Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse til Engegård, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Engegård,-Pedersker.aspxForslag til tillæg til miljøgodkendelse til Engegård, Pedersker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​​​​B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Engegård, Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet på Engegård, idet der ansøges om at bygge en ny goldkoafdeling med dybstrøelse samt at forlænge eksisterende kostald med 15,5 m mod øst. Derudover tages to gamle svinestalde i brug til kvæg. Den nye forlængelse af kostalden etableres med senge og spalter. Goldkoafdelingen og de 2 gamle svinestalde indrettes med dybstrøelse. <br></p><p>Staldanlægget på Engegård har tidligere været indrettet til både at rumme malkekvægsproduktion og slagtesvineproduktion, men i forbindelse med forrige miljøgodkendelse blev slagtesvineproduktionen nedlagt. <br></p><p>Husdyrgødningen fra produktionen vil blive opbevaret i en gyllebeholder med naturligt flydelag og to gyllebeholdere med teltoverdækning.<br></p><p>Stalde og gødningsopbevaringsanlæg overholder de krævede mindsteafstande til beboelsesområder og nabobeboelser, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, vej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. <br></p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldanlæggene og omkringboende er overholdt. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. </p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For at nedbringe ammoniakudledningen fra husdyrproduktionen på Engegård overdækkes den mellemstore gyllebeholder. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.</p><p><em>​Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p><em></em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler og, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af omgivelserne, som dette er defineret i husdyrbrugsloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV og deres yngle- og rasteområder.</span></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård.</p><p>Ønsker du at se forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård kan du se det på regionskommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx">https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx</a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Engegård. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Engegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 3. juli 2024.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 24/6300.  </p><p>Sender du bemærkninger til forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Landzonetilladelser pr. 22 maj 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-22-maj-2024.aspxLandzonetilladelser pr. 22 maj 2024<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​​​Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Opførsel af garage – Dalslundevej 16, 3700 Rønne<br></li><li>Opførsel af helårsbolighelårsbolig – Kannikegårdsvej 42B, 3730 Nexø<br></li><li>​​Opførsel af helårsbolighelårsbolig – Kannikegårdsvej 42F, 3730 Nexø </li><li>Opførsel af solcelleanlæg – Aarsdalevej 51, 3740 Svaneke </li><li>Opførsel af solcelleanlæg – Vystebyvej 1A, 3790 Hasle </li><li>Opførsel af solcelleanlæg – Kyndegårdsvej 2, 3700 Rønne </li><li>Genopførsel sommerhus og udhus – Boderne 35, 3720 Aakirkeby<br></li><li>Genopførsel sommerhus – Harevej 19, 3730 Nexø</li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> ​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>19. juni 2024.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br></p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matr. 14a Hovedejerlavet, Olsker ved Blåholtvej 22, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-på-matr.-14a-Hovedejerlavet,-Olsker-ved-Blåholtvej-22,-Olsker.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matr. 14a Hovedejerlavet, Olsker ved Blåholtvej 22, Olsker<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringsprojekt om fjernelse af 240 m dræn ikke er miljøvurderingspligtigt. <br></p><p> </p><p>Projektet er placeret på<br></p><ul><li>Matrikel 14a Hovedejerlavet, Olsker</li><li>Blåholtvej 22, Olsker, 3770 Allinge</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder.</p><ul><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Afgørelse%20-%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20vandløbsregulering%20på%20matr.%2014a%20Hovedejerlavet%20Olsker.pdf" target="_blank">Afgørelse</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%201%20-%20Skema%20til%20brug%20for%20screening%20(miljøvurderingspligt).pdf" target="_blank">Bilag 1 – Screeningsbilag</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%202%20-%20Ansøgningsskema.pdf" target="_blank">Bilag 2 – Ansøgningsskema</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/bilag%203%20-%20Projektforslag.pdf" target="_blank">Bilag 3 – Projektforslag</a><br></li><li><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Documents/Bilag%204%20-%20Oversigtskort.pdf" target="_blank">Bilag 4 – Oversigtskort</a>​<br></li></ul><p> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 17. maj 2024. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage<br></strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>14. juni 2024</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

EU Valg: 2024 I dag stemmes der på vores plejecentrehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-Valg-2024-I-dag-stemmes-der-på-vores-plejecentre.aspxEU Valg: 2024 I dag stemmes der på vores plejecentre2024-05-22T22:00:00Z<p><strong>​​​​​​​I dag rykker fem hold ud til øens plejecentre for at modtage stemmer fra de beboere, der har ønsket at stemme til EU-valget i deres egen bolig på grund af sygdom eller manglende førlighed. Det er frem til den 28. maj stadig muligt at søge om at brevstemme i eget hjem.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Så stemmes der. 167 af øens borgere med adresse på et af vores plejecentre forventes i dag at afgive deres stemme til det kommende EU-valg den 9. juni. Her til morgen mødtes frivillige brevstemmemodtagere og ansatte i kommunen derfor til et orienteringsmøde hos Borgerservice før, de tog en valgkasse under armen og satte sig i bilerne for at køre ud til øens plejecentre. I løbet af dagen vil de besøge plejecentrene og tage imod stemmerne fra de 167 borgere, der har ønsket at stemme i eget hjem. Alle valgberettigede skal nemlig have muligheden for at bruge den demokratiske ret til at stemme uanset sygdom eller manglende førlighed, og det er kommunens opgave at sørge for, at det sker.<br></p><p><strong>Også afstemning i eget hjem den 30. maj<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den 30. maj vil alle øvrige borgere, der har søgt om at stemme i eget hjem få muligheden for at afgive deres stemme, når nye hold af stemmemodtagere rykker ud. Denne dag er det i sær mange borgere, der modtager hjælp fra kommunen, som vil afgive deres stemme.</span></p><p><strong>Hvem kan søge om at stemme i eget hjem? Og hvordan?</strong><br> Man kan søge om at stemme i eget hjem, hvis man er syg eller manglende førlighed gør, at man ikke kan møde fysisk op på et afstemningssted. Man søger om at stemme i eget hjem ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning. Der kan søges om at stemme i eget hjem <strong>frem til tirsdag den 28. maj</strong> i Borgerservices åbningstid – tirsdag 28. maj er der dog ekstraordinært åbent i Borgerservice i Rønne mellem kl. 16.00-18.00.<br></p><p>Download blanket til at søge om at stemme i eget hjem: <a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Documents/Anmodningsblanket%20til%20at%20stemme%20i%20eget%20hjem_EU%20valg%202024.pdf">Anmod om at stemme i eget hjem</a></p><h3>Alle valgberettigede kan brevstemme forud for valget</h3><p>Alle borgere der er valgberettiget har mulighed for at afgive deres brevstemme forud for valget. Det foregår fysisk på Borgerservice i Rønne eller Nexø og i åbningstiden, og man behøver blot at medbringe legitimation for at kunne afgive sin stemme.<br><em>Man kan brevstemme frem til torsdag den 6. juni.</em><br></p><p><br></p>
I dag og i morgen kan du stemme i valgbussenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-dag-og-i-morgen-kan-du-stemme-i-valgbussen.aspxI dag og i morgen kan du stemme i valgbussen2024-05-20T22:00:00Z<br><div><div dir="auto">Her kan du møde valgbussen og afgive din stemme til EU Parlamentsvalget. HUSK blot legitimation.<br><br></div></div><div dir="auto"><br></div><div><div dir="auto"><a tabindex="-1"></a><strong>Tirsdag 21. maj</strong><br></div><div dir="auto">Kl. 09.00 – 10.30 Snogebæk, ved Sørens Værtshus </div><div dir="auto">Kl. 11.30 – 12.30 Rønne, Campus Bornholm</div><div dir="auto">Kl. 13.00 – 13.30 Nyker, ved Forsamlingshuset</div><div dir="auto">Kl. 14.00 – 16.00 Almegårds Kaserne (kun for værnepligtige, ikke offentlig adgang)</div></div><div dir="auto"><br></div><div><div dir="auto"><strong>Onsdag 22. maj</strong> </div><div dir="auto">Kl. 09.00 – 10.30 Allinge, ved Beredskabsstyrelsen (mod Tejnvej)</div><div dir="auto">Kl. 11.00 – 12.00 Tejn, havnen</div><div dir="auto">Kl. 12.30 – 13.30 Gudhjem, havnen</div><div dir="auto">Kl. 14.15 – 15.00 Nylars, ved Nyvest-Centret</div><div dir="auto">Kl. 15.15 – 16.00 Vestermarie, ved Brugsen</div></div><div dir="auto"><br></div><div><div dir="auto">Sig det videre til din nabo <img width="16" alt="&#128077;" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f44d.png" height="16" /></div></div><div dir="auto"><br></div><div><div dir="auto">Vi ses <img width="16" alt="&#128512;" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png" height="16" /><img width="16" alt="✍️" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png" height="16" /> Valgsekretariatet i Bornholms Regionskommune.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Sådan ser kommunens valgbus ud :-)</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">​<img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/I-dag-og-i-morgen-kan-du-stemme-i-valgbussen/valgbus%202%20beskåret.jpg" alt="valgbus 2 beskåret.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div></div><div dir="auto"><br></div>​<br><br>
Åbent Elværk 23. maj - hvad gemmer sig i muldenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-Elværk-23.-maj---hvad-gemmer-sig-i-mulden.aspxÅbent Elværk 23. maj - hvad gemmer sig i mulden2024-05-16T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Torsdag d. 2</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3. maj fra 16.00 – 18.00 byder Baltic Energy Island, Bornholms Regionskommune og Energinet velkommen i Rønne Gl. Elværk, Lille Madsegade 32-34 i Rønne.</span></p><div>Under temaet ”Hvad gemmer sig i mulden?”, kan du se de seneste fund fra udgravningen ved det kommende landanlæg på Sydbornholm.<br></div><div><br></div><div>Jens Berthold og Michael S. Thorsen fra Bornholms Museum vil gennemgå fundene og fortælle om det nuværende arkæologiske gravearbejde, som er i fuld gang lige nu.</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">bent hus-arrangementer på Elværket har</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til for</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mål at bringe</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Energiø Bornholm tættere på bornholmerne og bornholmernes hverdag, i en uformel form. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vi glæder os til at se jer på Elv</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rket!​</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/Elværket_Åbent%20hus_23.%20maj%202024.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></div><p><br></p>
Skolernes ældste elever fejres ved sidste skoledag i Brændesgårdshavenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skolernes-ældste-elever-fejres-ved-sidste-skoledag-i-Brændesgårdshaven.aspxSkolernes ældste elever fejres ved sidste skoledag i Brændesgårdshaven2024-05-15T22:00:00Z<p>​​Igen i år afholdes sidste fælles skoledag for alle 9. klasses elever på Bornholm. Fejringen foregår den 17. maj i Brændesgårdshaven.<br></p><p>Arrangørerne bag arrangementet er Center for Skole Bornholms Regionskommune, SSP, Svaneke Friskole og Rønne Privatskole.<br></p><p><strong>​Øens ældste elever bliver fejret med et program, der byder på både musik, fælles dans og kåring af den bedst udklædte. </strong></p><p><strong>​Vi ønsker øens 9. klasses elever en dejlig fælles sidste skoledag.<br><br></strong></p><p><strong><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Skolernes-ældste-elever-fejres-ved-sidste-skoledag-i-Brændesgårdshaven/PM%20Sidste%20skoledag%202024.jpg" alt="PM Sidste skoledag 2024.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p><br></p>
Bornholm er tilbage på Folkemødet med eget eventstedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-er-tilbage-på-Folkemødet-med-eget-eventsted.aspxBornholm er tilbage på Folkemødet med eget eventsted2024-05-15T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Efter en længere pause er Bornholms Regionskommune i år tilbage på Folkemødet. Sammen med en række lokale partnere etablerer kommunen eventstedet, "Bornholmerhuset". </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Her kan Folkemødets deltagere komme og deltage i debatter og samtaler om emner relateret til vores ø.</span></p><p><strong>Et bredt partnerskab står sammen om "Bornholmerhuset"<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> år er Bornholms Regionskommune gået sammen med blandt andet </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">CRT (Center for Regional og Turismeforskning), Business Center Bornholm og Tilflytterservice, Bornholms Hospital, Region Hovedstaden, BEOF, Københavns Professionshøjskolen, BOFA, Ungdomsskolen, Bornholms Folkebiblioteker og Jobcenteret</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om at skabe eventstedet "Bornholmerhuset", som etableres i Kærnehuset på Kirkepladsen i Allinge.</span></p><p>I "Bornholmerhuset" kan Folkemødets deltagere se frem til at komme og være med i debatter og samtaler om aktuelle emner relateret til Bornholm.<br> <br>Borgmester Jacob Trøst er glad for tiltaget og siger:<br></p><p><em>"Jeg er meget glad for at kunne annoncere "Bornholmerhuset" på årets Folkemøde. Herfra kommer vi til at sætte spot på Bornholm og de muligheder og udfordringer, som er relevante for os men også for mange andre kommuner. Jeg glæder mig allerede, og det er dejligt, at "Bornholmerhuset" bliver til i et stærkt partnerskab med mange lokale aktører."<br></em></p><p><strong>Også​ et samlingspunkt for vigtige møder </strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">"</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholmerhuset" vil også være det naturlige samlingspunkt for mange af de bornholmske aktører. Samtidig vil det give partnerne i det nye tiltag en mulighed for at holde møder i ro og fred med de mange vigtige nationale og internationale aktører, som er tilstede på Folkemødet.</span></p><p><br></p>

​​

EU Valg 2024

Søndag den 9. juni går Danmark til valg og skal vælge 15 danske repræsentanter til Europa Parlamentet.

Der kan stemmes ni steder på øen og afstemningsstederne har åbent fra kl. 9.00-20.00.

Du kan også brevstemme forud for valgdagen.

Læs mere på kommunens valgside

Skoleindskrivning 2024/2025

Det er allerede nu muligt at se, hvilken skole dit barn er indskrevet på til start i 0. klasse for skoleåret 2024/2025.

Log ind med Mit-ID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Sommeraktiviteter for børn

Sommerens program med kunst- og kulturcamps for børn i alderen 9-12 år er klar.

Lokale kulturinstitutioner og kunstnere inviterer til i alt 24 camps inden for kunst, kultur og natur. 13. juni følger en række idrætsaktiviteterne sammen med DGI Bornholm.

Find program og tilmelding her

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp