Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Miljøtilladelse til Smedegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Smedegård-.aspxMiljøtilladelse til Smedegård <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet til svin på </p><ul><li><strong>Smedegård, </strong><br><strong>Stenløsevej 3, </strong><br><strong>3770 Allinge</strong>.</li></ul><p>Tilladelsen omfatter flexproduktion af slagtesvin/smågrise i det eksisterende staldanlæg inkl. gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger. Det samlede produktionsareal udgør 1.365 m2. <br>Eksisterende bygninger indrettes til også at kunne huse slagtesvin. Der foretages ingen udvendige ændringer af ejendommens bygninger, udover evt. ændringer i antal og størrelse af ventilationsafkast.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøtilladelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 19. februar 2020. <br>§16b-miljøtilladelse til Smedegård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. marts 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 19. februar 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Miljøgodkendelse til Gildesgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Gildesgård.aspxMiljøgodkendelse til Gildesgård<p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvæg mv. på </p><ul><li><strong>Gildesgård, </strong><br><strong>Smørengevejen 3, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Miljøgodkendelsen giver tilladelse til følgende nye bygninger i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet på Gildesgård</p><ul><li>ny kalvestald til kalve mellem 0 og 6 mdr. med dybstrøelse</li><li>ny velfærdsafdeling til køer med dybstrøelse</li><li>ny tilbygning til køer i forlængelse af eksisterende kostald med BAT-gulv; fast drænet gulv med ajlerille og skrabere, 46 m lang. <br></li></ul><p>Derudover giver miljøgodkendelsen mulighed for at foretage ændringer i eksisterende stalde, således at malkerobotter nedlægges, og der laves nye sengebåse og velfærdsafdeling.</p><p>Miljøgodkendelsen omfatter flexproduktion af kvæg, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 5.688 m² i 6 staldafsnit inkl. enkelt stående kalvehytter</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 19. februar 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. marts 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 19. februar 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:</p><ul><li> Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i Bodernehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne.aspxOffentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i Boderne<p><strong>Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg 039 og forslag til lokalplan nr. 104 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den <strong>23. december 2019 til og med den 24. februar 2020. </strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Kommuneplan 2013 specificerer i kommuneplanrammerne for Boderne øst, under zonestatus, "<em>at området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone</em>." Det er kun først fornyligt, at der er skabt en mulighed for at overføre et sommerhusaftaleområde i kystnærhedszonen til sommerhusområde gennem udarbejdelse af en lokalplan. Et forslag til et kommuneplantillæg nr. 039 med den tilrettede zonestatus er derfor udarbejdet og er en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan sendes i høring.</p><p>Ifølge planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag forud for vedtagelse af et kommuneplantillæg ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Der er her er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, da hverken rammens geografiske udstrækning, anvendelse eller bebyggelsesforhold ændres og derfor indkaldes der ikke idéer og forslag til dette kommuneplantillæg.</p><p>Lokalplanen overfører den største del af sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægger entydige bestemmelser for områdets administration. Således fjernes planlovens §35 krav om landzonetilladelse for al ny bebyggelse, nedrivning af eksisterende beboelse samt ændringer i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Eksisterende helårsbeboelse må gerne fortsætte i helårshusene. Dens bestemmelser er også med til at fastholde områdets unikke karakter og natur.</p><p>For at bevare bebyggelsens kendetegnende forskellighed, er bestemmelserne rummelige, hvad angår bebyggelsens udseende og placering på matriklen, så længe grunden ikke er omfattet af bestemmelserne for strandbeskyttelse. Imidlertid, for at bevare lokalplanområdets karakter, må der ikke ske yderligere udstykning og grundene må hverken afgrænses med levende eller fast hegn. Fællesarealerne bevares som fællesareal, som er tilgængelige for alle, hvor tilstand og anvendelse ikke må ændres. Ligeledes, for at undgå, at området får præg af et parcelhusområde, må husene ikke fremstå med blank mur men enten behandles eller beklædes. Generelt for hele området er, at større terrænændringer ikke er tilladt, naturtilstandene ikke må ændres og grundene ikke må befæstes. Disse bæredygtige initiativer er bl.a. med til at sikre biodiversitet og afledning af vand.</p><p>Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986</span></a> </p><p>Forslag til lokalplanforslag kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 104, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanforslaget er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong>Henvendelse</strong><br>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><br>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar".</p><p>Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /> </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 104 eller Kommuneplantillæg 039, til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p><em>I indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</em></p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>24</strong><strong><strong>. februar </strong>2020</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p>

 Nyheder

 

 

200 år gammelt kort afslører nyt om vikingetidens Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/200-år-gammelt-kort-afslører-nyt-om-vikingetidens-Bornholm.aspx200 år gammelt kort afslører nyt om vikingetidens Bornholm2020-02-17T23:00:00Z<p><em><strong>Havde Bornholm vitterlig sin egen konge i slutningen af 800-tallet? Hvornår og hvordan blev øen kristnet? Hvorfor opstod der aldrig landsbyer på Bornholm i middelalderen? Disse og mange andre spørgsmål har et 200 år gammelt kort potentialet til at svare på. </strong></em></p><p>Bornholms Museum har netop, i samarbejde med Bornholms Regionskommune, offentliggjort et "nyt" 200 år gammelt kort. Det drejer sig om det ældste matrikelkort fra perioden 1784-1818, det såkaldte <strong>Original 1-kort</strong>. For Bornholm består kortværket af 79 kortblade, der i sin tid blev digitaliseret enkeltvis af daværende Kort- og Matrikelstyrelsen. Arkæolog Anders Pihl fra Bornholms Museum har nu samlet de mange kortblade til eet digitalt kort. Bornholm bliver dermed den første kommune i landet, som kan præsentere et samlet Original 1-kort.</p><p>Baggrunden for at lave et samlet kort er, at et pilotprojekt udført af Anders Pihl har vist, at kortet gemmer på hidtil ukendt viden om Bornholms historie. Kortet angiver nemlig ejerforholdene for øens jorder <em>før</em> gennemførelsen af udskiftningen og de store jordreformer, som på Bornholm fandt sted i første halvdel af 1800-tallet.</p><p>Ejerforholdene afslører et meget statisk billede, hvor de enkelte gårdes jordtilliggender omkring år 1800 stort set ikke har ændret sig siden jernalderen. Det ses af, at øens gårde "klumper" sig sammen: 20-25 gårde deles om et areal på cirka 10 km<sup>2</sup>. Grænserne for disse gårdsammenslutninger brydes af sognegrænserne, der derfor må være yngre end fordelingen af jord mellem gårdene.</p><p>Pilotprojektet omfattede fire af øens sogne, og resultaterne er så lovende, at det nu er håbet, at der kan findes midler til et projekt, der dækker hele øen. </p><p><a href="https://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=Bornholm&page=Original_1_Matrikelkort">Kortet finder du her via Bornholms Regionskommunes hjemmeside</a></p><h2>Præsentation af kortet på Bornholms Museum</h2><p>Arkæolog Anders Pihl præsenterer kortet, processen bag samlingen af det, samt hvordan det kan anvendes. det sker lørdag den 14. marts kl. 13 på Bornholms Museum, hvor alle er velkomne.</p>
Udenrigsministeren besøger Bornholm og lancerer ny grøn strategihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udenrigsministeren-besøger-Bornholm-og-lancerer-ny-strategi.aspxUdenrigsministeren besøger Bornholm og lancerer ny grøn strategi2020-02-17T23:00:00Z<p>Winni Grosbøll får i dag tirsdag besøg af udenrigsminister Jeppe Kofod. Han kommer til Bornholm i forbindelse med ministerens lancering af en ny strategi for internationale investeringer. </p><p>I anledningen af besøget bliver ministeren også præsenteret for nyt projekt, hvor Nissan er international parter. Projektet hedder ACDC og lanceres til test på Bornholm. Projektet starter i år men selve testen sker dog først i 2022.</p><p>ACDC-projektet er et samarbejde mellem Nissan, Vestas, DTU, Circle Consult og Bornholms Energi- og Forsyning. Projektet har blandt andet til formål at udvikle en ny teknologi til ladestandere, der skal hjælpe med effektivt at styre opladningen af elbiler. Projektet understøtter samtidig en smart integration af elbiler, der kan fortrænge CO2 i transportsektoren, og som skal sikre, at elbiler kan understøtte øget brug af vedvarende energi. </p><p>Bornholms Regionskommunes politiske målsætninger om den grønne omstilling er en central årsag til den internationale opmærksomhed. Bornholms Energi- og Forsyning er partnere i projektet, da det er i deres system, at projektets resultater skal testes. </p><p>Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:</p><p><em>'</em><em>ACDC-projektet er et godt eksempel på, hvad vi vil med den nye strategi. Det har potentialet til at øge produktivitet og innovation i dansk erhvervsliv, det kan understøtte og accelerere den grønne omstilling, og det fremmer vækst og udvikling i hele Danmark. Projektet viser også, at succesfuld tiltrækning af udenlandske investeringer afhænger af et tæt samspil mellem Invest in Denmark samt kommuner, vidensinstitutioner og andre lokale aktører.'</em></p><p>ACDC-projektet er kommet til Bornholm i et samarbejde mellem Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi- og Forsyning. </p>
Regler for udendørsservering og musik i sommersæsonen 2020 https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Regler-for-udendørsservering-og-musik-i-sommersæsonen-2020-.aspxRegler for udendørsservering og musik i sommersæsonen 2020 2020-02-16T23:00:00Z<p>Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer med flere som har en alkoholbevilling kan foretage udendørsservering i sommersæsonen 2020 til kl. 02.00, og har mulighed for at spille musik udendørs frem til kl. 22.00. Sæsonen løber i år fra den 1. april til 31. oktober, begge dage inklusiv. </p><p>Tilladelsen er betinget af:</p><ul style="list-style-type:square;"><li>at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende.<br></li><li>at de generelle støjgrænseværdier bliver overholdt. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer med videre kan fås på <a href="/Erhverv/virksomheder/Bevillinger/Sider/Bevillinger.aspx" target="_blank">www.brk.dk</a> eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø.<br></li><li>at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning, der er pålagt af anden offentlig myndighed.</li></ul><p><br><strong>Husk at få fornyet alkoholbevilling inden den nuværende udløber</strong><br>Bevillingsnævnet gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af en gældende bevilling. Alkoholbevillingen vil bortfalde, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, hvis altså ikke en fornyelse finder sted, jævnfør bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.</p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Merete Verner Krogh via mail: merete.verner.krogh@brk.dk eller tlf. 56 92 12 42.</p>
Udbud af regionskommunens bankforretningerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-regionskommunens-bankforretninger.aspxUdbud af regionskommunens bankforretninger2020-02-14T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune sender sine daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management i EU-udbud. <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Daglige-bankforretninger,-gældspleje-og-portefølje-management-.aspx">Læs mere om udbud og betingelser her</a>.</p>
Vær med til at sige velkommen til vores tilflytterehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vær-med-til-at-sige-velkommen-til-vores-tilflyttere.aspxVær med til at sige velkommen til vores tilflyttere2020-02-12T23:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune indbyder bornholmske foreninger, institutioner og virksomheder til samarbejde om at tage godt imod øens tilflyttere via tilflytter-arrangementer</strong><strong> og velkomstmapper.</strong></p><p>I 2019 gennemførte Bornholms Regionskommunes tilflytterservice på forsøgsbasis fire tilflytterarrangementer for borgere, der flyttede hertil i 2019. Ønsket var at give tilbageflyttere og helt nye bornholmere en velkomst, hvor der under afslappede former var mulighed for at møde ligesindede og modtage lidt information omkring det at bo på Bornholm, og alt det Bornholm tilbyder. Disse arrangementer fortsætter i 2020, hvor der ligeledes er planlagt fire af slagsen. Tilflytterne bliver løbende indbudt til arrangementerne i takt med, at de er flyttet til øen, og det er forventningen, at ca. 80 voksne og børn vil deltage i hvert af dem.</p><p><br><strong>Vær med til at sige velkommen ude lokalt</strong><br><strong> </strong>Bornholms Regionskommune ønsker at opnå en lokal forankring og fællesskab omkring velkomsten af vores nye borgere. Derfor er ambitionen, at arrangementerne har forskellig karakter og placeres rundt på hele øen.  Indtil videre er det kun mødedatoerne, der er på plads. Planlægningen omkring arrangementerne vil ske i samarbejde med virksomheder, skoler, kulturinstitutioner, daginstitutioner, turistattraktioner og foreninger eller andre, der viser interesse for at være med. Arrangementerne skal give deltagerne en form for oplevelse og skal tilgodese både børn og voksne. Tilflytterne skal have mulighed for at netværke og opleve en positiv velkomst til Bornholm. Rent praktisk skal det også være muligt at kunne opstille AV udstyr til oplægsholdere, og der skal være mulighed for forplejning.<br><br><strong>Kontakt os</strong><br>Virksomheder, foreninger og andre der ønsker at indgå samarbejde omkring afholdelse af tilflytterarrangementerne, må derfor meget gerne kontakte Bornholms Regionskommunes Tilflytterservice på mail: <strong>tilflytter@brk.dk</strong> og skrive, hvad de forestiller sig at bidrage med, og hvilken dato de helst vil samarbejde om.</p><p><br><strong>Velkomstmapper – tilbud til de nye borgere</strong><br><strong> </strong>Bornholms Regionskommune tilbyder også i 2020 kommende tilflyttere at hente en velkomstmappe i Borgerservice i Rønne. Mappen indeholder information fra kommunen, og i 2019 indeholdt den desuden en bog og enkelte rabatkuponer til kulturinstitutioner. På baggrund af en evaluering af sidste års mapper, ønsker kommunen i 2020 at tilbyde private virksomheder og institutioner at komme med input til mapperne i form af fx reklame for et arrangement eller måske en rabatkupon til en service eller vare. Alt efter hvor mange der ønsker at byde ind, vil man vurdere, hvordan mapperne skal udformes, så indholdet repræsenterer Bornholm bedst muligt i 2020.</p><p>Årets fire arrangementer bliver holdt:</p><ul><li>Fredag den 13. marts 16.00-19.00</li><li>Søndag den 21. juni 11.00-14.00</li><li>Fredag den 11. september 16.00-19.00</li><li>Søndag den 13. december 11.00-14.00</li></ul>

Grib muligheden - gå foråret i møde uden røg

Kommunen tilbyder flere gratis rygestopkurser i løbet af foråret.

Kursusstart:

  • Tirsdag 18. februar
  • Onsdag 18. marts
  • Torsdag 16. april
  • Mandag 18. maj

Gå til tilmelding klik her