Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 24 februar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24-februar-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 24 februar 2020<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li>Genopførsel af lade - Helligdomsvej 11, 3760 Gudhjem,</li><li>Udvidelse af boligareal - Skagelfaldsvejen 13, 3720 Aakirkeby,</li><li>Udvidelse af teknikrum - Dueodde Feriepark 64, 3730 Nexø,</li><li>Opførsel af bålhytte og muldtoilet - Matr.nr. 195h, Vestermarie,</li><li>Opførsel af 3 sheltere - Ølenevej 69, 3720 Aakirkeby,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. marts 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Miljøtilladelse til Smedegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Smedegård-.aspxMiljøtilladelse til Smedegård <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet til svin på </p><ul><li><strong>Smedegård, </strong><br><strong>Stenløsevej 3, </strong><br><strong>3770 Allinge</strong>.</li></ul><p>Tilladelsen omfatter flexproduktion af slagtesvin/smågrise i det eksisterende staldanlæg inkl. gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger. Det samlede produktionsareal udgør 1.365 m2. <br>Eksisterende bygninger indrettes til også at kunne huse slagtesvin. Der foretages ingen udvendige ændringer af ejendommens bygninger, udover evt. ændringer i antal og størrelse af ventilationsafkast.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøtilladelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 19. februar 2020. <br>§16b-miljøtilladelse til Smedegård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. marts 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 19. februar 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Miljøgodkendelse til Gildesgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Gildesgård.aspxMiljøgodkendelse til Gildesgård<p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvæg mv. på </p><ul><li><strong>Gildesgård, </strong><br><strong>Smørengevejen 3, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Miljøgodkendelsen giver tilladelse til følgende nye bygninger i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet på Gildesgård</p><ul><li>ny kalvestald til kalve mellem 0 og 6 mdr. med dybstrøelse</li><li>ny velfærdsafdeling til køer med dybstrøelse</li><li>ny tilbygning til køer i forlængelse af eksisterende kostald med BAT-gulv; fast drænet gulv med ajlerille og skrabere, 46 m lang. <br></li></ul><p>Derudover giver miljøgodkendelsen mulighed for at foretage ændringer i eksisterende stalde, således at malkerobotter nedlægges, og der laves nye sengebåse og velfærdsafdeling.</p><p>Miljøgodkendelsen omfatter flexproduktion af kvæg, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 5.688 m² i 6 staldafsnit inkl. enkelt stående kalvehytter</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 19. februar 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. marts 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 19. februar 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:</p><ul><li> Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Kommunens erhvervsservice inviterer virksomheder og jobsøgende til jobmesse https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-erhversservice-inviterer-virksomheder-og-jobsøgende-til-jobmesse-.aspxKommunens erhvervsservice inviterer virksomheder og jobsøgende til jobmesse 2020-02-24T23:00:00Z<p><strong>Bornholms virksomheder og jobsøgende får nu muligheden for at møde hinanden ved en stort anlagt jobmesse. Her kan folk, der er ledige, søger et jobskifte, et sommerjob og potentielle tilflyttere mødes med de bornholmske virksomheder og se, hvilke muligheder der er for et godt match.</strong></p><p>Fredag den 6. marts kan Bornholms virksomheder og øens jobsøgende sætte hinanden stævne og se nærmere på om, der er basis for et godt match. Virksomhederne vil være tilstede og fortælle om dem selv, og præsentere de jobmuligheder de har. Omvendt får kandidater der er jobsøgende chancen for at orientere sig og byde ind med sin arbejdskraft.<br> <br>Jobmessens besøgende får også mulighed for at hente inspiration til deres jobsøgning for eksempel ved at blive klogere på, hvordan det helt skarpe CV ser ud, og hvordan det sociale medie, Linkedin med fordel kan bruges i jagten på et job. Det sker via nogle korte oplæg leveret af eksperter på feltet.</p><p>Rikke Holm der er leder af Virksomhedsservice i Jobcenter Bornholm siger:</p><p>"Vi ved, at både jobbene og kandidaterne er derude, så nu prøver vi at få parterne til at finde hinanden på en enkel og uhøjtidelig måde. Vi har et mål om at kunne tiltrække 500 kandidater og 50 virksomheder til jobmessen, og lige nu er alle sejl sat ind for at nå målene og gøre dette arrangement til en succes."</p><p>Blandt de virksomheder, der allerede nu, er tilmeldt, er: Devika, Mad over bål, Danish Crown, Dueodde Dinner og Steakhouse, Møbelfabrikken, Bornholms Politi, Bornholmslinjen, Tejn Smedeforretning, Futurae, Netto, Bornholms Landbrug og Fødevarer, Kjærstrup, Jensen, BB Hotels, Skipperkroen, Sol og Strand Ferieudlejning, Campus Bornholm, Bostedet Kærbygaard, LM VVS, Vikarservice og Bornholms Regionskommune.</p><p style="text-align:justify;">Virksomhederne kan fortsat tilmelde sig via hjemmesiden <a href="https://www.jobmessebornholm.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Jobmesse Bornholm</span></a> (jobmessebornholm.dk) – det er GRATIS for virksomhederne at få en stand. </p><p style="text-align:justify;"><a href="https://www.jobmessebornholm.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><strong>Jobmesse Bornholm</strong></span></a><strong> </strong></p><p style="text-align:justify;"><strong>Fredag 6. marts kl. 13.00-17.00</strong></p><p><strong>Rønne Idrætshal, Torneværksvej 1</strong><br><strong> 3700 Rønne</strong></p><p style="text-align:justify;">Alle er velkomne – der er fri entré.</p><p style="text-align:justify;"><img alt="jobmesse bornholm.png" src="/Nyheder/PublishingImages/jobmesse%20bornholm.png" style="margin:5px;" /></p>
Gratis rygestop-kursus begynder i martshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-rygestop-kursus-begynder-i-marts.aspxGratis rygestop-kursus begynder i marts2020-02-24T23:00:00Z<p>Har du besluttet at kvitte smøgerne, så kan du melde dig til rygestopkursus  </p><p><strong>Onsdag den 18. marts – onsdag, den 29. april kl. 09.30-11.30.</strong></p><p>Kurset foregår på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne. </p><p>Tilmelding til <a href="https://lof.dk/bornholm/rygestop">LOF Bornholm på hjemmesiden</a>  eller på tlf. 21760862.</p>
To ledige boliger hos Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledige-boliger-hos-Bornholms-Regionskommune.aspxTo ledige boliger hos Bornholms Regionskommune2020-02-24T23:00:00Z<h4>Bornholms Regionskommune har i øjeblikket følgende ledige boliger.</h4><p><strong>Rådhusstræde 6, Rønne </strong><strong>- Johnsens Gård</strong></p><p>2 værelses på 45 m2 med eget depot, fælles kælder og fælles have/gårdsplads</p><p>Husleje: 3.000 kr.</p><p>Antenne: 75 kr.</p><p>A conto vand: 300 kr.</p><p>A conto varme: 500 kr.</p><p>El afregnes direkte med Bornholms Energi og Forsyning.</p><p>Depositum: 9.000 kr.</p><p>Forudbetalt leje: 3.000 kr.</p><p>Klar til udlejning 1. marts 2020 </p><p>Kontakt Boliggruppen på 56921487 eller på <a href="mailto:boliggruppen@brk.dk">boliggruppen@brk.dk</a></p><p> </p><p><strong>Munkegade 18A tv. Nexø</strong></p><p>3 værelses på 76 m2 med eget depotrum i port og fælles have.</p><p>Husleje: 4.200 kr. inkl. vand.</p><p>El og varme afregnes direkte med Bornholms Energi og Forsyning.</p><p>Depositum: 12.600 kr.</p><p>Forudbetalt leje: 4.200 kr.</p><p>Klar til udlejning 1. marts 2020</p><p>Kontakt Boliggruppen på 56921487 eller på <a href="mailto:boliggruppen@brk.dk">boliggruppen@brk.dk</a></p><p> </p>
Annullering af udbud vedr. offentlig servicetrafik og genudbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Annullering-af-udbud-vedr-offentlig-servicetrafik-og-genudbud.aspxAnnullering af udbud vedr. offentlig servicetrafik og genudbud2020-02-23T23:00:00Z<p>​Grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet har Ordregiver valgt at annullere det tidligere offentliggjorte udbud. Materialet er blevet tilrettet og offentliggøres hermed igen.<br><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Annullering-af-Udbud-af-offentlig-servicetrafik-til-Bornholms-Regionskommune-og-efterfølgende-genudbud.aspx">Læs mere om udbuddet af offentlig servicekørsel for Bornholms Regionskommune her</a></p>
Dispensation fra Jordforureningslovens § 52 https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dispensation-fra-Jordforureningslovens-§-52.aspxDispensation fra Jordforureningslovens § 52 2020-02-23T23:00:00Z<p>​</p><p><strong>Center for Natur, Miljø og Fritid har meddelt dispensation fra Jordforureningslovens § 52 til ejendommen Bolbyvej 12</strong>.</p><p>Dispensationen giver mulighed for at tilføre dokumenteret ren jord til det tidligere råstofområde inden for rammerne af øvrig lovgivning.</p><p>Dispensationen er givet i henhold til Jordforureningslovens § 52, stk. 1, idet det er kommunens vurdering, at deponering af ren jord ikke vil udgøre en risiko for drikkevandsressourcen.</p><p>Kommunen afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage kan kun indgives digitalt via nævnets hjemmeside og skal være modtages senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. <br>Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>Klage kan kun adressere kommunens vurdering af forholdet til drikkevandsinteresserne, idet selve jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p><br></p>

Grib muligheden - gå foråret i møde uden røg

Kommunen tilbyder flere gratis rygestopkurser i løbet af foråret.

Kursusstart:

  • Onsdag 18. marts
  • Torsdag 16. april
  • Mandag 18. maj

Gå til tilmelding klik her

Jobmesse for virksomheder og jobsøgende

Fredag 6. marts inviteres virksomheder og jobsøgende til jobmesse i Rønne Idrætshal for at finde de rette match.

Alle virksomheder kan få en gratis stand - og der er fri entré.

Læs mere på Jobmesse Bornholms hjemmeside

Det er stadig muligt at få en stand.