Overgang fra dagtilbud til skoleOvergang fra dagtilbud til skoleKlik for at se en film fra projekt om overgang fra dagtilbud til skolehttps://vimeo.com/250577727, https://vimeo.com/2505777271
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Vandløbsrestaurering, Bedegadevejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering,-Bedegadevej.aspxVandløbsrestaurering, Bedegadevej<p><strong>Projektredegørelse om vandløbsrestaurering.</strong></p><p>Ole Holm Pedersen har den 28. februar 2018, på vegne af BRK og efter aftale med lodsejer, ansøgt om at genåbne et rørlagt vandløb på adressen; <br></p><p><strong>Bedegadevej 3,</strong><br><strong> 3782 Klemensker, </strong><br><strong>matrikel nr. 116a, Klemensker. </strong></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandløb%20-%20bedegadevejen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br>Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsråd, formand Bjarne Bech, Årsballe By 53, 3700 Rønne<br><br><strong>Formål</strong><br>BRK ønsker at åbne vandløbet som led i naturgenopretningsprojektet; Præstemosen, Klemensker. <br>Ved at genåbne vandløbet, gøre det overfladenært og tilpasset naturlige sænkninger i landskabet, vil vandløbet ved store nedbørsmængder, svømme over sine bredder, hvilket vil give gode betingelser for en naturlig genetablering af den oprindelige flora og fauna.</p><p><br><strong>Myndighedsbehandling af ansøgningen</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p>Projektredegørelsen kan læses i den blå boks.</p><p><strong>Høring</strong><br>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal. <br><br>Det skal være modtaget af kommunen<strong> senest den 22. april 2018. </strong><br><br>Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø & Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. <br><br>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid<br></p>
Nedknusningsanlæg, Hasle Klinkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedknusningsanlæg,-Hasle-Klinker.aspxNedknusningsanlæg, Hasle Klinker<p><strong>Revurdering af miljøgodkendelse af nedknusningsanlæg</strong><br> <br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har revurderet godkendelsen til PL Entreprise A/S nedknusningsanlæg på <br><br><strong>Hasle Klinker A/S, </strong><br><strong>Nyker Strandvej 2A og 2B, </strong><br><strong>3790 Hasle</strong>.</p><p>Godkendelsen er revurderet, så den nu er i overensstemmelse med de standardvilkår, som gælder for nedknusning af byggeaffald til genanvendelse.<br><br>Standardvilkår er fastsat af Miljøstyrelsen.  </p><p>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p><strong>Klagefristen udløber d. 18. april 2018. </strong></p><p>Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Preuss Justesen på e-mail  <a href="mailto:Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk" target="_blank">Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 21. marts 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-21.-marts-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 21. marts 2018<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af midlertidig motorsportsbane på Lundsgårdsvej 1, 3700 Rønne</strong>.</li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 18. april 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Offentliggørelse af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Offentliggørelse-af-vederlag-til-kommunalbestyrelsens-medlemmer.aspxOffentliggørelse af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer2018-03-21T23:00:00Z<p>​Hermed offentliggøres vederlag for 2017 til kommunalbestyrelsens medlemmer.</p><p>Jf. styrelseslovens § 16e skal kommunen hvert år inden udgangen af 1. kvartal offentliggøre hvilke af kommunalbestyrelsens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalghverv. </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Vederlag%20for%20medlemmer%20af%20Kommunalbestyrelsen%20for%202017.pdf" target="_blank">Vederlagt for 2017</a> (PDF) </p><p> </p>
Lukket i Åben Alkohol Rådgivninghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lukket-i-Åben-Alkohol-Rådgivning.aspxLukket i Åben Alkohol Rådgivning2018-03-20T23:00:00Z<p>​På grund af påsken er Åben Alkohol Rådgivning, Åkirkebyvej 1 i Rønne, <br>lukket tirsdag den 27. marts 2018.</p>
Vil du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-i-gang-med-en-social--og-sundhedsuddannelse.aspxVil du i gang med en social- og sundhedsuddannelse?2018-03-20T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.</p><p>Der er ansøgningsfrist den <strong>2. maj 2018 </strong>til uddannelsesstart i august 2018.</p><p>Søg via vores hjemmeside <a href="/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx">www.brk.dk</a> </p><h3>Er du uddannet sosu-hjælper? </h3><p><strong>- og har du lyst til at videreuddanne dig til sosu-assistent?</strong></p><p>Der gælder samme ansøgningsfrist, 2. maj 2018 til uddannelsesstart i august. Læs mere om sosu-assistent-uddannelsen på <a href="http://www.bhsund.dk/" target="_blank">www.bhsund.dk</a> </p><p>Du søger via vores hjemmeside <a href="/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx">www.brk.dk</a> under Job.</p><p>Har du spørgsmål kan du kontakte Mie Andersen – <a href="mailto:Mie_Andersen@brk.dk">Mie_Andersen@brk.dk</a> eller Jette Riis Nielsen – <a href="mailto:Jette.Riis.Nielsen@brk.dk">Jette.Riis.Nielsen@brk.dk</a><br></p>
Ledige pladser på PREP kursushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledige-pladser-på-PREP-kursus.aspxLedige pladser på PREP kursus2018-03-20T23:00:00Z<p>​Der er fortsat ledige pladser på gratis parforholdskurser (PREP) på aftenkurset-forløbet, der starter den 16. maj 2018 og løber 5 onsdage i tidsrummer 16-19 indtil den 13. juni 2018.</p><p>Læs mere om <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">PREP-kurser</a>, der er til alle familier med børn i alderen 0-18 år.</p>
Orientering om forberedelser i tilfælde af en konflikt på arbejdsmarkedethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Orientering-om-forberedelser-i-tilfælde-af-en-konflikt-på-arbejdsmarkedet.aspxOrientering om forberedelser i tilfælde af en konflikt på arbejdsmarkedet2018-03-20T23:00:00Z<p>Som de fleste nok er bekendt med, er der udstedt konfliktvarsel i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Dette konfliktvarsel berører også Bornholms Regionskommune.</p><p>Aktuelt har de faglige organisationer udvalgt særlige områder til strejke fra og med onsdag 4. april 2018. Som modsvar på de faglige organisationers strejkevarsel har arbejdsgiversiden Kommunernes Landsforening, KL varslet lockout fra og med tirsdag 10. april 2018. Såfremt en konflikt bliver en realitet, vil kommunen skulle reducere sin opgavevaretagelse og tilpasse den, så der ikke løses konfliktramt arbejde.</p><p>Der vil i nogle situationer blive tale om et nødberedskab på de områder, der mellem arbejdsmarkedets parter aftales at være livsvigtige, eller påkrævede for at forhindre at borgernes helbred og førlighed trues, eller efterfølgende er årsag til mén. </p><p>Der er i øjeblikket ved at blive aftalt et beredskab, som udgør et absolut minimum, og kommunen kender derfor på nuværende tidspunkt ikke til, hvilket konkret nødberedskab, der skal stilles til rådighed.</p><p>Såfremt der tirsdag 3. april fortsat forventes konflikt fra onsdag 4. april, vil der blive kommunikeret direkte til de borgere, som bliver direkte berørt af konflikten.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her