Kunsthåndværk i særklasseKunsthåndværk i særklasseBornholm er udnævnt til at være World Craft Region - følg kunsthåndværkermiljøet på sitet makersisland.bornholm.dkhttp://makersisland.bornholm.dk/, http://makersisland.bornholm.dk/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/4-Tilladelser-til-at-krydse-vandløb-jf.-Vandløbsloven.aspx4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbsloven<p>​Center for Natur, Miljø og Fritid har givet BEOF tilladelse til at krydse 4 vandløb i forbindelse med etableringen af en spildevandsledning langs cykelstien mellem Nylars og Rønne. Den røde linje på foto markerer cykelstiens forløb.</p><p> </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%201.pdf" target="_blank">Krydsning 1: Matrikel nr. 35c, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%202.pdf" target="_blank">Krydsning 2: Matrikel nr. 21i, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%203.pdf" target="_blank">Krydsning 3: Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%204.pdf" target="_blank">Krydsning 4. Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p>   </p><p>Tilladelserne meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., der omhandler regulering af vandløb. Tilladelserne er desuden meddelt efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering m.v., § 9, stk. 2, der omhandler vandløbsbygværker.</p><p> </p><p>Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projekterne ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projekterne og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.  </p><p> </p><p>Kommunen meddeler samtidig tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes straks- uanset om afgørelsen påklages. Dette sker ifølge § 30, stk. 1 i bekendtgørelse om regulering og restaurering mv. </p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan påklages indenfor 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External"><span style="text-decoration:underline;">Nævnenes hus</span></a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 11. september 2019</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelserne kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrudhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-råstofindvinding-ved-Limensgade-Kalkstensbrud.aspxTilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrud<p>​<strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 6. august 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af kalk på matr. 196d, Aaker ved Limensgaden 25, 3720 Åkirkeby. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 3-årig periode fra 4. september 2019 (såfremt ingen klager er modtaget) – 4. oktober 2021.</p><p>Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er vedhæftet råstoftilladelsen, som kan tilgås i boksen på denne side.</p><p>Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden <span style="text-decoration:underline;">3 september 2019</span>.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p>Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. </p><p>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.</p><p>For yderligere information omkring klage og gebyr se råstoftilladelsen </p>
Landzonetilladelser pr. 25 juli 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-juli-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 25 juli 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af vindmølle på Skolevejen 12, 3730 Nexø</strong></li><li><strong>Udvidelse af eksisterende. Sommerhus på Sosevejen 25, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Opførsel af garage og terrasse på Åløsevej 17, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22 august 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Netværksarrangement for udlændinge - invitation networking eventhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Netværksarrangement-for-udlændinge-invitation-networking-event.aspxNetværksarrangement for udlændinge - invitation networking event2019-08-19T22:00:00Z<div style="text-align:center;">​<strong>Welcome all foreigners on Bornholm to the networking event</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Saturday, 31 August 2019, 11 – 14 o'clock</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Værftet, Kystvej 2 in Nexø </strong></div><div style="text-align:center;"><strong>- The event will be in English -</strong></div><p><br>The aim is to meet new people, share knowledge and experiences about living on the island. Maybe you have specific questions about work or education - We are here to help each other. Special guest is vice president at Campus Bornholm Lisbeth Hvid Christensen. She has a new possibility at Campus specially made for you who work in seasonal jobs.<br><br>The event is for foreigners, but if your partner or close friend is Danish, he/she is also welcome. As we are going to be at Værftet Legeland, you can bring your kids as well and set them free at Værftet's big indoor play ground.<br><br>There will be <span lang="en-US">free</span> food and therefore you need to <span lang="en-US">sign up </span>for the event: Either on the event at Facebook: Bornholm Newcomer Guide or by contacting me. Preferably before Monday 26 August. <br><br>Please share the event with your foreign friends and don't hesitate to contact me if you have any questions!