Energiø.Energiø.Vil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Er du vores nye kollega?Er du vores nye kollega?Vi har lige nu mange ledige job inden for en række forskellige fagligheder - klik her og se listenhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Projektforslag ang. vandløbsregulering i Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Projektforslag---Vandløbsregulering-i-Olsker.aspxProjektforslag ang. vandløbsregulering i Olsker<p>​</p><h2>Projektforslag jf. vandløbsloven:<br>Vandløbsregulering på matr. 14a, Hovedejerlavet, Olsker</h2><p> <br></p><p>Vandløbsmyndigheden, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 9. november 2022, modtaget en ansøgning om nedlægning af 240 m dræn på Blåholtvej 22, 3770 Allinge, matr. 14a, Hovedejerlavet, Olsker (Sjælegård). Ole Holm-Pedersen, Center for Natur, Miljø og Fritid, har indgivet ansøgningen på vegne af ejerne. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.<br></p><p> <br></p><h3>Formål</h3><p>Projektets formål er at opgrave drænet for at genskabe de oprindelige hydrologiske forhold i området med henblik på at øge lokalitetens biodiversitet.</p><p> <br></p><h3>Projektforslaget</h3><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Projektforslag%20jf.%20vandløbsloven.pdf" target="_blank" title="Åbner projektforslag om vandløbsregulering i Olsker" style="text-decoration:underline;">Åbn projektforslag her</a>. </p><p>   </p><h3>Lovgivning<br></h3><p>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong> </strong></p><h3>Høring</h3><p> Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 23/1632 </p><p>til <a href="mailto:nmf@brk.dk" style="text-decoration:underline;">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p> <br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest<strong>: 23. februar 2023. </strong></p><p> </p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Miljøtilladelse til Pluggegård, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Pluggegård,-Nyker.aspxMiljøtilladelse til Pluggegård, Nyker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornho</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Pluggegård til godkendelse til svineproduktion på Pluggegård, Pluggegårdsvej 22, 3700 Rønne.</span></p><p>Miljøgodkendelsen godkender slagtesvineproduktionen på Pluggegård efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af staldanlægget. </p><p>Husdyrgødningen er fortsat svinegylle, som opbevares i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen samt en ejet beholder på en naboejendom. </p><p>På Pluggegård er der en årlig produktion af ca. 6.600 slagtegrise (30-120 kg) (Bornholmergrise) i et eksisterende staldanlæg med et produktionsareal på i alt 1.505 m<sup>2</sup>. Miljøgodkendelsen muliggør, at grisene indsættes ved en lavere vægt, dvs. miljøgodkendelsen giver mulighed for flexgruppe bestående af slagtesvin og smågrise.</p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>19. januar 2023, og kan ses i den blå boks her på siden. </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><span style="text-decoration:underline;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 23. februar 2023</span>, dvs. 4 uger fra den 19. januar 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Høringer og afgørelserhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspxHøringer og afgørelserHer finder du de sager, vi har i offentlig høring.Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 Nyheder

 

 

Center for Ældre er på vej med ny organiseringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Center-for-Ældre-er-på-vej-med-omorganisering.aspxCenter for Ældre er på vej med ny organisering2023-01-25T23:00:00Z<p><strong>I løbet af det kommende år vil hjemmeplejen og plejecentrene blive samlet i seks centre, og alle faggrupper der arbejder på området vil skulle arbejde tættere sammen. Omorganiseringen sker for at sikre, at kommunen også i fremtiden kan levere en høj faglig kvalitet i serviceydelserne til vores ældre borgere.</strong></p><p>I denne uge er medarbejdere, tillidsrepræsentanter og fagforeningen, FOA blevet præsenteret for en ny måde at organisere kommunens hjemmepleje og plejecentre på.</p><p>Planen for omorganisering er blevet til med udgangspunkt i den analyse, der blev gennemført af ældreområdet henover en treårig periode, og som blev afsluttet sidste år. Formålet med omorganiseringen er at sikre, at kommunen også i fremtiden, og med udsigt til mangel på arbejdskraft, kan levere en høj faglig kvalitet i ældreplejen. </p><p><strong>Seks centre skal drive plejecentre og hjemmepleje<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Med den nye organisering er der lagt op til at samle hjemmeplejen og plejecentrene i seks</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> kraftcentre fordelt ud på øen, hvorfra der </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">både</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> drives plejecenter og ydes hjemmepleje. Med den nye organisering lægges der også op til et tættere, fagligt samarbejde omkring borgerne og deres behov. Sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, terapeuter og visitatorer skal ganske enkelt rykke tættere sammen og hjælpe hinanden med at yde den bedst mulige service og hjælp.</span></p><p>Center for Ældre understreger, at ingen af de nuværende medarbejdere i centeret har grund til at frygte for sit arbejde, da der ikke er tale om at spare eller nedlægge arbejde. Kerneopgaverne vil også i fremtiden være de samme som nu blot i en ny organisering. Omorganiseringen lægger desuden op til at de enkelte teams får større indflydelse på egen planlægning, og at de bliver mere selvledende.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Løbende forandringer gennem 2023<br></strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Processen med at gennemføre forandringerne og omorganisering er nu begyndt og forventes at tage det meste af 2023. Forandringerne vil ske løbende, og undervejs vil alle der er berørt af ændringerne blive taget med på råd og løbende blive orienteret om de konkrete tiltag og forandringer.</span></p>
Onsdag: Ustabilitet på kommunens hjemmeside grundet opdateringerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ustabilitet-på-kommunens-hjemmeside-grundet-opdateringer.aspxOnsdag: Ustabilitet på kommunens hjemmeside grundet opdateringer2023-01-23T23:00:00Z<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Så er det igen tid til at opdatere nogle af kommunens IT-systemer for at opretholde et højt sikkerhedsniveau og sikre en god stabilitet i driften. </span><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det bet</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">yder, at der i morgen, <strong>onsdag den 25. januar vil kunne opleves ustabilitet på vores hjemmeside (brk.dk) i mellem kl. 16.30-24.00.</strong></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vi beklager de gener det måtte medføre.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Venligst, IT.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div>
Byg inviterer til åbent hus: Kom og bliv klogere på din byggesaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Byg-inviterer-til-åbent-hus-Kom-og-bliv-klogere-på-din-byggesag.aspxByg inviterer til åbent hus: Kom og bliv klogere på din byggesag2023-01-19T23:00:00Z<h2>Kom og bliv klogere på din byggesag<br> Byg inviterer borgere til åbent hus i Gudhjem<br></h2><em>Hvor højt må jeg bygge? Skal jeg bruge nogle særlige materialer? Må man godt have to carporte? Hvad med min nabo? Hvor lang tid går der før, jeg kan gå i gang?</em><br><br>Mandag den 30. januar mellem kl. 15-17 inviterer kommunens afdeling Byg igen indenfor til et åbent husarrangement. Arrangementet er for alle, der enten går rundt med et byggeprojekt i maven, men er i tvivl om, hvad der skal til, før der kan bygges – eller for de, der allerede har en byggesag i gang hos Byg, og som gerne vil vide, hvad der skal til for at komme videre.<br><br>I to timer er der mulighed for at møde byggesagsbehandlere fra Byg og få svar på sine spørgsmål – og/eller blive vejledt, så det bliver lettere og hurtigere at opnå en eventuel byggetilladelse. <br><br><strong>Tid: </strong>mandag 30. januar mellem kl. 15.00-17.00.<br> <strong>Sted:</strong> Gudhjemhuset, Melstedvej 1, 3760 Gudhjem.<br><br>Det er gratis at deltage, og alle er velkomne<br>– det kræver ikke tilmelding, man møder bare op. <br><br><p>Vi ses :-) – venligst, sagsbehandlerne hos Byg.<br></p><p><br></p>
Unge søges: Bliv brandkadet nuhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Brandkadetter.aspxUnge søges: Bliv brandkadet nu2023-01-17T23:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Er du mellem 13 og</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> 17 år og nysgerrig på Bornholms Brandvæsen og Beredskab?<br></strong></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">- Så send en ansøgning til Bornholms Brandkadetter.</strong></p><p>S<span style="background-color:transparent;color:inherit;">om ung i beredskabet er det nemt at skabe et stærkt fællesskab. Man kommer hinanden ved og stoler på hinanden, når man sammen skal lave spændende øvelser og løse udfordrende opgaver.</span></p><p>Som brandkadet lærer I at være beslutsomme og tage handling - det er nemlig uddannede brandfolk, der underviser jer i praktiske øvelser. I kommer blandt andet til at lære førstehjælp, frigørelse i bil, røgdykning og brandslukning.<br></p><p>På brandkadetuddannelsen vil I helt sikkert opleve at flytte grænser, blive udfordret og tage ansvar.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Uddannelsen foregår hver tirsdag <span style="font-family:calibri, calibri;font-size:medium;">kl. 18.30 - 21.00 </span>over en periode på cirka fire måneder på Fabriksvej 31 og ude i felten. Gennem forløbet får I berøring med Bornholms Brandvæsen, Beredskabet, Politiet og Falck.<br><br>Efter gennemført brandkadetuddannelse bliver I inviteret ind i korpset af Unge i Beredskabet og kan hjælpe til med mange forskellige og vigtige opgaver. <br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Lyder det som noget for dig eller nogen du kender?</strong><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Så læs mere og ansøg her: </span><a href="/Borger/beredskab/Sider/Ung-i-Beredskabet.aspx" target="_blank" title="Bliv brandkadet" style="background-color:transparent;text-decoration:underline;">Bliv brandkadet</a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Søg inden den 17. februar 2023 kl. 12.</span></p><div><font face="Calibri,Calibri" size="3"><br></font></div>
Bornholmsk delegation på tur i Skivehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-delegation-på-tur-i-Skive.aspxBornholmsk delegation på tur i Skive2023-01-15T23:00:00Z<p><strong>​BRK og bornholmsk erhvervsliv er i dag på studietur til Skive kommune og den grønne industripark, Greenlab Skive.</strong><br><br>Borgmester, kommunalbestyrelse og repræsentanter fra det bornholmske erhvervsliv er i dag  på studietur i Skive. Her besøger de Greenlab Skive, en grøn erhvervspark, der kan tjene til inspiration for Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm-planerne.<br><br>På studieturen skal delegationen først mødes med Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Thomas Lindberg for at høre om deres erfaring med kommunens rolle i den type store nytænkende projekter.<br><br><strong>En cirkulær industri<br></strong>De bornholmske gæster skal dertil på en rundvisning i Greenlab Skive-parken og besøge virksomheder, der arbejder med grøn energi på forskellige måder. Greenlab Skive er en cirkulær industripark, hvor flere virksomheder i samspil med hinanden afprøver, hvordan miljøvenlige energiformer kan udnyttes, lagres og genbruges. Parken er den første af sin slags i verden, og den giver mulighed for at teste og udvikle nye teknologier inden for sol, vind, brint og gas.<br><br>Succesen i Skive bygger på etableringen af en grøn erhvervspark, der muliggør grønne industrier og grønne arbejdspladser. Greenlab Skive er derfor ikke ’blot’ et udlæg af et areal, men en ramme for samarbejde, der muliggør investeringer og jobs. Målet med turen er derfor at indhente erfaringer og få en god dialog om, hvordan man som lokalsamfund kan gribe de muligheder, der opstår i forbindelse med den grønne omstilling.<br><br>Borgmester Jacob Trøst siger:<br><em>”Bornholm står over for den største anlægsinvestering på land nogensinde, og vi skal gøre hvad vi kan, for at gribe den chance for udvikling, arbejdspladser og uddannelser, der ligger lige foran os. Jeg glæder mig derfor til at høre, hvordan Skive Kommune sammen med virksomheder har arbejdet for at bane vejen for en grøn erhvervspark som Greenlab Skive. Det har krævet innovative partnere, investeringsparathed og et godt og tillidsfuldt samarbejde partnere imellem. Det oplever jeg også, at der er på Bornholm, så jeg tror vi har gode forudsætninger for at skabe en succes.” </em><br><br>Konstitueret direktør i Bornholms erhvervsfyrtårn Baltic Energy Island, Søren Møller Christensen udtaler:<br><em>”Jeg glæder mig til sammen med kommunalpolitikere og repræsentanter fra erhvervslivet at besøge og blive inspireret af Greenlab Skive. Greenlab Skive er måske det bedste danske eksempel på, hvordan man kan skabe grønne arbejdspladser ud af vedvarende energi. Skal vi lykkes med at bruge energiøen som løftestang for Bornholms grønne udvikling, skal vi lære af andre, som succesfuldt har gjort noget lignende før.”</em><br><br>Bred bornholmsk deltagelse Ud over borgmester, kommunaldirektør og 10 politikere fra kommunalbestyrelsen, deltager repræsentanter fra Dansk Industri Bornholm, BEOF, DTU, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Tekniq, SMV Bornholm, Offshore Center Bornholm, Business Center Bornholm, Center for Regional og Turismeforskning samt Rønne Havn.<br></p><p><strong>Turen er arrangeret af Bornholms Regionskommune og Baltic Energy Island med støtte fra EU's REACH Midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.</strong></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Greenlab%20Skive%202.jpg" alt="Greenlab Skive 2.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p></p><p><br></p>

Skoleindskrivning 2023/2024

Har du børn, der skal begynde i skole i det kommende skoleår?

Indskrivning til børnehaveklasse er nu mulig.

Klik på link og log ind med MitID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Interesseret i at være nævning/domsmand?

Kommunen skal stille med 197 egnede borgere til en grundliste, hvorfra landsretten udpeger nævninge og domsmænd.

Læs mere

Søg om udtagelse som nævning og domsmand (borgeronline.dk)

Du kan søge frem til 15.2. 2023.