Energiø.Energiø.Vil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Vil du være vores nye kollega?Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-Ll.-Grammegård,-Aaker.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, Aaker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lov om </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p> </p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Peter Brandt Koefoed har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Ll. Grammegård, Grammegårdsvej 18, 3720 Aakirkeby. </p><p>Produktionen af slagtesvin på Ll. Grammegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der ønskes desuden mulighed for opsætning af to containere til brug som babystalde. </p><p>Det samlede produktionsareal udgør hhv. 2.676 m<sup>2</sup> og 2.628 m<sup>2</sup> med og uden opsætning af containere</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllelagune på ejendommen. </p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p> </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 19. april 2023</strong>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 21/11491.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til Lynggård, Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-Lynggård,-Rø.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til Lynggård, Rø<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p> <br></p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Lars Folkmann har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Lynggård, Røvej 26, 3760 Gudhjem. </p><p>Ansøgt drift omfatter flexproduktion med slagtesvin og smågrise i eksisterende stalde samt mulighed udvidelse med en ny slagtesvinestald ligeledes med flexproduktion (slagtesvin og smågrise). Det samlede produktionsareal udgør 1.498 m<sup>2</sup> uden udvidelse og 2.299 m<sup>2</sup> med en udvidelse. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. Ved en udvidelse vil en mindre beholder blive nedlagt og der vil blive opført en ny større beholder. Samtidig vil en eksisterende beholder blive overdækket.</p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p> </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 19. april 2023</strong>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 21/8774.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Høring om Bornholms Klimaplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-om-Bornholms-Klimaplan.aspxHøring om Bornholms Klimaplan<p>Den grønne omstilling har stort fokus på Bornholm, i Danmark og i resten af verden. I Danmark har 96 ud af 98 kommuner valgt at sætte fokus på klimaindsatsen gennem klimahandleplaner inden for rammerne af DK2020, som er et projekt i samarbejde mellem den grønne tænketank Concito, Realdania, regioner og kommuner. Formålet med samarbejdet er, at den enkelte kommune udarbejder en klimahandleplan, der viser konkrete handlinger til at nå målene fra Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning og reducere udledningen af CO<sub>2</sub>.</p><p>I juni 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at Bornholm skal have en klimahandleplan, der peger på konkrete tiltag, som skal føre til, at Bornholm i 2030 har sænket udledningerne med 70 % i forhold til 1990 niveauet, er CO<sub>2</sub> neutral i 2050, og har tilpasset øens liv til klimaet, som det ser ud i fremtiden.</p><p>Bornholms Klimaplan viser vejen for både reduktion i udledning af CO<sub>2</sub> og tilpasning til de klimaforandringer, der ikke kan undgås. De allerværste konsekvenser af klimaforandringerne kan kun undgås ved at løfte i flok og sætte handling bag ordene om at sænke CO<sub>2</sub>-udledningerne hurtigst muligt.</p><p>Med dette udgangspunkt er Bornholms Klimaplan skabt i et samarbejde mellem Bornholms erhverv, forsyning, interesseorganisationer, borgere og kommunen. Det er hele Bornholms Klimaplan. Med en ambitiøs klimaplan, som favner bredt, skal Bornholm stå stærkt rustet til fremtiden, uanset hvordan den former sig.</p><h2>Vi vil gerne have dig med</h2><p>På vegne af klimaplanens partnere sender Bornholms Regionskommune nu et udkast af Bornholms Klimaplan i høring, og du har mulighed for at komme med forslag til forbedringer.</p><p>I forhold til det udkast, som blev forelagt udvalg og kommunalbestyrelse (DK2020 plan 160223), er forslaget som her sendes i høring (DK2020 plan 270323), visse steder ændret med administrative præciseringer. Klimaplanen har endnu ikke været gennem layout, og der kan derfor også være detaljer, som tilrettes senere i processen.</p><p>Vedlagt er også et udkast til Bornholms Climate Action Plan Framework (CAPF) med tilhørende bilag. Sammen udgør de baggrundsmaterialet for klimaplanen.</p><h2>Frist for høring</h2><p>Bemærkninger, spørgsmål og forslag skal være modtaget senest <strong>11. april 2023</strong>.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til Bornholms Regionskommune pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a>. Bemærkningerne kan også sendes som almindeligt brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til Bornholms Klimaplan<strong>.</strong></p><h2>Den videre proces</h2><p>Når den offentlige høring er afsluttet, vil Bornholms Regionskommune sammen med klimaplanens partnere behandle de indkomne spørgsmål, bemærkninger og forslag. De indkomne forslag og bemærkninger indarbejdes, hvor det er relevant, hvorefter klimaplanen bliver endelig politisk behandlet. Alle høringssvar og resultatet af disse bliver en del af den politiske behandling.</p><p> <br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

H. M. Dronningen udskyder sommertogt og besøger ikke Bornholm i århttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dronningen-udskyder-sommertogt-og-besøger-ikke-Bornholm-i-år.aspxH. M. Dronningen udskyder sommertogt og besøger ikke Bornholm i år2023-03-28T22:00:00Z​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">H.M. Dronningens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog til Bornholms Regionskommune, øgruppen Ertholmene og Halsnæs Kommune, der var planlagt til afholdelse i juni måned, <strong>udsættes til 2024,</strong> som følge af Dronningens rygoperation i februar. Dronningen kommer dermed ikke på besøg på Bornholm og Christiansø, som ellers tidligere var planlagt til den 5., 6. og 7. juni i år.</span><div><article><div><div><div><br>Kongehuset meddeler, at dronningens genoptræning efter operationen går godt, men genoptræningsforløbet vil fortsat strække sig over længere tid, og at dronningens officielle program som følge deraf vil være præget af et lavere aktivitetsniveau end normalt.<br><br></div></div></div></article><section data-anchor-menu-title="Se også"><strong>Se nyheden på Kongehusets hjemmeside:</strong> <a href="https://www.kongehuset.dk/nyheder/udsaettelse-af-sommertogt-og-bybesoeg" style="background-color:transparent;">Udsættelse af sommertogt og bybesøg (kongehuset.dk)</a></section><section data-anchor-menu-title="Se også"><br></section><em>Billedet i toppen af siden er fra det sidste sommertogt, hvor H. M. Dronningen besøgte Bornholm, det var i 2017.</em><br><br></div>
Den Europæiske Socialfond Plushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Den-Europæiske-Socialfond-Plus.aspxDen Europæiske Socialfond Plus2023-03-27T22:00:00Z<p>​<br></p><p>Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) har til formål at styrke de regionale indsatser indenfor uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft. </p><p>I perioden frem til 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20 % af den samlede sum fra ESF+. Det vil sige, at Bornholms Regionskommune får indstillingsret over 1.023.400 kr. fra ESF+ for hele programperioden. Det svarer til en samlet projektsum på 2.558.500 kr., som udgøres af 40 % finansiering fra ESF+, op til 60 % medfinansiering fra Bornholms Regionskommune og minimum 10 % medfinansiering fra ansøgere.</p><p>Bornholms Regionskommune kan med henblik på at understøtte den regionale udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til projekter på ungdomsuddannelser.