Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Strategiplan for Kommuneplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Strategiplan-for-Kommuneplan-2020.aspxStrategiplan for Kommuneplan 2020<p>Strategi for kommuneplan 2020 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. Strategien blev vedtaget med følgende ændringer:</p><ul><li>Sommerhusområde ved Listed indføjet som nyt sommerhusområde</li><li>Anvendelsesmuligheder for Hasle Klinker (udviklingsområde 30) indføjet</li><li>Udviklingsområde 30, Hasle Klinker ændret arealmæssigt</li></ul><p>Du kan se den endelige strategi via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</span></a></p><p>Strategien var i otte ugers høring fra den 4. juli til den 29. august 2019, og der indkom 48 høringssvar, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal ansøges til landsplandirektiverne vedr. omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen på mødet den 28. november. </p><p>Offentliggørelsen af Strategi for kommuneplan 2020 er sket med denne annoncering pr. 11. oktober 2019.</p>
Tilladelse til vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsrestaurering; Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, meddeler hermed tilladelse til at genåbne det rørlagte vandløb på adressen; matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker. Matriklen tilhører ejendommen; </p><ul><li><strong>Nordvangen 2, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p>Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt om projektet på vegne af ejeren Thor Gunnar Kofoed. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 37 i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb. </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest:<strong> Den 6. november 2019</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.<br><br><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Delaflysning af lokalplan i Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Delaflysning-af-lokalplan-i-Vestermarie-.aspxDelaflysning af lokalplan i Vestermarie <p>​</p><p><strong>Forslag til aflysningsplan 20x - Delaflysning af lokalplan i Vestermarie – sendes i offentlig høring</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til aflysningsplan 20x i offentlig høring i 2 uger. Af hensyn til de borgere som modtager høringsbrevet med fysisk post sættes høringsperioden til d. 7 oktober til og med d. 28 oktober.<br><br>Aakirkeby kommunalbestyrelse besluttede i 1986, at udarbejde lokalplan 20 for området nord for Vestermarie by for bl.a. anlæggelse at et hestesportsanlæg og erhvervsområde.<br>Kommunalbestyrelsen ønsker nu en folkeskov beplantet på dette område. Det område som tiltænkes beplantet med skov er i dag delområde 1 i Lokalplan 20. Området, som er reserveret til erhvervsformål og som ligger hen med grøn beplantning, er ca. 2 ha stort og omfatter matrikelnumrene 82ed og del af 82s, Vestermarie sogn.<br><br>For at bruge området til beplantning af skov, skal delområde 1 i lokalplan 20 ophæves ved udarbejdelse af denne partielle aflysningslokalplan 20x. Resten af lokalplan 20 er stadig gældende og den partielle ophævelse forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen. Område forbliver i byzone.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kort%20vestermarie.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br>Grøn markering er delområde 1 i lokalplan 20 (rød markering) og udgør hele området for den partielle aflysningsplan 20x</p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". </p><p>Klik her:  <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=336" target="_blank">for at gå til siden.</a></p><p><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvaret kan også sendes med post mrk. "høringssvar for aflysningsplan 20x, Vestermarie" </p><p>til:  <br><br><strong>Regional Udvikling, It og Sekretariat</strong><br><strong>Skovløkken 4, Tejn</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><br>Af høringssvaret skal navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

To borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/To-borgere-søges-til-nyt-udvalg.aspxTo borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalg2019-10-13T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt ad hoc udvalg, der afløser det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg, som udelukkende bestod af kommunalpolitikere med Anne Thomas som formand.</p><p>Det nye udvalg for klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skal bidrage til strategiudvikling. Udvalget får som primær opgave at sikre udviklingen af flere strategier og planer inden valgperiodens udløb i december 2021.</p><p>Strategierne der skal arbejdes med:</p><ul><li>En ny (revideret) energistrategi</li><li>En strategi for grøn mobilitet (transport/kørsel)</li><li>Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island og de otte Bornholmermål </li></ul><p>Det nye udvalg bliver sammensat af politikere, repræsentanter fra erhvervsliv og organisationer samt borgere. Sammensætningen bliver sådan:</p><ul><li>Tre medlemmer bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen.</li><li>To borgere udvalgt på baggrund af en motiveret ansøgning</li><li>Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm </li><li>Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm</li></ul><h2>Send en ansøgning og begrund hvorfor du skal være med i udvalget</h2><p>Borgere kan til og med den 6. november sende en ansøgning med en kort begrundelse for at blive optaget som medlem af udvalget. Ansøgningen sendes til specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær Marschner på Gitte.Hvidkaer@brk.dk.</p><p>Udvalget holder som udgangspunkt seks møder årligt, men udvalget kan vælge at holde flere. Medlemmer af udvalget får betalt kørsel og diæter. </p><p><strong>Læs </strong><span style="text-decoration:underline;"><strong>kommissoriet for udvalget her</strong></span></p>
Folkebibliotekerne inviterer til dialogmøderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-inviterer-til-dialogmøder.aspxFolkebibliotekerne inviterer til dialogmøder2019-10-13T22:00:00Z<p>Kom og sig din mening om dit bibliotek. Mød bibliotekschef Jon Madsen, repræsentanter for det faste personale og evt. politikerne fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. </p><p>På dagsorden vil bl.a. være status på emner fra sidste dialogmøde, biblioteksstatistik og andre relevante emner.</p><p><strong>Allinge:</strong> Torsdag d. 24. oktober kl. 17-18</p><p><strong>Gudhjem:</strong>  Tirsdag d. 29. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Rønne:</strong> Onsdag d. 30. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Svaneke:</strong> Torsdag d. 7. november kl. 17-18</p><p><strong>Nexø:</strong> Tirsdag d. 12. november kl. 16-17</p><p><strong>Hasle:</strong> Torsdag den 14. november kl. 17-18</p><p>NB! Dialogmøde ved Aakirkeby blev senest holdt i juni måned, og det næste vil derfor først finde sted til foråret. </p><p>Spørgsmål til Jon Madsen, e-mail: jon.madsen@brk.dk</p>
Oprettelse af et lokalt vandrådhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Oprettelse-af-et-lokalt-vandråd.aspxOprettelse af et lokalt vandråd2019-10-10T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune opfordrer hermed til, at organisationer og foreninger indstiller medlemmer til et lokalt vandråd for Bornholm. Kommunen vil oprette vandrådet og stå for sekretariatsbetjeningen. </p><p>Her kan læse mere om oprettelse af <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm---2019.aspx">Vandråd - 2019</a></p><p>Fristen for at indstille medlemmer er: <strong>Onsdag den 30. oktober 2019</strong></p><p><strong></strong>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Bornholms folkeskoler får nye hjemmesiderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-folkeskoler-får-nye-hjemmesider.aspxBornholms folkeskoler får nye hjemmesider2019-10-10T22:00:00Z<p><strong>Forældre, elever, samarbejdspartnere og den øvrige offentlighed kan se frem til mere overskuelige og brugervenlige hjemmesider, når de fremover besøger de bornholmske folkeskoler digitalt. Hjemmesiderne er med til at styrke skolernes kommunikation med omverdenen.</strong></p><p>På alle folkeskoler i Bornholms Regionskommune er der blevet knoklet de seneste måneder med at bygge nye hjemmesider op. Og i denne weekend er der premiere på de nye websider, som præsenterer folkeskolerne for omverdenen. Hjemmesiderne har fået et løft både indholdsmæssigt og i layoutet. De er mobilvenlige og overskuelige, og skolerne har arbejdet med at gøre hjemmesiderne ens i udtryk men samtidig forskellige, så de afspejler den enkelte skoles værdigrundlag.</p><p>Formand for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis siger:</p><p>"Vores folkeskoler har arbejdet målrettet for at løfte deres kommunikation, da det var et af de områder, som blev besluttet at styrke i forbindelse med udviklingen af øens folkeskoler. De nye hjemmesider giver skolerne bedre mulighed for at vise, hvad de har at byde på, og de giver kommende forældre gode muligheder for at sammenligne skolerne på et ensartet grundlag. Og når vores skoler om kort tid også skifter det nuværende skoleintra ud med den mere moderne kommunikationsplatform, Aula, har vi et stærkt fundament for at opbygge et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde."</p><p>Gennem billeder og vigtig information er det nu muligt hurtigt at danne sig et førstehåndsindtryk af den enkelte skole. Ligesom brugerne også finder kontaktoplysninger til skolen, SFOen og skolebestyrelsen. </p><p>Fremover vil skolernes udvalgte administratorer sikre, at indholdet bliver opdateret og vedligeholdt.</p><p><strong>Adresser til de nye hjemmesider:</strong></p><p><a href="https://aavangsskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://aavangsskolen.aula.dk</span></a> </p><p><a href="https://soendermark.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://soendermark.aula.dk/</span></a> </p><p><a href="https://paradisbakkeskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://paradisbakkeskolen.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://hansroemerskolen.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://hansroemerskolen.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://kongeskaerskole.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://kongeskaerskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://svartingedalskole.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://svartingedalskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://kildebakken.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://kildebakken.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://bornholmsheldagsskole.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholmsheldagsskole.aula.dk/</span></a></p><p><a href="https://10ks.aula.dk/"><span style="text-decoration:underline;">https://10ks.aula.dk</span></a></p>
Strategiplan for Kommuneplan 2020 er endeligt vedtagethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Strategiplan-for-Kommuneplan-2020-er-endeligt-vedtaget.aspxStrategiplan for Kommuneplan 2020 er endeligt vedtaget2019-10-10T22:00:00Z<p><strong>Den 10. oktober blev Bornholms Regionskommunes strategi for Kommuneplan 2020 vedtaget af kommunalbestyrelsen. Strategien sætter retningen for den kommende kommuneplan og dermed Bornholms udvikling mange år frem.</strong><strong> </strong></p><p>Strategien for Kommuneplan 2020 har været i høring, og der er modtaget 48 høringssvar fra borgere og foreninger. Kommunens planlægger Anka Nordvig Sonne glæder sig over den store interesse, der har været for strategien. På tværs af de 48 høringssvar peger hun på fire emner, som har vakt særlig stor interesse:</p><p>"Vi har som noget nyt udpeget en række udviklingsområder i kystnærhedszonen. En del borgere har været bekymret for, at dette ville være en fribillet til byggeri tæt på kysten. Men, at noget udpeges som et udviklingsområder i kystnærhedszonen betyder dog i første omgang kun, at området får status af almindelig landzone, hvor der er stærkt begrænsede muligheder for byggeri. Der ligger en lang proces med dialog og høringer forud for, at et udviklingsområde i kystnærhedszonen eventuelt kan tages i brug til byvækst."</p><p><strong>For stor byspredning?</strong><br>Et andet punkt der har været anledning til bekymring i høringssvarene er, at nye udlæg fører til by spredning, som ikke er bæredygtig. Til det siger planlægger, Anka Nordvig Sonne:</p><p>"Bekymringen er forståelig og generelt er det da også kommunens fokus at skabe omdannelse og nybyggeri inden for de eksisterende bygrænser. Når vi alligevel peger på nye områder til boliger, er det dels fordi, der flere steder er brug for nye attraktivt beliggende byggegrunde, som kan understøtte tilflytningen, og dels fordi nye arealer giver mulighed for at udvikle nye boligformer, der understøtter nye behov og familiestrukturer."</p><p>I høringssvarene er det blevet påpeget, at Bornholm i forvejen har rigeligt med parcelhuse, og at der derfor ikke er behov for flere. Men kommunens boligpolitik bygger på en grundholdning om, at vi skal udvide og differentiere boligudbuddet på Bornholm.</p><p>"Når der skal lokalplanlægges nye boligområder vil vi derfor arbejde med at skabe grundlaget for, at der kan blive bygget nogen af de boligtyper, som vi ikke har så mange af. Det kan være rækkehuse, andelsboliger, lejeboliger, lejligheder, boligfællesskaber, klyngehuse med mere. Og gerne i nogle omgivelser, som indbyder til fællesskab og med præg af natureller skov," siger kommunens planlægger.</p><p><strong>Fokuserer på kystområderne og glemmer indlandsøen - eller?</strong><br>Flere borgere har desuden gjort opmærksom på, at strategien fokuserer skævt på kystområderne og den glemmer indlandsøen.</p><p>"Det er både rigtigt og forkert. Rigtigt, fordi der er et stort fokus på kystnærhedszonen, hvilket skyldes det pres, der er på arealerne langs kysten, hvor også rigtig mange af øens særlige kvaliteter ligger. Forkert, fordi projektet Bornholms Grønne Bølge netop er et godt bud på, hvordan vi kan skabe attraktion og udvikling inde midt på øen. Jeg håber, at lokalsamfundene kan se potentialet iprojektet, og at de vil arbejde positivt sammen for at få dette kæmpe rekreative projekt op at stå."<br><br>Næste skridt med strategien bliver at få udarbejdet selve Kommuneplan 2020, hvilket er en længerevarende proces, som er i gang. Det forventes at Kommuneplan 2020 forslaget kommer i høring til sommer.</p>

Har du en kandidat?

Kender du en person, forening eller organisation, som har ydet en stor indsats for øens kultur- og/eller idrætsliv og fortjener årets pris på 10.000 kr.

Send en kort begrundet indstilling til kf@brk.dk eller Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 18. oktober 2019.