 16.30-17.15: Fodboldkamp mellem de italienske kadetter og et udvalgt nordisk hold, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Stadion Nord</p><p>En gruppe italienske kadetter har taget turen til Bornholm, for at overvære et nordisk kadetstævne. Fodboldkampen mellem italienerne og det udvalgte nordiske hold er ikke en del af selve kadetstævnet.</p><p><strong>Fredag den 18. august kl. 14.00-16.00: Åbent skib, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Havn, Sydhavnen</p><p>Det vil være muligt at komme ombord på de skibe, der anløber Rønne Havn i forbindelse kadetstævnet.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 13.00-15.00:</strong> <strong>Naval Combat Course, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring, DGI-stadion Rønne</p><p>Naval Combat Course er en underholdende konkurrence, der bl.a. indeholder løb, flytning af tunge genstande, skydning, kast og padling i robåd.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 15.30-16.30: Tovtrækning, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Den Grønne Ring, DGI-stadion Rønne</p><p>Kadetterne dyster i den klassiske sømandsdisciplin tovtrækning.</p><p><strong>Lørdag den 19. august kl. 14.00-16.00: Åbent skib, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>Rønne Havn, Sydhavnen</p><p>Det vil være muligt at komme ombord på de skibe, der anløber Rønne Havn i forbindelse kadetstævnet.</p><p><strong>Søndag den 20. august kl. 9.30-10.00: Afslutningsparade, Nordisk Kadetstævne 2017</strong></p><p>St. Torv, Rønne</p><p>Kadetstævnet er slut, vindernationen fundet og stævnet rundes af med en afslutningsparade inden kadetterne forlader Bornholm. </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Inge Mogensen, Bornholms Regionskommune, tlf. 56 92 10 24 eller </p><p>Jeppe Weber Egholm, Søværnets Officersskole, tlf. 51 34 04 49 </p><h4> </h4><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr