Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 18. juni 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-18.-juni-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 18. juni 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Genopførelse og udvidelse af sommerhus på Søndre Landevej 44, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Bålhytte på Vestermarievej 19, 3700 Rønne</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 16. juli 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Forslag til vandløbsreguleringsprojekthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-vandløbsreguleringsprojekt.aspxForslag til vandløbsreguleringsprojekt<p>​</p><p>Forslag til vandløbsreguleringsprojekt; <strong>Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby</strong></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 6. juni 2019, modtaget en ansøgning om rørlægning af en 42,8 m grøftestrækning på adressen; Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby, matrikel 65a, Aaker. Ansøgningen er indgivet af Jacob Dam Nielsen, der er ejer af ejendommen. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.  </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at rørlægge den åbne grøft, der tildels giver nogle gener i forhold til driften og desuden påvirker den økologiske tilstand i tilstødende sø negativt. Grøften leder gennem en hønsegård hvilket er problematisk, da hønsene hvirvler slam op fra bunden af grøften, lægger ekskrementer i vandet og desuden drikker heraf. En rørlægning vil derfor både bidrage til at forbedre den økologiske tilstand i søen ved at mindske tilledningen af næringsrigt slam og sikre hønsenes sundhed, ved at de ikke kan drikke vandet.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget finder du i den blå boks.<br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 16. juli 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Landzonetilladelse pr. 14. juni 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-juni-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 14. juni 2019<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Eksisterende skulpturpark på Stenløsevej 7, 3770 Allinge</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. juli 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Dagens møde i økonomiudvalget er aflyst https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Dagens-møde-i-økonomiudvalget-er-aflyst-.aspxDagens møde i økonomiudvalget er aflyst 2019-06-18T22:00:00Z<p>​<span aria-hidden="true"></span>Dagens planlagte møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget er aflyst. Det skyldes, at der af forskellige grunde er kommet så mange afbud, at udvalget ikke vil være belsutningsdygtigt. I stedet samles udvalget på mandag 24. juni kl. 18.00.<span aria-hidden="true"></span></p>
Der kan igen bades ved Boderne Strandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-kan-igen-bades-ved-Boderne-Strand.aspxDer kan igen bades ved Boderne Strand2019-06-13T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune konstaterede d. 11. juni 2019 en mindre forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Boderne Strand.<br> <br>Bornholms Regionskommune har d. 14. juni 2019 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget ved Boderne. Prøvens resultat er meget tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning ved Boderne kan derved ophæves.</p><p>Med venlig hilsen </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Folkemødets deltagere inviteres til at flytte til øenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkemødets-deltagere-inviteres-til-at-flytte-til-øen.aspxFolkemødets deltagere inviteres til at flytte til øen2019-06-13T22:00:00Z<div class="article-content"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label" style="display:inline;"><p>​Kommunes samlede tilflytterindsats er rykket ud under åben himmel på årets folkemøde for at inspirere deltagere ovre fra til at flytte til øen. Med oplysninger om øens mange jobmuligheder, boliger, daginstitioner, skoler, fritids- og kulturliv introducerer BRK medarbejdere interesserede mødedeltager til livet på Bornholm.</p><p>Både tilflytterkonsulent Rune Holm fra Business Center Bornholm og kommunens tilflytterservice fra Borgerservice er med på Folkemødet. De kan træffes i standen, "skur nr. 14" i Kampeløkken Havn. Kig gerne forbi.</p><p><img alt="IMG_3779.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/IMG_3779.jpg" style="margin:5px;width:485px;" /></p><p> <img alt="flyt til b.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/flyt%20til%20b.jpg" style="margin:5px;" /></p></div></div>
Borgmesteren åbnede folkemødet for niende ganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-åbnede-folkemødet-for-niende-gang.aspxBorgmesteren åbnede folkemødet for niende gang2019-06-12T22:00:00Z<p>​Denne formiddag bød borgmester, Winni Grosbøll velkommen til Folkemødet som i den grad har fået sat Allinge og Bornholm på Danmarkskortet og gjort os kendte i udlandet.</p><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label">​Fungerende statsminister, Lars Løkke takkede ved åbningen Winni og Bornholm for at have grebet ideen, da den i sin tid blev undfanget af Bertel Haarder. Han takkede også alle de frivillige og aktørerne på Folkemødet for at være i stand til at skabe noget så usædvanligt.<br><br>Winni Grosbøll gav udtryk for den store glæde det er, at tage imod så mange forskellige mennesker og håbede, at det kunne mærkes hos deltagerne. Hun beskrev Folkemødet som et sammensurium af mangfoldighed, diversitet, forventelige begivenheder, og helt anarkistisk opståede aktiviteter.<br><br>"Folkemødet er for alle og her respekterer vi alle holdninger også dem, der ligger fjernt fra dem, vi selv repræsenterer. Alle uenigheder er velkomne, der skal være plads til det hele", sagde borgmesteren blandt andet.</div></div><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><img alt="winni fm 2019.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/winni%20fm%202019.jpg" style="margin:5px;width:508px;" /><br><br><strong>Verdensmål, Bornholmermål og vores aktiviteter</strong><br>I år er Folkemødets tema de 17 verdensmål, og Winni Grosbøll fortalte om, hvordan vi på Bornholm har taget målene til os og i dag arbejder aktivt ud fra 8 lokale Bornholmermål.<br><br>På Folkemødet deltager flere af kommunens egne aktiviteter. Blot for at nævne nogle få, så er Jobcenteret og Borgerservice tilstede for at fortælle om, hvilke job og virksomheder vi har at tilbyde på øen og ad den vej tiltrække nye tilflyttere. BOFA præsenterer deres amtibiøse strategi "Bornholm uden affald i 2032", og Børn og Familie fortæller, om hvordan vi på Bornholm har arbejdet med projektet "De små børns Bornholm". Projektet der skal forbedre alle små børns muligheder for at få en god start på livet.</div></div>
Vil du være frivillig tovholder i SeniorNet i Rønne?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-være-frivillig-tovholder-i-Seniornet-i-Rønne.aspxVil du være frivillig tovholder i SeniorNet i Rønne?2019-06-11T22:00:00Z<p>SeniorNet har til formål at bryde enlige ældres ensomhed ved at give ældre mulighed for samvær med andre ligestillede. Som frivillig tovholder bistår man 20-25 ældre med at arrangere aktiviteterne, og man understøtter netværksdannelsen i mellem arrangementerne.</p><p>Et SeniorNet forløb varer som udgangspunkt et år med ca. én aktivitet om måneden. Aktiviteterne kan være alt fra samvær, indhold med fokus på bevægelse, sangeftermiddage og foredrag, til udflugter i nærområdet, eller hvad man sammen finder på. Det vigtigste er at deltagerne får nogle gode oplevelser med andre ligestillede.</p><p>De frivillige tovholdere  er i forløbet tæt knyttet til Dansk Folkehjælp, som gennem flere år har drevet SeniorNet rundt om i hele Danmark, og kommunens repræsentanter, som alle kan bistå med rådgivning og vejledning undervejs forløbet. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Dansk Folkehjælp for at være frivillig – alle er velkomne.</p><p><br><strong>Vil du høre mere om opgaverne som frivillig i SeniorNet, kan du møde op til et uforpligtende informationsmøde på Rønne Bibliotek mandag d. 17. juni kl. 16.00 til 18.00</strong></p><p>På informationsmødet, vil du møde:<br>• Simon Kusk Holm, Dansk Folkehjælp, projektleder, fortæller om SeniorNet og deres erfaringer <br>• Pia Ratej Hougaard, Seniorrådgiver, BRK, og projektleder for SeniorNet på Bornholm, fortæller om den lokale forankring<br>• Birgitte Eybye, frivillighedskonsulent, BRK, fortæller om frivilliges opgaver</p><p>Det er Dansk Folkehjælp og Bornholms Regionskommune, der er gået i samarbejde om at etablere et SeniorNet i Rønne.<br></p>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre målet om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.


Vil du selv sætte dig ind i emnet, kan du læse mere her