Hav og klipper i efterårssol

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-28092016.aspxLandzonetilladelse<p>​Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><p> </p><ul><li>Udstykning af helårsbolig på Aarsdalevej 51B, Svaneke</li><li>Udstykning af helårsbolig på Kællingebyvejen 3, 3720 Aakirkeby</li><li>Etablering af jordvold omkring Hasle Varmeværk, Bykærvej 6, 3790 Hasle</li><li>Etablering af helårsbolig på Klemenskervej 33B, 3760 Gudhjem</li><li>Etablering af udekøkken på Melstedvej 25, 3760 Gudhjem</li><li>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Ølenevej 66, 3720 Aakirkeby</li><li>Etablering af karnap på Paradiset 3, 3700 Rønne</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 26. oktober 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Tillæg til miljøgodkendelse til St. Muragaardhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-St.-Muragaard.aspxTillæg til miljøgodkendelse til St. Muragaard<p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, meddelt tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker.</p><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at der på St. Muregaard kan omlægges til løsgående faresøer og bygges en ny farestald. Der sker ingen ændringer i antal dyr eller dyretyper. </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</span></a> fra den 26. september 2016 (til højre på denne side), eller den kan rekvireres i papirform. </p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser.</p><p>En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.nmkn.dk</span></a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>Yderligere detaljer om klagereglerne fremgår af miljøgodkendelsen.</p><p>Den 4 ugers klagefrist påbegyndes den 26. september 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</span></a><span style="text-decoration:underline;"> og udløber den 24. oktober 2016</span>.</p><p><strong>Spørgsmål</strong></p><p>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Katrine Høst på </p><p>tlf. 5692 2055 eller på e-mail <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">katrine.hoest@brk.dk</span></a>.</p><p> </p>
Omlægning af midler til foreningerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Omlægning-af-midler-til-foreninger.aspxOmlægning af midler til foreninger<p>På baggrund af oplæg til omlægning af midler til foreninger gennem serviceloven ønsker Social- og Sundhedsudvalget at sende materialet ud i bred offentlig høring.</p><p>Høringsmaterialet omfatter revideret notat fra oplæg ved Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016.</p><p>Der bliver i høringsperioden afholdt et dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og alle interesserede. <strong>Mødet foregår i Domen i Allinge den 4. oktober fra klokken 19.00.</strong></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Notat%20vedr.%20støtte%20til%20foreninger.pdf" target="_blank">Du kan hente høringsmaterialet her  </a></p><p>Høringssvar sendes til Sekretariatet på <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk">sekretariatet@brk.dk</a>. </p><p>Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den <strong>18. oktober klokken 12.00.</strong><br></p>

 Nyheder

 

 

Borgermøde om Folkemødet 2016https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgermøde-om-Folkemødet-2016.aspxBorgermøde om Folkemødet 20162016-09-27T22:00:00Z<p>​</p><p>Tirsdag den 11. oktober 2016 fra kl. 19 - 21 inviterer Bornholms Regionskommunes Folkemødesekretariat til et åbent borgermøde for at høre om jeres erfaringer og oplevelser af årets Folkemøde på Bornholm.</p><p>Mødet afholdes i Nordlandshallens restaurant Mellem Byerne.</p><p>Der vil blive serveret kaffe og kage. </p><p>Tilmelding er ikke nødvendig - vi glæder os til at se jer.<br></p>
Uddeling af Ældreprisen og Handicapprisen 2016https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Uddeling-af-Ældreprisen-og-Handicapprisen-2016.aspxUddeling af Ældreprisen og Handicapprisen 20162016-09-20T22:00:00Z<p>​</p><p><strong>Lørdag den 1. oktober 2016, kl. 14.00 i AakirkebyHallerne</strong></p><p>Social- og Sundhedsudvalget uddeler, i forbindelse med afholdelsen af FN’s Ældredag, Bornholms Regionskommunes Ældrepris og Handicappris 2016.<br></p>
Uge i frivillighedens tegnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Uge-i-frivillighedens-tegn.aspxUge i frivillighedens tegn2016-09-20T22:00:00Z<p><strong>Som optakt til Frivillig Fredag den 30.september 2016 holder en række af øens plejehjem og kulturhuse åbent hus i uge 39. Mød de frivillige og vær med, når der danses, bages og holdes æbledag – måske har du også lyst til at blive frivillig?</strong> </p><p>Frivillig Fredag er en landsdækkende tilbagevendende dag, der opfordrer alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at markere og fejre frivilligheden.</p><p>I år falder Frivillig Fredag på d. 30. september 2016, og temaet er Veje til deltagelse. Temaet handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som bidragende ressourcer.</p><p>I uge 39, som optakt til Frivillig Fredag, åbner en række plejehjem og kulturhuse dørene op og invitere alle med interesse for frivillighed til at komme og se hvordan man som frivillig kan være med til at skabe glæde. Deltagerne i frivilligugen byder ind med aktiviteter, som tager udgangspunkt i temaet for Frivillige Fredag. </p><p>Find programmet for aktiviteterne på Bornholm på <a href="/Borger/Frivillig/Sider/Frivillig-Fredag.aspx">brk.dk</a></p><p>Paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm vil i år afholde Frivillig Fredag i Aakirkebyhallerne sammen med Fondsmessen. <br><br>Læs mere om fondsmessen på <a href="/Erhverv/EuropeDirect/Sider/Europe%20Direct.aspx">brk.dk</a></p>
Fondsmesse 2016https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fondsmesse-2016.aspxFondsmesse 20162016-09-16T22:00:00Z<h2>​VELKOMMEN TIL FONDSMESSE <br>fredag 30. september 2016, kl. 13 - 17<br>i Aakirkeby-Hallernes mødelokaler</h2><p> <br>Fondsmessen 2016 er som noget nyt koblet sammen med den årlige, nationale Frivillig Fredag.</p><p>Daniel Mühlendorph vil åbne fondsmessen og bl.a. vil orientere om sine erfaringer med et stort antal frivillige til den årlige WonderFestiwall, samt om Wonder Puljen, hvor overskuddet fra Wonder Festiwall’en bruges til at støtte velgørende og almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm.</p><p>Frivillig Forum Bornholm indgår som ny medarrangør og får sit eget lokale, hvor der orienteres om Puljeguiden og om flere af de lokale bornholmske puljer med eksempler på hvad de har støttet. Mikkel Pørksen fra Cirkus Stjerneskud vil give sine erfaringer med en række projekter gennemført med tilskud fra EU-programmet Erasmus+, der bl.a. støtte ungdomsudveksling.<br>I det andet lokale vil der være både bemandede og ubemandede stande for en lang række europæiske, statslige og private fonde.</p><p>Endelig vil der også i år blive afholdt en række seminarer om støttemuligheder til turisme, fødevareindustri, volontørophold for unge, kultur og internationalt samarbejde.</p><p>Temaet for årets fondsmesse bliver det samme som for Frivillig Fredag:</p><p><strong>Veje til deltagelse</strong></p><p>Der er gratis adgang.</p><p><br>Arrangører:  Europe Direct Bornholm, Bornholms Vækstforum, LAG-Bornholm og Frivillig Forum Bornholm <br> </p>
Udbud af ejerlejlighed på Tejn Havnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-ejerlejlighed-på-Tejn-Havn.aspxUdbud af ejerlejlighed på Tejn Havn2016-09-08T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune ønsker liv i de bygninger havnen har overtaget ved konkurser på Tejn Havn og udbyder hermed en ejerlejlighed efter reglerne om offentligt udbud.</p><p> </p><p>Se hele udbudsmaterialet under <a href="/Erhverv/Byggeri/til%20salg/Sider/Erhvervsbygninger.aspx">erhvervsejendomme til salg.</a></p><p><br>Tilbud skal være afleveret senest mandag den 26. september 2016 til havnekoordinator Jakob Jensen på <a href="mailto:Jakob.Jensen@brk.dk">Jakob.Jensen@brk.dk</a> eller på Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge.</p><p>Center for Teknik og Miljø</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Kontanthjælpsloftet

Den 1. oktober 2016 træder kontanthjælpsloftet i kraft. Se filmen og bliv klogere på hvad det kan betyde for dig.