Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Er du vores nye kollega?Er du vores nye kollega?Vi har lige nu mange ledige job inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Projektforslag om renovering af vandløbsbygværk, Skarpeskadevej, UF af Blykobbe Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Projektforslag-om-renovering-af-vandløbsbygværk,-Skarpeskadevej,-UF-af-Blykobbe-Å.aspxProjektforslag om renovering af vandløbsbygværk, Skarpeskadevej, UF af Blykobbe Å<h3>Fremlæggelse af projektforslag om renovering af vandløbsbygværk: Skarpeskadevej, UF af Blykobbe Å<br></h3><p>Broconsult A/S har den 14. oktober 2022, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift, v/ Lene Carlberg Kristensen, ansøgt om at ændre/renovere følgende bro: <br></p><ul><li>Bro nr. 3018 – Skarpeskadevej, UF af Blykobbe Å.<br><strong> </strong></li></ul><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed et projektforslag for ansøgningen, der er i høring i 4 uger. </p><p> <br></p><h3>Formål<br></h3><p>Formålet med projektet er at udskifte eksisterende vandløbsunderføring, der blev etableret i 1800-tallet og tilpasset i 1950'erne. Tilstanden af den eksisterende underføring er kritisk og en totaludskiftning er nødvendig, for at kunne opretholde trafiksikkerheden på den overførte vej.<br></p><h3>Projektforslaget</h3><p>Projektforslaget finder du <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Projektforslag%20om%20renovering%20af%20vandløbsbygværk%20-%20Skarpeskadevej,%20UF%20af%20Blykobbe%20Å.pdf">her</a>.<br></p><h3>Lovgivning</h3><p>Ansøgningen behandles jf. vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2-4 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.<br></p><h3>Høring<br></h3><p> Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 22/26131 <span style="background-color:transparent;color:inherit;">til </span><a href="mailto:nmf@brk.dk" style="background-color:transparent;">nmf@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.</span></p><p>Skriftlige bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest<strong>: 28. december 2022.</strong></p><p> <br></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p><em>Center for Natur, Miljø og Fritid</em></p><p><br></p>
Høringer og afgørelserhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspxHøringer og afgørelserHer finder du de sager, vi har i offentlig høring.Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.
Miljøtilladelse til Høgegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Høgegård,-Aaker.aspxMiljøtilladelse til Høgegård, Aaker<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Høgegård til godkendelse til husdyrhold på Høgegård, Bukkevejen 10, 3720 Aakirkeby.</p><p>Høgegård er en planteavlsbedrift, hvor der godkendes et mindre dyrehold, og desuden godkendes brugen af eksisterende to gyllebeholdere, og eksisterende møddingsplads. </p><p>Husdyrholdet kommer til at omfatte kvæg, får og geder, og høns, samt eventuel heste. </p><p>Dyrene opstaldes i eksisterende bygninger, og eksisterende gyllebeholder og møddingsplads anvendes, men da de ikke har været i brug de seneste 3 år, regnes det som "nye forhold" i miljøtilladelsen.</p><p>Da gyllebeholderne ligger nærmere end 100 m fra et vandløb, etableres der gyllebarriere/jordvold, og der sættes gyllealarm på gyllebeholderne. </p><p>Det samlede produktionsareal udgør i ansøgt drift i alt 384 m<sup>2</sup>, mod 0 m² i nudrift.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank samt på møddingspladsen på ejendommen. </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>29. november 2022, og kan her på siden ses i den blå boks.  </p><p> <br></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 27. december 2022</span>, dvs. 4 uger fra den 29. november 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Kommunen udbyder leje af beklædning til kommunens plejepersonale samt vask herafhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-udbyder-leje-af-beklædning-til-kommunens-plejepersonale-samt-vask-heraf.aspxKommunen udbyder leje af beklædning til kommunens plejepersonale samt vask heraf2022-11-30T23:00:00Z<p>​Regionskommunen skal indgå en ny 6 årig kontrakt om leje af beklædning til kommunens plejepersonale samt vask heraf. Kontrakten starter 1. oktober 2024.<br>Både pris samt kvalitet og service indgår som tildelingskriterier.<br></p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-på-vask-og-leje-af-beklædning-til-plejepersonale-i-Bornholms-Regionskommune-2022.aspx">Læs mere om udbuddet og hvordan der bydes på opgaven</a>.<br></p>
Energiø: Hvordan skal landanlægget se ud? Energinet inviterer til workshophttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Energiø-Hvordan-skal-landanlægget-se-ud-Energinet-inviterer-alle-borgere-til-workshop.aspxEnergiø: Hvordan skal landanlægget se ud? Energinet inviterer til workshop2022-11-29T23:00:00Z<strong>​Hvordan sikrer vi, at landanlægget passer ind i den bornholmske natur? Hvordan gør vi anlægget pænere at kigge på?<br><br>- Vil du give input til Energinet og arkitekterne bag Energiøens landanlæg, så kom til workshop den 14. december på Bornholms Højskole. </strong><br><br>Onsdag den 14. december 2022 slår Bornholms Højskole dørene op til den første af to workshops, hvor bornholmerne kan komme med ideer og ønsker til, hvordan det kommende landanlæg skal tage sig ud i landskabet. <br><br>Det er Energinet, der i samarbejde med arkitektfirmaet, Arkitema inviterer til workshops, der skal give borgerne et indblik i processen med at udforme og indpasse landanlægget - og ikke mindst give bornholmerne muligheden for at give deres besyv med.  <br><br><em>”Vi håber, at mange bornholmere vil være med i processen og give deres input. Det er de lokale, der kender området bedst, og som skal leve med det, når det er færdigt. Derfor vil vi også gerne høre deres ønsker og ideer. Vi er selvfølgelig bundet af, at vi skal bygge et stort el-teknisk anlæg, med en række begrænsninger. Men der er også muligheder for at arbejde med blandt andet landskabet, facader og beplantning, så stationen bliver indpasset bedst muligt i landskabet”</em>, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør i Energinet. <br><br>Arkitektfirmaet Arkitema skal tegne landanlægget, og de vil tage borgernes ideer og ønsker med sig i processen og udvikle videre på dem. Over to workshops vil de præsentere eksempler på lignende byggerier, og hvordan man kan arbejde med at passe den type anlæg ind i eksisterende landskab.  <br><br>På de to workshops kan man også lære mere om, hvordan et anlæg af den størrelse er opbygget, hvilke elementer der skal til, og hvilke muligheder og begrænsninger, der er i byggeriet.  <br><br><em>”Vi kan ikke få stationen til at forsvinde i landskabet, men vi har gode erfaringer fra andre stationsbyggerier, hvor vi sammen med lokalsamfundet har fundet nogle gode løsninger, der har minimeret indkig til stationen de rigtige steder og samtidig lavet et rekreativt område, der bliver brugt af de lokale”</em>, siger Marian Kaagh. <br><br>For at kvalificere arkitekturprocessen yderligere, har Energinet og Bornholms Regionskommune i fællesskab udpeget to eksterne arkitekter, der skal fungere som konsulenter på projektet med udformningen af landanlægget. Der er tale om arkitekterne Rikke Juul Gram og Michael Krarup, som til sammen har kompetencer og erfaringen inden for landskab og infrastruktur. <br><br><strong>Den første workshop</strong> er onsdag den 14. december 19.00 på Bornholms Højskole. Der vil være åbent hus på højskolen samme dag mellem kl. 13.00 og 16.00 Her kan man komme forbi og se de udstillede materialer, samt tale med Arkitema og Energinet.<br><br><strong>Den anden workshop</strong> bliver den 2. februar 2023 kl. 19.00 samme sted. Energinet og Arkitema præsenterer et samlet oplæg den 20. marts 2023 kl. 19.00 ved et arrangement i Elværket i Rønne. Oplægget vil danne grundlag for udformningen af Energinets landanlæg.<br><br><strong>Læs mere om processen og tilmeld dig</strong><strong> </strong><a href="https://energinet.dk/Om-os/Arrangementer/Workshop-Energioe-Bornholm-141222" target="_blank" rel="noopener" data-track-event="click" data-track-action="link_clicked"><strong>første workshop på tilmeldingssiden her</strong></a><strong>.</strong><br><br><br><br>
BOFA: Borgerne må vente lidt endnu på regulering af affaldsmoms https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-Borgerne-må-vente-lidt-endnu-på-regulering-af-affaldsmoms-.aspxBOFA: Borgerne må vente lidt endnu på regulering af affaldsmoms 2022-11-29T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Da den p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">olitiske beslutning blev truffet om at droppe moms på BOFAs affaldsgebyr i 2023, blev der samtidig oplyst om, at momsen stadig ville fremgå af ejendomsskattebilletten i januar. Dette skyldes, at det ikke ville være muligt at få rettet på alle tallene inden deadline for udsendelse af den nye ejendomsopkrævning.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>BOFA beklager de gener det medfører og arbejder på højtryk for at genberegne moms. BOFA vil hurtigst muligt udsende en ny og korrigeret ejendomsskattebillet til de bornholmske husstande.  <br></p><p><br></p>
Kommunen skal have ny skolechefhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-skal-have-ny-skolechef.aspxKommunen skal have ny skolechef2022-11-28T23:00:00Z<p><strong>Kommunens nuværende skolechef Trine Schloss Pedersen har fået nyt job i Gribskov Kommune. Jagten på en ny skolechef indledes hurtigst muligt. Indtil da konstitueres skoleleder på Kongeskærskolen, Kasper Winstrup Johansen i jobbet som skolechef.</strong></p><p>Efter tre år på posten som chef for de bornholmske grundskoler har Trine Schloss Pedersen takket ja til et nyt job som chef for dagtilbud og skoler i Gribskov Kommune. Udsigten til at komme tættere på sin familie har været udslagsgivende for hendes beslutning. </p><p>Trine Schloss Pedersen siger:<br></p><p><em>"Det er bestemt ikke uden vemod, at jeg forlader stillingen som skolechef her på Bornholm. Jeg har været umådelig glad for at være her og for at arbejde sammen med gode folk om et væld af både spændende og vigtige opgaver. Jeg har pendlet en del, og det har også været helt fint, men jeg har måttet lytte til, at jeg savner min familie på Sjælland. Jeg kan på det varmeste anbefale jobbet som skolechef på øen og håber, at der bliver rift om stillingen."</em></p><p>Ud over at få skolerne godt igennem Corona-krisen, som sendte børn og voksne hjem bag skærmene, har Trine Schloss Pedersen også haft et stærkt fokus på at løfte kvaliteten i undervisningen og på at skabe fællesskab mellem folkeskolerne gennem projektet Fælles Folkeskole Bornholm.<br> <br>Velfærdsdirektør, Trine Dorow siger:<br> <em>"Trine skal have tusind tak for et godt samarbejde. Hun har fået sat retning på arbejdet med at bringe mere kvalitet ind i skolerne, så vi nu er rigtigt godt på vej med at løfte dem. Trine tænker kreativt, er engageret og har ofte overraskende perspektiver på tingene, det har vi sat pris på også i chefgruppen, hvor hun har været en inspirerende lederkollega."</em></p><p>Trine Schloss Pedersen stopper som skolechef på Bornholm med udgangen af året, og Center for Skole vil hurtigst muligt gå i søgning efter en ny skolechef. Indtil der er fundet en ny på posten, har Kasper Winstrup Johansen, leder på Kongeskærskolen i Allinge indvilget i at tage over som konstitueret skolechef. Center for Skole er gået i gang med at undersøge, hvordan man bedst understøtter ledelseskræfterne på skolen i perioden, hvor Kasper er konstitueret.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Trine%20Schloss%20Pedersen%20-%204-800px.jpg" alt="Trine Schloss Pedersen - 4-800px.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p><br></p><p><em>Skolechef Trine Schloss Pedersen stopper ved årsskiftet på Bornholm til fordel for et lignende job i Gribskov Kommune.</em><br></p><p><br></p>
Det endelige budget 2023 kan nu ses samlethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Det-endelige-budget-2023-kan-nu-ses-samlet.aspxDet endelige budget 2023 kan nu ses samlet2022-11-24T23:00:00Z<p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Har du lyst til at dykke dybere ned i det endelige, vedtagne budget for Bornholms Regionskommune 2023 ligger det nu tilgængeligt her på hjemmesiden</strong><br></p><p>Du finder det<a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx"> her</a>. <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I budgettet findes de overordnede tal for budgettet. Det samlede budget for 2023 er på 3,19 mia. kr. (3.190.000.000 kr.)</p><p><strong>Kort om budget 2023</strong><br></p><p>Da indtægterne er mindre end de planlagte udgifter, er det besluttet at tage 40 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning til at få balance i budgettet.<br></p><p>Indtægterne kommer især fra personskatter. Budgettets indtægter herfra udgør knap 57 procent af de samlede forventede indtægter.<br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Indtægter%202023.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Sammen med budgettet finder du også beskrivelse af de forslag, der udgør en del af ændringerne til budgettet.</span><br></p><p>Oversigt over alle ændringer til budgettet kan ses i bind 1 af budgettet.</p><p>Heri kan du også læse mere om de forhold, der ligger til grund for budgettet for det kommende år.</p><p>Når hovedparten (57 procent) af indtægterne kommer fra personskatter, betyder det noget, hvor mange mennesker, der bor på Bornholm, hvor mange af disse, der er i beskæftigelse, og hvad de tjener.</p><p>I budgettet kan læses mere om antallet af tilflyttere/fraflyttere, hvor mange der fødes og dør og hvor mange, der er i beskæftigelse. Du kan også se, hvor meget der betales i skat på Bornholm sammenlignet med resten af landet.<br></p><p><strong>Herunder ses et udpluk af de tabeller og grafer, der findes i budgettet:</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> <img src="/Nyheder/PublishingImages/Nettotilflytning.jpg" alt="Nettotilflytning.jpg" style="margin:5px;width:445px;height:335px;" /></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/arbejdsstyrken.jpg" alt="arbejdsstyrken.jpg" style="margin:5px;width:519px;" /><br></span></p><p><b>Lidt om Bornholms befolkningssammensætning<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Som man kan se, så flyttede 89 flere personer til Bornholm i 2021, end der flyttede fra øen. I 2020 var ca. 16.000 personer i beskæftigelse. Vi er blevet færre i aldersgruppen 16-66 år gennem de sidste 10 år, men antallet af beskæftigede er ikke faldet helt så meget.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I forhold til udgifterne har det f.eks. betydning, hvor mange børn, der skal passes eller i skole og hvor mange ældre, der har behov for hjemmehjælp.<br></p><p>Ændringer i befolkningens aldersfordeling har dermed betydning for både indtægter og udgifter. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Budgettet korrigeres derfor også hvert år forud for budgetforhandlingerne i forhold til Bornholms alderssammensætning.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><b>Flere børn i 2023<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der forventes i 2023 at være flere børn i alderen 0-5 år, hvorved der skal tilføres penge til dagtilbuddene, mens antallet af børn i skolealderen f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orventes at falde en smule. Samlet set forventes det, at der er flere børn på øen i 2023.</span></p><p>Mens der i landet som helhed forventes at blive flere 17-64-årige, forventes der her et fald på Bornholm.<br></p><p>Antallet af 65+-årige stiger samlet set, men stigningen ligger primært i aldersgruppen fra 75 år og opefter.</p><p>Dermed forventes flere kommunale serviceydelser, mens der samtidig forventes færre indtægter.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Hvad bruges pengene på<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udgifterne i budgettet fordeler sig således:</span><img src="file:///C:/Users/gieni/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" alt="" style="background-color:transparent;color:inherit;width:643px;margin:5px;" /><br></p><p><img src="/Om-Kommunen/Oekonomi/Budget%202023/Udgifter%202023.png" alt="graf over udgifter" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><p>I budgettet kan du også læse mere om de samlede ændringer på <em>hvert af de politiske udvalgs områder</em>, og se hvor meget, der er sat af til anlægsarbejder.</p><p>F.eks. kan det ses, at selv om udgifterne til overførselsindkomster udgør den største type af udgifter, så er der et fald i udgifterne på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område som følge af, at der forventes væsentligt færre overførselsudgifter.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">På Børne- og Skoleudvalgets område stiger budgettet med næsten 5 procent, som både skyldes, at der er flere børn på øen, og at der i det hele taget forventes flere udgifter til børn og unge.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Som en del af det samlede </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">budgetmateriale fra det vedtagne budget finder du også en beskrivelse af de bevillinger, som budgettet er opdelt i (se bind 2). Her kan der læses om, hvad pengene på hvert område er forudsat anvendt til.</span></p><p>Vi håber, at du har fået lyst til at dykke ned i budgettet, og at denne opsummering var brugbar for dig.<br></p><p><strong>Venligst, Center for Økonomi og Personale.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>

Interesseret i at være nævning og domsmand?

Kommunen skal stille med 197 egnede borgere til en grundliste, hvorfra landsretten udpeger nævninge og domsmænd.

Læs mere

Søg om udtagelse som nævning og domsmand (borgeronline.dk)

Du kan søge frem til 15.2. 2023.