FiskedystenFiskedystenKom og deltag ved præmieringen af de bedste opskrifter. 8. april på Madkulturhuset Gaarden. Klik og læs mere.https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx, Fiskedyst1
VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om Natura 2000-handleplanerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-Natura-2000-handleplaner.aspxAfgørelse om Natura 2000-handleplaner<p><strong>22. marts 2017</strong></p><p><strong>Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner i Bornholms Regionskommune<br></strong></p><p><strong>Afgørelse<br></strong>Bornholms Regionskommune afgør hermed, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering<br>af de kommunale Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for Natura 2000-områder beliggende i Bornholms Regionskommune:<br><br><strong>Hammeren og Slotslyngen</strong><br><strong>Gyldenså</strong><br><strong>Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne</strong><br><strong>Kystskrænterne ved Arnager Bugt</strong><br><strong>Dueodde</strong><br><strong>Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne</strong><br><strong>Randkløve Skår</strong> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, stk.2 i bekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br></p><p><strong>Begrundelse<br></strong>I forbindelse med handleplansarbejdet skal Bornholms Regionskommune (som Natura 2000-handleplanmyndighed) vurdere, om der skal foretages en strategisk miljøvurdering af kommunens handleplaner (jf. BEK nr. 1533 af 10/12/2015 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer”).</p><p>De kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på grundlag af de statslige Natura 2000-planer. De statslige planer er miljøvurderet af Naturstyrelsen. Miljøvurderingerne viser, at Natura 2000-planerne vil påvirke miljøet positivt. </p><p>For planer og programmer, der alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering (ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 2), hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. </p><p>Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Handleplanerne udmønter de statslige planer på kommunalt niveau og indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men indeholder ikke udpegning af konkrete arealer til indsatserne. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser.</p><p>Bornholms Regionskommune har foretaget en screening af indvirkningen på miljøet af de kommunale forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 med hensyn til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 2. </p><p>Forslag til handleplaner har været i offentlig høring frem til 12. december 2016. <br>Oplysningerne i miljøvurderingerne af de statslige Natura 2000-planer er lagt til grund for screeningen af Natura 2000-handleplanerne.</p><p>Miljøstyrelsen er jf. lovens § 4, stk. 3 blevet hørt, inden afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, er truffet. Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger.</p><p>Bornholms Regionskommune har på baggrund af de gennemførte screeninger og høring af Miljøstyrelsen vurderet, at handleplanerne, der udmønter Natura 2000-planerne, ikke giver yderligere, væsentlige miljøpåvirkninger eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt. </p><p>Bornholms Regionskommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af de kommunale Natura 2000-handleplaner. </p><p>Handleplanforslagene (med ændringer som følge af høringssvar) og screeningsskemaerne kan ses her på siden i boksen til højre. </p><p><br><strong>Klagevejledning<br></strong>Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af forslag til Natura 2000-handleplanerne kan i henhold til § 16 i BEK nr. 1533 af 10/12/2015 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer’ påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige<br>spørgsmål.<br></p><p><strong>Klageberettigede er følgende:</strong><br><br>• Miljø- og Fødevareministeren,<br>• enhver med retlig interesse i sagens udfald<br>• landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger dig på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger fra dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Kommunen videresender herefter anmodninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet,<br>som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort.<br> <br>Afgørelsen offentliggøres jf. miljøvurderingslovens § 4, stk. 4 på Bornholms Regionskommunes  hjemmeside den 22. marts 2017. <br><br>Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen.</p><p> </p><p> </p>
Lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebækhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-for-et-sommerhusområde-ved-Snogebæk.aspxLokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk<p><strong><br>22. Marts 2017</strong></p><p>Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde i Snogebæk  for er endeligt vedtaget</p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2017 kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde i Snogebæk endeligt.<br>Lokalplanen muliggør etablering af en samlet feriehusbebyggelse, samt udstykning af en campingplads i Snogebæk.</p><p>Lokalplanen og kommuneplantillæget kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller kan ses i boksen til højre.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br> <br>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.<br><br>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra dags dato.<br><br>Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. <br>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.<br>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunalbestyrelsesmøde 30. marts 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-30.-marts-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 30. marts 20172017-03-21T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde<strong> torsdag den 30. marts 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Elvarmeforbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Elvarmeforbud.aspxElvarmeforbud2017-03-21T23:00:00Z<p><strong>Elvarmeforbud i Rø, Pedersker, Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Svaneke, Aarsdale og Listed.</strong><br> <br>Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag for fjernvarme i Rø, Pedersker, Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Svaneke, Aarsdale og Listed. Dette betyder bl.a. at der ikke længere må etableres elpaneler som hovedopvarmningskilde i disse fjernvarmeområder. Forbuddet gælder ikke for bebyggelse der allerede har elvarme. </p><p>Elvarmeforbuddet gælder i forvejen i de øvrige fjernvarmeområder på Bornholm.<br></p>
Ny tilskudsordning til at bringe nyt liv i byernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-tilskudsordning-til-at-bringe-nyt-liv-i-byerne.aspxNy tilskudsordning til at bringe nyt liv i byerne2017-03-20T23:00:00Z<p><strong>Ny mulighed for tilskud til indretning af byrum i mindre byer efter nedrivning</strong></p><p>Der kan nu søges om tilskud til indretning af byrum, hvor der er foretaget nedrivning med tilskud.</p><p>Et byrum er et sted med adgang for offentligheden og kan være et grønt område, et samlingssted i byen eller andet, der kan give nyt liv til området. Der kan søges om tilskud til fx belægning og faciliteter i beskedent omfang. </p><p>Indretning af byrum, hvor bygninger er nedrevet giver mulighed for at give nyt liv til området og mulighed for nye anvendelser, hvor der før var en forladt bygning.</p><p>Der kan søges om tilskud på op til 50 % af udgifterne. Foreninger kan dog opnå op til 100 % i tilskud. </p><p>Du kan læse mere om tilskudsordningen på kommunens hjemmeside. Første ansøgningsfrist er den 21. maj 2017.</p><p>Der afholdes et informationsmøde torsdag den 23. marts 2017 kl. 17 i Rønnehallens cafeteria, Torneværksvej 1, Rønne, hvor du kan høre mere om denne og andre tilskudsordninger.<br>Obs - mødet er rykket til torsdag og foregår i Rønnehallens cafeteria.</p><p>Find vejledning på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a></p>
Ny trafiksikkerhedsplan - Deltag i borgerundersøgelsenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-trafiksikkerhedsplan---Deltag-i-borgerundersøgelsen.aspxNy trafiksikkerhedsplan - Deltag i borgerundersøgelsen2017-03-19T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har igangsat arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan for hele Bornholm. <br>Trafiksikkerhedsplanen skal være med til at give os et overblik over de steder der føles utrygge eller hvor der er en koncentration af trafikuheld.</p><p>Deltag i borgerundersøgelsen, hvor du kan fortælle os, om de steder du hvor du føler dig utryg i trafikken. </p><p>Du kan deltage i undersøgelsen via dette link: <a href="http://www.brkborger.moetetraplan.dk/" target="_blank">www.brkborger.moetetraplan.dk</a>  og der er god tid til at være med, undersøgelsen kører helt indtil den 28. april 2017.</p><p>Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte Robert Kure på telefon 56 92 22 24, <a href="mailto:robert.kure@brk.dk">robert.kure@brk.dk</a>, eller Hardy Pedersen på telefon 56 92 22 10, <a href="mailto:hardy.pedersen@brk.dk">hardy.pedersen@brk.dk</a></p>
Nedrivning af bygning på Røvej 54https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nedrivning-af-bygning-på-Røvej 54.aspxNedrivning af bygning på Røvej 542017-03-15T23:00:00Z<p>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør<a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164397" target="_blank"> ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18” </a></p><p><br>Teknik & Miljø har den 22-02-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning” på ejendommen:<br>Røvej 54, Rø, 3760 Gudhjem, matr. nr. 11m, Rø. Ejd. nr. 033110, Bygningsnr. 1<br> <br>Ejendommen er beliggende i Landzone, men afgrænset boligområde.<br>Bygningen er i BBR registreret som (120) fritliggende enfamiliehus.<br> <br>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen <strong>bevaringsværdien 3</strong>. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.<br> <br>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den anmeldte nedrivning. <br> <br><strong>Ansøgningen begrundes med følgende: </strong><br>Hus rives ned, grunden reetableres og forventes at bruges som p-plads for Restaurant Rø beliggende på adressen Røvej 51, 3760 Gudhjem.<br> <br>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivning.<br> <br>Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 28. april 2017 (mindst 4 højst 6 uger). Udtalelsen kan sendes med almindelig post til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller pr. e-mail til tm@brk.dk. <br> <br><strong>Lovgrundlag</strong><br>- Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr. 685 af 09/06/2011</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Hul i vejen

Giv et tip - nu på app

Er der hul i vejen, eller dækker bevoksningen for skiltningen?

Giv os et tip via en ny app til din telefon.

Læs mere om app'en her