Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 3 december 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-3-december-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 3 december 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>opførsel af udhus - Ølenevej 75, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 31. december 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Ny maskinhal https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-maskinhal-.aspxNy maskinhal <p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><ul><li><strong>Etablering af maskinhal på Ø. Skovgård, Nexøvej 72, 3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 2. december 2020, og udløber dermed 6. januar 2021.</strong></p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelser pr. 25 november 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-november-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 25 november 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Kannikegårdsvej 42, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. december 2020.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Kommunen anmelder mejeri for at forurene spildevandethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-anmelder-mejeri-.aspxKommunen anmelder mejeri for at forurene spildevandet2020-12-03T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune ved Center for Natur, Miljø og Fritid har i dag den 4. december 2020 foretaget politianmeldelse af Bornholms Andelsmejeri for ulovligt at have tilført forurenet spildevand til vandløb og søer samt undladt straks at orientere tilsynsmyndigheden om forureningen.<br></p><p>Det er anklagemyndigheden, som beslutter, om der skal rejses tiltale, og hvad en eventuel straf skal bestå i.<br></p><p><br></p>
Corona: Den mobile testcenter kommer to steder i den kommende ugehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-den-mobile-test-bus-holder-to-steder-i-den-kommende-uge.aspxCorona: Den mobile testcenter kommer to steder i den kommende uge2020-12-02T23:00:00Z<p>​I den kommende uge (uge 50) kommer den mobile testbus til Rønne og Svaneke. Her kan man uden tidsbestilling blive testet for, om man er smittet med Corona-virus.<br></p><ul><li>Onsdag den 9. december kl. 15.00-18.00 i Svaneke, FREM</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fredag den 11. december kl. 13.00-16.00 i Rønne, Kvickly Snellemark<br><br>Vel mødt</span></li></ul>
Små afbrydelser på brk.dk i morgen omkring kl. 10.00https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Små-forstyrrelser-på-brk.dk-i-morgen-omkring-kl.-10.00.aspxSmå afbrydelser på brk.dk i morgen omkring kl. 10.002020-12-02T23:00:00Z<p>​Da vi i morgen omkring kl. 10.00 skal foretage nogle opdateringer af brk.dk hjemmesiden, vil der kortvarigt kunne opleves små afbrydelser. Vi beklager på forhånd de eventuelle gener, det måtte medføre.<br></p>
Gratis Webinar om COVID-19 og etniske minoriteterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-Webinar-om-COVID-19-og-etniske-minoriteter.aspxGratis Webinar om COVID-19 og etniske minoriteter2020-12-01T23:00:00Z<p><span style="color:inherit;background-color:transparent;">Som led i forebyggelsen af smitte med Coronavirus inviteres du til et gratis Webinar d. 10. december 2020, kl. 16.00 – 18.00 ,  hvor du bliver klædt på til at hjælpe borgere med etnisk minoritetsbaggrund til at tackle udfordringerne omkring COVID-19. <br>Læs mere og <a href="https://frivillighed.dk/kurser/webinar-for-frivillige-om-covid-19-og-etniske-minoriteter">tilmeld dig til webinaret hos Center for frivilligt socialt arbejde</a></span><br></p><p><br></p>
Julevenner.dk - Ingen skal sidde ufrivilligt alene juleaftenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Julevenner.dk---Ingen-skal-sidde-ufrivilligt-alene-juleaften.aspxJulevenner.dk - Ingen skal sidde ufrivilligt alene juleaften2020-12-01T23:00:00Z<p>I år er julen anderledes for os alle…<br>Uanset hvad du søger, har du og dine nære muligheden for at finde nogen at holde jul med, på Julevenner.dk ♥️<br>"Juleværter" åbner deres dør til en hyggelig juleaften for "julegæster", der søger nogen at holde jul med &#127876;&#127775; <br>Så har du ekstra plads om julebordet? Eller søger du et hyggeligt hjem at holde jul i, så opret dig gratis på <a href="https://boblberg.dk/julevenner">Julevenner - Find et fællesskab juleaften | Boblberg.dk</a><br>og oplev en anderledes men uforglemmelig jul i selskab med søde julevenner &#128367;️<br>Julevenner.dk er et fælles initiativ af Boblberg og Røde Kors.</p>

Coronavirus

Myndighedernes hotline  
Tlf. 70 20 02 33. coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk
Kommunens side om Corona

Ny grøn tilskudspulje

Nu kan man søge tilskud til grønne, innovative projekter, som kan sætte yderligere skub i den bæredygtige omstilling på Bornholm. Pengene kommer fra EU-prisen, som Bornholm fik tildelt tidligere på året for at være EUs grønneste ø.

Læs mere og gå til ansøgningsskemaet klik her

1. ansøgningsrunde
slutter 15. december.