Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 14 april 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14-april-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 14 april 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Terrænregulering i forbindelse med vandløbsprojekt - Aspevej 3, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af nyt udhus og lovliggørelse af eksisterende udhuse - Kattesletsvejen 3, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Opførsel af drivhus - Rømeregårdsvej 32, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>U</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>dvidelse af sommerhus - Skansevej 6A, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Op</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>førsel af udhus og overdækning - Vallevadsvej 3, 3700 Rønne,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af shelter - Åsedamsvej 18, 3760 Gudhjem,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</div><div>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Ny silo på Klinthus, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Ny-silo-på-Klinthus,-Vestermarie-.aspx Ny silo på Klinthus, Vestermarie <p>​</p><div>Ny silo på Klinthus, Vestermarie </div><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af kornsilo på Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><strong></strong></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 12. april 2021, og udløber dermed 10. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>
For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/For-annoncering-af-revurdering-af-miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars-.aspxFor-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune skal revurdere den eksisterende miljøgodkendelse til svineproduktionen på Brunsgård beliggende på <br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Brunsgård<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Hovedgårdsvejen 6,<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>720 Aakirkeby. </strong></span></li></ul></div><div><br>Revideringen foretages efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 og bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1. maj 2019.</div><div><br></div><div>Husdyrproduktionen har en §12-miljøgodkendelse fra 2018 med mere end 750 stipladser til søer. Husdyrproduktionen er derfor defineret som et IE-brug. </div><div><br></div><div>I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. </div><div><br></div><div>Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast til revurderingen, når den foreligger, skal være regionskommunen i hænde <strong>senest 26. april 2021. </strong></div><div><br></div><div>Forslag m.v. skal sendes til regionskommunen på nmf@brk.dk eller via brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </div><div><br></div><div>Resultatet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på regionskommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Tekniske problemer skaber ustabilitet i kommunens telefonomstillinghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tekniske-problemer-skaber-ustabilitet-på-kommunens-telefoner.aspxTekniske problemer skaber ustabilitet i kommunens telefonomstilling2021-04-12T22:00:00Z<p>Kontakter du kommunens telefonomstilling skal du i øjeblikket væbne dig med lidt tålmodighed, da tekniske udfordringer med telefonsystemet vanskeliggør viderestilling af opkald. Telefonsystemet er ustabilt, og borgerne kan risikere at viderestillingen af deres opkald går tabt eller bliver returneret til telefonomstillingen med det samme. Kommunen og udbyderen af telefonsystemet arbejder ihærdigt med at løse problemet, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår de tekniske udfordringer er løst. </p><p>Vi beklager den gene det måtte medføre.</p><p>Borgerservice, Bornholms Regionskommune.<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span></p>
Bliv afhængig af naturen i stedet for nikotinhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bliv-afhængig-af-naturen-ikke-af-nikotin.aspxBliv afhængig af naturen i stedet for nikotin2021-04-12T22:00:00Z<p>Chancen for at blive røgfri er op til fem gange større, hvis du får hjælp til dit rygestop, og du har nu muligheden for at kickstarte dit rygestop ved at deltage på vores rygestopkursus, som foregår i naturen. Her kombinerer vi rygestop med gåture i den smukke Bornholmske natur. </p><p>Kurset afholdes for en gruppe på 6-8 deltagere og ledes af en professionel rygestoprådgiver. Næste kursus begynder<strong> tirsdag</strong><strong> den 4. maj </strong>i tidsrummet <strong>11.00-13.00</strong> og forløber over 6 uger. Jeres fælles mødested er Hvide Hus i Hasle på Fælledvej 98, 3790 Hasle.<br></p><p>Du skal ikke være røgfri, når du starter på kurset. Der aftales en fælles stopdato sammen med rygestoprådgiveren og de andre deltagere. </p><p><strong>Nogle af de emner I vil komme omkring på kurset er:</strong> <br>Rygning og afhængighed, sundhed og velvære, motivation, identitet og følelser, forebyggelse af tilbagefald, opbakning, fremtid og håndtering.</p><p><strong>Tilmelding og praktisk information</strong><br><strong> </strong>Du tilmelder dig ved at skrive til: <a href="mailto:rygestop@brk.dk"><strong>rygestop@brk.dk</strong></a><br>Tilmeldingen lukker den <strong>27. april kl. 12.00. </strong>I mailen oplyser du dit navn og telefonnummer. Efterfølgende vil du blive ringet op af en af vores medarbejdere, som vil sikre, at du bliver tilmeldt holdet.  <br><strong> </strong><br><strong>Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge, og der er altid hjælp at hente. </strong><br>Vil du vide mere om vores tilbud, kan du altid læse mere på brk.dk/rygestop  <br></p><p>​</p>
Det kan være svært at se dethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Det-kan-være-svært-at-se-det.aspxDet kan være svært at se det2021-04-12T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et hjælper at tale om det!</span></p><div>44 % af dem, der føler sig ensomme, oplever, at andre har svært ved at tale med dem om ensomhed.</div><div><br></div><div>Selv om det er svært at tale om, så er det første skridt på vej tilbage til fællesskabet.</div><div>Ensomhed er noget vi i fællesskab kan hjælpe hinanden ud af. Ræk ud og bliv klogere på<br></div><div><br></div><div><a href="https://www.flersomhed.dk/">www.flersomhed.dk</a></div><div><br><br></div><p><br></p>
Biodiversitetspuljenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Biodiversitetspuljen.aspxBiodiversitetspuljen2021-04-08T22:00:00Z<p>​</p><div><strong>Hvad er Biodiversitetspuljen</strong></div><div>Biodiversitetspuljen er en pulje af midler, som Bornholms Regionskommune har afsat til projekter, som har til formål at skabe forbedringer for den bornholmske natur og biodiversitet. Det kan f.eks. være åbning af rørlagte vandløb, oversvømmelse af enge, oprensninger eller etableringer af søer og damme, rydning og/eller hegning af forladte græsningsløkker, m.m. Puljen har eksisteret siden 2018. <br><br></div><div><strong>Hvem kan søge</strong></div><div>Puljen er åben for ansøgninger fra private lodsejere og foreninger som kan søge om at få udført naturforbedrende projekter. </div><div>For at søge skal man blot skrive en mail til <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, som er postkassen til Center for Natur, Miljø og Fritid. Mailen med ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:</span></div><div><br></div><div><ul><li>Kontaktoplysninger (mail og telefonnummer)<br></li><li>Adresse</li><li>P<span style="background-color:transparent;color:inherit;">rojektets beliggenhed (gerne vist på kort)</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ort beskrivelse af hvad, der søges om, og hvorfor der søges</span></li></ul><div>Læs mere om puljen på <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Biodiversitet.aspx">Biodiversitet</a> siden.<br></div></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><p><br></p>
Ny kontrakt er indgået for brandslukning på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-kontrakt-er-indgået.aspxNy kontrakt er indgået for brandslukning på Bornholm2021-04-08T22:00:00Z<p><strong>Ny kontrakt for brandslukning på Bornholm er indgået med Falck Danmark A/S. <strong> Kontrakten gælder for de næste seks år.</strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2021, at indgå en ny kontrakt med Falck Danmark A/S omkring <em>"Levering af brandslukningsberedskab, redningstjenesteberedskab og miljøindsatsberedskab, til Bornholms Regionskommune". </em>Aftalen træder i kraft den 1. maj 2021. </p><p>Den nye kontrakt løber i 6seks år og med mulighed for forlængelse i 2x2 år. Kontrakten afløser to kontrakter, som udløber med udgangen af april måned 2021. Kontrakten vedrører et samlet udbud for distrikt Rønne og distrikt Nexø inkl. en samlet vagtcentralhåndtering for hele kommunen. Beredskabsstyrelsen Bornholm varetager fortsat de tilsvarende beredskabsopgaver på Nordbornholm. </p><p>Aftalen med Falck Danmark A/S er kommet i stand efter et annonceret udbud, hvor Falck Danmark A/S var eneste byder. Aftalen betyder flere nye tiltag på mandskabs- og materielsiden. I et meget positivt og løsningsorienteret forhandlingsforløb har der været stort fokus på at fastholde det høje serviceniveau for borgerne samt et fortsat stort fokus på arbejdsmiljøet for brandfolkene. Blandt andet vil der ske en udskiftning af en række køretøjer, der kommer nyt og topmoderne batteridrevet frigørelsesudstyr ligesom alle brandfolk får nye branddragter der reducerer den enkelte brandmands udsættelse for skadelige partikler under indsats. I samme forbindelse indrettes en soignerings trailer, hvor brandfolkene vil kunne klæde om under og efter større indsatser. Hertil indeholder aftalen også en uddannelsesmæssig opgradering af det faglige niveau for brandfolkene.</p>Falcks Brandchef Bendt Trustrup siger:<br><br><p><em>"Det er med stor glæde og ydmyghed, at Falck fortsat skal stå for denne vigtige samfundsopgave på Bornholm. Vi har leveret brandslukning fra stationen i Nexø siden 1972, i Rønne siden 2014, hvor Falck overtog den kommunale del af brandslukningen. Der leveres i dag en meget høj kvalitet på begge stationer. Det kan kun lade sig gøre med et godt samarbejde i det daglige, der er præget af en stor åbenhed, som skaber den nødvendige gensidige tillid - men vigtigst af alt er, vores dedikerede deltidsbrandfolk, som ofrer tid og kræfter på at løse opgaverne på alle tider af døgnet, året rundt. Det stiller store krav til deres familier og arbejdsgivere, som jeg her vil benytte lejligheden til at takke mange gange".</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>​<br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Skolestart 2021 - her skal jeres barn gå

Nu kan I se, hvor jeres kommende skolebarn skal gå i skole ...

Klik her ...

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning