God Sct. HansGod Sct. Hans- uden bål. Husk at der stadig er afbrændingsforbud på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandvæsen-udvider-og-skærper-afbrændingsforbuddet.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandvæsen-udvider-og-skærper-afbrændingsforbuddet.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://flyttilbornholm.dk, http://flyttilbornholm.dk1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til Risegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Risegård.aspxAfgørelse om miljøgodkendelse til Risegård<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen</p><p> </p><ul><li><strong>Risegård, </strong><br><strong>Svalhøjvej 45, </strong><br><strong>3790 Hasle. </strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at slagtekalveproduktionen på Risegård kan udvides fra den nuværende tilladte årsproduktion på 460 tyrekalve (50-400 kg), svarende til 147,61 dyreenheder (DE), til en årsproduktion på 1.100 tyrekalve (65-450 kg), svarende til 406,31 DE, dvs. en udvidelse på i alt 258,70 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kombineret stald- og ladebygning i tilknytning til de eksisterende staldbygninger mod vest. I nordenden af bygningen etableres et staldafsnit med dybstrøelse til de mellemstore kalve, mens der mod syd etableres foderopbevaring. I nordenden af det eksisterende kornlager opføres en tilbygning, der ligeledes skal huse mellemstore kalve. Den nye stald til de mindste kalve, som ejer fik tilladelse til i 2016, vil desuden blive opført. <br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen er den 19. juli 2018,</strong> dvs. 4 uger fra den 21. juni 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p><br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong><br><br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p>
Udkast til miljøgodkendelse til Hyldebrandsgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-miljøgodkendelse-til-Hyldebrandsgård.aspxUdkast til miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård<p>​<strong>Udkast til miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, Nylars i høring<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen </p><ul><li><strong>Hyldebrandsgård, </strong><br><strong>Rønnevej 130, Nylars, </strong><br><strong>3700 Rønne</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 140 malkekøer, 149 kvier (0-26 mdr.) og 67 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 261,38 dyreenheder (DE) til 200 malkekøer, 200 kvier (0-24 mdr.) og 95 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 364,56 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen etableres en tilbygning på 825 m2 til den vestlige ende af den eksisterende kostald. Tilbygningen skal rumme et velfærdsområde med dybstrøelse til goldkøer, kælvningsbokse og sygebokse samt et nyt malkecenter inkl. opsamlingsplads til erstatning for de eksisterende malkerobotter. Desuden opføres nord for kostalden en ny plansilo til ensilage på 1.200 m2 med 3 m høje betonelementer som sideafgrænsning. <br><br>Udkastet til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 19. juni til 7. august 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:byg@brk.dk">byg@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde <strong>senest tirsdag den 7. august 2018.</strong><br><br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p><br><br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Aflysning af lokalplan nr. 0-01https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Aflysning-af-lokalplan-nr.-0-01.aspxAflysning af lokalplan nr. 0-01<p>​</p><p><strong>Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2018 vedtaget at aflyse lokalplan nr. 0-01 Bevarende lokalplan for Hasle, Nyker og Klemensker.</strong><br><br>Lokalplanen blev vedtaget af Hasle kommune i 1995. Målet var at styrke byfornyelses- og bevaringsarbejdet med sigte på at styrke de tre byers attraktion. Planen gav dengang borgerne mulighed for at søge om støtte fra en tilskudsordning til en række forbedringer. <br>Siden forsvandt tilskudsmuligheden, og planen blev mere lempeligt forvaltet. Lokalplanen regnes i dag for mangelfuld mht. gennemsigtighed i forhold til borgernes mulighed for at se, hvad man må og ikke må. Det gør plangrundlaget tidskrævende at administrere, hvorfor planen ønskes aflyst.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/aflysning%20af%20lokalplan.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p>Lokalplaner kan generelt kun ophæves ved en ny lokalplan, men planlovens § 33 giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at aflyse en lokalplan, hvis den ikke længere vurderes hensigtsmæssig at administrere. Aflysningen kan først træffes efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort et forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf.<br><br>Aflyses planen vil kommunen ikke længere håndhæve bevaringsplanens bestemmelser og stille krav til bl.a. udformning og materialevalg ved udskiftning af vinduer, tag eller lignende.<br> <br>Selvom lokalplanen ophæves vil byggeri, der kræver byggetilladelse, fortsat skulle behandles efter bygningsreglementets bestemmelser, der bl.a. regulerer bygningshøjder, afstand til skel, bebyggelsesprocent o.lign. Bygningens udseende og materialevalg reguleres derimod ikke af bygningsreglementet, og der vil derfor ikke være samme krav til vinduer og tag som der er i dag, hvor områderne er omfattet af lokalplanen.<br><br>I 2016 blev en række byforeninger, herunder Hasle, Nyker og Klemensker, kontaktet med henblik på en vurdering af behovet for opdatering af de ældre bevaringsplaner. Alle tre byer tilkendegav på det tidspunkt et ønske om at få lavet nye opdaterede plangrundlag, men kun for afgrænsede centrale byområder/gader. Ønsket er at styrke helhedsindtrykket af de centrale dele af byerne og sikre en videreudvikling af de ældre bymiljøer der vil styrke byernes attraktion. De tre byforeninger vil blive kontaktet med henblik på en afklaring af, hvorvidt de ønsker at få lavet en ny bevarende lokalplan for dele af deres byområde.<br></p><p>Bemærkninger til ophævelsen af lokalplan nr. 0-01 Bevarende lokalplan for Hasle Nyker og Klemensker skal være os skriftlig i hænde <strong>senest den 6. august 2018</strong> på mailadressen: <br></p><p><a href="mailto:Byg@brk.dk" target="_blank">Byg@brk.dk</a> <br>eller postadressen: </p><p>Bornholms Regionskommune, <br>Erhverv, Byg og Sekretariat, <br>Skovløkken 4, <br>3770 Allinge. </p><p> </p><p><strong><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">Planloven</a> § 33. </strong><br>Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve</p><ul><li><strong>1)</strong> byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig, og</li><li><strong>2) </strong>byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.</li><li><strong>Stk. 2</strong>. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger. Beslutning efter stk. 1, nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse. Derudover skal der gives underretning til påtaleberettigede efter servitutter, som skønnes at blive berørt af forslaget. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse</li><li><strong>Stk. 3</strong>. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.</li><li><strong>Stk. 4</strong>. Efter udløbet af fristen i stk. 2, 7. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse</li><li><strong>Stk. 5.</strong> Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutningen om ophævelse efter stk. 4, jf. stk. 1, nr. 2, og giver underretning om beslutningen i overensstemmelse med § 31, nr. 1 og 2, til eventuelle påtaleberettigede efter servitutter og til erhvervsministeren. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.</li></ul><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br><br></p>

 Nyheder

 

 

BRK rykker 15 pladser frem som erhvervsvenlig kommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-rykker-15-pladser-frem-som-erhvervsvenlig-kommune.aspxBRK rykker 15 pladser frem som erhvervsvenlig kommune2018-06-20T22:00:00Z<strong>Bornholm er blevet mere erhvervsvenlig, men ligger dog stadig i den nederste halvdel. Det viser Dansk Byggeris årlige analyse. </strong>      <div><div>                                </div></div><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">​Dansk Byggeri har de sidste syv år udarbejdet en analyse, der viser, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er. I år er Bornholm rykket 15 pladser frem og ligger nu på listen som nr. 64 ud af landets i alt 98 kommuner.<br><br>Fremgangen skyldes ifølge Dansk Byggeri flere ting. Blandt andet at BRK har nedsat gebyret på at behandle byggesager. Og Regionskommunen udliciterer også en række driftsopgaver på det tekniske område til private virksomheder.<br><br><strong>Om analysen</strong><br>Dansk Byggeri har de sidste syv år udarbejdet analysen, der er baseret på 30 forskellige parametre fordelt på syv overordnede temaer, der tilsammen viser, hvor erhvervsvenlige, de enkelte kommuner er.<div><br><strong>De syv temaer er:</strong> byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udlicitering af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn som for eksempel kommunale investeringer og antallet af byggetilladelser.</div><div> </div><a href="https://www.danskbyggeri.dk/presse-politik/magasiner-og-nyhedsbreve/dansk-byggeri-barometer/tidligere-udgivelser/2018/kommuneanalyse-juni-2018/frederikssund-er-danmarks-mest-erhvervsvenlige-kommune/">Se Dansk Byggeris omtale af hele analysen </a></div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><a href="https://www.danskbyggeri.dk/presse-politik/temaer/erhvervsvenlighed/erhvervsvenlighed-2018/">Se Danmarkskort over erhvervsvenligheden i landets kommuner</a></div></div>
Frivillighedsprisen 2018https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frivillighedsprisen-2018.aspxFrivillighedsprisen 20182018-06-19T22:00:00Z<p><strong>Social- og Sundhedsudvalget ønsker igen i år, at sætte fokus på det store arbejde de frivillige foreninger laver på Bornholm og uddeler derfor Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris.</strong></p><p>Frivillighedsprisen er en sammenlægning af de tidligere priser ”Ældreprisen” og ”Handicapprisen”. Med Frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner, hvoraf minimum 50 pct. skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.</p><p>Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger o. a., der udfører en særlig indsats for borgere på Bornholm. </p><p>Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring:</p><ul><li>At fastholde og inspirere brugere og frivillige, samt tiltrække nye brugere og frivillige</li><li>Oplevelser til forskellige borgergrupper ud over det sædvanlige</li><li>Tiltag der skaber sammenhængskraft mellem borgere på Bornholm</li><li>Integrationsfremmende tiltag</li><li>Giver mulighed for alle borgere at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv</li></ul><p>Alle dvs. foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.<br>Indstillingen sker på baggrund af de beskrevne argumenter i den indsendte mail.</p><p>Social- og Sundhedsudvalget træffer på sit møde den 3. september 2018 beslutning om, hvem der modtager prisen. Overrækkelsen af de to priser finder sted i forbindelse med afholdelsen af <strong>Frivillig Fredag den 28. september 2018 i Aakirkeby-Hallerne</strong>. </p><h3>Forslag til kandidater til prisen sendes til:</h3><p>Bornholms Regionskommune, Erhverv, Byg og Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne – eller via e-mail: <a href="mailto:Sekretariatsservice@brk.dk">Sekretariatsservice@brk.dk</a> mærket ”Frivillighedspris” i emnefelt og skal være modtaget <strong>senest den 16. august 2018, kl. 12.00.</strong> </p>
Loppemarkedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Loppemarked.aspxLoppemarked2018-06-19T22:00:00Z<p>​Kom og gør et kup, her er alt fra kopper og pander til nips og tøj.</p><h3>Søndag den 24. juni 2018</h3><p>kl. 13.00 til 15.00, Ressourcevejen <br>Kommunikationscentrets gymnastiksal<br>Sveasvej 8, 3700 Rønne</p><p>Der vil også være mulighed for at købe pølser, kaffe og kage.</p><p>Vi glæder os til at se jer.</p><p> </p>
BRKs medarbejdere fik ikke begrænset deres ytringsfrihed, konkluderer Ombudsmandenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Offentligt-ansatte-på-Bornholm-fik-ikke-begrænset-deres-ytringsfrihed,-konkluderer-Ombudsmanden.aspxBRKs medarbejdere fik ikke begrænset deres ytringsfrihed, konkluderer Ombudsmanden2018-06-19T22:00:00Z<p><strong>​Ombudsmanden har i dag offentliggjort en udtalelse i den indklagede sag om, hvorvidt BRKs kommunaldirektør, Peter Loft krænkede medarbejdernes ytringsfrihed under kommunalvalget i 2017. Konklusionen er, at medarbejdernes ytringsfrihed </strong><strong>ikke</strong><strong> blev krænket.</strong></p><p><strong>Fra Ombudsmandens offentliggørelse</strong>:</p><p>Medarbejdere i Bornholms Regionskommune kunne op til kommunalvalget 2017 læse i pressen, at de havde fået mundkurv på af deres øverste administrative chef. Ombudsmanden har nu undersøgt sagen og konkluderer, at Bornholms Regionskommune ikke har krænket medarbejdernes ytringsfrihed. </p><p>”Medarbejderne har hele tiden haft frihed til at udtale sig på egne vegne, og det er det afgørende. Det, kommunaldirektøren har udtalt sig om, er alene, at medarbejderne ikke på vegne af regionskommunen skulle deltage i tv-programmer under valgkampen,” siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. </p><p><strong>Rigtigst at informere medarbejderne<br></strong>I sin udtalelse peger ombudsmanden dog samtidig på, at det havde været rigtigst, hvis Bornholms Regionskommune umiddelbart efter pressedækningen havde taget initiativ til at melde ud til medarbejderne, at de stadig var i deres fulde ret til at deltage i debatten <em>på egne vegne</em>. </p><p>”Er offentligt ansatte i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, påhviler det efter omstændighederne ledelsen at tage initiativ til at informere de ansatte”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. </p><p>Bornholms Regionskommune har efterfølgende orienteret ombudsmanden om de tiltag, der er taget for at orientere de ansatte om rammerne for deres ytringsfrihed. Ombudsmanden foretager sig på den baggrund ikke mere i sagen.</p><p><a href="http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/offentligt_ansatte_fik_ikke_begraenset_deres_ytringsfrihed/udtalelse/">Læs hele udtalelsen her</a> fra Ombudsmandens hjemmeside <a href="http://www.ombudsmanden.dk/">http://www.ombudsmanden.dk/</a></p>
Årets folkemøde får masser af roserhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkemødet-får-masser-af-roser.aspxÅrets folkemøde får masser af roser2018-06-17T22:00:00Z<p><strong>​Årets folkemøde er overstået og søndag takkede borgmester, Winni Grosbøll i sin afslutningstale både frivillige og medarbejdere fra BRK for en flot indsats: "I er verdens bedste crew - jeg er sindssygt stolt af jer," sagde hun.</strong></p><p>Lørdag rundede folkemødet sin egen besøgsrekord med over 100.000 gæster. Og i dag bliver folkemødet, i en begejstret leder i <a href="http://tidende.dk/?Id=87349">Tidende</a>, kaldt for det bedste nogensinde. "Aldrig har <em class="highlight highlight_search">det</em> bornholmske <em class="highlight highlight_search">folkemøde</em> stået skarpere og bedre end i 2018!", lyder det i dagens avis. </p><p>Det var også en tydeligt berørt borgmester, med en godt slidt stemme, der søndag rundede folkemødet af: </p><p>"Vi har fået alt det, vi ønskede. Folkemødet er i rivende udvikling, og det trækker folk fra hele Danmark. I år med spændende nye scener, områder og arrangementer på programmet," sagde Winni Grosbøll.</p><p>Borgmesteren glædede sig også over, at mange unge havde fundet vej til folkemødet:</p><p>"Det er rigtigt opløftende. Det er jo ikke noget, der bare kommer af sig selv. Demokratisk deltagelse er ikke noget, vi sådan bare er født til, det er faktisk noget vi skal lære, noget vi skal øve os på og i og give videre. Respekten, tilliden, evnen til at indgå i dialog og samtale - ikke desto mindre er det derfor rigtig, rigtig dejligt, at I unge også har taget folkemødet til jer," sagde Winni Grosbøll.</p><p>Borgmesteren sendte også en stor tak til folkemødets mange frivillige, ligesom der også lød en stor tak til alle regionskommunens medarbejdere.</p><p>"I har sørget for os, ryddet op efter os, transporteret os rundt og passet godt på os - jeg er så sinddssygt stolt af jer. I er verdens bedste crew". </p><p>Til sidst inviterede borgmesteren på et gensyn, og inviterede alle der har lyst hjertligt velkommen til hele Danmarks folkemøde igen næste år. </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her