web og fb julehilsenweb og fb julehilsen0
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-031-og-lokalplan-nr.-102-for-et-område-på-Nexø-Mole---Trafikhavnen.aspxForslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnen<p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 12. december 2018 til og med den 6. februar 2019. </p><p>Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre projektet "Nexø Mole". Kommunalbestyrelsen har også tidligere givet tilsagn til en samarbejdsaftale vedr. indretning af bibliotek og borgerservice i tilknytning til genanvendelse af DLG´s bygninger på Nexø Havn. Udover at huse BRK funktioner skal projektet bl.a. indeholde restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og lejligheder. </p><p>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 102 for Nexø Mole og kommuneplantillæg nr. 031 samt miljørapport til offentliggørelse i 8 uger.</p><p>Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til lokalplanforslag</p><p><a href="https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf</span></a> </p><p>Link til forslag til kommuneplanramme <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 102, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at skulle udarbejdes en miljørapport som er er gennemført.</p><p>Miljørapporten kan ses på nedenstående link </p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618500/Miljoerapport-NX-Mole.pdf"><span style="text-decoration:underline;">miljørapport</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618518/Afgraensninigsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">afgrænsningsnotat</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618515/Screeningsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">screeningsnotat</span></a></p><p> </p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne<br><strong>Tlf. 5692 2108 eller 5692 0000</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><strong>  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span>. </p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. februar2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br><strong> </strong>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.<strong> </strong>De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p><strong>Klage til Planklagenævnet</strong></p><p>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.</p><p>Du klager via klageportalen, som du finder via <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">virk.dk</span></a>. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.</p><p>[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.</p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/"><span style="text-decoration:underline;">Se betingelserne for at blive fritaget her</span></a>.</p><p><strong>Klagefrist</strong></p><p>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p><strong>Opsættende virkning</strong></p><p>En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.</p><p><strong>Søgsmål</strong></p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. </p><p> </p>
Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og Tejnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-aflysning-af-lokalplan-3-11-for-etablering-af-et-bogtrykkeri-på-Tejnvej-og-del-af-3-13-for-et-sommerhusområde-p.aspxForslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og Tejn<p><strong>Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 </strong><strong>for</strong> <strong>etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej</strong> <strong>og del af 3-13 for et sommerhusområde på Æbleplantagen, Allinge</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2018 at sende et forslag i høring for at ophæve den forældede lokalplan 03-11 for etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej i Allinge og den del af lokalplanen 03-13 for et sommerhusområde, som er gældende for det østligste område af matrikelnr. 369am Allinge-Sandvig markjorder. Hensigten hermed er at imødekomme en ansøgning om udstykning af matrikelnr. 369am, da planerne om at etablere et bogtrykkeri ikke er blevet realiseret. </p><p>Høringsperioden på 4 uger er fra den 12. december 2018 til og med den 9. januar 2019. </p><p>Forslaget kan ses på nedenstående link:</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310</span></a> </p><p><strong>Henvendelse skal ske til:</strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p>Ullasvej 23</p><p>3700 Rønne</p><p>Tlf. 56922107 eller 56920000</p><p>For annonceringen står Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, telefon 56 92 00 00, mail Plan@brk.dk.</p><p><strong>Indsigelsesmulighed<br></strong>Bemærkninger eller indsigelser til aflysningsforslaget skal være kommunen i hænde senest onsdag den 9. januar 2019. Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p>Indsigelser fremsendes til:</p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p>
Ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-regulering-af-grøft;-Stenløsevej-11.aspxAnsøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11<p>​</p><p><strong>Projektredegørelse for ansøgning om regulering af grøft; Stenløsevej 11, 3770 Allinge </strong></p><p>Patrick Steinlein har den 4. december 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandløb. <br><br></p><ul><li><strong>Projektets placering</strong><br>Stenløsevej 11, 3770 Allinge, matrikel 20d, Olsker. <br>Ejer: James Gerard Constable. </li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er, at fjerne en faskine og erstatte denne med et lille naturligt vandløb, som forbinder grøfter opstrøms og nedstrøms. </p><p><strong>Projektredegørelsen</strong><br>Projektredegørelsen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Myndighedsbehandling</strong><br>Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb. Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb. </p><p><strong>Høring</strong><br>Projektet vil være i offentlig høring jf. Vandløbsloven i 4 uger. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 7. januar 2019. <br></strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Folkeskolerne inviterer forældre til kommende skolebørn til åbent hushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeskolerne-inviterer-forældre-til-kommende-skolebørn-til-åbent-hus.aspxFolkeskolerne inviterer forældre til kommende skolebørn til åbent hus2018-12-17T23:00:00Z<p><strong>Kære forældre</strong></p><p>I forbindelse med skoleindskrivningen vil vi gerne invitere jer til åbent hus, så I kan se, opleve og høre lidt om skolerne.</p><p>Ved åbent hus vil I møde medarbejdere fra børnehaveklassen, SFO og lederen af indskolingen, som fortæller om skolen og det at gå i skole. I kommer til at se indskolingens lokaler, høre om overgangen mellem dagtilbud og skole - og I får mulighed for at stille spørgsmål.</p><h2>Velkommen til åbent hus i 2019</h2><p><strong>Paradisbakkeskolen</strong></p><p>Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 56 92 33 50               Tirsdag 8. januar kl. 15.00-16.30</p><p><a href="https://paradisbakkeskolen.skoleporten.dk/sp"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a> <br><br><strong><br>Åvangsskolen,</strong></p><p>Merkurvej 12, Rønne, tlf. 56 92 31 50                           Torsdag 10. januar kl. 14.30-16.30</p><p><a href="https://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a> </p><p><strong><br>Svartingedal Skole</strong></p><p>Kirkegade 4, Hasle, tlf. 56 92 33 00                              Mandag 14. januar kl. 14.00-16.00</p><p><a href="http://hasleskole.skoleporten.dk/sp"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a> </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Søndermarksskolen</strong></p><p>Smedeløkken 5, Rønne, tlf. 56 92 31 00                      Tirsdag 15. januar kl. 15.00-17.00</p><p><a href="http://www.smsk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a></p><p><br><strong>Kongeskærskolen</strong></p><p>Strandvejen 14, Allinge, tlf. 56 92 29 30                       Onsdag 16. januar kl. 13.00-15.00</p><p><a href="http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a> </p><p> <br><strong> Hans Rømer Skolen,</strong></p><p>Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 56 92 34 00                          Torsdag 17. januar kl. 15.00-16.30</p><p><a href="https://hansroemerskolen.skoleporten.dk/sp"><span style="text-decoration:underline;">Læs mere</span></a></p><p> </p><p><strong>Vi glæder</strong><strong> os til at møde jer.</strong></p><p><strong>De seks bornholmske folkeskoler.</strong></p>
Åbningstider i forbindelse med jul og nytårhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbningstider-i-forbindelse-med-jul-og-nytår.aspxÅbningstider i forbindelse med jul og nytår2018-12-17T23:00:00Z<h2>Regionskommunens administrative enheder har lukket mellem jul og nytår fra lørdag den 22. december 2018 til og med 1. januar 2019. </h2><p>Udover de administrative kontorer er der følgende ændringer i åbningstiderne ...<br></p><p><strong>BAT kundeservice, salg og hittegods</strong><br>I dagene mellem jul og nytår den 27. og 28. december, er der åbent i kundebetjening- og kontor kl. 09.00 – 13.00. </p><p>kørselskontoret har åbent kl. 08.00 – 13.00.</p><p>Lukket helligdage og weekend samt 1. januar.<br> </p><p><strong>Bornholms Biblioteker</strong><br>Der er disse ændringer i den <strong>betjente åbningstid </strong>mellem jul og nytår:</p><p><strong>Torsdag 27. december</strong><br>Gudhjem og Nexø har åbent 10.00 - 12.00, Svaneke 11.30 - 14.00, Allinge 12.00 – 14.00 og Rønne 09.30 – 16.00.</p><p><strong>Fredag 28. december</strong><br>Allinge, Nexø og Aakirkeby har åbent 10.00 – 14.00 og Rønne 09.30 – 16.00.</p><p><strong>Lørdag, den 29. december</strong><br>Rønne har åbent 09.30 – 14.00.<br><br><strong>Alle biblioteker</strong> har åbent for selvbetjening den 24., 25., 26. og 31. december 2018 og 1. januar 2019 kl. 7.00-22.00.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Bornholms Idrætsområder</strong><br>ALLE de kommunale idrætshaller er åbne hele døgnet, hvis du har brug for lidt motion oven på den fede julemad.</p><p>Gå ind på <strong>WannaSport.dk</strong> og find en ledig tid i den hal, der ligger nærmest på dig. Du booker tid og betaler samtidig via dette system.</p><p>Du kan også bruge app'en Wannasport på din mobiltelefon til at finde en ledig tid, booke den og betale for den.<br></p><p><strong>Bornholms Ø-arkiv</strong><br>Ø-arkivet har lukket fra lørdag, den 22. december til og med den 1. januar 2019.</p><p> </p><p><strong>Den kommunal Tandpleje</strong><br>Tandplejen holder lukket i juleferien følgende dage: </p><p>Fredag den 21. december fra kl. 11:00 til og med onsdag den 2. januar 2018.</p><p>Akut nødbehandling henvises til privat praksis.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Hjælpemidler</strong><br>Ekspeditionen på Ullasvej 43 i Rønne holder åbent 27. - 28. december i følgende tidsrum: </p><p>Telefontid: kl. 8.00 – 10.00. Åbningstid: kl. 10.00 – 12.00.</p><p>Der holdes lukket hele dagen den 24. og 31. december.</p><p> </p><p><strong>Kommunikationscentret</strong><br>Kommunikationscentret holder lukket fra den 21. december kl. 12.00 til den 2. januar 2018. Husk at afhente batterier.</p><p> </p><p><strong>Anmeldelse af rotter</strong><br>Den kommunale rottefænger vil køre til akutte anmeldelser i boliger den 24. og 31. december til kl. 11.45, samt d. 27. og 28. december. Fra 1. januar 2019 starter BRK en vagtordning. Derfor bliver det i weekender samt på søgne-helligdage kun de digitale anmeldelser ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, der bliver undersøgt efter gældende regler.</p><p> </p><p><strong>Sundhedsplejersker</strong><br>Sundhedsplejerskerne kan kontaktes mellem kl. 9.00 og 10.00 i hverdagene mellem jul og nytår på tlf. 56 92 40 95. Der henvises i øvrigt til Sundhedsplejerskernes telefonrådgivning på tlf. 70 22 76 23 som er åben fredag, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 17.00 og 20.00.</p>
BRK får 350.000 kr. til byfornyelse af Pederskerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-får-350.000-til-byudvikling-af-Pedersker.aspxBRK får 350.000 kr. til byfornyelse af Pedersker2018-12-11T23:00:00Z<div><strong>Bornholms Regionskommune (BRK) har i dag har fået positivt svar på sin ansøgning til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Kommunen modtager 350.000 kroner til byfornyelse af Pedersker-Sømarken.</strong></div><div><strong></strong> </div><div>Ud af i alt 91 ansøgninger har et udvalg fra Erhvervsministeriet udpeget 34 projekter som særligt perspektivrige i forhold til at fremme udviklingen i landdistrikterne og på de små øer.</div><div> </div><div>Bornholms Regionskommune er blandt de 34 kommuner og har i dag fået tilsagn om, at kommunen vil modtage 350.000 kroner til et forsøgsprojekt i Pedersker-Sømarken.<br><br>Forsøgsprojektet har til formål at igangsætte en omstilling der skal gøre Pedersker-Sømarken til et bæredygtigt lokalsamfund. Det skal ske ved at lave et såkaldt Living-lab (lokalt samfundslaboratorium) og gennemføre en række initiativer der er baseret på tre økonomiske drivkrafter: den kooperative økonomi; oplevelsesøkonomien og den cirkulære økonomi.<br><br>BRK ønsker at folde projektet, der har fokus på genanvendelse i cirkulære systemer og genbrugs- og delesystemer, ud så det kommer til at omfatte flere dele af lokalsamfundet. Herunder også blive synliggjort i byrum og blive en integreret del af det lokale mødested med Pedersker Brugsforening som omdrejningspunkt. <br></div>
Campus hædret som Årets Byggerihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Campus-hædret-som-Årets-Byggeri.aspxCampus hædret som Årets Byggeri2018-12-09T23:00:00Z<p>​<strong>Byggebranchen har kåret Campus Bornholm som Årets Byggeri 2018 i en prestigefuld, national konkurrence. Uddannelsesinstitutionen har vundet prisen i en åben kategori.</strong></p><p>Over 50 forskellige byggerier var nomineret til prisen som Årets Byggeri 2018 i de tre kategorier Bolig, Åben og Erhverv. Men det blev Bornholms nye Campus, der løb med prisen i den nationale konkurrence i kategorien; Åben.</p><p>I følge Tidende lagde dommerne blandt andet vægt på, at Campus Bornholm samler gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser under samme tag. I begundelsen for valget lyder det:<br><br>"Campus Bornholm skaber ligeværd blandt de unge i deres valg af uddannelse. På Campus samles alle øens uddannelser efter folkeskolen, og skolen er således et tiltrængt opgør med den udbredte praksis at adskille de unge i boglige og faglærte uddannelser. Med fine, gennemtænkte og fælles rammer viser vi de unge og deres forældre, at vi som samfund værdsætter alle lige højt uanset hvilken uddannelse og fremtidig jobfunktion, de vælger. Det har Danmark og dets unge brug for – og fællesskabet på Bornholm vil styrkes."<br><br>Dommerkomiteen består af repræsentanter fra byggeriets førende aktører. Prisen overrækkes på Campus onsdag 12. december klokken 15.00. </p>
Borgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitikhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgere-inviteres-til-at-komme-med-input-til-en-folkesundhedspolitik.aspxBorgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitik2018-12-05T23:00:00Z<p>Bornholm skal have en ny sundhedspolitik, der vedkommer alle borgere på øen. Derfor er der heller ikke bare tale om, at Bornholm skal have en sundhedspolitik, men en FOLKEsundhedspolitik.<br><br>Ønsket kommer fra politikerne, og håbet er, at kunne lancere en folkesundhedspolitik der kan forebygge sygdomme og fremme sundhed hos alle bornholmere - og dermed også skabe større social lighed i borgernes sundhed.  </p><p>Chef for kommunens Center for Sundhed, Trine Dorow siger:</p><p>"Det er godt set af politikerne. Trivsel og sundhed er et anliggende for os alle sammen og skal ses i et bredt perspektiv. Vi er nødt til at involvere alle, hvis det skal lykkedes os at vende den dårlige sundhedsprofil vi desværre har på Bornholm. Vores ønske er, at vi kan ende op med en folkesundhedspolitik, som afspejler bornholmerne og kommer ud og lever i virkeligheden og dagligdagen – den skal ikke ligge og samle støv i en skuffe i kommunen."</p><h2>Kom til samtalesalon</h2><p>For at involvere bornholmerne i tilblivelse af folkesundhedspolitikken inviterer Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed til en samtalesalon med temaet "Hvad er et godt liv for dig" i begyndelsen af det nye år. Ved mindre borde vil en vært invitere deltagerne til en samtale om sundhed og trivsel. Der vil blive serveret et let, gratis måltid mad ved arrangementet, som finder sted torsdag 17. januar kl. 16.30-19.30 i Aakirkebyhallerne. Alle er velkomne, men tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Også kommunalbestyrelsens medlemmer og repræsentanter fra en række relevante organisationer vil blive inviteret.   </p><p>Center for Sundhed håber på, at mange forskellige bornholmere vil deltage.</p><p>"Det er vigtigt for udvikling og forankring af den kommende folkesundhedspolitik, at vi får inddraget mange forskellige gruppers forståelse og syn på sundhed – det gælder såvel den borgere med et udsat helbred, børnefamilien som arbejdsgiveren," siger Trine Dorow.</p><p>Inputtet fra samtalesalonen vil blive taget med i den øvrige proces hen imod en endelig folkesundhedspolitik, som man forventer, at kommunalbestyrelsen vil beslutte inden sommerferien 2019.</p><p><img alt="sundhednydato.PNG" src="/Nyheder/PublishingImages/sundhednydato.PNG" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><p><a title="Plakat samtalesalon om sundhed" href="/Nyheder/Documents/Plakat%20BRK-sundhed%20december%202018NY.pdf" target="_blank">Invitation til download</a></p><p> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her