VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Tillæg til miljøgodkendelse til Ellesgård vedr. arealerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Ellesgård-vedr.-arealer.aspxTillæg til miljøgodkendelse til Ellesgård vedr. arealer<p>​<strong>Afgørelse</strong><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt et tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse til ejendommen <br><br><strong>Ellesgård, </strong><br><strong>Ibskervej 35, </strong><br><strong>3740 Svaneke </strong><br><br>pga. ændring af arealer til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion. <br><br>Tillægsgodkendelsen omfatter hverken ændringer i ejendommens husdyrhold eller opførelse af nye driftsbygninger i forhold til det tidligere godkendte. Godkendelsen er alene en gentagelse af de ændringer i den samlede bedrifts arealer til udbringning af husdyrgødning, som også er behandlet i miljøgodkendelsen til en anden af bedriftens ejendomme, Koosgård, Ibskervej 30, 3730 Nexø.<br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tillægsgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Tillægget til miljøgodkendelse vil være tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 20. februar 2017 og 4 uger frem, eller det kan rekvireres hos Teknik og Miljø.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br> <br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br> <br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br>Den 4 ugers klageperiode påbegyndes den 20. februar 2017 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og <strong>udløber den 20. marts 2017.</strong><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p>
Tillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Vassegård-vedr.-arealer.aspxTillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealer<p>​<strong>Afgørelse</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 2 til § 11-miljøgodkendelse til <br><br><strong>Vassegård, </strong><br><strong>Søndre Landevej 190, Pedersker, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby </strong><br><br>pga. ændring af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion.<br>Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på Vassegård.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 17. februar 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br><strong>Klagefristen udløber</strong> <strong>den 17. marts 2017</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. februar 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></p>

 Nyheder

 

 

Åbent hus i Børnehaven Morbærstienhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-i-Børnehaven-Morbærstien.aspxÅbent hus i Børnehaven Morbærstien2017-02-21T23:00:00Z<p>Morbærstiens Børnehave fylder 50 år.</p><p>I den anledning inviteres tidligere børn, forældre og personale til </p><h3>Åbent hus onsdag den 1. marts 2017, kl. 14.30 - 16.30</h3><p>Vi glæder os til at se jer!</p><p><br></p>
Mere fisk til bornholmernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Mere-fisk-til-bornholmerne.aspxMere fisk til bornholmerne2017-02-21T23:00:00Z<p>​</p><h1>Mere fisk på bordet til bornholmerne</h1><p>På lørdag den 25. februar kl. 14.00 skyder Social- og Sundhedsudvalgsformand Bente Helms den bornholmske fiskedyst i gang på Madkulturhuset Gaarden i Melsted. Formålet med dysten er, at vi skal inspirere hinanden til at spise mere fisk.</p><p><strong>Hvordan spiser bornholmerne?</strong> <br>Kostundersøgelser viser, at vi er blevet lidt bedre til at spise fisk de seneste år, men vi skal gerne spise meget mere. Fisk indgår i en god og varieret kost, og i alt skal vi gerne have 350 gram fisk om ugen. Kun ca. hver fjerde bornholmer får de anbefalede 350 g fisk om ugen. </p><p><strong>Hvad er en fiskedyst?</strong><br>Fiskedysten går ud på, at vi skal inspirere hinanden til at spise mere fisk i hverdagen og dermed blive bare lidt sundere. <br>Dystformen er valgt, da Social- og Sundhedsudvalget og Bornholms Regionskommune - gerne sammen med bornholmerne - vil være med til at inspirere til mere fisk i en travl hverdag. Uden løftede pegefingre og med fokus på nydelse, madglæde og det hele måltid.</p><p><strong>Du er inviteret til kick-off på Gaarden den 25. februar</strong><br>Dysten skydes i gang med et kick-off- arrangement, som finder sted på Garden lørdag den 25. februar - alle bornholmere er inviteret. Vi har fået den dygtige kok Jens-Peter Jørgensen til at tilberede smagsprøver på forskellige fiskeretter - så mød op og smag på de dejlige fiskeretter og bliv inspireret – og tag eventuelt en opskrift med hjem.</p><p><strong>Fire events på Gaarden i 2017 </strong><br>Der er planlagt 4 events på Gaarden i forbindelse med den bornholmske Fiskedyst og det er<br>Den 8. april, 20. maj, 2. september og den 4. november – alle lørdage kl. 14.00 og alle er velkomne. </p><p> </p>
Udbud af caféfaciliteter på Nørrekås Lystbådehavnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-caféfaciliteter-på-Nørrekås-Lystbådehavn.aspxUdbud af caféfaciliteter på Nørrekås Lystbådehavn2017-02-20T23:00:00Z<p>​Café på Nørrekås Lystbådehavn tilbydes til leje/forpagtning. </p><p>Interesserede kan<strong> senest fredag den 10. marts 2017 </strong>rette henvendelse til havneadministrator Ea Krogstrup i Center for Teknik og Miljø på <a href="mailto:Ea.Krogstrup@brk.dk">Ea.Krogstrup@brk.dk</a> for fremsendelse af oplysninger om vilkår for lejen/forpagtningen. </p><p> </p>
Kommunalbestyrelsesmøde 23. februar 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-23.-februar-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 23. februar 20172017-02-14T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 23. februar 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Jobcenteret helt i top på erhvervsfronten https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Jobcenteret-helt-i-top-på-erhvervsfronten-.aspxJobcenteret helt i top på erhvervsfronten 2017-01-30T23:00:00Z<p>​– Bornholms Regionskommune er langt bedre end sit rygte, når man ser på samarbejdet mellem Jobcenteret og øens virksomheder. </p><p>Det fastslår arbejdsmarkedschef hos BRK Allan Westh og fortsætter:</p><p>– Som region betragtet ligger vi absolut i top, nemlig som nummer 1 <a href="#%5b1%5d">[1]</a> blandt landets regioner, når det gælder omfanget af samarbejdet mellem Jobcenteret og virksomhederne. Og hvis man ser hen over alle landets 98 kommuner, ligger vi som kommune lige nu på en 12. plads <a href="#%5b2%5d">[2]</a>. Og det er en meget flot placering her midt på vinteren, hvor vi har en begrundet forventning om, at vi i takt med forårets øgede aktivitet på arbejdsmarkedet hopper op i top 10 blandt alle landets kommuner inden for erhvervsvenlighed og samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.</p><p> </p><p>BRK kommunikerer for dårligt</p><p>Arbejdsmarkedschefens positive påmindelser kommer, mens Dansk Industri foretager de indledende manøvrer i forbindelse med organisationens årlige, lokale erhvervsklimaundersøgelse, hvor enkeltsager, fornemmelser og til tider også indgroede fordomme kan spille en ikke uvæsentlig rolle for, hvordan kommunens og jobcenterets service opleves. Den lokale formand for DI, Direktør Kenn Kjellberg hos Victor Vask A/S, var da også meget hurtigt ude i forbindelse med DI's tilfredshedsundersøgelse i 2016 og sige, at BRK i virkeligheden er langt mere erhvervsvenlig, end det afspejles i DI's undersøgelse. Men at regionskommunen ganske enkelt er alt for dårlig til at kommunikere sine fremskridt og sin ændrede og forbedrede praksis, også angående service for erhvervslivet. </p><p> </p><p>4.326 jobåbninger i 2016</p><p>Og at det går bedre på Bornholm, er uomtvisteligt, fastslår Allan Westh. Han peger på, at Jobcenteret er særdeles effektivt og strømlinet, når det gælder håndtering og opfølgning ved ledighed, ved sygefravær og i praktik- og løntilskudssager og hvad angår brancheskiftforløb for ledige. Alt dette har afgørende betydning for den direkte rekruttering af arbejdskraft til øens virksomheder, da det påvirker udbuddet af arbejdskraft.</p><p>– I 2016 har vi haft 4.326 jobåbninger på Bornholm. Det vil sige, at 4.326 personer har skiftet job eller har fået sig et job. Vi har altså færre og færre ledige, og den succes betyder, at vi samtidig kan mærke, at det bliver sværere og sværere at finde de rette medarbejdere til virksomhederne her på øen. Østersøen er i overført betydning ikke bare det rene vand, men i vores virkelighed en særdeles virkningsfuld fysisk barriere, for vi kan jo ikke bare invitere folk fra nabokommunen til lige at cykle hen over kommunegrænsen hver morgen og så gå på arbejde her hos os, konstaterer han tørt. </p><p> <br>Socialt ansvar</p><p>– Vores lokale erhvervsliv mangler i stigende grad veluddannet og faglært arbejdskraft. Så ved siden af en målrettet tilflytterindsats på mange planer må vi håbe på, at vores rigtigt gode samarbejde med øens erhvervsliv kan udvikles, så arbejdsmarkedet herovre bliver endnu mere rummeligt. Med den rette pasning og pleje vil vi gerne støtte op om at få virksomhederne til at tage endnu flere borgere ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Et styrket socialt ansvar kan ikke mindst gavne den faglærte og veluddannede arbejdskraft i de private virksomheder og selvfølgelig også hos os i kommunen, påpeger arbejdsmarkedschefen.</p><p> </p><p>Ikke hvile på laurbærrene</p><p>– Vi har en rigtig høj og god samarbejdsgrad mellem kommunen og de bornholmske virksomheder. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Hjulene ruller hurtigere derude og dermed også hos os her på Job- og Erhvervscenteret: Vi står foran en ny sæson inden for turisme, der alene beskæftiger omkring 2.000 personer, og vi har en tydelig vækst i helårsbeskæftigelsen. Derfor er det vigtigt, at såvel kommunen som det private erhvervsliv her på øen tager et ansvar i forhold til ansættelser. Bl.a. gennem de planlagte brancheforløb, som er aftalt i en i mine øjne stadig mere tilfredsstillende gensidig forståelse mellem kommunen, Campus, arbejdsmarkedets organisationer og virksomhederne, og i forbindelse med oprettelse af flere praktikpladser og voksenlærlingeforløb og andre ordninger. I Jobcenteret står vi altid klar og parat og er gearet til at støtte sådan en proces, fastslår Allan Westh og tilføjer:</p><p>Men vi kan kun løse udfordringerne i fællesskab. </p><p> <br>Positiv påmindelse</p><p>– Vi kigger ind i og står nu hver dag reelt i den fremtid, hvor alt peger på gode muligheder for fremgang og vækst for de bornholmske virksomheder. Men vores demografi her på øen, dvs. befolkningens alderssammensætning og navnlig antallet af borgere i den arbejdsaktive alder, betyder, at vi har væsentligt færre hænder og hoveder end snart sagt alle andre steder i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får alle ledige hænder på Bornholm med nu. </p><p>– Virksomhederne og også os selv i kommunen som øens suverænt største arbejdsplads  skal derfor turde lidt mere, ansætte bredere, være lidt mere rummelige. Og for de ledige kan der være et behov for øgede kompetencer, som vi støtter dem i at opnå, og der skal være en øget parathed til at køre lidt længere eller møde lidt tidligere. Men samtidig medfører dette også et arbejde job med kollegaer og den kæmpe frihed og tilfredsstillelse det er for hver enkelt af os selv at tjene sine egne penge. </p><p> <br> <a name="[1]"></a>[1]Kilde: jobindsats.dk <br><a name="[2]"></a>[2]Kilde: jobindsats.dk </p><p> <img alt="Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" style="margin:5px;" /></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Hul i vejen

Giv et tip - nu på app

Er der hul i vejen, eller dækker bevoksningen for skiltningen?

Giv os et tip via en ny app til din telefon.

Læs mere om app'en her