FolkebibliotekerneFolkebibliotekerneNyt IT-system og ny hjemmeside Alle biblioteker er lukket 1. og 2. november. Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-f%C3%A5r-nyt-IT-system-og-ny-hjemmeside.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-f%C3%A5r-nyt-IT-system-og-ny-hjemmeside.aspx1
Valg 2017Valg 2017http://www.stem.dk, http://www.stem.dk0
sosusosuhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Nyt pas?Nyt pas?Klik for at bestille og betale dit nye pas. Du skal også bestille en tid til at hente passet. Du kan gøre det hele her på hjemmesiden.https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx, https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Solcellepark, Slettegården ved Stensebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcellepark,-Slettegården-ved-Stenseby.aspxSolcellepark, Slettegården ved Stenseby<p>​</p><p><strong>13. oktober 2017</strong></p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Stenseby.</strong></p><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 12. oktober 2017 kommuneplantillæg nr. 025 og lokalplan nr. 095 som muliggør etablering af en solcellepark på Slettegården ved Stenseby. </p><p>Planerne kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: tm@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Badebro ved Stammershallehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Badebro-ved-Stammershalle.aspxBadebro ved Stammershalle<p><strong>​Høring af ansøgning om tilladelse til badebro ved Stammershalle.</strong><br><br>Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning fra Stammershalle Badehotel om tilladelse til offentlig tilgængelig badebro ud for Sdr Strandvej 134,3760 Gudhjem, matr nr.108fd, Rø.<br><br>Broen bliver 2,2 x 8 m og opføres i stål med plankedæk. Selve skelettet vil stå der hele året mens plankedækket tages ind om vinteren. Ansøger har oplyst at den del af broen der skal stå der hele året er opført.<br><br>Broen skal foruden at kunne bruges at hotellets gæster til badning også kunne bruges som lejlighedsvis anlægsplads for turbåden Thor, der normalt sejler mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne.<br><br>Da ansøgningen har almindelig offentlig interesse skal den jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, §3, stk. 2, sendes ud i offentlig høring.<br><br>Høringssvar skal indgå skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen til Center for Teknik og Miljø.Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge, mail <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> <br><br><strong>Høringsfrist er 31. oktober 2017.</strong></p><p><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle-før2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></strong></p><p><strong> Før badebro</strong></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle_efter2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><strong></strong> <strong>Efter / start på  badebro</strong></p>Center for Teknik og MIljø<p> </p>
Lokalplan for ny færgefaciliteterhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-for-ny-færgefaciliteter.aspxLokalplan for ny færgefaciliteter<p><strong>2. Oktober 2017</strong></p><p><br><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan for ny færgefaciliteter på Rønne Havn.</strong><br><br>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 21. september 2017 lokalplan nr. 093.<br><br> Baggrunden er, at færgeruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge skifter færgeoperatør pr. 1. september 2018. Lokalplanen giver mulighed for at etablere faciliteter, der er tilpasset de kommende færger. Det drejer sig om en ny passageradgang til den kommende hurtigfærge, en tilkørselsrampe til et højtliggende dæk på hurtigfærgen, en anden placering af bunkeren samt andre rampekonstruktioner til færgerne.</p><p>Lokalplanen kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br><br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Teknik og MIljø</p>

 Nyheder

 

 

