Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Screeningsafgørelse for forslag til lokalplantillæg nr. 050T1https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Screeningsafgørelse-for-forslag-til-lokalplantillæg-nr.-050T1.aspxScreeningsafgørelse for forslag til lokalplantillæg nr. 050T1<p>På baggrund af miljøvurderingsscreeningen og høringen af berørte myndigheder har Bornholms Regionskommune foretaget en konkret vurdering af, om lokalplanen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed pligt til, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan 050T1. Bornholms Regionskommune har på den baggrund vurderet, at lokalplanen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Dvs. at det er muligt at udarbejde lokalplan 050T1 uden at udarbejde en Miljørapport. </p><p>Miljøvurderingsscreeningen er foretaget på baggrund af § 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017 – herefter benævnt MVL). Høringen af berørte myndigheder er foretaget på baggrund af § 32 i MVL. Afgørelsen er truffet efter § 10 i MVL. Begrundelse for, at planerne ikke vil medfører væsentlig indvirkning på miljøet kan læses i det medfølgende udfyldte screeningsskema.</p><p>Jf. § 33 i MVL offentliggøres denne afgørelse nu med klagevejledning og fristen herfor.</p><p><strong>Klagevejledning </strong></p><p>Jf. § 48 i MVL kan afgørelsen påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planerne udarbejdes i henhold til.</p><p>Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål af enhver med en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.</p><p>Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i Planloven og i Miljøvurderingsloven er overholdt.</p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.</p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Planklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><h2>Klagen skal være modtaget senest d. 15. oktober 2019</h2><p>Har du spørgsmål til Klageportalen henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – <a href="http://www.naevnenshus.dk/">www.naevnenshus.dk</a>. </p><p>Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.</p>
Forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund, Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplantillæg-nr.-050T1-for-et-boligområde-ved-Smallesund,-Rønne.aspxForslag til lokalplantillæg nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund, Rønne<p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. september 2019 til og med den 15. oktober 2019. </p><p>En bygherre ønsker at opføre 45 udlejningsboliger på adressen Smallesund 84 i Rønne. Området er på 8600 m² og er lokaliseret i byzone, syd for Smallesund, på en let skrånende grund mellem et kolonihaveområde mod sydvest og Byåen mod nordøst. Mellem Smallesund og lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse. På den anden side af Byåen ligger en offentlig cykel/gangsti der igen grænser op til et parcelhusområdet ved Østerled.</p><p>Der ønskes en bebyggelse i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m. </p><p>Området er omfattet af lokalplan nr. 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne som kun tillader 15 boliger. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.</p><p>Der er nu udarbejdet forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 til offentliggørelse i 4 uger.</p><p>Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til forslag tillokalplantillæg 050T1: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334</a></p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplantillæg nr. 050T1, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong>Hvis du modtager denne annonce som brev kan du rette henvendelse til Bornholms Regionskommune og få planerne tilsendt som dokumenter.</strong></p><p> </p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer</p><p><strong>Indsigelsesmulighed </strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": Klik her: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334 for at gå til siden.</p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:<strong> </strong></p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplantillæg-nr.-050T1-for-et-boligområde-ved-Smallesund,-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p>Indsigelsen kan sendes med post, mrk. Lokalplan 050T1, til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>15. oktober 2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.  </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i  Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. september 2019 til og med den 15. oktober 2019. </p><p>En bygherre ønsker at opføre 45 udlejningsboliger på adressen Smallesund 84 i Rønne. Området er på 8600 m² og er lokaliseret i byzone, syd for Smallesund, på en let skrånende grund mellem et kolonihaveområde mod sydvest og Byåen mod nordøst. Mellem Smallesund og lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse. På den anden side af Byåen ligger en offentlig cykel/gangsti der igen grænser op til et parcelhusområdet ved Østerled.</p><p>Der ønskes en bebyggelse i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m. </p><p>Området er omfattet af lokalplan nr. 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne som kun tillader 15 boliger. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.</p><p>Der er nu udarbejdet forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 til offentliggørelse i 4 uger.</p><p>Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til forslag tillokalplantillæg 050T1: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334</p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplantillæg nr. 050T1, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong>Hvis du modtager denne annonce som brev kan du rette henvendelse til Bornholms Regionskommune og få planerne tilsendt som dokumenter.</strong></p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer</p><p><strong>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": Klik her: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334 for at gå til siden.</p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplantillæg-nr.-050T1-for-et-boligområde-ved-Smallesund,-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p>Indsigelsen kan sendes med post, mrk. Lokalplan 050T1, til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>15. oktober 2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p>
Miljøgodkendelse til husdyrbrug Bjerregårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-husdyrbrug-Bjerregård.aspxMiljøgodkendelse til husdyrbrug Bjerregård<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til so- og smågriseproduktionen på </p><p> </p><ul><li><strong>Bjerregård, </strong><br><strong>Søndre Landevej 77, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong><br></li></ul><p>På Bjerregård er der i nudrift produktion af so- og smågrise i de eksisterende stalde.<br>Den fremtidige produktion på Bjerregård vil ligeledes bestå af so- og smågriseproduktion. Med denne miljøgodkendelse opnås en godkendelse af ”produktionsarealerne”, dvs. staldgulve stier mv. hvor dyrene går. Herefter kan produktionsarealerne anvendes frit, så længe de dyrevelfærdsmæssige krav overholdes. </p><p>I forbindelse med denne miljøgodkendelse foretages der følgende ændringer på Bjerregård:<br></p><ul><li>Produktionsarealet udvides i form af opførsel af en ny fare- og løbestald samt etablering af en ”babystald”. </li><li>Staldafsnittene i det eksisterende bygningssæt renoveres og indrettes til løsgående drægtige søer inkl. en syge- og aflastningsstald. </li></ul><p> </p><p>Miljøgodkendelsen omfatter so- og smågriseproduktion, og efter gennemførelse af de beskrevne udvidelse og ændringer på Bjerregård vil det samlede produktionsareal udgør i 4.910 m2.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside 17. september 2019. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Bjerregård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 15. oktober 2019, dvs. 4 uger fra den 17. september 2019, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside</strong>.</p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p> </p><p><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br>Venlig hilsen</p><p>Helle Thers<br>Agronom<br></p>

 Nyheder

 

 

Køkkenpersonale tager på inspirationstur til lokale fødevareproducenterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Køkkenpersonale-tager-på-inspirationstur-til-lokale-fødevareproducenter.aspxKøkkenpersonale tager på inspirationstur til lokale fødevareproducenter2019-09-19T22:00:00Z<p>Der skal flere lokale fødevarer ned i de offentlige gryder. Mandag besøger køkkenpersonale fra kommunens offentlige køkkener derfor flere af øens lokale fødevareproducenter. Gennem inspiration og dialog sigtes der mod, at lokale fødevarer kommer til at fylde mere i de offentlige køkkener.</p><p>Lokalt producerede fødevarer skal fylde mindst 40 procent i de offentlige køkkener inden 2020 – det er kommunens målsætning. Mandag eftermiddag åbner tre lokale fødevareproducenter derfor dørene op for et engageret køkkenpersonale fra flere af øens offentlige storkøkkener. Køkkenpersonalet er inviteret til en åben snak om lokale fødevarer, fødevarestolthed, forsyningssikkerhed og en styrket fælles fremtid. </p><p>Eftermiddagen skal benyttes til at sætte fokus på, hvordan samarbejdet mellem de lokale producenter og aftagerkøkkenerne i Bornholms Regionskommune kan styrkes. De lokale producenter er naturligvis meget interesserede i at levere kvalitet ind i de offentlige måltider. Derfor er det et ønske, at dagen vil skabe rum for dialog om køkkenernes ønsker og behov, så producenterne har bedre forudsætninger for at navigere efter det.  <br><br>Ud over  at køkkenmedarbejderne vil få et indblik i den daglige produktion af henholdsvis æg, grøntsager og kartofler, vil der også være mulighed for at få en dialog med landmændene, konsulenter fra BC Catering og Bornholms Regionskommune om de forskellige produktionsmuligheder på Bornholm. <br><br>Eftermiddagen slutter af med en dialog om, hvordan de forskellige aktører kan arbejde sammen om at få flere lokale fødevarer ned i de offentlige gryder. Et samarbejde som forhåbentlig også vil blive styrket af den korte afstand, der er mellem aftager og producent, som er helt specielt for Bornholm.</p><p><strong>Program for arrangementet</strong></p><p><strong>Mandag 23. september</strong><br><strong> </strong>Kl. 14.00-14.45 Besøg hos Frostegård med rundvisning, dialog og fortælling.<br> kl. 15.00-15.45 Besøg hos Vellensbygård med rundvisning, dialog og fortælling.<br> Kl. 16.00-16.30 Besøg hos Ø-Grønt med rundvisning, dialog og fortælling.<br> Kl. 16.30 Oplæg og dialog ved BC Catering om bestilling af varer, lokale muligheder, dialog til producenter, efterspørgsel fra køkkenerne og nyt sortiment.<br> Kl. 17.20 Opsamling<br> Kl. 17.30 Tak for nu</p>
Status på skolerne: Lille tilbagegang i elevtallet, stabil fremgang på flere af skolerne, flere vælger folkeskolen tilhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Status-på-skolerne-Lille-tilbagegang-i-elevtallet-stabil-fremgang-på-flere-af-skolerne-flere-vælger-folkeskolen-til.aspxStatus på skolerne: Lille tilbagegang i elevtallet, stabil fremgang på flere af skolerne, flere vælger folkeskolen til2019-09-18T22:00:00Z<p>Center for Skole har netop opgjort antallet af elever i vores skoler. For de seks folkeskoler er det samlede antal elever 2351 pr. 5. september 2019. Der er tale om en lille tilbagegang på 2,57 procent ift. året før, hvor elevantallet lå på 2413, og året før var det 2478. Også øens privat- og friskoler oplever en lille tilbagegang. Deres samlede elevtal udgør i øjeblikket 1399 modsat 1409 året før og 1360 tilbage i 2017/2018.</p><p>Tilbagegangen ligger i tråd med <a href="/Om-Kommunen/tal-og-fakta/Sider/Befolkningsprognose.aspx"><span style="text-decoration:underline;">kommunens befolkningsprognose</span></a>, som forudser en stigning blandt de 0-5 årige men et fald i antallet af børn i skolealderen. På længere sigt vil stigningen i antallet af mindre børn slå igennem på skoleområdet. </p><p>De seks folkeskolers udvikling varierer, men flere af dem viser en stabil fremgang. 10. klasseskolen tegner sig for den største stigning i antallet af elever. Her er der tale om en stigning på 46,48 procent. Elevtallet er pr. 5. september 104 mod 71 i 2018/19 og 80 i 2017/2019.</p><p>Elevtallet i vores folkeskoler bør ses i sammenhæng med antallet af indskrevne børn til folkeskolerne. I indeværende år steg andelen af indskrevne børn til folkeskolerne på Bornholm med 3,6 procentpoint fra 62,1 til 65,7 procent.</p><p><strong>Oversigt over fordelingen af elever i henholdsvis folkeskoler og privatskoler på Bornholm.</strong></p><table width="100%" class="brkTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>Procentvis fordeling</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2015</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2016</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2017</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2018</strong></td><td class="brkTable-default" style="width:16.66%;"><strong>2019</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default">Privatskoler</td><td class="brkTable-default">28,6</td><td class="brkTable-default">30,8</td><td class="brkTable-default">38,3</td><td class="brkTable-default">37,9</td><td class="brkTable-default"><strong>34,3</strong></td></tr><tr><td class="brkTable-default">Folkeskoler</td><td class="brkTable-default">71,4</td><td class="brkTable-default">69,2</td><td class="brkTable-default">61,7</td><td class="brkTable-default">62,1</td><td class="brkTable-default"><strong>65,7</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Det er svært at tegne et entydigt billede af situationen lige nu alene ud fra tallene, men med den forandringsproces som skolerne har været igennem, og med de udviklingsplaner som er lagt igennem det seneste år, er der grund til at have optimisme på den bornholmske folkeskoles vegne.</p>
Bliv frivillig sprogven for en udenlandsk tilflytter https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bliv-frivillig-sprogven-for-en-udenlandsk-tilflytter-.aspxBliv frivillig sprogven for en udenlandsk tilflytter 2019-09-18T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune og Sprogcenteret på Campus Bornholm søger frivillige, som har lyst til at mødes med en udenlandsk tilflytter for at støtte dem i at lære dansk. </p><p>Hjælpen foregår en-til-en, og det er op til matchet (den frivillige og den udenlandske tilflytter) at bestemme hvor, hvornår og hvor ofte man mødes. </p><p>- Den frivillige indsats gør en kæmpe forskel, samtidigt med at der skabes stærke bånd mellem de frivillige og de udenlandske borgere. Alle kan blive frivillig sprogven, du skal blot være 18 år eller over, og kunne dansk, oplyser Newcomer Guide Mette Bisgaard Olesen fra Bornholms Regionskommune. </p><p><strong>En relation der kan mærkes</strong><br>Når man melder sig som frivillig, vil det typisk være for at gøre noget godt for andre, og spørger man frivillighedskonsulent Birgitte Eybye fra Bornholms Regionskommune, er det netop relationen til en anden person, der er givende i den frivillige indsats: </p><p>- Glæden ved at være sammen, helt uformelt, på jeres egne præmisser, hvad angår tid og sted og indhold af samværet, er noget helt særligt. At du viser interesse og vil bruge din fritid, har stor betydning for at en ny dansker falder til her i landet, og den glæde kommer du til at mærke, fortæller Birgitte.<br><br><strong>Det handler også om modet til at udtrykke sig</strong><br>Kristine Pedersen, leder af Sprogcenteret fortæller, at erfaringerne med sprogvenner i 2017 og 2018 var en stor succes:</p><p>- De frivilliges indsats er mærkbar for vores kursister: Sprog handler selvfølgelig om at kunne udtrykke sig korrekt, men det handler også om <em>modet</em> til at udtrykke sig. På begge parametre spiller de frivillige en betydningsfuld rolle. Behovet for sprogvenner er stadig stort blandt vores kursister, så derfor forsøger vi nu at sparke gang i det igen, fortæller hun.</p><h2>Har du lyst til at høre mere eller at blive sprogven, så inviterer Bornholms Regionskommune og Sprogcentret til informationsmøde:</h2><ul><li>I Nexø i Nexø Kultur og Fritidshus, Gl. Postvej 27, tirsdag 8. oktober kl. 16.30 </li><li>I Rønne på biblioteket, Pingels Allé 1, onsdag  9. oktober kl. 16.30 </li></ul><p>Mødet er sat til at vare 1,5 timer. Til stede vil være frivilligkonsulent Birgitte Eybye, Newcomer Guide Mette Bisgaard Olesen – begge fra Bornholms Regionskommune - og leder af Sprogcenteret Kristine Pedersen. De vil præsentere initiativet og give eksempler på, hvordan man kan gribe opgaven an. Tilmelding er ikke nødvendigt. </p><p>Til møderne vil der blive serveret kaffe og kage.</p><p>Hvis der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Mette Bisgaard Olesen på Mette.Bisgaard.Olesen@brk.dk, mobil 29 77 16 59.</p>
Udbud af el-biler annullereshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-el-biler-annulleres.aspxUdbud af el-biler annulleres2019-09-18T22:00:00Z<p>Ordregiver er blevet opmærksom på, at der er stillet mindstekrav som jf. Udbudslovens §2 kunstigt vil begrænse konkurrencen.</p><p>Udbuddet annulleres derfor, så mindstekrav kan justeres,  ligebehandlingsprincippet  overholdes og det sikres, at konkurrencen ikke begrænses, hvorefter der genudbydes.</p><p>Udbud annonceres på kommunens hjemmeside.</p>
Invitation til Frivillig Fredaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-Frivillig-Fredag.aspxInvitation til Frivillig Fredag2019-09-16T22:00:00Z<p dir="ltr" style="margin-right:0px;">Traditionen tro fejrer vi den årlige Frivillig Fredag på Bornholm, og igen i år med både fonds– og foreningsmesse, samt en række indslag fra scenen. Fredag 27. september 2019 kl. 13-17 Campus Bornholm, Minervavej 1, Rønne</p><h2>Adgang er gratis og ALLE er velkomne</h2><p><strong>Program for dagen</strong></p><p><br> <strong>Kl. 13.00</strong> <br>Åbning ved Steffen Gerdes, formand for Frivillig Forum Bornholm<br>Gæstetale v/ Joan Stubkjær, frivilligkoordinator, Hauge GIF<br><br> <strong>Kl. 13.30</strong> <br>Præsentation af EU-programmerne ”Europa for Borgerne” og ”Kreativt Europa” v/Saxe  Lomholt, Slots- og Kulturstyrelsen<br><br><strong> Kl. 14.00</strong> <br>Kampshow v/Burgenda Middelalder Forening<br><br> <strong>Kl. 15.00</strong><br>Overrækkelse af Frivillighedsprisen v/Bjarne H. Kirkegaard, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget<br><br><strong> </strong><strong>Kl. 15.30</strong><strong> </strong><br>Folk & Fæ: Bevægelse – Musik – Sang v/Lisbeth Lind og Niels Anker Sonne<br><br><strong> Kl. 16.00</strong><strong> </strong><br>Indslag ved Dance Vibrations<br><br><strong> Kl. 17.00</strong><strong> </strong><br>Tak for denne gang v/Steffen Gerdes<br></p><h2>Parkering: </h2><p>Udstillere kan køre l hovedindgangen Minervavej 1 for at aflevere udstillingsmateriale. Herefter anbefales parkering ved Rønne Idrætshal/DGI Hallen. Det samme gælder gæster frem til <strong>kl. 14.00</strong>, hvorefter der skulle være parkeringsmulighed på P-pladsen ved Minervavej 1 (M2).<br><br>Invitation til print <a href="/Nyheder/Documents/Frivillig_Fredag_annonce.pdf">her</a><br></p><p><font face="Verdana"><br></font></p>

Budget 2020 Høringsmateriale

Her kan du hente/se høringsmaterialet.

Klik her