Vi ønsker alle på øen en god sommerVi ønsker alle på øen en god sommer1
Drømmer du om et job hos os?Drømmer du om et job hos os?Er du en af kommunens nye medarbejdere? Vi søger lige nu mange forskellige faggrupper - klik på billedet og se hvilkehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matr. nr. 62 Knudskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matr.-nr.-62-Knudsker.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matr. nr. 62 Knudsker<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at et skovrejsningsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt.</p><p>Projektet er placeret på </p><p>matr. nr. 62 Knudsker, Møllevangen 21, 3700 Rønne</p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br> Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 5. juli 2022.</p><p><strong>Klage</strong><br> Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 2. august 2022.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></p><p><br></p>
Tilladelse til regulering af vandløb ved Bro nr. 1514 Randkløvevej, UF af Risebæk og Bro nr. 2036 Plantagevej, UF af Øle Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-regulering-af-vandløb-ved-Bro-nr.-1514-–-Randkløvevej,-UF-af-Risebæk-og-Bro-nr.-2036---Plantagevej,-UF-af-Øl.aspxTilladelse til regulering af vandløb ved Bro nr. 1514 Randkløvevej, UF af Risebæk og Bro nr. 2036 Plantagevej, UF af Øle Å<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 5. juli 2022, givet Center for Ejendomme og Drift tilladelse til at udføre brorenoveringsprojekter på følgende lokaliteter jf. vandløbslovens bestemmelser: </p><p><br></p><p><strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20regulering%20af%20vandløb%20ved%20Bro%20nr.%201514%20-%20Randkløvevej%20UF%20af%20Risebæk.pdf" target="_blank">Bro nr. 1514 - Randkløvevej, UF af Risebæk, matr. 7000b, Østermarie.</a></strong></p><p><strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20regulering%20af%20vandløb%20ved%20Bro%20nr.%202036%20-%20Plantagevej,%20UF%20af%20Øle%20Å.pdf" target="_blank">Bro nr. 2036 - Plantagevej, UF af Øle Å, matr. 240aø og matr. 20a, Bodilsker.</a> </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Tilladelserne er meddelt med hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17 (regulering af vandløb), § 47 (anlæggelse <span style="background-color:transparent;color:inherit;">af broer) samt kapitel 2, 4, 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering</span></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan påklages indenfor 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 2. august 2022.</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.<br></p><p>Tilladelserne må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelserne kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Rekreativt areal ved Ypnasted vedtagethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Rekreativt-areal-ved-Ypnasted-vedtaget.aspxRekreativt areal ved Ypnasted vedtaget<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune har vedtaget et tillæg til kommuneplanen for et rekreativt areal i tilknytning til Ypnasted. Tillæg nr. 08 for Ypnasted blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2022. Tillægget offentliggøres hermed den 29. juni 2022.</span></p><p>Med tillægget til kommuneplanen muliggør Bornholms Regionskommune at et landbrugsareal kan overgå til rekreativ anvendelse. Foreningen Ypnasted Fælled ApS er dannet for at erhverve arealet og dermed sikre arealets landskabelige sammenhæng med Ypnasted.</p><p>Se tillægget via dette <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=41" target="_blank">link</a>.<br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du kan klage over denne afgørelse efter Planloven. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br></p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p>

 Nyheder

 

 

BOFA: Snart får det bornholmske madaffald nyt livhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Snart-får-det-bornholmske-madaffald-nyt-liv.aspxBOFA: Snart får det bornholmske madaffald nyt liv2022-06-30T22:00:00Z<div style="text-align:left;"><br></div><div style="text-align:left;">BOFA har, efter en udbudsrunde, og efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen, indgået kontrakt med Gemidan A/S, der sikrer at øens madaffald får nyt liv som bæredygtig energi og grøn gødning til landbruget. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Madaffaldsindsam</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lingen og den</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bedre ressourceudnyttelse ventes at træde i kraft fra starten af januar 2023.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Når Bornholmerne ved årsskiftet skal til at indsamle madaffald, så bliver det i et nyt spændende samarbejde med virksomheden, Gemidan. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">De ca. 3000 tons madaffald, som BOFA forventer at modtage årligt, vil efter endt indsamling blive transporteret til Egedal på Sjælland. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Her vil madaffaldet blive behandlet i et Ecogi forbehandlingsanlæg, hvor teknologien behandler og separerer det organiske affald fra det plastik og andre ikke-organiske materialer, der måtte være i madaffaldet. Efter separering bliver madaffaldet omdannet til biopulp. Pulpen sendes herefter til bioforgasning, hvor biogassen trækkes ud og efterfølgende kan bruges til opvarmning og brændstof.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Restproduktet efter bioforgasning vil blive brugt som grøn gødning i landbruget.</div><div>Plastikposerne, som borgerne har brugt til at aflevere madaffaldet i vil blive sendt videre til genanvendelse.<br></div><div><br></div><div><strong>Lidt fakta</strong></div><div>Når de ca. 3000 ton madaffald recirkuleres vil det under normale omstændigheder gennemsnitlige forhold svare til at ca. 450 tons gulerødder kan gødes og en almindelig husstand kan opvarmes i knap 30 år. Bedst af alt så spares kloden for omtrent 94 tons CO2 årligt, ifølge Gemidans beregninger baseret på en CO2 effektberegner udviklet af Syddansk Universitet.<br></div><div><br></div><div><ul><li><em>Samarbejdet mellem Gemidan og BOFA vil være en vigtig brik i puslespillet, når Bornholm skal nå i mål med visionen om et Bornholm uden affald – madaffald fylder nemlig en del i BOFAs affaldsstatistik.</em></li></ul></div><div><br></div><div><ul><li><em>Affald er noget, vi alle skal tage stilling til. Med den nye aftale får bornholmere og turister mulighed for at gøre en god, grøn forskel med deres organiske affald.</em></li></ul></div><div><br></div><ul><li><em>Kartoffelskræller, kaffefiltre, madrester og andet organisk affald vil inden længe være en kilde til bedre ressourceudnyttelse og ikke blot fyld i en altid sulten forbrændingsovn.</em></li></ul><div><br></div><p><br></p>
Åvangsskolen skal have ny skolelederhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åvangsskolen-skal-have-ny-skoleleder.aspxÅvangsskolen skal have ny skoleleder2022-06-30T22:00:00Z​Thomas Mogensen, der de sidste tre år har stået i spidsen for Åvangsskolen, har valgt at fratræde stillingen som skoleleder. I stedet tiltræder han som afdelingsleder på Kildebakken.<br><br>Åvangsskolen skal derfor i søgning efter en ny skoleleder, da Thomas Mogensen, der de sidste tre år har besiddet posten, har besluttet sig for at fratræde i jobbet som skoleleder. Skolechef Trine Schloss er ked af at måtte sige farvel til Thomas i rollen som skoleleder, hun siger:<div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl06_label"><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div></div></div><div><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl08_label"><em>"Jeg havde meget gerne set Thomas fortsætte som skoleleder på Åvangsskolen, men jeg har respekt for hans beslutning. I stedet kan jeg glæde mig over, at han bliver i kommunens skolesystem i det, han får en ny rolle som afdelingsleder på Kildebakken."</em> <br><br>Indtil der bliver fundet en ny skoleleder, er der lavet en aftale om, at Kasper Johansen, der er skoleleder på Kongeskær også bliver fungerende skoleleder for Åvangsskolen med virkning fra den 1. august.<br><br>Der arbejdes nu på hurtigt at få gang i processen med at rekruttere en ny skoleleder. Håbet er, at stillingen vil være besat fra og med 1. oktober. <br></div></div>
Kommunen bakker op om March mod Ensomhed https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-bakker-op-om-March-mod-Ensomhed-.aspxKommunen bakker op om March mod Ensomhed 2022-06-29T22:00:00Z<p>For at sætte fokus på følelsen og bryde tabu inviterer Patrick Cakirli nu på femte år danskerne med på sin March mod Ensomhed, hvor han over 10 uger skal vandre 2.000 kilometer gennem Danmark i kampen mod ensomhed. Turen går fra Nexø mod Rønne den 8. august.</p><p>Sundhedschef i Bornholms Regionskommune, Iben Kyhn Riis siger: </p><p><em>"På Bornholm er vi glade for at kunne bakke op om det vigtige initiativ, der sætter ensomhed på dagsordenen. De seneste tal i den Nationale Sundhedsprofil viser desværre, at flere bornholmere oplever ensomhed. Alvorlig ensomhed og mistrivsel går hånd i hånd, og det ligger os meget på sinde. Det er helt i tråd med Bornholms Sundhedspolitik og strategi, at sætte ind med konkrete indsatser og handlinger på tværs i kommunen og i samarbejde med civilsamfundsaktører. I den sammenhæng er March mod Ensomhed også vigtig, da Patricks besøg giver os en anledning til at sætte fokus på ensomhed og til at tale om den tabubelagte følelse, som ensomhed kan være".<br></em><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Fra Nexø til Rønne den 8. august<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Marchen starter på Bornholm mandag den 8. august kl. 8.00 fra Nexø Torv og slutter på havnen i Rønne ved 16-tiden. Ideen er, at Patrick ikke må gå uden følgeskab. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><b>Kom og støt op og bryd ensomhedens tabu<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du kan støtte op om marchen ved at deltage på hele ruten fra Nexø til Rønne eller, du kan hoppe af og på undervejs. Følg Patrick og hans støtter på </span><em style="background-color:transparent;color:inherit;">March mod Ensomheds </em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Facebookside </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">her </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">– hvor Patrick sender live og du kan se, hvor langt marchen er kommet, hvis du vil stå på undervejs. Tempoet og pauser bliver sat så alle kan deltage – det er jo det, det handler om </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">&#128522;&#128522;</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Se ruteplanen her.</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><h3>Program for March mod Ensomhed på Bornholm hvor Nexø by er vært </h3><p><strong>Mandag den 8.august </strong></p><p>Kl. 07.30 – Morgenkaffe på torvet i Nexø – åbent for alle der følger Patrick på vej. </p><p>Kl. 08.00 - Etapestart – Nexø Torv mod Rønne havn. Etapen er på i alt 32 km. Alle er velkomne til at gå med Patrick – fra start eller hoppe af og på undervejs. </p><p><strong>Tak til de der er lokale sponsorer på dagen: </strong>Bornholms Mosteri, Svaneke Bryghus, Møbelfabrikken Nexø, Bager Mortensen, Maries Foodtruck, Øens Venner.<br></p><p><b>Kontakt<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ha</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r du spørg</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">smål eller andet til marchen, er du velkommen til at kontakte kommunens konsulent: </span><a href="mailto:Jacob.Vestergaard.Hansen@brk.dk" style="background-color:transparent;">Jacob.Vestergaard.Hansen@brk.dk</a><br></p><p><strong>Det er muligt at støtte March mod Ensomheds Landsindsamling<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bankoverførsel 1686 3232619987 eller på MobilePay 425 000.</span></p><p>I år går støtten til RECOVERY BULLS - en idræts- og aktivitetsbaseret nonprofitorganisation, som blandt andet forebygger og afhjælper ensomhed blandt mennesker i udsatte livspositioner.<br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/BRK%20logo.gif" alt="BRK logo.gif" style="margin:5px;width:91px;height:155px;" /><img src="/Nyheder/PublishingImages/det%20vilde%20østbornholm.jpg" alt="det vilde østbornholm.jpg" style="margin:5px;width:288px;height:79px;" /><br></p><p><br></p>
Sort havvandhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sort-havvand.aspxSort havvand2022-06-28T22:00:00Z<p>I øjeblikket kan der opleves, at vandet langs nogle af de bornholmske badestrande er helt sort. </p><p>Der er ikke tale om olieforurening eller anden forurening, men en "kraftig tangsuppe". </p><p>Dette fænomen kan i dag den 29/6-2022 opleves ved Dueodde og stranden ved Skrokkegårdsvej.</p><p>Havvandet er helt sort, og på strandene er opskyllet tang, som er i forrådnelse og næsten ligner en klistret oliemasse. </p><p>Der er dog ikke tale om olie – men tang!</p><p>Baderåd<br></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Undgå at børn, voksne og hunde sluger vand, hvis vandet er misfarvet!</li><li>Hvis vandet er uklart, kan man ofte finde andre badestrande indenfor kort afstand.</li></ul><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> <br></p><p><br></p>
Rønne Havn fremrykker planlagt fremtidssikringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-Havn-fremrykker-planlagt-fremtidssikring.aspxRønne Havn fremrykker planlagt fremtidssikring2022-06-28T22:00:00Z<p><em><strong>En øget interesse for at bruge Rønne Havn til udskibning af vindmøller muliggør en planlagt fremtidssikring af havnen i forhold til den overordnede Masterplan.</strong></em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I det seneste år har Rønne Havn oplevet en øget interesse i at benytte havnens areal til udskibning af vindmøller. Interessen kommer som følge af både nationale og internationale planer om at etablere store mængder af vedvarende energi primært som havvind i Østersøen. Det er samtidig Bornholms unikke placering, der har øget interessen for Rønne Havn som udskibningshavn. Med afsæt i den øgede efterspørgsel fremrykker Rønne Havn A/S den planlagte fremtidssikring af havnen, som er beskrevet i <em>Masterplanen 2050</em>. </p><p>Fremtidssikringen af havnen vil tidligst begynde i 2023 og planlægges at kunne give 10 hektar ekstra havneareal til offshore-projekter. Rønne Havn A/S begynder nu myndighedsbehandlingen og igangsætter samtidig en udbudsrunde omkring projektet. </p><p>Det er havnens plan, at den nye fremtidssikring af havnen vil give øget areal til vindmølleprojekter i den sydlige del af havnen og i højere grad vil samle passagertrafikken i den nordlige del.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>- I de næste mange årtier skal der opsættes enorme mængder havvind i hele verden og også her i Østersøen. Som havn står vi derfor midt i en spændende tid og med en unik mulighed for at udnytte Bornholms unikke position til at tiltrække mere forretning og vækst til øen. Vi har allerede gjort os klar til at kunne tage den type projekter på havnen, men vi har ikke plads til at kunne imødekomme den øgede interesse, som der vil blive behov for. Derfor begynder vi nu en fremtidssikring af havnen, så vi inden for få år vil kunne håndtere flere og større vindmølleprojekter,</em> siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør i Rønne Havn A/S. </p><p>Fremtidssikringen af Rønne Havn betyder, at nogle aktiviteter og lejere bliver flyttet til et andet sted på havnen ligesom nogle aktiviteter vil blive opsagt. Rønne Havn har orienteret alle berørte kunder og vil i den kommende tid indgå i en tættere dialog med både naboer, kunder og lejere.  Den færdige ombygning af havnen forventes at stå klar i 2025.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Borgermøde 1. september<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er vil blive holdt et borgermøde den 1. september, hvor alle interesserede er inviteret til at høre mere om fremtidssikringen af Rønne Havn.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Nyheder/PublishingImages/rønne%20havn%20udvidelse.jpg" alt="rønne havn udvidelse.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p><p><br></p>

Indstil kandidater til to ærespriser

Hvem skal modtage kommunens Kultur- og idrætspris og Frivillighedspris i 2022? Vær med til at hædre de ildsjæle, som yder en særlig indsats inden for kultur, idræt og frivilligt socialt arbejde.

Send os en begrundet indstilling på maks. en halv A4 side til mail: kf@brk.dk Senest den 7. august.

Læs mere her

Aktiv sommer for børn

I sommerferien tilbyder kommunen og DGI en lang række aktiviteter og oplevelser for børn.

Du finder her oversigter over de forskellige aktiviteter

Sommer aktiviteter

DGIs sommeraktiviteter

Rigtig god sommer til alle.