God sommer til alle på Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=156&RootFolder=/SliderGod sommer til alle på BornholmKommunen ønsker alle fastboende og gæster en dejlig sommer på vores skønne ø1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af nyt minirenseanlæg ved Skolekrogen 5, Ibsker, 3740 Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-etablering-af-nyt-minirenseanlæg-ved-Skolekrogen-5,-Ibsker,-3740-Svaneke.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af nyt minirenseanlæg ved Skolekrogen 5, Ibsker, 3740 Svaneke<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​Bornho</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har truffet afgørelse om at et projekt om etablering af nyt minrenseanlæg ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p><br></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Matrikelnummer 6a, Ibsker </li><li>Skolekrogen 5, 3740 Svaneke<br></li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her:<br></p><ul><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20-%20minirenseanlæg%20i%20Ibsker.pdf" target="_blank">Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%201%20-%20sagsbehandlerens%20screeningsskema.pdf" target="_blank">Bilag 1 - Screeningsskema</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%202%20-%20bygherres%20ansøgning%20m%20projektbeskrivelse.pdf" target="_blank">Bilag 2 - Bygherres ansøgning med projektbeskrivelse</a><br><br></li></ul><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 19. juli 2024. <br><br></p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.<br><br></p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br><br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevnen​eshus.dk</a>.</p><p> <br></p><p><strong>Klagefristen udløber den 16. august 2024.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.​<br></p><p><br></p>
Tilladelse til krydsning af Grødby Å med råvandsledning på matr. 29a og 29n, Aaker jf. vandløbslovens § 47https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Grødby-Å-med-råvandsledning-på-matr.-29a-og-29n,-Aaker-jf.-vandløbslovens-§-47.aspxTilladelse til krydsning af Grødby Å med råvandsledning på matr. 29a og 29n, Aaker jf. vandløbslovens § 47<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune har givet Bornholms Vand A/S tilladelse til at krydse Grødby Å </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">på matr. 29a og 29n, Aaker,</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> med en </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">råv</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">andsledning, jf. vandløbslovens § 47, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. Krydsningen foregår på privat ejendom.</span></p><p>Du finder tilladelsen her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse%20til%20krydsning%20af%20Grødby%20Å%20med%20råvandsledning%20på%20matr.%2029a%20og%2029n,%20Aaker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Tilladelse til krydsning af Grødby Å</a>​<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med Mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest den<strong>: 16. august 2024. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br><br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.  <br><br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Miljø. Plan og Kultur<br></p><p><br></p>
Tilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 104a, Rø, jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-på-matr.-104a,-Rø,-jf.-Vandløbsloven.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 104a, Rø, jf. Vandløbsloven<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rnholms Regionskommune har givet tilladelse til at åbne et rørlagt vandløb på </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Slettevej 5, 3760 Gudhjem, matr. 104a, Rø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> i henhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 37, LBK nr. 1217 af 25/11/2019.</span></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at genåbne og genslynge et rørlagt vandløb på 223 m for at forbedre biodiversitet i- og omkring vandløbet.<br></p><p><br></p><p>Tilladelsen finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaurering%20på%20matr.%20104a%20Rø%20jf.%20Vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse til vandløbsrestaurering</a><br><br></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævn​enes hus</a>. Log ind med MitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong> </strong>den:<strong> 13. august 2024. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br><br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br><br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Gratis gadeteater: Dansk Rakkerpak er tilbagehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-gadeteater-Dansk-Rakkerpak-er-tilbage.aspxGratis gadeteater: Dansk Rakkerpak er tilbage2024-07-18T22:00:00Z<p><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Dansk Rakkerpak </span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">er tilbage med Balder og Dragen</span></p><p>Bornholms Folkebiblioteker inviterer igen i år til gadeteater i parken ved Rønne Bibliotek med teatertruppen Dansk Rakkerpak.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Får Balder prinsessen? Bekæmper Balder dragen? Hvem mister hovedet?</strong></p><p>På sit dødsleje gør Balders far ham arveløs. Balder pakker sin lut og sine få ejendele og drager til den store by. Indenfor murene hersker kongens soldater. </p><p>Der er præster og vækkelsesprædikanter, men intet arbejde at få. Balder er sulten og fortvivlet, men så går et gardin til side og han ser den skønne prinsesse. Balder sætter sig og spiller romantiske toner. Prinsessen hører ham og bliver smaskforelsket. Dagen efter er der ridderturnering. Præmien er prinsessen og det halve kongerige, men først skal en frygtelig drage bekæmpes ...​</p><h2><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Gratis-gadeteater-Dansk-Rakkerpak-er-tilbage/BALDER%20OG%20DRAGEN.jpg" alt="BALDER OG DRAGEN.jpg" style="margin:5px;width:288px;height:218px;" /></h2><h2>​Alle er velkomne til den gratis forestilling<br></h2><p>Man skal være ca. 6 år for at kunne følge rigtig med</p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">​Hvor:</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Rønne Bibliotek, Pingels allé 1, parken</span></p><p><strong>Hvornår: </strong>Fredag d. 26. juli kl. 11-12</p><p><strong>Medvirkende: </strong>Dansk Rakkerpak<br></p><p><strong>Billetter: </strong>Gratis, mød bare op!</p><p> <br></p><p><em>Foto: Søren K. Kløft</em><br></p><p>​<br></p>
Hjemmesiden opdateres senere i daghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjemmesiden-opdateres-senere-i-dag.aspxHjemmesiden opdateres senere i dag2024-07-16T22:00:00Z<p>​​Kommunens hjemmeside opdateres i dag i tidsrummet kl. 16.30-22.00. Derfor kan den i denne periode være ustabil. Opdateringen sker for at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau og en sikker drift.<br></p><p>Vi beklager de gener det eventuelt måtte have.<br></p><p>Venligst,​<br></p><p>It og digitalisering.<br></p>
Borgmesteren inviterer til infomøde om kommunens økonomi https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-inviterer-til-infomøde-om-kommunens-økonomi-.aspxBorgmesteren inviterer til infomøde om kommunens økonomi 2024-07-14T22:00:00Z<h2>​Hvad bruger vi kommunens penge på? Hvor bliver de af? Hvorfor skal vi spare? Hvordan får vi flere penge?<br></h2><p>Borgmester Jacob Trøst inviterer alle bornholmere til et infomøde, hvor man kan blive klogere på, hvordan kommunens økonomi hænger sammen – og ikke hænger sammen. </p><p>Alle er velkomne og kommunen byder på kaffe og kage. Så sæt kryds i kalenderen til en aften, hvor du kan blive klogere på kommunens økonomi.<br></p><p>Onsdag 14. august<br> Kl. 19.00-20.30<br> Campus Bornholm, Minervavej 1 Rønne<br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Borgmesteren-inviterer-til-infomøde-om-kommunens-økonomi-/Hvad_bruger_vi_pengene_på.png" alt="Hvad_bruger_vi_pengene_på.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br></p><p><br></p><p><br></p><p>​</p>
Ny beredskabsplan for vandforsyningen på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-beredskabsplan-for-vandforsyningen-på-Bornholm.aspxNy beredskabsplan for vandforsyningen på Bornholm2024-07-14T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​Bornh</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">olms Regionskommunen har opdateret beredskabsplanen for vandforsyning.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I den forbindelse er den gjort rent digital, og kan tilgås fra PC, tablet og mobiltelefon.</span></p><p>Den opdaterede eredskabsplanen for vandforsyning findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/" target="_blank">Ber​e​dskab​splan for vandforsyning</a><br></p><p><br></p><p>Det anbefales dog at lave en papirudskrift og opbevare den et tilgængeligt sted, så planen også kan benyttes ved strømsvigt.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Link til planen kan også findes via kommunens hjemmeside brk.dk. Søg på "vand" og gå videre til Forsyning-Drikkevandsplaner.</span><br><br></p><p>Beredskabsplanen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Bornholms Regionskommune og anvendes af politiet, Bornholms Regionskommune, vandværker, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i relation til vandforsyning.<br><br></p><p>Planen indeholder procedurer ved forskellige niveauer af vandforurening eller manglende vandforsyning. Endvidere vises vandværkernes muligheder for nødforsyning, og der linkes til vandværkernes egne beredskabsplaner.<br><br></p><p>Vigtige telefonnumre fremgår af forsiden, og på denne kan der klikkes videre til procedurer og eventuelt uddybende oplysninger.<br><br></p>
Der kan igen bades ved Antoinette Strand, Rønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Badning-frarådes-ved-Antoinette-Strand-ved-Rønne.aspxDer kan igen bades ved Antoinette Strand, Rønne2024-07-03T22:00:00Z<p></p><p>Bornholms Regionskommune har den 4. juli 2024 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget på Antoinette. </p><p>Prøvens resultat er meget tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning på Antoinette kan derved ophæves.<br></p><p>​Center for Miljø, Plan og Kultur.<br></p>

​​

Kongeparrets besøg 19. august

Det bliver en festdag, når Kongeparret besøger Bornholm i forbindelse med årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Kongeparret vil dagen igennem besøge nogle udvalgte bornholmske perler.

Programmet for besøget vil blive offentliggjort senere på sommeren og kan til den tid ses her

Følg med i politikernes arbejde

Du kan se dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens, de politiske udvalg- og vore råds møder Forside - dagsordener og referater (brk.dk)

Abonner. Du kan også tilmelde dig, så du automatisk får en mail, når der er nyt fra et udvalg, du følger
Abonnér på dagsordener og referater (brk.dk)

Sommeraktiviteter for børn

Sommerens program med kunst- og kulturcamps for børn i alderen 9-12 år er klar.

Lokale kulturinstitutioner og kunstnere inviterer til i alt 24 camps inden for kunst, kultur og natur. 

 

Find program og tilmelding her

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp