Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1
Er du vores nye kollega?Er du vores nye kollega?Vi har lige nu mange ledige job inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Supplerende høring af helårsboliglokalplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Supplerende-høring-af-helårsboliglokalplan.aspxSupplerende høring af helårsboliglokalplan<p>Administrationen er blevet opmærksom på, at der i forslaget til lokalplan nr. 128, ved en teknisk fejl, var 56 matrikler, som ikke var nævnt i matrikellisten. Matriklerne kan være helt eller delvist omfattet af planforslaget.</p><p>Forslaget til temalokalplan 128 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm er blevet rettet og sendes derfor i en supplerende offentlig høring.</p><p>Alle ejere, lejere og brugere, hvis matrikler <em>ikke</em> var medtaget i matrikellisten i det oprindelige forslag til lokalplanen modtager dette brev, uanset om matriklen er helt eller delvist omfattet. Du skal derfor undersøge om din ejendom ligger inden for lokalplanens afgrænsning i kortbilagene.</p><p>Høringsperioden er 8 uger fra den <strong>29. september til den 24. november 2022</strong>.</p><p><strong>Lokalplanens formål og indhold<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Da der i disse år planlægges for og bygges boliger i de bornholmske byer, hvor der er krav om helårsanvendelse af boliger, er der et aktualiseret behov for at sikre at disse boliger tages i brug til helårsanvendelse.</span></p><p>Bornholms Regionskommune har derfor besluttet at afløse temalokalplan nr. 103 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm med en tilsvarende temalokalplan nr. 128. Baggrunden herfor er, at boligreguleringsloven blev ændret pr. 1. januar 2021. Lovændringen betyder, at krav om helårsboliganvendelse nu kan håndhæves for nybyggede boliger i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Lovændringen kan dog kun finde anvendelse i områder, der er omfattet af lokalplaner, som er vedtaget efter 1. januar 2021.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Der er i lokalplan nr. 128 indholdsmæssigt ingen ændringer i forhold til den gældende lokalplan nr. 103 for 8 helårsbyer på Bornholm<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den nye temalokalplan nr. 128 har samme geografiske udstrækning og samme formåls- og anvendelsesbestemmelser som den hidtidige temalokalplan nr. 103.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Boliger i områder med lokalplaner, der er vedtaget før den 1. januar 2021, bliver først omfattet af krav om helårsbeboelse i boligreguleringsloven, når boligen <span style="text-decoration:underline;">har været anvendt helt eller delvist til helårsbeboelse.</span> Ændringen af boligreguleringsloven, gældende fra 1. januar 2021, betyder, at der nu kan stilles krav om, at <span style="text-decoration:underline;">nye</span> boliger skal tages i brug til helårsanvendelse senest 6 uger efter ibrugtagningstilladelse er meddelt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Hvis du har bemærkninger<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Plan i hænde senest den 24. november 2022.</span></p><p>Lokalplansforslaget kan ses på kommunens hjemmeside brk.dk under seneste høringer, eller ses via nedenstående link hvor også bemærkninger eller indsigelser kan sendes.</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357</a><br></p><p>Du kan også sende bemærkningerne til <a href="mailto:plan@brk.dk" target="_blank">plan@brk.dk</a>.</p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 128 </strong>til:  </p><p>Udvikling og Plan</p><p>Ullasvej 23</p><p>3700 Rønne<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Planforslaget kan også fås ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 128 vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens definition af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 2.</span></p><p>Der er på denne baggrund hverken gennemført miljøvurdering eller screening for miljøvurderingspligt af lokalplanen.</p><p><strong>Retsvirkninger<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsning ved Paradisbakkevejen 17B, Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsning-ved-Paradisbakkevejen-17B,-Svaneke.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsning ved Paradisbakkevejen 17B, Svaneke<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Matr. nr. 193b, Østermarie</li><li>Paradisbakkevejen 17B, 3740 Svaneke</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 28. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>26. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-på-matrikel-nr.-175lr,-Klemensker-tilhørende-ejendommen-Egesk.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, Klemensker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskomm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">une, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt, der genslynger et vandløb og fører vandløbet udenom en sø ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Tilløb til Korsmyr</li><li>Matr.nr. 175lr, Klemensker</li><li>Egeskovvej 20, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 27. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>25. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Høringssvar til nye og ændrede forslag i budget 2023https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Høringssvar-til-nye-og-ændrede-forslag-i-budget-2023.aspxHøringssvar til nye og ændrede forslag i budget 20232022-09-27T22:00:00Z<p>​HovedMED, CenterMED, råd og udvalg samt skolebestyrelser, brugerråd, foreninger og interesseorganisationer har benyttet muligheden for at kommentere budgetmaterialet.<br></p><p>Nye og ændrede forslag i det budgetforlig Økonomi- og Klimaudvalget sendte videre til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet har været sendt i høring og til kommentering frem til den 28. september. </p><p>Kommentarer fra HovedMED og kommunens centre (via CenterMED) samt øvrige høringssvar indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet.</p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">Du kan læse de samlede bemærkninger til nye og ændrede forslag her. </a><br></p><p>Her finder du også tidligere udsendt materiale samt de indkomne bemærkninger hertil.<br></p><p><a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx" target="_blank">Læs mere om budget 2023</a><br></p><p><br></p><p><br></p><p> <br></p>
Nyt råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-råd-for-internationale-borgere-og-flygtninge-på-Bornholm.aspxNyt råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm2022-09-27T22:00:00Z<p>Et nyt råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm skydes i gang den 6. oktober.</p><p>Rådet giver internationale borgere og flygtninge <span style="background-color:transparent;color:inherit;">mulighed for at få politisk indflydelse og styrke dialogen mellem alle borgere på Bornholm. Rådet giver også mulighed for </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">at </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">udvikle og forbedre forholdene for dem selv og andre. Det kan være inden for områder som f.eks. uddannelse, arbejdsmarked, børn, bolig, kultur og demokrati.</span></p><p>Der er fyraftensmøde den 6. oktober kl. 17, hvor interesserede kan høre mere om rådet og dets opgaver. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Laura Kofod (Ø) og Claus Larsen-Jensen (A) vil byde velkommen. </span></p><p>På mødet skal vi også sætte navn på de 10 medlemmer til rådet. Måske er det dig eller en du kender?<br></p><p><br></p><p><strong>Du kan læse og downloade invitationen på dansk og engelsk i boksene til højre.</strong></p>
Gaslæk: Ingen sundhedsrisiko for borgere på Bornholm og Ertholmenehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gasudslippet-i-Østersøen.aspxGaslæk: Ingen sundhedsrisiko for borgere på Bornholm og Ertholmene2022-09-26T22:00:00Z​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">M</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">yndighederne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vurderer, at der ikke er nogen sundhedsmæssi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g risiko for borgerne på B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholm og Ertholmene som følge af i alt tre gaslækagerne på Nord Stream 1 og Nord Stream 2.</span><article><div><br><div>Myndighederne følger situationen løbende. I den forbindelse har Beredskabsstyrelsen på østkysten af Bornholm opstillet udstyr, der måler koncentrationen af gas i luften.<br><br>Borgerne anmodes om at følge myndighedernes anvisninger og i øvrigt orientere sig om situationen ved hjælp af medierne.<br><br>Der er ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. <br> <br><strong>På vegne af Bornholms Lokale Beredskabsstab:</strong><br>Bornholms Regionskommune, Bornholms Politi, Bornholms Hospital, Region Hovedstadens Akutberedskab, Beredskabsstyrelsen Bornholm, det Bornholmske Hjemmeværn og Styrelsen for Patientsikkerhed.</div></div></article><br><br>
Stem med: Aakirkeby sætter farver på byenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Stem-med-Aakirkeby-sætter-farver-på-byen.aspxStem med: Aakirkeby sætter farver på byen2022-09-26T22:00:00Z<p><strong>Områdefornyelse i Aakirkeby inviterer byens borgere at deltage i afstemningen om, hvilke farve(r) byens nye møbler skal være. </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Man kan deltage ved at besøge hjemmesiden <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https://menti.com/?fbclid%3DIwAR0n5CA210W2tl6hhTuvXdYCangjJqtoQ-2XgIPEz-kYqaxQViLIeRrLZJU&h=AT3yND9gdkFMYkJHFbOwJ2hHG1Q9gzN1nuOWRZ2l3YwA6bdagrFSpjhLGU0mHI_VU0JSO0qtOK025XidbS28L_mnEI4nJG_KNkI6pcT-tv1o_WNzNg2FJw7RDZ0LQNahBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3e4IqM9zWQLx_TCQLnNwyCCX8s7BGRcapB43sXndwNpzfbrv4QZNhPMS7sbek-VZZzaONn8VH6qE8CmYF79n6qBttjsqvqrsxg8qY-CQADG57Fvov8rF2N95ICRB_vB2COCSvgYWpnGNA27L5q9WZ2sjagDpsbc94xq2TgMbKz-pXYDdjOSLjuPIClcPcqfs0RyV135boH3glWeTi8">menti.com</a> via enten smartphone eller pc/mac og indtaste koden: 5783 8600. Der kan man først læse om de kommende tiltag og efterfølgende stemme om farvevalget. </p><p>Man kan stemme frem til den 5. oktober.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Områdefornyelsen glæder sig til at se resultaterne og vil offentliggøre dem på Facebook og kommunens hjemmeside.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em><strong>Områdefornyelse</strong> er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af Bornholms Regionskommune. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund. Forandringerne sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer.</em></p><p><em><br></em></p><p><em><img src="/Nyheder/PublishingImages/aakirkeby%20%20byens%20farver.png" alt="aakirkeby byens farver.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></em></p><p><br></p>
EU update: Informationsmøde 29. septemberhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-update-Informationsmøde-29.-september-2022.aspxEU update: Informationsmøde 29. september2022-09-26T22:00:00Z<p>​Kom til informationsmøde torsdag den 29. september 2022 og bliv klogere på muligheder for at få støtte til forprojekter og hør om den nye South Baltic programpakke.<br></p><p>Mødet finder sted kl. 16:00-18:00 i Mødelokale A, Ullasvej 23 i Rønne.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/EU%20update%208_2022.jpg" alt="EU update 8_2022.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p><p>Du kan hente invitationen ned som pdf her: <a href="/Nyheder/PublishingImages/EU%20update_8.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />EU update_8.pdf</a><br></p>

Budget 2023

Vil du følge med i fastlæggelsen af kommunens budget for 2023, så har vi her på vores hjemmeside en særlig side for det.

På siden kan du se:
tidsplan for processen, Bornholms befolkningsudvikling, sparekrav/spareforslag, budgetmateriale i høring ...

Gå til Budget 2023 klik her