KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1
225-timers reglen225-timers reglenLæs mere om hvad 225-timers reglen vil betyde for dig på kontanthjælphttps://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx1
Udstilling af hjælpemidlerUdstilling af hjælpemidlerKom og se hvordan de forskellige hjælpemidler kan bruges i dagligdagenhttps://www.brk.dk/Borger/Handicap/Hjælpemidler/Sider/Velfærdsteknologisk-udstilling.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Handicap/Hjælpemidler/Sider/Velfærdsteknologisk-udstilling.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-23112016.aspxLandzonetilladelse <p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Opdeling af stuehuset på Rønnevej 116, 3720 Aakirkeby i to boliger.</li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 21. december 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Forslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-en-lokalplan-for-et-sommerhusområde-ved-Snogebæk-.aspxForslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk <p>Den 11. oktober 2016</p><p> </p><p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 009 og lokalplan nr. 090 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. oktober til og med den 6. december 2016. <br>Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre at ejendommen på Klynevej i Snogebæk, Balka Strand Familiecamping, kan ændre anvendelse fra campingplads til sommerhusgrunde og en samlet feriehusbebyggelse. </p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan 076, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning. </p><p> </p><p><strong>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  Bornholms Regionskommune<br>Att: Teknik & Miljø <br>Skovløkken 4 <br>3770 Allinge </p><p>Eller på mail til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. <br>Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. december 2016</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Din klage bedes sendt til Teknik og miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, så vidt muligt elektronisk på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. Klagen skal være modtaget af Teknik & Miljø inden 4 uger fra dags dato. Teknik & Miljø vil derefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jfr. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdato.</p>
Forslag til lokalplan på Møllebakken i Svaneke https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-på-Møllebakken-i-Svaneke-.aspxForslag til lokalplan på Møllebakken i Svaneke <p>Den 11. oktober 2016</p><p> </p><p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 008 og lokalplan nr. 089 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. oktober til og med den 6. december 2016. <br>Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre at ejendommen Møllebakken 8 i Svaneke, der tidligere var anvendt til campingplads, nu kan ændre anvendelse fra rekreativt område som campingplads, til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for hotellignende formål og blandede boligformål. </p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan 076, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning. </p><p> </p><p><strong>Indsigelsesmulighed </strong> </p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  Bornholms Regionskommune<br>Att: Teknik & Miljø <br>Skovløkken 4 <br>3770 Allinge </p><p>Eller på mail til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. <br>Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest den <strong>6. december 2016.</strong> Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Din klage bedes sendt til Teknik og miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, så vidt muligt elektronisk på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. Klagen skal være modtaget af Teknik & Miljø inden 4 uger fra dags dato. Teknik & Miljø vil derefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jfr. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdato.</p><p><strong> </strong></p>

 Nyheder

 

 

Hvem skal have 25.000 kr.?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-skal-have-25.000-kr.aspxHvem skal have 25.000 kr.?2016-12-01T23:00:00Z<p>​</p><p>Hvert år uddeler Bornholms Regionskommune Partnerskabsprisen, og i år er ingen undtagelse.<br><br>Alle bornholmere har mulighed for at indstille et samarbejde eller partnerskab mellem en forening, organisation eller lignende og en af regionskommunens enheder.<br><br>Man kan vinde 25.000 kr. som udbetales til den eller de kommunale enheder, der er med i partnerskabet. Det er så op til samarbejdspartnerne i fællesskab at finde ud af, hvordan pengene kan komme målgrupperne for partnerskabet til gode.<br><br>Hvis du har lyst til at indstille et partnerskab til prisen kan du trykke på linket nedenfor – så åbner et kort skema, hvor du kan fortælle, hvem der bør have prisen og hvorfor. Du vil blive bedt om dine kontaktoplysninger, så vi kan få fat i dig, hvis der er ting der skal uddybes.<br><br><a href="http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=3XUMW1RM3P15">Indstil til prisen her.</a><br><br>Dommerkomiteen består af borgmester Winni Grosbøll, kommunaldirektør Johannes Nilsson og næstformand i MED Hovedudvalget Anette Lund.<br><br>Prisen uddeles den 22. december 2016 hos vinderen.</p><p>Tidligere års vindere:<br>2014: First Lego League/10. klassescenteret<br>2015: Bornholms Flygtningevenner/BRK Integration</p>
Åbent hus på Kongeskærskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-på-Kongeskærskolen.aspxÅbent hus på Kongeskærskolen2016-11-27T23:00:00Z<p>​Vi holder åbent hus på Kongeskærskolen, Strandvejen 14, 3770 Allinge</p><p><strong>Tirsdag den 6. december, fra klokken 8 - 10</strong></p><ul><li>Kom på besøg i skolens 0.-8.kl. i undervisningstiden</li><li>Få en snak med skolens leder om f.eks. Kongeskærskolens udviklingsprojekt LUKSUSdage</li><li>Få en snak med vores erfarne børnehaveklasseleder om f.eks. årets gang i børnehaveklassen</li><li>Få en snak med skolens SFO/indskolingsleder om f.eks. skolens anvendelse af IT</li><li>Få en snak med skolens SFO teamkoordinator om f.eks. hverdagen i SFO</li><li>Besigtig vores storslåede beliggenhed og dejlige lokaler</li><li>Nyd en god kop kaffe eller te i et aktivt læringsmiljø</li></ul>
Cykelprojekt Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspxCykelprojekt Bornholm2016-11-17T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver omfattende ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer om anlæg af nye cykelveje. Opgaven omfatter følgende:</p><p><strong>Projekt A</strong>: Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne<br><strong>Projekt B</strong>: Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute 10 fra Døndalen til og gennem Gudhjem, samt omlægning af national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø.</p><p>læs mere under erhverv / udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspx" target="_blank">Cykelprojekt Bornholm</a></p><p>Center for Teknik og Miljø</p>
Juletræer og pyntegrønthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Juletræer-og-pyntegrønt.aspxJuletræer og pyntegrønt2016-11-15T23:00:00Z<p>Nordmannsgran, rødgran, omorika og nobilis juletræer og pyntegrønt sælges i Rønne plantage på Brændepladsen i Onsbæk, Søndre Ringvej 71, 3700 Rønne. <br> <br>Der er også mulighed for at fælde sit eget juletræ.</p><p><strong>Åbent alle ugens dage kl. 10.00 - 15.30 fra mandag den 21. november – fredag den 23. december 2016.</strong></p><p>Der kan betales med Dankort og MobilePay.</p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skovfoged Hans Chr. Olsen, tlf. 56 92 23 76.  </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

pas

Skal du have nyt pas?

Husk du skal bestille og betale dit nye pas her på hjemmesiden, samtidig bestiller du tid i Borgerservice til at hente dit nye pas.

Læs mere og bestil dit nye pas her