Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matr. 14a Hovedejerlavet, Olsker ved Blåholtvej 22, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-på-matr.-14a-Hovedejerlavet,-Olsker-ved-Blåholtvej-22,-Olsker.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matr. 14a Hovedejerlavet, Olsker ved Blåholtvej 22, Olsker<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringsprojekt om fjernelse af 240 m dræn ikke er miljøvurderingspligtigt. <br></p><p> </p><p>Projektet er placeret på<br></p><ul><li>Matrikel 14a Hovedejerlavet, Olsker</li><li>Blåholtvej 22, Olsker, 3770 Allinge</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder.</p><ul><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Afgørelse%20-%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20vandløbsregulering%20på%20matr.%2014a%20Hovedejerlavet%20Olsker.pdf" target="_blank">Afgørelse</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%201%20-%20Skema%20til%20brug%20for%20screening%20(miljøvurderingspligt).pdf" target="_blank">Bilag 1 – Screeningsbilag</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%202%20-%20Ansøgningsskema.pdf" target="_blank">Bilag 2 – Ansøgningsskema</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/bilag%203%20-%20Projektforslag.pdf" target="_blank">Bilag 3 – Projektforslag</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%204%20-%20Oversigtskort.pdf" target="_blank">Bilag 4 – Oversigtskort</a>​<br></li></ul><p> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 17. maj 2024. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage<br></strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>14. juni 2024</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 14 maj 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14-maj-2024.aspxLandzonetilladelser pr. 14 maj 2024<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Etablering af glampingplads – Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie<br></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Ændret ejendomsstatus fra sommerhus til helårsbolig – Kratgårdsvejen 12, 3720 Aakirkeby</span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>11. juni 2024.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-planerne-for-højspændingsstationen-til-Energiø-Bornholm.aspxHøring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm<p>​​Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 15. maj 2024. Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø Bornholm. Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre. </p><p><strong>​Høringssvar til planforslagene skal være Plan i hænde senest</strong> <strong>16. juni 2024 - NB! fristen er blevet forlænget.</strong></p><p><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Energistyrelsens plan og sammenfattende redegørelse​ finder du her <a href="https://ens.dk/presse/energistyrelsen-offentliggoer-plan-program-energioe-bornholm">Energistyrelsen offentliggør Plan for Program Energiø Bornholm | Energistyrelsen (ens.dk)</a></span></li><li>Se forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=59" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=59</a></li><li>Se forslaget til lokalplan nr. 152 og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=380" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=380</a></li><li>Se miljørapporten for de to planforslag: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/jeffnaqg/miljorapport_stationsanl_energio_red.pdf" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/jeffnaqg/miljorapport_stationsanl_energio_red.pdf</a></li><li>Se sagsfremstillingen og kommunalbestyrelsens beslutning: <a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=b18cc8ad-8c12-4e0c-9d58-f0f8d1b186db&punktid=2cb5219a-09f7-4694-a4ae-975222609275" target="_blank">https://dagsordener.brk.dk/vis?id=b18cc8ad-8c12-4e0c-9d58-f0f8d1b186db&punktid=2cb5219a-09f7-4694-a4ae-975222609275</a><br></li></ul><strong></strong></p><p>Høringssvar kan indsendes via de digitale planforslag ved at klikke på "din kommentar" øverst til højre (følg ovenstående links til planforslagene).<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan også sende et høringssvar med post, <strong>mrk. Lokalplan højspændingsstation</strong>, til:  </p><p><b>​Plan<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skovløkken 4<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eller pr. mail til </span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a></p><p>​Dit navn og din adresse skal fremgå tydeligt. Høringssvaret vil blive offentliggjort sammen med planforslagene. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Planforslagene kan også fås ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00.</span></p><p><b>Retsvirkninger<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p>Når et forslag til et kommuneplantillæg offentliggøres kan kommunalbestyrelsen, inden for byzoner, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br></p><p>Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (Planlovens §12 stk. 2 og 3).</p><p> </p><p><b>Den videre proces<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune behandler de indkomne bemærkninger, spørgsmål og indsigelser.</span></p><p>Herefter skal Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune beslutte om de vil vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 152.<br></p><p> </p><p>Efter Kommunalbestyrelsens beslutning, offentliggøres det endelige plangrundlag.</p><p> </p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Åbent Elværk 23. maj - hvad gemmer sig i muldenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-Elværk-23.-maj---hvad-gemmer-sig-i-mulden.aspxÅbent Elværk 23. maj - hvad gemmer sig i mulden2024-05-16T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Torsdag d. 2</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3. maj fra 16.00 – 18.00 byder Baltic Energy Island, Bornholms Regionskommune og Energinet velkommen i Rønne Gl. Elværk, Lille Madsegade 32-34 i Rønne.</span></p><div>Under temaet ”Hvad gemmer sig i mulden?”, kan du se de seneste fund fra udgravningen ved det kommende landanlæg på Sydbornholm.<br></div><div><br></div><div>Jens Berthold og Michael S. Thorsen fra Bornholms Museum vil gennemgå fundene og fortælle om det nuværende arkæologiske gravearbejde, som er i fuld gang lige nu.</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">bent hus-arrangementer på Elværket har</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til for</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mål at bringe</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Energiø Bornholm tættere på bornholmerne og bornholmernes hverdag, i en uformel form. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vi glæder os til at se jer på Elv</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rket!​</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Elværket_Åbent%20hus_23.%20maj%202024.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></div><p><br></p>
Skolernes ældste elever fejres ved sidste skoledag i Brændesgårdshavenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skolernes-ældste-elever-fejres-ved-sidste-skoledag-i-Brændesgårdshaven.aspxSkolernes ældste elever fejres ved sidste skoledag i Brændesgårdshaven2024-05-15T22:00:00Z<p>​​Igen i år afholdes sidste fælles skoledag for alle 9. klasses elever på Bornholm. Fejringen foregår den 17. maj i Brændesgårdshaven.<br></p><p>Arrangørerne bag arrangementet er Center for Skole Bornholms Regionskommune, SSP, Svaneke Friskole og Rønne Privatskole.<br></p><p><strong>​Øens ældste elever bliver fejret med et program, der byder på både musik, fælles dans og kåring af den bedst udklædte. </strong></p><p><strong>​Vi ønsker øens 9. klasses elever en dejlig fælles sidste skoledag.<br><br></strong></p><p><strong><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Skolernes-ældste-elever-fejres-ved-sidste-skoledag-i-Brændesgårdshaven/PM%20Sidste%20skoledag%202024.jpg" alt="PM Sidste skoledag 2024.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p><br></p>
Bornholm er tilbage på Folkemødet med eget eventstedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-er-tilbage-på-Folkemødet-med-eget-eventsted.aspxBornholm er tilbage på Folkemødet med eget eventsted2024-05-15T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Efter en længere pause er Bornholms Regionskommune i år tilbage på Folkemødet. Sammen med en række lokale partnere etablerer kommunen eventstedet, "Bornholmerhuset". </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Her kan Folkemødets deltagere komme og deltage i debatter og samtaler om emner relateret til vores ø.</span></p><p><strong>Et bredt partnerskab står sammen om "Bornholmerhuset"<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> år er Bornholms Regionskommune gået sammen med blandt andet </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">CRT (Center for Regional og Turismeforskning), Business Center Bornholm og Tilflytterservice, Bornholms Hospital, Region Hovedstaden, BEOF, Københavns Professionshøjskolen, BOFA, Ungdomsskolen, Bornholms Folkebiblioteker og Jobcenteret</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om at skabe eventstedet "Bornholmerhuset", som etableres i Kærnehuset på Kirkepladsen i Allinge.