Drømmer du om et job hos os?Drømmer du om et job hos os?Er du en af kommunens nye medarbejdere? Vi søger lige nu mange forskellige faggrupper - klik på billedet og se hvilkehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
FolkeafstemningFolkeafstemninghttps://1juni.dk/, Udenrigsministeriets valgsite Folkeafstemning EU forsvarsforbeholdet 1. juni 20220
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Kobbe-Å.aspx​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.<p>Bornholms Regionskommune har givet BEOF tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. </p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om regulering og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">restaurering, der omhandler regulering af vandløb. Tilladelsen tager også afsæt i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler nedlægning af rørledninger, kabler mv.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 17. juni 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p>
Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Landzonetilladelser-pr.-16-maj-2022.aspx Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Ø Slamravej 5, 3730 Nexø,</li></ul><ul><li>Etablering af minirensningsanlæg - Aarsballe By 61 3700 Rønne,</li></ul><ul><li>Opførsel af antenneplatform - Segenvej 46 3720 Aakirkeby,</li></ul><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Klemenskervej 56, 3760 Gudhjem,</li></ul><ul><li>Etablering af to handicapvenlige shelters - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>13. juni 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
BOFA: Høring om ny affaldsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/BOFA-høring.aspxBOFA: Høring om ny affaldsplan<p><span style="color:#2b2b2b;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:30px;background-color:transparent;"><br>Ny affaldsplan for Bornholm</span><br></p><p><em>Høringsfrist den 1. juli 2022</em></p><p>Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.</p><p>For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:</p><p>-        Samarbejdet med renovatøren</p><p>-        Udviklingsprojekter</p><p>-        Zero Waste Bornholm</p><p>-        Borgerdialog</p><p>Affaldsplanen kan ses på dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a>.</p><p><strong>Miljøvurdering</strong></p><p>Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljørapport%20MILJØVURDERING%20AF%20AFFALDSPLAN.pdf" target="_blank">kan ses her</a>.<br></p><p><strong>Har du bemærkninger til affaldsplanen?</strong></p><p>Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde <span style="text-decoration:underline;">senest den 1. juli 2022</span>.</p><p>Bemærkninger kan sendes via linket <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a> eller med post (<strong>mrk. affaldsplan</strong>) til:</p><p>BOFA<br>Almegårdsvej 8<br>3700 Rønne</p><p>Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.<br><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/BOFA-høring/Billede1.jpg" alt="Billede1.jpg" style="margin:5px;width:348px;height:119px;" /><br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Hjemmesiden kan være ustabil i aftenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjemmesiden-kan-være-ustabil-i-aften.aspxHjemmesiden kan være ustabil i aften2022-05-17T22:00:00Z<p>​I tidsrummet i aften mellem kl. 16.30-24.00 kan der opleves ustabilitet eller nedetid på kommunens hjemmeside, da den skal have et planlagt servicetjek.<br></p><p>Beklager de gener, det eventuelt måtte have.<br><br>Venligst, IT Bornholms Regionskommune.<br></p><p><br></p>
Hvem skal have titlen som Årets Virksomhed 2022https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-skal-have-titlen-som-Årets-Virksomhed-2022.aspxHvem skal have titlen som Årets Virksomhed 20222022-05-16T22:00:00Z<div><h3>Alle bornholmere kan være med til at bestemme, hvem der skal nomineres til Årets Virksomhed 2022.<br></h3>Det gør man ved at indstille en virksomhed, der har gjort noget særligt og en ekstra indsats, som gavner udviklingen for andre og for det bornholmske samfund.<br></div><div><br></div><div>Bornholms Erhvervsservice kårer hvert år Årets Virksomhed. I år skal vinderen findes blandt de af øens virksomheder, der har gjort noget særligt og en ekstra indsats, som gavner udviklingen for andre og for det bornholmske samfund. Alle kan indstille private virksomheder til prisen, både privatpersoner, virksomhedsejer, brancheforeninger osv. Indstillingsperioden løber i år frem til og med den 2. juni.