Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1
Er du vores nye kollega?Er du vores nye kollega?Vi har lige nu mange ledige job inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til miljøgodkendelse til Sandegård, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Sandegård,-Østermarie.aspxForslag til miljøgodkendelse til Sandegård, Østermarie<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Jacob Svendsen om, at svineproduktionen på Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Sandegård.</p><p>Produktionen af slagtesvin på Sandegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldene. Der ønskes opført en ny gyllelagune i tilknytning til staldanlægget. </p><p> </p><p>Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra 2012, hvor der er givet tilladelse til en Den eksisterende godkendelse er en §33 godkendelse (kap. 5) fra 2006, hvor der blev givet tilladelse til en produktion på 8.270 slagtesvin (30-108 kg). </p><p> <br></p><p>Såvel ansøgt drift som nudrift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.728 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. I ansøgt drift ønskes opført en gyllelagune på 5.000 m<sup>3</sup> med tilhørende fortank. </p><p>Der foretages ingen ændringer af bygningerne, produktionsarealet og produktion i forhold til eksisterende drift.</p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøtilladelse</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.</p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård.</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård kan du se den her på hjemmesiden. </p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Sandegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 27. oktober 2022.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/11490.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-på-matrikel-nr.-175lr,-Klemensker-tilhørende-ejendommen-Egesk.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, Klemensker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskomm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">une, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt, der genslynger et vandløb og fører vandløbet udenom en sø ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Tilløb til Korsmyr</li><li>Matr.nr. 175lr, Klemensker</li><li>Egeskovvej 20, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 27. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>25. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Klinteby Kirkevej 3 og 3B, 3730 Nexøhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-ved-Klinteby-Kirkevej-3-og-3B,-3730-Nexø.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Klinteby Kirkevej 3 og 3B, 3730 Nexø<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt til genåbning og genslyngning af to vandløb, samt etablering af sø og paddeskrab ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Matr.nr. 31d og 33e, Hovedejerlavet, Ibsker</li><li>Klinteby Kirkevej 3 og Klinteby Kirkevej 3B, 3730 Nexø</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 29. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>27. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Frivillighedspris til Aktive Kvinder i Svaneke med flerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frivillighedspris-til-Aktive-Kvinder-i-Svaneke.aspxFrivillighedspris til Aktive Kvinder i Svaneke med flere2022-09-29T22:00:00Z<p>​Til tonerne af musikgrupperne "Wico" og "Kongelys" blev årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris i dag uddelt i Musikhuzet.<br> <br><strong>Frivillighedsprisen</strong> på 20.000 kr. gik til <strong>Jytte Hansen</strong>, formand for <strong>Aktive Kvinder Svaneke</strong>, for hendes ekstraordinære frivillige engagement i bl.a. Lindehusets Genbrug og Nørremøllecentret. Jytte valgte at dele prisen med <strong>Helle Pihl</strong>, frivillig på <strong>Åbo Plejecenter</strong>.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/frivillighedsprisen%202022.jpg" alt="frivillighedsprisen 2022.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br> <br><strong>Kultur- og idrætsprisen</strong> på 10.000 kr. blev delt ligeligt mellem tre prismodtagere: <strong>Nyvest Skytteforening</strong>, <strong>Torben Severinsen</strong> og <strong>Martin Bryder Hjorth</strong>.<br><br>Torben Severinsen modtog prisen for sit musikprogram<strong> "Musik med Seve"</strong>, hvor han hver uge præsenterer underholdende indslag for kulturnysgerrige lyttere.<br><br><strong>Nyvest Skytteforening</strong> fik prisen for at ombygningen af den gamle Nylars Brugs til fine skydebaner til glæde for øens skytterentuatister.<br><br>Endelig modtog træner for <strong>Granit Kids</strong>, <strong>Martin Bryder Hjorth</strong>, prisen for sit arbejde for unge mennesker med forskellige handicap.<br></p><p>Tak for en dejlig eftermiddag og tillykke med priserne.<br></p><p><br></p>
I eftermiddag kåres årets frivillige ved arrangementet Frivillig Fredaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-eftermiddag-kåres-årets-frivillige-ved-arrangementet-Frivillig-Fredag.aspxI eftermiddag kåres årets frivillige ved arrangementet Frivillig Fredag2022-09-29T22:00:00Z<p>Denne eftermiddag hyldes det frivillige arbejde på Bornholm ved det tilbagevendende arrangement Frivillig Fredag, hvor alle er velkomne. I år holdes arrangementet i Musikhuzet i Rønne. Som en del af arrangementet uddeles de årlige priser: "Frivillighedsprisen" og "Kultur- og Idrætsprisen".<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/frivillig%20fredag%202022.PNG" alt="frivillig fredag 2022.PNG" style="margin:5px;" /><br></p>
Fra i morgen træder det operative overfladeredder beredskab i krafthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandvæsen-igangsætte-det-operative-overfladeredder-beredskab.aspxFra i morgen træder det operative overfladeredder beredskab i kraft2022-09-29T22:00:00Z<p>I morgen den 1. oktober træder kommunens nye operative overfladeredder beredskab i kraft. Beredskabet dækker hele Bornholm og bliver varetaget af Bornholms Brandvæsen og deres uddannede overfladedykkere. Kommunen har ansvar for at kunne sørge for beredskab til redningsaktioner ved søer, åløb og øens havne.<br></p><p>Det nye beredskab er en afløser for den tidligere ordning, som Falck stod for.<br></p><p><br></p>
Nu er der mulighed for at søge legater for værdigt trængendehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-er-der-mulighed-for-at-søge-legater-for-værdigt-trængende.aspxNu er der mulighed for at søge legater for værdigt trængende2022-09-29T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune uddeler i uge 50 legatportioner fra Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune. <strong>Fonden kan søges af værdigt trængende, bosiddende på Bornholm.</strong></p><p><a href="https://www.nemform.dk/400/0032" target="_blank">Ansøgningsskema kan indsendes elektronisk og ligger her</a> - du kan også få det udleveret i trykt form ved henvendelse i Borgerservice i Rønne og Nexø. </p><p>Spørgsmål vedrørende legatforhold kan rettes til Charlotte Mattsson tlf. 56 92 10 36.</p><p>For at komme i betragtning, skal vi have modtaget din ansøgning <strong>elektronisk</strong> eller <strong>pr. post </strong>til: Politisk Service, Ullasvej 23, 3700 Rønne, <strong>senest mandag den 31. oktober 2022 kl. 12:00</strong>.<br></p><p>Har du ikke modtaget en legatportion inden udgangen af uge 50, er du ikke kommet i betragtning.<br></p>
Borgmesteren bød velkommen til fire nye danske statsborgerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-bød-velkommen-til-fire-nye-danske-statsborgere.aspxBorgmesteren bød velkommen til fire nye danske statsborgere2022-09-28T22:00:00Z<p><strong>På en dag med både septembersol og efterår i luften fik </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>fire personer papir på, at de nu formelt er danske statsborgere. Det foregik ved en grundlovsceremoni i kommunalbestyrelsens mødesal på Landemærket. </strong></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Cere</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">monien blev indledt med, at borgmester</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, Jacob Trøst holdt en tale om det danske demokrati, vores grundlovssikrede rettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfriheden og om, hvordan vi har et fælles ansvar for at passe på hinanden og det samfund, vi er en del af. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">T</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">idligere på dagen havde borgmesterens </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">alend</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">budt på mere alvorligt</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> indhold omkring ansvar i form af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ministerbesøg og pressemøde relateret til gaslækagerne i Østersøen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Men dén slags rokker ikke ved en længe </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">planlagt og ventet grundlovsc</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eremoni.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Efter borgmesterens tale kom de fire nye statsborgere op en efter en og skrev under på det dokume</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nt, der bekræfter, at de nu er danske statsborgere. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Statsborgerskabet blev herefter forseglet med et håndtryk mellem borgmesteren og den nye d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">anske statsb</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orger. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">De ny</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e statsborgerskaber blev fejret med cider og kransekage. Rigtigt stort </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tillykke og varmt velkommen til de fire nye danskere, der kommer fra henholdsvis Tyskland, Tanzania og Polen. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="color:inherit;background-color:transparent;"><br></span></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="color:inherit;background-color:transparent;">Borgm</span><span style="color:inherit;background-color:transparent;">estere</span><span style="color:inherit;background-color:transparent;">n udtrykte</span><span style="color:inherit;background-color:transparent;"> stor glæde over, at de nye danske statsborgere har valgt at bosætte sig på</span><span style="color:inherit;background-color:transparent;"> netop Bornholm. Det samme gjorde sig gældende med omvendt fortegn. Alle de nye statsborgere kunne nemlig sige velkommen til Bornholm til borgmesteren, da de havde boet på Bornholm længere end Jacob Trøst.   </span></span></div><div><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r ikke længe siden, at vi på Bornholm sidst bød velkommen til nye danske statsborgere, det var i marts i år. Dengang bød vi velkommen til fem nye statsb</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orgere fra: Tyskland, USA, Bosnien-Hercegovina, Norge og Polen.</span><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/grundlovs.jpg" alt="grundlovs.jpg" class="brkPosition-4" style="margin:5px;" /><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Grundlovsep2022_2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Grundlovsep2022_1.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;height:452px;" /><br></span></div><div><br><br></div><p><br></p>

Budget 2023

Vil du følge med i fastlæggelsen af kommunens budget for 2023, så har vi her på vores hjemmeside en særlig side for det.

På siden kan du se:
tidsplan for processen, Bornholms befolkningsudvikling, sparekrav/spareforslag, budgetmateriale i høring ...

Gå til Budget 2023 klik her

Nyt råd for internationale borgere og flygtninge

Kommunen inviterer til infomøde om et nystartet råd med mulighed for at få politisk indflydelse f.eks. inden for uddannelse, arbejdsmarked, børn, kultur, demokrati. Invitation dansk Invitation in english

Tid og sted: 6. oktober kl. 17-19, Landemærket 26, Rønne.

Kontakt vedr. rådet:

betina.bjergsted.barbossa@brk.dk