Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-projekt.-Ændring-af-bro-nr.-1009,-uf.-af-Tt.-Spellinge-Mose,-matr.-7000e,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-47-.aspxForslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47 <p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Cente</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r for Natur, Miljø og Fritid har den 6. februar 2024, modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S v. Peter R. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Svendsen, vedrørende renovering af bro nr. 1009, Splitsgårdsvej ved savværk. Broconsult ansøger på vegne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af Center for Ejendomme o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g Drift.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). Projektet indeholder både regulerende og restaurerende tiltag:</p><p>Regulering (§ 17): Ændring af fløjmure.</p><p>Restaurering (§ 37): Udlægning af gydegrus.</p><p>Der henvises i den forbindelse Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., som uddyber retningslinjerne for håndtering af disse forhold i projektet (BEK nr. 834 af 27/06/2016).<br><br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at fremtidssikre den eksisterende bro og bibeholde vejsikkerheden til <span style="background-color:transparent;color:inherit;">nuværende normer. Dette gøres ved at forlænge eksisterende bygværk og etablere længere fløjmure, for at </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">etablere et fladere skråningsanlæg imod vejen, der kan modstå trykket fra trafikken og sikre vej og åløb mod </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sammenfald og erosion.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Der lægges gydegrus på bunden af vandløbet for at forbedre forholdene for vandlevende organismer.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2041u~%20(003).pdf" target="_blank">Projektforslag</a>​<br><br></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter med restaurerende tiltag.  <br></p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. I emnefeltet skriver du: J. nr. 24/787.<br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>23. april 2024.</strong> <strong>  ​</strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Miljøtilladelse til Skovsholm, Ibskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Skovsholm,-Ibsker.aspxMiljøtilladelse til Skovsholm, Ibsker<p>​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Skovsholm til godkendelse til so- og smågriseproduktion på Skovsholm, Aarsdale Kirkevej 4, 3740 Svaneke.<br></p><p><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Mi</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">ljø</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">tilladelsen godkender produktionen på Skovsholm efter stipladsmodellen. Miljøtilladelsen muliggør opsætning af en ny babystald i form af en container til opstaldning af de mindste grise. Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg.</span><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"> </font><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Den eks</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">isterende godkendelse fra før 2004. I juni 2012 er der anmeldt skift i dyretype, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 480 årssøer, 16.400 smågrise (7,2-35 kg) og 300 polte (35-107 kg).</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"> </font><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">et samlede produktionsareal udgør 3.358 m</span><sup style="font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">2</sup><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;"> i ansøgt drift.</span></p><p class="MsoNormal"> <span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Hus</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">dyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Offentliggørelse</span></font></b></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Miljøtilladelsen vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra 23. februar 2024. Miljøtilladelsen kan ses i den blå boks her på siden. </span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagevejledning</span></font></b></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</span></font></p><p class="MsoNormal"><u><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagefristen udløber den 22. marts 2024</span></font></u>, dvs. 4 uger fra den 23. februar 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus </span></font><a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klager får helt eller delvist medhold i klagen</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klager ikke er klageberettiget </span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Center for Natur, Miljø og Fritid</span></font></p>
Forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-St.-Krusegård,-Aaker.aspxForslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aaker<p>​​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Thorbjørn W. Koefoed om til miljøgodkendelsen til små- og slagtegriseproduktion på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til St. Krusegård.</p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøtilladelse​</strong></p><p>Produktionen på St. Krusegård har tidligere omfattet et sohold med produktion af 30 kg's grise. Produktionen ønskes nu omlagt til produktion af smågrise og slagtegrise i eksisterende stalde. De ældste af de eksisterende stalde tages ud af drift. </p><p>Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra august 2010, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 550 årssøer, 17.875 producerede smågrise (7,3-34 kg) og 460 producerede polte (34-107 kg). I april 2018 er der ved anmeldelse om fulde stalde og skift mellem dyretyper givet tilladelse til en produktion på 570 årssøer, 21.450 producerede smågrise (7,0-33 kg) og 270 producerede polte (50-110 kg).</p><p>Det samlede produktionsareal udgør 3.070 m<sup>2</sup> i ansøgt drift. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og gyllelagune på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes som frivilligt tiltag i ansøgt drift.<br></p><p>I forbindelse med omlægningen af produktionen vil den tidligere drægtighedsstald blive ændret til slagtesvinestald. I den forbindelse vil der blive foretaget ændringer af gulv og inventar. I de øvrige stalde, der omlægges, vil der kun blive foretaget en tilpasning/renovering af inventaret. Den eksisterende farestald og smågrisestald vil blive anvendt til smågrise og de tidligere drægtighedsstalde og løbestald vil blive anvendt til slagtegrise.<br></p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. <br></p><p>Beregninger viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. I ansøgt drift vil der blive anvendt hyppig gylleudslusning. Denne teknologi er godkendt med en lugtreducerende effekt på 20% i stalde med fulddrænet gulv. Dette vil blive tilfældet i den ene drægtighedsstald efter renovering. I de øvrige stalde vil der ligeledes blive anvendt hyppig gylleudslusning. Disse stalde er indrettet med delvist fast gulv og en forventet lugtreduktion fra hyppig gylleudslusning er derfor ikke indregnet.<br></p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>​Der foreligger beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Med ændring af produktionen vil ammoniakudledningen øges. Det vurderes, at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Dette krav er opfyldt ved anvendelse af gyllekøling.<br></p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til St. Krusegård.</p><p>Ønsker du at se forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård kan du se det på regionskommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx">https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx</a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til miljøgodkendelsen til Nordvang. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til St. Krusegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest <strong>den 4. april 2024</strong>.</p><p>​Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 23/15331. <br></p><p> </p><p>Sender du bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid​<br><br></p>

 Nyheder

 

 

Det nationale register for pas og kørekort er nedehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dat-nationale-register-for-pas-og-kørekort-er-nede.aspxDet nationale register for pas og kørekort er nede2024-02-26T23:00:00Z<p>​​Det nationale register for pas og kørekort er nede. Det betyder, at vi i øjeblikket ikke kan hjælpe borgere, der skal hente, eller beatille, nyt pas og/eller kørekort.<br></p><p>Vi melder ud straks, vi ved, at registret er oppe igen.<br></p><p>Venligst Borgerservice<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bornholms Regionskommune.</span></p><p><br></p>
EU valg: 2024 EUs kontante betydning for Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-valg-2024-EUs-kontante-betydning-for-Bornholm.aspxEU valg: 2024 EUs kontante betydning for Bornholm2024-02-26T23:00:00Z<p>​Som optakt til EU valget 9. juni i år inviterer Europe Direct og Bornholms Regionskommune til flere forskellige temamøder om EU. Mandag 11. marts er temaet: <strong>EUs kontante betydning for Bornholm </strong>- her bliver der stillet skarpt på, hvordan Bornholm  har modtaget økonomisk støtte fra EU gennem årene.<br></p><p><a href="/Nyheder/Documents/EUs%20kontante%20betydning%20for%20Bornholm_invitation.pdf" target="_blank"><strong>Download invitationen</strong></a><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/EU%20optakt%20EUs%20kontante%20betydning.JPG" alt="EU optakt EUs kontante betydning.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br></p><p><br></p>
Rønne Bibliotek inviterer til børneteater lørdag 9. martshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-Bibliotek-inviterer-til-børneteater-lørdag-9.-marts.aspxRønne Bibliotek inviterer til børneteater lørdag 9. marts2024-02-26T23:00:00Z<p></p><div><strong>Kom til børneteater på Rønne Bibliotek lørdag 9. marts</strong><br></div><h2><strong>Teater Nordkraft spiller forestillingen:</strong><br>D<span style="background-color:transparent;">er var engang – Venskab. F</span><span style="background-color:transparent;">or børn mellem tre og seks år.</span></h2><div><em>Har du en rigtig god ven? Hvad gør du når din ven er ked af det? Hvordan er man en god ven?<br><br></em></div><div>Sjovt og nyskabende teater om alle de vigtige venskaber, som børn er i gang med at lære at skabe. <strong>Der Var Engang – Venskab</strong> er interaktivt improvisations-teater for de tre til seks-årige, hvor børnene er med til at styre fortællingens gang med deres egne historier, som bliver en del af forestillingen.<br><br>Forestillingen ændrer sig, afhængigt af, hvad der netop fylder i børnenes liv den dag – ingen er ens. Forestillingens to medvirkende medbringer kostumer, rekvisitter og fantasi og skaber et glitrende, legende univers, som man gerne må røre ved! Børnene opmuntres til at lege videre med fortællinger og historier.<br></div><div><br></div><div><strong>Forestillinger spiller to gange lørdag 9. marts. Kl. 10 og kl. 11.30 og varer ca. 35 minutter.</strong> Bestil gratis billetter ved henvendelse til Rønne Bibliotek. Max. en voksen pr. familie.<br><br></div><div>Vi ses på biblioteket :-)<br></div><p>​<br></p>