<br></div><div><br></div><div><strong>Hvad betyder det at gøre noget særligt for andre og det bornholmske samfund?</strong></div><div>Vi kender godt de virksomheder, som gør mere for deres omverden, end vi forventer af dem. Dem som ser ud over deres egne kerneområder og bruger tid og ressourcer på at investere i verden omkring dem.<br></div><div><br></div><div><em>”Virksomheder kan hjælper andre på mange måder,”</em> fortæller Christa Lodahl, erhvervschef i Business Center Bornholm. <em>”Nogle virksomheder sætter med deres virke Bornholm på verdenskortet og skaber opmærksomhed på vores samfund og er dermed medvirkende til, at andre virksomheder bliver synlige. Andre virksomheder hjælper i det daglige deres kolleger ved at dele deres erfaringer og viden, til stor gavn for alle. Og andre igen omstiller deres produktion til gavn for klimaet og naturen eller hjælper borgere med særlige udfordringer ind på arbejdsmarkedet. Der er altså mange måder at gøre noget ekstra på, og vi glæder os til at se, hvilke virksomheder der bliver indstillet til prisen i år,”</em> fortsætter Christa Lodahl.</div><div><br></div><div><b>Sådan kan du indstille en virksomhed<br></b>Alle kan være med til at indstille kandidater til Årets Virksomhed. Det vil sige, at både borgere, virksomheder og brancheorganisationer kan indstille en virksomhed, ligesom en virksomhed også kan indstille sig selv. Den indstillede virksomhed skal naturligvis være beliggende på Bornholm, være privatejet og have ansatte.<br><br></div><div>Virksomheder kan indstilles frem til den 2. juni, og kandidaterne vil løbende blive offentliggjort på BRK og BCB’s hjemmesider og Facebook sider. Blandt de mange indstillede vil Bornholms Erhvervsservice udpege tre nominerede virksomheder til et finalefelt. Hvem der løber med titlen som Årets Virksomhed 2022 afgøres af en nedsat jury, og selve kåringen vil finde sted ved arrangementet Bornholms Erhvervstræf torsdag den 25. august 2022.<br><br></div><div><strong>Juryens sammensætning</strong><br></div><div>Juryen består af Jacob Trøst, borgmester i Bornholms Regionskommune Linda Kofoed Persson, formand for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget Karen Bladt, formand for Business Center Bornholm og direktør i HASLE Refractories A/S Katrine Paaby Joensen, direktør i Erhvervshus Hovedstaden Erhvervsservice Bag prisen står Bornholms Erhvervsservice, der samler Regionskommunen og erhvervsfremme-organisationerne Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden.</div><div><br></div><div><strong>For yderligere information kontakt:<br></strong>Christa Lodahl T: 30 50 21 28 M: cl@bornholm.biz<br></div><br><br>
Nøgletal om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesmønstrehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nøgletal-om-bornholmernes-sundhed,-trivsel-og-bevægelsesmønstre.aspxNøgletal om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesmønstre2022-05-15T22:00:00Z<p><strong>Maj 2022</strong><br><strong> </strong><strong>Nøgletal og pointer om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesvaner</strong><br><strong> </strong><em>- Resultater fra undersøgelserne: "Hvordan har du det?" og "Danmark i bevægelse"</em></p><p>I begyndelsen af maj havde kommunens Center for Sundhed og Forebyggelse inviteret alle bornholmere til tema-arrangement om bornholmernes sundhed, trivsel og bevægelsesvaner. Cirka 55 tog imod invitationen og mødte op i Rønne Idrætshal. Her hørte de om de lokale, bornholmske resultater fra de to, store nationale undersøgelser; <strong>"Hvordan har du det 2021?"</strong>, og <strong>"Danmark i bevægelse"</strong>. Resultaterne blev fremlagt af folkene bag undersøgelserne. Du kan her få et indblik i, hvad det var for nogle hovedpointer, der blev fremlagt.</p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/LOGOELEMENT.jpg" alt="LOGOELEMENT.jpg" style="margin:5px;width:160px;height:160px;" /><br></p><h3>NØGLETAL OG POINTER FRA UNDERSØGELSEN, "HVORDAN HAR DU DET"                    </h3><p>Det er fjerde gang at undersøgelsen, "Hvordan har du det" er blevet gennemført. De tre foregående undersøgelser er fra 2010, 2013 og 2017. Alle undersøgelserne er gennemført ved brug af spørgeskemaer, der udfyldt af borgerne selv.<br> <br>I alt var 2.450 bornholmere, på 16 år og derover, inviteret til at deltage i den seneste undersøgelse. Heraf  valgte 1.447 at deltage, hvilket svarer til 59,1 procent af de adspurgte. </p><p>Undersøgelsens resultater blev præsenteret af to fra det forskerteam, som står bag undersøgelsen; <em>Maj Bekker-Jeppesen </em>og <em>Cecilie Toxværd</em> fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. De havde valgt i deres præsentation at fokusere på <em>udviklingen</em> i bornholmernes sundhed fra 2017 til 2021.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Siden 2017 er der færre bornholmere, som:</strong></p><ul><ul><li>Ryger dagligt <em>(2017: 20 % ↓ 2021: 15%)</em></li><li>Rusdrikker – det vil sige drikker mere end fem genstande ved en lejlighed <em>(2017: 10% ↓ 2021: 7%)</em></li><li>Føler sig stressede <em>(2017: 26% ↓2021: 25%)</em></li><li>Har dårlig, eller meget, dårlig livskvalitet <em>(2017: 4 % ↓ 2021: 3,7%)</em></li><li>Er meget generet af søvnproblemer <em>(2017: 15% ↓ 2021: 12%)</em></li><li>Er svært overvægtige - blandt de unge <em>(2017: 17% ↓ 2021: 13%)</em><br></li></ul></ul><p><strong>Siden 2017 er der flere bornholmere, der: </strong></p><ul><ul><li>Føler sig ensomme <em>(2017 8% ↑ 2021:11%)</em></li><li>Bruger e-cigaretter <em>(2017 3% ↑ 2021: 4%)</em></li><li>Er svært overvægtig, blandt borgere der er over 35 år<em> (2017: 18 % ↑ 2021: 24%)</em></li></ul></ul><p><strong>Kroniske sygdomme – udviklingen fra 2017 til 2021 </strong>(tal fra registre):</p><ul><li>Der er sket en <em>stigning</em> i andelen af bornholmere med <em>diabetes</em>, <em>kræft </em>og <em>KOL</em>.</li><li>Der er sket et <em>fald</em> i andel af bornholmere med <em>hjertesygdomme</em>, <em>rygsygdomme</em> og <em>demens</em>. </li></ul><p><strong>Vores trivsel, sundhed og sygdom er skævt fordelt i samfundet</strong></p><p>Usunde vaner, sygdom og tidlig død er fortsat skævt fordelt. Konkret betyder det statistisk set, at jo længere en uddannelse man har; jo sundere vaner har man, jo mindre syg er man, og jo længere lever man. Og da der blandt bornholmerne er mange med en lav uddannelse - sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden - er der mange bornholmere, som lever usundt, har kroniske sygdomme og dør for tidligt. </p><p><strong>Mange flere tal er på vej: </strong>I 2023 kommer Region Hovedstaden med en rapport, som har fokus på kroniske sygdomme blandt regionens borgere. </p><p><strong>Se eller gense forskernes slides:</strong><strong> </strong><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_3297/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" alt="" style="background-color:transparent;color:inherit;width:96px;margin:5px;" /><br></p><p><strong> <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholm%20SP21_050522.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholm SP21_050522.pdf</a></strong></p><p><strong>Nøgletal for Bornholm</strong><br> Se nøgletal for bornholmernes sundhed, trivsel og sygdom rapporten "Hvordan har du det?" 2010, 2013, 2017 og 2021<strong> – </strong><a href="https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Resultater/Documents/Faktaark%202021/faktaark%202021%20Bornholms%20Regionskommune.pdf"><strong>klik her</strong></a></p><p><b>Nøgletal for hele Region Hovedstaden<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Se hele Region Hovedstadens rapporten "Hvordan har du det?"  2021 – </span><a href="https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Resultater/Documents/Rapporter/Sundhedsprofil_2021_web.pdf" style="background-color:transparent;">klik her</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> (372 sider)</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong> <img src="/Nyheder/PublishingImages/Danmark%20i%20bevægelse%20ikon.PNG" alt="Danmark i bevægelse ikon.PNG" style="margin:5px;" /></strong></p><h3>NØGLETAL OG POINTER FRA UNDERSØGELSEN, "DANMARK I BEVÆGELSE"<br></h3><p>Undersøgelsen "Danmark i bevægelse" er en ny undersøgelse, og det er første gang, at den er blevet gennemført. Undersøgelserne er en spørgeskemaundersøgelse, udfyldt af borgerne selv.<br></p><p>1.320 bornholmere på 15 år og derover valgte at deltage i undersøgelsen.