Webbanner_1920x1080_1_slide_BRK_wwwWebbanner_1920x1080_1_slide_BRK_wwwhttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
Overgang fra dagtilbud til skoleOvergang fra dagtilbud til skoleKlik for at se en film fra projekt om overgang fra dagtilbud til skolehttps://vimeo.com/250577727, https://vimeo.com/2505777271
Har du mistanke om rotter?Har du mistanke om rotter?Klik for at anmelde rotter, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.https://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Skadedyr.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Skadedyr.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Ansøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering-og-forstærkning-af-2-vandløbsbygværker.aspxAnsøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværker<p>Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 2 vejbroer/vandløbsbygværker på Bornholm. </p><p>Arbejdet udføres på:</p><ul><li><strong>Bro nr. 1518, Segenvej, UF af tilløb til Tingsted Å</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Bro nr. 3021, Hjortevej, UF af Spager Å </strong></li></ul><p><br>Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vejbroerne/vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.</p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">vandløbsloven</a>s §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Projektredegørelserne kan læses på Bornholms Regionskommunes hjemmeside (se den blå boks). </p><p>Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest den 14. marts 2018</strong>. </p><p>Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@.brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@.brk.dk</a><br><br>Når høringsperioden er slut, vil Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningerne. </p><p>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Venlig hilsen<br>Tine Kent Egedal</p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Besætningsændringer på Smørjeppegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-Smørjeppegård.aspxBesætningsændringer på Smørjeppegård<p>Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. </p><p>Sagen er behandlet i henhold til § 29 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</p><p> </p><ul><li><strong>På Smørjeppegård, Smørjeppevej 2, 3700 Rønne ændres kvægbesætningen fra 140 årskøer, 155 kvier (0-27 mdr.) og 66 tyrekalve (40-65 kg) til 155 årskøer, 124 kvier (0-25 mdr.) og 70 tyrekalve (40-65 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelsen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence </li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 14. marts 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 14. februar 2018.</strong></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 9. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-9.-februar-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 9. februar 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Tilbygning til sommerhus på Mosestien 9, 3730 Nexø</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Indretning af mindre spisested på Tingstedvejen 7, 3700 Rønne</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af mast til telekommunikation på Bolbyvej 8, 3782 Klemensker</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 9. marts 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Gylle må udbringes fra 1. februarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gylle-må-udbringes-fra-1.-februar.aspxGylle må udbringes fra 1. februar2018-02-11T23:00:00Z<p><strong></strong> </p><p><strong>Gylle må udbringes fra 1. februar, men skal kun køres ud af nød og med omtanke for afgrøden og arealet</strong>. </p><p style="text-align:center;"><strong>Husk, det ikke er tilladt på snedækkede og frosne arealer!</strong>  <br></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Er gyllebeholderen fuld 1. februar? </strong><br>Hvis du af pladsmæssige årsager har behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, skal gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse. </p><p><strong>Husk reglerne </strong><br>Ifølge <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192157" target="_blank">husdyrgødningsbekendtgørelsen</a> må husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning <strong>ikke</strong> udbringes på: </p><p> </p><ul><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare) </li><li>Arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer (>100 m²) og kystlande</li><li><span aria-hidden="true"></span>Frosne arealer. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen </li><li><span aria-hidden="true"></span>Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm</li><li><span aria-hidden="true"></span>Skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet. </li></ul><p><strong><br>Undtagelser: </strong><br>På arealer med skråninger på 6-12 grader kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet. <br><br><strong>Husk,</strong> at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.</p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p>
Trafikafvikling ved Campus Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Trafikafvikling ved Campus Bornholm.aspxTrafikafvikling ved Campus Bornholm2018-02-08T23:00:00Z<p> </p><p>​Bornholms Regionskommune – Center for Natur, Miljø og Fritid inviterer til borgermøde om Trafikafvikling ved Campus Bornholm.<br></p><p style="text-align:center;"><strong><br>Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 16.30</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>Byrådssalen, Landemærket 26, 3700 Rønne<br><br></strong></p><p>På mødet vil der blive givet en status på Campusbyggeriet og der vil være en teknisk gennemgang af den trafikale vurdering og den anbefalede løsning for trafikafviklingen omkring Campus og Aavangsskolen. Herefter vil der være debat med Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Bornholms Regionskommune vil være vært med kaffe og kage til mødet. </p><p><strong>Program for mødet</strong></p><ul><li><strong>16.30 – 16.40</strong> - Velkomst ved udvalgsformand (Natur- og Miljøudvalget) Leif Olsen</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>16:40 – 16.55</strong> - Status på Campusbyggeriet ved Campusdirektør Mads Kofod</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>16:55 – 17.15</strong> - Gennemgang anbefalet løsning for trafikafvikling ved trafikplalægger Ulrik Valentin Hansen fra Viatrafik</li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>17.15 – 18.15</strong> - Debat af løsningsforslaget. Debatten ledes af Center for Natur, Miljø og Fritid og med et panel bestående repræsentanter fra NMU, ledelsen på Campus og Viatrafik.</li><li><strong>18.15 – 18.30</strong> - Afrunding og opsamling</li></ul><p><strong></strong><strong></strong>  </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>
Færdsel på tilfrosne søerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Færdsel-på-tilfrosne-søer.aspxFærdsel på tilfrosne søer2018-02-07T23:00:00Z<p>​Når der er frostgrader i luften kommer man til at tænke på færdsel på tilfrosne søer.</p><p>Derfor vil kommunen gerne gøre opmærksom på at færdsel på kommunens søer er forbudt. Men vi måler istykkelse på 5 søer.</p><p>Hvis isen kan bære vil vi sætte skilte op med teksten "Færdsel på isen er tilladt".</p><p>Se mere på dette link: <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Færdsel-på-tilfrosne-søer.aspx">Færdsel på tilfrosne søer</a></p>
Tre nye rygestopkurser for voksnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tre-nye-rygestopkurser-for-voksne.aspxTre nye rygestopkurser for voksne2018-02-04T23:00:00Z<p>Det er gratis at deltage. Dine chancer for at blive røgfri øges, når du deltager på et rygestopkursus. Her bliver du guidet hen imod et rygestop.</p><p>Meld dig til i dag på hjemmesiden for LOF Bornholm – <a href="http://bornholm.lof.dk/">bornholm.lof.dk/</a> eller ring til Aage Larsen, LOF, tlf. 21 76 08 62 - Mail: <a href="mailto:bornholm@lof.dk">bornholm@lof.dk</a>. Rygestopholdene udbydes af Bornholms Regionskommune.</p><h3>Nexø</h3><ul><li>Hvornår: 5 onsdage fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi: onsdag d. 28. februar  2018. Herefter: 7. marts, 14.marts, 21.marts og 4.april.</li><li>Rygestoprådgiver: Celia Lind</li><li>Sted: Nørremøllecentret, Paradisvej 68, 3730 Nexø. (Vi mødes i mødelokale 2)</li></ul><h3 dir="rtl" style="text-align:left;">Gudhjem</h3><ul><li>Hvornår: 4 mandage + én enkelt tirsdag fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi: mandag den 5. marts 2018. Herefter: 12. marts, 19. marts, 27. marts og 9. april.</li><li>Rygestoprådgiver: Mette La Cour</li><li>Sted: Gudhjemhuset, Melstedvej 1, 3760 Gudhjem</li></ul><h3>Rønne</h3><ul><li>Hvornår: 5 tirsdage fra 16.30-18.45.</li><li>Første gang mødes vi: tirsdag den 6. marts 2018. Herefter: 13. marts, 20. marts, 27. marts og 10.april. </li><li>Rygestoprådgiver: Hanne Buchholdt</li><li>Sted: Bygning 12, Vibegårdvej 2, 3700 Rønne.</li></ul>
Strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Strategi-for-fremtidens-dagdtilbud-på-Bornholm-.aspxStrategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm 2018-01-31T23:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2017 godkendt en strategi for fremtidens dagtilbud på Bornholm samt styrelsesvedtægt for dagtilbud (forældreindflydelse). </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Strategi-for-fremtidens-dagtilbud.aspx" target="_blank">Læs strategien og styrelsesvedtægten her</a>.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her