Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø.aspxHøring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø<p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2019 at godkende forslagene til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø samt at sende dem i otte ugers offentlig høring.</p><p>Planforslagene er miljøvurderet i en miljørapport.</p><h3>Læs dokumenterne her</h3><p>Forslag til kommuneplantillæg 32: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941</span></a> </p><p>Forslag til lokalplan 107: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318</span></a> </p><p>Miljørapporten: LINK<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf</a></p><p>Høringssvar gives/skrives direkte via planforslagene ved at klikke på knappen <strong>"din kommentar" </strong>øverst til højre på siden.</p><p> <img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p><strong>Høringssvar kan også sendes med post til:</strong></p><p>Bornholms Regionskommune <br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Dit høringssvar vil blive offentliggjort på lokalplanforslagets side under "Kommentarer til forslaget".</p><p>Høringsfristen er den 27. januar 2020. </p>
Tillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Smallesund-i-offentlig-høring.aspxTillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høring<p>​Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 2. december 2019 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Smallesund i 8 ugers offentlig høring. <br><br>Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses i den blå boks..<br><br>Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på matriklerne 126 og 127, Rønne Markjorde, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke inddraget i kloakopland.  <br><br>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som spildevandskloakeret. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand.<br><br>Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. <br><br><strong>Høringsperiode</strong><br>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.<br><br>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" target="_blank">spildevand@brk.dk</a> og være kommunen i hænde <strong>senest d. 27. januar</strong>.<br><br>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. <br><br><strong>Miljøvurdering</strong><br>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. <br><br>Bornholms Regionskommune har udarbejdet en SMV screening af dette tillæg til spildevandsplanen. SMV screeningen er vedlagt som bilag 1 i tillægget. <br><br>Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, ikke påvirker udpegede naturbeskyttelsesområder i negativ retning og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. <br><br><strong>VVM screening</strong><br>Tillægget medfører ikke i sig selv, at der skal foretages en VVM screening. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i den forbindelse skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget VVM screenes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.  <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. <br><br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a><br><br><strong>Klagefristen for miljøvudering udløber dermed 30. december 2019</strong>.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>
Udkast til §16a-miljøgodkendelse til Gildesgård, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Gildesgård,-Vestermarie-.aspxUdkast til §16a-miljøgodkendelse til Gildesgård, Vestermarie <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Kurt Hansen om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægproduktionen på </p><ul><li><strong>Gildesgård, </strong><br><strong>Smørengevejen 3, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby, </strong></li></ul><p>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til §16a-miljøgodkendelse Gildesgård. </p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde <strong>senest den 13. januar 2020</strong>.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0003.  </p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Sikring af skolevejen ved Søndermarksskolen er sat i ganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sidste-tiltag-for-at-sikre-skolevejen-ved-Søndermarksskolen-sættes-i-gang-i-denne-uge.aspxSikring af skolevejen ved Søndermarksskolen er sat i gang2019-12-03T23:00:00Z<p>Den sidste del af det anlægsprojekt, der skal sikre skolevejene til Søndermarksskolen, sættes i gang i denne uge.</p><p>Vejen ind til Søndermarksskolen og hallen udvides, og der bliver etableret en særlig afsætningsbane. Her udover vil der blive etableret bomme på skolens parkeringspladser, så der ikke længere vil være mulighed for gennemkørende færdsel mellem Åkirkebyvej og Smedegårdsvej. </p><p>Anlægsarbejdet skulle efter planen være i gang med at blive udført i begyndelsen af denne uge.</p><p><strong>Billede 1. Området der er tale om.</strong></p><p><strong>Billede 2. den hvide indtegning viser hvor afsætningslommen bliver anlagt.</strong></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik.png" style="margin:5px;width:428px;" /></p><p><img alt="søndermarksskolen trafik2.png" src="/Nyheder/PublishingImages/søndermarksskolen%20trafik2.png" style="margin:5px;width:577px;" /> </p><p> </p>
Ledigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torvhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledigt-pølsevognsstade-i-Rønne-på-Store-Torv.aspxLedigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torv2019-12-02T23:00:00Z<p>Pølsevognsstadet på Store Torv i Rønne bliver ledigt i 2020, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen. </p><p>Stadepladsen udbydes for en 5-årig periode. Såfremt planerne for ombygning af St. Torv realiseres inden udløb af den 5-årige periode, og der ikke skal være stadeplads på St. Torv, vil kommunen kunne opsige leje af stadepladsen. </p><p>Udlejning vil ske i henhold til Pølse- og staderegulativet, og lejen er 26.186 kr. pr. år. Pristalsreguleret pr. 1. oktober 2019. Lejen vil blive pristalsreguleret den 01.01. 2020. </p><p>I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen. En skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen. </p><p>Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende jobs.</p><p>Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link <a href="/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf</span></a> eller få det tilsendt, ved henvendelse til:</p><p>Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11, eller mail Bettina.Carlsen@brk.dk. </p><p>Ansøgning om overtagelse af stadepladesen bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller via mail til nmf@brk.dk og skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 07.01. 2020</strong>. </p>
Øens kunsthåndværkere modtager 165.000 kr. til udvikling af erhvervethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Øens-kunsthåndværk-modtager-165.000-kr.-til-udvikling-af-erhvervet.aspxØens kunsthåndværkere modtager 165.000 kr. til udvikling af erhvervet2019-12-01T23:00:00Z<p><strong></strong>World Craft Region Bornholm (Makers Island), der er et samarbejde mellem alle aktører indenfor det professionelle bornholmske kunsthåndværk, har i dag modtaget nyheden om, at de har fået bevilget 165.000 kr. fra Øernes Kunstfond.</p><p>Pengene skal bruges som direkte støtte til at udvikle kompetencerne hos øens professionelle kunsthåndværkere. Dorthe Møller Paulsen, der er ansat af kommunen som projektleder, siger:</p><p>"Det er fantastisk, at vi har fået bevillingen. Det betyder, at vi kan igangsætte det fulde kompetenceudviklingsprogram, som der har været arbejdet på i nogle måneder. Det har hele tiden været meningen at lave et tilbud til øens kunsthåndværkere fra januar 2020, og med bevillingen kan vi nu lave den store pakke, hvor der blandt andet kommer til at indgå en mentordag med eksperter".</p><p>Kompetenceudviklingsforløbet er et projekt, som er udviklet af styregruppen for World Craft Region Bornholm. Styregruppen arbejder i det hele taget for at omsætte det potentiale, der ligger i at være udnævnt som World Craft Region til konkrete aktiviteter, som skaber værdi for kunsthåndværket og for Bornholm.</p><div class="entry-content articlecontenttext"><p><strong></strong><a href="https://slks.dk/regionale-kunstfonde/oeernes-kunstfond/" target="_blank"><strong>Øernes Kunstfond </strong></a>er en ud af to regionale kunstfonde, som er administreret af Kulturministeriet. Fonden har i denne omgang støttet 17 projekter, der skal sætte endnu mere gang i kulturelt iværksætteri på de danske øer. Og her i blandt altså også projektet på Bornholm.</p></div>
Invitation: Bornholm i København 2020https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-i-København-2020.aspxInvitation: Bornholm i København 20202019-12-01T23:00:00Z<h2>Vil du/I være med til at løfte <strong>Bornholm i København</strong> til nye højder i 2020?</h2><p><strong>Bornholm i København</strong> er arrangementet, hvor hele øen går sammen om at vise vores nærmeste naboer i København, hvad Bornholm kan, når vi allesammen træder sammen.</p><p>Bornholm er i disse år inde i en mere positiv udvikling end i mange år. Opmærksomheden fra omverdenen er stigende, og Bornholm opfattes som et stærkt og eftertragtet brand - det skal udnyttes til øens fordel.</p><p>I 2020 ønsker kommunen, Dansk Industri Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Brandforsikring, at arrangementet får et ekstra løft. Derfor inviteres fødevareproducenter, ejendomsmæglere, turisterhvervet, håndværkere og kunsthåndværkere, løbs- og festivalarrangører, fly- og færgetrafikken, eventmagere, besøgssteder, museer med mere til et dialogmøde om mulighederne i 2020.</p><h3>Tirsdag 10. december kl. 16.30-18.30 på Gaarden, Melstedvej 25/25A, 3760 Gudhjem.</h3><p><strong>Program</strong></p><p>Kl. 16.30-16.40 Ankomst og velkomst.</p><p>Kl. 16.40-17.00 Visionen om 42.000 indbyggere i 2028 ved borgmester, Winni Grosbøll.</p><p>Kl. 17.00-17.20 Bornholm i København ver. 2.0. – løse ideer og tanker.</p><p>Kl. 17.20-17.50 Hvad er vigtigt for dig/jer for at deltage i Bornholm i København 2020?</p><p>Kl. 17.50-18.10 Arrangementets økonomi.</p><p>Kl. 18.10-18.30 Næste skridt.</p><p><strong>Tilmelding via mail: </strong><a href="mailto:bik2020@brk.dk"><strong>bik2020@brk.dk</strong></a><br></p><p><strong>Vi glæder os til at se jer,</strong></p><p>Johannes Nilsson, kommunaldirektør<br>Kenn Kjellberg, formand Dansk Industri Bornholm <br>Pernille Kofod Lydolph, direktør Destination Bornholm<br>Morten Holten, direktør Bornholms Brandforsikring</p><h2><strong>#42.000 bornholmere i 2028</strong></h2>
60 voksne og børn samlet til årets sidste tilflytterarrangementhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/60-voksne-og-børn-samlet-til-årets-sidste-tilflytterarrangement.aspx60 voksne og børn samlet til årets sidste tilflytterarrangement2019-11-30T23:00:00Z<p>​Første søndag i advent er ca. 60 voksne og børn samlet på Gaarden i Melsted. Til fælles har de, at de for kort tid siden er flyttet til Bornholm. Arrangementet er det fjerde i rækken, som kommunen i år har holdt for tilflyttere til øen.</p><p>Alt i alt har et par hundrede tilflyttere i gennem året deltaget i velkomstarrangementerne, som er holdt i henholdsvis Rønne, Allinge, Aakirkeby - og i dag 1. december i Melsted.</p><p>Ved arrangementerne bydes tilflytterne velkommen af en af kommunens politikere, de introduceres til øens foreninger, deler tilflytterhistorier med hinanden, hører om idrætsmuligheder ude- og indedøre og spiser et let måltid sammen.</p><p>Bornholm har i år taget imod flere tilflyttere end tidligere, hvilket er helt i tråd med øens vision om at blive 42.000 bornholmere i 2028. </p><p>Generelt er antallet af <strong>tilflyttere</strong> steget de sidste år. Det skønnes, at der i år er omkring 1700 personer, der har valgt at flytte til øen. Samtidig er antallet af <strong>fraflyttere</strong> faldet siden 2015.</p><p>Ifølge hjemstavnsforenings bladet, Klippeøen, er antallet af bornholmere, der ikke er født på Bornholm, vokset fra 24 procent til 41 procent i løbet af de seneste 25 år. Tallet stammer fra en opgørelse, som Klippeøen har bestilt hos Danmarks Statistik om udviklingen de sidste 15 år.</p>

Bornholm i København 2020

Vil du/I løfte arrangementet Bornholm i København til nye højder?

Dialogmøde 10. december kl. 16.30-18.30 på Gaarden, Melstedvej 25/25A Gudhjem.

Tilmelding via: bik2020@brk.dk

#42.000 bornholmere i 2028

Læs mere klik her