Skoleindskrivning 2020/2021Skoleindskrivning 2020/2021I januar indskrives kommende skolebørn og skolerne holder åbent hus. I er velkomne.https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 21 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-21-januar-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 21 januar 2020<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Kannikegårdsvej 52B, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 18 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelser pr. 17 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-januar-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 17 januar 2020<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Matr.nr. 1ag, Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Dalevejen 17, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Udvidelse af sommerhus – Duebjergvej 4a, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>Flytning og ombygning af fritliggende bygning til skov- og landbrugsmæssige formål- Søndre Landevej 1b, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Rispebjergvejen 12, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Etablering af foderlade og silohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-foderlade-og-silo.aspxEtablering af foderlade og silo<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p><br></p><ul><li><strong>Etablering af foderlade og silo på Østergård, Risevej 6, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><br>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og <strong>udløber dermed 13. februar 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat </p>

 Nyheder

 

 

Par-kurser i 2020https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Par-kurser-i-2020.aspxPar-kurser i 20202020-01-20T23:00:00Z<p>​Center for Børn og Familie udbyder en ny serie af gratis par-kurser (PREP) i 2020.</p><p>Der er både aften- og weekendkurser.</p><p>Læs mere om, hvad PREP-kurset er, samt om tilmelding <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">her</a>.<br></p>
Kommunens tilflytterindsats fortsætter i 2020https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-tilflytterindsats-fortsætter-i-2020.aspxKommunens tilflytterindsats fortsætter i 20202020-01-19T23:00:00Z<p>I 2019 blev det på forsøgsbasis besluttet, at tilbyde alle tilflyttere til Bornholm en velkomstmappe samt mulighed for at deltage i et velkomstmøde i deres første år på Bornholm. Derfor blev alle tilflyttere i perioden fra januar 2019 til og med oktober 2019 budt velkommen med en særlig velkomsthilsen, tilbud om en tilflyttermappe og invitation til et tilflytterarrangement. Den foreløbige evaluering af sidste års indsats viser, at både tilflyttere og tilbageflyttere har budt tiltagene velkomne. Derfor har kommunen besluttet at fortsætte indsatsen i 2020.</p><p>Tilflyttere, der er kommet til øen i slutningen af 2019 eller kommer i 2020, vil derfor også snart blive budt velkommen med et brev og en åben invitation til at deltage i et tilflytterarrangement. Der er endnu ikke sat datoer på årets tilflytterarrangementer, men når de er kendte, vil tilflytterne modtage en specifik invitation via den digitale postkasse.<br></p><p><strong>Tilflyttermappen bliver opdateret og ændret</strong><br><strong> </strong>Tilflyttermappernes form er under evaluering. Derfor vil der gå et lille stykke tid, før der igen bliver udleveret mapper.  Med de nye mapper håber kommunen at kunne byde tilflytterne relevant information og tilbud, der tilgodeser flest muligt.<br></p><p><strong>Tilflyttertelefon og mail<br></strong><span style="color:inherit;background-color:transparent;">Tilflyttere til Bornholm har også fortsat mulighed for at ringe direkte via kommunens tilflyttertelefon: tlf. 56 92 10 60 og skrive til mailadressen: </span><a href="mailto:tilflytter@brk.dk" style="background-color:transparent;">tilflytter@brk.dk</a><span style="color:inherit;background-color:transparent;">. Her kan man komme med spørgsmål til livet som tilflytter på Bornholm - uanset emne.</span></p><p>Hvis man har ønsker eller kommentarer til kommunens tilflytterindsats, er man også meget velkommen til at tage kontakt.<br><br></p>
Kommunens første Junior Jobbere er trådt i arbejdstøjethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-første-Junior-Jobbere-er-trådt-i-arbejdstøjet.aspxKommunens første Junior Jobbere er trådt i arbejdstøjet2020-01-15T23:00:00Z<p><strong>I alt var der 87 kandidater til de fire opslåede Junior Job stillinger, som </strong><strong>Bornholms Regionskommune besluttede at oprette sidste år.</strong></p><p>Plejecentrene Lunden og Snorrebakken byder i disse dage velkommen til de fire unge, der endte med at besætte de attraktive stillinger som Junior Jobber. I alt havde 87 unge mellem 13-17 år søgt på de fire stillinger.</p><p>- Det var nogle flotte ansøgninger, vi modtog, og vi har været igennem en svær udvælgelsesopgave. Helt fantastisk at opleve den store interesse - vi ser frem til, hvad det kommer til at betyde for vores beboere, at vi så unge folk med på holdet, fortæller tovholderne fra de to plejecentre.</p><p>Tanken bag oprettelsen af Junior Jobbere er at skabe interesse blandt unge for en fremtidig uddannelse inden for sundhedssektoren og ikke mindst at give beboerne på plejecenteret en god oplevelse. Junior Jobbernes opgave er udelukkende at spille spil, gå ture og gøre andre hyggelige ting med de ældre, lige som de ville gøre sammen med deres egen bedstefar eller bedstemor. </p><p>Junior Job stillingerne til de unge i alderen 13 og 17 år, blev slået op i november sidste år, og viser det sig inden for det kommende år, at Junior Jobberne er en succes, er planen, at der kan ansættes Junior Jobbere på flere af øens plejecentre. </p><p>For yderligere oplysninger om Junior Jobberne, kontakt plejecenterleder Anette Løyche Greve på telefon <a href="tel:+4556924560"><span style="text-decoration:underline;">5692 4560</span></a> eller <a><span style="text-decoration:underline;">2939 9185</span></a> eller mail <a href="mailto:Anette.Greve@brk.dk">Anette.Greve@brk.dk</a></p><p> </p><p style="text-align:left;"><img alt="junior jobbere.png" src="/Nyheder/PublishingImages/junior%20jobbere.png" style="margin:5px;" /></p><p style="text-align:left;"> </p>
Asfaltudbud 2020https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Asfaltudbud-2020.aspxAsfaltudbud 20202020-01-12T23:00:00Z<p>​Udførelse af asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i Bornholms Regionskommune udbydes herved i offentlig licitation i henhold til udbudsmateriale. Kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud, som defineret i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.</p><p>Arbejdet omfatter i alt 55 entrepriser, heraf 22 slidlagsbelægninger på 6.500 tons, 2 entrepriser plet OB på 50.000 m² og 29 entrepriser med overfladebehandling på 115.000 m².</p><p>Udbudsmateriale kan hentes på <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Asfaltudbud.aspx"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/udbud</span></a> eller hos Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge fra mandag den 13. januar 2020 kl. 10. </p><p>Tilbud kan ikke afgives elektronisk men skal sendes eller afleveres til Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p>Licitationen afholdes <strong>onsdag den 4. marts 2020 kl. 13:00 </strong>i mødelokale 2A, Skovløkken 4, 3770 Allinge.</p><p>Er der spørgsmål vedr. licitationen kan Carsten Pedersen kontaktes på tlf. 56 92 22 09 eller e-mail Carsten.Pedersen@brk.dk.</p>
Åbent hus på kommunens folkeskolerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-på-kommunens-folkeskoler.aspxÅbent hus på kommunens folkeskoler2020-01-12T23:00:00Z<p><span aria-hidden="true"></span>Ved arrangementerne vil forældrene møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO og lederen af indskolingen, som fortæller om skolen og det at gå i skole. De kommer til at se indskolingens lokaler, høre om overgangen mellem dagtilbud og skole - og får mulighed for at stille spørgsmål.</p><h2>Velkommen til åbent hus på ...</h2><p><strong>Svartingedal Skole</strong><br>Kirkegade 4, Hasle, tlf. 56 92 33 00<br>Mandag 13. januar kl. 13.00-16.00</p><p><a href="https://svartingedalskole.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p> </p><p><strong>Paradisbakkeskolen</strong><br>Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 56 92 33 50<br>Onsdag 15. januar kl. 16.00-17.30</p><p><a href="https://paradisbakkeskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p> </p><p><strong>Åvangsskolen,</strong><br>Merkurvej 12, Rønne, tlf. 56 92 31 50<br>Torsdag 16. januar kl. 14.30-16.30</p><p><a href="https://aavangsskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kongeskærskolen</strong><br>Strandvejen 14, Allinge, tlf. 56 92 29 30<br>Mandag 20. januar kl. 15.00-16.00</p><p><a href="https://kongeskaerskole.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Hans Rømer Skolen</strong><br>Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 56 92 34 00<br>Tirsdag 21. januar kl. 16.00-17.00</p><p><a href="https://hansroemerskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a></p><p> </p><p><strong>Søndermarksskolen</strong><br>Smedeløkken 5, Rønne, tlf. 56 92 31 00<br>Torsdag 23. januar kl. 15.00-17.00</p><p><a href="https://soendermark.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Læs mere</font></span></a><br> </p><p><strong>Vi glæder</strong><strong> os til at møde jer.</strong></p><p><strong>De seks bornholmske folkeskoler.<span aria-hidden="true"></span></strong></p>

Skoleindskrivning 2020/2021

Så starter indskrivning af børn til børnehaveklasserne.

I kan skrive jeres barn ind i perioden 6. januar – 24. januar.