Nyt pas til ferien?Nyt pas til ferien?Klik for at bestille og betale dit nye pas. Du skal også bestille en tid til at hente passet. Du kan gøre det hele her på hjemmesiden.https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx, https://www.brk.dk/Borger/personligeforhold/Sider/Pas.aspx1
Badesæsonen er i gangBadesæsonen er i gangKlik for at se information om vores badestrande. Se information om de forskellige strande og bliv klogere på hvor der er livreddere.https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx, https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Strande.aspx1
Årets virksomhedÅrets virksomhedhttps://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx, https://brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx0
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Ansøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering--og-forstærkning-af-to-vandløbsbygværker.aspxAnsøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværker<p><strong>22. juni 2017​</strong></p><p>Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 6 vandløbsbygværker på Bornholm. Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.</p><p>Arbejdet udføres på:<br><br><strong>• Bro nr. 3035, Kanegårdsvej, UF af Byåen</strong><br><strong>• Bro nr. 3045, Kællingebyvejen, UF af unavngivet vandløb  </strong><br><strong>• Bro nr. 3056, Rispebjergvejen, UF af Dammebæk</strong><br><strong>• Bro nr. 3513, Smedevej, UF af Kærgrøft</strong><br><strong>• Bro nr. 3517, Klintevej, UF af unavngivet grøft</strong><br><strong>• Bro nr. 3540, Risenholmvej UF af unavngivet vandløb</strong><br></p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">Vandløbslovens §§ 16 og 17</a>, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Renoveringsprojektet; bro nr. 3517, Klintevej, kræver ingen tilladelse, da der kun er tale om vedligehold.   </p><p>Projektredegørelser for renovering af 3 af vandløbsbygværkerne (bro nr. 3035, Kanegårdsvej, bro nr. 3513 Smedevej og bro nr. 3540, Risenholmvej) har været annonceret tidligere. </p><p>Hermed annonceres projektbeskrivelser for de resterende to projekter: bro nr. 3045, Kællingebyvejen, og bro nr. 3056 Rispebjergvejen.</p><p>Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest d. 21. juli 2017.</strong></p><p>Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Katrine Høst kontaktes på e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a>.<br><br>Når høringsperioden er slut, vil Center for Teknik og Miljø tage endelig stilling til ansøgningerne. </p><p>Når afgørelserne foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Landzonetilladelse pr. 21. juni 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-21.-juni-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 21. juni 2017<p><strong>​21. juni 2017</strong></p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Etablering af bålhytte ved FDF’s mødested på Kirkebyen 33, 3790 Hasle</strong><br><strong>• Opførelse af bolig, samt ændret anvendelse af en bygning på Springbakkevejen 11, 3720 Aakirkeby<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest fredag den 19. juli 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p>
Vandindvindingstilladelse, Olsmindehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandindvindingstilladelse,--Olsminde.aspxVandindvindingstilladelse, Olsminde<p><strong>​19. juni 2017</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Teknik & Miljø har meddelt tilladelse til vandindvinding og etablering af ny boring til:<br><br></p><ul><li><strong>Olsminde, Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Der må indvindes op til 12.000 m3 pr. år til brug i dyreholdet.</p><p>Tilladelsen med dens forudsætninger kan ses i blå boks.</p><p>Kommunens afgørelser  kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger fra offentliggørelsesdatoen. Klagevejledning er bilagt tilladelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Forbedring af Nørrekaas Lystbådehavn - Markering af 1. etapehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forbedring-af-Nørrekaas-Lystbådehavn---Markering-af-1.-etape.aspxForbedring af Nørrekaas Lystbådehavn - Markering af 1. etape2017-06-25T22:00:00Z<p>​<br>Bornholms Regionskommune inviterer brugere og andre interesserede til en markering af 1. etape af den nye havneplan for Nørrekås Lystbådehavn, hvor de faste gamle træbroer i det vestlige bassin udskiftes med nye betonflydebroer og gangbare Y-bomme.</p><h3>Fredag den 30. juni 2017 kl. 14</h3><p><br>Arrangementet foregår i Rønne Sejlklubs lokaler på havnen.<br>Formand for Teknik- og Miljøudvalget Carsten Scheibye vil sige et par ord, hvorefter havnen byder på en pølse i den nye cafe på Nørrekås.</p>
Indvielse af det nye byrum på St. Torv i Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Indvielse-af-det-nye-byrum-på-St.-Torv-i-Rønne.aspxIndvielse af det nye byrum på St. Torv i Rønne2017-06-25T22:00:00Z<p>Borgmester Winni Grosbøll indvier på <strong>onsdag den 28. juni, kl. 11.00 </strong>det nye byrum forsøg ”Shared Space” på St. Torv i Rønne.</p><p>Efter den officielle indvielse vil formand for handelsstandsforeningen Jan Bidstrup også sige nogle ord om det ”nye” torv.</p><p>Før og efter talerne vil der være musik fra scenen for både store og små. Desuden er onsdag markedsdag, så der vil også være spændende boder på pladsen.</p><p><br>Vi håber, at mange borgere vil møde op, så vi får skudt gang i et Store Torv med masser af liv for alle.</p><p><br>Velkommen!</p><p> </p><p>Overordnet betragter Shared Space-tankegangen det offentlige byrum først og fremmest som rum for mennesker, en prioritering af det sociale liv, interaktionen mellem mennesker og fremme af ophold og byliv. Det betyder i praksis en nedtoning af de offentlige byrums trafikale funktion. Shared Space ideen stræber efter at skabe velfungerende og multifunktionelle byrum, hvor alle trafikantgrupper og byrumsfunktioner er sidestillede, i balance og ligeværdige.<br></p>
Fokus på frivillighedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fokus-på-frivillighed.aspxFokus på frivillighed2017-06-22T22:00:00Z<p><strong>Danmarks frivillighedsdag 'Frivillig Fredag' er i år d. 29.september, og temaet er 'Vis værdien'. Vær med når Bornholm sætter fokus på frivillighed i uge 39 som optakt til Frivillig Fredag!</strong></p><p>Bornholms Regionskommune opfordrer alle med frivillige aktiviteter til at fejre og vise værdien af frivilligheden ved at åbne dørene op for publikum i uge 39. </p><p>Bornholm har en bred vifte af aktiviteter, som kunne være spændende for andre at få indblik i. Det kunne f.eks. være idrætsforeninger, skoler, virksomheder, plejecentre, væresteder, boligområder, læsegrupper, strandrensning, mentor ordninger, besøgshund, lektiehjælp, flygtningevenner, kulturhuse, patientforeninger, borgerforeninger osv. osv.</p><p> </p><p><strong>Bornholm viser værdien</strong></p><p>Det frivillige engagement har stor værdi i forhold til at nytænke velfærd, hvor relationerne er i fokus.  At indgå i fællesskaber og have en rolle betyder noget for vores mentale sundhed, og vejen til deltagelse er mange. <br>Har du en god historie om frivillighed eller har I lyst til at byde indenfor til arrangementer eller aktiviteter i uge 39, så skriv til Frivillighedskoordinator <a href="mailto:birgitte.eybye@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">birgitte.eybye@brk.dk</span></a> senest tirsdag d. 5. september og oplys følgende om jeres aktivitet:</p><ul><li>Hvor: hvilken adresse?</li><li>Hvornår: hvilken dag og klokkeslet?</li><li>Hvad: skriv lidt om aktiviteten, hvad byder I ind til? </li><li>Kontaktperson på stedet: navn og mail og eller telefonnr.</li><li>Andre oplysninger, som I synes er vigtige</li></ul><p>Gør jeres arrangement festligt med bolscher, klistermærker og plakater som kan bestilles på <a href="http://www.frivilligfredag.dk/"><span style="text-decoration:underline;">http://www.frivilligfredag.dk/</span></a><br><br><br> Alle de indkomne aktiviteter samler vi i et fælles program, som offentliggøres i Rytterknægten og på brk.dk i uge 38. Aktiviteterne og de gode historier om frivillighed vil indgå i et frivillighedstema i medierne.</p>
Borgerservice i Allinge, Hasle og Aakirkeby holder lukket i juli månedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgerservice-i-Allinge,-Hasle-og-Aakirkeby-holder-lukket-i-juli-måned.aspxBorgerservice i Allinge, Hasle og Aakirkeby holder lukket i juli måned2017-06-20T22:00:00Z<p>​</p><p>Henvendelse kan ske til Borgerservice i Rønne. Du finder os på Landemærket 26.</p><p>Åbningstider:<br>Mandag: kl. 10.00 - 16.00<br>Tirsdag: kl. 12.00 - 16.00<br>Onsdag: Lukket<br>Torsdag: kl. 10.00 - 17.00<br>Fredag: kl. 10.00 - 13.00</p><p>Eller</p><p>Borgerservice i Nexø, Kildestræde 20.</p><p>Hver onsdag fra kl. 9.00 – 16.00.</p><p> </p><p>Vi ønsker alle borgere en god sommer.<br> <br></p>
Kommunalbestyrelsesmøde 29. juni 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrlsesmøde-29.-juni-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 29. juni 20172017-06-20T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 29. juni 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr