Regionskommunen ønsker alle en dejlig sommerRegionskommunen ønsker alle en dejlig sommerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bevar-de-gode-vaner-og-lad-solen-skinne-p%C3%A5-%C3%B8en.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bevar-de-gode-vaner-og-lad-solen-skinne-p%C3%A5-%C3%B8en.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Vandløbsregulering - Ved Rappekær søhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering--Ved-Rappekær-sø.aspxVandløbsregulering - Ved Rappekær sø<p>​</p><div><strong>Tilladelse til vandløbsregulering: Ved Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 22. juli 2021, givet Naturstyrelsen Bornholm, tilladelse til at regulere vandløbet nedstrøms Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie. </div><div> </div><div>Tilladelsen har hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019, der omhandler vandløbsregulering, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.  </div><div><br></div><div><strong>Afgørelsen</strong></div><div>Afgørelsen ses i den blå boks. </div><div><br></div><div><strong>Klage  </strong></div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br></div><div>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 19. august 2021</strong>.<br><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div>Kontakt</div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p>
Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Projektforslag-om-vandløbsregulering-på-matr.-255,-Aaker.aspxProjektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker<p>​</p><div><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker</strong></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 25. juni 2021, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm, om lukning af et vandløb på 154 m på matrikel 255, Aaker. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger</div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Projektets formål er at nedlægge 154 m vandløb i Ekkodalen. </div><div>Vandløbet er en del af det gamle Læså forløb, som blev omlagt i efteråret 2020. Læså føres nu mod øst, hvilket har efterladt 154 m afsnøret vandløb i engen i den sydligste del af Ekkodalen. I løbet af vinteren 2020/2021 har Naturstyrelsen konstateret, at der udfældes okker i vandløbet, samt at okkeret siver ud i mosen. Strækningen ønskes derfor tildækket, for at tilbageholde vand i engen og derved forhindre okkerudfældning.</div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks.  </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Anfør J. nr. 06.02.03P19-0055 og att. Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 19. august 2021.  </strong></div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><p><br></p>
Lagune og foderlade på Tornegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lagune-og-foderlade-på-Tornegård-.aspxLagune og foderlade på Tornegård <p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 og §12 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af foderlade og lagune til ensilagesaft/restvand på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle </strong></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br></div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> <br></div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 20. juli 2021, og udløber dermed 17. august 2021.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Lad os hjælpes ad, så smittetallet ikke koger overhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lad-os-hjælpes-ad,-så-smittetallet-ikke-koger-over.aspxLad os hjælpes ad, så smittetallet ikke koger over2021-07-15T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Vores ø emmer af solskin</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>, sommervarme og feriestemning. Tiltrængt og savnet! Men de stigende smittetal lige nu</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> er en påmindelse til os alle om, at smile og blinke det bedste vi har lært hen over solbrillerne, og holde lidt i</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>gen med krammere og kindkys til dem vi ikke ser i hverdagen. </strong></span></p><div>De sidste uger er smittetallene i et ferieramt Europa krøbet støt opad – desværre også i Danmark og også på Bornholm. Flere danske virologer har udtalt, at det formentligt er de unge aldersgrupper, som endnu ikke er vaccinerede, der i øjeblikket driver epidemien. </div><div><br></div><div>Selvom det betyder få indlæggelser og ofte kun milde symptomer, når børn og unge får Corona, så kan de også blive ramt efterfølgende af senfølger som tab af lugt- og smagssans, voldsom træthed, udmattelse samt vejrtræknings og koncentrationsbesvær.  </div><div> <br></div><div><strong>Ikke sommerferie fra de gode vaner</strong></div><div>Bornholms Regionskommune vil derfor gerne minde både bornholmere og turister om at holde fast i de gode vaner med at holde afstand, vaske hænder, hoste/nyse i ærmet, blive hjemme når vi er syge og lufte jævnligt ud. Vi kan også stadig blive testet jævnligt. <br></div><div><br></div><div>På vegne af Bornholms Regionskommer, siger leder af Sygeplejen Charlotte Høffding Larsen: </div><div><br></div><div>”Vi vil som Styrelsen for Patientsikkerhed gerne minde om, at nu hvor det er sommer, ses vi i andre sociale sammenhænge, end vi gør til hverdag. For at begrænse smitten, er det derfor vigtigt, at vi holder fast i de gode vaner med at spritte af og holde afstand. Vi har heldigvis også masser af muligheder for at holde fast ved de gode testvaner i sommerferien. Ved sygehuset på Ullasvej i Rønne kan man blive PCR-testet hver dag, de mindre teststeder har åbent flere gange i løbet af ugen og vi kan også møde testbilen, når vi færdes rundt på øen i sommer”.</div><div> </div><div><strong>Her kan du blive testet</strong></div><div>Bornholms Regionskommune henviser til Region Hovedstadens oversigt <a href="https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx" target="_blank">Find nærmeste COVID-19 teststed</a>. Under ”Mindre teststeder” henvises til facebookside, hvor testbilens holdesteder i sommerlandet annonceres.<br></div><div> <br></div><div><strong>Kontakt:</strong></div><div>Leder af Sygeplejen, Charlotte Høffding Larsen, mobil: 21307916, mail: Charlotte.H.Larsen@brk.dk <br></div><p><br></p>
Kommunen sætter arealer til byggeprojekter til salg i Rønne sydhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-sætter-arealer-til-byggeprojekter-til-salg-i-Rønne-syd.aspxKommunen sætter arealer til byggeprojekter til salg i Rønne syd2021-07-14T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>B</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ornh</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>olms Regionskommune er nu klar til at sælge de første byggegrunde ved Søndre Løkker i Rønne Syd. Det drejer sig om udbud af såkaldte storparceller til byggeprojekter. Parcelhusgrunde vil blive sat til salg i 2022. </strong></span></p><div><br></div><div>Med udbuddet af byggegrunde ved Søndre Løkker i Rønne Syd imødekommer kommunen den seneste tids stigende efterspørgsel fra både borgere, investorer og ejendomsudviklere på mulighederne for at bygge helårsboliger i området. </div><div><br></div><div>Området syd for det eksisterende boligområde Løkkerne i Rønne har gennem en årrække været udlagt som boligudviklingsområde i kommuneplanen, men uden at der har været konkrete planer for arealerne. Det 4,6 hektar store område er nu inddelt i delområderne A, B og C, og der er truffet politisk beslutning om, hvordan området sættes til salg. </div><div><br></div><div><strong>Storparceller til byggeprojekter udbydes nu</strong></div><div>I første runde bliver delområderne B og C, som ligger længst fra de eksisterende boligområder, udbudt til salg som storparceller til boligudvikling. Kommunen vil vurdere tilbuddene ud fra både pris og projekt. Der foretrækkes byggeprojekter, hvor der bliver lagt vægt på:<br></div><div><br></div><div><ul><li>at understøtte visionen om, at Søndre Løkker skal være et naturnært byområde med fokus på biodiversiteten</li><li>at tilføre området nye boformer, som f.eks. bofællesskaber, sådan det kommer til udtryk i <a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Boligpolitik.aspx" target="_blank">regionskommunens boligpolitik og boligstrategi</a>. </li><li>at understøtte visionen om <a href="http://www.brightgreenisland.dk/Sider/default.aspx" target="_blank">Bright Green Island samt de 8 bornholmermål</a>.</li></ul></div><div>Udbud i storparceller betyder, at køber selv skal byggemodne arealerne. Der er ikke etableret veje, belysning, forsyningsledninger, elforsyning med mere. For arealerne er der gennemført forskellige tekniske forundersøgelser, som alle indgår i udbudsmaterialet. </div><div><br></div><div>Udbuddet løber frem til medio september 2021. </div><div><br></div><div>Købere kan byde på kun ét eller på begge delområder. Når salget er gennemført, bliver der lavet nye lokalplaner for begge områder. Denne proces forventes at være afsluttet midt i 2022.</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/21220" target="_blank"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Læs udbudsmaterialet her</span></a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. </span></div><div><br></div><div><strong>Parcelhusgrunde udbydes i 2022 </strong></div><div>Delområde A er ved at blive byggemodnet af Bornholms Regionskommune, og skal herefter sælges som parcelhusgrunde. Planlægningen er i fuld gang, og forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af byggegrundene blive sat i gang.</div><div><br></div><div><strong>Den rige natur skal bevares</strong></div><div>Søndre Løkker har i dag en rig natur. Den ønsker politikerne at bevare, selvom man nu etablerer boliger i området. I boligplanerne vil der blive taget højde for at sikre og styrke naturens biodiversitet og blandt andet sørge for levesteder for markfirbenene, der lever i området, og som man i Danmark er forpligtet til at passe på. Der vil derfor i vurderingen af købstilbuddene blive lagt vægt på, om der er indtænkt biodiversitet i byggeplanerne, ligesom kommunen selv anlægger en grøn struktur i området.</div><div><br></div><div><a href="/Nyheder/PublishingImages/Søndre%20Løkker%20delområder%20ABC.jpg" target="_blank">Se illustration over området og inddelingen A, B og C.</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>For yderligere information kan pressen kontakte:</strong><br></div><div>Ann Juul Nielsen, leder af mad- og rengøringsservice, Ann.Juul.Nielsen@brk.dk, mobil 30182199<br></div><div><br></div><div><div><strong>For yderligere information fra interesserede købere kontakt:</strong></div><div>Køb og Salg via mail på: koebogsalg@brk.dk<br></div><br></div><div><br></div><div>  <br></div><div><br><br></div><p><br></p>
