Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=149&RootFolder=/SliderVil du være vores nye kollega?https://brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Landzonetilladelser pr. 29. november 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-29.-november-2023.aspxLandzonetilladelser pr. 29. november 2023<p>​​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​Etablering af guldsmedeforretning på Bedegadevej 2, 3782 Klemensker</span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>27. december 2023.</strong></p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br></p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb på matr. 56a og 57g, Vestermarie jf. vandløbslovens §63https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-medbenyttelse-af-rørlagt-vandløb-på-matr.-56a-og-57g,-Vestermarie-jf.-vandløbslovens-§63.aspxTilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb på matr. 56a og 57g, Vestermarie jf. vandløbslovens §63<p>Bornholms Regionskommune har den 28. november 2023 givet tilladelse til at Kantedamsvejen 4, 3700 Rønne, matr. 56h, Vestermarie, medbenytter et rørlagt vandløb på matr. 56a og 57g, Vestermarie, jf. vandløbslovens § 63.</p><p>Du finder afgørelsen <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Tilladelse%20til%20medbenyttelse%20af%20rørlagt%20vandløb%20på%20matr.%2056a%20og%2057g%20Vestermarie%20jf.%20vandløbslovens%20§%2063.pdf" target="_blank">her</a> </p><p> <br></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med mitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong> </strong>den:<strong> 27. december 2023. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>​​Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 14a, Hovedejerlavet Olsker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-på-matr.-14a,-Hovedejerlavet-Olsker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspxTilladelse til vandløbsregulering på matr. 14a, Hovedejerlavet Olsker, jf. vandløbslovens § 17<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at nedlægge 240 m drænstrækning på Blåholtvej 22, 3770 Allinge, matr. 14a, Hovedejerlavet, Olsker; i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p>Afgørelsen finder du <strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Tilladelse%20til%20vandløbsregulering%20på%20matr.%2014a%20Hovedejerlavet%20Olsker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" target="_blank">her.</a></strong> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 21. december 2023.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Åbent kontor: Borgmesteren rykker sit kontor til Nexøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-rykker-sit-kontor-til-Nexø.aspxÅbent kontor: Borgmesteren rykker sit kontor til Nexø2023-11-28T23:00:00Z<h2>​Kig forbi til åbent kontor​<br></h2><p>Borgmester Jacob Trøst rykker kontoret til Nexø. I hvert fald på mandag den 4. december, hvor han holder <strong><em>åbent kontor</em></strong> for de borgere, der skulle have lyst til at hilse på ham eller måske vende et emne, der ligger dem på sinde. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Samtidig får borgmesteren også lejlighed til at hilse på de medarbejdere, der har deres daglige gang i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">kommunens bygning på Møllevænget 1, Nexø.</span></p><p><strong>Ring hvis du vil mødes med borgmesteren på mandag i Nexø<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ønsker du et møde med borgmesteren i løbet af dagen, kan d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u ringe til Inge Mogensen på tlf. 30 18 19 78 og få en tid i​ Jacobs kalender.<br><br></span></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/jacob%20fmdk.jpg" alt="jacob fmdk.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p><br></p><p>​<br></p>
TEST af nyhederhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/TEST-af-nyheder.aspxTEST af nyheder2023-11-28T23:00:00Z<p>​test lmsdjisadpoiasem,oiucxvmkldwpeioudflåpsodflewk​<br></p>
Centerchef for Psykiatri og Handicap skifter job (test)https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Centerchef-for-Psykiatri-og-Handicap-skifter-job--.aspxCenterchef for Psykiatri og Handicap skifter job (test)2023-11-28T23:00:00Z<p>​<br></p><div class="nyhedbody"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display:inline;"><p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">​Centerchef for Psykiatri og Handicap Margrethe Vogt Thuesen har fået nyt job per 1. januar 2024 og forlader derfor Bornholms Regionskommune ved årets udgang.</strong></p><p>Margrethe har været centerchef i kommunens Center for Psykiatri og Handicap siden d. 1. juni 2020, hvor hun kom fra en stilling som forvaltningschef for Social og Beskæftigelse i Samsø Kommune. Inden da havde hun flere ledende stillinger i Grønland. Fra årsskiftet starter Margrethe som plejehjemschef for 14 plejehjem i distrikt nord i Aarhus Kommune.<br></p><p>Margrethe Vogt Thuesen siger:</p><p><em>"Jeg vil gerne sige tusind tak for tre og et halvt år i Bornholms Regionskommune, som har budt på et spændende samarbejde med ledere og medarbejdere, der i den grad er dedikerede i deres arbejde for borgerne i kommunen. Centeret er midt i en spændende udvikling og det har været en stor fornøjelse at være med til at igangsætte indsatser, der styrker det bornholmske samfund, ikke mindst for nogle af de borgere, der har allermest brug for det. Jeg har hele vejen igennem sat stor pris på det tværfaglige samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere."</em></p><p>Velfærdsdirektør Trine Dorow udtaler:<br><em>"Jeg siger tak til Margrethe Vogt Thuesen for sit store engagement i arbejdet med at udføre Social- og Sundhedsudvalgets politiske visioner på psykiatri- og handicapområdet og for at være med til at skabe gode og trygge rammer for Bornholms allermest sårbare borgere og deres familier. Jeg ønsker Margrethe alt det bedste i sit nye job."​</em><br></p></div></div><p>​</p>
Centerchef for Psykiatri og Handicap skifter jobhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Centerchef-for-Psykiatri-og-Handicap-skifter-job.aspxCenterchef for Psykiatri og Handicap skifter job2023-11-28T23:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​​​Centerchef for Psykiatri og Handicap Margrethe Vogt Thuesen har fået nyt job per 1. januar 2024 og forlader derfor Bornholms Regionskommune ved årets udgang.</strong></p><p>Margrethe har været centerchef i kommunens Center for Psykiatri og Handicap siden d. 1. juni 2020, hvor hun kom fra en stilling som forvaltningschef for Social og Beskæftigelse i Samsø Kommune. Inden da havde hun flere ledende stillinger i Grønland. Fra årsskiftet starter Margrethe som plejehjemschef for 14 plejehjem i distrikt nord i Aarhus Kommune.</p><p>Margrethe Vogt Thuesen siger:</p><p><em>"Jeg vil gerne sige tusind tak for tre og et halvt år i Bornholms Regionskommune, som har budt på et spændende samarbejde med ledere og medarbejdere, der i den grad er dedikerede i deres arbejde for borgerne i kommunen. Centeret er midt i en spændende udvikling og det har været en stor fornøjelse at være med til at igangsætte indsatser, der styrker det bornholmske samfund, ikke mindst for nogle af de borgere, der har allermest brug for det. Jeg har hele vejen igennem sat stor pris på det tværfaglige samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere."</em> </p><p>Velfærdsdirektør Trine Dorow udtaler:<br><em>"Jeg siger tak til Margrethe Vogt Thuesen for sit store engagement i arbejdet med at udføre Social- og Sundhedsudvalgets politiske visioner på psykiatri- og handicapområdet og for at være med til at skabe gode og trygge rammer for Bornholms allermest sårbare borgere og deres familier. Jeg ønsker Margrethe alt det bedste i sit nye job."​</em><br><br></p>
Bliv uddannet indenfor social og sundhedsområdethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bliv-uddannet-indenfor-social-og-sundhedsområdet.aspxBliv uddannet indenfor social og sundhedsområdet2023-11-28T23:00:00Z<p>​​​​​Har du lyst til at starte på en social- og sundhedsuddannelse, kan du komme til informationsmøde, hvor du kan få mere at vide om uddannelserne og hvordan du søger.<br></p><p>​Der er informationsmøde på Møllevænget 1, Nexø torsdag den 30. november 2023 og på Ullasvej 23, Rønne mandag den 4. december 2023. Begge dage fra kl. 14.00 - 16.00.</p><p>Tilmelding er ikke nødvendig.​<br><br></p><p><a href="/Borger/sundhedsygdom/Documents/DIV/Flyer%20til%20rekruttering.pdf" target="_blank">Læs mere om informationsmøderne og uddannelserne her</a><br><br></p>

​​

Gratis lederuddannelse for frivillige

I 2024 udbyder vi i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm en gratis uddannelse til frivillige på Bornholm.
 
Uddannelsen består af online kurser og to workshops i januar og marts 2024. Du kan tilmelde dig alle tre tilbud eller kun dem, du finder relevante.
 
Læs mere Klik her

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater Klik her

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Klik her for at tilmelde dig.

Bliv vaccineret mod influenza og covid-19

Er du fyldt 65 år? Så får du en invitation til vaccination.
Vinteren nærmer sig, og vi ved, at smitten med influenza og covid-19 kan tage fart.
 
Risikoen for at blive alvorligt syg af begge sygdomme stiger med alderen, og derfor bliver alle over 65 år tilbudt vaccination mod influenza og covid-19.

Læs mere her

De små børns Bornholm

Storskalaprogrammet som har været igang i snart fire år, har positive effekter for både børn, familier og ansatte i Bornholms Regionskommune.

Hent evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).   

Under De små børns Bornholm, finder du også en film om programmet.