Drømmer du om et job hos os?Drømmer du om et job hos os?Er du en af kommunens nye medarbejdere? Vi søger lige nu mange forskellige faggrupper - klik på billedet og se hvilkehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Miljøgodkendelse til Dalegård, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Dalegård,-Rutsker.aspxMiljøgodkendelse til Dalegård, Rutsker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle.</span></p><p>Ansøgt drift omfatter en godkendelse af det eksisterende produktionsanlæg efter den nye stipladsmodel i tre trin. Trin 1 omfatter eksisterende produktion samt indretning af hestestald i en lagerbygning og opsætning af en ny silo. I trin 2 udvides løbestalden og et ældre staldafsnit til polte nedlægges. I trin 2 opføres en ny farestald til løsgående diegivende søer og de eksisterende farestalde ændres til opstaldning af drægtige søer.</p><p>I trin 1 er det samlede produktionsareal på 2.604 m<sup>2</sup>, i trin 2 øges det til 2.893 m<sup>2</sup> og i trin 3 til 5.263 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank på ejendommen. I trin 2 forsynes den ene af de eksisterende beholdere med teltoverdækning. I trin 3 overdækkes yderligere en eksisterende beholder og der ønskes mulighed for udvidelse af opbevaringskapaciteten med en ny gyllebeholder, ligeledes overdækket.</p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside</span><a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20" style="background-color:transparent;"> fra den </a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">24. juni 2022. Miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</span></p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 22. juli 2022</span>, dvs. 4 uger fra den 24. juni 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p> <br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Miljø<br></p><p><br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandplansprojekt ved Slusegård Vandmøllehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandplansprojekt-ved-Slusegård-Vandmølle.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandplansprojekt ved Slusegård Vandmølle<p>​</p><p></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at et vandplansprojekt ved Slusegård Vandmølle ikke er miljøvurderingspligtigt. Projektet omfatter oprensning af mølledammen, renovering og tætning af dæmninger og sluser, udvidelse af eksisterende omløb og etablering af ny dæmning.</p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Matrikel nr. 153 Pedersker</li><li>Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><br></p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 16. juni 2022. </p><p><br></p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>14. juli</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p><br></p>
Tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Rønne-syd-i-offentlig-høring.aspxTillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høring<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 28. april 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i 8 ugers offentlig høring. </p><p><span style="text-decoration:underline;">Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her.</span></p><p>Området i Rønne Syd er i dag spildevandskloakeret, hvilket indebærer at grundejer selv skal håndtere overfladevand på egen grund. Det betyder i praksis at regnvand skal nedsives på egen grund, men undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at dette ikke er muligt.</p><p>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal afledes til Bornholms Spildevand A/S' anlæg i hver sin ledning.</p><p><strong>Høringsperiode</strong></p><p>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.</p><p>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde <strong>senest d. 15. august kl. 23.59.</strong></p><p>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. </p><h3>Miljøvurdering</h3><p>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27.10-2021). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. </p><p>Miljøvurderingen foretages separat af spildevandsplantillægget, og sendes i høring i løbet af samme høringsperiode.<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Udbud af erhvervsgrund i Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-erhvervsgrund-i-Rønne.aspxUdbud af erhvervsgrund i Rønne2022-06-26T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune ønsker at genudbyde matrikel nr. 225a, Rønne markjorder, beliggende Ved Lunden 7 i Rønne til salg uden mindstepris.