Meld dig til kommunens Jobbank - måske får vi brug for din hjælp COVID-19Meld dig til kommunens Jobbank - måske får vi brug for din hjælp COVID-19https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top, https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top1
KL_bannercoronaKL_bannercoronahttps://politi.dk/corona, https://politi.dk/corona0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Etablering af foderladehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-foderlade.aspxEtablering af foderlade<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><ul><li>Etablering af foderlade på Langemyregård, Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby</li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Klageportalen</span></a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Miljø- og Fødevareklagenævnets</span><span style="text-decoration:underline;"> hjemmeside</span></a> </p><p>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 24. april 2020.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om en udvidelse af Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 4 i Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-ønske-om-en-udvidelse-af-Grønbechs-Hotel,-Vinkelstræde-4-i-Allinge.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om en udvidelse af Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 4 i Allinge<p><strong>Høringsperiode 19. marts til 2. april 2020 </strong></p><p>Kommunen har modtaget en forespørgsel om en udvidelse af Grønbechs Hotel med en etage samt tagterrasse på Vinkelstræde 4 i Allinge. Den ønskede bebyggelse vil være på 4 etager inkl. tagterrasse. Bebyggelsen vil få en højde på ca. 10 m. Den nuværende bebyggelsesprocent er 117 ifølge BBR, og det vurderes, at udvidelsen af bygningen vil bringe bebyggelsesprocenten op mellem 130 og 150.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grønbech.png" alt="" style="margin:5px;width:305px;" /></p><p> </p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37</a> </p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br>Bemærkninger kan sendes med post, ”mrk. Indkaldelse af ideer og forslag, Grønbechs Hotel” til Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br><br><strong>Brevet skal være modtaget af kommunen senest den 2. april 2020.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>
Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalen.aspxHøring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalen<p><strong>Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved Kanondalen til havnerelaterede formål</strong></p><p>Rønne Havn A/S ønsker at anvende et areal på matrikel 320a Rønner Markjorder ved Kanondalen til oplagsplads for fx offshore-komponenter samt øvrige havnerelaterede aktiviteter. </p><p>Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.</p><p>Rønne Havn A/S har indsendt en ansøgning om projektet iht. miljøvurderingslovens § 18, stk. 1 og iht. samme bestemmelses stk. 2 oplyst, at det ønskes, at projektet skal undergå en miljøkonsekvensvurdering. </p><p>På baggrund af denne anmodning gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der vurderer, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. </p><p>Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Bornholms Regionskommune har vurderet, at planerne er obligatorisk miljøvurderingspligtige jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der skal derfor også i tilknytning til planforslagene udarbejdes en miljørapport, som beskriver planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. </p><p>Der skal således udarbejdes både en miljørapport tilknyttet planerne og en miljøkonsekvensrapport tilknyttet projektet. De to rapporter kombineres i én samlet miljøkonsekvensrapport.</p><p><strong>Afgrænsningsnotat</strong><br>Bornholms Regionskommune skal jf. miljøvurderingslovens § 11 og 23 forud for Rønne Havns udarbejdelse af den samlede miljøkonsekvensrapport afgive en udtalelse om, hvordan miljørapportens indhold skal afgrænses (hvilke dele af miljøbegrebet, der skal inddrages i miljøvurderingen, og hvilke dele, som foreslås udeladt) samt hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i rapporten.</p><p>Ifølge samme lovs § 32, st. 1, pkt. 2 og § 35, stk. 1, pkt. 2 skal kommunen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af rapportens indhold. </p><p>Bornholms Regionskommune har udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat med henblik på at afgrænse indholdet i den samlede miljøkonsekvensrapport for inddragelsen af arealet ved Kanondalen til havnerelaterede formål.</p><p><br><strong>Offentliggørelse og høringsperiode</strong><br>Udkast til afgrænsningsnotat vil blive offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> under høringer, hvor det vil være tilgængeligt fra den 19. marts 2020. Notatet sendes endvidere til berørte myndigheder, ansøger og de nærmeste omkringboende. </p><p>Bornholms Regionskommune har vurderet, at berørte myndigheder ud over kommunen selv er Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen.</p><p><strong>Fristen for at komme med bemærkninger er 14 dage fra offentliggørelsen</strong>. </p><p>Høringssvar med bemærkninger til den foreslåede afgrænsning af miljøvurderingens indhold skal sendes til Bornholms Regionskommune på mail <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller med post til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p>Bemærkninger skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 2. april 2020</strong>.</p><p>Spørgsmål kan rettes til Katrine Høst på mail <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a></p><p><strong>Videre forløb</strong><br>Bornholms Regionskommune fremsender efter høringsfristens udløb en udtalelse om afgrænsningen af emnerne i den samlede miljøkonsekvensrapport til bygherre, som på baggrund af denne afgrænsning skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten.  </p><p>Udkast til tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 25 samt den endelige miljøkonsekvensrapport sendes herefter i offentlig høring i 8 uger ved annoncering på kommunens hjemmeside. Miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, vil samtidig blive offentliggjort samme sted.<br></p><p>Venlig hilsen</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

BOFA genåbner tre genbrugspladser for private https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-genåbner-tre-genbrugspladser-for-private-.aspxBOFA genåbner tre genbrugspladser for private 2020-03-27T23:00:00Z<p>​Kommunernes Landsforening har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed ændret på anbefalingerne om genbrugspladser under Corona-krisen. Derfor genåbner tre af øens genbrugspladser for private brugere.</p><p>De tre genbrugspladser der nu genåbnes er pladserne i Rønne, Nexø og Olsker. </p><p>De nye åbningstider træder i kraft <strong>fra tirsdag den 31. marts </strong>kl. 7.00 og virker indtil videre til og med søndag den 5. april.<br><br>Åbningstider gældende til den 5. april 2020 er således:</p><ul><li>Tirsdag-fredag i uge 14 (30.3-3.4.) kl. 7.00 -17.00 </li><li>Lørdag-søndag i uge 14 (4.4-5.4.) kl 9.00 – 15.00</li></ul><p>Genbrugspladserne lukker portene kl 17.00 i hverdagene og kl. 15 i weekenden.<br>NB! På <em>mandag 30. marts</em> køres med sædvanlig nødåbning kl. 7.00 – 15.00 i Rønne og Nexø.<br><br><strong>Vær tålmodige og vis hensyn</strong><br>BOFA forventer et stort rykind, så borgere opfordres til at være tålmodige og udvise ekstra stort hensyn til personale og medborgere. Der vil være adgangskontrol ved portene, så der ikke befinder sig mere end 10 personer på genbrugspladsen af gangen. </p><p>Det vil ikke være tilladt at klunse i perioden, og borgere og erhvervsliv opfordres kraftigt til at have for-sorteret sit affald, så man hurtigt kan komme videre ud af genbrugspladsen. </p><p>Døgnåbenservicen vil forsat være lukket på alle øens genbrugspladser. </p>
Meld dig til øens corona-beredskab via kommunens Jobbankhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Giv-en-hånd-til-corona-beredskabet-meld-dig-i-jobbanken.aspxMeld dig til øens corona-beredskab via kommunens Jobbank2020-03-26T23:00:00Z<p>Med den aktuelle COVID-19 situation, står vi over for en udfordring, som kræver, at vi hjælper og støtter hinanden. Kommunen skal  sikre, at der er nok personale til at varetage pleje og omsorg af vores ældre, syge og sårbare borgere – og til at passe børnene imens de voksne går på job. Lige nu er kommunens områder dækket ind. Men der kan blive brug for ekstra hænder.</p><p>Vi opfordrer derfor dig, som vil og kan være med til at give en ekstra hånd, hvis det bliver nødvendigt. Du behøver ikke at have en sundhedsfaglig uddannelse eller pædagogisk baggrund. Vi opfordrer alle, der har lyst til at give en hånd med til at registrere sig i vores Jobbank. Det er dog ikke sikkert, at vi får brug for din hjælp. <em>Vi kontakter dig</em>, hvis behovet opstår.</p><p>Hvis man bliver en del af nødberedskabet, vil man blive lønnet. Der arbejdes i øjeblikket på at lave særlige lokalaftaler med fagforeningerne.</p><p>Der skal på forhånd lyde en stor tak til alle jer, der vil bidrage i denne særlige situation.</p><p>Meld dig til <a href="https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobApplicationDetail.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=823#top">Jobbanken via dette link</a></p>
Corona-nyt fra Bornholms Regionskommune fredag 27. martshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-nyt-fra-Bornholms-Regionskommune-fredag-27.-marts.aspxCorona-nyt fra Bornholms Regionskommune fredag 27. marts2020-03-26T23:00:00Z<p>​<strong>Offentlige ansatte skal holde restferie/fridage i perioden frem til 13. april</strong><br><strong> </strong>Tidligere i dag er arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at offentligt ansattes restferie og fridage for det igangværende ferieår, skal afvikles (med op til fem dage) af de medarbejdere, hvor det overhovedet er muligt. Det vil typisk være medarbejdere, der er hjemsendt eller ikke er beskæftiget med kritiske opgaver. Aftalen er indgået for at forhindre en ophobning af ferie/fridage og for at sikre, at medarbejderne er klar til at gå på job, når krisen er ovre. Denne aftale får naturligvis også betydning for vores kommune, hvor kommunens ledere sammen med medarbejderne vil indgå konkrete aftaler om at få afviklet restferie- og fridage i perioden frem til 13. april. Kommunens ledere har fået tilsendt et overblik over, hvor mange feriedage der ligger i puljen. Tidligere på ugen blev det også meddelt, at arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om, at de offentlige arbejdsgivere i denne periode har ret til at bede medarbejdere om, at udføre andre arbejdsopgaver end dem, de normalt udfører.<br><br><strong>Pårørende til beboere på plejecentre/hjem/bosteder får besked, hvis deres kære bliver syge</strong><br><strong> </strong>I denne periode, hvor pårørende ikke må besøge deres kære på kommunens institutioner, er det vigtigt at fortælle, at kommunens personale straks vil kontakte de pårørende, hvis de: observerer symptomer på corona, hvis beboerne bliver testet positiv med corona-virus eller, hvis de på anden vis kommer i en kritisk tilstand. Alle medarbejdere er desuden instrueret i at følge de gælder regler fra de nationale sundhedsmyndigheder - både for at undgå smitte og i tilfælde af smitte. I de kommende dage er et brev på vej ud til pårørende til beboere på kommunens institutioner, hvor det også fremgår, hvem de kan ringe og tale med, hvis de skulle være i tvivl.<br><br>K<strong>ommunen opretter Jobbank for at opbygge et corona-beredskab</strong><br><strong> </strong>Foreløbig er Danmark lukket ned til 13. april, men meget tyder på, at perioden kan blive længere. Ligesom det også forventes, at der vil kommer flere smittede. For at imødegå en eventuel situation, hvor kommunen kommer i bekneb for at have hænder til både at pleje de syge og passe børnene, imens de voksne går på job, etablerer kommunen nu en jobbank. Jobbanken er <em>både</em> for allerede ansatte i kommunen, som kan byde ind på andre jobtyper end dem, de er ansat i <em>og</em> for andre, som for eksempel har en sundhedsfaglig uddannelse, er pædagog/har erfaring som pædagogmedhjælper, SOSU-uddannet eller besidder andre kvalifikationer, som vil være relevante under corona-krisen. Lige nu handler det om at opbygge et beredskab, og det kan derfor sagtens være, at der ikke bliver brug for dem, der tilmelder sig jobbanken. Mere om Jobbanken i anden mail.<br><br><strong>Nødpasning af børn </strong><br>Det er naturligvis fortsat muligt at få nødpasset sit barn/sine børn, hvis man ikke selv har muligheden. Det gælder både for de små børn og for skolebørn op til ni år. Læs om <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Dagtilbud%200-6%20år/Sider/Dagpasning.aspx"><span style="text-decoration:underline;">nødpasning i daginstitutionerne</span></a><br> På <strong>skolerne</strong> foregår nødpasningen på: Søndermarksskolen, Paradisbakkeskolen og Heldagsskolen.<br><br><strong>Skolerne og daginstitutionerne</strong><br> Generelt går det rigtigt fint med at få den nye hverdag til at fungere på kommunens virtuelle skoler og daginstitutioner. Der lægges stor kreativitet i at sikre en kontakt mellem børn og voksne. Nogle daginstitutioner lægger for eksempel videoer ud, hvor pædagogerne læser højt for børnene eller synger sange. Mange forældre til skolebørn har i ugen også givet udtryk for, at de er godt tilfredse med kontakten mellem skole og hjem og, at undervisningen efter omstændighederne fungerer godt. Flere forældre roser via Facebook blandt andet skolelærerne for deres evne til at have kunnet omstille sig, og undervisningen, på kort tid. Kommunen har fortsat stor opmærksomhed på at holde direkte kontakt til alle børn og unge, særligt de mere udsatte.<br> <br><strong>Region Hovedstaden melder om større testkapacitet</strong><br> Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, er nu klar til at teste både patienter og personale i langt højere grad end før. I går sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen: "Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i ca. to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private."<br><br><strong>Hold dig mental sund</strong><br> Sundhedsstyrelsen er kommet med en pjece og 11 gode råd til, hvordan vi kan få en god hverdag og komme godt igennem epidemien med COVID-19. Materialerne må frit downloades, deles og printes og bruges til information om coronavirus/COVID-19. I materialet kan du læse 11 god råd til, hvordan du holder dig mentalt sund under epidemien, bl.a.</p><ul><li>Hold dig fysisk aktiv</li><li>Skab struktur i hverdagen</li><li>Hold kontakten med omverdenen</li><li>Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem</li></ul><p><a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Gode-raad-om-mental-sundhed"><span style="text-decoration:underline;">Link til materialet og alle Sundhedsstyrelsens 11 råd</span></a></p><p><strong><br>Ring til kommunens omstilling </strong><br>Der er åbent for telefonekspedition på telefon 5692 0000 i tidsrummet:<br> Mandag-onsdag: kl. 09.00 - 16.00<br> Torsdag: kl. 09.00 - 17.00<br> Fredag: kl. 09.00 - 13.00<br><br>Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.<br> Hjemmeside: <a href="https://politi.dk/corona"><span style="text-decoration:underline;"><strong>coronasmitte.dk</strong></span></a><br> Hotline <strong>70 20 02 33</strong></p><p><strong>Pressehenvendelser</strong><br><strong> </strong>Kontakt gitte.bisse.bertelsen@brk.dk mobil 40403045, der vil koordinere besvarelse.</p><p>God weekend!</p>
Vigtig opklaring: Ingen generel kritik af vores lærere og skolelederehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vigtig-opklaring-ingen-generel-kritik-af-vores-lærere-og-skoleledere.aspxVigtig opklaring: Ingen generel kritik af vores lærere og skoleledere2020-03-25T23:00:00Z<p><strong>I går fremstod det i TV 2 Bornholm som om, at Krisestaben for Bornholm var fremkommet med generelle kritikpunkter af øens lærere. Det er ikke tilfældet. Krisestaben viderebragte bekymringer og kritikpunkter fra forældre/borgere for at få skolelederne til at tage hånd om dem i en svær situation. Det er der allerede blevet gjort.</strong></p><p>Det har været fremstillet som om, at Krisestaben Bornholm havde fremsat syv generelle kritikpunkter af øens lærere og skoleledere. Det korrekte er, at Krisestaben holdt møde med Skolechef, Trine Schloss for at videregive bekymringer og kritikpunkter, som indkom allerede tidligt i corona-krisen fra forældre/borgere. Der har på intet tidspunkt været udtrykt en generel kritik eller mistillid til lærerne på Bornholm. </p><p>Formand for Krisestaben Winni Grosbøll har i går på sin Facebook skrevet følgende:</p><p>"Jeg sidder selv i krisestaben, og genkender ikke kritik fra Krisestaben, men en stor opmærksomhed på om vi rammer alle elever også de, som ikke kommer fra hjem, hvor man kan hjælpe med undervisningen, måske ikke bruger aula. Og en stor opmærksomhed på hvordan man sikrer, at børnene i en tid hvor de går hjemme for dem selv føler fællesskabet og tilknytningen til klassen."