<br></p><p>På Center for Sundhed og Forebyggelses temaarrangement i maj fremlagde forsker <strong>Jens Høyer-Kruse</strong> fra Center for forskning, Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet resultaterne fra undersøgelsen "Danmark i Bevægelse".<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Undersøgelsen har set på, hvordan vi bornholmere bevæger os i hverdagen, og hvilke motiver eller barrierer, der er for vores bevægelsesvaner. Desuden har den set på, hvordan vores aktiviteter er organiseret,<strong> </strong>og hvordan vores muligheder er for at være fysisk aktive i hverdagen<strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p>Endelig kommer undersøgelsen med mulige forklaringer på, hvorfor det ser sådan ud her på Bornholm – samt forslag og anbefalinger til, hvordan vi kan får sat <strong><em>Bornholm i endnu mere bevægelse.</em></strong></p><p>"Danmark i Bevægelse" kigger nærmere på vores bevægelsesvaner<strong> </strong>i hjemmet,<strong> </strong>på job/uddannelse, på vores transport samt i fritiden.<strong> </strong>Resultaterne viser bl.a., at andelen af bornholmere, der er bevægelsesaktive mindst én gang om ugen, er på niveau med sammenlignelige kommuner og vores foretrukne bevægelsesformer er gå- og vandreture, cykling og gymnastik.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>På Bornholm er vi især tilfredse med mulighederne for at være fysisk aktive<strong> </strong>på eller i vand<strong>, </strong>i grønne områder, på veje, stier og fortove – og<strong> m</strong>ange af vores aktiviteter sker enten organiseret i en idrætsforening eller selvorganiseret, alene eller sammen med andre.<b style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></b></p><p><b style="background-color:transparent;color:inherit;">Motivationen og barrierer for at være fysisk aktiv<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Undersøgelsen ser også på motivationen for at være fysisk aktiv - og barriere og hindringer for ikke at være det. De fleste af dem, der har svaret på spørgeskemaet, angiver, at de er fysisk aktive for at være </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">sunde</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, fordi de har </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">lyst </em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">og fordi de gør det sammen med andre – mens de største barrierer og hindringer angives at være </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">manglende interesse</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">oplever sig</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">udkørt</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> eller </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">træt </em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eller, at familie, arbejde eller andre fritidsaktiviteter prioriteres højere.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Forskerne bag undersøgelsen ser også på, hvilken betydning faktorer som befolkningssammensætning<strong>, </strong>alder<strong>, </strong>køn, uddannelse, beskæftigelse<strong> </strong>og evt. kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse har for vores bevægelsesvaner.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Afslutningsvis kom Jens Høyer Kruse med nogle opmærksomhedspunkter, som der eventuelt kan og bør kigges nærmere på i det fortsatte arbejde med den bornholmske folkesundhed. Punkterne er:<br></p><ul><li>Hvordan vi får opbygget bevægelseskapital hos <em>børn </em>og <em>unge.</em></li><li>Hvordan vi får <em>skabt opmærksomhed</em> om mulighederne.<br></li><li>Vi skal tænke i <em>segmentering</em> ift. befolkningsgrupper og målgrupper.<br></li><li>Vi skal være opmærksomme på de forskellige barrierer, der er hos forskellige grupper.<br></li></ul><p><strong> </strong><strong>Se eller gense forskerens slides:</strong><strong> </strong><strong><strong><a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Regionskommune%20i%20Bevægelse.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />Bornholms Regionskommune i Bevægelse.pdf</a></strong></strong><br><br><strong>Se udvalgte nøgletal for bornholmernes bevægelsesvaner – klik på nedenstående dokument: <a href="/Nyheder/PublishingImages/Bornholm%20i%20bevægelse%20udvalgte%20fakta.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Bornholm i bevægelse udvalgte fakta.pdf</a></strong><br><br><strong>Flere tal om bornholmernes bevægelsesvaner – </strong><a href="/Nyheder/Documents/Bornholms%20Regionskommune%20i%20Bevægelse%2081%20sider.pdf" target="_blank"><strong>klik her</strong></a><strong> (81 sider)</strong><strong> </strong></p><p><br></p>