<br><br>Best regards, Mette Bisgaard Olesen Newcomer Guide<br><span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space:nowrap;">+45 29 77 16 59</span><br><a href="mailto:newcomerguide@brk.dk">newcomerguide@brk.dk</a></p><p>----------------------------------------</p><p>DANSK</p><div style="text-align:center;"><strong>Netværksarrangement for udlændinge</strong></div><div style="text-align:center;"><strong>Lørdag d. 31. august fra kl. 11-14 inviteres udlændinge på Bornholm til årets andet netværksmøde. Det vil komme til at foregå på Værftet, Kystvej 2 i Nexø.</strong></div><br>Arrangementet henvender sig til udlændinge på Bornholm og vil foregå på engelsk. Børn og tætte danske bekendtskaber er velkomne. For børnene er der mulighed for at benytte Værftest store indendørs legeplads. <br><br>Formålet er at møde nye mennesker og at dele viden og erfaringer om det at bo på øen. Om man lige er kommet til øen eller har boet her i flere år er underordnet. Der vil blive serveret en sandwich og drikkevarer. <br><br>Lisbeth Hvid Christensen, vicedirektør på Campus Bornholm, er særlig gæst til arrangementet. Hun vil fortælle om et nyt forløb på Campus, som er særligt tilrettelagt sæsonjobbere.  <br><br>Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig, gerne inden mandag d. 26. august. Tilmelding foregår til Newcomer Guide og projektleder Mette Bisgaard Olesen eller via Facebook: Bornholm Newcomer Guide.<br><br>Arrangementet er et led i projektet Integration og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere på Bornholm. Er du arbejdsgiver, kollega eller ven med en udlænding, så del gerne budskabet om dette arrangement. <br><br>Mette Bisgaard Olesen, Newcomer Guide og projektleder <br><br><p><br> <img alt="brk-logo" src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_3869/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" style="margin:5px;width:45px;" /><br></p>
Kom med på gratis rygestopkursushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-med-på-gratis-rygestopkursus.aspxKom med på gratis rygestopkursus2019-08-19T22:00:00Z<h2>Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge…</h2><p>Der er mange gevinster at hente ved et rygestop, blandt andet forbedret sundhed, bedre kondi, bedre smags- og lugtesans, nedsat risiko for blodpropper. På et rygestopkursus er du en del af en mindre gruppe. En uddannet rådgiver motiverer og guider dig og de andre hen imod et rygestop. Udgangspunktet er jeres egne erfaringer. Se mere på: brk.dk/rygestop<br><br>Du kan tilmelde dig til rygestophold på <a href="https://lof.dk/bornholm/rygestop" target="_blank">denne hjemmeside</a> (klik på linket) </p><p>Eller ved at sende en mail til: <a href="mailto:bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a> <br> <br><strong>Opstartsdato:</strong> onsdag 4.9.19</p><ul><li>Hvornår: Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver: Celia Hjorth Lind</li><li>Sted: Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato:</strong> onsdag 25.9.19</p><ul><li>Hvornår: Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver: Anne Dornoville de la Cour</li><li>Sted: Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato:</strong> onsdag 09.10.19</p><ul><li>Hvornår: Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver: Kira Hallberg-Dellgren</li><li>Sted: Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.<br></li></ul><p><strong>Opstartsdato: </strong>onsdag 06.11.19</p><ul><li>Hvornår: Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver: Hanne Buchholdt</li><li>Sted: Rønne – Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.</li></ul>
Tid til årets dialogmøde med frivillige, sociale foreningerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tid-til-årets-dialogmøde-med-frivillige,-sociale-foreninger.aspxTid til årets dialogmøde med frivillige, sociale foreninger2019-08-19T22:00:00Z<p>Social- og Sundhedsudvalget inviterer frivillige, sociale foreninger og organisationer til det årlige dialogmøde. På mødet vil blandt andet tilskud via paragraf 18-puljen blive taget op.</p><p>Det sker på baggrund af, at Frivillig Forum Bornholm på opfordring af frivillige sociale foreninger har henvendt sig til Social- og Sundhedsudvalget med ønske om at indgå i dialog omkring en mere gennemskuelig procedure for paragraf 18-puljen.</p><p><span aria-hidden="true"></span>Social- og Sundhedsudvalget ser frem til på dialogmødet at drøfte de fremtidige procedurer omkring § 18 tildelingen samt øvrige spørgsmål, som foreningerne kunne have.</p><p>Dialogmødet finder sted den <strong>26. august 2019, kl. 13.00 til kl.14.00</strong> i mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Tilmelding er ikke nødvendig.</p><p><strong>Social- og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune.</strong></p>
