Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 13 september 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Landzonetilladelser-pr.-13-september-2021.aspx Landzonetilladelser pr. 13 september 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af sø - Borrelyngvej 23, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af havepavillon - Røvej 23, 3760 Gudhjem,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af sauna - Sdr Landevej 32, 3730 Nexø,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 11. oktober 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> </div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/VIL-DU-VÆRE-MED-TIL-AT-BESTEMME-HVORDAN-SKOVEN-SKAL-SE-UD.aspxVil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?<p>​</p><div><strong>Workshop om skovrejsning vest for Kannikeskoven </strong></div><div><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kannikegårdsskoven.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for <strong>Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel</strong>. </div><div><br></div><div>En bynær skov kan indeholde mange elementer: <br></div><div><br></div><div><ul><li>Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang </li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>V<span style="background-color:transparent;color:inherit;">andhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>Hø<span style="background-color:transparent;color:inherit;">je, man kan slå kolbøtter på </span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">nge med blomster, der gerne må plukkes </span></li><li>T<span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule </span></li><li>I<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ndhegninger til hundeluftning </span></li><li>S<span style="background-color:transparent;color:inherit;">tier at gå ture på </span></li><li>F<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ind selv på mere </span></li></ul></div><div><br></div><div>Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.<br></div><div><br></div><div>Link til <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/områdefornyelse%20Aakirkeby/Sider/Nyheder.aspx" target="_blank">projektsiden</a> <br></div><div><br></div><div><br><br></div><p><br></p>
Tilladelse til vandløbsreguleringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering,-Aspevej-3.aspxTilladelse til vandløbsregulering<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere vandløb på ejendommen<br></div><div><br>Projektet er placeret på :<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Hallegaard<br>Aspevej 3, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3751 Østermarie, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">matr. 47e og 48a, Østermarie, </strong></li></ul></div><div><br></div><div>i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, der omhandler vandløbsregulering.  </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Ansøgerne ønsker at genskabe de hydrologiske forhold, der var på ejendommen inden man begyndte at grave grøfter og dræne, for at få vandet væk fra jordene. I projektet nedlægges eksisterende vandløb på ejendommen og vandet ledes overfladisk gennem engene i et mindre trace mod eksternt vandløb.  </div><div><br></div><div><strong>Klage</strong>  </div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </div><div>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 4. oktober 2021</strong>.  <br><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div><strong>Kontakt</strong></div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk<br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Brevstemmeafgivning - kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Brevstemmeafgivning---kommunalbestyrelses--og-regionsrådsvalg.aspxBrevstemmeafgivning - kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg2021-09-28T22:00:00Z<h1>​Sådan kan du stemme via brev<br></h1><p><strong>Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet 16. november 2021</strong></p><p>Der kan brevstemmes i perioden 5. oktober – 12. november 2021 på Borgerservice i Rønne og Nexø:<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-default"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:50%;"><strong>Rønne, Landemærket 26</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:50%;"> </td></tr><tr><td class="brkTable-default">Mandag</td><td class="brkTable-default">10.00 – 16.00 </td></tr><tr><td class="brkTable-default">Tirsdag </td><td class="brkTable-default">12.00 – 16.00</td></tr><tr><td class="brkTable-default">Torsdag</td><td class="brkTable-default">10.00 – 17.00</td></tr><tr><td class="brkTable-default">Fredag</td><td class="brkTable-default">10.00 – 13.00</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Fredag den 12. november er der åbent fra kl. 09.00 til kl. 16.00. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup og sort filtpen.</span></p><p> </p><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-default"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:50%;"><strong>Nexø, Kildestræde 20 </strong></td><td class="brkTable-default" style="width:50%;"> </td></tr><tr><td class="brkTable-default">Onsdage</td><td class="brkTable-default">09.00 – 15.00</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Herudover</strong> kan der brevstemmes på Borgerservice i Nexø og Rønne:<span style="text-align:center;background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li><strong>Lørdag den 30. oktober 2021, kl. 10.00 – 12.00.</strong><strong> </strong></li><li><strong>Lørdag den 6. november 2021, kl. 10.00 – 12.00.</strong> </li></ul><p><b>Tidsbestilling på Borgerservice<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning hos Borgerservice på </span><a href="http://www.brk.dk/" style="background-color:transparent;">www.brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, på den måde bliver dit besøg kort og præcist. Det er også muligt at møde op i åbningstiden uden tidsbestilling.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Mulighed for brevstemmeafgivning i eget hjem<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, har mulighed for at brevstemme i hjemmet den 9. november 2021, hvis der er ansøgt herom.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Fra tirsdag den 19. oktober 2021</strong> kan der <strong>søges om</strong> at stemme fra eget hjem. Du søger om dette ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning. <br>Du finder en ansøgningsblanket på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> – eller du kan søge ved at kontakte Borgerservice.</p><p><strong>Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Brevstemmeafgivning i boformer og boliger<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vælgere der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger kan også brevstemme i boformen eller boligen:</span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Plejehjem og beskyttede boliger.</li><li>Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold. </li><li>Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.</li><li>Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale. </li></ul><p>Vælgere der bor <em>på andre boformer i midlertidige ophold,</em> kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem. Brevstemmeafgivningen vil foregå den 9. november 2021, hvis der er ansøgt herom.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Vælgere der bor i <em>øvrige almene ældreboliger</em>, der er omfattet af lov om almene boliger med videre - og <em>øvrige ældreboliger</em>, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt <em>lette kollektivboliger,</em> kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.<br></p><p><strong>Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mulighed for brevstemmeafgivningen starter fra disse institutioner, tirsdag den 5. oktober 2021.</span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Mulighed for at ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted, end det de er tildelt.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Har vælgeren brug for hjælpemidler på valgstedet, kan man søge om at blive flyttet til Rønne afstemningssted. Her vil der være en stemmeboks som er indrettet med hjælpemidler, blandt andet: justerbart bord, lup og sort filtpen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Ændringen af valgsted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt bliver ansøgningen godkendt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Skema til at søge om at ændre afstemningssted kan hentes på www.brk.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.<br></p><p><b>Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet med ønske om ændret afstemningssted er; mandag den 8. november 2021 kl. 12.00<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej.</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><h2>Hvis der er spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning, kan Borgerservice kontaktes på telefon: 56 92 00 00.<br></h2><p><strong> </strong></p>
Årets elevtal: Bornholms folkeskole fastholder fremganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Årets-elevtal-Bornholms-folkeskole-fastholder-fremgang.aspxÅrets elevtal: Bornholms folkeskole fastholder fremgang2021-09-15T22:00:00Z<p><strong>Den årlige opgørelse af elevtallet på øens grundskoler er netop gjort op. Samlet set er elevtallet faldet med 66 børn på øen, men folkeskolerne fastholder en lille fremgang i elevtallet.</strong></p><p>Det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm er den 6. september i år opgjort til at være i alt 3.934 elever imod 4.000 elever den 5. september sidste år. Der ses således et samlet fald på 66 elever i grundskolen på Bornholm, hvilket svarer til et fald på ca. 1,7 procent. Fald i antallet af elever i grundskolen på Bornholm skyldes blandet andet den demografiske udvikling på øen, hvor der ses et stadigt fald i antallet af børn og unge mellem fem og 15 år frem til år 2026. </p><p>Eleverne er fordelt med 2.591 elever i folkeskolen (0.-9. klasse, 10. klasseskolen, Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Heldagsskolen og Kildebakken) svarende til 65,86 procent af det samlede antal elever i den samlede grundskole. Ved opgørelsen den 5. september sidste år svarede den samlede andel af elever i folkeskolen til 65,42 procent. Der er pr. 6. september i år registeret 1.343 elever på de bornholmske fri- og privatskoler, hvilket svarer til 34,14 procent imod 34,58 procent den 5. september sidste år.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Der ses altså et samlet fald i antal elever i grundskolen på Bornholm, men en lille stigning i det samlede antal elever i den bornholmske folkeskole set i forhold til sidste års opgørelse.<br> <br>Formand for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis kommenterer tallene således:<br></p><p>"Det går stille og roligt i den rigtige retning for den bornholmske folkeskole, som er blevet styrket de senere år. Vi er i gang med et langt sejt træk, og der er generelt en god stemning og stor vilje til at gøre en ekstra indsats ude på skolerne, som også har klaret sig godt igennem den langvarige Corona-krise."<br> <br>Svartingedal Skolen står for den største stigning i antal elever med en fremgang på 16 procent, hvilket primært skyldes, at skolen i skoleåret 2021/2022 har fået udvidet med 8. klassetrin i overbygningen.<br> <br>Kongeskærskolen har en stigning i elevtallet på 10,97 procent set i forhold til 5. september 2020. Stigningen i antal elever ses primært på 3. og 5. klassetrin. Herudover har skolen flere elever i 0. klasse pr. 6 september i år end de to foregående år. På Paradisbakkeskolen ses en fremgang på 3,75 procent, som er pænt fordelt på alle klassetrin, med en lille overvægt i overbygningen.</p><p>Åvangsskolen, Søndermarksskolen og Hans Rømer Skolen har alle tre et fald i antallet af elever på mellem tre og ni procent, hvilket dog er et mindre fald end ved opgørelsen pr. 5. september 2020. Elevtallet på 10. klasseskolen falder med 6,33 procent set i forhold til 5. september 2020. </p><p>Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen har oplevet et fald på tre elever fra 5. september 2020 til 6. september i år, hvilket giver et fald på ca. 11 procent. Både Heldagsskolen og Kildebakken oplever et fald i antal elever pr. 6. september 2021. Heldagsskolen har pr. 6. september 2021 58 elever indskrevet mod 61 elever sidste år. Kildebakken har 62 elever indskrevet pr. 6. september 2021 mod 66 elever pr. 5. september sidste år. Heldagsskolen oplever således et fald i elevtallet på 4,92 procent og Kildebakken et fald på seks procent i forhold til 5. september sidste år.<br><br></p>
Følgegruppe tilfreds med rapport for Ældreanalysenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Følgegruppe-tilfreds-med-rapport-for-Ældreanalysen.aspxFølgegruppe tilfreds med rapport for Ældreanalysen2021-09-14T22:00:00Z<p><strong> </strong><strong>Medlemmerne af følgegruppen for Ældreanalysen er blevet præsenteret for de endelige resultater af processen. Gruppen har gennem de sidste tre år fulgt kommunens analyse af ældreområdet og fik i fredags præsenteret den endelige rapport for analysearbejdet.</strong></p><p>Helt overordnet blev der på følgegruppens møde udtrykt glæde over, at der blæser nye og mere positive vinde over området, og at der er sat gang i en større kulturforandring med dialogen i centrum. Borgmester Thomas Thors kaldte det, at det er lykkedes at <em>"ændre humøret i vores organisation".