Bliv social- og sundhedsassistentelevBliv social- og sundhedsassistentelevVi søger elever til optagelse i marts - Søg herhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
VintertrafikVintertrafikLæs mere om kommunens vintertjeneste herhttps://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx1
kampagnekampagnehttps://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx, https://www.brk.dk/Borger/stofalkohol/Sider/default.aspx0
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til lokalplan nr. 091 og kommuneplantillæg nr. 11 for udvidelse af Rønne Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Planforslag-for-udvidelse-af-Rønne-Havn-med-tilhørende-VVM-redegørelse-og-miljøvurdering.aspxForslag til lokalplan nr. 091 og kommuneplantillæg nr. 11 for udvidelse af Rønne Havn<p><strong></strong> Den 22. december 2016</p><p><strong>Den 31. januar 2017 kl. 19-21 inviterer Rønne Havn og Bornholms Regionskommune interesserede til at høre om planforslaget på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne. Alle er velkomne!</strong><br> <br>Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. december 2016 at sende ovennævnte planforslag i offentlig høring til og med den 19. februar 2017. Planforslaget er lavet på foranledning af Rønne Havn A/S der ønsker at gennemføre en havneudvidelse i flere etaper frem mod 2050.</p><p>Rønne Havn er Bornholms primære forsynings- og passagerhavn, og en af øens største arbejdspladser med stor betydning for øens vækst og udvikling. Havneudvidelsen skal bane vejen for en gradvis ændring af havnens arealer og, på sigt, for en mere hensigtsmæssig opdeling af havnen i en overvejende passagerhavn mod nordvest og en mere industripræget havn mod sydvest.</p><p>Rønne Havn må allerede i dag afvise skibe der er for store til at anløbe havnen. I fremtiden ventes stadigt større skibe både til fragt og passager. Disse skibstyper har behov for mere manøvreplads i inderhavnen, større kajarealer og større vanddybder for at kunne anløbe havnen. </p><p>Havneudvidelsen forventes gennemført i flere etaper. Den første ventes i 2017-2019. Planforslaget omfatter 14,8 ha eksisterende havnearealer og 36,1 ha nye havnearealer på søterritoriet. Samlet skal anlægges ca. 1.500 m ny dækmole, ca. 510 m forkastning og ca. 7-800 m ny kajplads med en vanddybde på omkring 11 m. Indsejling til og fra den eksisterende havn vil fortsat kunne ske uafhængigt af anlægsarbejderne. </p><p>Bornholms Regionskommune og Trafik- og Byggestyrelsen ansvarer for planlægningen af havneudvidelsen på hhv. land og søterritorie. Bemærkninger til VVM-redegørelsen (vurdering af virkninger på miljøet) om forhold på søterritoriet vil derfor blive behandlet i Trafik- og Byggestyrelsen. Styrelsens høringsperiode er fra den 21. december 2016 - 15. februar 2017. Høringsmateriale kan ses på deres hjemmeside: <a href="http://www.trafikstyrelsen.dk/"><span style="text-decoration:underline;">http://www.trafikstyrelsen.dk</span></a> <br>   <br><strong>Følgende bilag indgår i sagen, og kan downloades via boksene til højre eller læses på Bornholms biblioteker: </strong></p><ul><li>Forslag til lokalplan 091 for udvidelse af Rønne Havn vedhæftet det ikke tekniske resumé, Del 1, af VVM-redegørelsen der samtidigt udgør miljøvurderingen af plangrundlaget</li><li>Forslag til kommuneplantillæg 011 for udvidelse af Rønne Havn, der har til formål at skabe overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplanforslag 091</li><li>Del 2, VVM redegørelse og miljøvurdering af plangrundlag for udvidelse af Rønne Havn </li></ul><p>En række rapporter og undersøgelser ligger til grund for miljøvurderingen af plangrundlaget og VVM-redegørelsen. De er valgt gjort tilgængelige i boksen nederst til højre.</p><p><br><strong>Indsigelsesmulighed </strong> </p><p>Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene eller i øvrigt har bemærkninger, skal det ske skriftligt til adressen <a href="mailto:tm@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">tm@brk.dk</span></a> eller til Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge.</p><p>Indsigelser og bemærkninger skal indeholde tydeligt navn og adresse på afsender og være os i hænde senest den 19. februar 2017. Bemærk at Trafik- og Byggestyrelsens høringsperiode udløber den 15. februar 2017.</p><p>Efter høringsperioden vil høringssvarende blive gennemgået og kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til de evt. reviderede planforslag.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-talen. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra dags dato.</p><p>Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-side <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.<br></p>
Lokalplan nr. 086 for husbåde i Hasle Havn er endeligt vedtagethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-nr.-086-for-husbåde-i-Hasle-Havn-er-endeligt-vedtaget.aspxLokalplan nr. 086 for husbåde i Hasle Havn er endeligt vedtaget<p>​20. januar. 2017 </p><p> </p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. januar 2017 lokalplanforslag nr. 086 for husbåde i Hasle Havn endeligt.<br>Lokalplanen muliggør etablering af op til 10 husbåde i Hasle Havn.</p><p>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses i det blå flet til højre.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra dags dato.</p><p>Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. <br>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.</p>

