Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 17 juni 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-juni-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 17 juni 2021<div>Landzonetilladelser pr. 17 juni 2021.</div><div><br></div><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Genopførsel af sommerhus med hævet terrasse- Tejnvej 30A, 3770 Allinge,</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14. juli 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsrestaurering.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering<p>​</p><div><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den dato modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på adressen: </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Lyrsbyvej 32, </strong><br><strong>3751 Østermarie, </strong><br><strong>matr. 45a, Østermarie. </strong></li></ul></div><div><br></div><div>Matriklen er pt. ejet af Hans Verner Kofod Hansen, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie. Ejendommen er ved at blive udmatrikuleret og matr. 45a, Østermarie bliver efterfølgende overtaget af Roald Bergmann, som er ansøger til dette projekt.  </div><div> </div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at genåbne et rørlagt vandløb på 65 m, at genslynge strækningen og plante træer langs bræmmerne. Projektet er en del af et større naturgenopretningsprojekt og vandløbets fritlægning udføres med henblik på, at bidrage til større biodiversitet.  </div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 06.02.10P19-0013 til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a></span> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. august 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-§16a-miljøgodkendelse-til-Koosgård,-Ibsker-.aspxAnsøgning om §16a-miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker <p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Preben Bjerregård har søgt om en godkendelse til en ændring af produktionen på ejendommen </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Koosgård, </strong><br><strong>Ibskervej 30, </strong><br><strong>3730 Nexø.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Den eksisterende produktion ønskes godkendt efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen) med en mindre udvidelse i form af babystalde. Dernæst søges om en større udvidelse af produktionen, hvor der søges om en ændring, hvor den eksisterende smågrisestald ønskes ændret til farestald, samt opførelse af endnu en babystald til de mindste grise og foretaget forlængelse af drægtighedsstalden. </div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 3.382 m2 med den nuværende produktion udvidet med babystalde og 4.823 m2 efter en udvidelse af soholdet.</div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i en eksisterende og i en ny gyllebeholder opført i forbindelse med første etape af eksisterende godkendelse. Ved en udvidelse af produktionen opføres en ny fortank i forbindelse med forlængelsen af drægtighedsstalden.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 7. juli 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></span> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0018.  </div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a></span><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Sundhedsmyndighederne har ophævet særlige testanbefalinger for Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sundhedsmyndighederne-har-ophævet-særlige-testanbefalinger-for-Bornholm.aspxSundhedsmyndighederne har ophævet særlige testanbefalinger for Bornholm2021-06-16T22:00:00Z<p>​I forbindelse med den tidligere genåbning på Bornholm og igen i forbindelse med, at vi havde smitte med en særlig variant af Corona, har vi på Bornholm skullet følge særskilte anbefalinger om, at vi <em>alle lod</em> os teste oftere end i resten af landet.<br><br>Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut vurderer nu, at disse anbefalinger kan ophæves, så vi på Bornholm følger de samme anbefalinger til test, som gælder for resten af landet. Det betyder, at vi skal lade os teste med PCR (den i halsen), hvis vi har symptomer på Corona, og at det i andre situationer kan være godt at lade sig teste med en kviktest (den i næsen).<br> Anbefalingerne om hyppige test på skoler og arbejdspladser gælder stadig.<br></p><p><br></p>
Kommunen åbner for ny ansøgningsrunde af tilskud til energirenovering af boligerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-åbner-for-ny-ansøgningsrunde-af-tilskud-til-energirenovering-af-boliger.aspxKommunen åbner for ny ansøgningsrunde af tilskud til energirenovering af boliger2021-06-15T22:00:00Z<p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at genåbne en tilskudsordning, hvor ejere af boliger med energimærke D-G kan få op til 40 procent i tilskud til at få renoveret eller udskiftet døre og vinduer samt efterisolering af tag og ydervægge. Ønsket er at mindske energiforbruget - og samtidig skaffe arbejde til håndværkerfagene.<br></p><p>Alt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet. Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har derfor besluttet at give endnu en mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer samt efterisoleret tag eller ydervægge. De boliger, der kan søges om tilskud til, skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og dertil altså have energimærke D eller et, der er dårligere.</p><p>Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 2,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i <em>det åbne land</em> eller i <em>byer med færre end 4.000 indbyggere</em>. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger udenfor Rønne, som kan søge. </p><p>Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til renovering af vinduer og døre frem for de øvrige tiltag. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat eksisterende vinduer og døre i stedet for at udskifte med et deraf større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet desuden gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona. </p><p>Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud dog maksimalt 40.000 kr. Dette er anden ansøgningsrunde af puljen. Første del blev udloddet i sommeren 2020. </p><p><strong>Ansøgningsfrist til første runde er mandag 20. september 2021.<br></strong><a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Puljen søges via Bornholms Regionskommunes hjemmeside</a>. Her kan interesserede læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet og de øvrige krav, der stilles for at kunne søge. Afhængigt af antallet af ansøgninger forventes det, at ansøgere vil få svar sidst i oktober 2021.<br></p><p><br></p>
Fra i morgen kan man igen købe billetter med kontanter i BATs busserhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fra-i-morgen-kan-man-igen-købe-billetter-med-kontanter-i-BATs-busser.aspxFra i morgen kan man igen købe billetter med kontanter i BATs busser2021-06-15T22:00:00Z<p>Fra i morgen torsdag den 17. juni kan man igen købe billetter med kontanter i BATs busser. Det er lempelser i forbindelse med Covid-19, der gør at BAT genoptager salg af billetter i busserne. Foruden kontantbilletter kan der også købes cykelbilletter i busserne.<br><br><em> Klippekort skal fortsat købes på BATs kortsalgssteder og via Rejseplanens- og BATs app. </em></p><p><br></p>
Kronisk syge bornholmere hjælper ligesindedehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/KRONISK-SYGE-BORNHOLMERE-HJÆLPER-LIGESINDEDE.aspxKronisk syge bornholmere hjælper ligesindede2021-06-14T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital er gået sammen for at skabe et fælles tiltag, der kan støtte nye patienter, der står overfor at skulle få livet til at lykkes trods udfordringer med en nylig tilkommen kronisk sygdom. </p><p><strong>Første uddannede Erfaringsdelere<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lørdag den 12. juni afsluttede 14 kronisk syge bornholmere uddannelsen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">som Erfaringsdelere. Fremover skal de støtte nye kronikere ved at dele ud af egne erfaringer med at håndtere en kronisk sygdom. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">For mange kroniske patienterne savner hjælp, motivation og inspiration til, hvordan livet kan leves med en ny diagnose. Det kan være hjælp til, hvordan man ændrer spisevaner eller får gang i jævnlig motion. For hjælp og støtte fra erfarne borgere med kroniske sygdomme, kan gøre en forskel og vise at livet kan være godt, når man står som ny kroniker</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">.</span></p><p><b>En bornholmermodel<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholm er blandt de første i landet til at uddanne Erfaringsdelere på tværs af diagnoser. Der er fokus på, at de nye Erfaringsdelere får en god indsigt i opgaven og har et netværk, hvor eventuelle udfordringer i kontakten med den kronisk syge kan vendes. Derfor er der også planlagt netværksmøder for Erfaringsdelerne, som vil blive faciliteret af konsulenter fra Regionskommunen.</span></p><p><b>Mange patientforeninger er med<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og repræsentanter fra nogle af de bornholmske patientforeninger er gået sammen for at definere og afgrænse Erfaringsdeler-kursets indhold. Interessen for uddannelsen er allerede stor – 9 patientforeninger er foreløbig tilmeldt ordningen. Planen er at tilbyde 1- 2 Erfaringsdeler-kurser om året.</span></p><ul><li><strong>Læs mere om</strong><a href="/Nyheder/Documents/Erfaringsdeler%20-%20borger.pdf" target="_blank"><strong> hvad en erfaringsdeler kan bruges til</strong></a></li></ul><p><br></p>
Velkommen til Bornholm er tilbage!https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Velkommen-til-Bornholm-er-tilbage!.aspxVelkommen til Bornholm er tilbage!2021-06-14T22:00:00Z<p>​</p><p><strong><em>Efter et års pause ser Bornholms Regionskommune frem til endelig at kunne byde de nye bornholmere velkomne. I efteråret 2021 afholder kommunen fire arrangementer, hvor tilflytterne får mulighed for at møde kommunen og hinanden under uformelle former.</em></strong><br><em> </em><br>På trods af Covid-19 pandemien oplevede Bornholm i 2020 en tilflytning på hele 1693 personer. Børn, unge og voksne, der af vidt forskellige årsager valgte at flytte til Bornholm. Nogle af dem har boet her før og vender tilbage, men fælles for dem alle er, at de har valgt at skabe sig en tilværelse på Bornholm. </p><p><em>"I Bornholms Regionskommune er vi meget opmærksomme på, at man som tilflytter har behov for at opbygge et nyt netværk, og det vil vi rigtig gerne understøtte. Vi ønsker, at de nye bornholmere skal falde godt til på øen – på både kort og langt sigt", </em>udtaler Erik Lund Hansen formand for kommunens Job-, Udviklings- og Fritidsudvalg, og fortsætter: "<em>Udvalget har via kommunens tilflytteranalyse konstateret stor opbakning til arrangementerne, og deltagerne går derfra med en positiv oplevelse, så selvfølgelig skal de prioriteres igen, så vi får flest mulige nye bornholmere og dermed også medarbejdere til de bornholmske virksomheder</em>".</p><p>Velkomstarrangementerne har været på standby grundet pandemien. Heldigvis er smitteudviklingen nu vendt, så forsamlingsrestriktionerne kan lempes og vi igen kan samles mange mennesker uden risiko for smitte. Derfor inviterer vi nu igen til tilflytterarrangementer. I efteråret 2021 vil vi afholde 4 arrangementer med start i september og et om måneden i de efterfølgende måneder. Vi håber på, at mange helt nye bornholmere har lyst til at deltage. <br><br><strong>Sæt kryds i kalenderen</strong><br><strong> </strong><br>Hvert arrangement vil have sig eget lille tema, men det primære formål er at byde tilflytterne velkomne, lade dem møde hinanden og os som kommune.</p><p>Sæt gerne X allerede nu ved en af følgende dage</p><p>17. september 16.00-19.00 – "Kunst & kultur på Bornholm "</p><p>24. oktober     11.00-14.00 – "Kend din lokalpolitiker"</p><p>26. november 16.00-19.00 – "Bornholms grønne fremtid"</p><p>12. december 11.00-14.00 – "Børnefamilie på Bornholm"</p><p>Alle arrangementer er med tilmelding, og de tilflyttere, der er kommet hertil i 2020 samt 2021, vil modtage en personlig invitation i deres digitale postkasse, så snart detaljerne for arrangementerne er på plads.</p><p>Har du spørgsmål i mellemtiden til det praktiske, er du velkommen til at kontakte Merete Verner Krogh på mail <a href="mailto:tilflytter@brk.dk">tilflytter@brk.dk</a> eller telefon 56921060<br></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Vi søger kandidater til ærespriser

Kender du en person eller en forening, som fortjener et skulderklap for sit store arbejde inden for det frivillige sociale område eller kultur- og idrætslivet på Bornholm? Send dit begrundede forslag (max en halv A4 side) til: kf@brk.dk senest søndag den 8. august 2021.

Læs mere her