</em></p><p>Ældreanalysens rapport bygger på syv indsatsområder, som har været under lup i perioden; <strong><em>Kerneopgaven, organisation og borgerrettet kvalitet, sygefravær, innovation, rekruttering, kompetenceudvikling og kommunikation. </em></strong></p><p>Inden for hjemmeplejen er målet om at nedbringe antallet af medarbejdere, der kommer på besøg i borgerens hjem lykkedes. En strukturforandring har betydet at de enkelte teams er blevet mindre, hvilket har haft en positiv effekt på både borgeres og medarbejderes trivsel. Generelt er borgerne kommet mere i fokus blandt andet grundet en større opmærksomhed på kerneopgaven. Sygefraværet er bragt betydeligt ned og ligger i dag endda lidt under mål. Der bliver arbejdet målrettet med innovation og løbende gennemført eksperimenter, der kan lette og/eller løfte kvaliteten af det daglige arbejde. Den enkelte medarbejders kompetencer er blevet screenet, og der er fulgt op med efteruddannelse, hvor der var behov.<br><br>Ligesom i resten af landet er det fortsat svært at skaffe kvalificerede medarbejdere til området, hvilket betyder at der er mange ubesatte stillinger. Der arbejdes derfor med mange forskellige måder til at skaffe kvalificeret arbejdskraft f.eks. ved at gøre det mere attraktivt at uddanne sig som SoSu-assistent, søge efter medarbejdere i nabolandene og gøre noget særligt for at tiltrække mænd til området, da det primært er dem der er blandt de få ledige på Bornholm. Kommunikationen og dialogen både den mellem kommunens ældreservice og borgere der modtager hjælp, og den mellem ledelse og medarbejdere er undervejs blevet øget, men der er stadig behov for mere og bedre inddragelse af borgerne og involvering af medarbejderne.</p><p>Bjarne H. Kirkegaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget har undervejs i hele processen udtrykt tilfredshed med indsatsen, som har haft stor betydning for især hjemmeplejen. Han sagde:</p><p><em>"Vi startede med hjemmeplejen, da det i særlig grad var her udfordringerne lå, nu er vi kommet langt der og kan også rumme at kigge nærmere på plejecentrene".</em></p><p>Formand for Bornholms Ældreråd, Erik A. Larsen gav udtryk for, at man er kommet godt rundt og har fået gravet dybt, han sagde:</p><p><em>"Det er rigtigt godt, det I har gang i, men vi skal ikke glemme, hvordan vi kommer videre. Vi skal være fælles om at tale området op, så vi kan rekruttere medarbejdere. Og så skal der lægges handleplaner for de næste tiltag".</em></p><p>Fra FOAs repræsentant i følgegruppen, Dorthe Leah Pedersen var der også anerkendelse af processen:</p><p><em>"Der er sket rigtigt meget på tre år, og hvor er det dejligt, at vi bliver hørt. Der er en god dialog, og vi hører også fra medarbejderne, at de bliver hørt f.eks. i forbindelse med sygefraværsprojektet."</em></p><p>I slutningen af mødet forsikrede chef for Center for Ældre, Christina Thorén Lilliedal at der også i fremtiden vil være fokus på at fortsætte kulturforandringen, blive arbejdet strategisk med rekrutteringen af medarbejdere, brugen af velfærdsteknologi og ikke mindst sikre god trivsel hos de ansatte.</p><p>Følgegruppen ønsker at fortsætte og følge områdets udvikling en tid endnu. Hvorvidt det bliver muligt ventes afklaret efter kommunalvalget i november. Resultaterne af Ældreanalysen og den endelige rapport bliver også fremlagt for Kommunalbestyrelsens medlemmer, det sker på et møde den 23. september.<br></p><p><strong>Her finder du rapporten over Ældreanalysen</strong><br><strong> </strong>Den fulde rapport <a href="/Nyheder/Documents/Aeldreanalysen_2018-2021_BRK_august2021.pdf">Aeldreanalysen_2018-2021_BRK_august2021.pdf</a><br> Kort version <a href="/Nyheder/Documents/Aeldreanalysen_2018-2021_pixi-udgave_BRK_august2021.pdf">Aeldreanalysen_2018-2021_pixi-udgave_BRK_august2021.pdf</a></p><h2>Medlemmer af følgegruppen for Ældreanalysen<br></h2><ul><li>Formand: Borgmesteren, Thomas Thors.</li><li>Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard.</li><li>Direktør for velfærdsområderne: Trine Dorow.</li><li>Ældrechef og formand for CenterMED, Center Ældre, BRK: Christina Thorén Lilliedal.</li><li>Næstformand, CenterMED, Center Ældre, BRK: Nadja Agnes Skovgaard.</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for Ældre: Sussi Birkebæk Lau.</li><li>Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Helle Kofod Hansen. </li><li>Næstformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Synnøve Koefoed.</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Maibritt Nielsen. </li><li>Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Annette Larsen.</li><li>Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Mia Ingemann Rømer.</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen: Birte Olsen.</li><li>Formand i CenterMED Sundhed og Forebyggelse: Karina Nørby.</li><li>Næstformand i CenterMED Sundhed og Forebyggelse: Katja Madsen.</li><li>Leder af Sygeplejen: Charlotte Høffding Larsen.</li><li>Kommunikationskonsulent i BRK: Gitte Bisse Bertelsen.</li><li>FOA Bornholm: Dorthe Leah Pedersen.</li><li>Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden: Lene Skielboe. </li><li>Formand Bornholms Ældreråd: Erik A. Larsen.</li><li>Faglige Seniorer, formand for FOA seniorklub: Ingrid Haagensen.</li><li>Ældre Sagen Bornholm: Steen Sejfert.</li></ul><p><br></p>
Nye og ændrede forslag til budget 2022 sendes i høring frem til den 27. septemberhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nye-og-ændrede-forslag-til-budget-2022-sendes-i-høring-frem-til-den-27.-september.aspxNye og ændrede forslag til budget 2022 sendes i høring frem til den 27. september2021-09-13T22:00:00Z<p><br></p><div>Alle forslag til budget 2022 har tidligere været sendt i høring. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">De forslag, som er nye eller ændrede i forhold til tidligere er i dag sendt i høring og til kommentering.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I materialet er en oversigt, hvor nye og ændrede forslag er markeret med gult. Ved ændrede forslag kan der være ændret i beløb, periode, og/eller forudsætninger. Dertil kan findes </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">beskrivelser af de nye og ændrede forslag. Det drejer sig om både udvidelsesforslag, besparelsesforslag samt anlægsforslag.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Materialet med beskrivelser af de enkelte forslag kan findes på<a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2022.aspx"> kommunens hjemmeside.</a><br></div><div><br></div><div>Bemærkningerne vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.<br></div><div><br></div><div><strong>Sidste frist for kommentering</strong></div><div>Sidste frist for at indsende kommentarer er den 27. september 2021 kl. 12.00 og sendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk.<br></div><p><br></p>
Grøn tilskudspulje sættes i bero - de grønne ambitioner består https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Grøn-tilskudspulje-sættes-i-bero-de-grønne-ambitioner-består-.aspxGrøn tilskudspulje sættes i bero - de grønne ambitioner består 2021-09-09T22:00:00Z<p>Som følge af budgetforliget mellem Socialdemokratiet og Venstre den 2. september 2021 sættes Grøn tilskudspulje i bero, mens den politiske proces frem mod en endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen den 14. oktober finder sted. Det betyder, at den 3. ansøgningsrunde, som skulle have ansøgningsfrist den 15. oktober 2021, bliver suspenderet.</p><p>Bliver budgettet for 2022 godkendt, som det er indgået i forliget, skal midlerne fra puljen i stedet bruges på at sikre, at der sættes handling bag visionerne i Bornholms strategi for grøn mobilitet, som bliver behandlet af kommunalbestyrelsen i oktober 2021. </p><h3>Baggrund om Grøn tilskudspulje<br></h3><p> Grøn tilskudspulje blev oprettet i 2020, hvor Bornholm blev kåret som vinder af EU-konkurrencen om at være den grønneste ø i Europa. Med 1. pladsen fulgte en præmiesum på € 500.000 svarende til 3,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at pengene skulle gå til projekter, der understøtter et klimavenligt og CO2-neutralt samfund. Til formålet oprettede kommunen en ny pulje, "Grøn tilskudspulje", hvor der kunne søges om midler fordelt på tre ansøgningsrunder. De to første ansøgningsrunder er gennemført i 2021 og har resulteret i støtte til to projekter samt et betinget tilsagn. De tre projekter har alle potentiale til at gøre en forskel for Bornholms grønne omstilling. I praksis har det dog vist sig svært at opnå et tilstrækkeligt antal ansøgninger, hvor ansøgernes ideer kan forenes med de krav, som puljen er underlagt i form af bl.a. statsstøtteregler og kommunalfuldmagt.</p><p>Læs mere om <a href="/Erhverv/Sider/grøn-tilskudspulje.aspx"><strong>Grøn tilskudspulje her på brk.dk</strong></a> </p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.