Kommuneplan 2020: Bornholms fremtid skal bygge på natur, miljø og klimahttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommuneplan-2020-Bornholms-fremtid-skal-bygge-på-natur,-miljø-og-klima.aspxKommuneplan 2020: Bornholms fremtid skal bygge på natur, miljø og klima2019-08-18T22:00:00Z<p><strong>I den kommende strategi for kommuneplan 2020 har kommunalbestyrelsen fokus på at passe på vores fælles natur, miljø og klima. Men det kan kommunen kun nå i mål med ved hele befolkningens hjælp og opbakning. </strong></p><p>Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor alle til at læse strategioplægget - der er mulighed for at komme med høringssvar til frem til den 29. august.</p><p>Natur, miljø og klima er nogle af de byggesten, som skaber grundlaget for Bornholms fremtid. Naturen og landskabet tegner Bornholms herlighedsværdier. Bornholm har en stor naturrigdom, og der er potentiale for endnu mere natur og biodiversitet. Vores rige natur, rene drikkevand, og at vi gør noget for klimaet, giver vores dagligdag kvalitet, fremmer tilflytningen og gavner turismen. Når vi forbedrer adgangen til naturen fremmer vi samtidig folkesundheden.<br></p><h2>Beskyttelse af naturområder og udpegning af områder til skovrejsning</h2><p>I kommuneplanen udpeger kommunalbestyrelsen de naturområder, som den vil beskytte. Der bliver også udpeget områder til skovrejsning, hvoraf rigtig mange af dem er ejet af private eller virksomheder. Der har kommunen ingen råderet. Derfor er kommunen afhængig af befolkningens hjælp og opbakning, når Bornholm skal realisere visionerne om mere skov, mere natur og bedre adgang til naturen.</p>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Høringsfristen er den 29. august 2019.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og giv dit høringssvar <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">klik her </a>eller brug dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</font></span></a>
Bornholm går sammen om at udbrede kendskabet til øens kunsthåndværkhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-går-sammen-om-at-udbrede-kendskabet-til-øens-kunsthåndværk.aspxBornholm går sammen om at udbrede kendskabet til øens kunsthåndværk2019-08-13T22:00:00Z<p> <strong>Bornholms kunsthåndværk har vækstpotentiale - en ny kommunikationsplatform skal bringe kunsthåndværkermiljøet ud i verden.</strong></p><p>I efteråret 2017 blev Bornholm som det første sted i Europa hædret med den eftertragtede titel World Craft Region. Titlen har givet blod på tanden hos kunsthåndværkermiljøet til et endnu tættere samarbejde, der kalder sig <strong>Maker’s Island Bornholm</strong>, som netop har lanceret en ny hjemmeside og film. <br><br>Timmi Kromann der er Danmarks regionale repræsentant i World Craft Council, hvor hun repræsenterer Arts & Crafts Association Bornholm, siger: <br><br> "Det må ikke være en hemmelighed, at Bornholm er en World Craft Region. Titlen skal bruges aktivt til at bevare og udvikle Bornholms styrkeposition som kraftcenter for kunsthåndværk", forklarerMaker’s Island Bornholm samarbejdet er helt unikt, og jeg glæder mig til at vise, hvad Bornholm kan, når vi står sammen". <br><br> Destination Bornholm deltager også i samarbejdet, Pernille Kofod Lydolph som er direktør der, siger: <br><br> "Bornholm er en kulturdestination. Godt 20 procent af vores gæster angiver kulturoplevelser som udslagsgivende for at vælge Bornholm som rejsemål, mens 30 procent peger på historiske bygninger og seværdigheder. Og på vores hjemmeside ser vi desuden en stigende andel besøgende på vores sider om kunsthåndværkeroplevelser." <br><br> Jacob Bjerring-Hansen, direktør for Bornholms Museum og Hjorths Fabrik repræsenterer øens museer, han siger: <br><br> "Maker’s Island Bornholm repræsenterer både kunsthåndværkerne, museer og biennaler, historie og nutid, turisme, erhverv, beskæftigelse og uddannelse, et solidt fundament til i fællesskab at udvikle øens små og store kunsthåndværkere, attraktioner og institutioner – og dermed udnytte det tydelige vækstpotentiale og synergier."<br><br><strong> Bag Maker’s Island Bornholm står:</strong></p><ul><li>Arts & Crafts Association Bornholm</li><li>Bornholms Kunstmuseum</li><li>Grønbechs Gård</li><li>Hjorths Fabrik</li><li>Kunstakademiets Designskole i Nexø</li><li>Destination Bornholm</li><li>Center for Regional- og Turismeudvikling</li><li>Business Center Bornholm</li><li>Bornholms Regionskommune</li></ul><p><br> Den nye <a href="http://makersisland.bornholm.dk/">hjemmeside</a> og <a href="https://vimeo.com/filmfolket/makers-island">film</a> er første skridt på vejen til at få udbredt kendskabet til Bornholm både nationalt og internationalt, ligesom filmen kan bruges på tværs af brancher for eksempel til at tiltrække kunsthåndværkerstuderende, kunsthåndværkere, turister og tilflyttere. Endelig er det bornholmske kunsthåndværk med til at tegne billedet af en ø, hvor der er plads til og mulighed for at udfolde sit potentiale.<br><br> Kommunikationsindsatsen er finansieret af Kunst- og Kulturhistorisk Råd i regi af Bornholms Regionskommune. <br><br> Læs mere om <a href="https://wcc-europe.org/">World Craft Council Europe</a> <br><br> Kontakt: Dorthe Møller Paulsen, sekretariat for Makers Island Bornholm på makersislandbornholm@brk.dk og mobil 20 43 63 75. </p>

Kandidater søges til årets frivillighedspris

Hvem skal have årets frivillighedspris?
Send dit begrundede forslag senest 13. september til: BRK, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Eller som mail til: kell.hansen@brk.dk skriv: "Frivillighedspris" i emnefeltet.

Læs mere klik her