</span></p><p>I "Bornholmerhuset" kan Folkemødets deltagere se frem til at komme og være med i debatter og samtaler om aktuelle emner relateret til Bornholm.<br> <br>Borgmester Jacob Trøst er glad for tiltaget og siger:<br></p><p><em>"Jeg er meget glad for at kunne annoncere "Bornholmerhuset" på årets Folkemøde. Herfra kommer vi til at sætte spot på Bornholm og de muligheder og udfordringer, som er relevante for os men også for mange andre kommuner. Jeg glæder mig allerede, og det er dejligt, at "Bornholmerhuset" bliver til i et stærkt partnerskab med mange lokale aktører."<br></em></p><p><strong>Også​ et samlingspunkt for vigtige møder </strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">"</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholmerhuset" vil også være det naturlige samlingspunkt for mange af de bornholmske aktører. Samtidig vil det give partnerne i det nye tiltag en mulighed for at holde møder i ro og fred med de mange vigtige nationale og internationale aktører, som er tilstede på Folkemødet.</span></p><p><br></p>
EU Valg: Du kan afgive din stemme i valgbussen 21.-22. majhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-Valg-stem-i-valgbussen-21.-22.-maj.aspxEU Valg: Du kan afgive din stemme i valgbussen 21.-22. maj2024-05-14T22:00:00Z<div><div dir="auto"><strong>EU VALG 2024 - KOM OG STEM VED VALGBUSSEN</strong></div><div dir="auto">Er du forhindret på valgdagen den 9. juni, hvor vi skal vælge 15 danske medlemmer til Europa Parlamentet? Eller foretrækker du bare at brevstemme? Så kan du stemme i vores valgbus ude på øen i den kommende uge.<br><br><img width="16" alt="☝️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t40/1/16/261d.png" height="16" />HUSK blot legitimation.<br></div></div><div><h2>Her kan du møde valgbussen<br></h2></div><div><div dir="auto"><a tabindex="-1"></a><strong>Tirsdag 21. maj</strong></div><div dir="auto">Kl. 09.00 – 10.30 Snogebæk, ved Sørens Værtshus </div><div dir="auto">Kl. 11.30 – 12.30 Rønne, Campus Bornholm<br></div><div dir="auto">Kl. 13.00 – 13.30 Nyker, ved Forsamlingshuset</div><div dir="auto">Kl. 14.00 – 16.00 Almegårds Kaserne (kun for værnepligtige, ikke offentlig adgang)<br><br></div></div><div><div dir="auto"><strong>Onsdag 22. maj</strong> </div><div dir="auto">Kl. 09.00 – 10.30 Allinge, ved Beredskabsstyrelsen (mod Tejnvej)</div><div dir="auto">Kl. 11.00 – 12.00 Tejn, havnen<br></div><div dir="auto">Kl. 12.30 – 13.30 Gudhjem, havnen</div><div dir="auto">Kl. 14.15 – 15.00 Nylars, ved Nyvest-Centret</div><div dir="auto">Kl. 15.15 – 16.00 Vestermarie, ved Brugsen<br><br></div></div><div><div dir="auto">Vi ses <img width="16" alt="&#128512;" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png" height="16" /><img width="16" alt="✍️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png" height="16" /> Valgsekretariatet i Bornholms Regionskommune.<br>​<br></div></div><div dir="auto"><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/EU-Valg-stem-i-valgbussen-21.-22.-maj/valgbus%202%20beskåret.jpg" alt="valgbus 2 beskåret.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br></div><div dir="auto"></div><div dir="auto">​<br><br></div>​<br><br>
Kommunens hjemmeside opdateres onsdag 15. maj kl. 16.30-22.00https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-opdateres-onsdag-15.-maj-.aspxKommunens hjemmeside opdateres onsdag 15. maj kl. 16.30-22.002024-05-13T22:00:00Z<div>​Kommunens hjemmeside opdateres onsdag den 15. maj i tidsrummet kl. 16.30-22.00. Der vil i tidsrummet kunne opleves ustabilitet på hjemmesiden. Vi opdaterer med jævne mellemrum hjemmesiden for at kunne opretholde <span style="background-color:transparent;color:inherit;">et højt sikkerhedsniveau og en stabil drift.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Venligst, kommunens IT service.<br></span></div><br>

​​

EU Valg 2024

Søndag den 9. juni går Danmark til valg og skal vælge 15 danske repræsentanter til Europa Parlamentet.

Der kan stemmes ni steder på øen og afstemningsstederne har åbent fra kl. 9.00-20.00.

Du kan også brevstemme forud for valgdagen.

Læs mere på kommunens valgside

Skoleindskrivning 2024/2025

Det er allerede nu muligt at se, hvilken skole dit barn er indskrevet på til start i 0. klasse for skoleåret 2024/2025.

Log ind med Mit-ID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater.

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Gå til tilmelding.

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp