Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Tilladelse til vandløbsregulering, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering,-Nyker.aspxTilladelse til vandløbsregulering, Nyker<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsregulering; Nyker Strandvej 42, 3700 Rønne</strong></p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere en grøft på adressen; Nyker Strandvej 42, Sorthat-Muleby, 3700 Rønne, matrikel 77, Nyker (Vandmøllekroen), i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p>Grøften på ejendommen skal krydses i forbindelse med, at ejerne er ved at etablere et jordvarmeanlæg. </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>6. august 2019</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.<br></p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Høring af strategi for kommuneplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-strategi-for-kommuneplan-2020.aspxHøring af strategi for kommuneplan 2020<p><strong>Strategi for kommuneplan 2020 </strong><strong>sendes nu i høring efter, at den blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019</strong></p><p>Strategien for kommuneplan 2020 er et debatoplæg om Bornholms fysiske udvikling de næste 12 år. Debatoplægget er udformet af kommunalbestyrelsen og handler om tre temaer. Debatoplægget beskriver, hvad kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på i den kommende kommuneplanlægning.</p><p>De tre temaer er: </p><ul><li>Udviklingsområder i kystnærhedszonen</li><li>Natur, Miljø og Klima</li><li>Sommerhusområder</li></ul><p>Læs strategien <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=30">klik her</a> - du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">klik her</a> for at gå til siden - eller ved at sende en mail til: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a></p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><a title="Klik her for at indtaste dine kommentarer" href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Høring-af-strategi-for-kommuneplan-2020/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;width:238px;" /></a></p><h2>Høringssvar skal indgives inden den 29. august 2019.</h2>
Boligområde ved Kommandanthøjen i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Boligområde-ved-Kommandanthøjen-i-Rønne.aspxBoligområde ved Kommandanthøjen i Rønne<p>​<strong>Forslag til kommuneplantillæg nr. 035 og lokalplan nr. 111 for et boligområde ved Kommandanthøjen i Rønne</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 111 og kommuneplantillæg nr. 035 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 5. juli 2019 til og med den 30. august 2019. <br><br>Baggrunden herfor var at, under Klima- og Bæredygtighedsudvalgets dialogmøde om boliger den 3. maj 2018, havde ejendomsmæglere, boligforeninger og entreprenører påpeget, at boligområdet omfattet af lokalplan nr. 028 ved Kommandanthøjen i Rønne er svære at sælge/anvende. Dette er på grund af lokalplanens bestemmelser vedrørende bygningernes tagflader, matriklernes størrelser og bebyggelsesprocenten. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at foretage en ny planproces med en afløsende lokalplan, der muliggør videre rammer. Der er nu udarbejdet et forslag til afløsende lokalplan nr. 111 "For et boligområde ved Kommandanthøjen" og medfølgende kommuneplantillæg nr. 35.<br><br>Den ny afløsende lokalplan for området indeholder bestemmelser, der giver friere rammer for arkitektoniske udtryk. Derudover gives der mulighed for sammenhængende bebyggelser i den vestlige del af lokalplanområdet og mulighed for mindre matrikler så de enkelte boligers friarealer kan reduceres ved en øget bebyggelsesprocent. Den øgede bebyggelsesprocent fra 30 til 40 er ikke overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 35.<br><br>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 111 og kommuneplantillæg nr. 035 til offentliggørelse i 8 uger. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link.<br><br><strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=324">Link til lokalplanforslag</a><strong></strong></strong></p><p><strong><strong></strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=972">Link til forslag til kommuneplanramme </a></strong></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 111, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at der ikke skulle udarbejdes en miljørapport. Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses her på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Muligheder for indsigelser  </strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar digitalt. <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=324" target="_blank"><strong>Klik her</strong></a> for at gå til siden, hvor du kan indsende dit høringssvar digitalt - du skal klikke på den orange knap "Din kommentar", øverst til højre på siden.<strong> </strong> </p><p><a title="Klik her for at indrapportere dit høringssvar" href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=324"><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Boligområde-ved-Kommandanthøjen-i-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;width:238px;" /></a></p><p><strong></strong> <strong>- </strong>eller send en mail til:<strong> plan@brk.dk</strong> </p><p>Indsigelsen kan selvfølgelig også sendes med post:</p><p>mrk. "Lokalplan 111" sendes til:</p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt.</p><p><strong>Frist:</strong> Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>den 30. august 2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong></strong> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunen udvikler byerne langs med kystenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-udvikler-byerne-langs-med-kysten.aspxKommunen udvikler byerne langs med kysten2019-07-11T22:00:00Z<p>​<strong>Kommunen vil udvikle byerne langs med kysterne for at skabe attraktive, kystnære boligområder. Tankerne bag kommuneplanen bliver nu sendt i høring.</strong><br><br>Kommunalbestyrelsen peger i deres strategi for kommuneplan 2020 på nogle områder, som skal være udviklingsområder i kystnærhedszonen. Arealerne bliver dog først til udviklingsområder, når de er blevet optaget i et landsplandirektiv, hvilket forventes at ske i 2021. Herefter kan kommunen tage arealerne i brug til de formål, som den finder nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det sker efter den almindelige procedure med arealudlæg i kommuneplanen og herefter lokalplan.<br><br>Udviklingsområderne gør det muligt at fravige fra planlovens princip om, at ny bebyggelse skal placeres bagved eksisterende bebyggelse. Det er den mulighed, som kommunalbestyrelsen vil udnytte til at skabe attraktive, kystnære boligområder.<br><br>Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.<br><br>Læs strategi for kommuneplan 2020 og <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/">giv dit høringssvar, klik her</a> </p><h2>Høringsperioden slutter 29. august 2019.</h2>
Sommerferien: Bibliotekerne har flere selvbetjeningsdagehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibiliotekerne-har-ekstra-selvbetjeningsdage-i-sommerferien.aspxSommerferien: Bibliotekerne har flere selvbetjeningsdage2019-07-08T22:00:00Z<p>Da rigtig mange af bibliotekernes medarbejdere holder ferie i ugerne 30-32 er filialerne nødt til at holde åbent uden bemanding. Det er dog muligt at besøge bibliotekerne på selvbetjeningsvilkår. Dagene med selvbetjening er:</p><p><strong>Uge 30</strong></p><p>Allinge torsdag 25. juli</p><p><strong>Uge 31            </strong></p><p>Åkirkeby mandag 29. juli</p><p>Nexø tirsdag 30. juli</p><p>Åkirkeby tirsdag 30. juli</p><p>Hasle torsdag 1. august</p><p>Svaneke torsdag 1. august </p><p>Allinge fredag 2. august</p><p>Nexø fredag 2. august</p><p><strong>Uge 32               </strong></p><p>Gudhjem torsdag 8. august</p><p><a href="https://bibliotek.brk.dk/selvbetjening">Sådan bruger du den selvbetjente adgang klik her</a> og læs vejledningen</p><p><strong>Ved eventuelle spørgsmål r</strong>ing til Rønne på tlf. 56 92 68 00 kl. 9:30-18 på hverdage og 9.30-14 på lørdage.</p>
Ferielukket hos tandplejens klinikkerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ferielukket-hos-tandplejens-klinikker.aspxFerielukket hos tandplejens klinikker2019-07-07T22:00:00Z<p>​Tandplejens klinikker holder ferielukket fra mandag 15. juli til tirsdag 6. august begge dage inklusiv. Har du brug for akut hjælp til nødbehandling i denne periode, må du henvende dig til en privat tandlæge.</p><p>Tandplejen ønsker god sommer.</p>
Kontrolbesøg hos virksomhederhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kontrolbesøg-hos-virksomheder-i-løbet-af-sommeren.aspxKontrolbesøg hos virksomheder2019-07-07T22:00:00Z<p>Kommunens kontrolgruppe vil i løbet af sommeren tage på virksomhedsbesøg. Formålet med besøgene er at undersøge, om medarbejderne får løn samtidig med, at de på en social forsørgelsesydelse.<br><br>Man har som borger på ydelse en forpligtelse til at oplyse, når ens økonomiske forhold ændrer sig, f.eks. når man får arbejde. For at reducere fejludbetaling af ydelser er virksomhedsbesøg et af de tiltag, kommunen anvender. Tag godt imod vores kontrolmedarbejdere.</p><p>God sommer fra Borgerservice og ydelser.</p>
Kursus for unge: Lær at tackle angst og depressionhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kursus-for-unge-lær-at-tackle-angst-og-depression.aspxKursus for unge: Lær at tackle angst og depression2019-07-07T22:00:00Z<p>​<strong>Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller isoleret?</strong></p><p>-       Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer?<br>-       Vil du møde andre unge, der har det ligesom dig? </p><p><strong>LÆR AT TACKLE angst og depression</strong> er et kursus til dig mellem 15 og 25 år, som oplever tegn på angst og/eller depression.<br><br>På holdet møder du andre, der ligesom dig oplever tegn på angst og depression. Kurset ledes af to instruktører, som selv kender til angst og depression.<br><br>På holdet får du redskaber til at tackle de ting, som er svære, når man har symptomer på angst og / eller depression. Kurset er gratis og varer syv uger, hvor I mødes 2,5 time en gang om ugen. I er mellem 10 og 12 på holdet.<br><br>Kurset starter mandag 19. august kl. 15.00 – 17.30.<br><br><strong>Er du interesseret, eller ønsker du at vide mere, kan du kontakte:</strong><br>Koordinator Lulu Jacobsen fra Psykiatri og Handicap mail: <a href="mailto:lulu-ann.jacobsen@brk.dk">lulu-ann.jacobsen@brk.dk</a><br>Telefon: 56 92 77 95.</p>

Udstilling: 100% Fremmed?

100 tidligere flygtninge fortæller om at være menneske i Danmark – fremmed eller ej. Flere af dem bor i dag på Bornholm.

Sted: Store Torv i Rønne, Rønne Bibliotek fra 5. juli-19. juli og Gudhjem Havn 21. juli-5. august.

Læs mere her: 100% Fremmed?