God sommerGod sommerBornholms Regionskommune ønsker alle borgere og gæster en skøn sommer. Pas godt på hinanden.1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 38https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-120-for-Grønbechs-Hotel-i-Allinge-og-kommuneplantillæg-nr.-38.aspxForslag til lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 38<p> </p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 25. juni 2020 at sende forslag til lokalplan nr. 120 og kommuneplantillæg nr. 38 i offentlig høring i perioden 2. juli til 28. august 2020. Lokalplanen vil muliggøre en ansøgt udvidelse af en del af hotellet ved at tilføje en værelsesetage, en tagterrasse, samt tilføje facaden spanske altaner. Den ønskede udvidelse kræver et forudgående kommuneplantillæg og lokalplan.<br><br>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde <strong>senest 28. august 2020.</strong><br><br>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345</a></p><p>Se forslag til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/16820" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/16820</a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /> </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 120</strong> til:  <br> <br>Udvikling og Byg<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Byg, telefon 56 92 00 00.<br><br><strong>Miljøscreening</strong><br>Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 120 og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning, se i den blå boks.<br><br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p> </p>
Landzonetilladelser pr. 1 juli 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-1-juli-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 1 juli 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering a shelterplads og toiletbygning – Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 99a, Rutsker,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra institutionsbygning til helårsbeboelse - Degnebrovejen 12, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Almindingsvej 20, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Rosenørns Allé 2A, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - Køllergårdsvej 4, 3700 Rønne</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 29. juli 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p>
Tilladelse til vandløbsrestaurering i Samsing Å ved Marevad brohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-i-Samsing-Å-ved-Marevad-bro.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering i Samsing Å ved Marevad bro<p>​</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid meddeler hermed tilladelse til et restaureringsprojekt i Samsing Å ved Marevad bro på matrikel nr. 66 a, Klemensker. Indsatsen omhandler genåbning af en rørlagt strækning på ca. 70 meter. </p><p>Matriklen er ejet af Lars Tolstrup, Ahlegårdsvejen 11, 3700 Rønne. Bornholms Regionskommune er projektejer. Projektet er en indsats under Statens Vandområdeplaner 2015-2021. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p>Forundersøgelsen og afgørelsen kan ses i den blå boks. </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 29. juli 2020</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><br>Kontakt<br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Bornholms kunsthåndværkere bliver mere synlige med nyt kvalitetsstempelhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-kunsthåndværkere-bliver-mere-synlige-med-nyt-kvalitetsstempel.aspxBornholms kunsthåndværkere bliver mere synlige med nyt kvalitetsstempel2020-07-02T22:00:00Z<p>​I løbet af den næste uges tid vil Bornholms professionelle kunsthåndværkere begynde at markere sig med en ny sticker i butiksvinduerne. Stickeren har til formål at vise herboende og besøgende på øen, at der produceres og sælges kunsthåndværk af høj kvalitet, som lever op til Bornholms titel som World Craft Region. Så er du professionel udøvende kunsthåndværker på øen, har du altså mulighed for at erhverve stickeren. Det er Makers Island Bornholm, der står bag. Makers Island står for at samle og præsentere Bornholms kunsthåndværk i et samarbejde på tværs af institutioner, udstillingssteder og aktører inden for kunsthåndværket på øen. <br><br> Formand for Makers Island Bornholm styregruppe, Morten Riis, siger: <br><br> "Den nye Makers Island sticker er en form for kvalitetsstempling af det professionelt udøvende kunsthåndværk på øen. Den skal være med til at løfte fortællingen om, at Bornholm er World Craft Region og synliggøre det professionelle håndværk på øen yderligere overfor alle bornholmere og besøgende. Det er vigtigt, at den flotte anerkendelse som Bornholm har fået ikke er en hemmelighed, og stickeren er endnu et skridt på vejen i at synliggøre vores udmærkelse." <br><br> Siden titlen, World Craft Region i 2017 blev tildelt Bornholm af World Craft Council (WCC), som er den største internationale organisation for kunsthåndværk i verden, har der været arbejdet på at styrke kunsthåndværkerne og deres forretning. Titlen er en international anerkendelse af Bornholms unikke kunsthåndværkermiljø med en høj koncentration af talent, faglighed, tradition, kvalitet og samarbejder. For at kandidere til stickeren skal modtagerne leve op til nogle kriterier. Man skal være udøvende professionel kunsthåndværker med virksomhed og CVR nr. på Bornholm og enten have en uddannelse inden for kunsthåndværk eller være medlem af en kunsthåndværkerforening. Eller, man skal være formidler/udsalgssted som repræsenterer kunsthåndværkere, der lever op til ovenstående. <br><br> <strong>Disse har allerede fået kvalitetsstickeren</strong><br>Blandt de organisationer og medlemmer der allerede har fået tildelt stickeren, er:<br>- alle kunsthåndværkere der er medlem af Arts and Crafts Association Bornholm, Hjorths Fabrik, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, KADK, Destination Bornholm, Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune. <br><br> For at erhverve stickeren skal man henvende sig til sekretariatet for Makers Island Bornholm via mail: <strong>makersislandbornholm@brk.dk</strong> Sekretariatet vil så vurdere, om der leves op til kriterierne for at modtage stickeren.<br><br> Bag Maker’s Island Bornholm står Arts & Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Kunstakademiets Designskole i Nexø, Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen. <br><br> Læs mere om Maker’s Island Bornholm her: <a href="https://makersisland.bornholm.dk/" target="_blank">www.makersislandbornholm.dk</a><br></p><p><img alt="kunsthåndværkersticker.JPG" src="/Nyheder/PublishingImages/kunsthåndværkersticker.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p>
Plejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørendehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Plejecentrene-er-klar-til-at-åbne-for-indendørs-besøg.aspxPlejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørende2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>Kommunens Center for Ældre er nu klar til at invitere pårørende på både udendørs- og indendørs besøg på plejecentrene. Det sker efter at besøgsrestriktionerne blev lempet yderligere i denne uge af Sundheds- og Ældreministeriet.</strong></p><p>Fra i morgen den 2. juli vil kommunens plejecentre være klar til at kunne tilbyde pårørende til beboere på kommunens plejecentre besøg både uden- og indendørs, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges. </p><p>Det er op til de lokale ledelser af plejecentrene at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Plejecentrene henstiller derfor også til de pårørende, at de følger eventuelle anvisninger fra plejecentrene, og at de er med til at samarbejde om, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høj hygiejne og adfærd overholdes. Alt sammen for at mindske risikoen for smitteudbrud af Corona.<br><br>Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod, eller restriktioner, for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona, lyder det i ministeriets udmelding. </p><p>Center for Ældre glæder sig over de nye muligheder for gensyn, som lempelserne giver for beboere og pårørende og sender et stærkt ønske om, at der fortsat passes godt på os selv og vores pårørende. I skrivende stund er et brev på vej ud til de pårørende om de nye muligheder.</p>
Ældreanalysen træder ind i dens sidste århttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ældreanalysen-træder-ind-i-dens-sidste-år.aspxÆldreanalysen træder ind i dens sidste år2020-06-30T22:00:00Z<p><strong>I går mødtes den følgegruppe, som er med til at sikre, at det er de rette tiltag, der bliver taget for at ændre og forbedre kommunens ældreområde. Håndteringen af Corona-krisen, rekruttering af medarbejdere til området og en granskning af sygefraværet var væsentlige punkter på dagens møde.</strong></p><p>Siden sommeren 2018 har der været gjort en ekstra indsats for at forbedre trivslen og arbejdsglæden inden for ældreområdet, ligesom at der er blevet arbejdet på at forbedre oplevelsen, hos de borgere der modtager hjælp fra kommunen. I alt er der afsat tre år til at foretage en grundig analyse af ældreområdet.<br> <br>Grundet Corona-krisen mødtes man i går, lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, i følgegruppen, der er bredt sammensat af interessenter fra området og har borgmesteren i spidsen. Mødet, der oprindeligt skulle have fundet sted i april, blev holdt i kommunalbestyrelsens mødesal. Og netop Corona-krisen optog især den første del af mødet. Her hæftede borgmester, Winni Grosbøll sig ved, at det i overvejende grad var lykkedes for plejecentrene at holde smitten fra dørene, selv da der blev registreret smitte på to af kommunens plejecentre.</p><p>"Vi kan være stolte over medarbejdernes indsats under Corona-krisen. De steder vi har haft udbrud, har det lykkes at inddæmme smitten ved god hygiejne og et skarpt blik på retningslinjerne. Derved er Bornholm, indtil nu, blevet skånet for de store udbrud vi har set rundt i landet - det er godt arbejde," sagde hun.</p><p>Formanden for Ældrerådet, Erik A. Larsen fortalte om, at han havde haft en del henvendelser fra borgere og pårørende, som fandt det meget svært at undvære besøg i perioden. Han takkede også kommunens ledere og medarbejdere for den ekstraordinære indsats, de har ydet under krisen og på svære betingelser.<br> <br>Dorthe Pedersen fra fagforbundet FOA gjorde opmærksom på, at det under krisen også har været nødvendigt at passe godt på medarbejderne og sikre deres tryghed i at gå på job. Den opgave har kommunen og FOA arbejdet tæt sammen om. </p><p>Herefter fik mødets deltagere en status inden for de seks hovedområder, der arbejdes med i fornyelsesprocessen af ældreområdet. Hovedområderne er: <em>rekruttering</em>, <em>kommunikation</em>, <em>innovation</em> og implementering, områdets <em>kerneopgave</em> og konsolidering af denne, <em>sygefravær</em> samt <em>kompetenceudvikling</em>.</p><p><strong>Kortlægning og analyse af sygefravær er på vej</strong><br>Selvom nogle af processerne er blevet sat delvist på pause under Corona-krisen var der alligevel fremdrift at fortælle om inden for de fleste områder. Et stort lyspunkt er, at det med puljemidler fra <a href="https://star.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering</span></a> er blevet muligt at gennemføre en grundig analyse af sygefraværet på Ældreområdet. Sammen med konsulenter fra <a href="https://www.cabiweb.dk/"><span style="text-decoration:underline;">CABI</span></a> er der allerede blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 800 af kommunens medarbejdere med en svarprocent på 77,5. Resultaterne af denne undersøgelse skal sammen med en række fokusgruppe-møder i august kortlægge årsager og sammenhænge til sygefraværet på ældreområdet.  </p><p>"Vi kommer til at stå med en fuldstændig kortlægning og analyse af sygefraværet, og dermed vil det også blive lettere for os at finde frem til, hvad der skal til for at nedbringe det," sagde Center for Ældres projektleder og udviklingskonsulent, Pia Krathmann Holm.</p><p>Det forventes at resultaterne af CABIs undersøgelser er klar i september. Næste møde i følgegruppen bliver i oktober.</p><p><strong>Deltagere i følgegruppen:</strong></p><ul><li>Winni Grosbøll, Formand.</li><li>Bjarne Hartung Kirkegaard, Næstformand.</li><li>Erik A Larsen, Formand Bornholms Ældreråd.</li><li>Trine Dorow, Servicedirektør.</li><li>Birgit Mortensen, Ældrechef.</li><li>Hanne Jørgensen, Næstformand, CenterMED, Center Ældre, BRK.</li><li>Karina Nørby, Sundhedschef.</li><li>Anette Lund, CenterMED i Center for Sundhed, BRK.</li><li>Sussi Birkebæk Lau, Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for Ældre, BRK.</li><li>Mia Ingemann Rømer, Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Maibritt Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.</li><li>Charlotte Lind, Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Kim Bent Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen, BRK.</li><li>Connie Mogensen, Næstformand i Center Sundhed, BRK.</li><li>Charlotte Høffding Larsen, Leder af Sygeplejen, BRK.</li><li>Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent i BRK.</li><li>Dorthe Lea Pedersen (FOA).</li><li>Birger Rasmussen, Ældresagen Bornholm.</li><li>Steen Sejfert Larsen, Ældre Sagen Bornholm.</li><li>Lene Skielboe, Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden.</li><li>Helle Kofoed Hansen, Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet.</li><li>Ingrid Hågensen, Faglige Seniorer, formand for FOA seniorklub.</li><li>Synnøve Kofoed, Næstformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.</li></ul>
Erhverv: Nye jobmuligheder inden for Offshore på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Erhverv-Nye-muligheder-for-Offshore-på-Bornholm.aspxErhverv: Nye jobmuligheder inden for Offshore på Bornholm2020-06-29T22:00:00Z<p><strong>Ledige og ansatte får muligheder for at opbygge kompetencer inden for offshore</strong></p>Nye vinde blæser over Bornholm, der netop er valgt som energi Ø. Havvindmølleparken Kriegers Flak, der skal opføres i Østersøen, skal stå færdig den 31. december 2021 og Rønne Havn skal være installationshavn.<br><br>BHS Logistics har fået den første aftale, og skal dermed varetage opgaven med at losse delene som vil ankomme til Rønne Havn og som skal udgøre de i alt 72 vindmøller.<p>"Vi er meget stolte over at have fået aftalen i hus," siger Mikkel Lund Ørum, Afdelingsdirektør ved BHS Logistics og forsætter; "det betyder samtidig også, at vi skal bruge nye medarbejdere med kompetencer inden for stevedore. Medarbejdere som skal være klar til opgaven når der startes op i efteråret "<br><br>"BHS Logistics valgte tidligt i forløbet at tage kontakt til Jobcenteret, for at forhøre sig om uddannelsesmuligheder og arbejdskraft, da der af den nye kontrakt indgår særlige krav til kompetencer for de medarbejdere, som skal arbejde som stevedore, fortæller Rikke Holm, der er leder af virksomhedsservice i Jobcenter Bornholm og fortsætter; "Det er vi utroligt glade for, da det har givet os mulighed for i samarbejde med Campus Bornholm, at tilrettelægge et kursusforløb på Bornholm, så ledige nu kan få de påkrævede kompetencer og kvalificere sig til den nye branche og til et stevedore job hos BHS Logistics"<br><br>Stevedore medarbejderne arbejder på land, men så snart en medarbejder skal ud på vindmølleparken kræver det et GWO Basic Safety Training sikkerhedskursus. BHS Logistics har selv ansatte, der skal uddanne sig med dette kursus, ligesom kurset bliver udbudt til virksomhederne under OFFSHORECENTER BORNHOLM samt til ledige. Dette kursus bliver også afholdt på Bornholm.</p><h1>Kom til informationsmøde</h1><p><strong>I forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere, inviterer BHS Logistics, Jobcentret og Campus Bornholm til informationsmøde om de nye jobmuligheder torsdag den 2. juli 2020 kl. 12:00-13:30 eller kl. 14:00-15:30 på Campus Bornholm, Flexlokale 0.139, Minervavej 1, 3700 Rønne. </strong></p><p>"<em>Vi håber at rigtig mange vil komme til informationsmødet og glæder os til at møde vores potentielt kommende medarbejdere</em>" slutter Michael Magnusson, Key Account Manager hos BHS Logistics.</p><p>Som følge af COVID-19 retningslinjer kan der maximalt være 40 deltagere.</p><p>Tilmelding sker via <a href="http://www.jobnet.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.jobnet.dk</span></a> eller til Jobcenter Bornholm<br> Lisa Hounisen 56923939 eller Tobias Trumper 56923900.</p><p><strong>Supplerende spørgsmål kan rettes til:</strong><br><strong> </strong>Rikke Holm, Leder af Virksomhedsservice, tlf. 30693915.<br> Henrik Juul Pedersen, Chefkonsulent Campus Bornholm, tlf. 60121814.</p>
Sommeråbningstider på folkebibliotekernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sommeråbningstider-på-bibliotekerne.aspxSommeråbningstider på folkebibliotekerne2020-06-29T22:00:00Z<p>Kommunens folkebiblioteker <strong>ændrer åbningstider i sommerperioden fra 6. juli til 8. august</strong>. Tiderne i perioden er følgende:<br><br><strong>Rønne:</strong> mandag 13.00-18.00, tirsdag 11.00-16.00, torsdag 11.00-16.00 og fredag 11.00-16.00. Lørdag 9.30-14.00.<br><strong>Allinge:</strong> tirsdag 14.00-17.00, torsdag 14.00-17.00 og fredag 14.00-17.00.<br><strong>Hasle:</strong> mandag 14.00-17.00 og onsdag 14.00-17.00.<br><strong>Gudhjem: </strong>tirsdag 14-18 og torsdag: 10-14.00.<br><strong>Svaneke:</strong> mandag 10-15.30 og torsdag 11.30-17.00.<br><strong>Nexø: </strong>mandag og tirsdag 10-16 og torsdag og fredag 10.00-16.00.<br><strong>Åkirkeby: </strong>mandag 14.00-17.00, tirsdag 14.00-17.00 og torsdag 14.00-17.00.</p><h2 style="text-align:center;">Der er mulighed for selvbetjent adgang<br>kl. 7.00-22.00 i alle afdelinger.</h2>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70200233.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38670000.

Bornholms Politi
Tlf. 56901448.

Gratis sommeraktiviteter for Bornholms børn

Vi udbyder i år en bred vifte af sommertilbud, hvor du kan prøve alt lige fra kayakpolo, ridning, bueskydning til (mave)dans, stensavning og en rejse tilbage til middelalderen.
Se programmerne her:
Kultur- og naturcamps

Frilufts- og idrætsaktiviteter