 Nyheder

 

 

Borgerservice og ydelser lukket mandaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgerservice-og-Ydelser-lukket-mandag.aspxBorgerservice og ydelser lukket mandag2017-01-18T23:00:00Z<p>​Borgerservice og ydelser holder lukket på mandag den 23. januar på grund af temadag.</p>
Kommunalbestyrelsesmødehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde.aspxKommunalbestyrelsesmøde2017-01-17T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde<strong> torsdag den 26. januar 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Indsatsplan - jordforureninghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Indsatsplan-----jordforurening.aspxIndsatsplan - jordforurening2017-01-15T23:00:00Z<p>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.</p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2017 og kommende år, sendes nu i høring fra den 16. januar til den 13. februar 2017. Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Teknik- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2017, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2017 formentlig bliver ca. 1,4 mio. kr.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a> </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56922065.<br></p><p> </p><p style="text-align:center;"><span aria-hidden="true"><a href="/Nyheder/Documents/Indsatser%20-%202017%20og%20frem.pdf" target="_blank">Adresseliste for de prioriterede ejendomme kan ses i dette link.</a></span></p><blockquote dir="ltr" style="text-align:center;"></blockquote><p style="text-align:center;"><br></p>
Informationsaften på 10. klasseskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Informationsaften-på-10.-klasseskolen.aspxInformationsaften på 10. klasseskolen2017-01-15T23:00:00Z<h2>10. KLASSESKOLEN - DEN SIKRE VEJ TIL UDDANNELSE!</h2><p><strong>KOM OG HØR NÆRMERE OM DE FORSKELLIGE UDDANNELSESRETNINGER! </strong></p><p>På 10. klasseskolen vil du opleve et skoleår i et dynamisk ungdoms- og uddannelsesmiljø, som bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse! </p><p>Informationsaften for interesserede elever og forældre </p><p><strong>tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00</strong> </p><p>på 10. klasseskolen, Vibegårdsvej 5, 3700 Rønne. <br></p>
Indskrivning til børnehaveklassehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Indskrivning-til-børnehaveklasse.aspxIndskrivning til børnehaveklasse2017-01-10T23:00:00Z​<p>Så er indskrivningen til børnehaveklasse 2017/2018 i gang.</p><p><strong>Indskrivningen foregår digitalt i perioden 9. januar – 30. januar 2017. </strong></p><p>Forældre til børn født i 2011 (2010) skal give kommunen besked om skoleønske via digital indskrivning. Uanset om barnet skal gå på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten eller barnet har brug for specialtilbud.</p><h2>Hvordan?</h2><p>1. <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> - på forsiden er en boks: Skoleindskrivning 2017/2018 – Log på med Nem-ID.<br>2. Udfyld felterne med alle nødvendige oplysninger vedr. dit barns indskrivning og SFO.<br>3. På sidste skærmbillede trykker du ”godkend”, hvorefter du får en kvittering.</p><p>Primo april 2017 kan du igen logge på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> – Skoleindskrivning 2017/2018 – med Nem-ID og se hvilken skole dit barn er indskrevet på.</p><p>Her på hjemmesiden kan du søge mere information omkring indskrivning til børnehaveklasse, udsættelse af skolestarten, privatskole m.m. </p><p><br>Har du yderligere spørgsmål til indskrivningen kan du kontakte Pladsanvisningen Helle Juul på telefon 56 92 30 25 eller Anette Post på telefon 56 92 30 22.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

skilt til skole

Skoleindskrivning 2017/2018

Så starter skoleindskrivning til børnehaveklasse.

Klik og log ind med NemID