Energiø.Energiø.Vil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Vil du være vores nye kollega?Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Landzonetilladelse pr. 25. januar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-25.-januar-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 25. januar 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:<br></p><ul><li><strong>Indretning af 3 lejligheder på Stavsdalvej 30, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af en sø på Dyndalevej 1, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af en sø og tre høje på Almindingensvej 7, 3751 Østermarie</strong></li><li><strong>Etablering af platforme ved Slæbet ved Klintebakken, Aakirkeby</strong><br></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22.februar 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Miljøtilladelse til Nordvang, Østerlarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Nordvang,-Østerlars.aspxMiljøtilladelse til Nordvang, Østerlars<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse til godkendelse af husdyrhold på Nordvang, Skovvej 4, 3760 Gudhjem.</span></p><p>Miljøtilladelsen til Nordvang muliggør hold af opdræt af kvier til mælkeproduktion. Der tillades flexproduktion af kvæg i det ansøgte staldanlæg inkl. gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger. Dvs. at der lovligt kan opstaldes malkekøer, opdræt, kalve, ammekøer eller ungtyre - så længe at de lovlige arealkrav til opstaldning af kvæg overholdes, og så længe at kvæget kun opstaldes på de produktionsarealer, som der gives tilladelse til.<br></p><p>Nudrift udgør 0 m² og ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 1.516 m<sup>2</sup>. <br></p><p>Der ansøges ikke om at bygge nye staldbygninger eller opbevaringsanlæg. </p><p>Der søges om flexproduktion, og derfor kan antallet og sammensætningen af kvæg på Nordvang varierer indenfor det lovmæssige arealkrav til opstaldning.</p><p>Flydende husdyrgødningen fra produktionen opbevares i den eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Dybstrøelse opbevares på møddingsplads, i markstak, køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne, eller bruges som flydelag i gylletank. Der er et forholdsvis lille produktionsareal med fast drænet gulv med ajlerille – resten af produktionsarealet er dybstrøelsesareal.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>21. marts 2023, og kan her på siden ses i den blå boks. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 18. april 2023</span>, dvs. 4 uger fra den 21. marts 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p> </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p> </p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved Kildevadhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-11-og-forslag-til-lokalplan-nr.-131-for-en-Solcellepark-ved-Kildevad.aspxForslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved Kildevad<p><strong>Planforslag for at lave en Solcellepark ved Kildevad sendes i høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 26. januar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring.</p><p> </p><p>Høringen afholdes fra d. 6. marts til d. 1. maj 2023. Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad, omdannes til en solcellepark</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest <span style="text-decoration:underline;"><strong>d. 1. maj 2023.</strong></span></p><p><strong>Se planforslagene her:</strong></p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384</a></p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44</a></p><p><strong>Sådan indsender du et høringssvar:</strong></p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links. </p><p> </p><p>Høringssvar kan også sendes med post, mrk.Kildevad, til:  </p><p>Plan</p><p>Skovløkken 4, Tejn</p><p>3770 Allinge</p><p> </p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Der er lavet miljørapport til planforslagene</strong></p><p>Både forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 er under miljøvurdering. I en miljøvurdering skal der udarbejdes en miljøvurderingsrapport, der beskriver hvordan planforslagene kan påvirke sine omgivelser i form af for eksempel støj, landskab eller natur.</p><p>Det konkrete projekt for Kildevad Solcellepark er under samtidig miljøvurdering. Miljøvurderingsrapporten i linket nedenfor beskriver også hvordan det konkrete projekt påvirker sine omgivelser. Bornholms Regionskommune har, med afsæt i miljøvurderingsprocessen, lavet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet Kildevad Solcellepark. Udkastet til tilladelse sendes hermed i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingsrapporten. </p><p>Du kan se miljøvurderingsrapporten og udkastet til tilladelsen efter miljøvurderingsloven her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836</a><br></p><p><strong>Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark</strong></p><p>Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere. </p><p>Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den <span style="background-color:transparent;color:inherit;">20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen </span><a href="mailto:jno@europeanenergy.com" style="background-color:transparent;">jno@europeanenergy.com</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p> </p><p><strong>Henvendelse for printet udgave</strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).</p><p> </p><p> </p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Bornholms første brandkadetter er i gang med deres uddannelsehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-første-brandkadetter-er-i-arbejdstøjet.aspxBornholms første brandkadetter er i gang med deres uddannelse2023-03-22T23:00:00Z<div><p>Det viste sig, at der <span style="background-color:transparent;color:inherit;">var stor interesse fra øens unge for at blive en del af det</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> allerførste hold brandkadetter. I </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">denne uge startede således 12 piger og drenge</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> deres </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">uddannelse som brandkadetter</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> hos Bornholms Brandvæsen. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e unge kadetter vil</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bl.a. lære</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> førstehjælp, brandslukning og redning.</span></p></div><div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p>Bornholms Brandkadetter er et tre-årigt projekt, der går på tværs af kommunens centre og samarbejder med Bornholms Politi, Falck og Hjemmeværnet.</p><p><strong>Nyt hold starter i august<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet med at uddanne brandkadetterne er blevet taget rigtig godt imod, og interessen har</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> været så stor, at hold 2 (der starter til august),</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> næsten allerede er fyldt op.</span></p><p><a title="Link til TV2/Bornholm artikel" href="https://tv2bornholm.dk/artikel/blaa-blink-og-brand-brandkadetter-sprang-i-uniform" target="_blank" style="text-decoration-line:underline;">Se TV2/Bornholms indslag med beredskabsinspektør Michael Grønbech-Dam</a>.</p><p>Under kadetternes uddannelse vil holdet mødes ugentligt til lærerige og udfordrende aktiviteter sammen med Bornholms Brandvæsens 12 brandkadetinstruktører.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Bornholms%20Brandkadetter2.jpg" alt="Bornholms Brandkadetter2.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p></div></div><p><br></p>
Hvad er et godt bibliotekstilbud for dig?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/-Hvad-er-et-godt-bibliotekstilbud-for-dig.aspx Hvad er et godt bibliotekstilbud for dig?2023-03-20T23:00:00Z<p>I løbet af foråret afholder Bornholms Folkebiblioteker tre arrangementer, hvor vi indkredser hvad et godt bibliotekstilbud er for bornholmerne. Tider ændrer sig, kravene til bibliotekerne forandrer sig, og vi vil som altid bestræbe os på at levere det bedst mulige tilbud.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Din mening tæller<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Giv os din ærlige mening, dine gode ideer - uanset om du er fast bruger eller ikke bruger biblioteket til hverdag.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Sådan deltager du: <a href="https://www.defgo.com/s.asp?id=1685903&c=ZGRFLWV&s=1&l=da&p=Uddannelsesrelaterede+opgaver&o=1">Gå til undersøgelsen</a> eller benyt QR-koden nedenfor.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/qr%20kode%20biblo.jpg" alt="qr kode biblo.jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p> </p><p>Besvarelserne kommer til at indgå i en samlet rapport om <strong>"et godt bibliotekstilbud"</strong>, som bliver fremlagt for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget til efteråret. Rapporten vil i sidste ende få betydning for udviklingen af bornholmernes bibliotekstilbud<br></p><p><br></p>
Borgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgermøde-Energiø-for-hele-Bornholm.aspxBorgermøde 30.marts: Energiø for hele Bornholm2023-03-20T23:00:00Z<h3 style="text-align:center;">Borgmesteren inviterer<br>alle bornholmere til borgermøde 30. marts<br></h3><p><strong> </strong><strong>Hvad kan energiøen give os af nye job? Kan vores havne blive servicehavne? Kan vi tiltrække ny arbejdskraft? Etablere nye uddannelser og lærlingepladser? Hvad betyder den for vores grønne omstilling? Vil energiøen kunne tiltrække flere tilflyttere og gæster? Og, hvad betyder den for kommunens kommende planstrategi</strong><strong>.</strong></p><p>Bornholm afgiver noget land til landanlægget – men, hvad kan energiøen give kommunen tilbage i udvikling? Ikke så lidt, mener borgmester Jacob Trøst:</p><p><em>"Jeg er overbevist om, at vi med energiøen vil kunne udvikle vores erhvervsliv, tiltrække nye tilflyttere og gæster, etablere nye uddannelser og lærlingepladser og være med til at sikre, at der bliver skabt bæredygtige anlæg, der belaster vores miljø mindst muligt. Jeg ser også muligheder for at vores havne kan fungere som servicehavne, at vi kan få bygget nye permanente boliger. Og sidst men ikke mindst skal vi sikre os, at udviklingen af øens arealer</em><em><strong> </strong></em><em>og naturgenopretningen går hånd i hånd. Klimaministeren og flere folketingspolitikere er i den sidste tid kommet med positive tilkendegivelser for at støtte Bornholm i den udvikling, så jeg er meget optimistisk".</em></p><p>Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendigt - der bydes på kaffe og lidt sødt.</p><p>Borgmesteren glæder sig til at se flest mulige fra hele øen.</p><p>Vel mødt – vi ses &#128522;<br></p><h2><br>Program<br></h2><h1>Energiø for hele Bornholm</h1><p> <strong>30. marts kl. 18.30-20.30 - dørene er åbne fra kl. 18.00.</strong><br><strong> </strong><strong>Søndermarkshallen, </strong><strong>Åkirkebyvej 136 Rønne</strong></p><p><em>"Energiøen er en unik mulighed for, at vi sammen kan skabe et bæredygtigt samfund med nye erhverv, nye jobs, nye uddannelser og nye muligheder for vækst på Bornholm."</em></p><h3>Jacob Trøst, borgmester Bornholms Regionskommune.<br></h3><h2>Del 1</h2><p><strong> </strong><strong>Korte oplæg til inspiration og information</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li><strong>Borgmesterens energiø-vision: Energiø Bornholm skal gøre Bornholm til et bæredygtigt samfund.</strong><br> v. borgmester Jacob Trøst (10 min.)<br><br></li><li><strong>Energiøen som tema for Bornholms planstrategi.</strong><br> v. forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget Helle Munk Ravnborg (5 min.)<br><br></li><li><strong>Hvilken betydning kan energiøen få for øens Erhvervs- og boligudvikling?<br></strong>v. formand for Erhverv-, bolig-, og beskæftigelsesudvalget Linda Kofoed Persson (5 min.). </li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li><strong>Hvad kan Danmarks Energiø lære af Danmarks Klimakommune?</strong><br> Borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller om opførslen af en af verdens største energiparker, Megaton – og om hvilke perspektiver det giver for kommunens fremtidige udvikling. (20 min.) </li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li><strong>Energiøen: Et grønt mekka for udvikling.</strong><br> v. Søren Møller Christensen, konstitueret direktør Baltic Energy Island (10-15 min.)</li></ul><h2>Del 2<br></h2><p><strong> </strong><b>Udstillingen "Vores energiø" er åben – spørgsmål og dialoger på tværs<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Her har du mulighed for at rette dine spørgsmål til vores politikere og selv komme med dine tanker, ideer og ønsker i forhold til energiøen og dens betydning for vores lokalsamfund.</span></p><p><br><strong>ENERGIØ FOR HELE BORNHOLM.</strong> <strong>Lærlingepladser</strong> så vi kan uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdskraft. <strong>Kompensation til Bornholm </strong>for at lægge jord og udsigt til<strong>. Erhvervspark</strong> skal sætte skub i ny erhvervsudvikling.  <strong>Permanente boliger </strong>til når vi bliver flere.<strong> Miljø- og naturhensyn </strong>så anlæg bliver en gevinst for natur, miljø og biodiversitet. <strong>Tilkobling til Bornholm</strong> så vi får del i strømmen. <strong>Servicehavne </strong>for havvind i Østersøen. <strong>Tilstrækkelig transport</strong> til og fra øen. <strong>Arealudvikling og naturgenopretning</strong> går hånd i hånd.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>
Åbent hus: Kom og mød Byg i Svanekehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-Kom-og-mød-Byg-i-Svaneke.aspxÅbent hus: Kom og mød Byg i Svaneke2023-03-19T23:00:00Z<p> <strong><em>Hvor højt må jeg bygge? Skal jeg bruge nogle særlige materialer? Må man godt have to carporte? Hvad med min nabo? Hvad med spildevand? Må jeg anlægge en sø? Kan jeg få ændret i min BBR?</em></strong></p><p>Mandag den 27. marts mellem kl. 15-17 inviterer kommunens afdeling Byg igen indenfor til et åbent hus-arrangement i Svaneke. Arrangementet er for alle, der enten går rundt med et byggeprojekt i maven, men er i tvivl om, hvad der skal til, før der kan bygges – eller for de, der allerede har en byggesag i gang hos Byg, og som gerne vil vide, hvad der skal til for at komme videre.</p><p>I to timer er der mulighed for at møde byggesagsbehandlere fra Byg, en medarbejder med forstand på landzoner og spørgsmål om spildevand og her få svar på sine spørgsmål – og/eller blive vejledt, så det bliver lettere og hurtigere at opnå en eventuel byggetilladelse. </p><p>Det vil på dagen også være muligt at få hjælp til rettelser i sin BBR samt underskrevet el-reduktions skemaer. </p><p><strong>Tid:</strong> mandag 27. marts mellem kl. 15.00-17.00.<br> <strong>Sted:</strong> Den gamle biograf i Svaneke.</p><p>Det er gratis at deltage, og alle er velkomne – det kræver ikke tilmelding, man møder bare op. <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Vi ses – venligst, sagsbehandlerne hos Byg.<br></p><p><br></p><p><br></p>
Tak til bornholmerne for stor interesse for at være lægdommerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tak-til-bornholmerne-for-stor-interesse-for-at-være-lægdommer.aspxTak til bornholmerne for stor interesse for at være lægdommer2023-03-19T23:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommunens grundlisteudvalg takker alle de bornholmere, der har vist interesse for at komme i betragtning som domsmand/nævning (lægdommer). I alt søgte 328 om optagelse på listen, og der var brug for 197. Listen sendes nu videre til Østre Landsret, som foretager den endelige udpegning.</strong></p><p>Kommunens grundlisteudvalg, som har til opgave at udtage lokale kandidater til hvervet som lægdommer, har nu afsluttet deres arbejde i denne omgang. En liste med 197 herboende kandidater er udarbejdet, og den bliver sendt videre til Østre Landsret, som står for den endelig udpegning af lægdommerne.</p><p>I alt havde 328 personer med adresse på Bornholm søgt om at blive optaget på listen og med så mange at vælge imellem, er det lykkedes grundlisteudvalget at ende op med en liste, der repræsenterer bornholmerne bredt indenfor både køn, alder, faglig/uddannelsesmæssig baggrund og geografisk spredning. <br><br>Matilde Lissau er formand for grundlisteudvalget og hun siger:</p><p><em>"Vi vil meget gerne takke alle de bornholmere, der har vist interesse for opgaven som lægdommer. Det er glædeligt at se et så stort engagement for denne vigtige samfundsmæssige opgave. Denne gang tog også de unge imod vores invitation til at melde sig. Bornholm har tidligere kun stillet med en enkelt ung, men denne gang har 11 meldt sig til opgaven."<br><br></em></p><p><strong>Kun de der udpeges får svar fra Østre Landsret<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er som sagt Østre Landsret, der står for den endelige udpegning af lægdommerne, og det er KUN de, der bliver udpeget, som vil få en tilbagemelding, hvilket forventes at ske i maj/juni. </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Så hører man intet, er det tegn på, at andre har fået tildelt hvervet</strong>.</em></p><p><em style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></em></p><p><strong>Medlemmer af Bornholms Regionskommunes grundlisteudvalg,</strong><br><strong> for valgperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Matilde Lissau, formand.<br></li><li>Anne Jensen, næstformand.</li><li>Lærke Lina Skovbjerg.<br></li><li>Hans Ole Bech.</li><li>Birthe Bredo.<br></li></ul><div><strong>Læs mere om: </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Sider/Grundlisteudvalg%20og%20Grundlisten.aspx" style="background-color:transparent;"><p style="display:inline !important;">kommunens grundliste, hvervet som lægdommer og udpegningen til opgaven</p></a></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/lægdommere%20rundt.jpg" alt="lægdommere rundt.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><p><br></p>

Energiø: Borgmesterens borgermøde

Kom til borgermødet

"Energiø for hele Bornholm"

Torsdag 30. marts
kl. 18.30-20.30
(dørene åbnes kl. 18.00)

Søndermarkshallen, Åkirkebyvej 136 Rønne

Vi byder på kaffe og lidt sødt.

Se programmet klik her