Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. næstestopbornholm.dkhttp://næstestopbornholm.dk/, Næste stop Bornholm1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Motorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Motorsportsbane-ved-Torpebakker,-Klemensker-.aspxMotorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker <p>​</p><p><strong>Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for motorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker </strong><br><br>Kommunalbestyrelsen vedtog 11. oktober 2018 kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 099. Hensigten med planerne er, at udlægge et område til rekreativt formål til motorsport.<br> <br>Klager skal være Center for Erhverv, Byg og Sekretariat i hænde <strong>senest mandag d. 5. december 2018.</strong><br><br>Planerne kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat på mail <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk" target="_blank">sekretariatet@brk.dk</a><br><br>Planerne kan også tilgås i den røde boks.<br></p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p><br></p>
Landzonetilladelse pr. 26. oktober 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-26.-oktober-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 26. oktober 2018<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en sø på Dalslundevej 8, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. november 2018. </strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering;-Bedegadevej-3.aspxVandløbsrestaurering; Bedegadevej 3<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3, 3782 Klemensker (Præstemoseprojektet)</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på Bedegadevej 3, 3782 Klemensker, matrikel nr. 116a, Klemensker. Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsrådsformand Bjarne Bech. Projektet gennemføres af BRK med Ole Holm Pedersen som projektkoordinator. </p><p>Der er tale om en retlig lovliggørelse af et eksisterende forhold, da projektet ved en fejl internt hos kommunen, er blevet igangsat, uden at der var givet en formel tilladelse fra vandløbsmyndigheden. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 54 a i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på § 37, der omhandler restaurering af vandløb og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016.<br></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p><br>En klage skal være modtaget <strong>senest: Den 22. november 2018</strong>. </p><p><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Kontakt<br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Politikere mødes med by- og borgerforeninger om grønne mål og tilflytterehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Politikere-mødes-med-by--og-borgerforeninger-om-grønne-mål-og-tilflyttere.aspxPolitikere mødes med by- og borgerforeninger om grønne mål og tilflyttere2018-11-14T23:00:00Z<p><strong>I dag og igen i næste uge mødes politikere med by- og borgerforeninger fra hele øen for at tale om, hvordan man kan udvikle og involvere bysamfundene med udgangspunkt i bæredygtig, grøn tankegang. Ad den vej vil man også kunne tiltrække og fastholde tilflyttere.</strong></p><p>Bornholms politikere ønsker, at involvere bysamfundene i opgaven med at løfte øens grønne indsats lokalt. Tanken hos politikerne er, at lokalsamfundene kan være med til at tiltrække nye bornholmere gennem at tænke bæredygtighed og miljøhensyn ind lokalt. </p><p>Derfor har udvalgene for henholdsvis job-, udvikling og fritid samt klima og bæredygtighed inviteret by- og borgerforeninger til nogle dialogmøder, hvor man håber på at finde konkrete ting, man kan gøre i fællesskab for at gavne tilflytningen og målet om at være en grøn ø på en og samme tid.</p><p>Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Anne Thomas har allerede i oktober været i dialog med en række af øens brancheforeninger for at få dem med ombord i forhold til den grønne indsats. Møderne bragte mange gode ting med sig, og nu er turen kommet til at tage en snak med by- og borgerforeningerne, hvor også spørgsmål om job, udvikling og fritid kommer med ind i billedet. </p><p>"Det giver så god mening at tale med de lokale by-foreninger om, hvad de, med udgangspunkt i vores grønne Bornholmermål, kan gøre for at tiltrække og hjælpe tilflyttere. Vores møder med brancheforeningerne er gået rigtigt godt, og jeg er nu meget spændt på at skulle træffe by- og borgerforeningerne sammen med mine politiske kolleger fra job, kultur og fritid," siger Anne Thomas.</p><p>Formanden for Job- Udvikling- og Fritidsudvalget, Erik Lund Hansen ser også frem til møderne:</p><p>"Øen har utroligt mange, rigtig gode by- og borgerforeninger, som kan spille en stor rolle i forhold til at udvikle og forny lokalområderne, men også i forholdet til at tiltrække og fastholde nye bornholmere. Derfor ser vi frem til at mødes og tale med hinanden om forventninger og muligheder i et sådant samarbejde." </p><p>I dag holdes de første møder med by- og borgerforeningerne, det sker kl. 16.30 på Vibegård og kl. 20.00 på Tejn Rådhus. De næste møder finder sted torsdag 22. november kl. 16.30 i Nexø Kultur - og Fritidshus og kl. 20.00 i Aakirkebyhallerne. Alle øens 31 by- og borgerforeninger er inviteret til at deltage i møderne med politikerne.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Bornholms By- og Borgerforeninger</strong></p><p>Rønne-Knudsker Byting, Arnager Borgerforening, Nylars Borgerforening, Nyker Borgerforening, Lobbæk Borgerforening, Sorthat-Muleby Borgerforening, Hasle Byting, Rønne By forening, Allinge-Sandvig By forening, Foreningen Sandvig, Tejn Borgerforening, Gudhjem By- & Mindeforening, Rø Borgerforening, Vang Grundejerforening, Rutsker Sogneforening, Nexø Borgerforening, Øst-tinget, Fællesrådet i Svaneke, Snogebæk Borgerforening, Aarsdale Borgerforening, Listed Borgerforening, Bølshavn Borgerforening, Stenseby og omegns Borgerforening, Svanekes Venner, Østerlars Borgerforening, Vestermarie Borgerforening, Østermarie Borgerforening, Aakirke-BY-ting, Aarsballe Borgerforening, Pedersker Lokalforening og Klemensker Land- og Byforening.</p><p> </p>
Mød ældreområdets nye borgerambassadørhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Mød-ældreområdets-nye-borgerambassadør.aspxMød ældreområdets nye borgerambassadør2018-11-13T23:00:00Z<h2><img alt="heidi knudsen borgerambassadørnyt.png" src="/Nyheder/PublishingImages/heidi%20knudsen%20borgerambassadørnyt.png" style="margin:5px;width:212px;" /> </h2><h2>Hjælper borgere eller pårørende inden for ældre- og sundhedsområdet</h2><p> </p>Jeg er din Borgerambassadør <br><br>Mit navn er Heidi Knudsen, jeg er ansat som borgerambassadør og er til for at hjælpe dig som medborger eller pårørende inden for ældre- og sundhedsområdet.<br><ul><li>Synes du det er vanskeligt at finde ud af, hvor du skal henvende dig med dine spørgsmål?</li><li>Er der noget i mødet med ældre- og sundhedsområdet, du undrer dig over eller ikke forstår?</li><li>Er du usikker på, hvad du kan forvente eller i tvivl om, hvad der forventes af dig?</li></ul>Så kontakt mig, jeg har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig. <br><br><strong>Som borgerambassadør kan jeg hjælpe med</strong><br><ul><li>Lytte til dig, hvis du har oplevelser, som du synes, det er vigtigt, kommunen skal kende til for at kunne forbedre servicen over for borgerne i ældre-og sundhedsområdet</li><li>Hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og kommunen</li><li>Medvirke til at skabe eller genskabe god og respektfuld dialog mellem dig og kommunen, hvor den er gået i hårdknude</li><li>Rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvad du har mulighed for at søge om</li><li>Guide dig, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig med en given ansøgning</li><li>Gennemgå lovgivning og informere dig om kommunens serviceniveau inden for ældre-og sundhedsområdet, hvis du har behov</li><li>Hjælpe dig, hvis du har svært ved at forstå information fra ældre-og sundhedsområdet, eller hvis du mangler information fra os</li><li>Vejlede dig, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at klage over personalets optræden eller den leverede service</li></ul><p>Til gengæld kan jeg <strong>ikke </strong>hjælpe dig med at træffe eller ændre afgørelser, behandle klager over myndighedsafgørelser eller behandle klager over serviceniveauet, der er politisk bestemt. </p><p><strong>Kontakt</strong><br>Du kan kontakte mig alle hverdage på telefon 56 92 12 80 fra kl. 8.00 – 16.00, fredag dog kun til kl. 13.00. Du er også velkommen til at skrive en mail til mig på <a href="mailto:ba@brk.dk">ba@brk.dk</a>  </p>
Heldagsskolen fylder 25 år og inviterer til festhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tillykke-til-Heldagsskolen-som-fylder-25.aspxHeldagsskolen fylder 25 år og inviterer til fest2018-11-13T23:00:00Z<h2>I anledning af Heldagsskolens 25 års fødselsdag inviterer skolen til fest onsdag 21. november ...</h2><p><img alt="heldagsskole 25 år.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/heldagsskole%2025%20år.PNG" style="margin:5px;width:603px;" /></p>
Invitation til temamøde om bornholmernes sundhedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-temamøde-om-bornholmernes-sundhed.aspxInvitation til temamøde om bornholmernes sundhed2018-11-12T23:00:00Z<h2>Der er få, ledige pladser til temamødet 20. november kl. 16.30-19.30 på Bornholms Hospital</h2><p>På temamødet vil projektlederen bag <a href="https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017">sundhedsprofilen</a> fortælle om bornholmernes sundhed med fokus på sundhed, trivsel og sygdom. Efterfølgende vil der være debat blandt et panel af deltagere blandt andet om, hvordan vi får mere lighed i sundhed, og hvordan vi får mest sundhed for pengene.  </p><p>Pointer fra debatten vil indgå i arbejdet med den kommende Folkesundhedspolitik 2019.</p><p>Vi har få ledige pladser, derfor er der tilmelding efter først-til-mølle-princippet - dog senest mandag den 19. november kl. 12.00.</p><p>Send din tilmelding til: <strong>direktion.bornholms-hospital@regionh.dk</strong> – skriv "Lancering sundhedsprofil" i emnefeltet. Alle henvendelser bliver besvaret.</p><p>Temamødet finder sted på Bornholms Hospital i Store Mødesal og er arrangeret af Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og Bornholms Hospital. </p>
Hvordan har du det med dit bibliotekhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvordan-har-du-det-med-dit-bibliotek.aspxHvordan har du det med dit bibliotek2018-11-12T23:00:00Z<p>​Flere af øens bibiloteker inviterer alle brugere til at komme og give deres besyv med om f.eks. indretning, selvbetjening, åbningstider, udstillinger, arrangementer osv. Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.</p><p><strong>Dialogmøder på bibliotekerne i Rønne, Nexø, Svaneke og Hasle.</strong></p><p>DAGSORDEN</p><p>1. Biblioteket orienterer om status på driften</p><p>2. Brugerne har ordet: </p><p>• hvordan fungerer bibliotekets indretning, herunder selvbetjeningen</p><p>• hvordan passer de betjente åbningstider til behovet</p><p>• hvad synes brugerne om bibliotekets udstillinger og øvrige arrangementer</p><p>• hvilke øvrige forslag har brugerne til fornyelser eller ændringer i bibliotekets tilbud</p><p>3. Eventuelt</p><h2>Her finder møderne sted </h2><p><strong>Rønne Bibliotek:</strong> Mandag 19. november kl. 17-18 (mødelokale 3)</p><p><strong>Nexø Bibliotek:</strong> Torsdag 22. november, kl. 16-17</p><p><strong>Svaneke Bibliotek:</strong> Torsdag 22. november, kl. 17-18</p><p><strong>Hasle Bibliotek:</strong> Mandag 26. november, kl. 16-17</p><p><strong>Har du spørgsmål?</strong> Kontakt biblioteksleder Jon Madsen, <strong>e-mail</strong> jon.madsen@brk.dk</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her