Webbanner_1920x1080_1_slide_BRK_wwwWebbanner_1920x1080_1_slide_BRK_wwwhttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
Overgang fra dagtilbud til skoleOvergang fra dagtilbud til skoleKlik for at se en film fra projekt om overgang fra dagtilbud til skolehttps://vimeo.com/250577727, https://vimeo.com/2505777271
Ungeprojekt_750x350Ungeprojekt_750x350https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/L%C3%A6r-at-tackle-angst-og-depression.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/L%C3%A6r-at-tackle-angst-og-depression.aspx0
Har du mistanke om rotter?Har du mistanke om rotter?Klik for at anmelde rotter, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.https://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Skadedyr.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Skadedyr.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Besætningsændringer på husdyrbrug - 18. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug---18.-januar-2018.aspxBesætningsændringer på husdyrbrug - 18. januar 2018<p>​Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagen er behandlet i henhold til §§ 29-30 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186840" target="_blank">bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</a></p><p> </p><ul><li><strong>På Stamperegård, Svanekevej 37, Østermarie, 3751 Østermarie ændres svinebesætningen fra 450 årssøer og 16.750 producerede smågrise (7,3-34 kg) til 450 årssøer og 17.431 producerede smågrise (7,1-33 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 15. februar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 18. januar 2018.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 11. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-januar-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 11. januar 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af lager på Bygaden 13, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Udstykning af Storegade 41, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Udstykning af Pedersker Hovedgade 58, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 8. februar 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Forslag til lokalplan 098, Solcellepark ved Kannikegårdsvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-098,-Solcellepark-ved-Kannikegårdsvej.aspxForslag til lokalplan 098, Solcellepark ved Kannikegårdsvej<p>​Den 22. december 2017</p><strong></strong><p><br>Kommunalbestyrelsen vedtog 21. december 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 098 og forslag til kommuneplantillæg nr. 025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring i otte uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre en solcellepark på op til ca. 23 ha.</p><p><br>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene med tilhørende miljørapport skal være Teknik & Miljø i hænde <strong>senest mandag den 16. februar 2018</strong>.<br></p><ul><li>enten på adressen Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge, </li><li>eller på mailadressen <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>.</li></ul><p><br>Planerne kan ses her på siden i den blå boks, eller ved henvendelse til Teknik & Miljø, telefon 56 92 00 00, mail <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a></p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr<br>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p>

 Nyheder

 

 

Kom til informationsmøde på 10. klasseskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-til-informationsmøde-på-10.-klasseskolen.aspxKom til informationsmøde på 10. klasseskolen2018-01-16T23:00:00Z<h3>10. KLASSESKOLEN - den sikre vej til uddannelse!</h3><p><strong>Kom og hør nærmere om DE FORSKELLIGE uddannelsesretninger! </strong></p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse! </p><p>Vi har informationsaften for interesserede elever og forældre </p><p><strong>tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00 på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne. </strong></p>
Lær at tackle angst og depressionhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lær-at-tackle-angst-og-depression.aspxLær at tackle angst og depression2018-01-09T23:00:00Z<p>​</p><ul><li>Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller isoleret?</li><li>Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer?</li><li>Vil du møde andre unge, der har det ligesom dig? </li></ul><p><br><strong>LÆR AT TACKLE angst og depression </strong>er et kursus til dig mellem 15 og 25 år, som oplever tegn på angst og/eller depression.</p><p>På holdet møder du andre, der ligesom dig oplever tegn på angst og depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression.</p><p>På holdet får du redskaber til at tackle de ting som er svære, når man har symptomer på angst og/eller depression. </p><p>Kurset er gratis og varer 7 uger, hvor i mødes 2,5 time én gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.</p><p>Kurset starter op i marts 2018.</p><p>Er du interesseret i at deltage på kurset, eller har du spørgsmål, så kontakt Udviklingskonsulent Lulu Jacobsen, Psykiatri og Handicap, <a href="mailto:lulu-ann.jacobsen@brk.dk">lulu-ann.jacobsen@brk.dk</a> telefon 56 92 77 95.</p>
Skoleindskrivning til børnehaveklassehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skoleindskrivning-til-børnehaveklasse.aspxSkoleindskrivning til børnehaveklasse2018-01-07T23:00:00Z<p>​Så er indskrivningen til børnehaveklasse 2018/2019 i gang.</p><p>Indskrivningen foregår digitalt i <strong>perioden 8. januar til 2. februar 2018</strong>. </p><p>Forældre til børn født i 2012 (2011) skal give kommune besked om skoleønske via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.</p><h3>Hvordan ?</h3><p>1. <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> - på forsiden er en boks: Skoleindskrivning 2018/2019 – Log på med Nem-ID.<br>2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.<br>3. På sidste skærmbillede trykker du ”godkend”, hvorefter du får en kvittering.</p><h3>Besked om den endelige skoleplacering ?</h3><p>Primo april 2018 kan du igen logge på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> – Skoleindskrivning 2018/2019 – med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.</p><h3>Information og spørgsmål</h3><p>På Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> kan du søge mere information omkring indskrivning til børnehaveklasse, udsættelse af skolestarten, privatskole m.m. <br>Har du yderligere spørgsmål til indskrivningen kan du kontakte Pladsanvisningen<br>Helle Juul 56 92 30 25 eller Anette Post 56 92 30 22.<br></p>
Information til alle pensionisterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Information-til-alle-pensionister.aspxInformation til alle pensionister2018-01-02T23:00:00Z<h3>Pensionsberegning</h3><p>Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse på skat.dk</p><h3>Helbredstillæg og helbredskort</h3><p>Kommunen sender nyt helbredskort til de pensionister, der er berettiget, som har haft helbredskort i 2017. Du modtager som hovedregel dit helbredskort i din digitale postkasse og skal selv printe det ud. Hvis du er fritaget for digital post, skal du vente på at modtage helbredskortet pr. brev.</p><p>Hvis du ikke tidligere har haft helbredskort, kan du søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller du modtager førtidspension efter de gamle regler. Du skal søge via borger.dk.</p><p>Du skal huske altid at medbringe dit helbredskort, hvis du ønsker at få tilskud til behandling.</p><h3>Almindeligt helbredstillæg</h3><p>Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.</p><h3>Udvidet helbredstillæg </h3><p>Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. <br>Husk at du altid skal søge inden du får udført behandlingen. De fleste leverandører har mulighed for at hjælpe dig med at søge hos kommunen.</p><h3>Ældrecheck</h3><p>Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.</p><h3>Spørgsmål</h3><p>Du kan finde yderligere oplysninger og skal ansøge på borger.dk<br>Henvendelser omkring helbredskort, ældrecheck og pension bedes rettet til Udbetaling Danmark tlf. nr. 70 12 80 61.</p>
Nexøs byudviklingsplanhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nexøs-byudviklingsplan.aspxNexøs byudviklingsplan2017-12-20T23:00:00Z<p><strong>Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø prioriterer ønskerne til Nexø boligområde</strong><br><br>Mandag den 18. december holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit fjerde arbejdsgruppemøde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus. Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Østbornholms Turistforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Mødet satte fokus på ønskerne til udviklingen af Nexø bymidte. </p><p><strong>Prioritering af projekter </strong><br>I arbejdet frem mod et oplæg til styregruppen i januar 2018, er arbejdsgruppen gået i gang med konkretisering og prioritering af idéer, projekter og tiltag. På dette møde blev der stillet skarpt boligområdet i Nexø. Det var det sidste møde i rækken af prioriteringsmøder, som er blevet gjort i forhold til havnen, bymidten og boligområdet i Nexø. <br>Strategien for Nexø inddeles i tre store dele: byudviklingsplan, konkrete projekter og driftsopgaver. Dertil kommer beskrivelse af proces og projektorganisering for det videre arbejde med hvert enkelt af de konkrete projekter. Arbejdsgruppen arbejder videre med den konkrete formulering af strategien i januar måned, hvor arbejdsgruppen også inviterer alle borgere i Nexø til at komme med idéer og input til udviklingen.</p><p><strong>Foreningerne ønsker et nyt boligprojekt </strong><br>Befolkningstal viser at ca. 75 % af Bornholms befolkning bosætter sig 1-3 km fra kysten. Nexø er i kraft af sin placering langs kysten et attraktivt sted at bosætte sig og har gode muligheder for at tiltrække tilflyttere. Arbejdsgruppen ønsker at skabe nye og spændende boligprojekter i Nexø og pegede på mødet på et boligområde på bakken ved Ibskervej som et muligt byggefelt til fx et moderne bofællesskab til både ældre og børnefamilier. Lignende bofællesskaber skyder op rundt omkring i landet, bl.a. i Trekroner ved Roskilde, så der vil være erfaringer at trække på fra lignende projekter. <br>Nexø Havn har solgt Nordfilet grunden til en investor, der ligeledes ønsker at bygge boliger. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse frem til en spændende dialog og koordinering om Nexøs boligudvikling med den nye investor. </p><p><strong>Nexø Idékontor </strong><br>Arbejdsgruppen åbner den 1. januar et idékontor i et lokale på Sdr Hammer 2c i Nexø. Formålet med kontoret er at sikre at udviklingen af Nexø og processen omkring udviklingen bliver synlig og gennemskuelig for alle Nexøs borgere. Kontoret er et nyt princip for borgerinddragelse som afprøves i forbindelse med udviklingen af Nexø, og kan være med til at skabe præcedens for fremtidige udviklingsprocesser. Det første arrangement holdes den 10. januar, hvor arbejdsgruppen præsenterer sit arbejde med prioriteringer for Nexøs udvikling, og alle har mulighed for at komme med input og idéer. <br> <br><strong>For yderligere oplysninger kontakt venligst:</strong><br>Dorthe Møller Paulsen, projektleder i Center for Teknik og Miljø, telefon 5692 2053, e-mail: <a href="mailto:Dorthe.Paulsen@brk.dk">Dorthe.Paulsen@brk.dk</a> </p><p><br><strong>Fakta:</strong><br>Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen består i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejder på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. Strategien fra arbejdsgruppen forelægges styregruppen i januar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. <br></p><p><strong>Arbejdsgruppen består af: <br></strong><br>Østtinget: Mogens Vibe (formand)<br>Erhvervsgruppe Øst: Niels Plum (formand), Martin Andersen (næstformand)<br>Østbornholms Turistforening: Kirstin Blomgren (formand)<br>Nexø Borgerforening: Jens Christian Kofoed (formand), Allan Møller (næstformand) <br>Nexø Havn A/S, Carsten Andersen (administrerende direktør)<br><strong>Bornholms Regionskommune</strong>: <br>Dorthe Møller Paulsen (projektleder), Jens Kofod (arkitekt), Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent), Martin Petersen (leder af Plan og Projekter)<br></p><p><strong>Styregruppen består af: </strong><br>Winni Grosbøll (borgmester), <br>Erik Lund Hansen (formand for Fritids- og Kulturudvalget), <br>Carsten Scheibye (formand for Teknik – og Miljøudvalget), <br>Søren Schow, (formand, Nexø Havn A/S), <br>Henrik Erichsen, (næstformand, Nexø Havn A/S), <br>Carsten Andersen, (administrerende direktør, Nexø havn A/S) <br>Steen Birkedal (sekretariatschef), <br>Martin Petersen (leder af Plan og Projekter).  <br><br>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

skilt

Skoleindskrivning 2018/2019

Så er det tid til skoleindskrivning til 0. klasse.

Klik på link og log ind med NemID.

Skoleindskrivning