Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø molehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole.aspxForslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole<p><strong>Høring</strong></p><p><em>Høringsfrist 18. oktober 2021.</em></p><p><strong>Forslag til lokalplan nr. 129 nedrivning på Nexø Mole<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021, at godkende et lokalplanforslag, der muliggør nedrivning af DLG's bygninger på Nexø Mole ved Trafikhavnen i Nexø.</span></p><p>Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Dette er kun delvist muligt inden for rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. Herudover er nedrivningerne en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at det er lokalplanpligtigt. Økonomi-, Erhvervs- og <strong>Planudvalget har derfor besluttet at sende planforslaget i høring i fire uger fra den 20. september til den 18. oktober 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den 18. oktober 2021.</p><p><strong>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:<br></strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358" style="background-color:transparent;"><strong>http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358</strong></a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /></p><p>Bemærkninger kan også sendes på mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 129 </strong>til: <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 129 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen for miljøvurdering udløste ikke pligt for miljøvurdering. <strong> </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong>Afgørelse og klagevejledning KLIK HER</strong></a></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong></strong></a></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Retsvirkninger</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/LP%20129%20nexø%20mole.PNG" alt="LP 129 nexø mole.PNG" style="margin:5px;" /><br></span></p><p> </p><p><br></p>
Forslag til lokalplan for helårsboliger i otte byer på Bornholmhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-helårsboliger-i-otte-byer-på-Bornholm.aspxForslag til lokalplan for helårsboliger i otte byer på Bornholm<p><strong>Høring</strong></p><p><em>Høringsfrist 15. november 2021</em></p><p><strong>Forslag til lokalplan nr. 128 Tema lokalplan for helårsboliger i 8 byer på Bornholm</strong></p><p>Da der i disse år planlægges for og bygges boliger i de bornholmske byer, hvor der er krav om helårsanvendelse af boliger, er der derfor et aktualiseret behov for at sikre at disse boliger tages i brug til helårsanvendelse. </p><p>Bornholms Regionskommune har derfor besluttet at afløse temalokalplan nr.103 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm med en tilsvarende temalokalplan nr. 128. Baggrunden herfor er, at boligreguleringsloven blev ændret pr. 1. januar 2021. Lovændringen betyder, at krav om helårsboliganvendelse nu kan håndhæves for nybyggede boliger i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Lovændringen kan dog kun finde anvendelse i områder, der er omfattet af lokalplaner som er vedtaget efter 1. januar 2021.</p><p><strong>Der er i lokalplan nr. 128 indholdsmæssigt ingen ændringer i forhold til den gældende lokalplan nr. 103 for 8 helårsbyer på Bornholm</strong></p><p>Den nye temalokalplan nr. 128 har samme geografiske udstrækning og samme formåls- og anvendelsesbestemmelser som den hidtidige temalokalplan nr. 103.</p><p>Boliger i områder med lokalplaner, der er vedtaget før den 1. januar 2021, bliver først omfattet af krav om helårsbeboelse i boligreguleringsloven, når boligen <span style="text-decoration:underline;">har været anvendt helt eller delvist til helårsbeboelse.</span> Ændringen af boligreguleringsloven, gældende fra 1. januar 2021, betyder, at der nu kan stilles krav om, at nye boliger skal tages i brug til helårsanvendelse senest 6 uger efter ibrugtagningstilladelse er meddelt. </p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at sende planforslaget i høring i 8 uger fra den 20. september til den 15. november 2021.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den 15. november 2021.</p><p><strong>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:</strong> </p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357"><strong>http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357</strong></a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-helårsboliger-i-otte-byer-på-Bornholm/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Du kan også sende bemærkningerne til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a>.</p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 128 </strong>til:  </p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><b>Miljøscreening<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er ikke foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 128 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.</span></p><p>Lokalplan nr. 128 vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens definition af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 2. </p><p>Der er på denne baggrund hverken gennemført miljøvurdering eller screening for miljøvurderingspligt af lokalplanen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-helårsboliger-i-otte-byer-på-Bornholm/Helårslokalplan%202021.PNG" alt="Helårslokalplan 2021.PNG" style="margin:5px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><br></p>
Forslag til ny bevaringsplan for Vanghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-bevaringsplan-for-Vang.aspxForslag til ny bevaringsplan for Vang<div><br></div><div>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 15. september 2021 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr.  nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang. Inden der politisk tages endeligt stilling til planforslaget skal det jf. planloven sendes i offentlig høring. Høringen er sendt til alle der er omfattet af planerne, de umiddelbart omkringboende, borgerforeningen og kommunens faste høringsparter, der har anmodet om at se planforslag.</div><div><br></div><div>Forslag til Lokalplan nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang har primært til hensigt at bevare det historiske bymiljø. Afgrænsningen af lokalplanen har taget udgangspunkt i afgrænsningen af den gældende bevaringsplan, men er udvidet til at omfatte alle ejendomme i byzone. Udvidelsen omfatter ejendommene: Vang 36, 38 47, 49 57 og 69; Paradisvej nr. 1A, 1B, 3, 9 og 11; Vandmøllevej 1 og Finnedalsvej nr. 5. Udvidelsen skal sikre, at videreudviklingen af disse ejendomme sker under hensyntagen til det samlede historiske bymiljø. </div><div><br></div><div><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/planudvidelse%20Vang.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div> <span style="background-color:transparent;color:inherit;">   Ill 1 viser planudvidelsen.</span></div><div><br></div><div>Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. Delområderne A og B må anvendes til boligformål herunder erhverv, der kan indpasses i beboelsesområdet uden at være til gene for de omkringboende. Delområde A, hvor bevaringsbestemmelserne vil blive administreret restriktivt på baggrund af byggeansøgninger vedrørende alle ydre forhold omfatter den ældste bebyggelse nærmest kysten. Da afgræsningens formål er at bevare bymæssige helheder, indgår enkelte nyere ejendomme også i delområdet. Bygningerne i delområde B, primært beboelseshuse, spænder bredt i både byggeår og -stil. Generelt er der dog fortsat tale om et relativt velbevaret og homogent historisk bymiljø. Delområde H udgøres af Vang Havn og byens havnefront, og området må anvendes til fritidsformål (småbåds- og fritidshavn; klub- og foreningsfaciliteter m.fl. aktiviteter), samt erhverv, der kan indpasses uden at være til gene for de omkringboende. <br></div><div><br></div><div><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Delområder%20Vang.png" alt="" style="margin:5px;" /><br></div><div>Ill. 2 viser delområderne.</div><div><br></div><div><br></div><div>Den digitale udgave af forslag til Lokalplan nr. 123 for bevaring og videreudvikling af Vang kan ses via dette link: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=352" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=352</a><br><br></div><div>Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 123 skal være os i hænde <strong>senest den 15. november 2021.</strong><br> <br>Benyt venligst den orange knap "din kommentar", på det digitale site der er link til ovenfor, hvis du har bemærkninger. Høringssvar der sendes pr. post skal stiles til Bornholms Regionskommune, Plan, Skovløkken 4, 3770 Allinge.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>Midlertidige retsvirkninger</strong></div><div>Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikke</div><div>udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.</div><div>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte <span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om hidtil. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.</span></div><div><br></div><div><strong>Miljøscreening</strong></div><div>Lokalplanforslaget er omfattet af § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven/VVM). Bornholms Regionskommune har foretaget den lovpligtige screening af planforslagene og vurderet, at yderligere miljøvurdering ikke er nødvendig. Kommunens afgørelse mht. miljøscreening kan påklages indenfor 4 uger, dvs. <strong>senest den 18. oktober 2021</strong>. </div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning miljøscreening</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</div><div><br></div><div>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</div><div><br></div><div>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br></div><div><br></div><div>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.d</a>k. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</div><div><br></div><div>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr <span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </span></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></div><div><br></div><div><br></div><div>Regional Udvikling, It og Sekretariat<br><br></div><div><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Meddelelse om brud på persondatasikkerheden i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Meddelelse-om-brud-på-persondatasikkerheden-i-Bornholms-Regionskommune.aspxMeddelelse om brud på persondatasikkerheden i Bornholms Regionskommune2021-09-20T22:00:00ZBornholms Regionskommune er den 17. september 2021 blevet bekendt med, at der er sket en fejl i de af vores sikkerhedsforanstaltninger, som skal sikre, at der bliver givet korrekte adgangsrettigheder. Fejlen blev rettet samme dag, som den blev opdaget, og den blev fundet i forbindelse med et udtræk af adgangsrettigheder til brug for en årlig IT-revision.<br><br>Fejlen har medført et brud på persondatasikkerheden, da den betød, at alle med et brugerlogin i Bornholms Regionskommune i princippet har haft mulighed for at kunne tilgå nogle mapper med personoplysninger i form af navne, adresser og cpr. numre på borgere i kommunen. For at kunne tilgå mapperne ville det dog kræve kendskab til mappernes eksistens og et vist niveau af IT-teknisk viden. Det er derfor kommunens umiddelbare vurdering, at der ikke er sket en kompromittering af personoplysningerne, men da der ikke kan foretages en logning af adgangen til mapperne, kan det ikke afvises, at der kan være sket et brud.<br><br>Fejlen, med de ukorrekte adgangsrettigheder, er formentlig opstået i forbindelse med udskiftning af et system tilbage i sommeren 2019, hvor der efterfølgende ikke har været opmærksomhed på at få afgrænset brugeradgangene korrekt. <br><br>Bornholms Regionskommune har den 20. september 2021 anmeldt bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet. <br><br>Hvis du har nogle spørgsmål omkring dette, er du velkommen til at kontakte Bornholms Regionskommunes databeskyttelsesrådgiver på mail <a href="mailto:dpo@brk.dk">dpo@brk.dk</a> eller telefon 56 92 00 00.<br><br>Bornholms Regionskommune.<br><br><br>
På fredag bliver Bornholms frivillige hyldethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/På-fredag-bliver-Bornholms-frivillige-hyldet.aspxPå fredag bliver Bornholms frivillige hyldet2021-09-20T22:00:00Z<p><strong>På fredag hylder hele Danmark frivilligheden. På Bornholm sker det ved et festligt arrangement i Rønne Idrætshal.</strong></p><div>Fredag 24. september kl. 14-17 bliver der sat fokus på Bornholms frivillige, og alt det de bidrager med i vores ø-samfund. Det sker ved et festligt arrangement i Rønne Idrætshal, hvor også de to årlige priser, <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Frivillighedsprisen og </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kultur- og idrætsprisen, vil blive uddelt. Alle kan deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig.</span></div><h2><strong>Program for fredagens arrangement</strong><br></h2><div>Dagens konferencier er Joakim Tranberg, skuespiller.<br></div><div><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 14.00 Åbning ved Steffen Gerdes, formand for Frivillig Forum Bornholm.</span><br></div><div>Gæstetale ved Benedikte Lauridsen, Bornholmske Flygtningevenner.<br></div><div><br></div><div>Kl. 15.00 Frivillighedsprisen - overrækkes af udvalgsformand Bjarne H. Kirkegaard.<br></div><div><br></div><div>Kl. 16.00 Kultur- og idrætsprisen - overrækkes af udvalgsformand Erik Lund Hansen.</div><div><br></div><div>Bandet ”Promised Land” fra Kulturskolen medvirker med musikalske <span style="background-color:transparent;color:inherit;">indslag.</span></div><div><br></div><h2><strong>Deltagere i foreningsmessen - samme tid og sted</strong></h2><div><ul><li>4-KLØVER-KLYNGEN</li><li>Bornholms Legetøjs Museum</li><li>Bornholms Marineforening</li><li>Bornholms Samlere</li><li>Bornholms Slægts- og Lokalhist. Forening</li><li>Bornholms Veteran Forum</li><li>Bornholmske Flygtningevenner</li><li>Danmarks Folkekirk. Søndagsskoler/IMU</li><li>DGI Bornholm</li><li>Diabetesforeningen Bornholm</li><li>Erindringscenter Bornholm</li><li>Europabevægelsen</li><li>KFUM og KFUK Bornholm</li><li>Landsforeningen Spor Bornholm</li><li>Menighedsplejen Rønne Sogn</li><li>Multihuset Østerlars<br></li><li>Natteravnene Rønne</li><li>Rønne Vineyard<br></li><li>SIND Bornholm</li><li>Trygluft Bornholm</li><li>Ældre Sagen Bornholm</li><li>Økonomi- og Gældsrådgivningen</li></ul></div><div><strong>Arrangør: </strong>Frivillig Forum Bornholm og Bornholms Regionskommune. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Frivillig Forum Bornholm er en paraplyorganisation for alle frivillige på Bornholm, det være sig </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">enkeltpersoner, foreninger eller større, landsdækkende organisationer.</span></div><div><br></div><div>Alle har mulighed for at melde <span style="background-color:transparent;color:inherit;">sig under fanerne og blive</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> medlem, hvis ellers m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an kan tilslutte sig <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Dokumenter%20Frivillig%20Forum/Frivillighedspolitik_endelig.pdf" target="_blank">regionskommunens frivillighedspolitik</a>.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div> Se mere på <a href="/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/FFB/Sider/Frivillig-Forum-Bornholm.aspx" target="_blank"><strong>Frivillig Forum Bornholms hjemmeside</strong></a><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/Frivillig_Fredag_program%20billede.jpg" alt="Frivillig_Fredag_program billede.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><p><br></p>
Uge 38 Hygiejneuge: Vi fortsætter med fokus på at bevare de gode vaner https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Uge-38-Hygiejneuge-Vi-fortsætter-med-fokus-på-at-bevare-de-gode-vaner-.aspxUge 38 Hygiejneuge: Vi fortsætter med fokus på at bevare de gode vaner 2021-09-20T22:00:00Z<p><strong>Hygiejneugen</strong> er en landsdækkende kampagneuge, hvor Rådet for Bedre Hygiejne sætter fokus på værdien af en indsats for bedre hygiejne både i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og hvor vi ellers færdes. De gode hygiejnevaner vil nemlig hjælpe os til at bryde smitten ved smitsomme virus-sygdomme, som for eksempel influenza, og dermed holde os sunde og raske.</p><p>Hygiejneugens vigtigste tone er en glæde ved livet og hverdagen. Hygiejne handler om, at kunne hjælpe sig selv og andre til et sikkert og sundt liv. Det handler ikke kun om regler, rammer og retning – det handler også om mennesker og motivation.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Bornholm deltager i Hygiejneugen<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fagpersoner fra Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital, vil i morgen onsdag 22. september være synlige ved et event på Campus Bornholm. Her vil de sætte fokus på at bevare de gode hygiejnevaner, som vi har lært, eller fået genopfrisket, under corona-epidemien. De gode hygiejnevaner er et effektivt middel til at holde smitten fra virus-sygdomme, som for eksempel influenza, fra døren.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bornholms Regionskommune lancerede over sommeren en hygiejnekampagne, blandt andet henvendt til øens turister, om at bevare de gode vaner som gæst på øen. Dette budskab vil Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune nu samarbejde om at brede ud til øens unge, ved onsdagens event på Campus Bornholm i Rønne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>De unge vil i deres pauser kunne få en snak om blandt andet, hvorfor det er fornuftigt at blive hjemme, når man er syg, og hvorfor det fortsat er vigtigt at vaske og spritte hænder. De vil kunne deltage i en quiz som tester deres viden om netop disse gavnlige vaner.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>For yderligere information, kontakt:<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Majken Kofod Hansen, Hygiejnekonsulent Bornholms Regionskommune </span><a href="mailto:Majken.Kofod.Hansen@brk.dk" style="background-color:transparent;">Majken.Kofod.Hansen@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> telefon: 51 52 16 72.</span></p><p>Christina Munch Jensen, Hygiejnesygeplejerske Bornholms Hospital <a href="mailto:Christina.munch.jensen.01@regionh.dk">Christina.munch.jensen.01@regionh.dk</a> telefon: 38 37 14 55.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Billede%20til%20presse%20hygiejne%202021.jpg" alt="Billede til presse hygiejne 2021.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p>
Kulturugens Rønnedag: Søndagsåbent på biblioteket med seje brætspil.https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kulturugens-Rønnedag--Søndagsåbent-på-biblioteket-med-seje-brætspil.-Spildag-for-alle-------.aspxKulturugens Rønnedag: Søndagsåbent på biblioteket med seje brætspil.2021-09-20T22:00:00Z​Søndag den 26. september åbner Rønne Bibliotek i anledningen af Kulturugen fra kl. 10-14, og vi står klar med et bredt udvalg af bræt- og brikker af alle mulige slags. <br><br>Spil kan noget særligt i forhold til at skabe sjovt og spændende samvær, også med folk man måske ikke kender i forvejen. Selv om spillereglerne ligger fast på forhånd, kan alt ske, da udfaldet altid er afhængigt af held, taktik og ind i mellem også af et godt pokerfjæs!<br><br>Vi har spil, som passer til børn fra fire år, unge og voksne - og på alle niveauer.<br><br>Bibliotekets spil-bibliotekarer hjælper og vejleder. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op.<br><br>Se også bibliotekets hjemmeside <a href="http://bibliotek.brk.dk/"><strong>http://bibliotek.brk.dk</strong></a> eller <a href="https://bornholmskulturuge.dk/2021-program/spildag-med-braet-og-brikker-for-boern-unge-og-voksne/"><strong>Spildag med bræt og brikker – for børn, unge og voksne - Bornholms Kulturuge</strong></a><br><br><strong>Vi ses!</strong><br><br><br>
Bornholms folkeskoler inviterer til åbent hus for forældre til kommende skolebørnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-folkeskoler-inviterer-til-åbent-hus-for-kommende-elever-og-forældre.aspxBornholms folkeskoler inviterer til åbent hus for forældre til kommende skolebørn2021-09-16T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kære Foræld</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e til kommende skolebørn</span></p><p>De bornholmske folkeskoler vil gerne invitere jer til Åbent Hus, så I kan se, høre og opleve lidt om skolerne, selvom der går et stykke tid, inden jeres barn skal begynde i skole.<br></p><p>Ved Åbent Hus-arrangementet vil I møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO'en og lederen for Indskolingen, som fortæller om skolerne og det at gå i skole.<br></p><p>I kommer til at se indskolingens lokaler, høre om overgangen mellem dagtilbud og skole. I vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål.<br></p><p>De seks bornholmske folkeskoler glæder sig til at møde jer!<br></p><h2>Her kan du møde de forskellige skoler<br></h2><div><strong>Kongeskærskolen</strong></div><div>Strandvejen 14, Allinge, tlf: 5692 2930 Tirsdag 21. september, kl. 15:00-16.30<br></div><div><br></div><div><strong>Paradisbakkeskolen</strong></div><div>Kong Gustavsvej 10 A, Nexø tlf: 5692 3350 Mandag 11. oktober kl. 15.00-16.30<br></div><div><br></div><div><strong>Åvangsskolen</strong></div><div>Merkurvej 12, Rønne, tlf: 5692 3150 Onsdag 13. oktober, kl. 15.00-16.30<br></div><div><br></div><div><strong>Hans Rømer Skolen</strong></div><div>Skolevej 7, Aakirkeby, tlf: 5692 3400 Torsdag 14. oktober, kl 15.30-17.00<br></div><div><br></div><div><strong>Svartingedal Skole</strong><br></div><div>Kirkegade 4, Hasle, tlf: 5692 3300 Onsdag 27. oktober kl. 14.30-16.00<br></div><div><br></div><div><strong>Søndermarksskolen</strong></div><div>Smedeløkken 33 B, Rønne, tlf: 5692 3100 Tirsdag 2. november kl. 16.00-18.00<br></div><p><br><a href="/Nyheder/Documents/Invitation%20folkeskoler%20åbent%20hus%202021.pdf" target="_blank" style="background-color:transparent;"><strong>Download hele invitationen KLIK HER</strong></a><br></p><div><br><p><br></p></div>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Åbent hus hos folkeskolerne

 

I løbet af efteråret kan forældre til kommende skolebørn med skolestart 2022 besøge kommunens folkeskoler, som inviterer til åbent hus.

Læs mere
- og se datoerne KLIK HER

 Download invitationen KLIK HER