Drømmer du om et job hos os?Drømmer du om et job hos os?Er du en af kommunens nye medarbejdere? Vi søger lige nu mange forskellige faggrupper - klik på billedet og se hvilkehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
FolkeafstemningFolkeafstemninghttps://1juni.dk/, Udenrigsministeriets valgsite Folkeafstemning EU forsvarsforbeholdet 1. juni 20220
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Kobbe-Å.aspx​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.<p>Bornholms Regionskommune har givet BEOF tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. </p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om regulering og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">restaurering, der omhandler regulering af vandløb. Tilladelsen tager også afsæt i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler nedlægning af rørledninger, kabler mv.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 17. juni 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p>
Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Landzonetilladelser-pr.-16-maj-2022.aspx Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Ø Slamravej 5, 3730 Nexø,</li></ul><ul><li>Etablering af minirensningsanlæg - Aarsballe By 61 3700 Rønne,</li></ul><ul><li>Opførsel af antenneplatform - Segenvej 46 3720 Aakirkeby,</li></ul><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Klemenskervej 56, 3760 Gudhjem,</li></ul><ul><li>Etablering af to handicapvenlige shelters - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>13. juni 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
BOFA: Høring om ny affaldsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/BOFA-høring.aspxBOFA: Høring om ny affaldsplan<p><span style="color:#2b2b2b;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:30px;background-color:transparent;"><br>Ny affaldsplan for Bornholm</span><br></p><p><em>Høringsfrist den 1. juli 2022</em></p><p>Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.</p><p>For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:</p><p>-        Samarbejdet med renovatøren</p><p>-        Udviklingsprojekter</p><p>-        Zero Waste Bornholm</p><p>-        Borgerdialog</p><p>Affaldsplanen kan ses på dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a>.</p><p><strong>Miljøvurdering</strong></p><p>Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljørapport%20MILJØVURDERING%20AF%20AFFALDSPLAN.pdf" target="_blank">kan ses her</a>.<br></p><p><strong>Har du bemærkninger til affaldsplanen?</strong></p><p>Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde <span style="text-decoration:underline;">senest den 1. juli 2022</span>.</p><p>Bemærkninger kan sendes via linket <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a> eller med post (<strong>mrk. affaldsplan</strong>) til:</p><p>BOFA<br>Almegårdsvej 8<br>3700 Rønne</p><p>Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.<br><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/BOFA-høring/Billede1.jpg" alt="Billede1.jpg" style="margin:5px;width:348px;height:119px;" /><br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Rønne byudvikling inviterer til Torvets Dag lørdag 28. majhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-byudvikling-inviterer-til-Torvets-dag-lørdag-28.-maj.aspxRønne byudvikling inviterer til Torvets Dag lørdag 28. maj2022-05-24T22:00:00Z<p>​<img src="/Nyheder/PublishingImages/Invitation%20til%20den%2028052022.png" alt="Invitation til den 28052022.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p>
Invitation: På tur i Den Grønne Bølge https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-På-tur-i-Den-Grønne-Bølge-.aspxInvitation: På tur i Den Grønne Bølge 2022-05-24T22:00:00Z<p><strong>Invitation til bustur lørdag den 4. juni 2022 kl. 10.00-15.00</strong></p><p>Som en del af udviklingen af øens centrale naturområder og landskaber inviterer Bornholms Regionskommune interesserede borgere med på en bustur i Den Grønne Bølge.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Den Grønne Bølge er et 40 km langt landskabsstrøg gennem det indre af Bornholm, der fremstår som en mosaik af småskove, naturområder, mindre landbrugsarealer og bebyggelse samt vidtstrakte skovområder. For de besøgende byder området på enestående landskabelige, naturmæssige og rekreative oplevelser fra nord til syd og bindes rekreativt sammen af Højlyngsstien. </p><p>Undervejs skal vi besøge interessante steder og høre fortællinger, der er knyttet til benyttelsen og beskyttelsen af natur og landskab. Samtidig vil vi gerne i dialog og have deltagernes input til udviklingen af Den Grønne Bølge, både i forhold til natur og friluftsliv. </p><p><strong>Vi skal blandt andet:</strong><br></p><ul><li>besøge Paradisbakkerne og høre om naturpleje og naturgenopretning samt privates muligheder for at understøtte natur og friluftsliv,</li><li>drøfte muligheder og barrierer for at styrke 'bølgens' naturmæssige sammenhæng, en sammenhæng der nogle steder er mangelfuld,</li><li>besøge kommunens skove, høre om skovdrift og hensynet til natur og biodiversitet i træproduktionen,</li><li>høre om 4-Kløver-Klyngens projekt 'Vi mødes i det grønne' og arbejdet med nye faciliteter og mødesteder, der gør det muligt at mødes og opholde sig i naturen,</li><li>drøfte hvad borgerne savner i forhold til rekreative muligheder og formidling af områdets natur, friluftstilbud og kulturhistorie, så tilgængeligheden og attraktiviteten øges.  </li></ul><p>Busturen er et led i kommunens samarbejde med Københavns Universitet under forskningsprogrammet Regionale Landskabsstrategier og en forløber til et borgertopmøde om udviklingen af Den Grønne Bølge, som holdes i september 2022.</p><p>Vi mødes på <strong>Kystvej 2, 3730 Nexø kl. 10.00 </strong>(ved Skatecenteret)<strong> </strong>og er tilbage ca. kl. 15.00. Der serveres en sandwich og noget at drikke på turen. Husk godt fodtøj og tøj der passer til vejret.<br></p><p><strong>Få en plads på turen<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er plads til ca. 50 deltagere på turen og tilmelding sker efter først til mølleprincippet. Du kan tilmelde dig turen på mail:</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">andreas.lund.povlsen@brk.dk eller telefon 56 92 23 85.<br><br></span></p><p style="text-align:center;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/grøn%20bølge.png" alt="grøn bølge.png" style="margin:5px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><br></p>
Folkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet: Mulighed for at brevstemme frem til lørdaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeafstemning-om-EU-Forsvarsforbeholdet-Mulighed-for-at-brevstemme-frem-til-lørdag.aspxFolkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet: Mulighed for at brevstemme frem til lørdag2022-05-23T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Folk</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>e</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>afstemninge</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>n den 1. juni om EU Forsvarsforbeholdet nærmer sig, og det er muligt at brevstemme frem til og med på lørdag den 28. maj.</strong></span></p><p> Du kan brevstemme på Borgerservice i Rønne (Landemærket 26) og Nexø (Kildestræde 20). Fr<strong>edag og lørdag</strong> bliver der holdt <strong>ekstra </strong><strong>åbent i Rønne - desværre ikke Nexø</strong>.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du kan brevstemme uden valgkort – medbring blot legitimation.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Åbningstider Borgerservice</strong></p><p><b>Nexø (Kildestræde 20)<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Onsdage kl. 09.00-15.00.</span></p><p><strong>Rønne (Landemærket 26)<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mandag kl. 10.00-16.00.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tirsdag kl. 12.00 – 16.00.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Torsdag kl. 10.00 – 17.00.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fredag kl. 10.00 – 13.00.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lukket på helligdage.</span></p><h2><strong>Ekstra åbningstider på Borgerservice i Rønne</strong><br>Fredag den 27. maj er der åbent fra kl. 09.00 til kl. 13.00.<br>Lørdag den 28. maj er der åbent fra kl. 09.00-16.00.<br></h2><p>På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med hjælpemidler og handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup, overlægsplade og sort filtpen.<br></p><p>Vi ønsker alle et godt valg.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Hilsen fra kommunens valgsekretariat.</span><br></p><p><br></p>
BOFA frifindes i klagesag over udbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-frifindes-i-klagesag-over-udbud-anlagt-af-FUGATO.aspxBOFA frifindes i klagesag over udbud2022-05-22T22:00:00Z<div>Den 10. maj 2021 indgav FUGATO klage til Klagenævnet for Udbud over BOFAs valg af kommende renovatør på Bornholm.<br><br></div><div>Klagenævnet for Udbud er nu fremkommet med den længe ventede kendelse vedrørende klagesagen fra FUGATO om indsamlingsudbuddet.<br><br></div><div>Klagenævnet for Udbud har givet BOFA fuldt medhold og har således <em>ikke</em> fundet grundlag for at tage en eneste af FUGATOs i alt sytten påstande til følge.<br><br></div><div>Ved kendelsen er FUGATO desuden pålagt at betale BOFA 45.000 kr. i sagsomkostninger.</div><p><br></p>
Organisationsændring indenfor det kommunale beredskabhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Organisationsændring-indenfor-det-kommunale-beredskab.aspxOrganisationsændring indenfor det kommunale beredskab2022-05-22T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune gennemfører organisationsændring indenfor det kommunale beredskab.</p><p>Pr. 1. juni 2022 overleverer Palle Kreutzberg Tourell posten som Beredskabschef til Centerchef for Natur, Miljø og Fritid Louise Lyng Bojesen. Palle Kreutzberg Tourell har ønsket at hellige sig sin afdelings andre vigtige områder.</p><p>Louise Lyng Bojesen vil varetage posten som Beredskabschef sideløbende med arbejdet som centerchef.</p><p>Palle Kreutzberg Tourell vil fortsætte som leder af Veje og Havne.</p><p>Samtidig oprettes der i beredskabets administration en stilling som Viceberedskabschef, som Klaus Rønne Jensen vil varetage. Klaus vil varetage beredskabets daglige drift sammen med ledelsen af idrætsområderne og folkeoplysningsområdet i den nyoprettede afdeling Beredskab, Idræt og Folkeoplysning.</p><p> </p><p>Foto øverst på siden: Tv. Klaus Rønne Jensen, Midten: Louise Lyng Bojesen. Th. Palle Kreutzberg Tourell<br></p><p><br></p><p><strong>Spørgsmål kan stilles til:</strong></p><p>Louise Lyng Bojesen: <a href="mailto:louise.lyng.bojesen@brk.dk">louise.lyng.bojesen@brk.dk</a> mobil 30181415. Send en sms og aftal tid.</p><p>Palle Kreutzberg Tourell: <a href="mailto:palle.k.tourell@brk.dk">palle.k.tourell@brk.dk</a> mobil 30181434. Send en sms og aftal tid.</p><p>Klaus Rønne Jensen: <a href="mailto:klaus.roenne.jensen@brk.dk">klaus.roenne.jensen@brk.dk</a> mobil 29625059<br></p><p><br></p>

Folkeafstemning EU forsvarsforbeholdet

Onsdag den 1. juni stemmer vi om, hvorvidt vi skal afskaffe Danmarks EU-forsvarsforbehold eller ej.

Bliv klogere før du stemmer ...

Gå til info på Folketingets valgsite Klik her

Stil et spørgsmål / Folketingets EU-Oplysning

Praktisk info om at brevstemme, dit valgkort, valgbus, valgsteder Klik her