Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-031-og-lokalplan-nr.-102-for-et-område-på-Nexø-Mole---Trafikhavnen.aspxForslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnen<p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 12. december 2018 til og med den 6. februar 2019. </p><p>Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre projektet "Nexø Mole". Kommunalbestyrelsen har også tidligere givet tilsagn til en samarbejdsaftale vedr. indretning af bibliotek og borgerservice i tilknytning til genanvendelse af DLG´s bygninger på Nexø Havn. Udover at huse BRK funktioner skal projektet bl.a. indeholde restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og lejligheder. </p><p>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 102 for Nexø Mole og kommuneplantillæg nr. 031 samt miljørapport til offentliggørelse i 8 uger.</p><p>Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til lokalplanforslag</p><p><a href="https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf</span></a> </p><p>Link til forslag til kommuneplanramme <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 102, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at skulle udarbejdes en miljørapport som er er gennemført.</p><p>Miljørapporten kan ses på nedenstående link </p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618500/Miljoerapport-NX-Mole.pdf"><span style="text-decoration:underline;">miljørapport</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618518/Afgraensninigsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">afgrænsningsnotat</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618515/Screeningsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">screeningsnotat</span></a></p><p> </p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne<br><strong>Tlf. 5692 2108 eller 5692 0000</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><strong>  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span>. </p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. februar2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br><strong> </strong>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.<strong> </strong>De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p><strong>Klage til Planklagenævnet</strong></p><p>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.</p><p>Du klager via klageportalen, som du finder via <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">virk.dk</span></a>. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.</p><p>[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.</p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/"><span style="text-decoration:underline;">Se betingelserne for at blive fritaget her</span></a>.</p><p><strong>Klagefrist</strong></p><p>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p><strong>Opsættende virkning</strong></p><p>En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.</p><p><strong>Søgsmål</strong></p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. </p><p> </p>
Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og Tejnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-aflysning-af-lokalplan-3-11-for-etablering-af-et-bogtrykkeri-på-Tejnvej-og-del-af-3-13-for-et-sommerhusområde-p.aspxForslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og Tejn<p><strong>Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 </strong><strong>for</strong> <strong>etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej</strong> <strong>og del af 3-13 for et sommerhusområde på Æbleplantagen, Allinge</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2018 at sende et forslag i høring for at ophæve den forældede lokalplan 03-11 for etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej i Allinge og den del af lokalplanen 03-13 for et sommerhusområde, som er gældende for det østligste område af matrikelnr. 369am Allinge-Sandvig markjorder. Hensigten hermed er at imødekomme en ansøgning om udstykning af matrikelnr. 369am, da planerne om at etablere et bogtrykkeri ikke er blevet realiseret. </p><p>Høringsperioden på 4 uger er fra den 12. december 2018 til og med den 9. januar 2019. </p><p>Forslaget kan ses på nedenstående link:</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310</span></a> </p><p><strong>Henvendelse skal ske til:</strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p>Ullasvej 23</p><p>3700 Rønne</p><p>Tlf. 56922107 eller 56920000</p><p>For annonceringen står Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, telefon 56 92 00 00, mail Plan@brk.dk.</p><p><strong>Indsigelsesmulighed<br></strong>Bemærkninger eller indsigelser til aflysningsforslaget skal være kommunen i hænde senest onsdag den 9. januar 2019. Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p>Indsigelser fremsendes til:</p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p>
Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-regulering-af-grøft;-Stenløsevej-11.aspxAnsøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11<p>​</p><p><strong>Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11, 3770 Allinge </strong></p><p>Patrick Steinlein har den 4. december 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandløb. <br><br></p><ul><li><strong>Projektets placering</strong><br>Stenløsevej 11, 3770 Allinge, matrikel 20d, Olsker. <br>Ejer: James Gerard Constable. </li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er, at fjerne en faskine og erstatte denne med et lille naturligt vandløb, som forbinder grøfter opstrøms og nedstrøms. </p><p><strong>Projektredegørelsen</strong><br>Projektredegørelsen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb. Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb. </p><p><strong>Høring</strong><br>Projektet vil være i offentlig høring jf. Vandløbsloven i 4 uger. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 7. januar 2019. <br></strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

BRK får 350.000 kr. til byfornyelse af Pederskerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-får-350.000-til-byudvikling-af-Pedersker.aspxBRK får 350.000 kr. til byfornyelse af Pedersker2018-12-11T23:00:00Z<div><strong>Bornholms Regionskommune (BRK) har i dag har fået positivt svar på sin ansøgning til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Kommunen modtager 350.000 kroner til byfornyelse af Pedersker-Sømarken.</strong></div><div><strong></strong> </div><div>Ud af i alt 91 ansøgninger har et udvalg fra Erhvervsministeriet udpeget 34 projekter som særligt perspektivrige i forhold til at fremme udviklingen i landdistrikterne og på de små øer.</div><div> </div><div>Bornholms Regionskommune er blandt de 34 kommuner og har i dag fået tilsagn om, at kommunen vil modtage 350.000 kroner til et forsøgsprojekt i Pedersker-Sømarken.<br><br>Forsøgsprojektet har til formål at igangsætte en omstilling der skal gøre Pedersker-Sømarken til et bæredygtigt lokalsamfund. Det skal ske ved at lave et såkaldt Living-lab (lokalt samfundslaboratorium) og gennemføre en række initiativer der er baseret på tre økonomiske drivkrafter: den kooperative økonomi; oplevelsesøkonomien og den cirkulære økonomi.<br><br>BRK ønsker at folde projektet, der har fokus på genanvendelse i cirkulære systemer og genbrugs- og delesystemer, ud så det kommer til at omfatte flere dele af lokalsamfundet. Herunder også blive synliggjort i byrum og blive en integreret del af det lokale mødested med Pedersker Brugsforening som omdrejningspunkt. <br></div>
Campus hædret som Årets Byggerihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Campus-hædret-som-Årets-Byggeri.aspxCampus hædret som Årets Byggeri2018-12-09T23:00:00Z<p>​<strong>Byggebranchen har kåret Campus Bornholm som Årets Byggeri 2018 i en prestigefuld, national konkurrence. Uddannelsesinstitutionen har vundet prisen i en åben kategori.</strong></p><p>Over 50 forskellige byggerier var nomineret til prisen som Årets Byggeri 2018 i de tre kategorier Bolig, Åben og Erhverv. Men det blev Bornholms nye Campus, der løb med prisen i den nationale konkurrence i kategorien; Åben.</p><p>I følge Tidende lagde dommerne blandt andet vægt på, at Campus Bornholm samler gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser under samme tag. I begundelsen for valget lyder det:<br><br>"Campus Bornholm skaber ligeværd blandt de unge i deres valg af uddannelse. På Campus samles alle øens uddannelser efter folkeskolen, og skolen er således et tiltrængt opgør med den udbredte praksis at adskille de unge i boglige og faglærte uddannelser. Med fine, gennemtænkte og fælles rammer viser vi de unge og deres forældre, at vi som samfund værdsætter alle lige højt uanset hvilken uddannelse og fremtidig jobfunktion, de vælger. Det har Danmark og dets unge brug for – og fællesskabet på Bornholm vil styrkes."<br><br>Dommerkomiteen består af repræsentanter fra byggeriets førende aktører. Prisen overrækkes på Campus onsdag 12. december klokken 15.00. </p>
Borgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitikhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgere-inviteres-til-at-komme-med-input-til-en-folkesundhedspolitik.aspxBorgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitik2018-12-05T23:00:00Z<p>Bornholm skal have en ny sundhedspolitik, der vedkommer alle borgere på øen. Derfor er der heller ikke bare tale om, at Bornholm skal have en sundhedspolitik, men en FOLKEsundhedspolitik.<br><br>Ønsket kommer fra politikerne, og håbet er, at kunne lancere en folkesundhedspolitik der kan forebygge sygdomme og fremme sundhed hos alle bornholmere - og dermed også skabe større social lighed i borgernes sundhed.  </p><p>Chef for kommunens Center for Sundhed, Trine Dorow siger:</p><p>"Det er godt set af politikerne. Trivsel og sundhed er et anliggende for os alle sammen og skal ses i et bredt perspektiv. Vi er nødt til at involvere alle, hvis det skal lykkedes os at vende den dårlige sundhedsprofil vi desværre har på Bornholm. Vores ønske er, at vi kan ende op med en folkesundhedspolitik, som afspejler bornholmerne og kommer ud og lever i virkeligheden og dagligdagen – den skal ikke ligge og samle støv i en skuffe i kommunen."</p><h2>Kom til samtalesalon</h2><p>For at involvere bornholmerne i tilblivelse af folkesundhedspolitikken inviterer Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed til en samtalesalon med temaet "Hvad er et godt liv for dig" i begyndelsen af det nye år. Ved mindre borde vil en vært invitere deltagerne til en samtale om sundhed og trivsel. Der vil blive serveret et let, gratis måltid mad ved arrangementet, som finder sted torsdag 17. januar kl. 16.30-19.30 i Aakirkebyhallerne. Alle er velkomne, men tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Også kommunalbestyrelsens medlemmer og repræsentanter fra en række relevante organisationer vil blive inviteret.   </p><p>Center for Sundhed håber på, at mange forskellige bornholmere vil deltage.</p><p>"Det er vigtigt for udvikling og forankring af den kommende folkesundhedspolitik, at vi får inddraget mange forskellige gruppers forståelse og syn på sundhed – det gælder såvel den borgere med et udsat helbred, børnefamilien som arbejdsgiveren," siger Trine Dorow.</p><p>Inputtet fra samtalesalonen vil blive taget med i den øvrige proces hen imod en endelig folkesundhedspolitik, som man forventer, at kommunalbestyrelsen vil beslutte inden sommerferien 2019.</p><p><img alt="Plakat BRK-sundhed november 2018.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Plakat%20BRK-sundhed%20november%202018.png" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/Plakat%20BRK-sundhed%20november%202018.png">Invitation til download</a></p><p> </p>
BRK køber det tidligere Dams Hotel i Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-køber-det-tidligere-Dams-Hotel-i-Rønne.aspxBRK køber det tidligere Dams Hotel i Rønne2018-12-03T23:00:00Z<strong>​Med etableringen af Campus har BRK fået mulighed for at købe Krystalgade 9-11, hvor VUC boede. Huset købes nu for at have mulighed for på sigt at kunne samle en række kulturelle og andre aktivitetsskabende tilbud i Rønnes bymidte. </strong><br><br>På sit seneste møde besluttede kommunalbestyrelsen at købe det tidligere Dams Hotel i Krystalgade 9-11. Bygningen, der er fra 1910 og har et areal på 2444 kvadratmeter, har senest været hjemsted for VUC uddannelserne, der i dag bor på Campus.<br> <br>Med samlingen på Campus er flere aktiviteter rykket ud af bymidten,  men der er dog et fortsat politisk ønske om at sikre liv og aktiviteter i øens største bycentrum. Med købet af bygningen i Krystalgade åbnes der op for mange nye muligheder for at skabe liv i bymidten, og der er flere ideer på tegnebrættet. Et bud er at samle kulturskolens aktiviteter, som blandt andet er undervisning i musik, drama og billedkunst, i fælles faciliteter. <br><br>Borgmester Winni Grosbøll siger:<br><br>"Købet af bygningen i Krystalgade 9-11 indeholder store perspektiver i forhold til at etablere et kulturhus med omdrejningspunkt i Kulturskolen, der omfatter musik-, billed- og dramaskolen. Bygningen kan give et fælles, inspirerende og fagligt miljø omkring undervisningen og kultur generelt. Hvis man gjorde det, ville det også øge lærernes og elevernes mulighed for at møde hinanden på tværs af interesser og faglighed – og bygningen kan komme til at fungere som et vigtigt mødested for børn, unge og deres forældre."<br><br>Kulturskolen blev organisatorisk lagt sammen for ca. tre år siden, hvor den fik fælles ledelse og administration. Siden er der arbejdet med at styrke og understøtte samarbejdet på tværs af de tre kerneområder; musik, drama og billedkunst. I øjeblikket undersøges mulighederne for at tilføje en danseafdeling og en forfatterskole.<br><br>"Jeg er helt sikker på at det kan blive et fantastisk hus med masser af liv og en summen af musik, teater og unge mennesker. Ud over Kulturskolen vil det være oplagt at undersøge, om vi kan samle en række andre aktiviteter, som i dag ligger mere spredt, men kan sikre liv til Store Torv efter flytningen af Campus. Vi håber, at det netop igangsatte samarbejde med RealDania om en masterplan for udviklingen af Rønne kan blive understøttet yderligere igennem, at vi nu har købt Krystalgade 9-11," siger Winni Grosbøll.<br><br>I første omgang kommer bygningerne dog til at stå tomme, mens det endeligt afklares, hvad bygningerne skal bruges til, og hvad det eventuelt kræver af tilpasninger af lokalerne.<br>
Nu går arbejdet med Rønnes strategiske udviklingsplan i ganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-går-arbejdet-med-Rønnes-strategiske-udviklingsplan-i-gang.aspxNu går arbejdet med Rønnes strategiske udviklingsplan i gang2018-12-02T23:00:00Z<p>Et hold bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield | RED har efter en tilbudsrunde fået tildelt opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen skal være færdig om et halvt år, hvorefter den skal behandles i kommunalbestyrelsen. Realdania støtter planarbejdet. </p><p><strong>Rådgivere med mange forskellige kompetencer</strong><br>Arbejdet ledes af Ditte Marquard fra Urland, som fortæller, at det er en spændende, stor og også kompleks opgave, som ligger foran hendes hold:<br>”Vi skal jo arbejde med hele byen, og vi skal have tænkt flest mulige aspekter sammen for at kunne udvikle en god og langsigtet plan. Vi har derfor sammensat et bredt team, som dækker en vifte af fagligheder fra trafik over detailhandel, boligmarked, by- og kulturliv til turisme, inddragelse og byplanlægning.”<br>Ditte fortæller endvidere, at teamet nu går i gang med en række analyser, som i løbet af foråret vil blive omsat til en strategisk udviklingsplan. Udviklingsplanen vil både udpege en samlet retning for byens udvikling og pege på en række konkrete nedslagspunkter, som regionskommunen i samarbejde med resten af byen kan gå i gang med. <br> <br><strong>Dialog og opbakning er afgørende</strong><br>Søren Møller Christensen fra carlberg/christensen bor på Bornholm og vil særligt have fokus på inddragelse:<br>”Vi vil bruge megen energi på at være i dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet, og det er et succeskriterium for os, at der bliver bred opbakning til udviklingsplanen. Vi skal udvikle en plan og et fælles fokus, som gør at byen formår at trække i samme retning.”<br>Søren Møller Christensen vil i den kommende tid gå i dialog med en række af de centrale aktører. Derudover vil der blive afholdt åbne arrangementer, hvor alle interesserede borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan komme til orde.</p><p><strong>Det er nu, og vi skal gøre det sammen</strong><br>Borgmester Winni Grosbøll ser meget frem til at få sat gang i arbejdet:</p><p>”Jeg tror, at det her er et afgørende øjeblik for Rønne. Der er forandring og grøde i byen, og med den økonomiske støtte fra Realdania har vi mulighed for at få udviklet en visionær udviklingsplan for Rønne, som kan omsætte forandringerne til en langsigtet og robust udvikling.”<br>Borgmesteren håber samtidig, at hele byen er klar til at gå ind i arbejdet:<br>”Vi skal gøre det her sammen. Det er mit håb, at det her bliver hele byens plan, og at vi i fællesskab vil arbejde på at indfri de mål, som vi får sat op.”</p><p>Projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania bakker op om borgmesterens fokus på samarbejde:<br>”Jeg er ikke i tvivl om, at de udpegede rådgivere kommer til at udarbejde en god udviklingsplan. Det er et kompetent og bredt funderet hold, som har erfaringer fra mange andre lignende projekter. Men en udviklingsplan er ikke bedre end den tro, som borgerne, foreningerne, erhvervslivet, politikerne og embedsværket har på den. Jeg håber derfor, at I får en bred og engageret debat, som både munder ud i en god strategisk udviklingsplan, og en fælles tro på, at I kan udvikle Rønne til at blive en endnu bedre by end i dag.”<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her