Afbrænding af haveaffaldhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrænding.aspxAfbrænding af haveaffald2017-10-18T22:00:00Z<p>​Teknik & Miljø oplever i øjeblikket en stor interesse for reglerne omkring afbrænding af haveaffald, kvas o.lign. hos private i landzone. <br><br>Vi skal gøre opmærksom på, at som privat person bosiddende i landzone må du afbrænde haveaffald o. lign.<strong> i perioden 1. december til 1. marts.</strong> <br><br>Uden for denne periode må der ikke foretages afbrænding af haveaffald o. lign. <br>Du kan her <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/beredskab/Sider/Afbrænding.aspx" target="_blank">se mere om afbrænding</a> (BRK)</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Indstil din kandidat til kultur- og idrætsprisen 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Indstil-din-kandidat-til-kultur--og-idrætsprisen-2017.aspxIndstil din kandidat til kultur- og idrætsprisen 20172017-10-17T22:00:00Z<p><strong>Hvem skal modtage Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2017? Send os dit forslag senest  23.oktober kl. 12.00 og vær med til at hædre det bornholmske kultur- og idrætsliv. </strong><br></p><p>Fritids- og Kulturudvalget uddeler igen i år Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris på maks. 25.000 kr. Kender du en person, forening eller organisation, som du mener, har ydet en stor indsats for kultur- og/eller idrætslivet på Bornholm, så har du nu mulighed for at indstille en af dem til årets pris. </p><p>Skriv en begrundet indstilling på maks. ½ A4 side og send den til <a href="mailto:skf@brk.dk">skf@brk.dk</a> eller Center for Skole, Kultur og Fritid, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest 23.oktober 2017 kl. 12.00. Husk at angive navn og kontaktoplysninger på dig selv og på den person eller forening m.v., som du indstiller. </p><p>Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris uddeles for at anerkende personer, foreninger og organisationer, som har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan indstille en kandidat til årets pris.</p><p>Fritids- og Kulturudvalget udpeger en eller flere prismodtagere på udvalgets møde i november. Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med en offentlig reception fredag 24. november 2017 i Hasle Kultur- og Medborgerhus.</p><p>Læs om Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Sider/Årligt-uddelte-priser.aspx">brk.dk</a></p>
Hjælpemidler holder lukkethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælpemidler-holder-lukket.aspxHjælpemidler holder lukket2017-10-17T22:00:00Z<p>Hjælpemidler holder lukket den 25. og 26. oktober på grund af kursusaktiviteter.</p>
Bibliotekerne får nyt IT-system og ny hjemmesidehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-får-nyt-IT-system-og-ny-hjemmeside.aspxBibliotekerne får nyt IT-system og ny hjemmeside2017-10-11T22:00:00Z<p>​Vi har i de sidste mange måneder forberedt overgangen til et nyt it-system. For at kunne lave overgangen så smidig som mulig er vi nødt til at holde biblioteket lukket i to dage.</p><p><strong>Det betyder flg. for dig:</strong><br>1. og 2. november er alle biblioteker lukkede - både i betjent og selvbetjent åbningstid samt for betjening via hjemmeside. </p><p><strong>3. november</strong><br>Vi åbner som normalt på alle biblioteker. Hjemmesiden er ny - hvis du får problemer, så står vi klar med hjælp.</p><p><br>Har du spørgsmål, så kontakt Bornholms Folkebiblioteker, telefon 56 92 18 00 eller e-mail <a href="mailto:roennebibliotek@brk.dk">roennebibliotek@brk.dk</a><br></p>
Bornholm har fået en fælles fødevarestrategihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-har-fået-en-fælles-fødevarestrategi.aspxBornholm har fået en fælles fødevarestrategi2017-10-11T22:00:00Z<h3>PRESSEMEDDELELSE</h3><p><strong>Nu lanceres den færdige Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025. Bag strategien står et stærkt partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer, som består af Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur. Der ligger et stort arbejde bag den ambitiøse strategi, som er enestående i Danmark. Det er nemlig første gang, at en landboforening, en kommune og en fødevare-paraplyorganisation slår sig sammen om en fælles fødevarestrategi.  </strong></p><p>Et år er gået, siden de tre parter besluttede at lave en fælles fødevarestrategi for Bornholm. Det tager tid at finde fælles fodslag og sørge for, at alle vigtige parters input også kommer med. Men nu er nu er strategien her, og det er godt nyt for øens fødevareerhverv.</p><p>Formand i Bornholms Landbrug Lars-Ole Hjorth-Larsen fortæller: ”Vi har skabt partnerskabet og udarbejdet en fælles fødevarestrategi for at styrke forholdene for vores fødevareproducenter og få alle tandhjul i værdikæden til at trække udviklingen i samme retning. Hvis Bornholm fortsat skal være i front, når det gælder fødevarer – skal der tænkes nyt, på tværs af sektorer etc. Derfor så vi et behov for en fælles strategi for Bornholm”.</p><p>Strategien består af de fælles dele; vision, mission og fire målsætninger, der lyder; </p><ol><li>Bornholm tilbyder Danmarks bedste fødevaremiljø</li><li>Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser</li><li>Bornholm vælger lokale råvarer og produktion</li><li>Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet</li></ol><p>Derudover har de tre parter lagt sig fast på at sætte gang i forskellige indsatser i hver deres organisationer. </p><p>”Vi har sat målene højt, så vi sammen kan være ambitiøse og sikre, at Bornholm holder fast i den meget stærke position, vi har på fødevareområdet. Bornholm oplever i disse år en stor bevågenhed, når det gælder gourmet og lokale fødevarer – ikke kun blandt turister, journalister etc. men også i kommunen har vi øget fokus på maden og er i gang med at forbedre det offentlige køkken. Fx vil vi gerne bruge flere lokale råvarer.” lyder fra en anden part, borgmester Winni Grosbøll.</p><p>Strategien var i høring i foråret og her kom mange forskellige kommentarer, som strategien nu er blevet rettet til efter. Eksempelvis tydeligere opbakning til fiskeriet og forbrugerne mere i fokus. Ligesom også strategiens centrale dele er blevet mere enkle. </p><p>Selvom det er de tre partnere, der står bag strategien, er den tænkt som et pejlemærke for hele øens fødevareerhverv. Derfor sender partnerskabet en stor opfordring til, at alle andre organisationer, virksomheder og foreninger, der arbejder med fødevarer, bruger strategien og også tænker sig selv ind i den. ”Det er meningen, at strategien skal fungere som en fælles overligger for fremtidens fødevareudvikling på Bornholm. Derfor vil vi gerne opfordre til, at den bruges af alle som et konkret værktøj til inspiration og prioritering af kommende indsatser og projekter” anbefaler Jens Borup, formand for Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur. </p><p>Strategien behandles endeligt på Kommunalbestyrelsesmødet i Bornholms Regionskommune i dag torsdag.</p><p><a href="/Erhverv/Landbrug/Documents/Bornholms%20fødevarestrategi%202017-2025.pdf" target="_blank">Læs strategien her</a> (PDF)<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr