Webbanner 800xWebbanner 800xhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Kommunalvalg-2021.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Kommunalvalg-2021.aspx0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 22 oktober 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-22-oktober-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 22 oktober 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Robbedalevej 6, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Stationsvej 1, 3760 Gudhjem,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Kirkedalsvej 19, 3790 Hasle,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af udhusbebyggelse - Godthåbsvej 78, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><strong>M</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>idlertidig etablering af parkeringsplads - Storegade 41, 3740 Svaneke,</strong></span></li><li><strong>G</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>enopførsel af sommerhus - Rønnevej 10, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Pellegårdsvej 24, 3790 Hasle,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 19. november 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø molehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole.aspxForslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole<p><strong>Høring</strong></p><h2><strong>OBS</strong> -ny dato for høringsfrist korrigeret jf. den politiske beslutning, ny frist for bemærkninger er den 15. november 2021<br></h2><p><strong>Forslag til lokalplan nr. 129 nedrivning på Nexø Mole</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021, at godkende et lokalplanforslag, der muliggør nedrivning af DLG's bygninger på Nexø Mole ved Trafikhavnen i Nexø.</span></p><p>Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Dette er kun delvist muligt inden for rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. Herudover er nedrivningerne en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at det er lokalplanpligtigt. Økonomi-, Erhvervs- og <strong>Planudvalget har derfor besluttet at sende planforslaget i høring i otte uger fra den 20. september til den 15. november 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den <strong>15. november 2021.</strong><br></p><p><strong>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:<br></strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358" style="background-color:transparent;"><strong>http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358</strong></a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /></p><p>Bemærkninger kan også sendes på mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 129 </strong>til: <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 129 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen for miljøvurdering udløste ikke pligt for miljøvurdering. <strong> </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong>Afgørelse og klagevejledning KLIK HER</strong></a></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong></strong></a></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Retsvirkninger</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/LP%20129%20nexø%20mole.PNG" alt="LP 129 nexø mole.PNG" style="margin:5px;" /><br></span></p><p> </p><p><br></p>
Forslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd.aspxForslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Syd<p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 127 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i <strong>perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><u><strong>Lokalplan 127</strong><br></u><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplanen overfører et areal i Rønne Syd til byzone, i forlængelse af et eksisterende boligområde. Lokalplanen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">udlægger et naturområde som den bærende struktur for udvikling af området som helhed. Hensigten med naturområdet at bibeholde og øge biodiversiteten i området, at fastholde spredningsmuligheder for dyre- og planteliv, samt at reservere areal til håndtering af overfladevand. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for veje, stier, afvanding og beplantning, samt bestemmelser for bebyggelse, boligvej og fællesarealer i delområde A.</span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Miljørapport</strong></span><br><strong> </strong>Der udarbejdet en miljørapport for lokalplanforslaget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som forslag til Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at lokalplanforslaget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 13. december 2021.</strong></p><p>Se lokalplanforslaget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p> <img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til:  </p><p><b>Udvikling og Plan<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;"><font color="rgba(0, 0, 0, 0)">3700 Rønne</font><br></span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a></p><p>Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller email skal mærkes "lokalplan 127". </p><p>I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><b>Retsvirkninger<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§ </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">17). </span></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Gratis kursus: Brug efteråret på at blive røgfrihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-kursus-brug-efteråret-på-at-blive-røgfri.aspxGratis kursus: Brug efteråret på at blive røgfri2021-10-21T22:00:00Z<p>Går du med et ønske om at kvitte røgen, har du nu mulighed for at kickstarte dit rygestop ved at deltage på kommunens online rygestophold, som bliver holdt i dette efterår. Chancen for at blive røgfri er op til fem gange større, hvis du får hjælp til dit rygestop.  </p><ul><li><p><strong>Online rygestopforløb </strong>er et tilbud til dig, som gerne vil gennemføre kurset i egne omgivelser foran din computer/din tablet. Kurset bliver holdt på Skype, som er et nemt og gratis online-forum. Har du en computer/tablet med lyd, gerne kamera, og en internetforbindelse, kan du sagtens være med.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p></li></ul><p>Kurset begynder onsdag den 3. november kl. 16.30-18.30. Dit rygestophold mødes på skype seks gange i løbet af seks uger – hver gang onsdag fra 16.30-18.30. <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Der er max otte deltagere på holdet, og det bliver ledt af en professionel rygestoprådgiver.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Før kursusstart modtager du et deltagerbrev med alle nødvendige informationer.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> <br><br></span></p><p><strong>Tilmelding. </strong>Du tilmelder dig ved at skrive til: <a href="mailto:rygestop@brk.dk">rygestop@brk.dk</a>. I mailen oplyser du dit navn og telefonnummer. Efterfølgende vil du blive ringet op af en af vores medarbejdere, som sørger for at du bliver tilmeldt holdet.  Sidste frist for tilmelding er onsdag den 27. oktober.</p><p>Vi glæder os til at hjælpe dig med at blive røgfri.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Venlig hilsen,<br></p><p>Center for Sundhed og Forebyggelse.<br></p><p><br></p>
Fra på lørdag må der hænges valgplakater ophttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fra-på-lørdag-må-der-hænges-valgplakater-op.aspxFra på lørdag må der hænges valgplakater op2021-10-20T22:00:00Z​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">F</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ra nu på </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.0</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> må der ophænges valgplakater til brug ved kommunal- og regionalvalget 2021.</span><article><div><div><div><div><br>Valgplakaterne (og det der er brugt til at hænge dem op med - strips, snore mv.) skal være taget ned senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, det vil sige onsdag den 24. november, kl. 24.00.<br></div></div></div></div><div><br></div><div><div><div><strong>Regler for ophængning</strong><br><div>Reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal er vedtaget af Folketinget og kan ses i vejloven og privatvejsloven.</div><div><br><a rel="noopener" href="https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/valgplakater" target="_blank" title="Link til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for ophængning af valgplakater">Læs mere om Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for ophængning af valgplakater</a>.<br></div></div></div></div><div><br></div><div><strong>Information fra Vejdirektoratet</strong><br><div><a rel="noopener" href="https://www.vejdirektoratet.dk/tema/valgplakater-ved-vejene" target="_blank" title="Link til Vejdirektoratets hjemmeside om ophængning af valgplakater ved vejene">På Vejdirektoratets hjemmeside</a> kan du finde information, der konkret kan hjælpe dig med, hvor, hvordan og hvornår du må opsætte valgplakater.<br><br>Foruden information om lovgivningen inden for området finder du også:<br><br><ul><li>Illustration af regler om opsætning af valgplakater</li><li>Retningslinjer for placering af valgplakater (kan downloades en "Lommeguide" til smartphone)</li><li>Svar på de grundlæggende spørgsmål <br></li></ul></div></div><div><strong>Ophængning af større plakater mv.</strong><br><div>Som det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside, kræves der ikke forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, så længe at valgplakaten ikke er større end 0,8 m2.<br><br>Ønsker man at ophænge f.eks. større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder, skal der søges om tilladelse til dette hos den pågældende myndighed.<br><br>Ved ophængning på statsveje skal der søges tilladelse hos Vejdirektoratet. Og ved kommunale veje, skal der søges tilladelse hos kommunen.<br></div></div></article><br>
Kommunens hjemmeside er nede i aftenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-er-nede-i-aften.aspxKommunens hjemmeside er nede i aften2021-10-19T22:00:00Z<p>Kommunens hjemmeside vil i tidsrummet mellem kl. 17.30-22.30 kunne opleves at være nede, eller ustabil. Det skyldes en planlagt service.<br></p><p>Vi beklager de eventuelle gener, det må medføre.<br></p><p>Venligst, IT.<br></p>
Kommunalvalg 2021: Nu kan du søge om at stemme hjemmefrahttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalvalg-2021-Nu-kan-du-søge-om-at-stemme-hjemmefra.aspxKommunalvalg 2021: Nu kan du søge om at stemme hjemmefra2021-10-18T22:00:00Z<div><div>Borgere der er forhindret i at møde op og sætte kryds til kommunal- og regionsrådsvalget, kan fra i dag søge om at brevstemme fra deres eget hjem. Der kan være tale om borgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til et afstemningssted.<br></div></div><div><div><br>Hvis du ønsker at brevstemme fra dit hjem, skal du søge om det her hos os i Bornholms Regionskommune. <br><br>Det gør du ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller <strong>i</strong><strong>ndgive en skriftlig ansøgning</strong>. <br><br></div><div><ul><li><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Documents/Ansøgningsskema%20om%20at%20brevstemme%20i%20eget%20hjem%20med%20dato.pdf">Skema til at søge om at brevstemme i eget hjem</a> (klik på linket)</li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Documents/Ansøgningsskema%20om%20overførsel%20til%20et%20andet%20afstemningssted%20på%20valgdagen.pdf" target="_blank" style="background-color:transparent;">Skema til at søge om at blive overført til et andet afstemningssted </a><span style="color:inherit;background-color:transparent;">(klik på linket)</span></li></ul></div><div><br>Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.<br><br></div></div><p><br></p>
Find den røde kuffert på museethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Find-den-røde-kuffert-på-museet.aspxFind den røde kuffert på museet2021-10-17T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I efterårsferien inviterer en række af øens kulturinstitutioner alle småbørn og deres voksne til at gå på opdagelse i deres udstillinger med en kulturkuffert i hånden. Kulturkufferten er et nyt </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">formidlingstilbud, der skal gøre flere børn nysgerrige på den bornholmske kunst, kultur og natur. </span><br></p><div><br></div><div>Otte bornholmske museer og formidlingssteder er gået sammen i et fælles projekt om at udbyde en kulturkuffert til børn i alderen 3-10 år. Kulturkufferten indeholder forskellige genstande og opgaver, som relaterer sig til udvalgte steder i udstillingen. Indholdet lægger op til, at børn og deres forældre går på jagt i udstillingen og taler sammen om det, som de oplever. </div><div><br></div><div>Kufferten er et selvformidlende tilbud, som er gratis at benytte for besøgende. Foreløbigt er det muligt at finde en kulturkuffert på NaturBornholm, Svanekegaarden, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Tekniske Samling, Grønbechs Gaard, Erichsens Gård, Bornholms Forsvarsmuseum og Gaarden i Melsted.</div><div><br></div><div>”Kulturkufferten er et unikt initiativ, der samler flere af øens kulturinstitutioner om en fælles indsats for at styrke småbørns møde med Bornholms særlige kultur- og naturarv” udtaler formanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Erik Lund Hansen. ”Det glæder mig, at der så mange med allerede, og jeg håber, at flere kulturinstitutioner vil blive en del af konceptet til glæde for vores børnefamilier” </div><div><br></div><div>Kufferten er rød, så den er nem at genkende lige meget hvilken af de medvirkende kulturinstitutioner, som man vælger at besøge i efterårsferien. Kulturkufferten er i første omgang målrettet børnefamilier, men vil på sigt også kunne anvendes af bornholmske dagtilbud, når de besøger et af de pågældende museer.</div><div><br></div><div>Kulturkuffertprojektet er del af Bornholms Regionskommunes kulturaftale med Kulturministeren. Projektet har til formål at fremme bornholmske børns møde med kunst, kultur og natur. Desuden understøtter det nye kulturtilbud også kommunens indsats ”De små børns Bornholm”, som bl.a. arbejder på, at flere børn i alderen 0-6 år deltager i idræts- og kulturtilbud.</div><div><br><br></div><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Valg

Den 16. november kan vi stemme om, hvem der skal sidde i vores kommunalbestyrelse og i regionsrådet for Region Hovedstaden.

Vil du vide mere om, hvordan du f.eks. kan søge om at stemme hjemmefra, hvem der er kandidater til valgene eller, hvor du kan møde valgbussen så gå til vores valgside
KLIK HER