Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Er du vores nye kollega?Er du vores nye kollega?Vi har lige nu mange ledige job inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Høringer og afgørelserhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspxHøringer og afgørelserHer finder du de sager, vi har i offentlig høring.Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.
Afgørelse for overløbsbygværk ved Lilleborghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-for-overløbsbygværk-ved-Lilleborg.aspxAfgørelse for overløbsbygværk ved Lilleborg<h3>​Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedam, jf. vandløbsloven<br></h3><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet Naturstyrelsen tilladelse til at <span style="background-color:transparent;color:inherit;">ændre og renovere overløbsbygværket ved Knappedam på matr. 195g, Vestermarie, i henhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens §§ 16-17 og § 48.</span></p><p>Du finder tilladelsen <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse.pdf" target="_blank">her</a>. </p><p> </p><h3>Klage  </h3><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. december 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><h3>Kontakt</h3><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedamhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-renovering-af-opstemningsanlæg-ved-Knappedam.aspxTilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedam<h3>​Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedam, jf. vandløbsloven</h3><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet Naturstyrelsen tilladelse til at <span style="background-color:transparent;color:inherit;">ændre og renovere overløbsbygværket ved Knappedam på matr. 195g, Vestermarie, i henhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens §§ 16-17 og § 48.</span></p><p>Du finder tilladelsen <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse.pdf">her</a>. </p><p> <br></p><h3>Klage  </h3><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. december 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><h3>Kontakt</h3><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Det endelige budget 2023 kan nu ses samlethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Det-endelige-budget-2023-kan-nu-ses-samlet.aspxDet endelige budget 2023 kan nu ses samlet2022-11-24T23:00:00Z<p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Har du lyst til at dykke dybere ned i det endelige, vedtagne budget for Bornholms Regionskommune 2023 ligger det nu tilgængeligt her på hjemmesiden</strong><br></p><p>Du finder det<a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx"> her</a>. <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I budgettet findes de overordnede tal for budgettet. Det samlede budget for 2023 er på 3,19 mia. kr. (3.190.000.000 kr.)</p><p><strong>Kort om budget 2023</strong><br></p><p>Da indtægterne er mindre end de planlagte udgifter, er det besluttet at tage 40 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning til at få balance i budgettet.<br></p><p>Indtægterne kommer især fra personskatter. Budgettets indtægter herfra udgør knap 57 procent af de samlede forventede indtægter.<br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Indtægter%202023.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Sammen med budgettet finder du også beskrivelse af de forslag, der udgør en del af ændringerne til budgettet.</span><br></p><p>Oversigt over alle ændringer til budgettet kan ses i bind 1 af budgettet.</p><p>Heri kan du også læse mere om de forhold, der ligger til grund for budgettet for det kommende år.</p><p>Når hovedparten (57 procent) af indtægterne kommer fra personskatter, betyder det noget, hvor mange mennesker, der bor på Bornholm, hvor mange af disse, der er i beskæftigelse, og hvad de tjener.</p><p>I budgettet kan læses mere om antallet af tilflyttere/fraflyttere, hvor mange der fødes og dør og hvor mange, der er i beskæftigelse. Du kan også se, hvor meget der betales i skat på Bornholm sammenlignet med resten af landet.<br></p><p><strong>Herunder ses et udpluk af de tabeller og grafer, der findes i budgettet:</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> <img src="/Nyheder/PublishingImages/Nettotilflytning.jpg" alt="Nettotilflytning.jpg" style="margin:5px;width:445px;height:335px;" /></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/arbejdsstyrken.jpg" alt="arbejdsstyrken.jpg" style="margin:5px;width:519px;" /><br></span></p><p><b>Lidt om Bornholms befolkningssammensætning<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Som man kan se, så flyttede 89 flere personer til Bornholm i 2021, end der flyttede fra øen. I 2020 var ca. 16.000 personer i beskæftigelse. Vi er blevet færre i aldersgruppen 16-66 år gennem de sidste 10 år, men antallet af beskæftigede er ikke faldet helt så meget.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I forhold til udgifterne har det f.eks. betydning, hvor mange børn, der skal passes eller i skole og hvor mange ældre, der har behov for hjemmehjælp.<br></p><p>Ændringer i befolkningens aldersfordeling har dermed betydning for både indtægter og udgifter. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Budgettet korrigeres derfor også hvert år forud for budgetforhandlingerne i forhold til Bornholms alderssammensætning.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><b>Flere børn i 2023<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der forventes i 2023 at være flere børn i alderen 0-5 år, hvorved der skal tilføres penge til dagtilbuddene, mens antallet af børn i skolealderen f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orventes at falde en smule. Samlet set forventes det, at der er flere børn på øen i 2023.</span></p><p>Mens der i landet som helhed forventes at blive flere 17-64-årige, forventes der her et fald på Bornholm.<br></p><p>Antallet af 65+-årige stiger samlet set, men stigningen ligger primært i aldersgruppen fra 75 år og opefter.</p><p>Dermed forventes flere kommunale serviceydelser, mens der samtidig forventes færre indtægter.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Hvad bruges pengene på<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udgifterne i budgettet fordeler sig således:</span><img src="file:///C:/Users/gieni/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" alt="" style="background-color:transparent;color:inherit;width:643px;margin:5px;" /><br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Udgifter%202023.png" alt="graf over udgifter" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><p>I budgettet kan du også læse mere om de samlede ændringer på <em>hvert af de politiske udvalgs områder</em>, og se hvor meget, der er sat af til anlægsarbejder.</p><p>F.eks. kan det ses, at selv om udgifterne til overførselsindkomster udgør den største type af udgifter, så er der et fald i udgifterne på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område som følge af, at der forventes væsentligt færre overførselsudgifter.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">På Børne- og Skoleudvalgets område stiger budgettet med næsten 5 procent, som både skyldes, at der er flere børn på øen, og at der i det hele taget forventes flere udgifter til børn og unge.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Som en del af det samlede </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">budgetmateriale fra det vedtagne budget finder du også en beskrivelse af de bevillinger, som budgettet er opdelt i (se bind 2). Her kan der læses om, hvad pengene på hvert område er forudsat anvendt til.</span></p><p>Vi håber, at du har fået lyst til at dykke ned i budgettet, og at denne opsummering var brugbar for dig.<br></p><p><strong>Venligst, Center for Økonomi og Personale.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>
Kommunen betaler erstatning i to spildevandssagerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-betaler-erstatning-i-to-spildevandssager.aspxKommunen betaler erstatning i to spildevandssager2022-11-24T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har i forbindelse med gennemgang af spildevandssager fundet, at der er blevet givet vildledende vejledning om separation af husspildevand og regnvand. Det har i to tilfælde ført til etablering af spildevandsløsninger, der ikke var nødvendige for at efterkomme det kommunale påbud.<br><br>Der er tale om to enkeltstående sager, og kommunen har sørget for at korrigere rettidigt på informationen til andre borgere i området, så den vildledende vejledning ikke gentog sig. Kommunen er ikke stødt på andre lignende sager i den efterfølgende kontrol.