Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspxMiljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>751 Østermarie.</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald.</div><div><br></div><div>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 fordelt på to staldafsnit udgør nudrift miljøgodkendelsen. Ansøgt drift omfatter opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i nudrift i gyllelagune og gyllebeholdere på ejendommen. Med udvidelse af produktionen ønskes etablering af to nye gyllebeholdere.</div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>  fra den 17. januar 2022. </div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 14. februar 2022, dvs. 4 uger fra den 17. januar 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</strong></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Miljø</div><div><br><br></div><p><br></p>
Forslag til ændret støjkonsekvenszone omkring helikopterlandingspladsen i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ændret-støjkonsekvenszone-omkring-helikopterlandingspladsen-i-Rønne.aspxForslag til ændret støjkonsekvenszone omkring helikopterlandingspladsen i Rønne<p>​</p><div>Kommunalbestyrelsen besluttede 16. december 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 i offentlig høring. Forslaget lægger op til at ændre kommuneplanens retningslinjer om støjkonsekvenszonen omkring helikopterlandingspladsen ved Bornholms Hospital. Forslaget vil reducere udstrækningen af det areal, der i kommuneplanen betegnes som støjbelastet. </div><div><br></div><div><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20kommuneplantillæg%20nr.%2010.pdf" target="_blank">Se forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 her</a>. Her kan eventuelle bemærkninger indsendes <strong>senest 12. februar 2022</strong>.</div><div><br></div><div><br></div><div><strong>Miljøscreening</strong></div><div>Forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 er blevet screenet for miljøvurderingspligt, og det er afgjort, at kommuneplantillægget ikke er miljøvurderingspligtigt. Screeningsafgørelsen er en selvstændig afgørelse, som kan påklages til Planklagenævnet. <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20ikke-miljøvurderingspligt%20-%20støjkonsekvenszone%20omkring%20helikopterlandingsplads.pdf" target="_blank">Screeningsafgørelsen og klagevejledning kan ses her</a>. Fristen for at klage over screeningsafgørelsen er <strong>12. februar 2022. </strong></div><div><br><br></div><p><br></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til omlægning af husdyrproduktion på Aagård, Pedersker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-omlægning-af-husdyrproduktion-på-Aagård,-Pedersker-.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til omlægning af husdyrproduktion på Aagård, Pedersker <p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Hans Otte Munch har ansøgt om, at omlægge svineproduktionen på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Aagård, </strong><br><strong>Bukkevadsvejen 8, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby. </strong><br></li></ul></div><div><br></div><div>Aagård fik i juli 2020 en §16 a miljøgodkendelse, hvor der blevet givet tilladelse efter stipladsmodellen og til udvidelse af produktionsarealet til slagtesvin. Udvidelsen (forlængelse af eksisterende slagtesvinestald) er ikke blevet gennemført og denne del af godkendelsen er derfor ikke blevet udnyttet. </div><div><br></div><div>Nu søges der om godkendelse til omlægning af produktionen i de eksisterende sostalde til slagtesvin. Der ønskes mulighed for at indsætte grisene ved en lavere vægt end 30 kg og derfor søges om en flexproduktion med smågrise og slagtesvin i to af staldafsnittene. Der foretages en ændring i indretning af de eksisterende sostalde (farestald, løbestald og drægtighedsstald), således disse tilpasses produktion af slagtesvin. Der foretages ingen ændringer af smågrisestald og eksisterende slagtesvinestalde. </div><div>Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne på nær opsætning af ekstra ventilationsafkast i sostaldene, der ændres til opstaldning af slagtesvin. </div><div><br></div><div>Det samlede produktionsareal udgør 3.609 m2. Der er tale om et IE-brug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.</div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortanke på ejendommen. I ansøgt drift vil de eksisterende beholdere blive overdækket.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br></div><div><br></div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 28. januar 2022</strong>.<br><br></div><div> Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0036.  </div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Kommunens tekniske systemer kører igenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-IT-systemer-kører-igen.aspxKommunens tekniske systemer kører igen2022-01-12T23:00:00Z<p>​Kommunens tekniske systemer kører nu igen efter, at de brød ned i formiddag. Det betød blandt andet at vores hjemmeside var nede, og at man ikke kunne ringe ind til vores omstilling. Nedbruddet skete i forbindelse med at vores leverandør skulle opgradere en af  vores "storage" (lager) løsninger. Hvad der præcist gik galt vil blive analyseret nærmere, og leverandøren forventes at komme med en rapport i næste uge.<br></p>
Kommunen rydder op i praksis vedrørende betaling for buskørsel på kommunale botilbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-rydder-op-i-praksis-vedrørende-betaling-for-buskørsel-på-kommunale-botilbud.aspxKommunen rydder op i praksis vedrørende betaling for buskørsel på kommunale botilbud2022-01-12T23:00:00Z<p>Kommunen har haft en praksis, hvor man har opkrævet penge fra beboere, hvis de benyttede buskørsel i regi af bostedet til for eksempel; kørsel til egen læge, kørsel til aktiviteter, besøg hos familien, frisør, ture ud af huset og lignende.<br><br>Fremover vil beboere ikke blive opkrævet penge for denne ydelse. Kommunen burde have ændret denne praksis allerede tilbage i sommeren 2017, hvor Ankestyrelsen i en udtalelse gjorde det klart, at kommuner ikke må opkræve penge for disse private ture (se afgørelsen <a href="https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/1353.pdf">klik her</a>)<br><br>Det er i forbindelse med overgangen til det nye Social-og Sundhedsudvalg, hvor forvaltningen er blevet bedt om at se sig selv efter i sømmene, at man har fundet ud af, at den tidligere praksis endnu ikke var blevet stoppet alle steder i kommunen.<br><br>Formand for Social- og Sundhedsudvalget, René Danielsson siger:<br>"Jeg er glad for, at vi nu får ryddet op og får styr på denne praksis, og naturligvis skal borgerne have deres penge tilbage – længere er den ikke. Jeg er også overbevist om, at der kan findes en fornuftig løsning på den fremtidige drift og kørsel med busserne."<br><br>Beboere der har betalt for kørsel i regi af bostedet, i perioden sommeren 2017 og frem til udgangen af 2021, vil få tilbagebetalt de penge, som de imod reglerne er blevet opkrævet i perioden. <br><br>I alt er der tale om 138 beboere, som tilsammen har betalt 1.693.204 kr. Hovedparten af de 138 beboere kan forvente at få tilbagebetalt mellem 15.000 kr. – 20.000 kr., dog er der både beboere, der vil få tilbagebetalt langt mindre, ligesom at nogle vil skulle have langt mere udbetalt. Det afgørende for tilbagebetalingens størrelse er, hvor mange buskørsler man har betalt til i perioden. <br><br>De 138 beboere og deres pårørende vil i løbet af kort tid blive orienteret direkte af kommunen omkring tilbagebetalingen.<br><br>Social- og Sundhedsudvalget vil på sine møder i februar og marts behandle emnet og se på mulighederne for den fremtidige finansiering af beboernes buskørsel.<br><br><strong>Har man spørgsmål, kan man henvende sig til</strong>:<br>Formand for Social og Sundhedsudvalget, René Danielsson mobil 20 33 21 98.<br> Chef for Psykiatri og Handicap, Margrethe Vogt Thuesen mobil 23 81 17 29.<br></p><p>bus<br></p>
Der er kommet fem høringssvar til naturpolitikkens handleplanerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Der-er-kommet-fem-høringssvar-til-naturpolitikkens-handleplaner.aspxDer er kommet fem høringssvar til naturpolitikkens handleplaner2022-01-11T23:00:00Z<p>Før nytår sluttede høringsperioden for naturpolitikkens handleplaner, som det gamle Natur- og Miljøudvalg sendte i høring i starten af november.</p><p>Der er indkommet fem høringssvar, som nu skal behandles af administrationen og indgå i den videre kvalificering af handleplanerne, så de kan fremlægges til endelig godkendelse af det nye Natur-, Miljø- og Planudvalg på deres møde 6. april.<br></p><p>Læs høringssvarene <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Oversigt%20høringssvar%202021%20-%20Naturpolitikkens%20handleplaner%20(offentlig).pdf" target="_blank">her</a>.<br></p><p>Læs handleplanerne, som blev sendt i høring <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/L%20-%20Alle%20handlinger%20samlet%20i%20et%20dokument.pdf" target="_blank">her</a>.<br></p><p><br></p><p>Du kan læse mere om høringsperioden for naturpolitikkens handleplaner <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken.aspx" target="_blank">her</a>.<br></p>
Nu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nu-taler-Energinet-om-tilkobling-af-det-Bornholmske-elnet-til-Energiø-Bornholm.aspxNu taler Energinet om tilkobling af det Bornholmske elnet til Energiø Bornholm2022-01-06T23:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Energinet har i dag lanceret en nyhed om, at de vil arbejde på at sikre en kobling af det bornholmske elnet til Energiø Bornholm.</span></p><p>Meldingen vækker stor glæde hos borgmester Jacob Trøst; </p><p><em>"Det glæder mig meget at høre, at Energinet er kommet frem til, at de nu arbejder på at sikre en tilkobling af Bornholm til energiøens havvindmøller og landeforbindelser. Når vi skal huse energiøens landanlæg, skal strømmen fra vindmøllerne selvfølgelig også komme de bornholmske borgere og virksomheder til gode. </em></p><p><em>Jeg noterer mig, at Energinet ikke lover en endelig løsning endnu. Men jeg vil følge afklaringen tæt og med en tydelig bornholmsk stemme fastholde, at vi ønsker tilkoblingen. Vi har desuden søgt Vækstteam-midler, til at vi i regi af Nationalt Center for Grøn Energi netop kan at være med til at finde disse innovative løsninger. Så der kan også komme nye erhvervsmuligheder her."</em></p><p>En tilkobling af energiøen til det bornholmske elnet vil betyde, at Bornholm ikke længere behøver at have dieselgeneratorer stående som reservekapacitet til søkablet for at sikre forsyningssikkerheden. <br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/energinet.JPG" alt="energinet.JPG" style="margin:5px;width:500px;height:442px;" /><br></p><p>Illustration af Energiø Bornholm og potentielle strømforbindelser (kilde: Energinet). <br></p><p><br></p><p>Ønsket om tilkobling er et emne, der har været drøftet med Energinet og Energistyrelsen det seneste år i takt med konkretiseringen af deres planer for Energiø Bornholm. Det var også et emne flere deltagere rejste på regionskommunens borgermøde om energiøen den 29. november 2021. <br></p><p><em>"Jeg ved, at tilkoblingen af 'det store og det lille net' har været en mærkesag for min forgænger Thomas Thors. Og at han og administrationen har været optaget af</em><span style="text-decoration:line-through;"><em>,</em></span><em> at fremføre argumenterne om tilkoblingen til det bornholmske elnet overfor de rette parter. Så jeg er glad for, at Energinet har taget vores ønske seriøst, undersøgt sagen og faktisk fundet ud af, at det er en god idé. Sikke en dejlig melding, vi kan starte året på," </em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">siger Jacob Trøst.</span></p><p><em> </em></p><p>Læs Energinets udmelding <a href="https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2022/01/06/Bornholm-tilkobling" target="_blank">her</a>.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Læs mere </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om Energiø Bornholm</span><a href="https://www.energiobornholm.dk/" target="_blank" style="background-color:transparent;"> her</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">.  </span></p><p> </p><p><em>Topbillede: Destination Bornholm og Stefan Asp</em></p>
Områdefornyelsen i Nexø inviterer til pop-up event om byudviklingenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Områdefornyelsen-i-Nexø-inviterer-til-popup-event-om-byudviklingen.aspxOmrådefornyelsen i Nexø inviterer til pop-up event om byudviklingen2022-01-05T23:00:00Z<p><strong>– Som følge af aflysningen før jul inviterer Områdefornyelsen Nexø på ny byens borgere til pop-up event. Det sker tirsdag 11. januar kl. 16.00 og torsdag 13. januar kl. 16.00 og foregår udendørs.</strong></p><p>Bor du i Nexø, og er du nysgerrig på, hvad der sker med udviklingen i din by, så er denne invitation til dig. Trods udfordringen i at indkalde til borgermøder grundet den aktuelle corona-situation, ønsker vi, at Nexøs borgere føler sig godt informeret. Derfor inviterer vi til to <em>udendørs </em>arrangementer i næste uge.</p><h2><strong>Pop-up event om strandparken</strong><br>Tirsdag 11. januar kl. 16.00 foran Værftet, Kystvej 2<br></h2><p>Tirsdag 11. januar vil du kunne få seneste nyt i udvikling af strandparkprojektet. Der vil være korte oplæg fra styregruppen for Områdefornyelsen Nexø og Bornholms Energi & Forsyning, og derudover vil der være en repræsentant fra Nexø Havn A/S til stede. Der er desuden afsat tid til spørgsmål og debat.<br></p><h2><strong>Pop-up event om Nexø bymidte</strong><br>Torsdag 13. januar kl. 16.00 på Nexø Torv<br></h2><p>Torsdag 13. januar vil vi præsentere de nyeste tanker om retningen for Nexø Torv. Derudover vil vi berøre fredeliggørelsen af Toldbodgade herunder præsentere idéen om et opfølgende initiativ om en alternativ måde at bruge busholdepladsen på. Med afsæt i ønsket om at styrke sammenhængen mellem bymidte og havn vil Områdefornyelsen Nexø stille forslag om at omdanne busholdepladsen og forlænge fredeliggørelsen af Toldbodgade. Vi glæder os til at høre Nexø-borgernes holdning og idéer til indretning af et nyt, centralt byrum. Der vil være repræsentanter fra Områdefornyelsen Nexø og BAT til stede, og der er afsat tid til spørgsmål.</p><p><br>Vi anbefaler varm og praktisk påklædning og serverer til begge arrangementer en kop kaffe/te at varme sig på.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, kan du kontakte projektleder Maria Jørgensen på tlf. 29 63 83 18 og mail: <a href="mailto:maria.joergensen@brk.dk">maria.joergensen@brk.dk</a>.</p><p><em> </em></p><p>Med venlig hilsen,</p><p>Områdefornyelsen Nexø.<br></p><p><br></p>

Kontakter

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

TEST-steder KLIK HER

VACCINE-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Skoleindskrivning 2022/2023

Så er det tid for indskrivning af børn til de nye børnehaveklasser for skoleåret 2022/2023.

Perioden med indskrivning er den 5.-26. januar.


Klik og log ind med NemID
https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning