Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Miljøtilladelse til Munkhøj, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Munkhøj,-Pedersker.aspxMiljøtilladelse til Munkhøj, Pedersker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Munkhøj til godkendelse til kvægproduktion på Munkhøj, Strandvejen 5, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Miljøtilladelsen godkender konvertering af eksisterende produktion, og de eksisterende driftsbygninger efter den nye miljøregulering fra 2017, således at der opnås fleksibilitet ift. dyretyper. Miljøtilladelsen medfører ikke, at der foretages udvendige ændringer af staldanlægget. <br></p><p>Nudrift og ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 2.143 m². <br></p><p>Gyllen fra produktionen opbevares i eksisterende fortank på ejendommen, og afhentes løbende af Bornholms Bioenergi A/S. Dybstrøelsen køres direkte udfra staldene 2 gange om året.  </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.<br></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside 4. december 2023. Miljøtilladelsen kan ses i den blå boks her på siden.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 2. januar 2024</span>, dvs. 4 uger fra den 4. december 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>​​Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-3-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspxNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelse<p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 151 og Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023. <br></p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte, hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune, at sydhavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=379" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> <br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=50" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169122/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-3.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 1. december 2023.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/Klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20planerne.pdf">Klagevejledning til planer</a>.</span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span><br></p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygninger maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for, hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve , både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn, som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger og forberedende arbejde på land i forbindelse med udvidelsen. Det gælder også den anlægstrafik på land som arbejdet medfører og alle aktiviteter på land under driften. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.</p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 1. december 2023 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste/2023/jul/udvidelse-af-roenne-havn-etape-3-planforslag-tilladelse-og-miljoevurdering" target="_blank">link​</a>.  Afgørelsen kan ikke påklages.<br></p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj' den 29. juni 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 7. juli 2023 til den 18. september 2023.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/379/27873" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.<br></p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169123/sammenfattende-redegoerelse-etape-3-efter-politisk-vedtagelse-i-brk.pdf" target="_blank">​Du kan se den sammenfattende redegørelse her. ​</a></p><p>Miljøvurderingen af 'Udvidelse af Rønne Havn – Etape 3' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p>​​<br><br><br></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-St.-Krusegård,-Aaker.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aaker<p>​<span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Lov o</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">m miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Denne annonce har til formål at orientere om, at </span>Thorbjørn Westh Koefoed </font>har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby. </p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Produktionen på St. Krusegård har tidligere omfattet et sohold med produktion af 30 kg’s grise. Produktionen ønskes nu omlagt til produktion af smågrise og slagtegrise i eksisterende stalde. De ældste af de eksisterende stalde tages ud af drift. </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Det samlede produktionsareal udgør 3.070 m<sup>2</sup> i ansøgt drift, mens det i nudrift udgør 4.326 m². </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og gyllelagune på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes i ansøgt drift.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 27. december 2023</span></font></b>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 23/15331.<font size="1"><span style="font-size:9pt;"> </span></font><font size="1"><span style="font-size:9pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: </span><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a></font><span style="font-family:arial;font-size:small;background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Center for Natur, Miljø og Fritid​</span></font></p>

 Nyheder

 

 

Dialogmøde om skolefravær og skolevægringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dialogmøde-om-skolefravær-og-skolevægring.aspxDialogmøde om skolefravær og skolevægring2023-12-04T23:00:00Z<div>​​​Center for Skole holder i morgen et dialogmøde, der sætter fokus på børn og unges oplevelse af at høre til i skolen med anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med at nedbringe børn og unges skolefravær.<br></div><div><br></div><div>Elevfraværet er for højt i de bornholmske folkeskoler, og derfor har Center for Skole nedsat et Advisory board til at rådgive sig om, hvordan elevernes tilvær kan øges og fraværet nedbringes. Målet er en kommunal handleplan for skoletilvær og skolefravær, der skal være klar i foråret 2024.</div><div><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Dialogmødet åbnes med et oplæg fra Søren Thorborg, der er tidligere skolechef i Køge Kommune og rådgiver ind i arbejdet. Søren Thorborg deler sin viden fra Køge Kommunes projekt <em>”Er du på vej” </em>og arbejdet med at øge børn og unges aktive tilstedeværelse i skolen.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>På mødet inddrages alle parter i og omkring skolen og giver deres perspektiv på, hvad der skal til, for at flere børn og unge får oplevelsen af at høre til og trives i skolen, og hvordan skolerne konkret kan forebygge skolefravær og skolevægring.</div><div><br></div><div><strong>Perspektiverne er:<br></strong><br></div><div><ul><li>Forældre</li><li>Elever</li><li>Ledere og medarbejdere i kommunen</li><li>Bornholms Handicapråd og Ungerådet</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Formålet </strong>med mødet er at skabe ramme for dialog og inddrage forskellige stemmer i arbejdet med en handleplan.<br></div><div><br></div><div><div>Morten Riis, forperson for Børne- og Skoleudvalget, Bornholms Regionskommune siger:<br><br></div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>”Det er kommunens opgave, at tilbyde alle børn og unge en skolegang, hvor de kan udvikle både deres kompetencer og deres måde at være i livet. Det er afgørende for, at de får et godt liv – både personligt og som borgere i vores demokrati. Jeg er derfor meget glad for, at vi i Børne- og Skoleudvalget, sammen med Center for Skole, har igangsat dette vigtige arbejde med at øge børn og unges tilhørsforhold til skolen, for herigennem at mindske fravær og skolevægring. Kommunen kan ikke alene skabe den positive forandring, vi gerne vil se, og netop derfor ser jeg meget frem til at være i dialog med de forskellige parter i og omkring skolen. Særligt ser jeg frem til at høre forældrenes og elevernes anbefalinger til arbejdet”.</em></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Jesper Stjernfeldt Petri, skolechef i Bornholms Regionskommune supplerer:<br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><em>”Øens folkeskoler har i det sidste år intensiveret arbejdet med at øge børn og unges tilvær i skolen og nedbringe andelen af børn og unge med fravær og skolevægring. Som en del i dette arbejde har vi nu inviteret skolens mange parter til at indgå i en dialog med os omkring dette vigtige og komplekse emne. Jeg er overbevist om, at vi, på baggrund af dialog og videndeling, vil blive godt klædt på til at lave en god handleplan."</em><br></div><div><br></div><div><strong>De inviterede til mødet er:</strong></div><div><ul><li>Børne og skoleudvalget</li><li>Advisory board for Øget skoletilvær, mindre skolefravær og skolevægring</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Velfærdsdirektør</span><br></li><li>Skoleledere og mellemledere i Bornholms regionskommune</li><li>Skolebestyrelser, Bornholms regionskommune</li><li>Skoleledere, frie- og privatskoler</li><li>Medarbejdere og ressourcepersoner i og omkring skolen</li><li>Forældre og elever</li><li>Handicapråd og Ungeråd</li></ul></div><div><br></div><div>Program for dialogmødet <a href="/Nyheder/Documents/Invitation%20til%20dialogmøde%20om%20Øget%20skoletilvær%20mindre%20skolefravær%20og%20skolevægring%20den%206.%20december%202023.pdf" target="_blank">Klik her​</a><br><br></div>​<br><br>
Budget 2024 på kommunens hjemmesidehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Budget-2024-på-kommunens-hjemmeside.aspxBudget 2024 på kommunens hjemmeside2023-12-03T23:00:00Z<p>​Det samlede budget kan nu findes på kommunens hjemmeside.<br>Du kan blandt andet finde forudsætningerne for budgettet samt fordelingen af det samlede budget til de enkelte områder.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2024.aspx">Læs mere om budget 2024</a><br></p>
Sundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smittehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-hinanden-med-at-forebygge-smitte.aspxSundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smitte2023-11-30T23:00:00Z<p>​Kommunens sundhedschef sender en vinterhilsen med en opfordring til, at vi på Bornholm hjælper hinanden med at holde vinterens smitte med influenza og andre virussygdomme nede,​ så flest mulige af os kommer sunde og raske gennem vinteren.<br></p><h2>Forebyg smitte og sygdom med de 5 smitteforebyggende råd<br></h2><p>Typisk for årstiden, oplever vi generelt i samfundet og derved også på Bornholm, at smitten med forskellige luftsvejssygdomme i øjeblikket stiger. Med fokus på de 5 gode smitteforebyggende råd kan vi passe på hinanden og mindske smitte i samfundet. Ved at huske på, at bruge de smitteforebyggende råd, som vi lærte under coronapandemien, kan vi både beskytte os selv og de mennesker, som vi omgiver os med i hverdagen.<br></p><p>Kommunens sundhedschef, Iben Kyhn Riis, siger:<br></p><p><em>"Jeg vil gerne sende en opfordring til alle på øen, om at huske de gode råd i hverdagen, så vi kan gå vinteren i møde, ved at passe godt på hinanden. Ved  at huske hinanden på for eksempel god håndhygiejne og at hoste/nyse i ærmet, kan vi forebygge smitten luftvejssygdomme og med andre smitsomme sygdomme."</em></p><p> </p><p><strong>Det er de velkendte råd fra Sundhedsstyrelsen, som skal genopfriskes:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Bliv hjemme, hvis du er syg<br></li><li>Luft ud og skab gennemtræk</li><li>Vask dine hænder eller brug håndsprit</li><li>Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved</li><li>Host og nys i ærmet </li></ul><p> </p><p><b>Yderligere information, kontakt<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Iben Kyhn Riis, sundhedschef i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mobil: 24 78 63 67.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span></p>
Ny skoleleder for Svartingedal Skole er fundethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-skoleleder-for-Svartingedal-Skole-er-fundet.aspxNy skoleleder for Svartingedal Skole er fundet2023-11-29T23:00:00Z<p><br><img src="/Nyheder/PublishingImages/skoleleder%20Lotte%20Wistisen.jpg" alt="skoleleder Lotte Wistisen.jpg" style="width:160px;margin:5px;" />​<br></p><p>Den 1. januar 2024 begynder Ann- Charlotte Wistisen som ny skoleleder på Svartingedal Skole. Lotte, som hun normalt kalder sig, kommer fra en skolelederstilling i Egedal Kommune, hvor hun har været siden 2020. </p><p><strong><em>Lotte har tidligere boet på Bornholm og "vender nu hjem" efter 11 år</em></strong></p><p>Lotte har en lang skolelederkarriere bag sig, og begyndte sit virke som leder her på Bornholm. Hun har været leder på både privatskoler og i folkeskolen.</p><p>Lotte er uddannet lærer, har en masteruddannelse i læreprocesser og organisatorisk læring og er derudover uddannet coach.</p><p><strong><em>Faglig udvikling, en god skolekultur og trivsel hos både børn og voksne er vigtige fokusområder</em></strong></p><p>Lotte har et stort fokus på den faglige udvikling hos både børn og ansatte, og hun er optaget af at lave skole på en måde, som er motiverende og varieret.  </p><p><em>"Jeg glæder mig til at begynde på Svartingedal Skole, hvor jeg ser frem til at videreudvikle den allerede gode skolekultur, og så ønsker jeg at være en del af en skole, hvor børn og voksne trives og er glade for at komme i skole og på arbejde", siger Lotte Wistisen. </em></p><p>Skolechef, Jesper Petri, glædes over, at det var et enigt ansættelsesudvalg, der tilbød Lotte stillingen, og han ser frem til at byde hende velkommen efter juleferien.<br></p><p><br></p><p>​</p>
4-KLØVER-KLYNGEN ét skridt nærmere nye mødesteder i det grønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/4-KLØVER-KLYNGEN-ét-skridt-nærmere-nye-mødesteder-i-det-grønne.aspx4-KLØVER-KLYNGEN ét skridt nærmere nye mødesteder i det grønne2023-11-29T23:00:00Z<p><strong>​​​​​​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Nye mødesteder med aktivt udeliv</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>, n</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>aturoplevelser og fællesskab i fokus er nu ét skridt nærmere i landskabet omkring byerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø – også kendt som 4 KLØVER-KLYNGEN. For projektstyregruppen har godkendt det færdige skitseprojekt, som er udgangspunktet for byggefasen. </strong></span></p><div>Lige nu er der kun små røde sløjfer på træer og buske at se. Men på vej er en snegleformet pavillon ved Rø Medborgerhus, en solnedgangsbænk på den allerbedste plet nær Nyker, et shelter i flere niveauer ved Mælkevejen i Klemensker og en opgradering af klubhuset i Aarsballe, for blot at nævne nogle eksempler. <br></div><div><br></div><div>Hvis alt går, som det skal, går byggefasen i gang medio 2024. Inden da har kommunens folk en opgave med at inddrage interessenter som fx Handicaprådet samt indhente tilladelser fra myndigheder. </div><div> <br></div><div>”Der er mange parter involveret i projektet. Vi har taget os tid til at nå til enighed om, hvad vi vil, og hvad vi vurderer vil komme lokalområderne mest til gode holdt op imod, hvad der kan lade sig gøre. Uventede udfordringer kan stadig dukke op, men indtil videre går det efter planen”, fortæller Rocio Paniagua Jensen, projektleder i Bornholms Regionskommune.</div><div><br></div><div><strong>Nye stier mellem byerne</strong><br></div><div>De frivillige kræfter omkring projektet arbejder med at planlægge stier til at forbinde de fire byer, alt imens kommunen tager sig af myndighedsarbejdet. Hen over vinteren trækker grupper af frivillige i støvler og jakker for at trampe områderne tynde og finde ud af, hvor stierne skal gå:<br></div><div><br></div><div>” ”Vi mødes i det grønne” handler om at give flere lyst til at komme ud i naturen - være sammen, bevæge sig og gå på opdagelse. Men flere af de nye mødesteder er godt gemt i landskabet, så der skal bedre og mere tydelige stier og også ny skiltning til for at gøre det nemt og trygt at finde derhen” fortæller Lene Koefoed, forperson for 4-KLØVER-KLYNGENS styregruppe. <br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/Vi_mødes_i_det_grønne_tegning_oktober2023.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div><br></div><div><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-9"><tbody><tr class="brkTableEvenRow-9"><td class="brkTableEvenCol-9" style="width:100%;"><strong>​​4-KLØVER-KLYNGEN<br></strong><br><div>Det bornholmske klyngesamarbejde 4-KLØVER-KLYNGEN er startet som en del af kampagnen Landsbyklynger på initiativ af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Som en opfølgning lancerede de i 2019 kampagnen Mødestedet for de etablerede Landsbyklynger i Danmark. </div><div><br></div><div>Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om, at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde under navnet 4-KLØVER-KLYNGEN. Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige og private service. </div><div><br></div><div>Ved at rykke tættere sammen, og i højere grad benytte hinandens tilbud, er det målet at styrke og opgradere de aktiver, som Klyngen stadig har i behold, så de fire lokalsamfund fortsat vil være attraktive at bo i og besøge.<br></div><div><br><br></div><div>​Matters arkitekter står bag skitseprojektet for Vi mødes i det grønne. <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/4-Kløver-Klyngen/Documents/Vi_mødes_i_det_grønne_SKITSEPROJEKT_2.0_oktober2023.pdf">Se det her​</a>. <br></div>​<br></td></tr></tbody></table><br>​<br><br></div><p>​​<br><br></p>

​​

Gratis lederuddannelse for frivillige

I 2024 udbyder vi i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm en gratis uddannelse til frivillige på Bornholm.
 
Uddannelsen består af online kurser og to workshops i januar og marts 2024. Du kan tilmelde dig alle tre tilbud eller kun dem, du finder relevante.
 
Læs mere Klik her

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du en invitation til vaccination.
Vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod influenza og covid-19.

Læs mere her

De små børns Bornholm

Storskalaprogrammet som har været igang i snart fire år, har positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune.

Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).   

Under De små børns Bornholm, finder du også en film om programmet.