Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://næstestopbornholm.dk/, Næste stop Bornholm1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 17. september 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-17.-september-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 17. september 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af nyt stuehus på Gedebakkevej 6, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 15. oktober 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 14. september 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-september-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 14. september 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af en sø på Almindingensvej 27, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. oktober 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 13. september 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-13.-september-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 13. september 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af status fra fritidsbolig til helårsbolig på Dyndegårdsvej 18, 3700 Rønne</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 11. oktober 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Integrationsrådet har valgt ny formandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Integrationsrådet-har-valgt-ny-formand.aspxIntegrationsrådet har valgt ny formand2018-09-20T22:00:00Z<p><strong><span aria-hidden="true"></span><strong>Integrationsrådet på Bornholm mødtes i sidste uge blandt andet for at finde en ny formand. Det blev Hisham Wael Zaki fra Irak, som fremover kommer til at stå i spidsen for rådet. </strong><span aria-hidden="true"></span></strong></p><p>Øens integrationsråd holdt i sidste uge deres konstituerende møde, hvor Hisham Wael Zaki blev valgt til ny formand. Hisham Wael Zaki er født i Bagdad, hvor han uddannede sig til journalist på universitetet og siden arbejdede på både aviser og tv. Han er kommet til Danmark i 2013, da han var flygtet fra krigen Irak.</p><p>Som næstformand blev Santosh Shrestha valgt, han kommer fra Nepal. Som nyt lokalt medlem af repræsentantskabet for Rådet for Etnisk Minoriteter blev Samir Bektas fra Bosnien Hercegovina valgt. Rådet er et nationalt råd, der rådgiver udlændinge- og integrationsministeren på integrationsområdet, og dermed giver etniske minoriteter mulighed for at blive hørt i vigtige spørgsmål.</p><p>Integrationsrådet på Bornholm består i alt af 16 medlemmer, som er bredt repræsenteret af flygtningegrupper fra Iran, Burma, Irak, Syren, Eritrea, Bosnien samt repræsentanter fra regionskommunen, Bornholmske Flygtningevenner og LO Bornholm. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme den etniske ligestilling. Integrationsrådet deltager derfor aktivt i debatten om at styrke Bornholms Regionskommunes integrationsindsats. Rådet behandler ikke enkeltsager.</p><p>Har man som flygtning noget på hjertet og ønsker, at det drøftes i Integrationsrådet er man altid velkommen til at kontakte Integrationsrådets formand.</p><p>På <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Sider/Integrationsraadet.aspx"><span style="text-decoration:underline;">Integrationsrådets hjemmeside</span></a> kan man se listen over alle medlemmer af rådet.</p><p><strong>Kontakt:</strong><br>Formand for Integrationsrådet<br>Hisham Wael Zaki telefon 9163 8536 engcom11@yahoo.com</p><p>Integrationsrådet mødes fire gange om året, næste gang er 31. oktober.</p>
Ældrerådet inviterer til møde om regionens sygehusvæsenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ældrerådet-inviterer-til-møde-om-regionens-sygehusvæsen.aspxÆldrerådet inviterer til møde om regionens sygehusvæsen2018-09-20T22:00:00Z<p>​<strong>Bornholms Ældreråd inviterer til offentligt møde vedrørende regionens sygehusvæsen </strong></p><p>Mødet finder sted fredag den 12. oktober 2018 kl. 14.00 til 16.30 i Aakirkeby Hallerne.</p><p>Sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen vil indlede mødet med at fortælle om Bornholms Hospital som udviklingshospital og de udfordringer, hospitalet har i de kommende år.</p><p>Efter en kaffepause vil næstformand i Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Leila Lindén fortælle om struktur, nybygninger m.m. i hospitalsvæsnet i regionen.</p><p>Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til begge foredragsholdere.</p><p>Mødet er offentligt, og alle er velkomne.</p><p>Kaffe med brød er gratis. </p>
Åvangskolen får pengepræmie for at have løftet det faglige niveauhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åvangskolen-får-pengepræmie-for-at-have-løftet-det-faglige-niveau.aspxÅvangskolen får pengepræmie for at have løftet det faglige niveau2018-09-19T22:00:00Z<div class="newsSummary">Åvangskolen er blandt de skoler, som kan se frem til at modtage en pengepræmie på 1,4 millioner kroner fra Undervisningministeriet. Pengene bliver givet for at have hævet det faglige niveau i dansk og matematik. I alt bliver der uddelt 81,7 millioner kroner til 61 danske skoler, der har formået at hæve det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse.</div><div class="newsSummary"> </div><div class="newsSummary"><strong>En tre-årig pulje </strong></div><div class="newsText">Pengene kommer fra den skolepulje, som regeringen lancerede i april 2017. Den indeholder ialt 500 millioner kroner, som over tre år skal fordeles mellem skoler, der hæver det faglige niveau.</div><div class="newsText"><br>For at få del i puljen skal skolerne i hvert af skolepuljens tre år reducere andelen af elever, der får mindre end karakteren fire i dansk og matematik med fem procentpoint i første år, 10 andet år og 15 det tredje. Men det er gået meget bedre for Åvangskolen, som har formået at reducere andelen med ti procentpoint allerede i det første år.<br><br>Næste opgørelse af skolepuljen er i september 2019.</div><div class="newsText"> </div><div class="newsText"><a href="https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180919-61-skoler-faar-penge-fra-skolepuljen">Læs mere om puljen og dagens nyhed på Undervisningsministeriets hjemmeside</a></div>
Kulturskolen inviterer til happening på Store Torvhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kulturskolen-inviterer-til-happening-på-Store-Torv.aspxKulturskolen inviterer til happening på Store Torv2018-09-18T22:00:00Z<p>I morgen torsdag 20. september, midt i kulturugen, gennemfører elever og lærere fra Kulturskolen en fælles happening med sambamusik, teater og billedkunst på Store Torv i Rønne. Begivenheden finder sted kl. 17.00, og Kulturskolen inviterer alle til at deltage og kigge forbi.</p><p> </p><p>Om Kulturskolen<br><em>Kulturskolen på Bornholm underviser omkring 2.000 elever i forskellige kreative discipliner som at male, synge, spille teater, danse, spille et instrument eller at skrive litterært. Kulturskolen tilbyder et højt fagligt niveau og et stærkt fællesskab. Kulturskolen har kontor og lokaler i Rønne, men undervisningen finder sted over hele øen</em><em>.</em></p>
Første skridt til undersøgelse af ældreområdet er tagethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Første-skridt-til-undersøgelse-af-ældreområdet-er-taget.aspxFørste skridt til undersøgelse af ældreområdet er taget2018-09-17T22:00:00Z<p><strong>Kommunalbestyrelsen besluttede før sommeren at gennemføre en analyse af ældreområdet. Slutmålet er at sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. I fredags samledes for første gang den følgegruppe, der skal give input og præge analysen fra sidelinjen.</strong></p><p>I fredags mødtes for første gang omkring 20 interessenter som tilsammen udgør den følgegruppe, der på tæt hold skal give input til arbejdet med undersøgelsen af hele kommunens ældreområde. Gruppen har borgmester Winni Grosbøll i spidsen og Social- og Sundhedsformanden, Bjarne Hartung Kirkegaard som næstformand. Derudover deltager både faglige organisationer som FOA og Dansk Sygeplejeråd samt repræsentanter fra brugerorganisationerne Faglige seniorer, Ældresagen og Ældrerådet. Fra BRK deltager blandt andet relevante fagpersoner, chefer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.</p><p>Fredagens møde i følgegruppen fandt sted på Vibegård, hvor man både fik talt om, hvorfor undersøgelsen skal gennemføres, den aktuelle status og om, hvad der skal ske i den kommende tid. Formand for følgegruppen, Winni Grosbøll siger:</p><p><em>"Dejligt, at vi nu har fået taget hul på arbejdet for at forbedre trivslen og arbejdsglæden på ældreområdet. Og det er også dejligt at mærke det store engagement til at tage fat, der var rundt om bordet i fredags. Alle de mange parter på området har en lyst og vilje til, at det her skal lykkes til glæde for de ældre på Bornholm og for alle vores medarbejdere i ældreområdet."</em></p><p>På mødet blev det fortalt, at der er faldet ro på området og en del af medarbejderne virker lettede over, at deres arbejdsområde og arbejdsbetingelser, nu bliver taget op til revurdering.</p><p>Rikke Tolstrup, tillidsrepræsentant for FOA i Center for ældre deltog i fredagens møde, hun siger:</p><p><em>"Vi hilser undersøgelsen velkommen og har kunnet mærke en spirende optimisme hos vores medlemmer. Det er hårdt at arbejde inden for et område, der ofte har fået hård kritik, så vi ser frem til at billedet forhåbentlig bliver mere nuanceret, når tingene løbende forandres. Vi sætter stor pris på, at medarbejdernes trivsel er blandt de væsentlige emner for undersøgelsen".</em></p><p>Formanden for Bornholms Ældreråd, Erik A. Larsen er også positiv:<br> <em>"Jeg kan kun være tilfreds med, at hele ældreområdet nu får en større positiv opmærksomhed, og umiddelbart ser det ud til, at retningen og planerne for undersøgelsen kan bringe noget godt til området."</em></p><p>I løbet af efteråret bliver der udarbejdet analyser, som skal give viden og indsigt om den eksisterende organisering på ældreområdet. På den baggrund skal det vurderes, <em>om</em> der er forbedringsmuligheder og hvis ja, skal det fastlægges, hvad der skal til, hvor det skal ske og i hvilket tempo. </p><p>Næste konkrete step bliver et Kick Off arrangement 11. oktober. Her inviteres et bredt udvalg af personer, som på forskellig vis vil blive involveret i processen med at kigge dybt ind i ældreområdet.</p><p><strong>Følgegruppens medlemmer</strong></p><ul><li>Formand: Borgmesteren </li><li>Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard</li><li>Koncerndirektør: Johannes Nilsson</li><li>Ældrechef og formand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Birgit Mortensen</li><li>Næstformand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Hanne Jørgensen</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED,Center for ældre: Sussi Birkebæk Lau </li><li>Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Jeanette Bech</li><li>Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Lone Christoffersen </li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområded: Laila Regnarson</li><li>Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Charlotte Lind</li><li>Næsteformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Rikke Bojer Knudsen</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen: Kim Bent Hansen</li><li>Arbejdsmiljørepræsentant, Center Ældre: Winnie Danshøj Grøtner</li><li>Projektleder, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: Mads Plesner Larsen</li><li>Kommunikationskonsulent, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: Gitte Bisse Bertelsen</li><li>Formand, CenterMED, Center for Sundhed: Trine Dorow</li><li>Næstformand, CenterMED, Center for Sundhed: Connie Mogensen</li><li>FOA repræsentant: Dorthe Pedersen, Rikke Tolstrup (suppleant)</li><li>Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden: Lene Skielboe</li><li>Formand, Bornholms Ældreråd: Erik A. Larsen</li><li>Formand, Faglige Seniorer, FOA seniorklub: Ingrid Haagensen (suppleant)</li><li>Formand, Ældre Politisk Udvalg, Ældre Sagen: Steen Sejfret Larsen (suppleant)</li></ul>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her