I marts er der igen morgenfrisk borgerservice i Nexøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-marts-er-der-igen-morgenfrisk-borgerservice-i-Nexø.aspxI marts er der igen morgenfrisk borgerservice i Nexø2024-02-21T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Foråret er på vej igen - og d</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>et samme gælder Borgerservice til de morgenfriske på Østbornholm!</strong> </span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Alle onsdage i marts måned åbner Borgerservice i Nexø allerede fra kl. 7:15 og frem til kl. 15. Så mangler du pas til ferien eller skal kørekortet fornyes, er der nu flere tidspunkter, hvor det kan fikses. Det er også Borgerservice, som kan hjælpe med bl.a. folkeregister, lægevalg og MitID.  </span></p><div>Husk at du altid skal bestille tid, før du møder op i Borgerservice. Det gør du nemt via vores <a href="https://reservation.frontdesksuite.com/bornholm/tidsbestilling/Home/Index?Culture=da&PageId=a346e7e2-275a-4b1b-8780-6c2d419661ef&ShouldStartReserveTimeFlow=False&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000" target="_blank">online tidsbestilling</a>. Du kan også ringe på telefon 5692 0000.<br></div><p>​<br><br></p>
Planer om at ændre kommunens organisationhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Planer-om-at-ændre-kommunens-organisation.aspxPlaner om at ændre kommunens organisation2024-02-19T23:00:00ZKommunens øverste ledelse, direktionen har i dag fremlagt ønsker om at ændre organiseringen af Bornholms Regionskommune. Formålet er at skabe en organisation, der kan tage højde for de forandrede krav, der er til at løse de kommunale opgaver og samtidig skabe en mere smidig og effektiv organisation til gavn for borgerne.<br><br>Den nuværende organisation i Bornholms Regionskommune har ti år på bagen, men forudsætningerne for at løse de kommunale opgaver har forandret sig betydeligt de senere år. Udviklingen går i retning af en mere helhedsorienteret sagsbehandling, hvor de forskellige myndigheder arbejder tættere sammen. Konkret forslås det derfor at samle nogle af kommunens centre, så man går fra nuværende ti centre til syv. Samtidig ønsker man at oprette en stab under kommunaldirektøren.<br> <br>Organisationsændringerne har tre overordnede formål:<br><br>1. Det skal være <em>lettere at være borger i det kommunale system på Bornholm</em>. Erfaringerne fra hele landet – også Bornholm – viser, at overgange mellem centrene udgør en risiko for at tabe vigtig viden om sagerne, og gøre processen vanskeligere for borgerne. <br><br>2. <em>Der skal skabes større sammenhæng i sagsbehandlingen</em>. På børneområdet, det specialiserede socialområde og på beskæftigelsesområdet stilles allerede nu krav om helhedsorienteret myndighedssagsbehandling. Dertil kommer forventede ændringer i kølvandet på ældrereformen og kommende reformer af velfærdssystemet, der peger i samme retning. Ændringerne i organisationen skal derfor understøtte en helhedsorienteret sagsbehandling.<br><br>3. En styrkelse af rammerne for <em>en mere smidig og effektiv organisation og en mere sikker drift</em>. Omorganiseringen er ikke en spareøvelse, men målet er at skabe en ny ramme for at kunne løse kommunens opgaver så effektivt som muligt med fokus på budgetstyring. <br><br>I den kommende tid skal kommunalbestyrelsen tage stilling til organisationsændringen og der vil ske inddragelse af ledere og medarbejdere via kommunens MED-system (samarbejdsorgan mellem ledelse og medarbejdere).<br><br>Efter planen skulle den nye organisation være klar til at træde i kraft 1. juni i år.​<br><br>

​​

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

De små børns Bornholm

Bornholms Regionskommunes nyskabende program på børneområdet har modtaget 5 mio. kr. i støtte fra Egmont Fonden, så programmet kan fortsætte fire år endnu i 2024-2027.

Første del blev evalueret i efteråret. Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).