God sommerGod sommerBornholms Regionskommune ønsker alle borgere og gæster en skøn sommer. Pas godt på hinanden.1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 14. august 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14.-august-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 14. august 2020<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af hævet mile til nedsivningsanlæg - Tornbyvej 3, 3700 Rønne,</li></ul><ul><li>Etablering af sø - Tejnvej 26, 3770 Allinge,</li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>11. september 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.n</span><span style="text-decoration:underline;">a</span><span style="text-decoration:underline;">evn</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">es</span><span style="text-decoration:underline;">h</span><span style="text-decoration:underline;">us.dk</span></a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">.</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">a</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">v</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">es</span><span style="text-decoration:underline;">h</span><span style="text-decoration:underline;">us.dk</span></a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Miljøtilladelse til Langemyregård, Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Langemyregård,-Aakirkeby.aspxMiljøtilladelse til Langemyregård, Aakirkeby<p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet til svin på Langemyregård, Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby.</p><p>Tilladelsen omfatter udvidelse af soproduktion af i løbe- og drægtighedsstalden, den nye fare- og babystald og den nye poltestald. En del af det eksisterende produktionsanlæg på Langemyregård er brændt i forået 2020. Der etableres en ny bygning indeholdende henholdsvis farestald og babystald (der er meddelt tilladelse til denne i marts 2020). Løbe- og drægtighedsstaldene fortsætter uændret på nær opstaldningen af polte, der flyttes fra drægtighedsstalden til en ny poltestald. Den nye poltestald etableres i et afsnit af den delvis nedbrændte farestald. Poltene har tidligere været opstaldet i drægtighedsstalden. Den frigivne plads i drægtighedsstalden ønskes anvendt til en mindre udvidelse af produktionen.</p><p>Det samlede produktionsareal udgør 1.595 m<sup>2</sup> i det nye staldanlæg og 1.504 m<sup>2</sup> i det eksisterende anlæg – i alt 3.099 m<sup>2</sup>. </p><p>Til opbevaring af husdyrgødningen fra produktionen forefindes en eksisterende gyllebeholder. Herudover vil der blive etableret en ny gyllelagune med et overfladeareal på 1.764 m<sup>2</sup>. Lagunen vil blive etableret som et step 2. </p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 6. august 2020. </p><p>§16b-miljøtilladelse til Langemyregård kan ses i den blå boks.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 3. september 2020</span>,<strong> </strong>dvs. 4 uger fra den 6. august 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">https://naevneneshus.dk/</span></a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelser pr. 6. august 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-6-august-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 6. august 2020<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Opførsel af carport og udhus - Pluggegårdsvej 25, 3700 Rønne,</li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>3. september 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.n</span><span style="text-decoration:underline;">a</span><span style="text-decoration:underline;">evn</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">es</span><span style="text-decoration:underline;">h</span><span style="text-decoration:underline;">us.dk</span></a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">w</span><span style="text-decoration:underline;">.</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">a</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">v</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">e</span><span style="text-decoration:underline;">n</span><span style="text-decoration:underline;">es</span><span style="text-decoration:underline;">h</span><span style="text-decoration:underline;">us.dk</span></a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

BOFA forsøger sig med at indsamle tøj fra husstandehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-forsøger-sig-med-at-indsamle-tøj.aspxBOFA forsøger sig med at indsamle tøj fra husstande2020-08-13T22:00:00Z<h3>Snart kan vi bornholmere aflevere vores aflagte tøj og tekstiler til genbrug i den grønne pap- og papirspand.</h3><p> Tirsdag den 1. september 2020 begynder BOFA, Bornholms Affaldsbehandling at indsamle tøj og tekstiler ved de bornholmske husstande. I første omgang som et forsøg, der kører ca. et år frem. Vi borgere kan benytte den grønne pap/papir affaldspand til de aflagte tekstiler. Langt de fleste tekstilmaterialer kan lægges til genbrug/genanvendelse – de skal dog helst være rene og tørre. For at spare på pladsen og minimere vægten er dyner, puder og sko ikke velkomne i den grønne affaldsspand. <br><br> De indsamlede tekstiler bliver efter afhentning sorteret fra pap og papir på BOFAs genbrugscenter i Vestermarie og derefter sendt til yderligere sortering for til sidst at blive solgt i genbrugsbutikker verden over. Det tøj, der er i så dårlig stand at det ikke kan bruges igen, bliver genanvendt til blandt andet lydisolering. <br><br> Det er selvfølgelig stadig muligt at forære sit aflagte tøj til genbrugsbutikker, loppemarkeder og lignende samt aflevere det i "Tøj og tekstil" containeren på genbrugspladsen. </p><p><img alt="Tøj og tekstil piktogram.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/Tøj%20og%20tekstil%20piktogram.jpg" style="margin:5px;width:204px;" /></p><p>Piktogrammet der viser, hvor vi skal aflevere vores brugte tøj.</p>
Budget 2021: Høringssvar er klarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Budget-2021-Høringssvar-er-klar.aspxBudget 2021: Høringssvar er klar2020-08-12T22:00:00Z<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl04_label" style="display:inline;"><p>​Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog i maj, hvordan den politiske budgetproces skulle være. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for 15 mio. kr., da det er det minus, der blev skønnet at være for regionskommunens <strong>Budget 2021</strong>.<br><br>Kommunalbestyrelsen har haft spareforslagene sendt i høring og til kommentering i perioden 25. juni-12. august hos de høringsberettigede parter, kommunens hovedMEDudvalg, kommunens centre (CenterMED) og den almene offentlighed forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Dette er gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.</p><p>Svarfristen er nu udløbet, og i alt er der indkommet 32 høringssvar. <span aria-hidden="true"></span>Du kan finde de samlede høringssvar her: <a href="/Nyheder/Documents/Samlede%20høringssvar%20til%20budget%202021%20pr.%2012.%20august%202020.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Samlede høringssvar til budget 2021 pr. 12. august 2020.pdf</a></p><p>Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet, når Kommunalbestyrelsen mødes til budgetforhandlinger den 27.-28 august.</p><p>Læs mere om <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2021.aspx" target="_blank">Budget 2021 her</a></p></div>
Trafikchef for BAT stopper https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Trafikchef-for-BAT-stopper-.aspxTrafikchef for BAT stopper 2020-08-12T22:00:00Z​Efter gensidig aftale stopper samarbejdet med Trafikchef for BAT, Lars Friborg. Han fratræder med udgangen af november 2020 og er fritstillet i hele perioden.<br><br>Trafikchef Lars Friborg kom til Bornholms Regionskommune i 2018. Bornholms Regionskommune takker Lars Friborg for hans indsats i jobbet og ønsker ham held og lykke på hans videre færd.<br><br>Stillingen som ny Trafikchef vil i løbet af den nærmeste fremtid blive slået op. I tiden frem til at den nye Trafikchef er fundet, varetager Driftschef Bjarne Sjelle Freund-Poulsen funktionen som Trafikchef for BAT.<br>
Kunst- og Kulturhistorisk råd søger to nye medlemmer https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kulturråd-søger-nye-medlemmer-.aspxKunst- og Kulturhistorisk råd søger to nye medlemmer 2020-08-12T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune søger to nye medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd for perioden 1. oktober 2020 - 31. december 2021.<br> <br>Kunst- og Kulturhistorisk Råd er et kulturelt fagråd nedsat af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Rådet har primært til opgave at uddele kommunale tilskud til aktiviteter inden for kunst, kulturhistorie og naturformidling. Desuden fungerer rådet som et rådgivningsorgan for kommunalbestyrelsen og bidrager til udarbejdelsen af politikker for kulturområdet. <br><br>Rådet har ni medlemmer, som er udpeget for perioden 2018-2021. Til oktober udtræder to medlemmer. Derfor søger vi nu nye kræfter, der har lyst til at indgå i rådets arbejde frem til slutningen af 2021.<br> <br><strong>Vi søger henholdsvis:</strong></p><ul><li>En repræsentant for kunstmuseer.<br></li><li>En repræsentant for kunstnere inden for eksempelvis billedkunst, kunsthåndværk, design med videre.</li></ul><p>Alle kulturaktører, institutioner og enkeltpersoner på Bornholm inviteres til at indstille sig selv eller andre relevante personer til de ledige pladser.<br><br>Arbejdet i rådet foregår på frivillig basis, men der ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder. Rådet har tre til fire møder om året.<br> <br>På baggrund af de indkomne indstillinger vil de to nye medlemmer blive udpeget af Job,- Udviklings- og Fritidsudvalget den 25. september. Det første rådsmøde finder sted den 30. september 2020. </p><p>Du kan læse om mere om rådets formål, arbejde og sammensætning på brk.dk</p><p><br><strong>Indstil en kandidat</strong><br>Skriv en indstilling med en kort begrundelse for optagelse i rådet og send den til: kf@brk.dk eller til Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest <strong>mandag 7. september 2020</strong>.</p><p>Husk at angive dit navn og dine kontaktoplysninger samt navn og kontaktoplysninger på den person, som du indstiller.</p><p><br><strong>For yderligere oplysninger</strong><br>Kontakt Louise Krogsriis, kulturkonsulent telefon: 56 92 13 23.</p>
Gratis kursus: Lær at tackle angst og eller depressionhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-kursus-Lær-at-tackle-angst-og-eller-depression.aspxGratis kursus: Lær at tackle angst og eller depression2020-08-12T22:00:00Z<p>​Nu er der igen mulighed for at deltage i det gratis kursus LÆR AT TACKLE angst og/eller depression for unge (15-25 år).</p><p>Så er du ung og ...</p><ul><li>Føler dig nedtrykt, nervøs, træt eller Isoleret?</li><li>Vil blive bedre til at tackle dine udfordringer?</li><li>Vil møde andre, der har det ligesom dig?</li></ul><p>er kurset her måske noget for dig.</p><p>LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursus til dig, som oplever tegn på angst og/eller depression. Kurset er gratis og varer 7 uger, hvor I mødes 2,5 time én gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.</p><p>På dit hold møder du andre, der ligesom dig, oplever tegn på angst og/eller depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression. Instruktørerne har gennemført en uddannelse og er godkendt af komiteen for sundhedsoplysning til at lede kurset. </p><p>På holdet får du også redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man har symptomer på angst og/eller depression.  </p><h2><strong>Kursusstart: </strong>mandag 7.september 2020. Kurset foregår på Midtpunktet i Rønne mandage kl. 15.00-17.30.</h2><p>Kontakt koordinator Cilie Engmann på telefon 51 59 40 00 eller skriv til: Cilie.engmann@brk.dk for at høre om dette kursus er noget for dig.</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70200233.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38670000.

Bornholms Politi
Tlf. 56901448.