</p><p><strong>Udfordringer på Bornholm</strong><br><strong> </strong>På Bornholm ser vi udfordringer med at besætte ledige stillinger i den offentlige sektor. Det gælder særligt inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor mangel på f.eks. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler, i hjemmeplejen og plejehjem kan blive en stor udfordring i fremtiden.</p><p>Samtidig står mange unge på Bornholm uden job eller kompetencegivende uddannelse. Det er et problem både for den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder i livet og for den samlede arbejdsstyrkes kompetencer og potentialer.</p><p><strong>Der skal være et bredt uddannelsestilbud på Bornholm</strong><br><strong> </strong>Derfor skal vi give borgerne på Bornholm de bedste muligheder for at få uddannelse og kompetencer til fremtidens behov og til at skabe sig et godt liv. Det gælder både unge, som har brug for gode ungdomsuddannelser og sårbare og udsatte borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller job.</p><p>Bornholms Regionskommune har efter aftale med Erhvervsstyrelsen valgt at gennemføre én runde med mulighed for at søge midler. Det skal ses i lyset af størrelsen på de midler, som kommunalbestyrelsen har indstillingsretten på. </p><p><strong>Annoncering</strong><br><strong> </strong>Der kan i denne runde søges om medfinansiering til Regional indsats "kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle" i socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkere Danmark gennem uddannelse og kompetencer. Socialfondsprogrammet kan læses <a href="https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-08/Den%20Europ%C3%A6iske%20Socialfond%20Plus%202021-2027.pdf">her</a>. </p><p>Uddannelse til al le: Regional indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne</p><p>Det forventes, at der udmøntes 100 % af midlerne fra ESF+ til dette tema i denne annonceringsrunde.</p><ol><li>God uddannelsesdækning i hele regionen</li><li>Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed</li><li>Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring</li></ol><p>Bornholms Regionskommune vil i forbindelse med annonceringsplanen afholde et informationsmøde for alle interesserede parter, hvor der bliver informeret indledende om mulighederne for ansøgning af midler fra ESF+.</p><p><strong>Ansøgningskrav </strong></p><ul><li>Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ- og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt.</li><li>Projekter skal bidrage til socialfondens effektmål. Projektet skal, i henhold til gældende indikatorvejledning, bidrage til de programfastsatte output- og resultatindikatorer.</li><li>Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen beskrives. I effektkæden skal det fremgå hvad sammenhængen er mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. Desuden skal de kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives.</li><li>Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti i den valgte kontoplan. Der henvises til Udgiftstyper og tillæg i støtteberettigelsesreglerne. </li></ul><p>Læs <a href="https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-07/Vejledning%20om%20st%C3%B8tteberettigelse%202021-2027.pdf">Vejledning om støtteberettigelse</a></p><p><strong>Finansiering</strong><br><strong> </strong>Der kan ved denne annoncering udarbejdes et projekt med en samlet projektsum på 2.558.500 kr.</p><p>Projekterne finansieres med op til 1.023.400 kr. fra ESF+, op til 1.279.250 kr. fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Det giver til sammen 2.302.650. Hertil skal partnerne medfinansiere minimum 255.850 kr. Det bringer den samlede projektsum op til 2.558.500 kr.</p><p>Der kan søges socialfondsmidler, uden at der samtidigt søges midler fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje, men der kan ikke søges midler fra tilskudspuljen alene. Der kan søges om EU-tilskud op til 40 pct. af et projekts samlede budget.</p><p>Alle aktører kan ansøge om tilskud på op til 40 pct. af projektets samlede budget fra ESF+ til projekter, som styrker regionernes arbejde på uddannelsesområdet og understøtter den <a href="https://www.uddannelsebornholm.dk/uploads/v97UuAwg/UddannelsesSTRATEGI-endelig.pdf">bornholmske uddannelsesstrategi</a> og politisk vedtagne visioner.</p><p>Ved ansøgning til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje til medfinansiering, skal parter i projektets egen medfinansiering udgøre minimum 10 % af det totale budget. Medfinansiering kan også komme fra stat, kommuner, organisationer. Medfinansiering kan være et kontant beløb, men kan også lægges som medgået tid.</p><p>Midlerne skal udmøntes indenfor de gældende regler for anvendelse af midler fra ESF+ i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i Socialfondsprogrammet, i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt i støtteberettigelsesreglerne. Den offentlige støtte i projekter under ESF+ skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU's statsstøtte- og udbudsregler.</p><p><strong>Udvælgelseskriterier</strong><br><strong> </strong>Udvælgelseskriterierne er udtryk for, hvad kommunalbestyrelsen lægger særligt vægt på, når der prioriteres mellem ansøgninger.</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes udvælgelseskriterier er:</p><p>Projekterne skal indeholde følgende:</p><ul><li>Projektbeskrivelserne skal kunne vise forventede konkrete resultater, hvordan de lokale uddannelsesmuligheder er blevet udviklet – eller have en velunderbygget forventning om at det vil ske.</li><li>Projektbeskrivelserne skal indeholde udvikling og afprøvning af nye aktiviteter, redskaber og processer, som kan udvikle uddannelserne og/eller overgangen til uddannelser, således at flere elever rekrutteres og fastholdes gennem hele deres uddannelsesforløb. Aktiviteterne kan være en videreudvikling af eksisterende aktiviteter eller redskaber.</li><li>Projektbeskrivelserne skal ligge inden for rammerne af Socialfondsprogrammets prioritet 2, som er beskrevet ovenfor og skal understøtte kommunalbestyrelsens visioner og Bornholms Uddannelsesstrategi.</li></ul><p>Bornholms Regionskommune forbeholder sig retten til at prioritere i indkomne ansøgninger.</p><p><strong>Proces</strong><br><strong> </strong>Alle ansøgninger skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 15. juni 2023 kl. 12.00.</p><p>Det anbefales, at potentielle ansøgere tager en indledende dialog med administrationen. Der vil være mulighed for løbende dialog med administrationen i processen.</p><p>Kontakt: Konsulent Nicolai Munk Pedersen telefon 5692 2676 eller mail <a href="mailto:nicolai.munk.pedersen@brk.dk">nicolai.munk.pedersen@brk.dk</a></p><p><strong>Vejledninger og mere information</strong><br><strong> </strong>Vi anbefaler, at ansøgere sætter sig ind i og gør brug af de relevante vejledninger og dokumenter der vedrører ansøgningsrunden.</p><p>Der er udviklet en vejledning til at assistere ansøgere, når de skal udfylde det digitale ansøgningsskema. Vejledningen kan downloades <a href="https://www.regionh.dk/uddannelse/ungdoms-%20og%20voksenuddannelser/Erhvervsuddannelser-og-STEM-kompetencer/Hvordan-arbejder-vi-med-uddannelse-i-Region-Hovedstaden/Documents/Vejledning%20til%20ans%C3%B8gningsskema%20-%20regioner.pdf">her</a>.</p><p>Der er oprettet en startpakke, som indeholder brugbare oplysninger og dokumenter, herunder kontoplansvejledninger, indikatorvejledning, vejledning, start- og slutoplysninger mv. Startpakken kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside nedenfor: </p><p><a href="https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/">www.udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk</a></p><p>Ydermere skal der oplyses, at ved ansøgning af socialfondsmidler skal der i projektets budget allokeres 200.000 kr. i udgifter til evaluering og revision jfr. afsnit 19 og 16 i Vejledning om støtteberettigelse.</p><p>Bornholms Regionskommune stiller krav om, at ansøger enten vælger kontoplan (udgiftsmodel) 40 eller 15 pct. </p><p>Ved ansøgning skal ansøgere bekræfte og acceptere reglerne om behandling af persondata. Underretning om behandling af personoplysninger kan findes <a href="https://www.regionh.dk/uddannelse/ungdoms-%20og%20voksenuddannelser/Erhvervsuddannelser-og-STEM-kompetencer/Hvordan-arbejder-vi-med-uddannelse-i-Region-Hovedstaden/Documents/Persondataunderretning%20til%20annonceringsmateriale%20-%20REGIONERNE%20-%2025.04.2022.pdf">her</a> . </p><p><strong>Tidsplan</strong><br><strong> </strong>15. juni 2023 kl. 12.00: Frist for indsendelse af ansøgningsskema til politisk godkendelse.</p><p>21. september 2023: Projekter indstilles til afslag eller tilsagn i kommunalbestyrelsen.</p><p>Ansøgninger til midler fra ESF+ går herefter til Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om midlerne, og der kan forventes endelig tilbagemelding i december 2023.<br></p><p><br></p>
Børnehuset Svanereden er klar til at tage imod børnene med helt ny legepladshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Børnehuset-Svanereden-er-klar-til-at-tage-imod-børnene-med-helt-ny-legeplads.aspxBørnehuset Svanereden er klar til at tage imod børnene med helt ny legeplads2023-03-27T22:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Processen med at sammenlægge specialbørnehaven Mælkebøtten og Svaneke Børnehus er nu i mål. Den nye fælles institution, Svanereden er klar til at tage imod børnene, som også kan se frem til at indtage en nyanlagt legeplads med eget sørøverskib og en lille landsby.</strong></p><p>Når børnene fra specialbørnehaven Mælkebøtten og Svaneke Børnehus i morgen flytter ind i deres nye, fælles institution med navnet Børnehuset Svanereden er det blandt andet til en helt ny køkkenbygning, et soveområde til vuggestuebørnene og forskellige andre ombygninger. Men der møder også børnene en helt nyanlagt legeplads med blandt andet eget sørøverskib og en lille landsby nede i institutionens skovområde, som bare venter på at blive beboet af børnene. En legeplads som er blevet til bl.a. med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Legepladsen, og økonomien bag den, er kommet til i de to år, som Børnehuset Svanereden har været undervejs. Faglig pædagogisk leder Lisbeth Teilmann Dahl, fortæller:<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>"Vi drømte om, at vores nye fælles institution også skulle have en helt ny legeplads, der kunne samle børnene og give dem gode muligheder for at lege i fællesskab i spændende og kreative udendørs omgivelser uanset handicap. Det lykkedes os ad flere omgange at skaffe økonomi til at indfri drømmen, og derfor sender vi også i dag en taknemmelig hilsen til de mange bidragydere, der kunne se ideen med legepladsen og har været med til at finansiere den".</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hovedparten af finansieringen til legepladsens samlede udgift på 1,4 mio. kr. kommer fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har støttet legepladsprojektet med 800.000 kr.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>"Vi har fået etableret flere forskellige legepladsmiljøer fordelt på hele vores matrikel, så børnene hver dag kan lade sig inspirere til ny leg. Vi glæder os utroligt meget til at tage imod børnene og se, hvordan de tager imod de nye omgivelser,"</em> siger Lisbeth Teilmann Dahl.<br></p><p><strong>Børnehuset Svanereden sender en meget stor tak</strong> til Den A.P. Møllerske Støttefond og til de andre bidragydere, som også har støttet. De øvrige midler er kommet fra Wilhelm Philip Stiftelsen, Elsass Fonden, More Play Puljen, Brd. E., S. og A. Larsens Legat samt fra Bornholms Regionskommune.<strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Fakta:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Sammenlægningen af Svaneke Børnehus og Mælkebøtten blev politisk besluttet i februar 2021.</li><li>Firmaet Kompan har tegnet og opført legepladsen.</li><li>I forbindelse med sammenlægningen er der opført en ny køkkenbygning, et soveområde til vuggestuebørnene samt lavet forskellige ombygninger.</li><li>Ledelse. Faglig pædagogisk leder Lisbeth T. Dahl har siden september 2022 været leder af de to dagtilbud og er nu leder af det nye Dagtilbud Børnehuset Svanereden.</li></ul><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/skib%20(002).jpg" alt="skib (002).jpg" style="margin:5px;" /><img src="/Nyheder/PublishingImages/landsby%20(002).jpg" alt="landsby (002).jpg" style="margin:5px;" /><br></div><p><br></p>
Støtte fra Nordea-fonden gør trailcenter ved Rytterknægten til en realitethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/e-Støtte-fra-Nordea-fonden-gør-trailcenter-ved-Rytterknægten-til-en-realitet.aspxStøtte fra Nordea-fonden gør trailcenter ved Rytterknægten til en realitet2023-03-27T22:00:00Z<p><strong>​En uddeling på 1.85 mio. kr. til Bornholms Regionskommune fra Nordea-fonden betyder, at den endelige finansiering af et trailcenter ved Rytterknægten er på plads. </strong></p><p>Trailcenteret bliver et samlingspunkt for gæster og aktiviteter i naturen, uanset om man vil løbe, ride, cykle, lege, vandre eller blot gå en stille tur i skoven. Bornholmere og turister, børn og voksne i alle aldre, samt sportsudøvere og naturelskere kan nu se frem til et trailcenter ved Rytterknægten.<br></p><p>Med Nordea-fondens støtte på 1.85 mio. kr. bliver trailcenteret på Bornholm en realitet. Den centrale placering ved Rytterknægten i Almindingen gør, at centeret bliver et samlingspunkt og vartegn for det aktive udeliv side om side med Kongemindet. Naturstyrelsen Bornholm stiller areal til rådighed for trailcenteret, der ved Rytterknægten kommer til at ligge som en naturlig del af Den Grønne Bølge og Højlyngsstien, områdets mountainbikespor og Bornholms cykelveje.</p><p>Her kommer både den aktive outdoorudøver, den stille naturnyder, turisten og vandreren. Trailcenteret bliver derved et fælles mødested for idrætsforeninger, skoler og selvorganiserede grupper, der bruger naturen - såvel som familier og enkeltpersoner, der bare gerne vil nyde en dag i skoven. Trailcenteret kommer til at rumme et mødelokale til foreninger og grupper, mulighed for opbevaring af grej, informationstavler samt et overdækket aktivitetsområde, der er åbent for alle døgnet rundt. Her bliver der plads til at mødes, slappe af, lave bål og spise madpakker.</p><p>Trailcenteret giver mulighed for at videreformidle, hvilke aktiviteter og muligheder der er i den bornholmske natur - og giver samtidig de besøgende ved udsigtstårnet Kongemindet og den lille café en ekstra oplevelse. Idéen om trailcentre er udviklet af DIF (Danmarks Idrætsforbund) og Lokale og Anlægsfonden. De har i samarbejde med DGI Bornholm, Naturstyrelsen Bornholm, brugergrupper og Bornholms Regionskommune arbejdet på at realisere et trailcenter på Bornholm. Projektet har en samlet anlægssum på ca. 3.3 mio. kr.</p><p> Herudover afsættes 600.000 kr. til aktiviteter i tilknytning til trailcenteret og 300.000 kr. til formidling af den gode naturoplevelse. Trailcenteret forventes at være klar til indvielse i løbet af 2024. </p><p><b>Tak til alle bidragydere<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udover støtten fra </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">Nordea-fonden</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, er projektet blevet til med støtte fra </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokale og Anlægsfonden</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">Brdr. E.A.S. Larsens fond</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> og </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">Sparekassen Bornholms Fond</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. Der skal lyde en meget stor tak til alle, der har støttet projektet, og dermed også virkeliggjort drømmen om et trailcenter på toppen af Bornholm.</span></p><p>Naturstyrelsen Bornholm stiller areal til rådighed og Bornholms Regionskommune er bygherre og vil stå for driften af trailcenteret, når det bliver taget i brug.<br></p><p><strong>Fakta om trailcenteret</strong> • Centralt mødested ved Rytterknægten i Almindingen. • Formålet er at understøtte det aktive udeliv på Bornholm. • Tæt på cafe, mountainbikeanlæg, udsigtstårn, vandre- og cykelruter. • 150 m2 bebygget areal, hvoraf ca. 100 m2 er overdækket. • Rummer mødelokale og mulighed for opbevaring af grej. • Pulje på 600.000 kr. til en treårig aktivitetsfase. • Pulje på 300.000 kr. til formidling af naturoplevelser og -aktiviteter. • Åbent for alle døgnet rundt. • Indvies i 2024.<br></p><p><strong>Kontakt vedr. projektet:<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektleder og Planlægger Andreas Lund Povlsen, mobil: 30 18 14 20.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Naturchef Louise Lyng Bojesen, mobil: 30 18 14 15.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Nordea-fonden: Kommunikationskonsulent Signe Balling på sb@nordeafonden.dk</span></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Skitseforslag%20MATTERS%20ARKITEKTER%20trailcenter.jpg" alt="Skitseforslag MATTERS ARKITEKTER trailcenter.jpg" style="background-color:transparent;color:inherit;margin:5px;width:603px;" /></p>
Hjemmeplejen inviterer dens brugere til dialog i et Brugerforumhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjemmeplejen-inviterer-dens-brugere-til-dialog-i-et-Brugerforum.aspxHjemmeplejen inviterer dens brugere til dialog i et Brugerforum2023-03-23T23:00:00Z<p><strong>Kommunens hjemmepleje har inviteret alle borgere, der modtager hjemmehjælp til et første møde i et Brugerforum, der går på tværs af øen. Brugerforum bliver borgernes mulighed for at mødes sammen med ledelsen af Hjemmeplejen og andre, der modtager hjemmehjælp. Initiativet er taget for at øge dialogen mellem Hjemmeplejen og dens brugere.</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p>Målet med at holde Brugerforum i Hjemmeplejen er, at give borgerne en mulighed for at komme i en tættere dialog med Hjemmeplejens ledere. Og omvendt give ledelsen en mulighed for at høre, hvad borgerne har på hjertet.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Christina Thorén Lilliedal, der er ældrechef i kommunen, siger:<br> <em>"Vi håber, at rigtig mange af vores borgere, som får hjemmehjælp, vil tage imod vores invitation til det første Brugerforum og bidrage til, at vi får en god dialog. Ved at lytte til, hvad borgerne mener, håber vi på, at vi kan skaffe os det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger og finde løsninger på, når det gælder hjemmeplejens fremtidige aktiviteter og organisering."</em></p><p>Brugerforum skal blandt andet bruges til at orientere borgerne, der modtager hjemmehjælp om, hvad der sker i øjeblikket i hjemmeplejen og til at få nuanceret og kvalificeret nogle af de beslutninger, som skal træffes i forhold til hjemmepleje. Forummet kan også inspirere til nye tiltag i hjemmeplejen.<br></p><p><strong>Borgere har modtaget personlig invitation<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Alle, der får hjælp af Hjemmeplejen, har modtaget et person</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ligt brev med invitationen enten via e-Boks eller almindeligt brev. Mødet er dog også kun for dem, der får hjemmehjælp leveret af kommunen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Det første <strong>Brugerforum i Hjemmeplejen bliver holdt den 17. april kl. 14.30-16.30</strong> i Aakirkebyhallerne, hvor brugerne også er velkommen til at tage en pårørende med.<br> <br>Der bliver budt på kaffe og kage, og derfor er <strong>tilmelding nødvendig</strong>. Borgere der modtager hjemmehjælp kan tilmelde sig ved at sende en mail til: <a href="mailto:brugerforum@brk.dk">brugerforum@brk.dk</a> eller ved at ringe på tlf.nr. 56 92 70 20 og oplyse, hvor mange der kommer.<br></p><p><br></p>

Energiø: Borgmesterens borgermøde

Kom til borgermødet

"Energiø for hele Bornholm"

Torsdag 30. marts
kl. 18.30-20.30
(dørene åbnes kl. 18.00)

Søndermarkshallen, Åkirkebyvej 136 Rønne

Vi byder på kaffe og lidt sødt.

Se programmet klik her