<br></p><p><strong>Oplysninger om grunden</strong><br>Grunden har et areal på 9.718 m² inkl. et mindre vejareal, der har udkørsel til Ved Lunden.<br>For matr.nr. 225a gælder der disse anvendelsesbestemmelser i kommuneplanen: ”Håndværk, mindre industri m.m. samt detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper”. Matr.nr. 225a er i lokalplanen udlagt til parkering og friareal. Opførelse af bebyggelse på matr.nr. 225a forudsætter derfor, at der tilvejebringes en ny lokalplan.<br></p><p><strong>Kravene til købstilbuddet</strong><br> Samlet set forventes det, at et skriftligt købstilbud indeholder følgende: <br>- Købspris inkl. moms <br>- Beskrivelse af det projekt, som tænkes realiseret på arealet indeholdende en skitse og disponering af arealet. <br>- Tidshorisont for projektets realisering. <br>- Finansiering/projektets soliditet.<br></p><p><strong>Forsyning/Byggemodning</strong> <br>Køber betaler tilslutnings-/byggemodningsbidrag til forsyningsselskaber vedrørende el, vand og varme i henhold til enhver tid gældende betingelser/vedtægter og takster på byggetidspunktet. <br>Det påhviler ligeledes køber at betale alle omkostninger til at imødekomme krav om oprensning og/eller andre afværgeforanstaltninger i den forbindelse, ligesom eventuelle ekstraudgifter til fundering i forbindelse med byggeri skal afholdes af køber.<br></p><p><strong>Frist for bud</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">øbstilbud skal indsendes på tilbudsblanket, som kan rekvireres og indsendes til: Koebogsalg@brk.dk eller Køb og Salg, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Mrk. ” Købstilbud Ved Lunden 7 i Rønne”. <strong>Tilbuddet skal være BRK i hænde senest den 28. august 2022 kl. 12.00.</strong></span></p><p>Bornholms Regionskommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.<br></p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Genudbud%20af%20erhvervsgrund%20i%20Rønne%20270622.pdf">Find yderligere oplysninger her</a><br></p><p><br></p>
NemID og MitID er nedehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/NemID-og-MitID-er-nede.aspxNemID og MitID er nede2022-06-23T22:00:00Z<p>​Både NemID og MitID er desværre nede, hvorfor brugere kan opleve problemer med at logge på NemID og/eller MitID. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen arbejdes der på at løse problemet. Indtil da kan Borgerservice ikke hjælpe borgere med NemID og MitID. <br></p><p>Borgerne, som har en aftale i dag, bedes ringe til Borgerservice og aftale en ny tid på telefonnr. 56 92 00 00.<br></p>
Høring af forslag til budget 2023https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Høring-af-forslag-til-budget-2023.aspxHøring af forslag til budget 20232022-06-23T22:00:00Z<div>I dag sendes de samlede spareforslag, anlægsforslag og udvidelsesforslag til budget 2023 i høring og til kommentering. Materialet består af en oversigt over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag.<br></div><div><br></div><div><strong>Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2023</strong></div><div>Den 23. marts besluttede Økonomi- og Klimaudvalget, at der skulle udarbejdes spareforslag for de enkelte udvalg for samlet 47 mio. kr. i budget 2023 stigende til 67 mio. kr. i budget 2024. Der er tale om spareforslag, som kan indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2023. Det er disse forslag, der sammen med anlægsforslag og udvidelsesforslag bliver sendt i høring og til kommentering.<br></div><div><br></div><div>Præcist hvor meget, der bliver behov for at spare, er endnu ikke endeligt opgjort. Den 8. juni 2022 blev regeringen og KL enige om rammerne for økonomien for 2023. Med økonomiaftalen har parterne aftalt et anlægsniveau på 18,5 mia. kr. i 2023, som er væsentligt lavere end i 2022. Det aftalte niveau skal ses i lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling. Samtidig løfter regeringen den kommunale serviceramme med 1,3 mia. kr. Dermed dækker regeringen som lovet den demografiske udvikling, så pengene følger med når der kommer flere børn og ældre.<br></div><div><br></div><div><strong>Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning</strong> </div><div>Kommunalbestyrelsen sender de forskellige forslag i høring hos de høringsberettigede parter ligesom kommunens HovedMED-udvalg og centre ligeledes er indbudt til at kommentere på forslagene forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.<br></div><div><br></div><div>Materialet ligger på kommunens <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">hjemmeside</a>.</div><div>Forslagene er i høring frem til den 11. august 2022. Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 1.-2. september 2022.<br></div><p><br></p>
Pedersker indvier samlingsstedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Pedersker-indvier-samlingssted.aspxPedersker indvier samlingssted2022-06-21T22:00:00Z<h2>​Pedersker inviterer ...<br></h2><p>Vær med når vi indvier samlingsstedet ved Dagli´Brugsen i Pedersker</p><p><strong>lørdag den 25. juni 2022 kl. 16.00-19:30</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Vi starter kl. 16.00, hvor borgmester Jacob Trøst og Alex Speed Kjeldsen fortæller om de seneste års projekter. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du kan også opleve Jacob Zeller male live og Lars Christiansen synge viser på bornholmsk.  </span></p><p>Vi slutter af med en fællesspisning, som Pedersker Lokalforening byder på, ca. kl. 18.00. Øl, vin og vand kan købes.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Tilmelding til fællesspisningen sker efter først til mølle princippet via sms til 30 18 20 20: "Fællesspisning 25/6, navn + antal" senest den 23. juni.<br></p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/Invitation%20indvielse.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Invitation indvielse.pdf</a><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/LAG_foelgelogoer_1_dk.png" alt="LAG_foelgelogoer_1_dk.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Pedersker%20Lokalfore.%20LOGO.bmp" alt="Pedersker Lokalfore. LOGO.bmp" style="margin:5px;width:180px;height:167px;" /><br></p><p><br></p><p><br></p>
Invitation: Kickoff-arrangement for øens virksomheder om Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-Kickoff-arrangement-for-øens-virksomheder-om-Energiø-Bornholm.aspxInvitation: Kickoff-arrangement for øens virksomheder om Energiø Bornholm2022-06-21T22:00:00Z<p>Bornholm bliver med Energiø Bornholm et af Danmarks nye knudepunkter inden for vedvarende energiproduktion Det indebærer masser af potentialer for øens erhvervsdrivende.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p> De lokale virksomheder på Bornholm inviteres derfor til et kickoff arrangement mandag d. 27. juni.  Arrangementet fokuserer på, hvordan energiøprojektet kan bidrage til udviklingen af det lokale erhvervsliv. Et af de store spørgsmål er, hvordan lokale virksomheder får mulighed for at være med i fremtidens mange udbud, som der forventes at komme i forbindelse med etablering af landanlæg og havvindmøllepark.</p><p>Dagen byder blandt andet på oplæg om visionerne for Energiø Bornholm og Nationalt Center for Grøn Energi, samt oplæg ved Energinet og Ørsted, der vil give et indblik i processen om udbud i forbindelse med etablering af landanlæg og havvindmøllepark. Lokale virksomheder vil ligeledes dele deres erfaringer med offshore projekter. </p><p>Arrangementet afsluttes med en workshop, hvor virksomhederne har mulighed for at byde ind med ønsker og behov til den digitale tidslinje (roadmap). Det skal give et overskueligt overblik over kommende udbud, underentrepriser, udbudsprocesser m.m. i forbindelse med etablering af Energiø Bornholm. Et roadmap skal synliggøre de mange opgaver, som kommer til at foregå i forbindelse med energiøprojektet, og vil give de bornholmske virksomheder et overblik over opgaver, de vil have mulighed for at byde ind på, enten alene eller i samarbejde med andre.  </p><p>Målet med arrangementet er, at virksomhederne går derfra med en idé om, hvordan Energiø Bornholm kan bidrage til udviklingen af det lokale erhvervsliv.<br> <br></p><p><strong>Arrangementet finder sted på Snorrebakken 66, mandag d. 27. juni kl. 12.30 – 15.30</strong></p><p>Læs mere om arrangementet og tilmeld dig senst den 22. juni 2022 på <a href="http://businesscenterbornholm.dk/energi" target="_blank">http://businesscenterbornholm.dk/energi</a><br></p><p><br></p>

Indstil kandidater til to ærespriser

Hvem skal modtage kommunens Kultur- og idrætspris og Frivillighedspris i 2022? Vær med til at hædre de ildsjæle, som yder en særlig indsats inden for kultur, idræt og frivilligt socialt arbejde.

Send os en begrundet indstilling på maks. en halv A4 side til mail: kf@brk.dk Senest den 7. august.

Læs mere her

Aktiv sommer for børn

I sommerferien tilbyder kommunen og DGI en lang række aktiviteter og oplevelser for børn.

Du finder her oversigter over de forskellige aktiviteter

Sommer aktiviteter

DGIs sommeraktiviteter

Rigtig god sommer til alle.