</p><p>Skolechef Trine Schloss siger:</p><p>"Det er meget ærgerligt, at det er blevet forstået som om, at der skulle være en generel utilfredshed med skoleledernes/lærernes indsats under corona-krisen – det er der ingenlunde. Der er blevet handlet hurtigt ude omkring på skolerne, og der er rigtigt meget, som er lykkedes endda rigtigt godt for os med god hjælp fra forældrene. Derfor skal der også herfra lyde en stor tak og ros til både skoleledere og lærere, som på meget kort tid har skullet omstille sig. Det er en alvorlig situation, når vores børn ikke kan komme i skole, som de plejer – og vi skal have et sikkerhedsnet, der sørger for at ingen af vores børn og familier kommer i klemme, nu hvor hverdagen er så meget anderledes. Vi har øget opmærksomheden på de sårbare punkter og er i fuld gang med at lukke eventuelle huller".</p><p>Formand for Bornholms Lærerforening, Christian Faurholdt Jeppesen er glad for, at der er kommet en opklaring af situationen, og han siger:</p><p>"Jeg er glad for at få en opklaring – jeg kunne heller ikke genkende, at der skulle være tale om en generel utilfredshed med øens skoleledere og lærere. Jeg har fået mange fornemme tilbagemeldinger, og jeg er helt klar over, hvor stor en indsats der bliver ydet ude på skolerne også i denne tid. Jeg deler dog fuldstændig indstillingen til, at vi skal være ekstra opmærksomme på, ikke at tabe nogen på gulvet i denne tid, hvor hverdagen er så anderledes. "</p><p>I øvrigt lyder der en opfordring til alle forældre til elever i folkeskolen om at tage kontakt med deres skole, hvis de oplever vanskeligheder med at få den hjemlige undervisning til at fungere.</p>
Søsætning af både i de kommunale havnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Søsætning-af-både-i-de-kommunale-havne.aspxSøsætning af både i de kommunale havne2020-03-25T23:00:00Z<p>Vores nationale myndigheder har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.</p><p>Mange bådejere henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning i lyset af forbuddet mod at samles i større grupper end 10.</p><p>Imidlertid er det bådejerne og klubberne selv, der står for bådklargøring og søsætning, men kommunen videregiver her, de råd og anbefalinger som Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion er kommet med. De lyder således:</p><p>Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.</p><p>Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: </p><ul style="list-style-type:square;"><li>Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.</li><li>Udvis særlig forsigtighed over for dem der står for selve bådhåndteringen.  </li><li>Bliv udendørs.</li><li>Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.</li><li>Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.</li></ul><p>Vær desuden opmærksom på, at havnens personale frem til den 13. april udelukkende fører det mest nødvendige tilsyn på de kommunale havne. De kan dog stadig træffes pr. telefon. </p><p>Veje, Havne og Beredskab</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE Myndighedernes fælles hotline telefon nr. 
70 20 02 33

coronasmitte.dk

 

Pressekontakt kommunen:
gitte.bisse.bertelsen@brk.dk

Mobil 40403045.

Kontakt til kommunens omstilling

Kommunens omstilling har igen almindelige telefontider

Telefonekspedition
Se åbningstider for telefonomstillingen

Husk, at spørgsmål der vedrører corona besvares af vores nationale myndigheder.

coronasmitte.dk

Hotline 70 20 02 33