Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse af tilladelse til etablering af studeproduktion på Helletsgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-af-tilladelse-til-etablering-af-studeproduktion-på-Helletsgård.aspxAfgørelse af tilladelse til etablering af studeproduktion på Helletsgård<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøtilladelse til etablering af studeproduktion på </p><ul><li><strong>Helletsgård, </strong><br><strong>Klinteby Kirkevej 2, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p><br>Tilladelsen muliggør, at eksisterende staldbygninger kan indrettes til opstaldning af 100 småkalve (0-6 mdr.) og 100 stude (6-24/27 mdr.) alle af stor race svarende til i alt 73,33 dyreenheder (DE). På udearealerne har dyrene adgang til et flytbart læskur. Der opføres ikke nye bygninger på ejendommen.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse, der kan findes som pdf i den blå boks.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 6.  januar 2020</strong>, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 9. december 2019.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.</p><p><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p> </p>
Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø.aspxHøring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø<p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2019 at godkende forslagene til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø samt at sende dem i otte ugers offentlig høring.</p><p>Planforslagene er miljøvurderet i en miljørapport.</p><h3>Læs dokumenterne her</h3><p>Forslag til kommuneplantillæg 32: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941</span></a> </p><p>Forslag til lokalplan 107: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318</span></a> </p><p>Miljørapporten: LINK<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf</a></p><p>Høringssvar gives/skrives direkte via planforslagene ved at klikke på knappen <strong>"din kommentar" </strong>øverst til højre på siden.</p><p> <img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p><strong>Høringssvar kan også sendes med post til:</strong></p><p>Bornholms Regionskommune <br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Dit høringssvar vil blive offentliggjort på lokalplanforslagets side under "Kommentarer til forslaget".</p><p>Høringsfristen er den 27. januar 2020. </p>
Tillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Smallesund-i-offentlig-høring.aspxTillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høring<p>​Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 2. december 2019 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Smallesund i 8 ugers offentlig høring. <br><br>Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses i den blå boks..<br><br>Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på matriklerne 126 og 127, Rønne Markjorde, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke inddraget i kloakopland.  <br><br>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som spildevandskloakeret. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand.<br><br>Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. <br><br><strong>Høringsperiode</strong><br>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.<br><br>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" target="_blank">spildevand@brk.dk</a> og være kommunen i hænde <strong>senest d. 27. januar</strong>.<br><br>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. <br><br><strong>Miljøvurdering</strong><br>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. <br><br>Bornholms Regionskommune har udarbejdet en SMV screening af dette tillæg til spildevandsplanen. SMV screeningen er vedlagt som bilag 1 i tillægget. <br><br>Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, ikke påvirker udpegede naturbeskyttelsesområder i negativ retning og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. <br><br><strong>VVM screening</strong><br>Tillægget medfører ikke i sig selv, at der skal foretages en VVM screening. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i den forbindelse skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget VVM screenes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.  <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. <br><br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a><br><br><strong>Klagefristen for miljøvudering udløber dermed 30. december 2019</strong>.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>

 Nyheder

 

 

Vinteren er kold og langhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vinteren-er-kold-og-lang.aspxVinteren er kold og lang2019-12-08T23:00:00Z<p>​Anmeldelser af rotter har over en årrække været stigende på Bornholm, og ingen undtagelse er dette efterår. Men vi skal stadig alle gøre en indsats for komme rotterne til livs – godt vejr alene er ikke nok. <br><br>Mange steder på øen har rotterne haft optimale forhold ift. vand, foder og ly, derfor har Center for Natur, Miljø og Fritid nu udsendt fire informations-animationsfilm, der med et glimt i øjet skal minde om, hvordan bornholmerne kollektivt gør det svært for rotterne at formere sig.<br><br>Hvis Bornholms Regionskommunes indsats mod rotterne skal være effektiv er der brug for bornholmernes hjælp: for det er jo os alle, der færdes ude på matriklerne og i naturen, som i fællesskab skal gør en indsats mod rotterne. Derfor vil vi gerne give et par grundregler, der kan være med til at begrænse de optimale forhold for rotterne.<br> <br>I fire animationsfilm sætter tegneserie-rotter hen over årets sæsoner, således selv ord på, hvad der for dem er optimale forhold sæson for sæson. På den måde håber vi, at alle bornholmere med et smil på læben f.eks. lige nu husker at få ryddet omkring bygningerne, fjernet nedfaldsfrugt, renset tagrende og begrænser fodring af havens fugle.<br><br><strong>Vinteren er kold og lang:</strong><br><a href="https://vimeo.com/296822949" target="_blank">Den fjerde animationsfilm</a> Bornholms Regionskommune sender ud, handler om, at rotterne inviteres til Snogebæk, hvor der er varme forhold i et hus, hvor der ikke er sket nogen renovering i længere tid.<br><br>Animationsfilmens budskab er, at vi alle er nød til at tænke over, hvordan vi forebygger og begrænser rotternes muligheder for at finde gode redepladser via revner i husmuren, fundament samt huller i tagrender.<br><br>Vi har alle ting, der kan gøres noget ved, og det håber vi bornholmerne vil være med til. Står vi sammen, vil rotterne få det svært, og rottebestanden deraf falde.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Campusområdet: parkeringszonen er udsat, hastighedszone træder i kraft som planlagthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Campusområdet--parkeringsforbuddet-er-udsat-men-hastighedszone-træder-i-kraft-som-planlagt.aspxCampusområdet: parkeringszonen er udsat, hastighedszone træder i kraft som planlagt2019-12-06T23:00:00Z<p>Parkeringszonen, som kommunen tidligere har meddelt vil blive indført fra mandag den 9. december, er udsat, da vilkårene i licenserne skal tages op igen politisk. </p><p>Sagsbehandling, for de beboere som har søgt licens, bliver stillet i bero, indtil vilkårene for licenser er blevet genbehandlet af vores politikere. Det betyder også, at kommunen ikke sender en opkrævning på de allerede udstedte licenser.</p><p>De opsatte parkeringsforbudsskilte vil være dækket til, indtil vilkårene for licenserne er endelig på plads, og en ny ikrafttrædelsesdato er meldt ud.</p><p>Hastighedszonen på 40 km/t bliver til gengæld indført som planlagt fra mandag den 9. december.</p><p>Vi beklager de eventuelle gener, ændringen måtte føre med sig.</p>
Sikring af skolevejen ved Søndermarksskolen er sat i ganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sidste-tiltag-for-at-sikre-skolevejen-ved-Søndermarksskolen-sættes-i-gang-i-denne-uge.aspxSikring af skolevejen ved Søndermarksskolen er sat i gang2019-12-03T23:00:00Z<p>Den sidste del af det anlægsprojekt, der skal sikre skolevejene til Søndermarksskolen, sættes i gang i denne uge.</p><p>Vejen ind til Søndermarksskolen og hallen udvides, og der bliver etableret en særlig afsætningsbane. Her udover vil der blive etableret bomme på skolens parkeringspladser, så der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende færdsel mellem Åkirkebyvej og Smedegårdsvej. </p><p>Anlægsarbejdet skulle efter planen være i gang med at blive udført i begyndelsen af denne uge.</p><p><strong>Billede 1. Området der er tale om.</strong></p><p><strong>Billede 2. den hvide indtegning viser hvor afsætningslommen bliver anlagt.</strong></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik.png" style="margin:5px;width:428px;" /></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik2.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik2.png" style="margin:5px;width:577px;" /> </p><p> </p>
Ledigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torvhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledigt-pølsevognsstade-i-Rønne-på-Store-Torv.aspxLedigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torv2019-12-02T23:00:00Z<p>Pølsevognsstadet på Store Torv i Rønne bliver ledigt i 2020, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen. </p><p>Stadepladsen udbydes for en 5-årig periode. Såfremt planerne for ombygning af St. Torv realiseres inden udløb af den 5-årige periode, og der ikke skal være stadeplads på St. Torv, vil kommunen kunne opsige leje af stadepladsen. </p><p>Udlejning vil ske i henhold til Pølse- og staderegulativet, og lejen er 26.186 kr. pr. år. Pristalsreguleret pr. 1. oktober 2019. Lejen vil blive pristalsreguleret den 01.01. 2020. </p><p>I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen. En skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen. </p><p>Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende jobs.</p><p>Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link <a href="/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf</span></a> eller få det tilsendt, ved henvendelse til:</p><p>Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11, eller mail Bettina.Carlsen@brk.dk. </p><p>Ansøgning om overtagelse af stadepladesen bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller via mail til nmf@brk.dk og skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 07.01. 2020</strong>. </p>
Øens kunsthåndværkere modtager 165.000 kr. til udvikling af erhvervethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Øens-kunsthåndværk-modtager-165.000-kr.-til-udvikling-af-erhvervet.aspxØens kunsthåndværkere modtager 165.000 kr. til udvikling af erhvervet2019-12-01T23:00:00Z<p><strong></strong>World Craft Region Bornholm (Makers Island), der er et samarbejde mellem alle aktører indenfor det professionelle bornholmske kunsthåndværk, har i dag modtaget nyheden om, at de har fået bevilget 165.000 kr. fra Øernes Kunstfond.</p><p>Pengene skal bruges som direkte støtte til at udvikle kompetencerne hos øens professionelle kunsthåndværkere. Dorthe Møller Paulsen, der er ansat af kommunen som projektleder, siger:</p><p>"Det er fantastisk, at vi har fået bevillingen. Det betyder, at vi kan igangsætte det fulde kompetenceudviklingsprogram, som der har været arbejdet på i nogle måneder. Det har hele tiden været meningen at lave et tilbud til øens kunsthåndværkere fra januar 2020, og med bevillingen kan vi nu lave den store pakke, hvor der blandt andet kommer til at indgå en mentordag med eksperter".</p><p>Kompetenceudviklingsforløbet er et projekt, som er udviklet af styregruppen for World Craft Region Bornholm. Styregruppen arbejder i det hele taget for at omsætte det potentiale, der ligger i at være udnævnt som World Craft Region til konkrete aktiviteter, som skaber værdi for kunsthåndværket og for Bornholm.</p><div class="entry-content articlecontenttext"><p><strong></strong><a href="https://slks.dk/regionale-kunstfonde/oeernes-kunstfond/" target="_blank"><strong>Øernes Kunstfond </strong></a>er en ud af to regionale kunstfonde, som er administreret af Kulturministeriet. Fonden har i denne omgang støttet 17 projekter, der skal sætte endnu mere gang i kulturelt iværksætteri på de danske øer. Og her i blandt altså også projektet på Bornholm.</p></div>

Bornholm i København 2020

Vil du/I løfte arrangementet Bornholm i København til nye højder?

Dialogmøde 10. december kl. 16.30-18.30 på Gaarden, Melstedvej 25/25A Gudhjem.

Tilmelding via: bik2020@brk.dk

#42.000 bornholmere i 2028

Læs mere klik her