Hent inspiration til digital dannelse for børn og ungehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Digital-dannelse.aspxHent inspiration til digital dannelse for børn og unge2022-05-11T22:00:00Z<p>Den digitale verden fylder meget hos os alle. Hos børnene, de unge og hos den voksne generation - og de ældste er også kommet med. <br></p><p>Her på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under området: <em>Børn, unge, familie og </em><a href="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/Sider/default.aspx"><em>Digital dannelse og trivsel</em></a> kan du som forælder, eller fagprofessionel, finde inspiration til dit barns, din klasses eller din institutions digitale liv og udfordringer.<br></p><p>Det udfordrer venskaber, familier og relationer på tværs, men samtidig er det også her, nye relationer skabes. <br></p><p>Siden her er ment som inspiration. Der er lagt materiale og links op fra en masse forskellige organisationer, og så udkommer der et nyhedsbrev hver måned, som enten handler om nye tendenser, nye medier eller noget helt tredje. De er alle tænkt som guidelines og inspiration. </p><p>Du/I er altid velkomne til at kommentere eller orientere mig, hvis I mener, at noget mangler, eller noget bør belyses.<br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>God fornøjelse med siden.</strong></span><br></p><p>Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelseskonsulent. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Telefon: 30 18 05 39 eller dennis.lindholm.nielsen@brk.dk </span></p><p><br></p>
Folkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet: Her kan du møde valgbussenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeafstemning-Her-kan-du-møde-valgbussen.aspxFolkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet: Her kan du møde valgbussen2022-05-10T22:00:00Z<h2>Folkeafstemning 1. juni 2022 - EU-forsvarsforbeholdet<br></h2><p>Også ved den kommende folkeafstemning får du mulighed for at stemme på forkant i kommunens valgbus. Bussen kommer rundt på øen i de næste uger. Se her, hvor du kan møde bussen og få sat dit kryds.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>NB! HUSK blot</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> legitimation hvis du vil brevstemme i valgbussen, det er ikke nødvendigt med valgkort.</span></p><h3>Rute for valgbussen<br></h3><p><strong>Tirsdag</strong><strong> </strong><strong>17. maj</strong></p><p>Kl. 08.30-09.30 Hasle havn ved havne-grillen.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 10.30-11.30 Allinge, ved havnen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 12.15-13.15 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 14.00-15.00 Gudhjem, havnen.</span></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Torsdag</strong><strong> </strong><strong>19. maj</strong></p><p>Kl. 09.00-10.00 Snogebæk, ved Sørens Værtshus.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 11.00-12.00 Nylars, P-pladsen ved Nyvest-Centret.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 12.45-13.30 Vestermarie ved brugsen, Vestermarievej 32.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">K. 14.00-15.30 Store Torv Rønne.</span></p><p><br><strong>Tirsdag 24. maj</strong></p><p>Kl. 08.30 – 10.30 Rønne, Almegårds Kaserne.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/valgbus.jpg" alt="valgbus.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p>

Folkeafstemning EU forsvarsforbeholdet

Onsdag den 1. juni stemmer vi om, hvorvidt vi skal afskaffe Danmarks EU-forsvarsforbehold eller ej.

Bliv klogere før du stemmer ...

Gå til info på Folketingets valgsite Klik her

Stil et spørgsmål / Folketingets EU-Oplysning

Praktisk info om at brevstemme, dit valgkort, valgbus, valgsteder Klik her

Velkommen til øen tilflyttere

Kommunen inviterer alle nye tilflyttere til et arrangement, hvor man vil blive præsenteret for øens mange muligheder og tilbud.

Fredag 20. maj kl. 15.00-18.00 på Møbelfabrik01, Gl. Rønnevej 17A, Nexø.

Tilmelding Tilflytterarrangement d. 20. maj (mitarrangement.dk)