Tak for bidrag til strategi for grøn mobilitethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tak-for-bidrag-til-strategi-for-grøn-mobilitet.aspxTak for bidrag til strategi for grøn mobilitet2021-07-13T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Arbejdet </strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>med Bornholms strategi for grøn mobilitet skrider godt frem, og et udkast til strategien er klar. Særligt udvalg om klima og bæredygtighed sender en stor tak til alle de bornholmere, der undervejs har bidraget med vigtige perspektiver og ideer til arbejdet.</strong></span></p><div><br></div><div>I udarbejdelsen af strategien har der været dialog med borgere, erhvervsdrivende, foreninger og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der alle har givet gode bidrag. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t gælder ikke mindst i forbindelse med </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">borgermødet, der blev afholdt i maj. På mødet diskuterede deltagerne, hvordan vi i fremtiden skal transportere os mere bæredygtigt på Bornholm. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Grønne transportvaner</strong></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Specielt da dialogen blev taget ud i mindre grupper, kom der mange perspektiver og konkrete ideer frem. Der blev talt om elbilisme, kollektiv transport og ø-kultur. Hvordan vi skaber flere grønne transportvaner blandt borgerne på Bornholm. Det var specielt udfordringer om etablering af flere ladestandere og dertilhørende placering samt bussernes køreplaner, som mange havde på sinde at tale om. Derudover blev der vendt emner som delebilsklubber, samkørsel og cyklisme, der alle handler om, hvordan vi tænker og agerer i forhold til vores transportvaner. </span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><strong>Sætter stor pris på input</strong><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Diskussionerne på borgermødet viste, at mobilitet spænder bredt. Det vil kræve en indsats fra alle bornholmere at nå målet om fossilfri transport i 2040.</span></div><div><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">and for udvalget, Caroline Meyer White, var meget tilfreds med afviklingen af bo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rgermødet og siger</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">: </span><br></div><div>”I udvalget sætter vi utrolig stor pris på de input, bornholmerne har givet. Vi håber, at den endelige strategi viser, at vi har lyttet, og at bornholmerne kan se sig selv i det videre arbejde. Det er nemlig afgørende at alle engagerer sig i omstillingen af vores transport, hvis vi skal opfylde vores fælles ambitioner om at være en reel grøn ø.”</div><div><br></div><div>Strategien for grøn mobilitet forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.<br></div><div><br></div><div><div><strong>For yderligere spørgsmål, kontakt:</strong></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">C</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ar</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">line Meyer White</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Formand for Særligt udvalg om klima og bæredygtighed</span><br></div><div>Mobil: 4076 1980<br></div><div>Mail: hojtpaastraa@gmail.com<br></div><br></div><div><br></div><p><br></p>
Der kan igen bades ved Hullehavnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-kan-igen-bades-ved-Hullehavn.aspxDer kan igen bades ved Hullehavn2021-07-11T22:00:00Z<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune konstaterede d. 7. juli 2021 en forhøjelse af indholdet af E.coli bakterier i badevandet ved Hullehavn.<br></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune har d. 12. juli 2019 modtaget resultatet af en vandprøve af badevandet udtaget ved Hullehavn. Prøvens resultat er meget tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning ved Hullehavn kan derved ophæves.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.</div><div><br><br></div><p><br></p>
080721 NY - Indkøb af 2 stk. afgift fritaget minibusser til Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/080721-NY---Indkøb-af-2-stk.-afgift-fritaget-minibusser-til-Bornholms-Regionskommune.aspx080721 NY - Indkøb af 2 stk. afgift fritaget minibusser til Bornholms Regionskommune2021-07-11T22:00:00Z<p>​<br></p><p><strong>2021/2022 - Indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse. </strong></p><p>Bornholms Regionskommune annoncerer hermed indkøb af 2 stk. afgift fritaget minibusser.</p><p>Indkøbet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Indkøbet er under tærskelværdien og vurderes at have klar grænseoverskridende interesse. Indkøbet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit IV.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Indkøbet gennemføres med en offentlig annoncering af tilbudsindhentningen, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p style="text-align:justify;">Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud", på baggrund af kriteriet "Laveste pris".</p><p>Tilbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din browser: <a href="https://permalink.mercell.com/159992453.aspx" target="_blank">https://permalink.mercell.com/159992453.aspx</a></p><p>Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.</p><p><strong>Tilbuddet skal være modtaget i Mercell, senest den 20. august 2021, kl. 12.00.</strong></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Prøv noget nyt i din sommerferie

I samarbejde med øens idrætsforeninger og kulturinstitutioner tilbyder Bornholms Regionskommune en række sommertilbud som klippeklatring, svømmedisko og forfatterskole. Tilbuddene er for børn og gratis, men kræver tilmelding. Se programmerne her og hos dgi.dk/bornholm
Idrætsaktiviteter
Kultur- og naturaktiviteter