Kunsthåndværk i særklasseKunsthåndværk i særklasseBornholm er udnævnt til at være World Craft Region - følg kunsthåndværkermiljøet på sitet makersisland.bornholm.dkhttp://makersisland.bornholm.dk/, http://makersisland.bornholm.dk/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Offentliggørelse: Lokalplan nr. 108 Saunabygning på Svaneke Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentliggørelse-Lokalplan-nr.-108-Saunabygning-på-Svaneke-Havn.aspxOffentliggørelse: Lokalplan nr. 108 Saunabygning på Svaneke HavnØkonomi- Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 Lokalplan nr. 108 Saunabygning på Svaneke Havn. Lokalplanen muliggør, at Svaneke Saunaklub kan opføre en sauna på en del af havnens areal. <br><br>I forhold til det offentliggjorte forslag er den endelige plan justeret med hensyn til bl.a. bygningshøjde og facadematerialer. <br><br>Link til lokalplanen: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/323">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/323</a><br><br><strong>Planen er i høring frem til fredag 11. oktober.</strong><br><br><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.<br><br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br><br>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br><br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. <br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br>
Miljøgodkendelse til husdyrbrug, Engegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-husdyrbrug,-Engegård.aspxMiljøgodkendelse til husdyrbrug, Engegård<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet kvæg mv. på <br></p><ul><li><strong>Engegård, </strong><br><strong>Ølenevej 68, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p> </p><p>På Engegård er der i nudrift produktion af malkekvæg med tilhørende opdræt samt et mindre hold af slagtesvin i de eksisterende stalde.<br>Den primære produktion på Engegård vil fremadrettet være malkekvæg med opdræt. Med denne miljøgodkendelse opnås en godkendelse af ”produktionsarealerne”, dvs. staldgulve og sengebåse mv. hvor dyrene går.<br>Miljøgodkendelsen omfatter flexproduktion af kvæg, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 4615 m² i 10 staldafsnit inkl. enkelt stående kalvehytter.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 10. september 2019. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Engegård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 8. oktober 2019</strong>, dvs. 4 uger fra den 10. september 2019, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves </li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget</li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Høring forud for EU-udbud af fødevarer til kommunens produktionskøkkenerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/EU-udbud-vedr.-fødevarer-til-kommunens-produktionskøkkener.aspxHøring forud for EU-udbud af fødevarer til kommunens produktionskøkkener<p>Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde udbudsmateriale til EU-udbud af fødevarer til kommunens produktionskøkkener.</p><p>I den forbindelse ønsker vi en <strong>høring af udvalgte dele </strong>af udbudsmaterialet:</p><ul><li>Udbudsbetingelser</li><li>Kravspecifikation</li><li>Tilbudsliste</li></ul><p>Høringsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at få adgang til materialet skal du kopiere dette link til din browser: <a href="https://permalink.mercell.com/112594153.aspx"><span style="text-decoration:underline;">https://permalink.mercell.com/112594153.aspx</span></a></p><p>Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.</p><p><strong>Høringssvar skal være modtaget i Mercell senest den 26. september 2019 kl. 12.00.</strong></p>

 Nyheder

 

 

Kommunen er atter on line - skift til nyt IT-netværk gik smidigthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-er-atter-on-line---skift-til-nyt-IT-netværk-gik-smidigt.aspxKommunen er atter on line - skift til nyt IT-netværk gik smidigt2019-09-13T22:00:00Z<p>Arbejdet med udskifte regionskommunens IT-Netværk til et nyt, stærkere og mere sikkert er nu afsluttet. Det betyder, at kommunens internet, mailsystem, hjemmesider, telefoni, fagsystemer med mere igen er kørende og på det nye IT-netværk. </p><p>Arbejdet var forventet at vare til søndag 15.9. kl. 13.00, men udskiftningen er gået smidigt og uden at støde på større problemer – derfor er man færdig før tid.</p><p>Kommunens hjemmeside er dermed også oppe igen, som du kan se. Bibliotekerne åbner dog først igen mandag som planlagt.</p>
Nye el-biler til kommunen - udbud på indkøb af 5 bilerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nye-el-biler-til-kommunen---udbud-på-indkøb-af-5-biler.aspxNye el-biler til kommunen - udbud på indkøb af 5 biler2019-09-11T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder indkøb af 5 el-personbiler på hvide plader.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-af-levering-af-el-personbiler-til-Bornholms-Regionskommune-2019---2020.aspx">Læs mere her</a><br></p>
Kommunen skifter til nyt netværk i weekendenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-skifter-til-nyt-netværk-i-weekenden.aspxKommunen skifter til nyt netværk i weekenden2019-09-10T22:00:00Z​<span style="color:inherit;background-color:transparent;">Kommunen er i fuld gang med at skifte til et nyt, moderne IT-netværk, der sikrer større stabilitet og sikkerhed. Skiftet betyder dog, at kommunens arbejdspladser er uden netværk i weekenden 13.-15. september.</span><div><br><span style="color:inherit;background-color:transparent;">De fleste af kommunens mange lokationer er allerede sat op til at kunne køre på det nye netværk, men den største operation ligger i den kommende weekend, hvor de fysiske dele af netværket bliver skiftet. Arbejdet begynder fredag kl. 13.00 og forventes at være afsluttet samme tid søndag.<br><br>I den periode vil der i<strong>kke</strong> være adgang til netværk på kommunens arbejdspladser. Det betyder, at det ikke er muligt at opnå adgang til internettet, sende mails, bruge fagsystemer, Dragenettet (intranet), drev og skype. Man kan ringe til og fra sin arbejdsmobil, men kommunens apps vil heller ikke fungere fra mobil.<br><br>Det vil især være servicefunktioner såsom ældreplejen, sundhed og biblioteker, der vil kunne mærke skiftet, da de i weekend kommer til at arbejde ud fra et IT-nødberedskab.<br><br>Vi beklager på forhånd de ulemper, skiftet eventuelt vil komme til at give. Når weekendens arbejde er overstået, kan vi til gengæld se frem til at køre på et nyt og nutidigt IT-netværk, der er gearet til den øgede brug og har de nødvendige, avancerede sikkerhedsfunktioner.<br></span></div>
Bibliotekerne er lukkede i weekenden grundet skift til nyt IT netværkhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-er-lukkede-i-weekenden-grundet-skift-til-nyt-IT-netværk.aspxBibliotekerne er lukkede i weekenden grundet skift til nyt IT netværk2019-09-10T22:00:00Z<p>Alle øens biblioteker holder lukket den kommende weekend - også de selvbetjente.<br><br><strong>HVORNÅR:</strong> Fra fredag den 13. september kl. 13 (præcis!) til søndag kl. 22.</p><p>Lukningen skyldes skiftet af kommunens IT-netværk til et nyt, hurtigere og mere stabilt netværk.</p>
Ledige pladser på par-kurser i efterårethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledige-pladser-på-par-kurser-i-efteråret.aspxLedige pladser på par-kurser i efteråret2019-09-08T22:00:00Z<p>​Der er ledige pladser på parrådgivningskurserne (PREP) i efteråret. </p><p>Der er et weekendkursus 27. + 28. september 2019 og et aftenkursus (4 onsdage) med start 23. oktober 2019.</p><p>Kurserne er for familier med børn i alderen 0-18 år.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Se mere på siden parrådgivning</a>.</p>

Budget 2020 Høringsmateriale

Her kan du hente/se høringsmaterialet.

https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/H%C3%B8ring-budget-2020.aspx

Kandidater søges til årets frivillighedspris

Hvem skal have årets frivillighedspris?
Send dit begrundede forslag senest 13. september til: BRK, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Eller som mail til: kell.hansen@brk.dk skriv: "Frivillighedspris" i emnefeltet.

Læs mere klik her