Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-3-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspxNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 3 og projektet har fået tilladelse<p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 151 og Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023. <br></p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte, hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune, at sydhavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=379" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> <br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=50" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169122/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-3.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 1. december 2023.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/Klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20planerne.pdf">Klagevejledning til planer</a>.</span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/klagevejledning%20-%20Til%20klager%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span><br></p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygninger maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for, hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve , både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn, som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger og forberedende arbejde på land i forbindelse med udvidelsen. Det gælder også den anlægstrafik på land som arbejdet medfører og alle aktiviteter på land under driften. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.</p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 1. december 2023 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste/2023/jul/udvidelse-af-roenne-havn-etape-3-planforslag-tilladelse-og-miljoevurdering" target="_blank">link​</a>.  Afgørelsen kan ikke påklages.<br></p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 151 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for 'Nye oplagsarealer samt ny kaj' den 29. juni 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 7. juli 2023 til den 18. september 2023.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/379/27873" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.<br></p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1169123/sammenfattende-redegoerelse-etape-3-efter-politisk-vedtagelse-i-brk.pdf" target="_blank">​Du kan se den sammenfattende redegørelse her. ​</a></p><p>Miljøvurderingen af 'Udvidelse af Rønne Havn – Etape 3' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p>​​<br><br><br></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-St.-Krusegård,-Aaker.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aaker<p>​<span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Lov o</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">m miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Denne annonce har til formål at orientere om, at </span>Thorbjørn Westh Koefoed </font>har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby. </p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Produktionen på St. Krusegård har tidligere omfattet et sohold med produktion af 30 kg’s grise. Produktionen ønskes nu omlagt til produktion af smågrise og slagtegrise i eksisterende stalde. De ældste af de eksisterende stalde tages ud af drift. </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Det samlede produktionsareal udgør 3.070 m<sup>2</sup> i ansøgt drift, mens det i nudrift udgør 4.326 m². </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og gyllelagune på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes i ansøgt drift.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 27. december 2023</span></font></b>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 23/15331.<font size="1"><span style="font-size:9pt;"> </span></font><font size="1"><span style="font-size:9pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;"> </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: </span><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a></font><span style="font-family:arial;font-size:small;background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Center for Natur, Miljø og Fritid​</span></font></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylarskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylarsker.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylarsker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​L</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Denne annonce har til formål at orientere om, at Jesper Jørgensen har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Brunsgård, Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby. ​<br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der foretages ingen udvendige ændringer af staldanlægget, men der ønskes mulighed for ændringer af staldenes udnyttelse. En mindre del af aflastning/ornestald ønskes indrettet til babystald til opstaldning af ammegrise og små grise ved fravænning. I poltestald 1 ønskes mulighed for opstaldning både af polte og søer/gylte (aflastning). Poltestald 2 ønskes ændret fra opstaldning af polte til aflastningsstald for søer og gylte.</span><br></p><p>I en mindre del af slagtesvinestald/gyltestald ønskes mulighed for opstaldning af polte. Herudover ønskes mulighed på sigt for udnyttelse af et større produktionsareal i løbestalden med inddragelse af en del af gangarealerne. <br></p><p>Det samlede produktionsareal udgør både i nudrift og ansøgt drift 5.580 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder på ejendommen. De to gyllebeholdere overdækkes i ansøgt drift. <br></p><p> <br></p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 27. december 2023</strong>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 23/24809.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Sundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smittehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-hinanden-med-at-forebygge-smitte.aspxSundhedschefen: Hjælp hinanden med at forebygge smitte2023-11-30T23:00:00Z<p>​Kommunens sundhedschef sender en vinterhilsen med en opfordring til, at vi på Bornholm hjælper hinanden med at holde vinterens smitte med influenza og andre virussygdomme nede,​ så flest mulige af os kommer sunde og raske gennem vinteren.<br></p><h2>Forebyg smitte og sygdom med de 5 smitteforebyggende råd<br></h2><p>Typisk for årstiden, oplever vi generelt i samfundet og derved også på Bornholm, at smitten med forskellige luftsvejssygdomme i øjeblikket stiger. Med fokus på de 5 gode smitteforebyggende råd kan vi passe på hinanden og mindske smitte i samfundet. Ved at huske på, at bruge de smitteforebyggende råd, som vi lærte under coronapandemien, kan vi både beskytte os selv og de mennesker, som vi omgiver os med i hverdagen.<br></p><p>Kommunens sundhedschef, Iben Kyhn Riis, siger:<br></p><p><em>"Jeg vil gerne sende en opfordring til alle på øen, om at huske de gode råd i hverdagen, så vi kan gå vinteren i møde, ved at passe godt på hinanden. Ved  at huske hinanden på for eksempel god håndhygiejne og at hoste/nyse i ærmet, kan vi forebygge smitten luftvejssygdomme og med andre smitsomme sygdomme."</em></p><p> </p><p><strong>Det er de velkendte råd fra Sundhedsstyrelsen, som skal genopfriskes:</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Bliv hjemme, hvis du er syg<br></li><li>Luft ud og skab gennemtræk</li><li>Vask dine hænder eller brug håndsprit</li><li>Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved</li><li>Host og nys i ærmet </li></ul><p> </p><p><b>Yderligere information, kontakt<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Iben Kyhn Riis, sundhedschef i Bornholms Regionskommune.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Mobil: 24 78 63 67.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span></p>
Ny skoleleder for Svartingedal Skole er fundethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-skoleleder-for-Svartingedal-Skole-er-fundet.aspxNy skoleleder for Svartingedal Skole er fundet2023-11-29T23:00:00Z<p><br><img src="/Nyheder/PublishingImages/skoleleder%20Lotte%20Wistisen.jpg" alt="skoleleder Lotte Wistisen.jpg" style="width:160px;margin:5px;" />​<br></p><p>Den 1. januar 2024 begynder Ann- Charlotte Wistisen som ny skoleleder på Svartingedal Skole. Lotte, som hun normalt kalder sig, kommer fra en skolelederstilling i Egedal Kommune, hvor hun har været siden 2020. </p><p><strong><em>Lotte har tidligere boet på Bornholm og "vender nu hjem" efter 11 år</em></strong></p><p>Lotte har en lang skolelederkarriere bag sig, og begyndte sit virke som leder her på Bornholm. Hun har været leder på både privatskoler og i folkeskolen.</p><p>Lotte er uddannet lærer, har en masteruddannelse i læreprocesser og organisatorisk læring og er derudover uddannet coach.</p><p><strong><em>Faglig udvikling, en god skolekultur og trivsel hos både børn og voksne er vigtige fokusområder</em></strong></p><p>Lotte har et stort fokus på den faglige udvikling hos både børn og ansatte, og hun er optaget af at lave skole på en måde, som er motiverende og varieret.  </p><p><em>"Jeg glæder mig til at begynde på Svartingedal Skole, hvor jeg ser frem til at videreudvikle den allerede gode skolekultur, og så ønsker jeg at være en del af en skole, hvor børn og voksne trives og er glade for at komme i skole og på arbejde", siger Lotte Wistisen. </em></p><p>Skolechef, Jesper Petri, glædes over, at det var et enigt ansættelsesudvalg, der tilbød Lotte stillingen, og han ser frem til at byde hende velkommen efter juleferien.<br></p><p><br></p><p>​</p>
4-KLØVER-KLYNGEN ét skridt nærmere nye mødesteder i det grønnehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/4-KLØVER-KLYNGEN-ét-skridt-nærmere-nye-mødesteder-i-det-grønne.aspx4-KLØVER-KLYNGEN ét skridt nærmere nye mødesteder i det grønne2023-11-29T23:00:00Z<p><strong>​​​​​​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Nye mødesteder med aktivt udeliv</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>, n</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>aturoplevelser og fællesskab i fokus er nu ét skridt nærmere i landskabet omkring byerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø – også kendt som 4 KLØVER-KLYNGEN. For projektstyregruppen har godkendt det færdige skitseprojekt, som er udgangspunktet for byggefasen. </strong></span></p><div>Lige nu er der kun små røde sløjfer på træer og buske at se. Men på vej er en snegleformet pavillon ved Rø Medborgerhus, en solnedgangsbænk på den allerbedste plet nær Nyker, et shelter i flere niveauer ved Mælkevejen i Klemensker og en opgradering af klubhuset i Aarsballe, for blot at nævne nogle eksempler. <br></div><div><br></div><div>Hvis alt går, som det skal, går byggefasen i gang medio 2024. Inden da har kommunens folk en opgave med at inddrage interessenter som fx Handicaprådet samt indhente tilladelser fra myndigheder. </div><div> <br></div><div>”Der er mange parter involveret i projektet. Vi har taget os tid til at nå til enighed om, hvad vi vil, og hvad vi vurderer vil komme lokalområderne mest til gode holdt op imod, hvad der kan lade sig gøre. Uventede udfordringer kan stadig dukke op, men indtil videre går det efter planen”, fortæller Rocio Paniagua Jensen, projektleder i Bornholms Regionskommune.</div><div><br></div><div><strong>Nye stier mellem byerne</strong><br></div><div>De frivillige kræfter omkring projektet arbejder med at planlægge stier til at forbinde de fire byer, alt imens kommunen tager sig af myndighedsarbejdet. Hen over vinteren trækker grupper af frivillige i støvler og jakker for at trampe områderne tynde og finde ud af, hvor stierne skal gå:<br></div><div><br></div><div>” ”Vi mødes i det grønne” handler om at give flere lyst til at komme ud i naturen - være sammen, bevæge sig og gå på opdagelse. Men flere af de nye mødesteder er godt gemt i landskabet, så der skal bedre og mere tydelige stier og også ny skiltning til for at gøre det nemt og trygt at finde derhen” fortæller Lene Koefoed, forperson for 4-KLØVER-KLYNGENS styregruppe. <br></div><div><br></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/Vi_mødes_i_det_grønne_tegning_oktober2023.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div><br></div><div><table cellspacing="0" width="100%" class="brkTable-9"><tbody><tr class="brkTableEvenRow-9"><td class="brkTableEvenCol-9" style="width:100%;"><strong>​​4-KLØVER-KLYNGEN<br></strong><br><div>Det bornholmske klyngesamarbejde 4-KLØVER-KLYNGEN er startet som en del af kampagnen Landsbyklynger på initiativ af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Som en opfølgning lancerede de i 2019 kampagnen Mødestedet for de etablerede Landsbyklynger i Danmark. </div><div><br></div><div>Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om, at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde under navnet 4-KLØVER-KLYNGEN. Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige og private service. </div><div><br></div><div>Ved at rykke tættere sammen, og i højere grad benytte hinandens tilbud, er det målet at styrke og opgradere de aktiver, som Klyngen stadig har i behold, så de fire lokalsamfund fortsat vil være attraktive at bo i og besøge.<br></div><div><br><br></div><div>​Matters arkitekter står bag skitseprojektet for Vi mødes i det grønne. <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/4-Kløver-Klyngen/Documents/Vi_mødes_i_det_grønne_SKITSEPROJEKT_2.0_oktober2023.pdf">Se det her​</a>. <br></div>​<br></td></tr></tbody></table><br>​<br><br></div><p>​​<br><br></p>
BOFA: Sneen er kommet, hjælp din skraldemandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-Sneen-er-kommet-hjælp-din-skraldemand.aspxBOFA: Sneen er kommet, hjælp din skraldemand2023-11-29T23:00:00Z<h2>​Et snedækket Bornholm er smukt, men kan give skraldemanden udfordringer med affaldet<br></h2><div>Så har sneen for alvor lagt sig over Bornholm, og smukt ser det ud. Men det kan give udfordringer med afhentning af øens affald. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du kan derfor hjælpe din s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kraldemand ved at have ryddet for sne og saltet om morgenen, inden han kommer.<br><br></span></div><div>Der skal ryddes fra gaden hele vejen hen til stativet i så bredt et spor, at man kan gå med en kærer, eller med en sæk ved siden af sig. Husk også at rydde rundt om stativet, så det kan åbnes.<br><br></div><div>Når sneploven har ryddet din vej, skal du ligeledes sikre dig, at der er er passage ind til din skraldespand, så skraldemanden ikke skal hoppe over snevolden som sneploven har efterladt.</div><div>Hvis du ikke har mulighed for at få ryddet sneen væk, så sæt din sæk ud til vejen, så sørger skraldemanden for, at du får en ny sæk i postkassen eller andet relevant sted.</div><div>Hvis der ligger for meget sne i indkørslen og sækken ikke sat ud, vil du ikke få afhentet dit affald på tømningsdagen.<br><br></div><div>Du må herefter få ryddet sneen og vente til næste tømningsdag. Du kan undgå at din skraldesæk bliver overfyldt, ved at benytte en klar affaldssæk. Den vil skraldemanden tage med ved næste tømning. Det er også muligt selv at bringe sit husholdningsaffald til én af øens genbrugspladser.<br><br></div><div>Affaldsafhentning kan i forbindelse med snefald forsinkes på tømningsdagen.<br><br></div><div><strong>Yderligere info</strong><strong> hos </strong>BOFAs kommunikationsmedarbejder,<br></div><div>Brian Kjær Johansen på tlf. 20 33 46 11​.<br></div><p>​</p>
Åbent kontor: Borgmesteren rykker sit kontor til Nexøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-rykker-sit-kontor-til-Nexø.aspxÅbent kontor: Borgmesteren rykker sit kontor til Nexø2023-11-28T23:00:00Z<h2>​Kig forbi til åbent kontor​<br></h2><p>Borgmester Jacob Trøst rykker kontoret til Nexø. I hvert fald på mandag den 4. december, hvor han holder <strong><em>åbent kontor</em></strong> for de borgere, der skulle have lyst til at hilse på ham eller måske vende et emne, der ligger dem på sinde. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Samtidig får borgmesteren også lejlighed til at hilse på de medarbejdere, der har deres daglige gang i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kommunens bygning på Møllevænget 1, Nexø.</span></p><p><strong>Ring hvis du vil mødes med borgmesteren på mandag i Nexø<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ønsker du et møde med borgmesteren i løbet af dagen, kan d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u ringe til Inge Mogensen på tlf. 30 18 19 78 og få en tid i​ Jacobs kalender.<br><br></span></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/jacob%20fmdk.jpg" alt="jacob fmdk.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p><p>​<br></p>

​​

Gratis lederuddannelse for frivillige

I 2024 udbyder vi i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm en gratis uddannelse til frivillige på Bornholm.
 
Uddannelsen består af online kurser og to workshops i januar og marts 2024. Du kan tilmelde dig alle tre tilbud eller kun dem, du finder relevante.
 
Læs mere Klik her

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du en invitation til vaccination.
Vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod influenza og covid-19.

Læs mere her

De små børns Bornholm

Storskalaprogrammet som har været igang i snart fire år, har positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune.

Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).   

Under De små børns Bornholm, finder du også en film om programmet.