<br></p><p>Sagerne er blevet vurderet internt i kommunen og eksternt ved en uvildig advokat. Alle juridiske vurderinger konkluderer, at kommunen i de to sager har handlet såkaldt erstatningspådragende.</p><p><strong>Kommunalbestyrelsen besluttede at erstatte borgernes unødige udgifter</strong><br>Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet i går på dens møde, at Bornholms Regionskommune skal erstatte de unødigt afholdte udgifter til de involverede borgere.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Kommunen har været i dialog om sagsforløbet med borgerne, vi har beklaget fejlen i de pågældende sager og borgerne er nu orienteret om erstatningerne, som er på vej.<br></p><p><strong>Link til det lukkede punkt samt bilag, der blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde i går:<br></strong><br><a href="/Nyheder/Documents/Kopi_Punkt_Lukket%20punkt%20-%20Erstatning%20for%20fejlagtig%20vejledning_25-11-2022%2009_52.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Kopi_Punkt_Lukket punkt - Erstatning for fejlagtig vejledning_25-11-2022 09_52.pdf</a><br><a href="/Nyheder/Documents/Kopi_Bilag%201%20-%20Uddrag%20af%20varsel%20og%20påbud.pdf" style="background-color:transparent;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Kopi_Bilag 1 - Uddrag af varsel og påbud.pdf</a><br></p><p><br></p>
Er du interesseret i at være nævning og domsmandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Er-du-interesseret-i-at-være-nævning-og-domsmand.aspxEr du interesseret i at være nævning og domsmand2022-11-24T23:00:00Z<p><strong>Går du med tanker om at være nævning og domsmand (lægdommer), så har du mulighed for at søge optagelse på kommunens kommende </strong><strong><em>grundliste</em></strong><strong>. Fra denne liste bliver der udtaget nævninge og domsmænd til henholdsvis by- og landsretten for perioden 1. januar 2024 til den 31. december 2027.</strong></p><p>Nævninge og domsmænd kaldes under ét for <em>lægdommere</em> og virker i nogle straffesager sammen med én eller flere juridisk uddannede dommere. Som lægdommer skal du <em>ikke</em> have særlige juridiske kvalifikationer eller uddannelse. Tværtimod er tanken, at du med åbent sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen.<br></p><h2>Bredde i sammensætningen<br></h2><p>Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. På Bornholm efterlyser vi især flere yngre og ældre borgere til hvervet.<br></p><p>Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du melder dig til listen og bliver udtaget til opgaven.<br></p><h2>197 personer søges til Bornholms grundliste – et udvalg behandler ansøgningerne</h2><p>Bornholms Regionskommune skal i alt stille med 197 egnede borgere til kommunens grundliste. Et politisk udpeget <a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Sider/Grundlisteudvalg%20og%20Grundlisten.aspx">grundlisteudvalg</a> på fem medlemmer behandler ansøgningerne, udarbejder grundlisten og indsender den til sidst til landsretten. Har du tidligere været lægdommer, er det ingen hindring for at blive optaget på listen - du skal blot søge igen.<br><br>Der er ingen garanti for, at du bliver udtaget til grundlisten, det kommer an på antallet som søger og sammensætningen af listen.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/lov%20ikon.jpg" alt="lov ikon.jpg" style="margin:5px;width:132px;height:103px;" /><br></span></p><h2>Sådan ansøger du</h2><p>Du kan søge, hvis du er dansk statsborger, fyldt 18 år men heller ikke når at fylde 80 år inden perioden udløber i 2027. Der kan ansøges frem til den 15. februar 2023 ved at udfylde en begrundet ansøgning om optagelse om at blive optaget på kommunens grundliste.<br></p><p><strong>Du søger optagelse ved at udfylde ansøgningen (du <strong>skal bruge MitID)</strong>, som ligger her. Klik på linket: <a href="https://www2.borgeronline.dk/400/kb7749ff">Ansøgning om udtagelse som nævning og domsmand (borgeronline.dk)</a><br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Vil du vide mere?<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du vil læse mere om at være nævning og domsmand <a href="https://www.domstol.dk/til-dig-der-er/laegdommer/">Danmarks Domstole - Lægdommer</a></span></p><p><br></p>
Kulturskolen giver koncerter på hele øen op til julhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kulturskolen-giver-koncerter-på-hele-øen-op-til-jul.aspxKulturskolen giver koncerter på hele øen op til jul2022-11-22T23:00:00Z<p>Bornholms Kulturskole holder koncertuge med 11 gratis koncerter rundt på øen i ugen fra mandag 12. december til fredag 16. december. En uge fyldt med musikalske oplevelser leveret af Kulturskolens mange elever til et koncertsted nær dig: Rønne, Svaneke, Aakirkeby og Østermarie.<br> <br><strong>Julekoncert i Østermarie Kirke fredag 16. december</strong><br> Vi slutter ugen af med den traditionelle julekoncert fredag 16. december kl. 17:00-18:00. Traditionen tro rykker julekoncerten til et nyt sted hvert år, og i år er det Østermarie Kirke, der danner smuk ramme om koncerten.<br><br>Julekoncerten er altid et tilløbsstykke. Både for elevernes familier og venner, men også resten af øens borgere valfarter hvert år mod julekoncerten. Ved denne koncert optræder nogle af skolens mest øvede elever og sammenspilsgrupper. Programmet vil være godt blandet af kendte melodier, klassiske stykker, rytmiske ørehængere og måske en smule julemusik.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Julekoncerten er gratis og åben for alle og enhver. Det er de øvrige koncerter i ugen fra mandag 12. december til fredag 16. december også.</span></p><h2>Kulturskolens Koncertprogram<br></h2><p><strong>Mandag 12. december kl. 16:30 og kl. 19:00</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Tirsdag 13. december kl. 16:30 og kl. 19:00</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Tirsdag 13. december kl. 16:30</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncert i musiklokalet på Hans Rømer Skolen, Aakirkeby.</span></p><p><strong>Onsdag 14. december kl. 16:30 og kl. 19:00</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv 6B i Rønne.</span></p><p><strong>Onsdag 14 december kl. 16:30</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncert i salen på Svaneke Friskole.</span></p><p><strong>Torsdag 15. december kl. 16:30 og kl. 19:00</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncerter i salen på Kulturskolen, Store Torv B i Rønne.</span></p><p><strong>Fredag 16. december kl. 17:00</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Julekoncert i Østermarie Kirke.</span></p><p> </p><p><br></p>
Tag til familiekoncert med vrøvlerim i Musikhuzethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-til-familiekoncert-i-Musikhuzet.aspxTag til familiekoncert med vrøvlerim i Musikhuzet2022-11-22T23:00:00Z<p>Lørdag den 3. december kl. 13.00 inviterer Musikhuzet øens børnefamilier til en familiekoncert med vrøvlerim leveret af <span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Glawokl</strong>. Koncerten henvender sig især til børn mellem fire og ni år og deres familier.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Glawokl </strong>har sat musik til børnedigte og rim af bl.a. Halfdan Rasmussen. Desuden har de selv skrevet sange i samme univers. Til koncerten sætter Glawokl også musik til børnenes egne vrøvlerim, så fyr op under kreativitet og spontanitet og vær med til at vrøvle og finde på sammen med Glawokl – her kan alle kan være med.<br><br><strong>Glawokl</strong> har rejst og spillet i det ganske land og den ganske verden. I deres koncertgryde koger samba sammen med danske sange, svedig New Orleans jazz og rundes af en blød, nordisk tone.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Koncerten er støttet af kommunen, hvilket gør at billetprisen kan holdes på 40 kr.<br>Købes billetten ved døren på dagen er prisen 60 kr.</span><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Vi ses lørdag 3. december 2022 kl. 13.00 - dørene åbner kl. 12.00.</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Køb billet eller læs mere her: </strong></span><a href="https://musikhuzet.dk/?Id=6&Pid=7967" style="background-color:transparent;"><strong>https://musikhuzet.dk/?Id=6&Pid=7967</strong></a></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/gawokl.jpg" alt="gawokl.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p>

Interesseret i at være nævning og domsmand?

Kommunen skal stille med 197 egnede borgere til en grundliste, hvorfra landsretten udpeger nævninge og domsmænd.

Læs mere

Søg om udtagelse som nævning og domsmand (borgeronline.dk)

Du kan søge frem til 15.2. 2023.