Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Tilladelse til vandløbsregulering ved Åremyr, matr. 195i, Vestermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-ved-Åremyr,-matr.-195i,-Vestermarie.aspxTilladelse til vandløbsregulering ved Åremyr, matr. 195i, Vestermarie<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at opstemningsanlægget ved Åremyr kan renoveres og forbedres som ansøgt af Naturstyrelsen. </p><p>Tilladelsen er givet i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 (vandløbsregulering), § 48 (ændring af opstemningsanlæg) samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p><strong>Klage </strong> <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Klageportalen i Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>10. november 2020</strong>. <br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Afgørelse om reduktion af et interesseområde for kaolin ved Snorrebakken https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-reduktion-af-et-interesseområde-for-kaolin-ved-Snorrebakken-.aspxAfgørelse om reduktion af et interesseområde for kaolin ved Snorrebakken <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om reduktion af et råstofinteresseområde for kaolin ved Snorrebakken. Dette for at muliggøre en udpegning af fem nye erhvervsområder i forslag til Kommuneplan 2020. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til råstofloven § 5a, stk. 2, jf. § 3. Afgørelsen samt bilag med høringssvar kan ses her på siden.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 10. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. råstofloven § 13, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 26. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Vedtagelse af lokalplan for et bolig- og sommerhusområde i Vang https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vedtagelse-af-lokalplan-for-et-bolig--og-sommerhusområde-i-Vang-.aspxVedtagelse af lokalplan for et bolig- og sommerhusområde i Vang <p>​</p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog 9. september 2020 lokalplan nr. 114 for et bolig- og sommerhusområde i Vang. <br> <br>Lokalplanen omfatter et areal i udkanten af Vang, der vil kunne rumme ni byggegrunde til boliger uden bopælspligt beliggende i byzone samt to byggegrunde til sommerhuse beliggende i sommerhusområde.<br><br>På baggrund af den offentlige høring af forslaget til lokalplan er der foretaget enkelte mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan.  Ændringerne drejer sig om præciseringer af bygningernes udseende og størrelse. <br><br>Lokalplanen kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:plan@brk.dk" target="_blank">plan@brk.dk</a></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Of. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.<br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br><br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.</p><p> <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at <br>afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Kommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-er-nede-onsdag-fra-kl.-15.00-grundet-opdateringer.aspxKommunens hjemmeside er nede onsdag fra kl. 15.00 grundet opdateringer2020-10-18T22:00:00Z<p>​På onsdag den 21. oktober vil kommunens hjemmeside være nede fra kl. 15.00, da der skal gennemføres opdateringer på siden. brk.dk vil derfor kunne opleves som ustabilt/utilgængeligt - opdateringerne vil formentlig vare resten af dagen. Vi beklager de gener, det vil medføre.</p>
Bornholm er med i landsdækkende undersøgelse af vores bevægelsesvanerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-er-del-af-landsdækkende-undersøgelse-af-vores-bevægelsesvaner.aspxBornholm er med i landsdækkende undersøgelse af vores bevægelsesvaner2020-10-18T22:00:00Z<p>Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet <em>Danmark i Bevægelse</em> sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner. Det sker over hele landet - og også her i Bornholms Regionskommune. I alt har 400.000 danskere i dag modtaget et spørgeskema, hvis svar skal gøre forskerne og kommunerne klogere på, hvad der afgør, om vi bevæger os eller ej. </p><p>For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden en naturlig del af hverdagen. Se bare i vores skove eller langs øens strande på en solrig efterårsdag, her er der rigtig mange, som går ture, er ude og løbe eller kører mountainbike. </p><p>Nogle bevæger sig mest for sundhedens skyld andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med, hvis man for eksempel er flere, der går til fodbold, gymnastik eller fitness sammen. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.</p><p><strong>Bornholm deltager i landsdækkende forskningsprojekt</strong><br>Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med blandt andet Bornholms Regionskommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv. For at finde svarene modtager cirka hver tiende (over 15 år), som er bosiddende i Bornholms Regionskommune, i dag et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet Danmark i Bevægelse. For forskningens skyld er det super vigtigt, at alle besvarer spørgeskemaet. Og er man en af de, der får skemaet tilsendt, har man samtidig mulighed for at vinde 10.000 kr. - hvis man altså svarer. </p><p>Formanden for kommunens Job, - Udvikling - og Fritidsudvalg Erik Lund Hansen understreger vigtigheden af, at vi også på Bornholm deltager i undersøgelsen, han siger:</p><p><em>"Vi har brug for viden om, hvordan vi lige netop her i vores kommune kan skabe bedre muligheder for vores borgere, så vi kan være mere fysisk aktive. Skal vi for eksempel prioritere grønne områder højere, måske med toiletter og bænke? Kan idrætshallerne blive brugt af flere? Hvordan får vi mest ud af vores partnerskabsaftaler med DGI og DBU? Hvordan skal vi prioritere samarbejdet med idrætsforeningerne? Og hvad kan vi ellers gøre for at flere kommer i gang? Det håber vi at få nogle svar på gennem undersøgelsen." </em></p><p><strong>Kort om Danmark i Bevægelse </strong><br>Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. 400.000 voksne danskere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks. Hver kommune modtager en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område. Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universite</p><p>t, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr. </p><p>Projektets hjemmeside <a href="http://www.danmarkibevægelse.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><strong>www.danmarkibevægelse.dk</strong></span></a></p>
Omkørsel - Helligdomsvej spærreshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Trafikomlægning-Helligdomsvej-.aspxOmkørsel - Helligdomsvej spærres2020-10-13T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune udfører i det kommende halve år reparationsarbejder på Stevelen bro på Helligdomsvej.</p><p>I forbindelse med broarbejdet spærres for al gennemkørende trafik ved broen i perioden fra den <strong>19. oktober 2020 til den 1. april 2021</strong>.</p><p>Trafikken henvises til at køre ad Gudhjemvej – Sigtevej – Røbrovej – Klemenskervej.</p><p>De mindre veje indenfor området vil være åbne for den lokale trafik.</p><p>Omkørselsvejen opgraderes i perioden til vinterklasse A med præventiv glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 18. </p><p><span aria-hidden="true"></span>Helligdomsvej ændres fra vinterklasse A til vinterklasse B i samme periode.</p><p>Du kan læse mere om regulativet på linket: "<a href="/Borger/Havneogveje/Veje/Sider/Vinter.aspx" target="_blank">vinter</a>". </p><p>Stevelen Bro er opført ca. 1955 og broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektive drænsystemer. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige brofundament.</p><p>For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes og fundamenter understøbes. I samme forbindelse etableres ny fugtisolering på beton buebroens overside. Den gamle fugtisolering er nedbrudt og skal også fornyes, da  armeringen i betonen ellers vil ruste og broens bæreevne forringes og ikke kunne bære den nuværende belastning.</p><p>Kantsten rykkes ved genopbygning af kørebanen, så cykelkantbane får samme bredde på 1,5 meter, som den nyetablerede cykelkantbane på den resterende strækning af Helligdomsvej.</p>
Kommunen sælger ud af sine grundehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-sælger-ud-af-sine-grunde.aspxKommunen sælger ud af sine grunde2020-10-08T22:00:00Z<p><strong>Går du, din familie eller venner med en drøm om at bygge eget hus, så har kommunen i øjeblikket en række udstykkede grunde til salg. Muligheden gælder selvfølgelig også for tilflyttere, der måske kan have svært ved at finde drømmehuset i øjeblikket, hvor der er fart på hussalgene på øen.</strong></p><p>I øjeblikket er der fart på salget af både fritidshuse og almindelige boliger på Bornholm. Derfor gør kommunen opmærksom på, at der også er andre veje til at få en bolig på Bornholm; man kan købe en grund og bygge selv. Og går man med iværksætterdrømme, er der også erhvervsgrunde til salg.<br> <br>Lige nu ligger der lidt over 30 grunde til salg på kommunens hjemmeside, som er placeret rundt på øen og kan anvendes til at bygge helårs privatboliger på, og i alt er der 14 erhvervsgrunde til salg. Tidligere har man skullet kende til øens lokalplaner for at se præcis, hvor grundene lå, men nu er det blevet mere tilgængeligt og synligt at orientere sig om, hvor grundene ligger via kommunens hjemmeside.<br> <br><strong><em>Hva' koster den?</em></strong> Det fremgår ikke på hjemmesiden, hvad priserne på den enkelte grund er, da der kan være mange konkrete forhold, og forbehold, der skal tages i betragtning ved et salg. Desuden bevæger markedet sig hele tiden og dermed også ejendomsvurderingen. Så hvis man finder en eller flere grunde, som man er særligt interesseret i, kan man i stedet kontakte kommunen og få yderligere informationer – herunder også en aktuel prisvurdering. Kommunens byggeafdeling stiller sig også til rådighed med vurderinger af konkrete byggeprojekter i relation til de udbudte grunde.</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/"><span style="text-decoration:underline;">Her ligger kommunens grunde der er til salg</span></a></p><p>(<a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/</span></a>)</p><p><strong>Yderligere informationer:</strong><br><strong> </strong>Ejendomme og drift, Ann Juul Nielsen<br> Ann.Juul.Nielsen@brk.dk<br> Mobil 30 18 21 99.</p>
Frem til 4. november kan der søges økonomisk støtte til frivillige sociale foreningerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Frem-til-4.-novemvember-kan-der-søges-økonomisk-støtte-til-frivillige-sociale-foreninger.aspxFrem til 4. november kan der søges økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger2020-10-06T22:00:00Z<p><strong>Er du med i en frivillig social forening, eller ved at starte en op, skal du vide, at det frem til den 4. november i år er muligt at søge om offentligt tilskud til for eksempel foreningens drift, kurser og aktiviteter. Pengene kommer fra den særlige paragraf 18-pulje.</strong></p><p>Formålet med den såkaldte § 18-pulje er at styrke, støtte og fremme det frivillige sociale engagement på Bornholm, som har en stor betydning for rigtig mange mennesker. Både for de der er aktive i selve foreningsarbejdet, og dem som foreningernes aktiviteter kommer til gode. Typisk er det foreninger, hvor frivillige bidrager til øget velfærd og omsorg og/eller bidrager til at løse velfærdsopgaver. Det kan for eksempel være gennem at drive væresteder, selvhjælpsgrupper eller sociale caféer.</p><p>Ud over de sædvanlige udgifter er det nu også muligt at søge midler til Corona-relaterede udgifter. For eksempel køb af digitale platforme, som flere foreninger har opdaget er en god måde at holde kontakten til bestyrelsen og medlemmer i foreningen, når det kniber med at kunne mødes fysisk.</p><p>Retningslinjerne for at kunne søge<strong> </strong>og selve ansøgningsskemaet til § 18 midlerne, finder man her på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Frivilligt-socialt-arbejde.aspx"><span style="text-decoration:underline;">kommunens hjemmeside klik her</span></a></p><p>Er der spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til ansøgningerne kan kommunens frivillighedskonsulent kontaktes: Birgitte Eybye mobil: 30 18 22 73 mail: birgitte.eybye@brk.dk</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Søg legater for værdigt trængende

Frem til 30. oktober kan der søges om legater for værdigt trængende.
Ansøgningsskema kan indsendes elektronisk og ligger her du kan også få det udleveret i trykt form ved henvendelse i Borgerservice i Rønne, Hasle, Allinge, Aakirkeby og Nexø.
Spørgsmål vedrørende legatforhold kan rettes til Kell Hansen, tlf. 56 92 10 16.