Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Høring af miljøkonsekvensrapport, § 25 tilladelse og miljøgodkendelse for Motorsportsbanehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring af miljøkonsekvensrapport, § 25 tilladelse og miljøgodkendelse for Motorsportsbane.aspxHøring af miljøkonsekvensrapport, § 25 tilladelse og miljøgodkendelse for Motorsportsbane<p>​</p><div><strong>Offentliggørelse og partshøring af miljøkonsekvensrapport, udkast til § 25 tilladelse og udkast til miljøgodkendelse for projektet Motorsportsbane til folkerace og ATV på Bolbyvej 12, Klemensker </strong><br></div><div><br></div><div>Bornholms Motor Sport ønsker at etablere en motorsportsbane for folkerace og ATV på<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Bolbyvej 12, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3782 Klemensker.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></li></ul> </div><div><br></div><div>Tidligere afgørelse angående det konkrete projekt er af Miljø- og Fødevareklagenævnet blevet ophævet og hjemvist til fornyet sagsbehandling. I forbindelse med den nye sagsbehandling har Bornholms Motor Sport anmodet om, at det konkrete projekt undergår en miljøvurdering. </div><div><br></div><div>I en miljøvurdering skal Bornholms Motor Sport udarbejde en miljøkonsekvensrapport. På baggrund af blandt andet miljøkonsekvensrapporten skal Bornholms Regionskommune udarbejde udkast til afgørelse – i denne sag både en tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.</div><div><br></div><div>Både miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelser efter miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven skal i offentlig høring inden Bornholms Regionskommune kan træffe endelige afgørelser.</div><div><br></div><div>Miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelser sendes hermed i offentlig høring efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr. 3 i<strong> perioden 21. januar 2022 til 18. marts 2022.</strong></div><div><br></div><div>Høringsmaterialet består af:<br><br></div><div><ul><li>Udkast til § 33 miljøgodkendelse: Miljøgodkendelse af Folkeracebane på Bolbyvej 12</li><li>U<span style="background-color:transparent;color:inherit;">dkast til § 25 tilladelse: Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen Bolbyvej 12, 3782 Klemensker – Miljøvurdering af konkret projekt (høringsversion</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>M<span style="background-color:transparent;color:inherit;">iljøkonsekvensrapport: Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen Bolbyvej 12, 3782 Klemenske.</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>Endeligt afgrænsningsnotat: Miljøvurdering af Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen Bolbyvej 12, 3782 Klemensker – Afgrænsningsnotat – Endelig version til bygherre om hvad miljøkonsekvensrapport skal indeholde</li></ul></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune har som udgangspunkt ikke vedlagt det oprindelige ansøgningsmateriale om miljøgodkendelse og screening for miljøvurderingspligt. Det endelige afgrænsningsnotat indeholder en projektbeskrivelse med sammenskrivning af det oprindelige ansøgningsmateriale samt de projekttilpasninger, der er sket undervejs i sagsbehandlingen. Denne projektbeskrivelse har været lagt til grund for sagsbehandlingen i den genoptagne sag. Bornholms Regionskommune fremsender gerne det oprindelige ansøgningsmateriale i forbindelse med høringen af miljøkonsekvensrapport, udkast til § 25 tilladelsen og udkast til § 33 miljøgodkendelsen. Ved ønske om dette kan Bornholms Regionskommune kontaktes på <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk.</a></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune opfordrer alle interesserede til at komme med indsigelser og bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelser.</div><div><br></div><div>Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 18. marts 2022 for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres.</div><div><br></div><div>Eventuelle indsigelser og bemærkninger kan rettes til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid på <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a>. Indsigelser eller bemærkninger kan også sendes som almindeligt brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journal nr.: J. nr. 09.40.15P19-0002.</div><div><br></div><div><strong>Den videre proces</strong></div><div>Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Bornholms Regionskommune. Herefter beslutter Bornholms Regionskommune, om der kan meddeles tilladelse til projektet. Resultatet af høringen vil fremgå af afgørelsen.</div><div><br></div><div><strong>Læsevejledning</strong></div><div>Miljøkonsekvensrapporten indeholder en beskrivelse af projektet og en vurdering af virkningerne på miljøet ved det ansøgte.<br></div><div><br></div><div>Udkastene til afgørelser bygger på oplysninger i Bornholms Motor Sports ansøgning og miljøkonsekvensrapport.</div><div><br></div><div>Udkastet til § 33 miljøgodkendelse erstatter delvist udkastet til § 25 tilladelse. Der er således ikke stillet vilkår vedrørende de samme miljøfaktorer i de to udkast til afgørelser. Vilkår i de to afgørelser supplerer hinanden og sikrer, at der samlet er indarbejdet miljøhensyn i projektet.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Miljøgodkendelse til Kirkelunde, Nyker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Kirkelunde,-Nyker-.aspxMiljøgodkendelse til Kirkelunde, Nyker <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Kirkelunde,</strong><br><strong>S</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>kolevej 8,</strong><br></span><strong>3700 Rønne.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tommy Pedersen har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til svineproduktionen på ejendommen Kirkelunde.</div><div>En del af produktionsarealet i den eksisterende slagtesvinestald ændres til også at kunne omfatte opstaldning af løsgående drægtige søer, herunder aflastningsstier til søer. Produktionsarealet i den gamle poltestald ændres kun til opstaldning af smågrise, mens produktionsarealet til polte i ny løbestald kun anvendes til polte over 30 kg. I nudrift omfatter de begge dyregrupper. Arealet i syge- og aflastningsstalden til søer ændres således, at arealet også kan omfatte opstaldning af polte.</div><div><br></div><div>Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne. Indvendigt foretages kun ændringer i slagtesvinestald 2. Det samlede produktionsareal udgør 4.992 m2. </div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 26. januar 2022. </div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 23. februar 2022, dvs. 4 uger fra den 26. januar 2022</strong>, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 25 januar 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-januar-2022.aspxLandzonetilladelser pr. 25 januar 2022<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Opførsel af hævet terrasse - Brommevej 10, 3760 Gudhjem,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af to lagerhaller - Pilegade 33, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af udhusbebyggelse og udestue - Plantagevej 5B, 3700 Rønne,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af udhusbebyggelse - Tegnvej 40, 3770 Allinge,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div><strong>En klage skal være modtaget senest den 22. februar 2022</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> </div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Grønt Byggeri Netværk Bornholm – fagligt netværk for den bornholmske byggebranche https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Grønt-Byggeri-Netværk-Bornholm-–-fagligt-netværk-for-den-bornholmske-byggebranche-.aspxGrønt Byggeri Netværk Bornholm – fagligt netværk for den bornholmske byggebranche 2022-01-25T23:00:00Z<p>Grønt Byggeri Netværk Bornholm er et tværfagligt forum for aktører, der arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggebranchen på Bornholm. Netværket har eksisteret siden november 2019 og er en del af Bornholms Regionskommunes arbejde med den grønne omstilling. Formålet er at styrke det lokale samarbejde. </p><p>"Netværket er opstået, fordi vi oplever et tydeligt behov hos lokale virksomheder i byggebranchen for en platform for videndeling. Den grønne omstilling stiller nye, høje krav til virksomheder i byggebranchen. Netværket giver muligheder for at blive opdateret på viden og finde fælles løsninger, som gavner hele Bornholm på tværs af den private og offentlige sektor," siger Rocio Paniagua Jensen, projektleder hos Bornholms Regionskommune.</p><p>Grønt Byggeri Netværk Bornholm har indtil nu afholdt fem møder og har mødt en stor tilslutning til møderne fra virksomheder i byggebranchen.</p><p>Det er gratis og uforpligtigende at deltage i netværksmøder, som afholdes 2-3 gange om året, og alle virksomheder, der arbejder med byggematerialer, er velkomne.</p><h2>Næste netværksmøde den 2. februar</h2><p>Den 2. februar inviterer Grønt Byggeri Netværk Bornholm igen virksomheder fra byggebranchen til netværksmøde. På mødet kan deltagere høre om brugen af genbrug og genanvendelse af byggematerialer samt drøfte de langsigtede løsninger og ambitioner om bedre adgang til genbrugsmaterialer på øen. </p><p>Mødet finder sted onsdag <strong>den 2. februar 2022 kl. 14:30 - 18:00</strong> på Vibegårds kantine, Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne.</p><p>Alle virksomheder i byggebranchen samt interesserede aktører, der knytter sig til byggematerialernes værdikæde, er inviteret. Deltagelse kræver tilmelding grundet begrænset antal pladser. Du tilmelder dig ved at skrive til projektleder Rocio Paniagua Jensen på mail <a href="mailto:Rocio.Jensen@brk.dk">Rocio.Jensen@brk.dk</a>. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er tilmeldingsfrist fredag d. 28. januar.</span></p><p>Du kan læse mere om netværksmødet og se programmet for mødet <a href="/Nyheder/Documents/Invitation%20til%20fagligt%20netværksmøde%202.%20februar%202022.pdf" target="_blank">her</a>.<br></p><p>Netværksmødet organiseres af projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm og faciliteres af Bornholms Regionskommune i partnerskab med BOFA.<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/Grønt%20Byggeri%20Netværk%20Bornholm_samarbejdspartnere.JPG" alt="Grønt Byggeri Netværk Bornholm_samarbejdspartnere.JPG" style="margin:5px;width:613px;" /><br></p>
Ny uddannelse til bornholmske plejefamilierhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-uddannelse-til-bornholmske-plejefamilier.aspxNy uddannelse til bornholmske plejefamilier2022-01-20T23:00:00Z​Bornholmske plejefamilier får nu muligheden for at deltage på Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier – også kaldet PUP. Første hold begynder mandag 31. januar 2022 på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.<br><br><strong>Til gavn for udsatte bornholmske børn</strong><br>Selve uddannelsen tager i alt to år og er fordelt over fire moduler. Uddannelsen består af en række AMU-kurser, som er nøje sammensat. Holdet følges ad i de to år og kommer på Modul 1 ind på emner som bl.a. de retlige rammers betydning for plejefamilien, anbragte børns udvikling og anbragte børns livshistorie. Uddannelsen skal være med til at klæde plejefamilierne endnu bedre på til at forstå de anbragte børn. Alt sammen for at kunne hjælpe de anbragte børn endnu bedre i fremtiden.  <br><br>Leder af Familieplejeteamet på Bornholm, Iben Olsen, er glad for den nye uddannelse til plejefamilierne. Hun siger:<br><br>"På Bornholm har vi mange kompetente plejeforældre – de yder omsorg, struktur, og støtter børnene i de udfordringer, de møder i andre kontekster. Vi er rigtig glade for at Bornholms sundheds- og sygeplejeskole har bidraget til, at det har været muligt at få etableret PUP uddannelsen på Bornholm. Som plejefamilie skal man hele tiden holde sig ajour, samt følge den lovpligtige efteruddannelse der pålægges plejefamilier. PUP uddannelsen er med til at sikre, at vi lever op til loven,  men er derudover også med til at styrke fællesskabet hos plejeforældrene og deres faglige viden - dette giver grobund for udvikling og styrkelse af plejefamilieområdet på Bornholm." <br><div><br>PUP på Bornholm udbydes af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i samarbejde med UC SYD og VIA UC. Selve undervisningen foregår på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på Campus.<br> <br><strong>Om uddannelserne</strong> <br>Professionshøjskolerne UC SYD og VIA UC indgik i 2017 et samarbejde med Plejefamiliernes Landsforening for at styrke uddannelsen af plejefamilier i Danmark gennem en længerevarende uddannelse til plejefamilier. <br><br>PUP er en toårig uddannelse opdelt i fire moduler:<br><br>- Modul 1: Plejebarnet<br>- Modul 2: Plejefamiliens samarbejde<br>- Modul 3: Hjernen og kroppen<br>- Modul 4: Specialiseringsmodul<br><br>Hvert modul er på 17-20 dage, der holdes inden for et halvt år. <br>Den enkelte undervisningsdag starter kl. 9.00 og slutter ca. kl. 14.00. Enkelte dage lidt senere.<br><br><strong>For mere info kontakt: </strong></div><div>Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole<br>Akademisk medarbejder Ida Søborg-Madsen: <a href="mailto:ida.soborg-madsen@bhsund.dk">ida.soborg-madsen@bhsund.dk</a> T: 36 98 34 25<br><br>Bornholms Regionskommune<br>Leder Familieplejeteamet Iben Olsen: <a href="mailto:iben.olsen@brk.dk">iben.olsen@brk.dk</a><br><br></div>
Jobmesse skal skaffe flere hænder til Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Jobmesse-skal-skaffe-flere-hænder-til-Bornholm.aspxJobmesse skal skaffe flere hænder til Bornholm2022-01-20T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Flere ældre forlader arbejdsmarkedet, end unge træder ind. Det viser den bornholmske demografi. At Bornholm er inde i en positiv udvikling, og at det går rigtig godt på vores på ø medfører også til, at vi lige nu står og mangler arbejdskraft på øen.<br><br></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Jobmesse den 11. februar 2022</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fredag den 11. februar 2022 holder Bornholms Regionskommune jobmesse for virksomheder og potentielle, nye medarbejdere i Rønne Idrætshal.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Jobmessen er en god mulighed for virksomhederne som en alternativ rekrutteringsvej og et forsøg på at rekruttere til alternative stillinger – stillinger, der ikke har været forsøgt rekrutteret til tidligere.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Flere virksomheder har allerede oplevet at rekruttere forgæves, og mange faglærte medarbejdere løber stærkt, fordi de mangler en kollega. Alternative stillinger kan gøre det muligt at rekruttere kandidater til at løse opgaver, der udføres af faglærte, men som ikke nødvendigvis kræver faglærte kompetencer. Der kan også være tale om at oprette stillinger, der ikke kræver en arbejdsuge på 37 timer, eller jobs for en afgrænset periode.<br><br></span></p><p><strong>Hvem kan du møde?</strong></p><p>På jobmessen kan virksomheder forvente at møde mennesker, der er ledige nu, men også mennesker, der er nysgerrige på jobmulighederne på sigt, og som gerne vil have et netværk til virksomhederne på Bornholm. Virksomhederne vil ligeledes møde ledige - både dem, der er klar til et fuldtidsjob, men også dem, der måske mere er på jagt efter et småjob. </p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Som noget nyt i år, vil virksomhederne også kunne møde unge fra Campus Bornholm, som enten er i gang med en erhvervsuddannelse eller går på den gymnasiale linje. For disse vil interessen særligt være på småjobs eller fritidsjobs.</span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Kom gratis til jobmessen med bus fra København</strong><br></p><p>Interesserede ovrefra kan gratis tage bussen til jobmessen på Bornholm. Bussen afgår fredag den 11. februar 2022 kl. 10:50 fra Københavns Lufthavn Terminal 3 og kører direkte til jobmessen på Bornholm ved Rønne Idrætshal. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bussen kører retur fra jobmessen kl. 17:45 med ankomst til Københavns Lufthavn kl. ca. 21.00. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er frivilligt, om man vil med retur til København.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Tilmelding til busturen skal ske på <a href="https://www.jobmessebornholm.dk/" target="_blank">jobmessebornholm.dk</a>.<br></p><p>Du kan læse mere om jobmessen på <a href="https://www.jobmessebornholm.dk/" target="_blank">hjemmesiden</a>.<br></p><p><br></p>
Udbud af asfaltarbejder 2022https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Asfaltlicitation-2022.aspxUdbud af asfaltarbejder 20222022-01-18T23:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">U</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">dførelse af asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i Bornholms Regionskommune udbydes herved i offentlig licitation i henhold til udbudsmateriale. Kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud, som defineret i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Udbuddet er med forbehold for kommunalbestyrelsens bevillingsmæssige godkendelse. </span><br></p><p>Arbejdet omfatter 6.700 t slidlagsbelægning og opretning, 85.500 m² overfladebehandling og 10.000 m² PLET OB.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udbudsmateriale kan hentes på <a href="http://www.brk.dk/udbud">www.brk.dk/udbud</a> fra 19. januar 2022. </p><p>Tilbud kan ikke afgives elektronisk men skal sendes til Center for Ejendomme og Drift, Vejplanlægning, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p>Licitationen afholdes <strong>16. februar kl. 10:00 </strong>i mødelokale 2A, Skovløkken 4, 3770 Allinge.</p><p>Er der spørgsmål vedr. licitationen kan Carsten Pedersen kontaktes på tlf. 56 92 22 09 eller e-mail Carsten.Pedersen@brk.dk.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Kommunens tekniske systemer kører igenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-IT-systemer-kører-igen.aspxKommunens tekniske systemer kører igen2022-01-12T23:00:00Z<p>​Kommunens tekniske systemer kører nu igen efter, at de brød ned i formiddag. Det betød blandt andet at vores hjemmeside var nede, og at man ikke kunne ringe ind til vores omstilling. Nedbruddet skete i forbindelse med at vores leverandør skulle opgradere en af  vores "storage" (lager) løsninger. Hvad der præcist gik galt vil blive analyseret nærmere, og leverandøren forventes at komme med en rapport i næste uge.<br></p>

Kontakter

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

TEST-steder KLIK HER

VACCINE-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Skoleindskrivning 2022/2023

Så er det tid for indskrivning af børn til de nye børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023.

Perioden med indskrivning er den 5.-26. januar.


Klik og log ind med NemID
https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning