Indskrivning af nye skolebørn er i gangIndskrivning af nye skolebørn er i gangFra den 7. januar - 1. februar er der indskrivning af kommende skolebørn for året 2019/2020.https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikForslag til en ny boligpolitik er i høring - sidste frist for høringssvar er 18. januar.https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Se-debat-om-ny-boligpolitik-på-TV-2-Bornholm.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landbrugsbyggeri pr. 23. januar 2019 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-23.-januar-2019-.aspxLandbrugsbyggeri pr. 23. januar 2019 <p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §11 i bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ensilageplansilo på Risholm, Rosendalevej 3, 3790 Hasle.</strong><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 20. februar 2019. </strong></p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat.</p>
Kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Kvægproduktion-på-Lærkeshøj,-Fællesvej-8,-3720-Aakirkeby.aspxKvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby<p>​<strong>Afgørelse af tilladelse til etablering af kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøtilladelse til etablering af kvægproduktion på :</p><p> </p><ul><li><strong>Lærkeshøj, </strong><br><strong>Fællesvej 8, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen muliggør, at der på ejendommen kan etableres en produktion bestående af 15 køer, 70 opdræt (6-26 mdr.) og 80 ungtyre (220-440 kg) alle af stor race, svarende til 74,4 dyreenheder. Der opføres til formålet en ny staldbygning, som etableres med dybstrøelse. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 19. februar 2019, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 22. januar 2019.</strong><br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">nævnets hjemmeside</a>. </p><p><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:</strong> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></p>
Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-regulere-et-vandløb-på;-Tranggade-4,-3730-Nexø-.aspxTilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø <p>​</p><p><strong>Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at rørlægge en 53 meter åben grøft på ejendommen; </p><p> </p><ul><li><strong>Tranggade 4, </strong><br><strong>3730 Nexø, </strong><br><strong>matrikel 77n, Povlsker. </strong></li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.<br>  <br><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 20. februar 2019.   </strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen, kan vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal kontaktes på telefon: 5692 2208, eller  Mail : <a href="mailto:Tine.Kent.Egedal@brk.dk" target="_blank">Tine.Kent.Egedal@brk.dk</a></p><p><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Bornholm afskaffer affaldhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-afskaffer-affald.aspxBornholm afskaffer affald2019-01-21T23:00:00Z<p><strong>Bornholm bliver verdens første industrialiserede samfund, der slukker forbrændingsovnen og overgår 100 procent til genbrug og genanvendelse af affald​.</strong></p>Borgere, erhvervsliv og turister på Bornholm skal over de næste 13 år skrue voldsomt op for sortering af affald. Det er målet, at alt bornholmsk affald i 2032 enten genbruges eller genanvendes.<br><br>Med visionen ”Bornholm viser vej” vil øens affaldsselskab, BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.<br><br>Bornholm er et oplagt sted at udvikle kompetencer inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi – øen har en fuldt udbygget infrastruktur og en befolkning, der svarer omtrent til én proc<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ent af den danske befolkning. Erfaringer og viden kan derfor overføres til lignende projekter andre steder i verden.</span><div><br></div><div>Du kan læse hele visionen ”Bornholm viser vej” <a href="http://bofa.dk/wp-content/uploads/2019/01/BOFA_mini-publikation_DK_A4_160119.pdf">her.</a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><div><p><strong><br></strong></p></div></div>
Hvordan ser dit Rønne ud?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvordan-ser-dit-Rønne-ud.aspxHvordan ser dit Rønne ud?2019-01-17T23:00:00Z<p><strong>I den kommende uge vil Rønneboere blive spurgt om, hvad de sætter pris på i byen, og hvad de mener, der trænger til en kærlig hånd. Det sker som led i arbejdet med at få lagt en strategisk udviklingsplan for Rønne.</strong></p><p>Arbejdet med en ny strategisk udviklingsplan for Rønne gik i gang i slutningen af sidste år. I den kommende uge bliver det foreløbige arbejde synligt på Rønne Bibliotek, i Rønne Idrætshal og på Campus Bornholm. </p><p>Alle tre steder bliver der opsat store kort over Rønne, hvor forbipasserende kan markere steder i Rønne, som de sætter pris på - og steder, som de mener trænger til en kærlig hånd. På biblioteket, i idrætshallen og på Campus er der også mulighed for at møde nogle af de eksterne rådgivere, som arbejder med den nye, samlede udviklingsplan. Det sker i:</p><p>Rønne Idrætshal: Tirsdag 22. januar fra 16.00-17.00 <br>Campus Bornholm: Onsdag 23. januar fra 13.00-14.00<br> Rønne Bibliotek: Torsdag 24. januar fra 15.30-16.30</p><p>De eksterne rådgiverne vil i den kommende uge også besøge børnehaven Trinbrættet, 3. klasserne på Søndermarkskolen og lave interview med folk på gaden i Rønne.</p><p><strong>Borgermøde for alle i april</strong><br><strong> </strong>Ud over alt det der sker i den kommende uge, vil der også blive holdt et borgermøde i begyndelsen af april, hvor alle er velkomne. Desuden er der etableret tre grupper, som de eksterne rådgivere vil mødes med undervejs i arbejdsprocessen, der varer frem til sommer. Dels en dialoggruppe, der går på tværs af interesser i byen. Målet med den gruppe er, at skabe dialog på tværs af Rønnes erhvervsliv, detailhandel, kultur, idræt, turismeaktører og foreninger. Derudover er der en kultur- og en idrætsgruppe, som vil sætte fokus på kultur- og idrætslivets betydning for Rønne nu og i fremtiden.</p><p>Hvis man går med tanker og ideer til arbejdet med udviklingsplanen er man velkommen til at kontakte udviklingskonsulent, Kristian Pihl fra Bornholms Regionskommune eller Søren Møller Christensen fra rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen.</p><p><strong>Om helhedsplanen for Rønne:</strong><br> Den strategiske udviklingsplan for Rønne udarbejdes af et rådgiverteam bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield | RED. Planen skal være udarbejdet og behandlet i kommunalbestyrelsen inden sommer 2019. Realdania støtter økonomisk arbejdet med udviklingsplanen.</p>
Fristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fristen-for-at-søge-jobbet-som-kommunaldirektør-er-udløbet-.aspxFristen for at søge jobbet som kommunaldirektør er udløbet 2019-01-15T23:00:00Z<p>​Den 15. januar udløb fristen for at søge jobbet som kommende kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune.<br><br>I alt har otte kandidater søgt jobbet. Forventningen er, at der ved udgangen af januar er fundet en ny kommunaldirektør til Bornholm.</p>
Udbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspxUdbud af vinduespolering i Bornholms Regionskommune2019-01-13T23:00:00Z<p>​<span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Bornholms Regionskommune sender vinduespolering for perioden 2019 - 2022 i udbud. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Opgaven er delt i tre delområder og der kan bydes på et eller flere områder. </font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Aftaleperioden løber fra den 1. april 2019 og udløber den 30. november 2022.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">Der bliver valgt ud fra det mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.</font></span></p><p><span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000"><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-vinduespolering-i-Bornholms-Regionskommune.aspx">Læs mere om besigtigelse, registrering og hvordan udbudsmaterialet rekvireres</a>.</font></span></p><p><strong>Tilmeldingsfrist til besigtigelse er den fredag den 18. januar 2019, kl. 10.00.</strong></p><p> </p>
Udbud af landzoneareal med forkøbsrethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspxUdbud af landzoneareal med forkøbsret2019-01-13T23:00:00Z<p>​</p><p>Del af matr. nr. 22a, Knudsker, beliggende ved Vibegårdscentret, 3700 Rønne udbydes til salg.</p><p>Grunden har et samlet areal på ca. 3.200 m², og det er politisk godkendt, at igangsætte en proces for udvidelse af planområdet i lokalplan nr. 56 for Vibegårdscentret til også at omfatte dette areal.</p><p>Læs mere Erhverv / Udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-landzoneareal-med-forkøbsret.aspx" target="_blank">Udbud af landzoneareal med forkøbsret</a>.</p><p>Center for Ejendomme og Drift<br></p>

rotte ved husmur

Skoleindskrivning 2019/2020

Så starter indskrivning til børnehaveklasse - vi siger velkommen til de nye skolebørn!

Klik på linket og log-in med Nem-ID

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her