Klik her og tilmeld dig Tæl Skridt kampagnen 1.-14. februar 2021. Klik her og tilmeld dig Tæl Skridt kampagnen 1.-14. februar 2021. https://www.taelskridt.dk/, https://www.taelskridt.dk/1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-samt-råstofredegørelse-vedrørende-Råstofplan-2020.aspxIndkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020<p><br>Hvert fjerde år skal den gældende råstofplan gennemgås for behov for revision. Kommunalbestyrelsen traf den 17. december 2020 beslutning om, at påbegynde planlægningen for Råstofplan 2020 ved indkaldelse af ideer og forslag. I høringen indgår en redegørelse med status over råstofforsyningen samt et debatoplæg med hovedspørgsmål, som regionskommunen i særlig grad ønsker af få belyst. <br><br><strong>Råstofredegørelse og debatoplæg sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 22. december 2020 til 17. februar 2021.</strong><br><br>Bornholms Regionskommune opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og andre interesserede til at indsende ideer og forslag, der kan indgå i den fremtidige planlægning på råstofområdet.<br><br><strong>Se Råstofplan 2020 – debatfase på:</strong><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=28" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=28</a>  <br><br>Du kan indsende dine ideer og forslag i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap ”din kommentar”.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Råstofplan 2020 – debatfase til:<br><br>Natur, Miljø og Fritid<br>Skovløkken 4<br>3770 Allinge<br><br>Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Offentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge.aspxOffentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allinge<p><strong>Vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 038</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2020 lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nr. 038. Planerne offentliggøres hermed i dag den 20. november 2020.<br><img alt="grønbechs hotel.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge/grønbechs%20hotel.png" style="margin:5px;width:307px;" /></p><p><em>Lokalplanområdet markeret med hvid tone.</em></p><p><span style="font-family:"arial",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Lokalplanen omfatter et areal i Allinge by</font></span>midte og vil muliggøre en bebyggelsesprocent på 150, en bygningshøjde på 10 m og herudover tillades en tagterrasse.                          </p><p>På baggrund af den offentlige høring af forslaget til lokalplan, er der foretaget enkelte mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan. Ændringerne drejer sig om præciseringer af bygningernes udseende primært afstandskrav til facaden på tagterrassen. </p><p>Lokalplanen kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345">klik her</a> </p><p>Kommuneplantillægget kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1021">klik her</a> <strong>eller </strong>kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: plan@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Jens Kofod, Arkitekt.</p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklen-231,-Østermarie.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermarie<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 231, Østermarie tilhørende ejendommen Skrullevej 4, 3751 Østermarie, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p>

 Nyheder

 

 

Lad os tælle skridt - Bornholm går sammenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lad-os-tælle-skridt-Bornholm-går-sammen.aspxLad os tælle skridt - Bornholm går sammen2021-01-26T23:00:00Z<p>Vi skal holde fast i hinanden, og dyrke fællesskabet - på afstand. Måske var det noget at samle et par venner eller et par kollegaer og deltage i Tæl skridt kampagnen?</p><p>Tæl skridt er en landsdækkende kampagne, der handler om at få mere bevægelse, socialt samvær, sundere vaner og lidt venlig konkurrence ind i hverdagen.<br><br>Vanen tro er der landsdækkende præmier på spil på i alt 40.000 kr. Der trækkes lod blandt de hold, der i gennemsnit går 10.000 skridt pr person min. 8 ud af kampagnes 14 dage. </p><p>Årets første Tæl Skridt kampagne starter på <strong>mandag 1. februar og slutter søndag 14. februar</strong>.  </p><p><strong>Mindre kan også sagtens gøre det </strong><br>For mange af os kan 10.000 skridt være svært at nå, især hvis man har et stillesiddende arbejde, men alle skridt tæller, og det vigtigste er være med og at få gået og bevæget sig i løbet af dagen.<strong> </strong>Derfor vil Bornholms Regionskommune i år - i særdeleshed - opfordre <span style="text-decoration:underline;">alle</span> til at være med uanset form eller tidligere deltagelse. I kan sagtens være på hold og deltage i konkurrencen sammen, selvom I går hver for sig.</p><p><strong>Hvad kræver det?</strong> Det er faktisk ganske nemt, bare følg disse 3 skridt:</p><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Saml et hold på min. 3 personer, og udnævn en holdkaptajn. </li><li>Holdkaptajnen tilmelder jeres hold på <a href="http://www.tælskridt.dk/"><span style="text-decoration:underline;">her</span></a> på Tæl skridts hjemmeside.    <br>Det koster 70 kr. pr deltager (uden moms) at være med i første runde. For hver kampagne I er med, bliver det billigere. Læs mere <a href="https://www.taelskridt.dk/priser/"><span style="text-decoration:underline;">her</span></a></li><li>Log ind på din profil på hjemmesiden og indtast dine skridt. Det kan også gøres ved at sende en SMS, hvis du har registreret dit telefonnummer.</li></ol><p>Læs mere og få inspiration til hvordan du kan få flere skridt og mere bevægelse ind i hverdagen på Tæl skridts hjemmeside <a href="http://www.tælskridt.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Klik her</span></a> eller gå på Tværgående Sundhedsteams instagramprofil <a href="https://www.instagram.com/bornholmforlivet/"><span style="text-decoration:underline;">@bornholmforlivet</span></a>. Del meget gerne billeder fra dine gåture med #bornholmgårsammen. </p><p>Vi håber, at I er mange bornholmere, som har lyst til at komme ud i den friske bornholmske natur og få nogle skridt i benene. </p><p>Måske vi netop nu, mere end nogensinde før, har brug for at være med! </p>
Nye tider for BAT og BATs kunderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nye-tider-for-BAT-og-BATs-kunder.aspxNye tider for BAT og BATs kunder2021-01-26T23:00:00Z<p>​<strong>Den sidste dag i januar bliver en skæringsdato for BAT og busselskabets kunder. En helt ny helårs køreplan træder i kraft, og skiltningen ved alle stoppesteder bliver skiftet fra QR koder til rigtige køreplaner. Samtidig får de fleste af BATs busser ny udkørselsplads med helt nye faciliteter.</strong></p><p>BATs kunder kan nu se frem til flere fornyelser, som forhåbentlig vil gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde hos selskabet. Ændringerne træder i kraft fra og med søndag den 31. januar. Denne dag træder en helt ny køreplan i kraft, som indeholder flere markante ændringer. Samtidig påbegynder BAT også en udskiftning af de nuværende QR koder på standerne med rigtige køreplaner. Og for de fleste busser og chauffører betyder det et farvel til den gamle udkørselsplads overfor Remisen i Rønne og goddag til helt nye faciliteter på Industrivej i Rønne.</p><p>Trafikchef Kim Kock-Hansen siger:<em> </em></p><p><em>"Vi tager hul på det nye år med en række fornyelser, som vi håber vil falde i kundernes smag. Mest markant er, at vi lægger om til en helårlig køreplan, som i hovedtræk går tilbage til en gammel kending, det såkaldte "fingersystem". På den måde har vi skønnet, at vi dækker øen bedst muligt, hele året. Samtidig kan vores medarbejdere i BAT se frem til at flytte til helt nye udkørselsfaciliteter, der har en meget mere tilgængelig placering på øen og derfor mindsker antallet af unødige kilometer på vejene. Med de nye tiltag håber vi på en frisk start på året for BAT og BATs kunder".</em></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Om de konkrete forandringer</strong></span></p><p><strong>Den nye køreplan – "fingersystemet" vender tilbage</strong><br><strong> </strong>I den nye køreplan er rutesystemet lagt om, så det minder om BATS gamle, såkaldte "fingersystem". Det betyder, at nogle af ruterne har byttet nummer. Samtidig med at "fingersystemet" bliver genintroduceret, har BAT valgt at fastholde nogle af ringruterne – bare med et ruteskift. Således bliver rute 1 nu til rute 3 og omvendt. Dette skift sker i Gudhjem. Ligeledes bliver rute 4 til rute 6 og omvendt. Dette skift sker i Nexø.<br> <br>Årsagen til at ruterne har fået byttet nummer, er, at der skal være overensstemmelse mellem "fingre" og numre. Således kører rute 1 over Allinge – rute 2 kører til Tejn, rute 3 kører over Gudhjem, rute 4 kører over Svaneke, rute 5 kører til Nexø over Vestermarie og rute 6 kører til Nexø over Nylars/Lobbæk og Snogebæk.  De konkrete ændringer:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Rute 3 bliver til rute 4</li><li>Rute 4 bliver til rute 3</li><li>Rute 5 bliver til rute 6</li><li>Rute 6 bliver til rute 5</li></ul><p><strong>Ringrutesystemet er fastholdt – men busnumrene skifter undervejs</strong><br><strong> </strong>I den nye køreplan holdes der fast i<strong> </strong>ringrutesystemet på nogle af ruterne, men busserne skifter nummer undervejs. Derfor er der nogle skift, hvor man <em>ikke </em>skal skifte bus – men blot blive siddende Det gælder i Gudhjem for rute 1 og 3 og i Nexø for rute 4 og 6. BAT er bevidste om, at dette kan skabe noget forvirring, og derfor vil chaufføren give passagererne besked i bussen. Kigger man i Rejseplanen, vil den vise, at der ikke er nogen skift.</p><p>Ændringerne er på ringrutesystemet:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Rute 1 fortsætter som rute 3 i Gudhjem</li><li>Rute 3 fortsætter som rute 1 i Gudhjem</li><li>Rute 4 fortsætter som rute 6 i Nexø</li><li>Rute 6 fortsætter som rute 4 i Nexø</li></ul><p><strong>Den nye køreplan gælder hele året</strong><br><strong> </strong>Til forskel fra de senere års køreplaner, er den nye køreplan en helårsplan. Således vil rute 7 og 8 køre i påskedagene, sommermånederne og i efterårsferien. </p><p>Samtidig med køreplanskiftet, vil BAT sætte gang i en udskiftning af de nuværende QR koder på standerne med en rigtig køreplan. BAT forventer at denne udskiftning vil tage nogle dage, da der er mere end 400 stoppesteder og standere, der skal håndteres. BAT starter med at skifte køreplanerne på de stoppesteder, hvor der er et busly, hvor der i forvejen er køreplaner. Herefter kommer der køreplaner op på standerne med de runde plastrør.</p><p>Indtil alle køreplaner er sat op, kan man hente sine informationer på Rejseplanen. Det er også muligt, at hente den nye køreplan på hjemmesiden bat.dk. Den trykte køreplan kan hentes på BATs kortsalgssteder og i vindfanget på Destination Bornholm fra søndag den 31. januar. BAT vil ligeledes husstandsomdele køreplanen - det vil efter planen ske onsdag den 3. februar.</p><p><strong>Nyt værksted og udkørselsplads </strong><br>Samtidig med at den nye køreplan træder i kraft, så tages BATs nye værksted og udkørselsplads også i brug. Det betyder, at 22 busser flyttes fra pladsen ved remisen på Ndr. Kystvej i Rønne til et helt nyt anlæg på Industrivej i Rønne. BAT ser frem til at få samlet udkørsel, klargøring og værksted på én lokation, da der tidligere har været meget kørsel forbundet hermed.  Den nye udkørselsplads er udstyret med bedre lysforhold, bedre plads og videoovervågning.</p><p>BAT ønsker, at alle vil tage godt imod de nye ændringer. Vil man i kontakt med BAT, kan man skrive til post@bat.dk eller ringe til tlf. nr. 56 95 21 21.</p>
