Folkeskolerne inviterer til åbent husFolkeskolerne inviterer til åbent husAlle forældre til kommende skolebørn inviteres til at besøge øens folkeskolerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeskolen-Bornholm-inviterer-til-åbent-hus.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkeskolen-Bornholm-inviterer-til-åbent-hus.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://næstestopbornholm.dk/, Næste stop Bornholm1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landbrugsbyggeri pr. 16. oktober 2018 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-16.-oktober-2018-.aspxLandbrugsbyggeri pr. 16. oktober 2018 <p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en maskinhal på Skovvang, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 13. november 2018.</strong> </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 2. oktober 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-2.-oktober-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 2. oktober 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af vandværksbygning på Kannikegårdsvej 39, 3730 Nexø </strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 31. oktober 2018.</strong> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>
Landzonetilladelse pr. 27. september 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-27.-september-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 27. september 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genopførelse af ejendom på Levkavej 14, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 26. oktober 2018.</strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på  <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og  <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller  <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus  <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Kontaktrådet følger op på kritik af Bornholmslinjenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kontaktrådet-følger-op-på-kritik-af-Bornholmslinjen.aspxKontaktrådet følger op på kritik af Bornholmslinjen2018-10-20T22:00:00Z<p><strong>I morgen mandag 22. oktober mødes formandsskabet i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm for at følge op på aftalerne fra sidste møde med Bornholmslinjen. Manglende rettidighed for godstransporten, ønske om flere pensionistbilletter, bedre kommunikation og et rabatklippekort er blandt emnerne, som der nu følges op på. </strong></p><p>I morgen er formandsskabet i Kontaktrådet for Trafikbetjening af Bornholm klar til at kigge nærmere på de skriftlige svar, som Bornholmslinjen er kommet med i forlængelse af deres sidste møde med rådet. Udfordringerne i opstarten af sejladsen har blandt andet betydet forsinkelser på godset på Rønne-Køge samt problemer med at få al godset med til Bornholm. Den første måned har også skabt en del forvirring omkring prisstrukturen, ligesom at Bornholmslinjen har varslet et nyt klippekort samt flere pensionistbilletter.</p><p>Formand for Kontaktrådet, Winni Grosbøll siger:</p><p>"Bornholmslinjens opstart på ruten har helt naturligt medført en masse spørgsmål, tvivl og også en del problemer. Nogle af disse har været opstartsproblemer, men der er forsat lidt uklarhed over prisstrukturen, ligesom vi forsat får meldinger om udfordringer på godssiden. Formandsskabets vil i morgen gøre status over de forskellige udfordringer og vurdere, hvorvidt de har en karakter, hvor problemerne skal bæres videre til transportministeren." </p><p>Bornholmslinjen har indsendt en skriftligt status i forlængelse af aftalerne fra sidste møde.</p><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/TRK%20Status%20pr%2015.10%202018.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />TRK Status pr 15.10 2018.pdf</a></p>
Tandplejen holder ferielukkethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tandplejen-holderlukket.aspxTandplejen holder ferielukket2018-10-14T22:00:00Z<p>​<span style="color:inherit;background-color:transparent;">Ferielukning i Tandplejen uge 42</span></p><p>Tandplejen i Nexø har ferielukket hele ugen. </p><p>Tandplejen i Rønne har åbent torsdag d. 18/10-18 <a><span dir="ltr" style="text-decoration:underline;">fra kl. 8-15:00</span></a>.</p><p>Tandreguleringen har åbent <a><span dir="ltr" style="text-decoration:underline;">8-15:00</span></a> hele ugen undtagen fredag.<br></p><p><br></p>
Tilskud til energirenovering på vejhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tilskud-til-energirenovering.aspxTilskud til energirenovering på vej2018-10-14T22:00:00Z<p>Kommunen opretter en ny tilskudsordning, der giver mulighed for tilskud til energirenovering i private boliger.</p><p>Ordningen retter sig mod boliger i det åbne land samt i byer med mindre end 3000 indbyggere. Der kan opnås 25 % i tilskud til energirenoveringstiltag nævnt i boligens energimærke.</p><p>Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 11/10 indstillingen fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget om at oprette en tilskudsordning på knap 2 mio. kr. til energirenoveringstiltag i private boliger i det åbne land og mindre byer..</p><p>Inden ordningen træder i kraft skal der først vedtages kriterier og procedure for ansøgning og fordeling af tilskud.</p><p>Herefter vil der blive udarbejdet et ansøgningsskema samt en vejledning, som vil kunne findes på hjemmesiden.</p><p>Der er endnu ikke fastsat en ansøgningsfrist. Denne vil blive meldt ud samtidig med at ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt.</p>
Tilskud til pasning af egne børnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tilskud-til-pasning-af-egne-børn.aspxTilskud til pasning af egne børn2018-10-11T22:00:00Z<p>​Fra den 23. oktober 2018 er det muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.</p><p>Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptivforældre, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i hussstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. </p><p>Se mere på <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Sider/Pladsanvisning.aspx">Pladsanvisningens side om "tilskud til pasning af eget barn fra 1. januar 2019"</a>.</p>
Kommunalbestyrelsen har konstitueret Johannes Nilsson som kommunaldirektørhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsen-har-konstitueret-Johannes-Nilsson-som-kommunaldirektør.aspxKommunalbestyrelsen har konstitueret Johannes Nilsson som kommunaldirektør2018-10-10T22:00:00Z<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede på aftenens møde, at tiltræde Økonomi- Erhvervs- og Planudvalgets indstilling om at afslutte samarbejdet med kommunaldirektør, Peter Loft. Koncerndirektør, Johannes Nilsson træder ind som konstitueret kommunaldirektør.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her