Kunsthåndværk i særklasseKunsthåndværk i særklasseBornholm er udnævnt til at være World Craft Region - følg kunsthåndværkermiljøet på sitet makersisland.bornholm.dkhttp://makersisland.bornholm.dk/, http://makersisland.bornholm.dk/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/4-Tilladelser-til-at-krydse-vandløb-jf.-Vandløbsloven.aspx4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbsloven<p>​Center for Natur, Miljø og Fritid har givet BEOF tilladelse til at krydse 4 vandløb i forbindelse med etableringen af en spildevandsledning langs cykelstien mellem Nylars og Rønne. Den røde linje på foto markerer cykelstiens forløb.</p><p> </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%201.pdf" target="_blank">Krydsning 1: Matrikel nr. 35c, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%202.pdf" target="_blank">Krydsning 2: Matrikel nr. 21i, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%203.pdf" target="_blank">Krydsning 3: Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%204.pdf" target="_blank">Krydsning 4. Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p>   </p><p>Tilladelserne meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., der omhandler regulering af vandløb. Tilladelserne er desuden meddelt efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering m.v., § 9, stk. 2, der omhandler vandløbsbygværker.</p><p> </p><p>Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projekterne ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projekterne og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.  </p><p> </p><p>Kommunen meddeler samtidig tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes straks- uanset om afgørelsen påklages. Dette sker ifølge § 30, stk. 1 i bekendtgørelse om regulering og restaurering mv. </p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan påklages indenfor 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External"><span style="text-decoration:underline;">Nævnenes hus</span></a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 11. september 2019</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelserne kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrudhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-råstofindvinding-ved-Limensgade-Kalkstensbrud.aspxTilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrud<p>​<strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 6. august 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af kalk på matr. 196d, Aaker ved Limensgaden 25, 3720 Åkirkeby. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 3-årig periode fra 4. september 2019 (såfremt ingen klager er modtaget) – 4. oktober 2021.</p><p>Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er vedhæftet råstoftilladelsen, som kan tilgås i boksen på denne side.</p><p>Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden <span style="text-decoration:underline;">3 september 2019</span>.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p>Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. </p><p>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.</p><p>For yderligere information omkring klage og gebyr se råstoftilladelsen </p>
Landzonetilladelser pr. 25 juli 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-juli-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 25 juli 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af vindmølle på Skolevejen 12, 3730 Nexø</strong></li><li><strong>Udvidelse af eksisterende. Sommerhus på Sosevejen 25, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Opførsel af garage og terrasse på Åløsevej 17, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22 august 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Bornholm går sammen om at udbrede kendskabet til øens kunsthåndværkhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-går-sammen-om-at-udbrede-kendskabet-til-øens-kunsthåndværk.aspxBornholm går sammen om at udbrede kendskabet til øens kunsthåndværk2019-08-13T22:00:00Z<p> <strong>Bornholms kunsthåndværk har vækstpotentiale - en ny kommunikationsplatform skal bringe kunsthåndværkermiljøet ud i verden.</strong></p><p>I efteråret 2017 blev Bornholm som det første sted i Europa hædret med den eftertragtede titel World Craft Region. Titlen har givet blod på tanden hos kunsthåndværkermiljøet til et endnu tættere samarbejde, der kalder sig <strong>Maker’s Island Bornholm</strong>, som netop har lanceret en ny hjemmeside og film. <br><br>Timmi Kromann der er Danmarks regionale repræsentant i World Craft Council, hvor hun repræsenterer Arts & Crafts Association Bornholm, siger: <br><br> "Det må ikke være en hemmelighed, at Bornholm er en World Craft Region. Titlen skal bruges aktivt til at bevare og udvikle Bornholms styrkeposition som kraftcenter for kunsthåndværk", forklarerMaker’s Island Bornholm samarbejdet er helt unikt, og jeg glæder mig til at vise, hvad Bornholm kan, når vi står sammen". <br><br> Destination Bornholm deltager også i samarbejdet, Pernille Kofod Lydolph som er direktør der, siger: <br><br> "Bornholm er en kulturdestination. Godt 20 procent af vores gæster angiver kulturoplevelser som udslagsgivende for at vælge Bornholm som rejsemål, mens 30 procent peger på historiske bygninger og seværdigheder. Og på vores hjemmeside ser vi desuden en stigende andel besøgende på vores sider om kunsthåndværkeroplevelser." <br><br> Jacob Bjerring-Hansen, direktør for Bornholms Museum og Hjorths Fabrik repræsenterer øens museer, han siger: <br><br> "Maker’s Island Bornholm repræsenterer både kunsthåndværkerne, museer og biennaler, historie og nutid, turisme, erhverv, beskæftigelse og uddannelse, et solidt fundament til i fællesskab at udvikle øens små og store kunsthåndværkere, attraktioner og institutioner – og dermed udnytte det tydelige vækstpotentiale og synergier."<br><br><strong> Bag Maker’s Island Bornholm står:</strong></p><ul><li>Arts & Crafts Association Bornholm</li><li>Bornholms Kunstmuseum</li><li>Grønbechs Gård</li><li>Hjorths Fabrik</li><li>Kunstakademiets Designskole i Nexø</li><li>Destination Bornholm</li><li>Center for Regional- og Turismeudvikling</li><li>Business Center Bornholm</li><li>Bornholms Regionskommune</li></ul><p><br> Den nye <a href="http://makersisland.bornholm.dk/">hjemmeside</a> og <a href="https://vimeo.com/filmfolket/makers-island">film</a> er første skridt på vejen til at få udbredt kendskabet til Bornholm både nationalt og internationalt, ligesom filmen kan bruges på tværs af brancher for eksempel til at tiltrække kunsthåndværkerstuderende, kunsthåndværkere, turister og tilflyttere. Endelig er det bornholmske kunsthåndværk med til at tegne billedet af en ø, hvor der er plads til og mulighed for at udfolde sit potentiale.<br><br> Kommunikationsindsatsen er finansieret af Kunst- og Kulturhistorisk Råd i regi af Bornholms Regionskommune. <br><br> Læs mere om <a href="https://wcc-europe.org/">World Craft Council Europe</a> <br><br> Kontakt: Dorthe Møller Paulsen, sekretariat for Makers Island Bornholm på makersislandbornholm@brk.dk og mobil 20 43 63 75. </p>
Der kan igen bades ved Svaneke Havnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-kan-igen-bades-ved-Svaneke-Havn.aspxDer kan igen bades ved Svaneke Havn2019-08-11T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune konstaterede d. 9. august 2019 en forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Svaneke Havn.</p><p>Bornholms Regionskommune har d. 11. august 2019 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget ved Svaneke Havn. Prøvens resultat er tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning ved Svaneke Havn kan derved ophæves.</p>
Japanske parlamentsmedlemmer kommer på grønt besøghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Japanske-parlamentsmedlemmer-besøger-Bornholm.aspxJapanske parlamentsmedlemmer kommer på grønt besøg2019-08-11T22:00:00Z<p><strong>Bornholm får tirsdag 13. august, besøg af en delegation fra Japan og fra den japanske ambassade i Danmark. Besøget vil have fokus på Bornholms arbejde med den grønne omstilling og vejen henimod at blive et bæredygtigt samfund.</strong> </p><p>Initiativet til besøget er taget af den japanske ambassade i Danmark. Udover repræsenter fra ambassaden deltager to parlamentsmedlemmer, Hr. Mashiko og Hr. Shinohara, som står for udviklingen af grøn energipolitik i Japan. Begge har en særlig interesse i Bornholms grønne løsninger og strategi primært inden for energi og fjernvarme. Den viden som de tilegner sig i Danmark, vil således blive benyttet i politiske processer i gæsternes hjemland. Den japanske delegationen har desuden meddelt, at den håber, at en dansk virksomhed med avanceret teknologi inden for vedvarende energi kan blive en potential partner i forskellige projekter i Japan.</p><p>Viceborgmester Morten Riis er vært ved besøget, han siger: </p><p>"Bornholm kommer ofte i fokus, når udlandet leder efter bæredygtige løsninger. Mange ved, at vi arbejder ambitiøst på at få vores lille samfund til at fungere på langtidsholdbare energikilder. Vi har konkrete installationer, som vores gæster fra Japan er interesseret i at se, og vi har både private og offentlige initiativer, der er banebrydende. Og på det politiske niveau sætter vi os mål for at fastholde udviklingen, det bliver spændende at få lov at vise alt det frem og modtage japanernes input. Vi ser også frem til at tale om vores egne udfordringer og om muligheden for konkrete, fremtidige samarbejder".</p><p>Viceborgmester Morten Riis tager imod gæsterne i Kommunalbestyrelsens mødesal, og herefter skal de besøge BEOF, Østerlars Halmvarmeværk, Green Solution House og BOFA.</p>
Badning frarådes ved Svaneke Havnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes-ved-Svaneke-Havn.aspxBadning frarådes ved Svaneke Havn2019-08-08T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune har d. 9. august 2019 konstateret en mindre forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Svaneke Havn.</p><p>Badning frarådes badning ved Svaneke Havn, idet der kan være en sundhedsrisiko forbundet med badning ved den berørte strand.</p><p>Kommunen formoder at forureningen kan skyldes de sene regnhændelser, hvor regn- og overfladevand løber til </p><p>vandløbene i nærheden af havnen. Større mængder regnvand i vandløbene kan være en forureningskilde til colibakterier i badevandet.</p><p>Kommunen får udtaget en ny prøve af badevandet og følger op på hjemmesiden når resultatet af denne foreligger. Der opstilles skilte ved den berørte strand.</p>
Borings- og vandindvindingstilladelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borings--og-vandindvindingstilladelse.aspxBorings- og vandindvindingstilladelse2019-08-07T22:00:00Z<p>Center for Natur, Miljø og Fritid har givet Klemensker Vandværk tilladelse til at genoptage vandindvindingen fra et område nord for Præstemosen i Klemensker. Der er endvidere givet tilladelse til etablering af ny boring, samt en pejleboring.</p><p>På trods af den nære beliggenhed til sø og å, ventes indvindingen ikke at ville påvirke disse. Boringen er 100 m dyb og indvinder fra sprækker i grundfjeldet, mens søen og åen ligger over vandtætte lerlag og primært er regnvandsfødede. Det vurderes, at der ikke er væsentlige hydrologiske forbindelser mellem indvindingsmagasinet og overfladevandet. Den historiske erfaring støtter denne vurdering, idet der her var omfattende vandindvinding frem til 2001, uden at Præstemosen blev tørlagt.</p><p>Situationen følges dog ikke desto mindre nøje, og vandindvindingen vil om nødvendigt blive tilpasset.</p><p>Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning er bilagt tilladelserne.</p><p><a href="/Nyheder/Documents/Indvindingstilladelse,%20med%20bilag.pdf" target="_blank">Indvindingstilladelse, med bilag.pdf</a></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20vandforsyningsboring.pdf" target="_blank">Tilladelse til etablering af vandforsyningsboring.pdf</a></p><p><a href="/Nyheder/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20pejleboring.pdf" target="_blank">Tilladelse til etablering af pejleboring.pdf</a> </p>

Kandidater søges til årets frivillighedspris

Hvem skal have årets frivillighedspris?
Send dit begrundede forslag senest 13. september til: BRK, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Eller som mail til: kell.hansen@brk.dk skriv: "Frivillighedspris" i emnefeltet.

Læs mere klik her