Udbud af beplantningsplejehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-beplantningspleje.aspxUdbud af beplantningspleje2021-01-24T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder beplantningspleje på dele af de offentlige veje og grønne områder i og omkring byerne Aakirkeby, Østermarie, Østerlars og Gudhjem.  </p><p>Kontraktperioden løber fra den 22. marts 2021 og fire år frem.</p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud-af-beplantningspleje-på-dele-af-offentlige-veje-og-grønne-områder-2021-2025.aspx">Læs mere om udbud og betingelser her</a></p>
Corona: testcenter kommer til Allinge og Nexø i uge 4https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Det-mobiletestcenter-i-uge-4.aspxCorona: testcenter kommer til Allinge og Nexø i uge 42021-01-21T23:00:00Z<p><span aria-hidden="true"></span>I den kommende uge kommer det mobile testcenter til Allinge og Nexø - her er det muligt at få foretaget en Coronatest uden først at bestille tid.​</p><ul><li>Onsdag 27. januar kl. 10.00-13.00: Allinge, Havnegade 1C.<br></li><li>Fredag 29. januar kl. 12.30-15.30: Kvickly Nexø, Købmagergade 12, Nexø, indgang fra Smallegade.</li></ul><p>Vel mødt!</p>
Invitation til online borgermøde om Rønnes udviklingsprojekterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Online-borgermøde-om-Rønnes-udviklingsprojekter.aspxInvitation til online borgermøde om Rønnes udviklingsprojekter2021-01-21T23:00:00Z<p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Invitation til online borgermøde om projekterne Byens Hus, Torv på tværs og Den rekreative havn på Nørrekås</strong><br></p><p>På baggrund af udviklingsplanen for Rønne fra 2019, blev der i november 2020 igangsat et arbejde, som skal videreudvikle tankerne omkring Byens Hus, Torv på tværs og den rekreative havn ved Nørrekås. Arbejdet finansieres af Bornholms Regionskommune og Realdania. Lokale og Anlægsfonden yder sparring i processen.</p><p>Arbejdet løber frem til oktober 2021, og faciliteres af Regionskommunen. Til processen er desuden tilknyttet rådgivningsvirksomhederne Urland, BoFrost Architects, Arkland og Natour. Arbejdet skal resultere dels i vedtagelsen af en strategisk helhedsplan for Nørrekås, dels et arkitektkonkurrenceprogram for et kulturhus i Dams Gård, og endelig en trafik- og parkeringsstrategi for det centrale Rønne.</p><p><strong>Borgermøde - et ud af tre<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det glæder Bornholms Region</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">skommune at </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">indbyde til det første af tre offentlige borgermøder </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">torsdag den 28. januar klokken 18:30-20:30</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. Mødet er åbent for alle, men pga. retningslinjerne for Covid19 afholdes mødet på den digitale platform zoom. Man deltager derfor hjemmefra på sin computer, tablet eller smartphone</span></p><p><strong>For at deltage</strong> sendes tilmelding til projektleder Ditte Marquard Jessen på <a href="mailto:dmj@urland.dk">dmj@urland.dk</a>. Ditte sender efterfølgende link til mødet.</p><p>Formålet med mødet er dels at informere om det igangsatte arbejde, og dels at give alle deltagere mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til Regionskommunen og rådgiverne. Konkret fremføres spørgsmål og bemærkninger i en chat-funktion, som præsenteres på mødet.</p><p>Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger til mødet eller projektet, kan der rettes henvendelse til projektleder Anne Sofie Von der Pahlen på tlf. 56 92 14 11 eller på <a href="mailto:Sofie.Pahlen@brk.dk">Sofie.Pahlen@brk.dk</a> eller til projektleder Ditte Marquard Jessen på tlf. 93 86 89 23 eller på <a href="mailto:dmj@urland.dk">dmj@urland.dk</a>.</p><p><strong>Invitation til download </strong><a href="/Nyheder/Documents/2026_Invitation%2028.01.21_A.pdf"><strong>Klik her</strong></a><br></p><p>På gensyn den 28. januar.<br><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Skoleindskrivning 2021/2022


Så begynder indskrivningen til det kommende skoleår.

For forældre til kommende skolebørn: Klik på link og logind med Nem ID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning