Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 29 oktober 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-29-oktober-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 29 oktober 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Udvidelse af sommerhus - Askelundsvej 16, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Nyker Strandvej 98, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Lindetsvej 5, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>Etablering af 10 ferielejligheder samt opholds-og behandlingsrum - Dalegårdsvej 11, 3770 Allinge,</strong></li><li><strong>Opførsel af udestue og overdækning - Rønnevej 84, 3770 Allinge,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 26. november 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Løkkegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-udvidelse-af-kvægproduktionen-på-Løkkegård-.aspxAnsøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Løkkegård <p>​</p><p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug over 75 dyreenheder (DE). Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Jeppe S. Rasmussen har ansøgt om at udvide kvægproduktionen på ejendommen </p><ul><li><strong>Løkkegård, </strong><br><strong>Brommevej 31, </strong><br><strong>3760 Gudhjem</strong>.   </li></ul><p>Kvægproduktionen ønskes udvidet fra 160 malkekøer, 33 kvier (7-16,5 mdr.) og 15 kvier (16,5-20 mdr.) til 280 malkekøer, 220 kvier (0-23 mdr.) og 133 tyrekalve (40-70 kg) alle af tung race. Det ansøgte svarer til en udvidelse fra den nu tilladte produktion på 245,73 DE til 481,21 DE. </p><p>I forbindelse med udvidelsen forlænges den eksisterende kostald mod vest. I den nye tilbygning indrettes et afsnit med sengebåse til malkende køer og en afdeling med dybstrøelsesbokse til kælvende køer samt køer og kvier, der skal aflastes. Desuden indrettes et mindre areal i eksisterende kostald med sengebåse og sygebokse, og et mindre areal i eksisterende kviestald indrettes med dybstrøelse. To eksisterende pladehaller inddrages til henholdsvis småkalve på dybstrøelse og køer på dybstrøelse. Ensilagepladsen udvides med tre nye siloer, som ligger umiddelbart henholdsvis øst (en silo) og vest (to siloer) for de to eksisterende ensilagesiloer og har samme størrelse som disse.</p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er<strong> den 12. november 2020. </strong></p><p>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a><br>I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: <strong>09.17.19P19-0008</strong>.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Katrine Høst, tlf.: 56922055 eller e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a><br><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></p>
Tilladelser til vandløbsregulering ved Lille Nydam matr. 195a, Vestermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelser-til-vandløbsregulering-ved-Lille-Nydam-matr.-195a,-Vestermarie.aspxTilladelser til vandløbsregulering ved Lille Nydam matr. 195a, Vestermarie<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har givet Naturstyrelsen tilladelse til at nedlægge en grøft på matr. 195a, Vestermarie. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17, omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p>Afgørelsen ses i den røde boks. </p><p><strong>Klage</strong>  <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>24. november 2020</strong>.  <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Så kan der igen søges tilskud til energirenovering af boligerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Så-kan-der-igen-søges-penge-til-energirenovering-af-boliger.aspxSå kan der igen søges tilskud til energirenovering af boliger2020-10-28T23:00:00Z<p>Nu skydes endnu en runde i gang, hvor boligejere af boliger med et højt energiforbrug kan søge til forbedringer. De boliger, der kan søges om tilskud til,<em> skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og have energimærke D eller et, der er dårligere.<em> </em></em></p><p>Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i <em>det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere</em>. Dette er baggrunden for, at ejere af boliger i Rønne og Nexø ikke kan søge.   </p><p>Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til <em>renovering</em> af vinduer og døre og dernæst til <em>udskiftning</em>. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat <em>eksisterende</em> vinduer og døre i stedet for at skifte til nyt med et større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona. </p><p>Boligejerne kan søge økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr. </p><p><strong>Ansøgningsfrist til næste runde er mandag, den 30. november 2020.</strong> </p><p>Efter bevillingen er givet, har man seks måneder til at få udført arbejdet og få indsendt den nødvendig dokumentation for udbetaling af tilskuddet.</p><p>Puljen kan søges her via hjemmesiden. <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istandsættelse.aspx">Læs mere om puljen og gå til ansøgningsskemaet</a></p><p>Vi forventer at kunne give svar på en ansøgning inden for en måned alt afhængigt af, hvor mange ansøgninger der kommer.</p>
Er du fyldt 25 år og ønsker at gå i gang med en sosuassistent-uddannelse?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Er-du-fyldt-25-år-og-ønsker-at-gå-i-gang-med-en-sosuassistentuddannelse.aspxEr du fyldt 25 år og ønsker at gå i gang med en sosuassistent-uddannelse?2020-10-28T23:00:00Z<p><strong>D</strong><strong>u har nu også mulighed for at få voksenelevløn, mens du går på grundforløb 2 </strong></p><p>Uddannelsen starter den 18. januar 2021 for et "pakkeforløb", hvor du både får grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen.</p><p>Bornholms Regionskommune og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder om at være et uddannelsessted med god kontakt mellem elever og personale. Vi har praktikpladser til alle elever.</p><p>Inden du søger jobbet, skal du have gennemgået en realkompetencevurdering. Det kan du bestille tid til ved at kontakte studievejlederne Linda Bergmann/Ellen Westh Jensen på mail.: sosu-studievejledning@bhsund.dk eller ringe til studievejlederne på tlf. 36 98 34 30 i tidsrummet: Mandag kl. 11.00-14.30, onsdag kl. 08.00-12.00, torsdag kl. 13.00-15.30 og fredag kl. 08.00-12.00. </p><p>Søg stillingen som sosu-elev via vores hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/job"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk/job</span></a><span style="text-decoration:underline;">.</span>  </p><p><strong>Ansøgningsfrist: 15. november 2020 </strong></p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jette Riis Nielsen jette.riis.nielsen@brk.dk tlf.: 56 92 60 62 eller Mie Andersen mie_andersen@brk.dk tlf.: 56 92 54 34.</p>
Corona: Særlige åbningstider på folkebibliotekerne i Hasle og Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Særlige-åbningstider-på-vores-folkebiblioteker.aspxCorona: Særlige åbningstider på folkebibliotekerne i Hasle og Aakirkeby2020-10-28T23:00:00Z<p>​Grundet Corona gælder der fra mandag 2. november særlige åbningstider for Hasle og Aakirkeby Bibliotek. Åbningstiderne bliver følgende:</p><p><strong>Hasle Bibliotek</strong></p><p><strong>Betjening:</strong> Mandag og torsdag: Kl. 15.00-17.00.</p><p><strong>Selvbetjent åbningstid</strong></p><p>Hverdage: Kl. 15.00-22.00.</p><p>Weekend: Kl. 7.00-22.00.</p><p> </p><p><strong>Aakirkeby Bibliotek</strong></p><p><strong>Betjening: </strong>Man., tirs. og torsdag: Kl. 15.00-17.00</p><p><strong>Selvbetjent åbningstid</strong></p><p>Hverdage: Kl. 15.00-22.00.</p><p>Weekend: Kl. 7.00-22.00.</p>
Corona: Her kan du møde det mobile testcenter https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Her-kan-du-møde-det-mobile-testcenter-.aspxCorona: Her kan du møde det mobile testcenter 2020-10-25T23:00:00Z<p>Det mobile testcenter kommer også i denne uge rundt på øen. Ved bussen har man mulighed for at møde op og få foretaget en Corona-test uden at bestille tid. Bussen holder i denne uge følgende steder:<br></p><p>Mandag 26/10-20 kl. 10.30-15.45: Gudhjem, Melstedhuset.</p><p>Tirsdag 27/10-20 kl. 09.45-16.00: El/VVS center Bornholm, Sandemandsvej 7, 3700 Rønne.</p><p>Onsdag 28/10-20 kl. 10.30-15.45: Svaneke, FREM kulturhus, Brænderigænget 10, Svaneke.</p><p>Torsdag 29/10-20 kl. 10.30-15.45:  Åkirkeby Hallerne, 3720 Åkirkeby.<br></p><p><br></p>
Danmark Spiser Sammen i uge 45https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Danmark-Spiser-Sammen.aspxDanmark Spiser Sammen i uge 452020-10-25T23:00:00Z<p>Hvem vil du invitere til fælles middag, når Danmark Spiser Sammen i uge 45? </p><p><strong>Sammen bekæmper vi ensomhed</strong><br>Ræk ud til nogen du savner og nogen, der måske sidder meget alene - for selvom vi skal begrænse vores fysiske kontakt, kan vi stadig mødes omkring maden med et videoopkald!<br><br>Se her, <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=348746856350110">hvordan tv vært Anne Glad mødes med vennerne</a><br>Og se her hos Ældre Sagen, <a href="https://bit.ly/31A350u">hvordan du laver dit eget videoopkald</a></p><p><strong><br>Konkurrence</strong><br>Send et billede eller video af din fællesmiddag til <a href="mailto:folkebevaegelsen@modensomhed.dk">folkebevaegelsen@modensomhed.dk</a> - og du kan vinde et gavekort på 1000 kr. til din næste middag. Vi trækker syv heldige vindere den 10. november</p><p>Inden du sender, skal både deltagere og fotograf have accepteret, at vi må bruge billedet/video i et opslag for Danmark Spiser Sammen.</p><p><span aria-hidden="true"></span>Se mere på <a href="https://danmarkspisersammen.dk/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Folkebevægelsen mod ensomheds hjemmeside</font></span></a><strong><em> <span aria-hidden="true"></span></em></strong><br></p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Søg legater for værdigt trængende

Frem til 30. oktober kan der søges om legater for værdigt trængende.
Ansøgningsskema kan indsendes elektronisk og ligger her du kan også få det udleveret i trykt form ved henvendelse i Borgerservice i Rønne, Hasle, Allinge, Aakirkeby og Nexø.
Spørgsmål vedrørende legatforhold kan rettes til Kell Hansen, tlf. 56 92 10 16.