Energiø.Energiø.Vil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Vil du være vores nye kollega?Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Ny spildevandsplan for 2023-2027 i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-spildevandsplan-for-2023-2027-i-offentlig-høring.aspxNy spildevandsplan for 2023-2027 i offentlig høring<p><br>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 23. september 2022 besluttet at sende forslag til den nye spildevandsplan for 2023-2027 i 8 ugers offentlig høring. Høringen har afventet udarbejdelse af en miljørapport for forslaget til spildevandsplan. Miljørapporten er nu færdig.<br>Spildevandsplanen sendes derfor nu i høring sammen med miljørapporten i perioden 2. juni – 28. juli 2023. </p><p><br></p><p>Du kan læse forslaget til spildevandsplanen her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=62">Høringsforslag til Spildevandsplan 2023-2027</a></span><br></p><p>Bornholms Regionskommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan for Bornholm. Den nye spildevandsplan skal erstatte den gældende spildevandsplan fra 2014-2021, der blev forlænget til og med 2022. Den nye spildevandsplan skal gælde for 2023-2027.  </p><p> <br></p><h2>Væsentlige ændringer i forhold til den gamle spildevandsplan</h2><p>Planen er blevet digitaliseret både i forhold til tekst og kortlægning. Før var spildevandsplanen et pdf-dokument, og alle ændringer til spildevandsplanen i form af tillæg, har været separate dokumenter. Fremover vil spildevandsplanen fremstå som en helhed med alle relevante oplysninger samlet ét sted. I forhold til kortene i spildevandsplanen, var det tidligere ikke muligt at opdatere kortene, når der skete ændringer. Det ændrer sig med den nye spildevandsplan, hvor kortene løbende kan tilpasses, når f.eks. et opland skifter status, eller hvis der skulle være fejl eller mangler. Det gør det lettere for borgere og virksomheder at finde de relevante oplysninger, og det gør det nemmere for administrationen at holde styr på opgaverne og give korrekte oplysninger til borgere og virksomheder.</p><p> <br></p><p>I kapitlet "Status og Plan" er der tilføjet en del afsnit i forhold til den gældende spildevandsplan. De vigtigste afsnit er:</p><ul><li> "Nye kloakoplande", der beskriver hvilke ukloakerede områder, der bliver inddraget i spildevandsplanen, samt hvornår de tidligst kan forvente at blive kloakerede. Der er desuden udarbejdet en begrundelse for, hvorfor det enkelte opland er blevet udpeget.<br></li></ul><ul><li>"Ændringer i kloakoplande", der beskriver kloakerede oplande, der skal ændre status, f.eks. fra fælleskloak til separatkloak, samt hvornår Bornholms Regionskommune tidligst forventer, at ejendommene kan få nyt stik til kloak. <br></li></ul><ul><li>"Allerede udførte projekter", der beskriver oplande, hvor der allerede er udført ændringer, som ikke tidligere har været inddraget i spildevandsplanen. Det kan eksempelvis både være ændringer tilbage fra 1950-1970'erne og projekter fra 2010-2020'erne, der aldrig er blevet beskrevet i spildevandsplanen.<br></li></ul><ul><li>"Ændrede og aflyste projekter", der beskriver oplande, der enten er fjernet eller ændret væsentligt i den nye spildevandsplan i forhold den gældende spildevandsplan.</li></ul><p>Tidsplanen for hvornår de enkelte ejendomme tidligst kan forvente at modtage et påbud, fremgår af afsnittene om "Nye kloakoplande", "Ændringer i kloakoplande" og "Allerede udførte projekter".</p><p>Derudover er samtlige afsnit blevet opdateret med nye oplysninger i forhold til den gældende spildevandsplan. </p><p> </p><p>I kapitlet "Regler og praksis" er størstedelen af afsnittene nye, og de beskriver Bornholms Regionskommunes administrationspraksis. Det er opdelt i administrationspraksis indenfor og udenfor opland. Derudover er der et afsnit, der beskriver regler og retningslinjer ved særlige anlæg og installationer både indenfor og udenfor kloakopland. </p><p>I forhold til gældende spildevandsplan, er reglerne for afløbskoefficienter og afledningsret ændret, så de i højere grad tager højde for, at der er tæt befæstet i bykernerne. Der er tilføjet en ny kloakeringsform, kaldet delvis separering. Den er blevet anvendt i områder, der er præget af sokkeludstykninger, og hvor husene ligger tæt uden gange ind til haven. Bornholms Spildevand A/S har stadig behov for at mindske belastningen fra nogle af disse tæt bebyggede områder, og de har derfor valgt at separere facaderne ud mod vejen, for at imødekomme borgernes muligheder. Derudover er der udpeget nogle områder, hvor ejendommene har fået mulighed for at udtræde af kloakforsyningen for regnvand.</p><p>Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for forskellige anlæg og afløbstyper, som beskriver hvad der skal til for at opnå tilladelse til f.eks. udledning eller nedsivning. Derudover er der udarbejdet en række afsnit, der henvender sig til borgere og virksomheder, der har modtaget et påbud. Her kan man læse mere om hvad påbuddet betyder, og hvad man skal gøre. </p><p> </p><h2>Miljøvurdering</h2><p>Der er udarbejdet en miljørapport for forslaget til spildevandsplan. Miljørapporten sendes i høring samtidig med spildevandsplanen. I miljørapporten er der foretaget en vurdering af, hvordan forslaget til spildevandsplan påvirker relevante miljøemner. Miljøvurderingen viser, at der vil være overvejende positive miljøpåvirkninger på alle de vurderede emner. Identificerede potentielt negative effekter vurderes at være mindre og i de fleste tilfælde mulige at forebygge i forbindelse med sagsbehandling af myndighedstilladelser.</p><p>Miljørapporten kan ses direkte i forslaget til spildevandsplan under fanen Baggrund. Du kan gå direkte til miljørapporten her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/62#/21831" style="text-decoration:underline;">Miljørapport</a>.</p><p> </p><h2>Høringsperiode</h2><p>Forslaget til spildevandsplanen med tilhørende miljørapport skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2 og miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 3. Efter behandling af høringssvar, kan spildevandsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen.</p><p>I høringsperioden har offentligheden og berørte myndigheder berørte parter mulighed for at kommentere forslaget og miljørapporten. Eventuelle kommentarer til forslaget og miljørapporten kan registreres i høringsmodulet i spildevandsplanen.</p><p>Alternativt kan kommentarer sendes på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" style="text-decoration:underline;">spildevand@brk.dk</a> eller til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne og være kommunen i hænde <strong>senest d. 28. juli kl. 23.59.</strong></p><p>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af spildevandsplanen. </p><p> <br></p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Landzonetilladelser pr. 2. juni 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-2.-juni-2023.aspxLandzonetilladelser pr. 2. juni 2023<p> <br> </p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li>Udstykning af landejendom - Bedegadevej 48, 3748 Klemensker,<br></li><ul></ul> <li>Opførsel af garage - Nexøvej 35, 3720 Aakirkeby,<br></li><li>Etablering af shelterplads - Hammersøvej 2A, 3770 Allinge,<br></li><li>Opførsel af husstandsvindmølle - Krummeledvej 2, 3790 Hasle,<br></li><li>etablering af beplantet filteranlæg - Saltunavej 5, 3751 Østermarie,</li></ul><p> <br></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong> <strong>30</strong><strong>. juni 2023.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p> <br></p><p><strong>Klage</strong><br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" style="text-decoration:underline;">Nævnenes Hus</a>.</p><p>Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> <br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p><br></p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <span style="background-color:transparent;color:inherit;">skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</span></p><p> <br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" style="text-decoration:underline;">Nævnenes Hus</a>.<br></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p> <br> </p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for to padeltennisbaner med kunstunderlag ved Damløkkevej 21, 3790 Haslehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-to-padeltennisbaner-med-kunstunderlag-ved-Damløkkevej-21,-3790-Hasle.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for to padeltennisbaner med kunstunderlag ved Damløkkevej 21, 3790 Hasle<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at to padeltennisbaner med kunstunderlag ikke er miljøvurderingspligtige. </p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>115bo, Hasle Markjorder</li><li>Damløkkevej 21, 3790 Hasle</li><li>Hasle Idrætsforening </li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder.<br></p><ul><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Afgørelse.pdf" target="_blank" title="Afgørelse">Afgørelse</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%201.pdf" target="_blank" title="Bilag 1">Bilag 1</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Ansøgningsskema.pdf" title="Ansøgningsskema" target="_blank">Ansøgningsskema</a><br></li></ul><p> <br></p><p><strong>Offentliggørelse<br></strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 2. juni 2023. </p><p><strong>Klage<br></strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den 30</strong><strong>. juni 2023</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Det gode vejr giver høj brandfarehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Det-gode-vejr-giver-høj-brandfare.aspxDet gode vejr giver høj brandfare2023-06-01T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den seneste tids gode vejr kombineret med sparsomt nedbør betyder, at tørkeindekset - og dermed brandfaren er høj på Bornholm.</span><br></p><p>Bornholms Brandvæsen beder derfor alle om at være yderst forsigtige ved:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brug af åben ild eller bål i naturen</li><li>At undlade at smide cigaret skodder i naturen</li><li>Brug af ukrudtsbrænder</li><li>Parkering af bil i højt græs<br></li></ul><p>Specielt områder med tætte nåletræer og lav beplantning på sandjorder og marker hvor der er meget vind er særligt udsatte. </p><p>Åben ild og aktiviteter med en forhøjet risiko for brand, skal derfor ske med særlig opmærksomhed og omtanke. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Brug sund fornuft og begræns eller undlad risikobetonede aktiviteter som bål eller grill, hvis du har en fornemmelse af, at det kan gå galt.</span></p><p> <br></p><p>Bornholms Brandvæsen følger tørkeindekset og www.brandfare.dk tæt og vurderer løbende om det er nødvendigt at give et afbrændingsforbud.<br></p><p> </p><p><strong>Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om bål</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brug kun rent og tørt træ og opbyg bålet stabilt</li><li>Placer bålet i forsvarlig afstand til bygninger og brandbare materialer</li><li>Brug aldrig benzin, sprit el. lign. til optænding</li><li>Sluk med vand og ikke sand eller jord</li><li>Tænd aldrig, når det blæser kraftigt</li></ul><p> <strong>Fem gode råd fra Bornholms Brandvæsen om ukrudtsbrænding</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde</li><li>Ukrudtet skal svitses, ikke brændes</li><li>Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser</li><li>Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op</li><li>Hav altid vand i nærheden</li><li>Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt</li></ul><p><br></p>
Resultaterne fra trivselsmåling og APV i BRK i foråret 2023 er klarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Resultaterne-fra-trivselsmåling-og-APV-i-BRK-i-foråret-2023-er-klar.aspxResultaterne fra trivselsmåling og APV i BRK i foråret 2023 er klar2023-05-31T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Svarproce</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>n</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ten ved trivselsmåling og arbejdspladsvurdering (APV) i Bornholms Regionskommune i foråret 2023 endte flot på 80 procent. Resultaterne af undersøgelsen vidner om en høj jobtilfredshed og stærkt sammenhold. Samtidig viser resultaterne, at store krav og høj belastning er de faktorer, som hyppigst udfordrer trivslen. Læs mere om hovedkonklusionerne her.</strong></span></p><div><br></div><div>Resultaterne fra trivselsmåling og Arbejdspladsvurdering (APV) er gjort op og samlet i to rapporter: <a href="/Nyheder/Documents/BRK%20Trivsel%202023%20-%20totalrapport.pdf" target="_blank">BRK trivselsmåling 2023</a> og <a href="/Nyheder/Documents/BRK%20APV%202023%20-%20totalrapport.pdf" target="_blank">BRK APV 2023</a>.  <br></div><div><br></div><h2>Konklusionerne<br></h2><div>Her er de mest centrale konklusioner fra trivselsmåling og arbejdspladsvurdering blandt de ansatte på tværs af Bornholms Regionskommune i foråret 2023:</div><div><br></div><div><ul><li>Jobtilfredsheden er høj, for samlet set er 93,3 % enten enige eller meget enige i, at de overordnet er tilfredse med deres arbejde, kolleger og arbejdsplads. </li><li>Sammenholdet er stærkt – lyder det fra 82 %.</li><li>Den psykologiske tryghed er høj for langt de fleste – problemer kan deles åbent og fejl bebrejdes ikke. Flere end 450 BRK-ansatte er dog utrygge ved at tale om problemerne.  </li><li>Krav og belastning er den største udfordring for trivslen. 35,6 % giver i trivselsmålingen udtryk for, at arbejdstid og ressourcer ikke svarer til arbejdsmængden. </li><li>Tilsvarende kan det læses i APV’en, at næsten hver tredje (30,4 %) oplever et problem vedrørende tidspres. </li><li>De næststørste problematikker i forhold til psykisk arbejdsmiljø er problemer vedrørende krav (13 %) og problemer med manglende hjælp og støtte fra leder eller kollegaer (12,8 %). </li><li>Det fysiske arbejdsmiljø vurderes altovervejende i orden – op mod hver fjerde oplever dog problemer, og det er overvejende med temperatur og luftkvalitet.</li><li>Endelig mener hver fjerde (24,1 %), at der er forhold vedrørende det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø, som kan medføre øget sygefravær.</li></ul></div><div><br></div><h2>Høj svarprocent tyder på trygge og tillidsfulde relationer</h2><div>Alle som arbejder i kommunen havde mulighed for at være med i den fælles trivselsmåling og APV i perioden fra 13. april til 1. maj. Dén mulighed benyttede 2912 ansatte sig af, hvilket svarer til 80 procent. Svarprocenterne på centerniveau svinger fra 73 til 95 procent. Flotte svarprocenter, hvilket der også tidligere har været tradition for i Bornholms Regionskommune.</div><div><br></div><div>Det er første gang, at trivselsmålingen er gennemført uden at være anonym. Særligt HovedMED var opmærksom på, at det kunne påvirke besvarelserne.  De høje svarprocenter samt omfanget af kritiske besvarelser, som vi har modtaget, tyder på, at der i stor udstrækning er de nødvendige trygge og tillidsfulde relationer på arbejdspladserne i BRK. Relationer, som danner basis for, at vi svarer åbent og ærligt på spørgsmålene i undersøgelsen. <br></div><div><br></div><h2>HR og kommunikation screener og peger på behov på tværs<br></h2><div>I slutningen af maj har centre og enheder modtaget egne rapporter med deres resultater. Vigtigheden af en god dialog fulgt op af handling har fra start været en integreret del af det nye koncept for trivsel og APV. Sideløbende med at man i centrene og på arbejdspladserne arbejder med egne resultater, så screener og analyserer HR og kommunikation rapporterne fra undersøgelsen. Næste skridt er at tage kontakt til arbejdspladser, hvor målingerne viser særlige udfordringer omkring trivsel og/eller arbejdsmiljø.  </div><div><br></div><div>HR og kommunikation analyserer også undersøgelsernes data på tværs med øje for behov for indsatser på koncernniveau relateret til trivsel og arbejdsmiljø. Resultaterne fra trivselsmåling og APV 2023 betyder, at der for første gang i regionskommunens tid nu foreligger en samtidig temperaturmåling på både trivsel og psykisk og fysisk arbejdsmiljø på tværs af kommunens arbejdspladser.</div><div><br></div><div>Hidtil har arbejdspladserne selv haft ansvar for at gennemføre APV’er, hvilket har gjort det vanskeligt at drage konklusioner om arbejdsmiljøet på tværs af hele BRK. Undersøgelserne bidrager derfor med et stærkt, faktuelt udgangspunkt til at vurdere behovet for indsatser på koncernniveau i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. </div><div><br></div><div>Konklusioner og anbefalinger fra tværgående analyse af trivselsmålinger og APV’er vil blive forelagt for både chefgruppe og HovedMED på møder i august og september.</div><div><br><br></div><p><br></p>
Ressourcevejen inviterer til loppemarked 11. junihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ressourcevejen-inviterer-til-loppemarked-11.-juni.aspxRessourcevejen inviterer til loppemarked 11. juni2023-05-30T22:00:00ZINVITATION LOPPEMARKED <br>Ressourcevejen, der er kommunens aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade inviterer alle til loppemarked.<br><br>Søndag den 11. juni kl. 13.00 til 14.30.<br>Kommunikationscentrets gymnastiksal<br>Sveasvej 8 3700 Rønne.<div><img src="/Nyheder/PublishingImages/loppemarked.png" alt="loppemarked.png" style="margin:5px;" /><br><div><br><strong>Kom og gør et kup, her er alt fra kopper og pander til nips og tøj.</strong><br><br>Vi glæder os til at se dig. <br><br>OBS TAGER KUN KONTANTER.<br><br><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" alt="" style="width:176px;" />Der vil også være mulighed for at købe pølser, kaffe og kage.<br><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">HILSEN RESSOURCEVEJEN.</span></div><div><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/LOPPEMARKED%202023.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />LOPPEMARKED 2023.pdf</a> (invitationen til download)<br></p><p><br></p></div></div>
Energiø: Invitation til udstilling og åbent hus i det Gl. Elværk https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Energiø-Invitation-til-udstilling-i-EL-værket-.aspxEnergiø: Invitation til udstilling og åbent hus i det Gl. Elværk 2023-05-29T22:00:00Z<p><b>Hvad er en energiø, hvordan fungerer den, og hvad betyder den for Bornholm?<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>- </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i en ny udstilling på Rønne Gl. Elværk.</em></span></p><p>Nu får alle interesserede mulighed for at dykke ned i spørgsmålene på <strong>torsdag den 1. juni mellem kl. 15-17</strong>, hvor erhvervsfyrtårnet Baltic Energy Island sammen med Bornholms Regionskommune og Energinet inviterer til åbent hus.<br></p><p>Borgmester i Bornholms Regionskommune Jacob Trøst glæder sig til at se udstillingen sammen med bornholmerne:<em><br>"Energiø Bornholm vil have stor betydning for udviklingen af Bornholm, og det kan være svært at overskue, hvad det egentlig er, som kommer til at ske. Det er derfor fantastisk, at der nu åbner en udstilling, som både rummer oplysning om energiøen, og som kan danne baggrund for dialog og debat mellem bornholmerne, os politikere og de virksomheder, som kommer til at investere på Bornholm.</em></p><p>Direktør for Energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen, siger:<br><em>"For os i Energinet er det en stor og vigtig opgave at formidle vores ekspertise om energiøer men også generelle perspektiver for fremtidens grønne energisystem. Vi får hver uge henvendelser fra både ind- og udland om delegationer, der gerne vil vide mere. Samtidigt er vi på Bornholm i gang med at planlægge landanlægget og kablerne. Udstillingen her er et godt sted for os at mødes både med borgere på Bornholm og professionelle aktører fra ind- og udland – et sted hvor vi kan have dialoger og udveksle viden". </em></p><p>For konstitueret direktør Søren Møller Christensen fra Baltic Energy Island er udstillingen et af de første konkrete udtryk for erhvervsfyrtårnets ambitioner:<br><em>"Udstillingen er den første konkrete aktivitet, der på sigt skal lede til at Rønne Gl. Elværk bliver et knudepunkt for forskning, innovation og dialog. Vores ambition er, at verdens første energiø bliver afsæt for teknologi- og erhvervsudvikling til glæde for Bornholm, Danmark og for den grønne omstilling globalt. I den sammenhæng giver udstillingen os en fantastisk mulighed for at invitere forskere, studerende, virksomheder, myndigheder og borgere til dialog og samarbejde om at indfri den ambition"</em>.<br></p><p><strong>Om udstillingen</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er udviklet af udstillingsdesignerne <em>Walk </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Agency </em>og <em>Kumulus Agency</em> og er finansieret af Energinet, Baltic Energy Island samt projektet; "Nationalt Center for Grøn Energi", der bl.a. har modtaget støtte fra EU's regionalfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.<br><br><b>Kig forbi 1. juni mellem kl. 15-17<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er åben 1. juni mellem 15.00 og 17.00. Klokken 15.15 bydes der velkommen ved borgmester Jacob Trøst, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen og chefrådgiver fra Energinet Thomas Laursen.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der vil i hele åbningstiden være repræsentanter for Bornholms Regionskommune, Energinet og Baltic Energy Island.</span></p><p><strong>Alle er velkomne - vi ses!</strong><br></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Elværk_udstilling.jpg" alt="Elværk_udstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p><br></p>
Tillykke til kommunens to nye velfærdstalenterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tillykke-til-kommunens-to-velfærdstalenter.aspxTillykke til kommunens to nye velfærdstalenter2023-05-29T22:00:00Z<div><div><br></div><div><div><div>Igen i år udmærker Bornholm sig ved at have hele to medarbejdere med på listen over 100 af landets største velfærdstalenter. Pr<span style="background-color:transparent;color:inherit;">isen der hædrer talenter (under 36 år) inden for velfærdssektoren er blevet uddelt for sjette gang i et samarbejde mellem FOA og Pensam <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Info om Velfærdens Talent 100 - PenSam.dk</a></span></div></div></div></div><div><br></div><div>De to udpegede talenter er <strong>Hajair Hamid Taaban</strong> og <strong>Frederikke Letholm Jørgensen</strong> fra henholdsvis Plejecenter Åbo og Plejecenter Lunden. De har gjort øen ære ved at gøre sig ekstraordinært godt bemærket. Med de to udpegede talenter har Bornholm flere velfærdstalenter i forhold til landsgennemsnittet. Siden prisens start har Bornholm haft udpeget 13 medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats på velfærdsområdet.<br></div><div><div><div><div><br><strong>Velfærdens Talent hylder dem, der gør en forskel</strong><br></div><div>Med <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Velfærdens Talent 100</a> hyldes og sættes der fokus på de mange unge talenter, som arbejder inden for velfærdssektoren, og som på daglig basis gør en stor forskel for andre – menneskeligt såvel som fagligt.<br><br></div><div>Den nationale fejring foregik den 24. maj på Christiansborg, og de to talenter blev ligeledes fejret lokalt. Vi takker for den ekstra ordinære indsats og ønsker stort tillykke!<br><br></div></div></div></div><div><em>Hajair Hamid Taaban og Frederikke Letholm Jørgensen med deres priser.</em></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu-assistent%20velfærdstalenter.jpg" alt="sosu-assistent velfærdstalenter.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><br>

Følg med i de politiske dagsordener

Se dagsordener og referater for møder i vores kommunalbestyrelse og de politiske udvalg Klik her

Du kan også abonnere på nyt fra et eller flere udvalg.

Klik her hvis du vil abonnere på nyt fra Kommunalbestyrelsen eller et udvalg.

Skoleindskrivning 2023/2024: Se hvor dit barn skal gå

Nu kan forældre til kommende skolebørn se, hvor deres barn/børn har fået plads til start i 0. klasse.

Du skal logge ind med med MitID/NemID.

Klik på linket, så kommer du videre:

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning