Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Nye siloer på Skovsholm https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-siloer-på-Skovsholm-.aspxNye siloer på Skovsholm <p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af 2 kornsiloer på Skovsholm, Aarsdale Kirkevej 4, 3740 Svaneke</strong></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 6. maj 2021, og udløber dermed 3. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 4 maj 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-4-maj-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 4 maj 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af mile - Lyngvejen 17, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af lade - Lyrsbyskov 7, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>L</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>o</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>vliggørelse af ferielejlighed - Nordre Lyngvej 10, 3782 Klemensker,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 1. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</div><div>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><div><br></div><p><br></p>
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitet<p>​<span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Høringsperiod</span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">e 3. maj til 17. maj 2021</span></p><p>Bornholms Regionskommune skal have en strategi for grøn mobilitet som et vigtigt element i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040. Det er Særligt udvalg om klima og bæredygtighed, der er tovholder på udarbejdelsen af strategien.</p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter hvilke indsatsområder og handlinger, der skal prioriteres i strategien for grøn mobilitet, vil Særligt udvalg om klima og bæredygtighed gerne have dine idéer og forslag til strategien. </p><p>Læs mere og indsend dine bemærkninger via dette link: </p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=52"><strong>https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=52</strong></a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</span><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, "mrk. strategi for grøn mobilitet" til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 17. maj 2021.</strong></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Hjælp med at bevare vores vej- og grøftekanterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-med-at-bevare-vores-grøftekanter.aspxHjælp med at bevare vores vej- og grøftekanter2021-05-05T22:00:00Z<p>Vej- og grøftekanterne løber gennem hele det bornholmske landskab. De er meget synlige og opleves af mange mennesker hver dag. Vej- og grøftekanter plejes og forvaltes af regionskommunen og har et samlet areal på ca. 500 ha. Vej- og grøftekanterne er vigtige elementer for at sikre trafiksikre veje med gode muligheder for afvanding.</p><p>Regionskommunen vedligeholder og plejer vej- og grøftekanter af hensyn til trafiksikkerheden, driftshensyn for landmænd med frøavl og for det plante og dyreliv der findes i grøftekanterne. Slåningen af vej- og grøftekanter på landet har siden 2004 fulgt "Plan for bevarelse og pleje af Vej- og Grøftekanter".</p><p>Slåningen bliver ikke ens i alle vej- og grøftekanter, idet der kan være forskellige hensyn at tage på forskellige strækninger. Nogen kan måske synes at det ser uordentligt ud - men slåningspraksis er et resultat af den afvejning der er foretaget mellem forskellige hensyn, herunder trafiksikkerhed, planternes muligheder for at blomstre og sætte frø og dyrenes muligheder for at leve i og vandre langs grøftekanterne. Det er derfor vigtigt at alle der bor op til en grøftekant bistår med at sikre de bedst mulige forhold for plante- og dyrelivet i grøftekanterne.</p><p>Som privat lodsejer må man ikke slå vej- og grøftekanter ud for ens ejendom. Selvom det er fristende at tage en tur med havetraktoren - så lad være! Som landmand er det også vigtigt at du får indstillet dine arbejdsredskaber så du ikke kommer til at gødske og sprøjte grøftekanterne eller kommer for tæt på med din plov.</p><p>Der bliver slået vej- og grøftekanter i to perioder på året - fra 1. juni og ca. 5 uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.</p><p>Hvis regionskommunen konstaterer privat græsklipning på kommunens vejareal vil grundejer blive kontaktet og bedt om at indstille klipningen.</p><p> </p><p>Venlig hilsen,</p><p>Leif Olsen (F), mobil: 21 51 10 83<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">For</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mand for Natur- og Miljøudvalget.</span></p><p><br></p>
Kommunens hjemmeside opdateres i morgen https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-opdateres-i-morgen-.aspxKommunens hjemmeside opdateres i morgen 2021-05-04T22:00:00Z​Kommunens hjemmeside skal have en opdatering i morgen 6. maj - sitet vil derfor være ustabilt eller helt utilgængeligt i perioden mellem kl. 16.00 til cirka kl. 18.30.<div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><div>Vi beklager på forhånd de gener, det kan have.</div><div><br></div><div>Venligst, IT Bornholms Regionskommune.<br><br><br></div></div>
Seks efterårsuger med kunsthåndværk i verdensklassehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Seks-uger-med-kunsthåndværk-i-verdensklasse.aspxSeks efterårsuger med kunsthåndværk i verdensklasse2021-05-03T22:00:00Z<p>I efteråret 2021 arrangerer Maker's Island Bornholm, der er et samarbejde mellem aktørerne inden for kunsthåndværket på Bornholm, for første gang <strong>Bornholm Craft Weeks.</strong> Med et stort og ambitiøst program skal Craft Weeks vise verden mangfoldigheden og kvaliteten af Bornholms kunsthåndværk. Det seks uger lange program er nu åbent for tilmeldinger, og der holdes informationsmøde for alle interesserede arrangører torsdag den 6. maj.<br></p><p>Langt uden for øens grænser er Bornholm kendt for sine mange dygtige kunsthåndværkere, hvilket den prestigefyldte anerkendelse som World Craft Region vidner om. Derfor sætter Maker's Island i efteråret spot på øens kunsthåndværk i et seks uger langt forløb med <strong>udstillinger, workshops, master classes, tema-events</strong> og meget mere.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Formålet med Bornholm Craft Weeks er at vise, hvorfor Bornholm har fået titel som World Craft Region, fortæller Dorthe Møller Paulsen fra Sekretariatet for Maker's Island Bornholm, hun siger:</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">"Vi vil gerne skabe særlige og mindeværdige kunsthåndværkeroplevelser for både bornholmere samt nationale og internationale besøgende og kunsthåndværkerkolleger fra hele verden. Vi vil tilbyde workshops, åbne værksteder, middage og guidede ture samt flere særudstillinger på museerne og gallerierne på Bornholm," siger hun og understreger, at Maker's Islands målsætning er at bidrage til øget beskæftigelse i de lokalsamfund, som kunsthåndværkerne er en del af.</span></p><p><b>Åben for tilmeldinger og arrangørmøde<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Planlægningen af Craft Weeks er i fuld gang og programmet er nu åbent for tilmeldinger. Der holdes informationsmøde for alle interesserede arrangører på torsdag den 6. maj på Grønbechs Gård. Mødet henvender sig til alle, der arbejder professionelt med kunsthåndværk på Bornholm, fx som professionel udøvende kunsthåndværker, som formidler af kunsthåndværk på en institution, museum, galleri eller lignende. Alle gode idéer er velkomne.</span></p><p>Grundet corona og forsamlingsloft er der tilmelding efter først til mølle. Hvis der er flere end 25 personer, der tilmelder sig vil øvrige blive tilbudt virtuel deltagelse.<br><br>Tilmelding til Dorthe Møller Paulsen i Makers Island sekretariatet: <a href="mailto:makersislandbornholm@brk.dk">makersislandbornholm@brk.dk.</a><br></p><p>Bornholm Craft Weeks er støttet af Sparekassen Bornholms Fond, LAG Bornholm og Bornholms Regionskommune.<br></p><p><br></p><p><strong>Om Makers Island<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Makers Island Bornholm er et samarbejde mellem aktørerne inden for kunsthåndværket på Bornholm. Samarbejdet skal udmønte Bornholms titel som World Craft Region i konkrete aktiviteter, der sikrer synergier, promovering, kompetenceudvikling og internationalisering.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Bag Makers Island Bornholm står Arts & Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Det Kongelige Akademi i Nexø, </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><br></p>
Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-skal-have-en-strategi-for-grøn-mobilitet.aspxBornholm skal have en strategi for grøn mobilitet2021-05-02T22:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitet. Formålet med strategien er at sætte retningen for, hvordan transporten på Bornholm når i mål med de grønne ambitioner om at være fossilfri i 2040.</strong></p><p>Strategien for grøn mobilitet er et vigtigt element i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040. Den landbaserede transport er den sektor, der udleder mest afgiftsbelagt CO<sub>2</sub> på Bornholm. Strategien ser blandt andet på, hvordan transportvaner kan omlægges i en grønnere retning samt, hvordan kommunen kan understøtte og fremme omlægningen til grønne brændsler. Det omfatter blandt andet den kollektive transport, privat- og erhvervsbilisme og ladeinfrastruktur. Dertil kommer et fokus på cyklisme, delebilsordninger og samkørsel og, hvordan disse former kan bidrage til en grønnere transport for borgerne.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Alle på Bornholm har en rolle at spille, når transportvaner skal ændres og transporten skal gøres grøn. Derfor er borger- og interessentinddragelsen central i arbejdet med strategien. Processen skal sikre, at borgere, erhvervslivet, organisationer m.fl. kan komme med relevante input, samtidig med, at parterne får indsigt i de udfordringer på transportområdet, som Bornholm står overfor.<br></span></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661" id="div_b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661"></div><div id="vid_b91563ce-96ff-44e4-b1e8-e75f440ad661" style="display:none;"></div></div><p><strong style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Online borgermøde mandag 10. maj 2021</strong><br></p><p>I arbejdet med strategien for grøn mobilitet er borgernes stemme vigtig. Der har allerede været afholdt møder om strategien med bornholmske virksomheder, brancheorganisationer, energisektoren og borgerforeninger.</p><p>Formand for Særligt udvalg om Klima- og Bæredygtighed, Caroline Meyer White, siger:<br> <em>"For at være en grøn ø, er det afgørende at få omstillet transporten på Bornholm. I kommunens udvalg for Klima og Bæredygtighed rådfører vi os med de bornholmske organisationer, virksomheder og borgere, samt eksperter på området. På borgermødet d. 10. maj håber vi at få en masse gode perspektiver fra bornholmerne til, hvordan vi understøtter gode rammer for skift til elbil, hvordan flere kommer op på cyklen til hverdags transport og hvordan delebiler, samkørsel og kollektiv transport kan gøres mere attraktiv for flere."</em></p><p>Mandag 10. maj kl. 19-21 inviterer Særligt udvalg om Klima og Bæredygtighed og Bornholms Regionskommune til borgermøde. På grund af Covid-19 restriktionerne gennemføres mødet online. Vi håber, at mange interesserede bornholmere vil deltage og komme med deres ideer og input. <strong>Download invitationen til mødet og læs mere:</strong> <a href="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.pdf</a><br></p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.pdf" title="Download invitation" target="_blank"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Borgermøde%20om%20Grøn%20Transport%20INVITATION.jpg" alt="Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.jpg" style="margin:5px;width:186px;" /></a><br></p><h2><strong>Borgerhøring fra mandag 3. maj - mandag 17. maj</strong><br></h2><p>I forbindelse med borgermødet afvikles også en borgerhøring. Høringen er åben i to uger fra mandag 3. til  mandag 17. maj 2021. Læs om borgerhøringen her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet.aspx">Høringer Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitet (brk.dk)</a><br></p><p>Strategien for grøn mobilitet forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.</p><p><strong>For yderligere spørgsmål til strategien for grøn mobilitet kontakt:<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Marie Wibe, projektleder for Strategien for grøn mobilitet<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mail: </span><a href="mailto:marie.wibe@brk.dk" style="background-color:transparent;">marie.wibe@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> – mobil 24 59 19 72.</span></p><p>Emil-Sebastian Juul-Pedersen, udviklingskonsulent i Udvikling<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mail: </span><a href="mailto:emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk" style="background-color:transparent;">emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> - mobil 29 33 27 38.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>
Borgermøde i Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgermøde-i-Aakirkeby.aspxBorgermøde i Aakirkeby2021-05-02T22:00:00Z<p>​</p><div><strong>Hvad bliver næste skridt i Aakirkebys områdefornyelse?</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>På tirsdag den 11. maj kl. 18.30</strong> er alle interesserede inviteret til borgermøde om kommende tiltag under områdefornyelse. Mødet foregår både digitalt og ved fremmøde i Aakirkeby Hallerne.<br></div><div><br></div><div>På mødet vil medarbejdere fra regionskommunen, konsulenter og repræsentanter fra foreningslivet fortælle om deres tanker for den fortsatte byudvikling i Aakirkeby. Præsentationerne er interaktive, så man løbende kan tilkendegive sin mening ved brug af sin smartphone. Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input. Projektgruppen håber, at så mange bornholmere som muligt vil melde sig til mødet.</div><div><br></div><div>Styregruppen vil fremlægge den nye strategi for et helhedsgreb for byens videre udvikling. Strategien åbner for muligheden for at afvikle et bredt spektrum af projekter. Projekterne ligger indenfor temaerne ”natur og biodiversitet,” ”en by for alle generationer” og ”idræt og leg.” </div><div><br></div><div>Mugen Adler, der er projektleder og landskabsarkitekt i kommunens planafdeling, ser frem til mødet:</div><div>”Det er længe siden, vi har kunnet samle borgerne til en drøftelse af den videre udvikling. Der er flere interessante forslag til nye projekter og jeg glæder mig til at se, hvordan forslagene bliver taget imod. Jeg vil stærkt opfordre alle til at afsætte tid i kalenderen til dette vigtige møde.”</div><div><br></div><div>Efter præsentationen af mulige projekter bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvad og hvordan, der skal arbejdes videre med ideerne.<br><br></div><div><strong>Sådan tilmelder du dig borgermødet</strong></div><div>For at deltage i borgermødet, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til: <br><br></div><div><span style="font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;color:#0a0a0a;"><a href="mailto:mugen.adler@brk.dk" target="_blank">mugen.adler@brk.dk</a></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">,<strong> senest den 10. maj, kl 23</strong>. <br>Venligst tilkendegiv, om du ønsker at deltage ved fremmøde eller digitalt over skype. Deltagelse ved fremmøde er efter først til mølle princippet, da der kun må være ca. 20 deltager, og kræver coronapas eller negativ test. Herefter vil man få tilsendt et link og en vejledning til at logge sig på mødet. <br><br></span></div><div><br></div><div><strong>Om Områdefornyelse</strong></div><div>Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af kommunen. Det overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund, og sikre at det sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer. I styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby sidder repræsentanter for borgere, foreninger og erhvervslivet.<br><br></div><div>Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.</div><div><br></div><div><strong>Yderligere information:</strong></div><div>Mugen Adler, projektleder Områdefornyelse Aakirkeby</div><div>Mobil: 20 89 19 90.<br></div><div><br></div><div><br></div><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Skolestart 2021 - her skal jeres barn gå

Nu kan I se, hvor jeres kommende skolebarn skal gå i skole ...

Klik her ...

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning