God sommer til alle på Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=156&RootFolder=/SliderGod sommer til alle på BornholmKommunen ønsker alle fastboende og gæster en dejlig sommer på vores skønne ø1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forslag til reguleringsprojekt på matr. 33at og 33ao, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-33at-og-33ao,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspxForslag til reguleringsprojekt på matr. 33at og 33ao, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17<p>Center for Miljø, Plan og Kultur har den 6. juni 2024, modtaget en ansøgning fra Jan Svenningsen, Kirkebyen 17, 3790 Hasle, vedrørende lovliggørelse af et ændret dræn på 33at og 33ao, Klemensker. </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).</p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at udskifte et defekt dræn og etablere et dræn med øget kapacitet. Dette med henblik på at forbedre afvandingen på marken.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Du kan læse hele afgørelsen i det følgende link: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2033at%20og%2033ao%20Klemensker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" target="_blank">Forslag til reguleringsprojekt</a><br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på reguleringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den <strong>9. august 2024</strong>. <strong>  </strong></p><p>​Når høringsperioden er slut, vil Center for Miljø, Plan og Kultur tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p> </p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><p><br></p>
Nye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-plansiloer-og-tanke-på-Ø.-Pilegård,-Klemensker.aspxNye plansiloer og tanke på Ø. Pilegård, Klemensker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regions</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §11 og §12 i bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</span></p><ul><li>Etablering af ny plansilo, forlængelse af eksisterende plansiloer samt opsætningen af tre ståltanke til mælk og vand på Ø. Pilegård, Centralvej 8, 3782 Klemensker<br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. <br></p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br></p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p>Klagefristen er 4 uger fra 10. juli 2024, og udløber dermed 7. august 2024.</p><p>​Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p>
Miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars.aspxMiljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Bor</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">holms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsareal til grise på Brunsgård, Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Miljøgodkendelsen tillader produktionen af slagtegrise under stipladsmodellen på Brunsgård.<br></p><p>Miljøgodkendelsen muliggør ændringer af staldenes udnyttelse, men der foretages ingen udvendige ændringer af staldanlægget. En mindre del af aflastning/ornestald indrettes til babystald til opstaldning af ammegrise og små grise ved fravænning. Der foretages ingen ændring af staldens gulvprofil.</p><p>Poltestald 1 ændres, så der bliver mulighed for opstaldning både af polte og søer/gylte (aflastning). </p><p>Poltestald 2 ændres fra opstaldning af polte til aflastningsstald for søer og gylte.</p><p>En mindre del af slagtesvinestald/gyltestald indrettes, så der bliver mulighed for opstaldning af polte. Endelige inddrages en del af gangarealerne i løbestalden, så der på sigt bliver mulighed for udnyttelse af et større produktionsareal i løbestalden.</p><p>Det samlede produktionsareal udgør 5.580 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. <br></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til husdyrbruglovens § 16 a og er indsendt til Bornholms Regionskommune gennem det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk i skema nr. 236204. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. </p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt, idet de eksisterende gyllebeholdere forsynes med teltoverdækning. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse til Brunsgård.<br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængeligt på regionskommunens fra den 9. juli 2024, og kan ses her på siden i den blå boks. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 6. august 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 9. juli 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse..</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>​Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> <br></p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p>

 Nyheder

 

 

Der kan igen bades ved Antoinette Strand, Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes-ved-Antoinette-Strand-ved-Rønne.aspxDer kan igen bades ved Antoinette Strand, Rønne2024-07-03T22:00:00Z<p></p><p>Bornholms Regionskommune har den 4. juli 2024 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget på Antoinette. </p><p>Prøvens resultat er meget tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning på Antoinette kan derved ophæves.<br></p><p>​Center for Miljø, Plan og Kultur.<br></p>
Få gode energispare tips og hjælp til at søge tilskudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Få-gode-spare-tips-og-hjælp-til-at-søge-energitilskud.aspxFå gode energispare tips og hjælp til at søge tilskud2024-07-02T22:00:00Z<p>​Fredag den 12. juli kommer Energistyrelsen til Bornholm og tilbyder Pop up rådgivning fem steder på øen.<br></p><p></p><p>​O​vervejer du at skifte til en varmepumpe, få nye vinduer eller bedre isolering? Så kan du måske få tilskud fra Varmepumpepuljen eller Energirenoveringspuljen. <br></p><p>Den 12. juli kan du få gratis hjælp til at søge tilskud, og du kan også få inspiration til at spare varme, strøm og penge i hverdagen. Du skal bare møde op et af disse fem steder ...<br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Få-gode-spare-tips-og-hjælp-til-at-søge-energitilskud/spar%20energi%20på%20besøg%2012.%20juli.JPG" alt="spar energi på besøg 12. juli.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><br></p>
Energiø Bornholms stationsanlæg: Tak for høringssvar – læs om de næste skridthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Energiø-Bornholms-stationsanlæg-Tak-for-høringssvar-–-hvad-sker-der-nu.aspxEnergiø Bornholms stationsanlæg: Tak for høringssvar – læs om de næste skridt2024-06-27T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune vil gerne takke for interessen for planerne for stationsanlægget til Energiø Bornholm. Kommunen har modtaget i alt 12 høringssvar. Nu starter vi arbejdet med at behandle svarene og udarbejde de sidste dokumenter.<br></p><h2>​Hvad er det, der har været i høring</h2><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Energiø Bornholm består af; havvindmøller, kabler, et stationsanlæg på Bornholm og et stationsanlæg på Sjælland. Bornholms Regionskommune har myndighedsansvaret for at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør etablering af et stationsanlæg på Bornholm. De to planer skal miljøvurderes. Et forslag til kommuneplantillægget, et forslag til lokalplanen og den tilhørende miljørapport har været i høring. Høringen løb fra den 20. marts 2024 til den 16. juni 2024.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>De indkomne høringssvar</h2><p>Bornholms Regionskommune har modtaget 12 høringssvar. Tre af svarene er givet i relation til Kommunaplantillæg nr. 20, og de resterende ni handler om Lokalplan nr. 152. Høringssvarene er indsendt af både borgere, foreninger og myndigheder. Alle høringssvar ligger tilgængelige på Bornholms Regionskommunes planforslag. </p><p><b>​Her finder du høringssvarene på forslag til Kommuneplantillæg nr. 20:<br></b><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/35210" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/35210</a></p><p><b>​Her finder du høringssvarene på forslag til Lokalplan nr. 152:<br></b><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/380/29127" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/380/29127</a><span style="text-decoration-line:underline;background-color:transparent;color:inherit;"> ​</span><span style="text-decoration-line:underline;background-color:transparent;color:inherit;">​</span></p><h2>Administrationens behandling af høringssvarene</h2><p>Bornholms Regionskommune skal behandle alle høringssvar. I behandlingen gennemgår administrationen alle høringssvar i forhold til, om de skal medføre ændringer til kommuneplantillæg, lokalplan eller miljøvurdering.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Administrationen forelægger også alle høringssvarene for Energinet, i deres egenskab af at være bygherre. Energinet har mulighed for at give bemærkninger til høringssvarene.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Administrationen udarbejder i denne periode et høringsnotat og en sammenfattende redegørelse.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Hvad er et høringsnotat</h2><p>Et høringsnotat indeholder et resume af det enkelte høringssvar, bygherres bemærkninger til høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringsnotatet giver på denne måde indsigt i detaljerne i hvordan administrationen kommer frem til den indstilling, der lægges op til politikerne.</p><h2>Den sammenfattende redegørelse<br></h2><p>En sammenfattende redegørelse er afslutningen på en miljøvurdering. Den skal samle op på fire emner:<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ol><li>Hvordan, der er indarbejdet miljøhensyn i kommuneplantillæg og lokalplan. </li><li>Om der i høringen er indkommet oplysninger om miljøpåvirkninger, som skal medføre ændringer i planerne. </li><li>Hvorfor planerne er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der er undersøgt. </li><li>Og, om og hvordan eventuelle væsentlige påvirkninger vil blive overvåget. </li></ol><p>Der vil være et vist overlap mellem høringsnotatet og den sammenfattende redegørelse.</p><h2>​Politisk behandling af planer og miljøvurdering</h2><p>Administrationen lægger de to planer og den sammenfattende redegørelse op til endelig beslutning hos Kommunalbestyrelsen. Det er politikerne, der endeligt kan beslutte, om de to planer skal vedtages. I behandlingen kan politikerne også beslutte, om der skal foretages ændringer i planerne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Den politiske behandling skal først gå igennem fagudvalget; Natur-, Miljø- og Planudvalget. Udvalget behandler sagen som et dagsordenspunkt og giver en indstilling. Dagsordenspunktet og indstillingen fra Natur-, Miljø- og Planudvalget behandles derefter i Økonomi- og Klimaudvalget, som også giver en indstilling. Den endelige beslutning kan derefter træffes af Kommunalbestyrelsen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Høringsnotat, sammenfattende redegørelse samt en oversigt med de fuldstændige høringssvar lægges ved dagsordenspunktet, så politikerne får fuld indsigt i behandlingen af høringssvarene.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Hvis alt går efter planen, forventer administrationen at dagsordenspunktet bliver behandlet på følgende møderække: </h2><ul><li>Natur-, Miljø og Planudvalget: 25. september 2024<br></li><li>Økonomi- og Klimaudvalget: 2. oktober 2024</li><li>Kommunalbestyrelsen: 10. oktober 2024 </li></ul><p>Dagsordenspunktet vil blive offentligt tilgængeligt to dage før behandlingen i Natur-, Miljø og Planudvalget på kommunens hjemmeside under dagsordner og referater på <a href="https://dagsordener.brk.dk/">https://dagsordener.brk.dk/</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>​</p>
Årets sommerferieaktiviteter for børn er et hithttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Årets-sommerferieaktiviteter-for-børn-er-et-hit.aspxÅrets sommerferieaktiviteter for børn er et hit2024-06-27T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Succesen gentager sig for femte år i træk. Bornholms Regionskommune, sammen med DGI Bornhol</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m, udbyder igen sommerferieaktiviteter for bornholmske børn i uge 27-32. Børnene kan bl.a. spille brætspil, lave film, prøve cirkustricks, klatre, danse og ride kæpheste.</span></p><p>Bornholms Regionskommune annoncerede aktiviteterne på kommunens hjemmeside brk.dk tidligere i juni og udleverede en flyer til skolebørn med tilbud om 24 forskellige kultur-, kunst- og naturcamps fordelt over 85 dage. Sammen med DGI Bornholm er der også planlagt cirka 80 aktivitetsdage i skolernes sommerferie.</p><p><strong>Stor interesse for sommeraktiviteterne<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">åde børn og forældre har været ivrige efte</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r at booke aktiviteterne. Adskillige kulturinstitutioner og kunstnere rapporterer om fuldt bookede kulturcamps, og også idrætsforeningerne oplever stor interesse for deres sports- og motionsaktiviteter.</span></p><p>Bornholms Regionskommune håber, at årets mange sommerferietilbud kan skabe nye venskaber og inspirere øens børn til at starte på nye spændende fritidsinteresser hos Bornholms foreninger og kultur- og oplevelsesinstitutioner.</p><p>Selvom mange aktiviteter allerede er fuldt booket, er der stadig ledige pladser til sportsaktiviteter, som forældre kan booke til deres børn. <br><br>Se årets sommerferieprogram på <a href="/Nyheder/Sider/Sommerferieaktiviteter-for-børn.aspx">brk.dk</a> eller <a href="https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-bornholm/artikler/sommeraktivitet-for-boern">dgi.dk</a><br><br><strong>For yderligere information kontakt</strong><br> Ulla Didriksen, koordinator, Center for Natur, Miljø og Fritid, tlf. 2132 7889<br> Louise Krogsriis, kulturkonsulent, Center for Natur, Miljø og Fritid, tlf. 5692 1323<br><br>Foto: Beast Bornholm​<br></p>
Lillian Rasch Madsen har fået nyt job i Region Hovedstadenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lillian-Rasch-Madsen-har-fået-nyt-job-i-Region-Hovedstaden.aspxLillian Rasch Madsen har fået nyt job i Region Hovedstaden2024-06-24T22:00:00Z<p><strong>​Kommunens direktør for de tekniske områder, Lillian Rasch Madsen har fået nyt job i Center for Ejendomme i Region Hovedstaden. Hun forlader derfor Bornholms Regionskommune med udgangen af juli. En søgning efter Lillians afløser vil straks blive sat i gang.</strong><br></p><p>Et ønske om at komme tættere på sine børn i København kombineret med det rette job er baggrunden for, at kommunens direktør Lillian Rasch Madsen nu forlader Bornholms Regionskommune og tiltræder en stilling som vicedirektør i Region Hovedstaden.<br> <br>Lillian Rasch Madsen der oprindelig er bornholmer vil dog også fremover være at finde på øen, hun siger:<br> <em>"Det har været tre gode og spændende år som direktør i Bornholms Regionskommune, men min mand og jeg har et ønske om at være tættere på vores børn, som nu alle tre bor og studerer i København. Vi har derfor købt en lejlighed i København men vil fortsat være på Bornholm ofte, for vi beholder huset i Saltuna."</em><br><em> </em><br>Kommunaldirektør Sine Sunesen beklager Lillians beslutning og er ked af at måtte sige farvel men ønsker hende held og lykke med det nye job og takker for godt samarbejde.</p><p><em>"Det er trist, at vi må sige farvel til Lillian nu, hvor vi står overfor en masse spændende udviklingsmuligheder inden for netop erhvervs- og byggeområdet. Jeg vil gerne bruge anledningen til at takke hende for et virkelig godt samarbejde i de år, vi har haft sammen. Nu vil vi hurtigst muligt sætte gang i processen med at finde den rette afløser for Lillian," </em>siger kommunaldirektør Sine Sunesen.<br></p><p>Lillian Rasch Madsen har sidste arbejdsdag i Bornholms Regionskommune onsdag den 31. juli.<br><br></p><p>​<img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Lillian-Rasch-Madsen-har-fået-nyt-job-i-Region-Hovedstaden/lillian%20rasch%20madsen.jpg" alt="lillian rasch madsen.jpg" style="margin:5px;" /><br><em>Lillian Rasch Madsen stopper i Bornholms Regionskommune til fordel for et job i Region Hovedstaden.</em><br><br></p><p>​</p>

​​

Følg med i politikernes arbejde

Du kan se dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens, de politiske udvalg- og vore råds møder Forside - dagsordener og referater (brk.dk)

Abonner. Du kan også tilmelde dig, så du automatisk får en mail, når der er nyt fra et udvalg, du følger
Abonnér på dagsordener og referater (brk.dk)

Sommeraktiviteter for børn

Sommerens program med kunst- og kulturcamps for børn i alderen 9-12 år er klar.

Lokale kulturinstitutioner og kunstnere inviterer til i alt 24 camps inden for kunst, kultur og natur. 13. juni følger en række idrætsaktiviteterne sammen med DGI Bornholm.

Find program og tilmelding her

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp