VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Tillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Vassegård-vedr.-arealer.aspxTillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealer<p>​<strong>Afgørelse</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 2 til § 11-miljøgodkendelse til <br><br><strong>Vassegård, </strong><br><strong>Søndre Landevej 190, Pedersker, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby </strong><br><br>pga. ændring af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion.<br>Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på Vassegård.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 17. februar 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br><strong>Klagefristen udløber</strong> <strong>den 17. marts 2017</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. februar 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></p>
Solcelleparker på Bornholmhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcelleparker-på-Bornholm.aspxSolcelleparker på Bornholm<h3>​<strong>Har du ideer eller forslag til den kommende planlægning?</strong></h3><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong></strong> </p><p><strong>Kommunalbestyrelsens vision <br></strong>Kommunalbestyrelsen ønsker, at Bornholm i 2025 er et bæredygtigt, CO2-neutralt øsamfund, fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer. Som led i omstillingen til vedvarende energikilder har Kommunalbestyrelsen besluttet at ændre kommuneplanen, så det vil blive muligt at etablere store solcelleparker på Bornholm.<br><br></p><p><strong>Fire områder er i spil til solcelleparker</strong><br>Bornholms Regionskommune har sidst i 2016 modtaget anmodninger om at planlægge fire forskellige arealer til solcelleparker. Beliggenheden af de fire arealer er vist her, hvor arealerne størrelse i hektar også fremgår:</p><p> </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/solceller-oversigtskort.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p> </p><p><strong>To arealer til etablering af solcelleparker senest i maj 2018</strong><br>Firmaet European Energy har netop vundet et pilotudbud, som den tyske stat udskrevet. Firmaet har forudsat, at to af deres solcelleanlæg bliver opført på to bestemte arealer her på Bornholm, hvor firmaet har indgået aftale med de relevante lodsejere. For at overholde udbudsbetingelserne skal anlæggene på de to arealer være i drift senest 27. maj 2018. Udbudsbetingelserne indebærer, at der ydes økonomisk støtte til el-produktionen fra disse anlæg.<br><br></p><p><strong>To arealer til fremtidige solcelleparker</strong><br>På de to andre arealer, som henholdsvis European Energy og SE Blue Renewables har ansøgt om, har de pågældende firmaer ikke aktuelle planer om at etablere solcelleparker. De to områder ønskes imidlertid allerede nu planlagt, så der relativt hurtigt vil kunne etableres solcelleparker her, når der igen måtte opstå en situation, hvor det vil blive økonomisk interessant at etablere solcelleparker på Bornholm. <br><br></p><p><strong>Ideer og forslag er velkomne</strong><br>Inden planlægningen af arealer til solcelleparker går i gang, efterspørger Kommunalbestyrelsen ideer og forslag fra offentligheden. Indkomne idéer og forslag vil indgå som bidrag i det videre arbejde om et kommuneplantillæg for solcelleparker.</p><p>Har du ideer, forslag eller bemærkninger, som vil være relevante i den forestående planlægning, skal du – <strong>senest den 12. marts 2017 </strong>- sende dem til :<br></p><p><strong>Teknik & Miljø</strong><br><strong>Skovløkken 4</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank"><strong>tm@brk.dk</strong></a></p><p><br><strong>Planlægningsforløbet</strong><br>Planlægningsprocessen før der kan opstilles solcelleparker indeholder følgende faser:<br><br><strong>1. Idéfase</strong> – Indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden i perioden indtil 12. marts 2017. Kommunalbestyrelsen gennemgår de indkomne ideer og forslag og tager stilling til hvilke arealer, der skal planlægges for.<br><strong>2. Forslagsfase</strong> – Der udarbejdes planforslag og miljørapport for de arealer, som kommunalbestyrelsen ønsker at planlægge til <span aria-hidden="true"></span>solcelleparker. Forslag til disse planer sendes i offentlig høring i otte uger <br><strong>3. Vedtagelsesfase</strong> – Kommunalbestyrelsen gennemgår høringssvarene for de enkelte planforslag, og kan herefter vedtage planerne endeligt, eventuelt med mindre ændringer. Kommunalbestyrelsen kan også forkaste planerne.<br> <br><br> <br></p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunalbestyrelsesmøde 23. februar 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-23.-februar-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 23. februar 20172017-02-14T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 23. februar 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Ny app til indberetning af huller i vejen og andethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-app-til-indberetning-af-huller-i-vejen-og-andet.aspxNy app til indberetning af huller i vejen og andet2017-01-31T23:00:00Z<p>Hvad skal du gøre, når du opdager et hul i vejen, en kæmpe bjørneklo, hvis der er et dødt dyr på landevejen, der skal hentes eller et væltet vejskilt? Ja før skulle du huske at skrive det ned, for så igen via BRK's hjemmeside huske at indberette det. Det er der nu kommet en lettere løsning på, da Bornholms Regionskommune nu udover denne internetløsning, kan tilbyde alle øens borgere en gratis app til alle smartphones og tablets, der gør det endnu nemmere som borger at give et tip til kommunen. </p><p>Hvis du som borger oplever fejl og uregelmæssigheder på og langs vejene, kan du nu indberette dette til regionskommunen, og altså via denne app og din mobiltelefon, give regionskommunen et hurtigt tip, direkte ude på åstedet, hvor du f.eks. opdager hullet i vejen.</p><p>App'en som hedder "Borger Tip" kan hentes enten fra Google Play eller AppStore. </p><p style="text-align:center;"><img alt="BorgerTip.png" src="/Nyheder/PublishingImages/BorgerTip.png" style="margin:5px;" /></p><p style="text-align:center;">.<img src="/Nyheder/PublishingImages/BorgerTipEksempel.JPG" alt="" style="margin:5px;width:229px;" /></p><p>Indberetningen går direkte til kommunens medarbejdere, og du får besked om opfølgninger via din app eller internettet.</p><p>Nærmere vejledning finder du via "Selvbetjening" under "Giv et tip" eller i <a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Giv-et-praj.aspx">dette link</a>.</p>
Jobcenteret helt i top på erhvervsfronten https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Jobcenteret-helt-i-top-på-erhvervsfronten-.aspxJobcenteret helt i top på erhvervsfronten 2017-01-30T23:00:00Z<p>​– Bornholms Regionskommune er langt bedre end sit rygte, når man ser på samarbejdet mellem Jobcenteret og øens virksomheder. </p><p>Det fastslår arbejdsmarkedschef hos BRK Allan Westh og fortsætter:</p><p>– Som region betragtet ligger vi absolut i top, nemlig som nummer 1 <a href="#%5b1%5d">[1]</a> blandt landets regioner, når det gælder omfanget af samarbejdet mellem Jobcenteret og virksomhederne. Og hvis man ser hen over alle landets 98 kommuner, ligger vi som kommune lige nu på en 12. plads <a href="#%5b2%5d">[2]</a>. Og det er en meget flot placering her midt på vinteren, hvor vi har en begrundet forventning om, at vi i takt med forårets øgede aktivitet på arbejdsmarkedet hopper op i top 10 blandt alle landets kommuner inden for erhvervsvenlighed og samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.</p><p> </p><p>BRK kommunikerer for dårligt</p><p>Arbejdsmarkedschefens positive påmindelser kommer, mens Dansk Industri foretager de indledende manøvrer i forbindelse med organisationens årlige, lokale erhvervsklimaundersøgelse, hvor enkeltsager, fornemmelser og til tider også indgroede fordomme kan spille en ikke uvæsentlig rolle for, hvordan kommunens og jobcenterets service opleves. Den lokale formand for DI, Direktør Kenn Kjellberg hos Victor Vask A/S, var da også meget hurtigt ude i forbindelse med DI's tilfredshedsundersøgelse i 2016 og sige, at BRK i virkeligheden er langt mere erhvervsvenlig, end det afspejles i DI's undersøgelse. Men at regionskommunen ganske enkelt er alt for dårlig til at kommunikere sine fremskridt og sin ændrede og forbedrede praksis, også angående service for erhvervslivet. </p><p> </p><p>4.326 jobåbninger i 2016</p><p>Og at det går bedre på Bornholm, er uomtvisteligt, fastslår Allan Westh. Han peger på, at Jobcenteret er særdeles effektivt og strømlinet, når det gælder håndtering og opfølgning ved ledighed, ved sygefravær og i praktik- og løntilskudssager og hvad angår brancheskiftforløb for ledige. Alt dette har afgørende betydning for den direkte rekruttering af arbejdskraft til øens virksomheder, da det påvirker udbuddet af arbejdskraft.</p><p>– I 2016 har vi haft 4.326 jobåbninger på Bornholm. Det vil sige, at 4.326 personer har skiftet job eller har fået sig et job. Vi har altså færre og færre ledige, og den succes betyder, at vi samtidig kan mærke, at det bliver sværere og sværere at finde de rette medarbejdere til virksomhederne her på øen. Østersøen er i overført betydning ikke bare det rene vand, men i vores virkelighed en særdeles virkningsfuld fysisk barriere, for vi kan jo ikke bare invitere folk fra nabokommunen til lige at cykle hen over kommunegrænsen hver morgen og så gå på arbejde her hos os, konstaterer han tørt. </p><p> <br>Socialt ansvar</p><p>– Vores lokale erhvervsliv mangler i stigende grad veluddannet og faglært arbejdskraft. Så ved siden af en målrettet tilflytterindsats på mange planer må vi håbe på, at vores rigtigt gode samarbejde med øens erhvervsliv kan udvikles, så arbejdsmarkedet herovre bliver endnu mere rummeligt. Med den rette pasning og pleje vil vi gerne støtte op om at få virksomhederne til at tage endnu flere borgere ind fra kanten af arbejdsmarkedet. Et styrket socialt ansvar kan ikke mindst gavne den faglærte og veluddannede arbejdskraft i de private virksomheder og selvfølgelig også hos os i kommunen, påpeger arbejdsmarkedschefen.</p><p> </p><p>Ikke hvile på laurbærrene</p><p>– Vi har en rigtig høj og god samarbejdsgrad mellem kommunen og de bornholmske virksomheder. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Hjulene ruller hurtigere derude og dermed også hos os her på Job- og Erhvervscenteret: Vi står foran en ny sæson inden for turisme, der alene beskæftiger omkring 2.000 personer, og vi har en tydelig vækst i helårsbeskæftigelsen. Derfor er det vigtigt, at såvel kommunen som det private erhvervsliv her på øen tager et ansvar i forhold til ansættelser. Bl.a. gennem de planlagte brancheforløb, som er aftalt i en i mine øjne stadig mere tilfredsstillende gensidig forståelse mellem kommunen, Campus, arbejdsmarkedets organisationer og virksomhederne, og i forbindelse med oprettelse af flere praktikpladser og voksenlærlingeforløb og andre ordninger. I Jobcenteret står vi altid klar og parat og er gearet til at støtte sådan en proces, fastslår Allan Westh og tilføjer:</p><p>Men vi kan kun løse udfordringerne i fællesskab. </p><p> <br>Positiv påmindelse</p><p>– Vi kigger ind i og står nu hver dag reelt i den fremtid, hvor alt peger på gode muligheder for fremgang og vækst for de bornholmske virksomheder. Men vores demografi her på øen, dvs. befolkningens alderssammensætning og navnlig antallet af borgere i den arbejdsaktive alder, betyder, at vi har væsentligt færre hænder og hoveder end snart sagt alle andre steder i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får alle ledige hænder på Bornholm med nu. </p><p>– Virksomhederne og også os selv i kommunen som øens suverænt største arbejdsplads  skal derfor turde lidt mere, ansætte bredere, være lidt mere rummelige. Og for de ledige kan der være et behov for øgede kompetencer, som vi støtter dem i at opnå, og der skal være en øget parathed til at køre lidt længere eller møde lidt tidligere. Men samtidig medfører dette også et arbejde job med kollegaer og den kæmpe frihed og tilfredsstillelse det er for hver enkelt af os selv at tjene sine egne penge. </p><p> <br> <a name="[1]"></a>[1]Kilde: jobindsats.dk <br><a name="[2]"></a>[2]Kilde: jobindsats.dk </p><p> <img alt="Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/Nov-16-samarbejdsgrad.JPG" style="margin:5px;" /></p>
Turistinformation, version 2.017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Turistinformation,-version-2.017.aspxTuristinformation, version 2.0172017-01-30T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune fejrede i dag frugten af en flerårig og positiv proces om fælles udvikling, målretning og styrkelse af turismen med tilhørende erhverv her på Bornholm. </p><p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har stået fadder til den dialog og målretning, der nu efter godt tre års dialog og indsats i mange forskellige fora nu er mundet ud i, at Destination Bornholm fremover skal sikre og samle trådene i et nyt og styrket samarbejdet om øens turistinformation.  </p><p>Omdrejningspunkterne handler om styrket koordinering og samarbejde, fælles kvalitetssikring og øget professionalisme – og et godt samspil mellem såvel digital som personlig turistinformation.</p><p>Medierne var derfor inviteret til Landemærket 26 hvor repræsentanter for Destination Bornholm og kommunen stor til rådighed for interviews og kommentarer.</p><p>Specialkonsulent Niklas Dalsjø i regionskommunens udviklingsafdeling – der i de lidt mere omstændelige kommunale termer er 'Sekretariat for Uddannelse og Erhvervsudvikling under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse' på Landemærket 26 – har været kommunens tovholder og sekretær i den proces, der sikrer den kommunale forankring i og med øens nye struktur for turistinformation. </p><p>Niklas Dalsjøs arbejdsområder er erhverv og turisme, og han gav sammen med direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, uddybende oplysninger og baggrundsstof til presse og offentlighed.</p><p>Se tv2 Bornholms dækning af begivenheden <a href="http://www.tv2b.dk/?newsID=123416" target="_blank">her </a></p>
Nyt vandråd på Bornholm - 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-Vandråd-på-Bornholm---2017.aspxNyt vandråd på Bornholm - 20172017-01-25T23:00:00Z<p>​Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der giver kommunerne og lokale vandråd mulighed for at få indflydelse på planlægningen af indsatserne under vandområdeplanerne.<br><br>Som en del af Landbrugspakken skal der ske en opdatering af faglige kriterier for afgrænsning af hvilke vandløb der fremover skal indgå i statens vandområdeplaner, samt hvilke vandløb der skal udpeges som kunstige og/eller stærkt modificerede.<br><br>Formålet er at få identificeret de vandløb som er flade, smalle og gravede, eller som har et begrænset økologisk potentiale.<br></p><p>Læs mere på  borger/miljø,natur,energi/naturen/<a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm.aspx">vandråd på Bornholm -2017</a></p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Hul i vejen

Giv et tip - nu på app

Er der hul i vejen, eller dækker bevoksningen for skiltningen?

Giv os et tip via en ny app til din telefon.

Læs mere om app'en her