Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Strategiplan for Kommuneplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Strategiplan-for-Kommuneplan-2020.aspxStrategiplan for Kommuneplan 2020<p>Strategi for kommuneplan 2020 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. Strategien blev vedtaget med følgende ændringer:</p><ul><li>Sommerhusområde ved Listed indføjet som nyt sommerhusområde</li><li>Anvendelsesmuligheder for Hasle Klinker (udviklingsområde 30) indføjet</li><li>Udviklingsområde 30, Hasle Klinker ændret arealmæssigt</li></ul><p>Du kan se den endelige strategi via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</span></a></p><p>Strategien var i otte ugers høring fra den 4. juli til den 29. august 2019, og der indkom 48 høringssvar, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal ansøges til landsplandirektiverne vedr. omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen på mødet den 28. november. </p><p>Offentliggørelsen af Strategi for kommuneplan 2020 er sket med denne annoncering pr. 11. oktober 2019.</p>
Tilladelse til vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsrestaurering; Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, meddeler hermed tilladelse til at genåbne det rørlagte vandløb på adressen; matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker. Matriklen tilhører ejendommen; </p><ul><li><strong>Nordvangen 2, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p>Patrick Steinlein, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt om projektet på vegne af ejeren Thor Gunnar Kofoed. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 37 i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb. </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest:<strong> Den 6. november 2019</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.<br><br><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Delaflysning af lokalplan i Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Delaflysning-af-lokalplan-i-Vestermarie-.aspxDelaflysning af lokalplan i Vestermarie <p>​</p><p><strong>Forslag til aflysningsplan 20x - Delaflysning af lokalplan i Vestermarie – sendes i offentlig høring</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til aflysningsplan 20x i offentlig høring i 2 uger. Af hensyn til de borgere som modtager høringsbrevet med fysisk post sættes høringsperioden til d. 7 oktober til og med d. 28 oktober.<br><br>Aakirkeby kommunalbestyrelse besluttede i 1986, at udarbejde lokalplan 20 for området nord for Vestermarie by for bl.a. anlæggelse at et hestesportsanlæg og erhvervsområde.<br>Kommunalbestyrelsen ønsker nu en folkeskov beplantet på dette område. Det område som tiltænkes beplantet med skov er i dag delområde 1 i Lokalplan 20. Området, som er reserveret til erhvervsformål og som ligger hen med grøn beplantning, er ca. 2 ha stort og omfatter matrikelnumrene 82ed og del af 82s, Vestermarie sogn.<br><br>For at bruge området til beplantning af skov, skal delområde 1 i lokalplan 20 ophæves ved udarbejdelse af denne partielle aflysningslokalplan 20x. Resten af lokalplan 20 er stadig gældende og den partielle ophævelse forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen. Område forbliver i byzone.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kort%20vestermarie.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br>Grøn markering er delområde 1 i lokalplan 20 (rød markering) og udgør hele området for den partielle aflysningsplan 20x</p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". </p><p>Klik her:  <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=336" target="_blank">for at gå til siden.</a></p><p><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvaret kan også sendes med post mrk. "høringssvar for aflysningsplan 20x, Vestermarie" </p><p>til:  <br><br><strong>Regional Udvikling, It og Sekretariat</strong><br><strong>Skovløkken 4, Tejn</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><br>Af høringssvaret skal navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Ny kommunikationsplatform vil styrke dialogen mellem skole og hjemhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-kommunikationsplatform-vil-styrke-dialogen-mellem-skole-og-hjem.aspxNy kommunikationsplatform vil styrke dialogen mellem skole og hjem2019-10-17T22:00:00Z<p><strong>Når elever, lærere og forældre vender tilbage til dagligdagen efter efterårsferien er det til en ny, fælles kommunikationsplatform. Navnet er Aula, og platformen afløser Skoleintra.</strong></p><p>I den kommende uge siger elever, lærere og forældre goddag til kommunikationsplatformen Aula og farvel til det så velkendte SkoleIntra. Aula er en ny, moderne kommunikationsplatform, der gør det nemt og sikkert for lærere, forældre og kommunen at kommunikere med hinanden. Kort og godt handler Aula om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god og sikker kommunikation. Den nye on line platform tages i brug af hovedparten af landets folkeskoler i den kommende uge.</p><p>Både kommunens projektleder og administratoren for platformen glæder sig til at sætte Aula i søen.</p><p><em>"Vi har forberedt udrulningen af Aula gennem mange måneder, så det bliver rigtig godt, at se det blive taget i brug. Både af medarbejderne der skal bruge Aula som et arbejdsredskab, men også af forældrene, der skal kunne følge med i børnenes hverdag, og hurtigt få et overblik over deres børns aktiviteter,"</em> siger projektleder, Maria Løvenstrøm. </p><p><strong>Aula skal bane vejen for god kommunikation</strong><br> Målet med Aula har været at lave en kommunikationsplatform, der understøtter et godt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde samt letter hverdagens kommunikation. Løsningen giver rum til, at hver enkelt skole kan udvikle en plan for den gode kommunikation på netop deres skole og tilpasse Aula-løsningen derefter.</p><p>Heidi Jørgensen er den kommunale administrator af Aula, hun siger:</p><p><em>"Vi er overbeviste om, at Aulas simple funktioner vil være med til at lette hverdagen for både lærere, elever og forældre. Og at Aula bringer værdi til skole-hjem-samarbejdet på folkeskolerne."</em></p><p><strong>Aula er bygget af brugerne</strong><br> KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab, står bag løsningen. Her har holdningen fra start været, at de fremtidige brugere skulle være med til at udvikle Aula:</p><p><em>"Vi har ønsket at skabe en enkel og brugervenlig løsning, som er nem for lærere og pædagoger at arbejde i, og hvor forældre let kan følge med i børnenes hverdag og trivsel. I udviklingen af Aula har vi haft både administrativt personale, skolelærere, elever og forældre til at teste løsningen. Siden sommerferien har 24 skoler fra både store og små kommuner brugt Aula og givet os en masse feedback på løsningen,"</em> fortæller Poul Ditlev Christiansen, der er projektejer for Aula i KOMBIT.</p><p><strong>Aula udvikler sig løbende</strong><br><strong> </strong>Aula bliver også en samlet indgang til andre af skolens systemer. Det kan fx være læringsplatforme eller skemaplanlægningssystemer. Der er desuden afsat midler til, at Aula kan tilpasses og udvikles i fremtiden.</p><p><em>"Den version af Aula, der tages i brug nu, indeholder de funktioner, der skal til for at understøtte et godt skole-hjem-samarbejdet. Men brugerne vil også opleve, at Aula løbende bliver forbedret, udvidet og tilpasset til de behov, der opstår. Platformen bliver videreudviklet på baggrund af input fra alle typer af brugere, og næste version af Aula kommer allerede til november,"</em> siger Poul Ditlev Christiansen.<br> <br>Udover brugervenlighed har sikkerhed har været helt central i udviklingen af Aula, og al data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav. </p><p>Aula lanceres på alle landets folkeskoler den 21. oktober 2019, og i medio 2020 bliver løsningen også taget i brug i kommunernes dagtilbud.</p><p>Se mere her: <a href="https://aulainfo.dk/presse/"><span style="text-decoration:underline;">https://aulainfo.dk/presse/</span></a></p><p><strong>Fakta om Aula</strong></p><ul><li>Aula er fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud.</li><li>Aula er et moderne og brugervenligt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger, lærere, forældre og forvaltninger at kommunikere med hinanden.</li><li>Aulas mere end 2 mio. brugere skal kun bruge ét login for at få adgang til en række digitale værktøjer, fx læringsplatforme, der gør det let at følge børnenes trivsel og udvikling. Når børnehaven skiftes ud med en plads i folkeskolen og SFO'en, eller hvis barnet skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform.</li><li>Data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav samt reglerne for GDPR. Et dataetisk regelsæt, udviklet specifikt til Aula, sikrer desuden, at brugernes data ikke udnyttes til kommerciel brug.</li><li>Aula lanceres på hovedparten af landets folkeskoler i uge 43, og senere vil løsningen også blive taget i brug i dagtilbud i 97 af landets kommuner. </li><li>Aula bliver til i et samarbejde mellem KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, KL og Netcompany. </li></ul><p><strong>Aula findes som app til både mobil og/eller tablet</strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong><img alt="Aula_logo_lys_blaa[1].png" src="/Nyheder/PublishingImages/Aula_logo_lys_blaa[1].png" style="margin:5px;width:260px;" /></strong> </p><p> </p>
Antallet af tilmeldte til BUM2019 er tæt på rekordhøjthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Antallet-af-tilmeldte-til-BUM2019-er-tæt-på-rekordhøjt.aspxAntallet af tilmeldte til BUM2019 er tæt på rekordhøjt2019-10-15T22:00:00Z<p>Tirsdag den 15. november var der tilmeldingsfrist til Bornholms Uddannelsesmesse 2019 (BUM2019). Når Campus Bornholm den 21. november 2019 åbner dørene til BUM2019, er det syvende gang, at uddannelsesmessen afholdes. I år er antallet af tilmeldte uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder tæt på rekordhøjt.</p><p>"På BUM2019 har de bornholmske grundskoleelever samt deres forældre og andre interesserede mulighed for at møde 52 forskellige stadeholdere, hvilket er et antal stadeholdere, som kun er overgået af BUM2017, hvor 55 forskellige stadeholdere deltog", udtaler Ege Schjørring fra UU Bornholm. </p><p>På BUM2019 deltager stadeholdere, som har været et trækplaster på uddannelsesmessen flere år i træk, men også nye stadeholdere som for eksempel Molslinjen A/S, Forsvaret, Sportmaster Rønne og FysioForm Klinik for Fysioterapi og Sundhedscenter. Den samlede liste over tilmeldte stadeholdere kan ses på hjemmesiden bum.dk. Derudover vil de tilmeldte stadeholdere blive præsenteret på BUM's facebookside frem mod uddannelsesmessen den 21. november 2019.  <br></p><p><br></p>
To borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/To-borgere-søges-til-nyt-udvalg.aspxTo borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalg2019-10-13T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt ad hoc udvalg, der afløser det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg, som udelukkende bestod af kommunalpolitikere med Anne Thomas som formand.</p><p>Det nye udvalg for klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skal bidrage til strategiudvikling. Udvalget får som primær opgave at sikre udviklingen af flere strategier og planer inden valgperiodens udløb i december 2021.</p><p>Strategierne der skal arbejdes med:</p><ul><li>En ny (revideret) energistrategi</li><li>En strategi for grøn mobilitet (transport/kørsel)</li><li>Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island og de otte Bornholmermål </li></ul><p>Det nye udvalg bliver sammensat af politikere, repræsentanter fra erhvervsliv og organisationer samt borgere. Sammensætningen bliver sådan:</p><ul><li>Tre medlemmer bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen.</li><li>To borgere udvalgt på baggrund af en motiveret ansøgning</li><li>Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm </li><li>Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm</li></ul><h2>Send en ansøgning og begrund hvorfor du skal være med i udvalget</h2><p>Borgere kan til og med den 6. november sende en ansøgning med en kort begrundelse for at blive optaget som medlem af udvalget. Ansøgningen sendes til specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær Marschner på Gitte.Hvidkaer@brk.dk.</p><p>Udvalget holder som udgangspunkt seks møder årligt, men udvalget kan vælge at holde flere. Medlemmer af udvalget får betalt kørsel og diæter. </p><p><strong>Læs </strong><span style="text-decoration:underline;"><strong>kommissoriet for udvalget her</strong></span></p>
Folkebibliotekerne inviterer til dialogmøderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bibliotekerne-inviterer-til-dialogmøder.aspxFolkebibliotekerne inviterer til dialogmøder2019-10-13T22:00:00Z<p>Kom og sig din mening om dit bibliotek. Mød bibliotekschef Jon Madsen, repræsentanter for det faste personale og evt. politikerne fra Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget. </p><p>På dagsorden vil bl.a. være status på emner fra sidste dialogmøde, biblioteksstatistik og andre relevante emner.</p><p><strong>Allinge:</strong> Torsdag d. 24. oktober kl. 17-18</p><p><strong>Gudhjem:</strong>  Tirsdag d. 29. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Rønne:</strong> Onsdag d. 30. oktober kl. 18-19</p><p><strong>Svaneke:</strong> Torsdag d. 7. november kl. 17-18</p><p><strong>Nexø:</strong> Tirsdag d. 12. november kl. 16-17</p><p><strong>Hasle:</strong> Torsdag den 14. november kl. 17-18</p><p>NB! Dialogmøde ved Aakirkeby blev senest holdt i juni måned, og det næste vil derfor først finde sted til foråret. </p><p>Spørgsmål til Jon Madsen, e-mail: jon.madsen@brk.dk</p>
Oprettelse af et lokalt vandrådhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Oprettelse-af-et-lokalt-vandråd.aspxOprettelse af et lokalt vandråd2019-10-10T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune opfordrer hermed til, at organisationer og foreninger indstiller medlemmer til et lokalt vandråd for Bornholm. Kommunen vil oprette vandrådet og stå for sekretariatsbetjeningen. </p><p>Her kan læse mere om oprettelse af <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Vandråd-på-Bornholm---2019.aspx">Vandråd - 2019</a></p><p>Fristen for at indstille medlemmer er: <strong>Onsdag den 30. oktober 2019</strong></p><p><strong></strong>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

Har du en kandidat?

Kender du en person, forening eller organisation, som har ydet en stor indsats for øens kultur- og/eller idrætsliv og fortjener årets pris på 10.000 kr.

Send en kort begrundet indstilling til kf@brk.dk eller Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 18. oktober 2019.