InvitationInvitationhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx0
Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikSe forslaget til ny boligpolitik her.https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf, https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Indsatsplan - jordforureninghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indsatsplan-----jordforurening,-2019.aspxIndsatsplan - jordforurening<p>​</p><p><strong>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger</strong>.</p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2019 og kommende år, <strong>sendes nu i høring fra den 20. marts til den 17. april 2019</strong>. <br>Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2019, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2019 formentlig bliver ca. 1.850,000 kr.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> <br><strong>Sidste frist for bemærkninger er den 17. april 2019.</strong></p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56 92 20 65.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p><p><br></p>
Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jordhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-genanvendelsesprojekt-af-lettere-forurenet.aspxMiljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord<p>​</p><p><strong>Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet en miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker. Jorden skal anvendes i et genanvendelsesprojekt i forbindelse med nedrivning af dele af Klemensker Skole, hvor arealet skal bringes til niveau. Der afsluttes med 50 cm ren jord som afdækning. Det forventes, at jorden vil blive kørt i tidsrummet 7-15 på hverdage. Tilkørsel af jord vil ske i marts-maj måned 2019. Det forventes at jorden vil blive tilkørt i takt med at de enkelte tomter skal udfyldes.</p><p>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p><strong>Klagefristen udløber torsdag d. 11. april 2019. </strong></p><p><strong></strong> </p><p>Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Preuss Justesen på e-mail <a href="mailto:Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk" target="_blank">Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk</a></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat </p><p> </p>
Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Helletsgård Granitbrud https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-tilladelse-til-råstofindvinding-ved-Helletsgård-Granitbrud-.aspxAfgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Helletsgård Granitbrud <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 14 marts 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af granit ved Helletsgård beliggende på matr. nr.  149AZ, Hovedejerlav Ibsker. <br><br>Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 10-årig periode fra 17 april 2019 – 17 april 2029.<br> <br>Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.<br> <br>Afgørelserne er alle samlet i råstoftilladelsen, som kan læses i den røde boks.<br>  <br>Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet<strong> inden 17 april 2019</strong><br> </p><p><strong>Klage efter Råstofloven</strong><br>Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.<br>Afgørelsens adressat samt alle der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage over tilladelsen efter råstofloven. <br>Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.</p><p><strong>Klage efter Planloven</strong><br>Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens § 11g og kapitel 3, § 21 i VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 448 af 10/05/2017).<br>Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen efter planloven (VVM-screeningen). Der kan klages over retlige forhold.<br>Afgørelsen om at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, findes som Bilag A i råstoftilladelsen.<br>Klagen stiles til Planklagenævnet.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br><strong>Fristen for at klage er den 17. april 2019</strong>. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.</p><p><br>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p><br>Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. <br>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p><br>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.<br>For yderligere information omkring klage og gebyr, se råstoftilladelsen i linket </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

I morgen udkommer infoavis om grøn el sammen med Rytterknægtenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-morgen-udkommer-infoavis-om-grøn-el-sammen-med-Rytterknægten.aspxI morgen udkommer infoavis om grøn el sammen med Rytterknægten2019-03-18T23:00:00Z<strong>Har du endnu ikke fået infoavisen om muligheder og konsekvenser for at blive selvforsynende med grøn el i 2025, så hold øje med Rytterknægten i morgen. I midten af avisen finder du fire siders tillæg om emnet.</strong><br><br>Avisen udkommer efter ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget som opfordrer alle borgere på øen til, at vi sætter os ind i, hvordan vi i fremtiden bliver forsynet med grøn el på øen. Siden 2008 har Bornholm nemlig haft et mål om, at vi i 2025 og i tiden fremefter skal være selvforsynende med grøn el. <br><br>I året der er gået har udvalget undersøgt mulighederne for, at vi kan få grøn strøm uden at opstille nye vindmøller, da der har været modstand mod dette. En rapport fra konsulentfirmaet NIRAS, som har hjulpet Klima og Bæredygtighedsudvalget med deres undersøgelser, peger dog på, at Bornholm er nødsaget til at opstille nye vindmøller, hvis vi skal leve op til målet om at være selvforsynende med grøn el også efter 2025.<br> <br>Klima og Bæredygtighedsudvalget håber, at alle på øen vil tage godt i mod infoavisen og bruge lidt tid på at sætte sig ind i hvilke muligheder og konsekvenser, vi ser ind i. I maj måned skal udvalget behandle spørgsmålet om, hvordan vi når i mål - eller ændrer målet. Og i juni måned forventes det, at der bliver truffet en beslutning på kommunalbestyrelsens møde.<br><br><strong>Åbent debatmøde for alle på Campus Bornholm</strong><br> Onsdag 27. marts kl. 17.00-19.30 er alle bornholmere desuden inviteret til åbent debatmøde om emnet på Campus Bornholm i Rønne. Her vil en række eksperter klæde os yderligere på og give os mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.<br> <br>Hvis du er mere nysgerrig på emnet, kan du <a href="/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx">læse mere her og finde link til relevante hjemmesider </a>blandt andet Energistyrelsen, Viden Om Vind, undersøgelser om helbred og vindmøllestøj og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.<br><br>
Frivillige skal hjælpe ældre til gode netværkhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frivillige-skal-hjæpe-ældre-til-gode-netværk.aspxFrivillige skal hjælpe ældre til gode netværk2019-03-14T23:00:00Z<p>​Dansk Folkehjælp og Bornholms Regionskommune er gået i samarbejde om at tilbyde enlige ældre på Bornholm, at blive en del af netværket for enlige ældre, SeniorNET.</p><p><br>Tusindvis af ældre er ensomme, og tallet er desværre stigende i takt med, at vi bliver ældre og ældre. Det har store konsekvenser for både de ældres livskvalitet og sundhed, men nu er der godt nyt på vej til ensomme ældre i Bornholms Regionskommune, hvor der inden længe bliver etableret SeniorNET, der i samarbejde med de ældre skal drives af frivillige.</p><p><br>Gennemsnitslevealderen i Danmark er stigende, og i takt med at vi bliver ældre føler mange sig både socialt og følelsesmæssigt ensomme og isoleret efterhånden som venner og familiemedlemmer falder bort. I forbindelse med opstart af SeniorNET i Bornholms Regionskommune søger Dansk Folkehjælp frivillige, der har lyst til hjælpe ensomme ældre med at bryde denne negative spiral. </p><p><br>Dansk Folkehjælp har gennem flere år drevet SeniorNET rundt om i hele Danmark, med økonomisk støtte fra Østifterne er det nu muligt at udvide antallet af netværk til yderligere 10 nye kommuner hvert år over en fireårig periode. </p><p><br>SeniorNET har til formål, at give de ældre mulighed for at få udbygget deres eget sociale netværk. Med hjælp fra frivillige arrangeres der eksempelvis samværs- og andre netværksdannende aktiviteter. Erfaringer fra tidligere netværksforløb viser, at de ældres livskvalitet stiger, og de får mere overskud i hverdagen, hvor eget selvværd opbygges og helbredsmæssige problemer mindskes.</p><p><br>”Et SeniorNET forløb varer som udgangspunkt et år med ca. én aktivitet om måneden. Aktiviteterne kan være alt fra samvær, aktiviteter med fokus på bevægelse, sangeftermiddage, foredrag til udflugter i nærområdet. Det vigtigste er egentlig ikke aktiviteternes indhold, men derimod at de ældre kommer ud og får nogle gode oplevelser med andre ligesindede og danner nye relationer” fortæller projektkonsulent Simon Kusk Holm fra Dansk Folkehjælp. </p><p><br>Dansk Folkehjælp søger frivillige, som har lyst til gøre en forskel for ensomme ældre i Bornholms Regionskommune. Opgaverne består i at arrangere aktiviteter og understøtte netværksdannelsen for deltagerne i mellem aktiviteterne. </p><p><br>Der afholdes informationsmøde på Nexø Kultur & Fritidshus, Gl. Postvej 27, 3730 Nexø den 21. marts kl. 16.00-18.00 hvor Dansk Folkehjælp vil orientere om SeniorNET. Alle interesserede er ligeledes meget velkomne til at rekvirere informationsmateriale hos projektkonsulent Simon Kusk Holm på tlf.: 70 220 230 eller mail: <a href="mailto:post@folkehjaelp.dk">post@folkehjaelp.dk</a>.</p>
Tilflyttere samles til velkomstarrangementerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tilflyttere-samles-til-velkomstarrangementer.aspxTilflyttere samles til velkomstarrangementer2019-03-14T23:00:00Z<p>Som et konkret udtryk for kommunalbestyrelsens strategi om at vi skal være 42.000 bornholmere i 2028, har kommunens Tilflytterservice siden årsskiftet sendt velkomstbrev fra borgmesteren ud til alle over 18 år, som er flyttet til øen i år. </p><p>Hver ny husstand har også mulighed for at hente en velkomstpakke i Borgerservice i Rønne. I velkomstpakken er der to rabatkuponer, en bog samt relevant informationsmateriale.  I brevet er der også en invitation til et af de fire tilflytterarrangementer som kommunen i samarbejde med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke arrangerer i løbet af 2019. </p><p><strong>De fire tilflytterarrangementer i 2019 holdes forskellige steder på øen. <br> </strong></p><ul><li>Fredag den 15. marts, 16.30 – 19.30, Kulturskolen, Rønne<br> </li><li>Søndag den 19. maj, 11.00 – 14.00, Natur Bornholm, Åkirkeby<br> </li><li>Fredag den 6. september, 16.30 – 19.30, Domen, Allinge<br> </li><li>Søndag den 1. december, 11.00 – 14.00, Gaarden, Gudhjem</li></ul><p>Tilflytterne skal tilmelde sig forud for arrangementerne, som, ud over at informere og byde velkommen, forhåbentlig også kan skabe rammerne for at deltagerne kan etablere netværk og dele oplevelser. Repræsentanter fra kommunen, borgerforeninger og idrætsforeninger vil være tilstede for både at informere og besvare spørgsmål om stort til småt.<br><br><strong>Brug kommunens tilflytterservice</strong><br>Hvis man overvejer at flytte til Bornholm, eller netop er flyttet hertil og har spørgsmål til de kommunale services, sker det gennem kommunens Tilflytterservice.  Tilflytterservice er en del af Borgerservice og ydelser og kan kontaktes på telefon 56 92 10 60 i kommunens telefonåbningstid eller på e-mail tilflytter@brk.dk</p>
BRK inviterer til dialogcafe om udviklingsplanen for Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-inviterer-til-dialogcafe-om-udviklingsplanen-for-Rønne.aspxBRK inviterer til dialogcafe om udviklingsplanen for Rønne2019-03-11T23:00:00Z<p><strong>Vil du høre mere om den strategiske udviklingsplan for Rønne, og vil du give dit besyv med? Så kom forbi Kulturbutikken på fredag den 15. marts. Her vil repræsentanter fra rådgiverne og Bornholms Regionskommune fortælle om de foreløbig skitser til Rønnes fremtid.</strong></p><p>Fredag eftermiddag vil rådgiverne blandt andet fortælle om deres perspektiver på Store Torv, forbindelserne mellem havn og by, Elværket og Dams Gaard. Alle er velkomne. Arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne blev sat i gang i december sidste år, og målet med den er, at skabe rammer for en langsigtet udvikling af Rønne. Ønsket er, at mange forskellige aktører i fællesskab arbejder frem mod at skabe en by, der er et godt sted at bo, besøge og arbejde.<br> <br>Den strategiske udviklingsplan bliver udarbejdet af et team af rådgivere, som består af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield | RED. Planen skal være udarbejdet og behandlet i kommunalbestyrelsen inden sommer 2019. Realdania støtter økonomisk arbejdet med udviklingsplanen. </p><p><strong>Her finder dialogcafeen sted:</strong><br>Kulturbutikken, Store Torv 6, 3700 Rønne<br>15. marts klokken 14.00-17.00</p><p><strong>Borgermøde onsdag 3. april</strong></p><p>Onsdag den 3. april vil der tillige være et borgermøde om den strategiske udviklingsplan for Rønne. Mødet vil finde sted i Raschs Pakhus klokken 17.00.</p>
Fyraftensmøde: EU, Rusland og EU-valgethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fyraftensmøde-EU,-Rusland-og-EU-valget.aspxFyraftensmøde: EU, Rusland og EU-valget2019-03-03T23:00:00Z<h3>Indbydelse til fyraftensmøde<br>EU, Rusland og EU-valget</h3><h4>Torsdag 14. marts 2019 kl. 16.00 – ca. 17.30<br>Sted: Affaldstårnet/BOFA, Almegårdsvej 8, Rønne</h4><p>Oplæg til debat af Jens-Kristian Lütken, næstformand i Europabevægelsen Danmark. Rusland forsøger at påvirke både valg og medierne i EU, hvorfor gør Rusland det, og på hvilken måde gør de det?<br><br>Orientering om projektet WASTEMAN v/projektleder H. C. Holmstrand, BOFA.<br><strong>Alle interesserede er velkomne. </strong><strong>Det er gratis at deltage.</strong><br><br><strong>Arrangører:</strong> Europe Direct Bornholm og Europabevægelsen på Bornholm<br>Det offentlige arrangement er støttet af Europanævnet.<br></p><p><img alt="EU bev.png" src="/Nyheder/PublishingImages/EU%20bev.png" style="margin:5px;" /><img alt="eu direct.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20direct.png" style="margin:5px;" /><img alt="eu nævn.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20nævn.png" style="margin:5px;" /></p>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre sit mål om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.

Men hvad er konsekvenserne og mulighederne? Vil du vide mere klik her og kom til debatmøde onsdag 27. marts kl. 17-19.30 på Campus Bornholm i Rønne.

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her