Bornholms Regionskommune ønsker alle en god decemberBornholms Regionskommune ønsker alle en god decemberKlik på billedet for at se kommunens åbningstider mellem jul og nytårhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-mellem-jul-og-nytår.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-mellem-jul-og-nytår.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse af tilladelse til etablering af studeproduktion på Helletsgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-af-tilladelse-til-etablering-af-studeproduktion-på-Helletsgård.aspxAfgørelse af tilladelse til etablering af studeproduktion på Helletsgård<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøtilladelse til etablering af studeproduktion på </p><ul><li><strong>Helletsgård, </strong><br><strong>Klinteby Kirkevej 2, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p><br>Tilladelsen muliggør, at eksisterende staldbygninger kan indrettes til opstaldning af 100 småkalve (0-6 mdr.) og 100 stude (6-24/27 mdr.) alle af stor race svarende til i alt 73,33 dyreenheder (DE). På udearealerne har dyrene adgang til et flytbart læskur. Der opføres ikke nye bygninger på ejendommen.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse, der kan findes som pdf i den blå boks.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 6.  januar 2020</strong>, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 9. december 2019.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.</p><p><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p> </p>
Høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø.aspxHøring af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø<p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2019 at godkende forslagene til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 107 for museumscenter i Rø samt at sende dem i otte ugers offentlig høring.</p><p>Planforslagene er miljøvurderet i en miljørapport.</p><h3>Læs dokumenterne her</h3><p>Forslag til kommuneplantillæg 32: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=941</span></a> </p><p>Forslag til lokalplan 107: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=318</span></a> </p><p>Miljørapporten: LINK<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Miljørapport_endelig_m_bilag_web.pdf</a></p><p>Høringssvar gives/skrives direkte via planforslagene ved at klikke på knappen <strong>"din kommentar" </strong>øverst til højre på siden.</p><p> <img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-32-og-lokalplan-107-for-museumscenter-i-Rø/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p><strong>Høringssvar kan også sendes med post til:</strong></p><p>Bornholms Regionskommune <br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Dit høringssvar vil blive offentliggjort på lokalplanforslagets side under "Kommentarer til forslaget".</p><p>Høringsfristen er den 27. januar 2020. </p>
Tillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Smallesund-i-offentlig-høring.aspxTillæg til spildevandsplan for Smallesund i offentlig høring<p>​Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 2. december 2019 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Smallesund i 8 ugers offentlig høring. <br><br>Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses i den blå boks..<br><br>Bornholms Boligselskab ønsker at opføre 45 ungdomsboliger på matriklerne 126 og 127, Rønne Markjorde, hvor der i dag er et naturområde. Matriklerne er ikke inddraget i kloakopland.  <br><br>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som spildevandskloakeret. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand.<br><br>Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. <br><br><strong>Høringsperiode</strong><br>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.<br><br>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" target="_blank">spildevand@brk.dk</a> og være kommunen i hænde <strong>senest d. 27. januar</strong>.<br><br>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. <br><br><strong>Miljøvurdering</strong><br>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. <br><br>Bornholms Regionskommune har udarbejdet en SMV screening af dette tillæg til spildevandsplanen. SMV screeningen er vedlagt som bilag 1 i tillægget. <br><br>Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, ikke påvirker udpegede naturbeskyttelsesområder i negativ retning og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. <br><br><strong>VVM screening</strong><br>Tillægget medfører ikke i sig selv, at der skal foretages en VVM screening. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i den forbindelse skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget VVM screenes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.  <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. <br><br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a><br><br><strong>Klagefristen for miljøvudering udløber dermed 30. december 2019</strong>.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>

 Nyheder

 

 

Balance i antallet af skolelærere https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Balance-i-antallet-af-skolelærere-.aspxBalance i antallet af skolelærere 2019-12-12T23:00:00Z<p><strong>For første gang i årevis passer antallet af elever og lærere til hinanden i de bornholmske folkeskoler, dermed er der heller ikke udsigt til afskedigelser eller omplaceringer her ved årsskiftet.</strong></p><p>De sidste mange år har desværre budt på utryghed for øens skolelærere på denne tid af året. Det er nemlig på dette tidspunkt, at der bliver gjort status og set på om antallet af lærere i de bornholmske folkeskoler svarer til antallet af elever.</p><p>I regionskommunens levetid har det som oftest vist sig, at elevtallet er faldet igennem året, og dermed er falder skolernes bevillinger også, hvilket har ført til nødvendige afskedigelser blandt lærerne. Sidste år på samme tid måtte kommunens samlede folkeskoler sige farvel til otte lærerstillinger. Anderledes ser det ud i år. </p><p>For måske første gang i regionskommunens historie er der ikke udsigt til afskedigelser eller omplaceringer blandt lærerne, den nylige opgørelse viser nemlig, at der her ved årsskiftet er balance i antallet af lærere og elever. Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor puslespillet netop i år går op, det skyldes et sammensurium af flere ting.</p><p>Formand for kommunens Børne- og skoleudvalg, Morten Riis siger:</p><p>"Det er strålende nyhed, det giver ro på og gode vilkår for at fortsætte den udvikling, som vi har sat i gang på folkeskoleområdet. I det kommende år vil vi også kunne begynde at se effekten af vores beslutning om at udbrede praksis med at have to voksen-ordning i flere af timerne. Jeg håber, at vi næste år på samme tid kan se tilbage på en fremgang i antallet af elever, og derfor også til den tid kan undgå afskedigelser og omplaceringer."</p><p>Selvsagt bringer nyheden også glæde hos formanden for de bornholmske lærere Christian Faurholdt Jeppesen, han siger:</p><p>"Hvis det kunne være sådan hvert år, så ville vi jo være godt stillede. Det betyder meget for vores medlemmer, at de ikke hvert år skal gå med en frygt for at blive fyret eller omplaceret. Jeg håber, det kan være med til at styrke stabiliteten på de bornholmske folkeskoler".</p>
Første spadestik til fornyelsen af Aakirkeby bliver taget i begyndelsen af det nye århttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Første-spadestik-til-områdefornyelsen-i-Aakirkeby-bliver-taget-i-det-nye-år.aspxFørste spadestik til fornyelsen af Aakirkeby bliver taget i begyndelsen af det nye år2019-12-11T23:00:00Z<p><strong>I starten af 2020 bliver de første fysiske skridt taget til den områdefornyelse, som borgerne har bidraget med input til. I første omgang bliver der sat gang i at etablere Naturtorvet på Aakirkeby Torv.</strong></p><p>Borgerne i Aakirkeby kan se frem til at byens torv i begyndelsen af det kommende år bliver omformet til Naturtorvet, som har været et af ønskerne i forbindelse med områdefornyelsen. Med Naturtorvet ønsker man at trække naturen ind i byen og tilføje nye kvaliteter til byrummet i Aakirkeby ved at skabe nye opholds- og legemuligheder og mødesteder, som afspejler naturen.</p><p>"Med naturelementer flyttet ind på byens torv, vil vi binde naturen og byen bedre sammen. Elementerne er direkte inspireret af Klintebakken, som ligger i nærheden og er et af Bornholms mest interessante geologiske områder," fortæller projektleder og landskabsarkitekt, Mugen Hilary Sue Adler.  </p><p>I maj måned i år blev en større helhedsplan for områdefornyelsen i Aakirkeby præsenteret af tegnestuen Tredje Natur ved et offentligt møde. Naturtorvet er første del i helhedsplanen, som der er blevet arbejdet med siden præsentationen i maj. Sammen med en lokal arbejdsgruppe af borgere og repræsentanter fra erhvervslivet har projektlederen været med ind over den konkrete udformning af denne del. </p><p>Når anlægningen af Naturtorvet på Aakirkeby Torv begynder i starten af 2020, vil der samtidig blive sat gang i en renovering af vikingehytten i Sdr. Byskov, hvilket også sker som led i områdefornyelsen. </p>
Nyt vandråd på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-vandråd-på-Bornholm.aspxNyt vandråd på Bornholm2019-12-10T23:00:00Z<p>I forbindelse med overgangen til vandområdeplan 2021-2027 har kommunerne fået til opgave, at udarbejde forslag til hele eller dele af vandområdeplanernes indsatsprogrammer. I den forbindelse har Bornholms Regionskommune netop nedsat et vandråd. Vandrådet består af 9 medlemmer, som repræsenterer organisationer/foreninger, der har interesse i vandmiljø. </p><p>Vandrådets opgave er at bidrage med lokalkendskab og rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til indsatser. Vandrådet spiller derfor en central rolle i forholdet til at kvalificere udpegningen af indsatser. </p><p>På landsplan er der oprettet i alt 23 vandråd - et for hvert hovedvandopland. Information om vandrådsarbejdet og baggrundmateriale finder du på <a href="https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-2020/" target="_blank">Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.</a> </p><p>Læse mere om <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm--.aspx">vandrådsarbejdet på Bornholm</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid. </p>
Kommunens åbningstider mellem jul og nytårhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-mellem-jul-og-nytår.aspxKommunens åbningstider mellem jul og nytår2019-12-10T23:00:00Z<p>Regionskommunens administrative enheder såsom Borgerservice har lukket mellem jul og nytår fra mandag den 23. december 2019 til og med onsdag den 1. januar 2020. Udover de administrative kontorer er der følgende ændringer i åbningstiderne ...<br></p><h2>BAT kundeservice, salg og hittegods</h2><p>I dagene mellem jul og nytår den 27. og 30. december er der åbent i kundebetjening- og kontor kl. 09.00 – 13.00, kørselskontoret har åbent kl. 08.00 – 13.00.</p><p>Lukket helligdage og weekend samt 1. januar.</p><p> </p><h2>Bornholms Folkebiblioteker</h2><p>Åbningstid med betjening mellem jul og nytår er:<br><br><strong>Mandag den 23. december</strong><br>Hasle, Svaneke og Nexø har åbent som normalt. Aakirkeby har åbnet fra kl. 11-16, og Rønne har åbent fra kl. 9.30-16.</p><p><strong>Fredag den 27. december</strong><br>Nexø, Allinge og Aakirkeby har åbent fra kl. 10-14, og Rønne har åbent fra kl. 9.30-14.</p><p><strong>Lørdag den 28. december</strong><br>Rønne har åbent fra kl. 9.30-14.</p><p><strong>Mandag 30. december</strong><br>Rønne kl. 9.30-14.<br>Hasle kl. 10-14.<br>Svaneke kl. 10-14.<br>Nexø kl. 10-14.<br>Aakirkeby kl. 11-14.</p><p>erudover er der selvbetjening på alle biblioteker alle dage fra kl. 7.00-22.00.</p><p> </p><h2>Bornholms Idrætsområder</h2><p>ALLE de kommunale idrætshaller er åbne hele døgnet, hvis du har brug for lidt motion oven på den fede julemad.</p><p>Gå ind på <strong>WannaSport.dk</strong> og find en ledig tid i den hal der ligger nærmest på dig. Du booker tid og betaler samtidig via dette system.</p><p>Du kan også bruge app'en Wannasport på din mobiltelefon til at finde en ledig tid, booke den og betale for den.</p><p> </p><h2>Bornholms Ø-arkiv</h2><p>Ø-arkivet holder lukket fra den 21. december 2019 til og med den 1. januar 2020.</p><p><strong> </strong></p><h2>Den kommunal Tandpleje</h2><p>Tandplejen holder lukket i juleferien følgende dage: </p><p>Fredag, den 20. december fra kl. 11.00 til mandag den 6. januar 2020.</p><p>Akut nødbehandling henvises til privat praksis.</p><p><strong> </strong></p><h2>Hjælpemidler</h2><p>Ekspeditionen på Ullasvej 43 i Rønne holder åbent den 23., 27. og 30. december i følgende tidsrum: Telefontid: kl. 8.00 – 10.00. Åbningstid: kl. 10.00 – 12.00.</p><p>Der holdes lukket hele dagen den 24. og 31. december.</p><p> </p><h2>Kommunikationscentret  </h2><p>Kommunikationscentret holder lukket fra den 23. december kl. 12.00 til den 2. januar 2020. Husk at afhente batterier.</p><h2><br>Rotteanmeldelse</h2><p>Siden 1. januar 2019 har der været indført vagtordning på rotteområdet. Det vil sige, at kommer der anmeldelser i beboelse, vil borgeren blive kontaktet inden for 24 timer.</p><p>Ved øvrige anmeldelser vil borgeren blive kontaktet inden for otte dage.<br><br></p><h2>Sundhedsplejersker</h2><p>Sundhedsplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 9.00 og 10.00 i hverdagene mellem jul og nytår på tlf. 56 92 40 95.<br><br></p><h2>Åben Alkoholrådgivning - Åkirkebyvej 1, 3700 Rønne</h2><p>Åben Alkoholrådgivning holder lukket fra den 24. december 2019 t.o.m. 1. januar 2020.</p><p>Ved behov for samtale omkring alkohol er der flere muligheder:</p><ul><li>Ring til Alkolinjen på tlf.: 80 200 500 </li><li>Send SMS med teksten "ALKOHOL" til 1231 og du bliver ringet op af en medarbejder fra alkolinjen.</li><li>Brug hjemmesiden alkolinjen.dk – der kan bruges en chat-funktion for kontakt omkring alkohol.</li></ul><p>Der er åbent i alkoholrådgivningen igen torsdag den 2. januar 2020 kl. 13.00-15.00. </p>
Maker's Island er klar med udviklingsprogram for kunsthåndværkerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Makers-Island-er-klar-med-udviklingsprogram-for-kunsthåndværkere.aspxMaker's Island er klar med udviklingsprogram for kunsthåndværkere2019-12-09T23:00:00Z<p><strong>Makers Island Bornholm, der samler og præsenterer Bornholms kunsthåndværk, lancerer i dag et kompetenceudviklingsprogram, der er skræddersyet til bornholmske kunsthåndværkere. Lanceringen sker <strong>i samarbejde med Business Center Bornholm.</strong></strong><br><br>Målet med programmet er at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at arbejde med udvikling af egen kunsthåndværkervirksomhed. Bornholmske kunsthåndværkere får mulighed for at få bedre kendskab til egen virksomhed, herunder at finde frem til udviklingspotentiale og identificere styrker og udfordringer. Igennem programmet vil der også blive trænet i at pitche og præsentere sin virksomhed. </p><p> Erhvervschef i Business Center Bornholm og medlem af Maker’s Island styregruppe, <strong>Christa Lodahl</strong>, siger: <br><br> "Et af vores mål i Maker’s Island samarbejdet er at skabe levedygtige kunsthåndværkervirksomheder. Kompetenceprogrammet er et tilbud til alle øens kunsthåndværkere, der arbejder professionelt inden for kunsthåndværk. Vi håber at kunne understøtte og hjælpe virksomhederne til at blive endnu bedre til det, de gør, arbejde med udfordringer og skabe den udvikling, de selv ønsker med deres virksomhed. Vi håber, at programmet bliver starten på et frugtbart samarbejde mellem erhvervsfremmesystemet og øens kunsthåndværkere, som vi kan arbejde videre med i de kommende år." <br><br> Igennem møder, workshops og individuel sparring med erhvervskonsulenter og eksperter inden for kunsthåndværkervirksomheder tilbyder programmet et udviklingsforløb, som kan føre bornholmske kunsthåndværkervirksomheder ind i en ny og spændende fremtid. Programmet er udviklet i samarbejde med World Craft Council Europe og Design and Crafts Council Ireland, og er blevet muligt med støtte fra Øernes Kunstfond. <br><br> Programmet kører fra januar 2020 – april 2020 og består af: </p> <ul><li><font size="2">Opstartsdag med fælles KICK OFF den 14. januar.</font></li><li><font size="2"><font size="2">Løbende 1:1 (individuel) sparring med erhvervskonsulenter. </font></font></li><font size="2"></font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><li><font size="2">Workshops inden for eksempelvis økonomi, prissætning, personale, trendspotting, branding, salg, eksport og markedsføring.</font></li><li><font size="2">Pitch foran ekspertpanel med efterfølgende rådgivning.</font></li></ul><font size="2"> </font><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="2"></font></font><p> Programmet er for alle kunsthåndværkere bosat på Bornholm, som arbejder professionelt inden for faget. Man behøver ikke have et CVR nr. Der skal ansøges om optagelse på programmet med en kort, begrundet ansøgning, der er nu åben for tilmelding med sidste ansøgningsfrist den 3. januar 2020. Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg, der består af repræsentanter fra Maker’s Island Bornholm.<br><br> Kunsthåndværker og næstformand i styregruppen for Maker’s Island Bornholm, <strong>Timmi Kromann</strong>, siger: </p><p> "Kompetenceprogrammet er et fantastisk godt tilbud til kunsthåndværkerne på øen. Vi har arbejdet med at målrette det til kunsthåndværkerne ud fra de behov, som vi ved de har på baggrund af den analyse, der blev udarbejdet af CRT og ACAB i 2017. Programmet er udarbejdet i tæt samarbejde med World Craft Council Europe og Design and Crafts Council Ireland, som har stor erfaring og succes fra Irland med programmer som dette. Udviklingsprogrammet er en af de første konkrete aktiviteter, vi sætter i søen i Maker’s Island samarbejdet, og vi håber på, at det bare er begyndelsen på en lang række aktiviteter". <br><br> Kunsthåndværket på Bornholm har i disse år stor opmærksomhed både nationalt og internationalt, og blev i 2017 hædret med titlen World Craft Region. Programmet er et initiativ startet af styregruppen bag Maker’s Island Bornholm, som består af repræsentanter fra institutioner inden for kunsthåndværket på øen, Business Center Bornholm og Destination Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen. Samarbejdet har til formål at omsætte Word Craft Region titlen til konkrete aktiviteter, der skaber udvikling i kunsthåndværket på Bornholm.<br><br> Erfaringerne fra kompetenceforløbet tages med i det videre arbejde mod målet om at skabe levedygtige kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm. <br><br> <strong>Læs mere om kompetenceudviklingsprogrammet og <a href="https://businesscenterbornholm.dk/arrangementer/world-craft-region-kompetenceudviklingsforloeb-for-kunsthaandvaerkere/">ansøg om at deltage klik her</a> </strong></p><p><br> Læs mere om Maker’s Island Bornholm her: <a href="http://www.makersislandbornholm.dk/" target="_blank">www.makersislandbornholm.dk</a></p>

Kommunens åbningstider jul/nytår

Kommunens administrative enheder såsom Borgerservice har lukket fra mandag den 23. december 2019 til og med onsdag, den 1. januar 2020. 

Udover de administrative kontorer er der ændringer i åbningstiderne på vores øvrige afdelinger.

Se oversigten over åbningstiderne imellem jul og nytår