Test - Tjek dine CoronavanerTest - Tjek dine CoronavanerBanner der fortæller om at man skal tjekke sine Coronavaner og dermed har mulighed for at deltage i lodtrækning om et gavekorthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hygiejneugen-Tjek-dine-Coronavaner-krammer-du-i-smug.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hygiejneugen-Tjek-dine-Coronavaner-krammer-du-i-smug.aspx0
Hold afstand det gælder stadigHold afstand det gælder stadigkampagne for at holde Corona-vanerne i hævd0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 15 september 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-15-september-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 15 september 2020<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af 2 søer og opfyldning af grøft - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 195a, Vestermarie,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 13. oktober 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering ved Ravnekær og Rappekærhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsregulering-ved-Ravnekær-og-Rappekær.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering ved Ravnekær og Rappekær<p>​</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 16. juli 2020, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om at hæve bunden i to vandløb, som leder fra søerne Ravnekær og Rappekær i Almindingen. <br> <br>Projekterne foregår på følgende matrikler: <br></p><ul><li>Ravnekær matr. 195k, Vestermarie</li><li>Rappekær matr. 195h, Vestermarie</li></ul><p><br>Begge matrikler er ejet af Naturstyrelsen. </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projekterne er at hæve vandspejlet i søerne med henblik på at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder. Målet er at sikre livskraftige metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s habitatdirektiv. De relevante målarter i Almindingen er: Bred vandkalv, Lys skivevandkalv, Stor kærguldsmed og Grøn mosaikguldsmed</p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslagene finder du i den røde boks til højre. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 13. oktober 2020. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>
Afgørelse om reduktion af et interesseområde for kaolin ved Snorrebakken https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-reduktion-af-et-interesseområde-for-kaolin-ved-Snorrebakken-.aspxAfgørelse om reduktion af et interesseområde for kaolin ved Snorrebakken <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om reduktion af et råstofinteresseområde for kaolin ved Snorrebakken. Dette for at muliggøre en udpegning af fem nye erhvervsområder i forslag til Kommuneplan 2020. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til råstofloven § 5a, stk. 2, jf. § 3. Afgørelsen samt bilag med høringssvar kan ses her på siden.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 10. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. råstofloven § 13, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 8. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

I øjeblikket kan der være ufarlige røggener fra BOFAhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-øjeblikket-er-der-ufarlige-røggener-fra-BOFA.aspxI øjeblikket kan der være ufarlige røggener fra BOFA2020-09-17T22:00:00Z<p>​Serviceinfo: Røggener på BOFAs oplagsplads i Rønne </p><p> En del borgere har i det forløbne døgn henvendt sig til Bornholms Politi i forbindelse med røg/røglugt over store dele af Rønne. Røggenerne stammer med stor sandsynlighed fra <strong>BOFAs</strong> <strong>oplagsplads i Rønne</strong>, hvor der er konstateret en mindre selvantændt brand i en haveaffaldsbunke, oplyser BOFA i dag.<br><br> Røgen er uskadelig og udgør ingen fare, da det udelukkende er haveaffald, der er antændt. Det er helt normalt for årstiden, at sådanne brande opstår, da særlige vejr- og vindforhold gør sig gældende her i det tidlige efterår. <br><br> BOFA forventer at branden snart er slukket, men kan ikke udelukke en opblussen i løbet af weekenden.</p>
Årets virksomhed kåres i morgenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Årets-virksomhed-kåres-i-morgen.aspxÅrets virksomhed kåres i morgen2020-09-16T22:00:00Z<p>Fredag den 18. september bliver sløret løftet for hvilken bornholmsk virksomhed, der løber med titlen som Årets Virksomhed 2020. Tilbage i marts havde bornholmerne mulighed for at indstille en kandidat til Årets Virksomhed via Bornholms Erhvervsservices hjemmeside, hvilket resulterede i mere end 15 bud på virksomheder, der har gjort sig særligt bemærket inden for grøn og bæredygtig omstilling. <br><br>En intern styregruppe i Bornholms Erhvervsservice har ud fra en række prædefinerede kriterier efterfølgende udvalgt tre kandidater, som nu er nomineret til årets virksomhed 2020.De nominerede er Bornholm Hotels, Lehnsgaard – Bornholms Oliemølle og Svaneke bryghus, som alle arbejder aktivt med grøn og bæredygtig omstilling.<br><br>Erhvervschef og medlem af styregruppen for Årets Virksomhed, Christa Lodahl siger:<br>”Vi er i styregruppen rigtig glade for de mange indsendte forslag til kandidater til Årets Virksomhed. Antallet vidner om, at grøn og bæredygtig omstilling er højt prioriteret hos mange af øens virksomheder. De tre nominerede udmærker sig ved, at de er ambitiøse, innovative og har dokumenteret deres indsats. Jeg synes faktisk, at det er ret imponerende, at vi her på Bornholm har tre virksomheder, der er så professionelle og banebrydende på det bæredygtige område”.</p><p>Også Borgmester Winni Grosbøll er begejstret for det stærke felt af kandidater:<br> ”På Bornholm har mange virksomheder en evne til at tænke innovation og bæredygtighed som en naturlig del af deres forretning, og det understøtter i den grad Bornholms vision som værende en Bright Green Island. Det giver genklang i resten af landet og sågar i EU, hvor vi tidligere i år er kåret som Europas mest bæredygtige ø”, tilføjer Winni Grosbøll.</p><p><strong>Dommerpanelet</strong><br>Vinderen udpeges af et dommerpanel bestående af Winni Grosbøll (Borgmester), Karen Bladt (Formand for Business Center Bornholm) Johannes Nilsson (Kommunaldirektør) samt Liselotte Hohwy Stokholm (Direktør i Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden).<br><br>Læs mere og få indsigt i de enkelte virksomheder hos Business Center Bornholm <a href="https://businesscenterbornholm.dk/arrangementer/aarets-virksomhed-2020/">klik her</a></p>
Hjemmesiden opdateres 16. septemberhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjemmesiden-opdateres-i-morgen.aspxHjemmesiden opdateres 16. september2020-09-14T22:00:00Z<p><span aria-expanded="true" data-toggle="collapse" data-target="#ABD0059D-3B8E-4147-93B4-E69A6D985F41ITdriftsinfo">I morgen onsdag den 16. september opdaterer kommunens IT denne hjemmeside. Der vil derfor kunne opleves nedetid i perioden mellem kl. 16.30-24.00. Opdateringerne sker med jævnlige mellemrum for at opretholde et højt sikkerhedsniveau og holde en stabil drift. </span></p>
Haslebørn fortolker De små børns Bornholms nye logohttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Haslebørn-fortolker-De-små-børns-Bornholms-nye-logo.aspxHaslebørn fortolker De små børns Bornholms nye logo2020-09-13T22:00:00Z<p>De små børns Bornholm begynder at tage fart med nye indsatser og initiativer på øen. I den forbindelse laver børnene i Hasle Børnehus i samarbejde med illustrator, Julie Castmar en kreativ workshop med og omkring De små børns Bornholms nye logo.</p><p>"<em>Børnenes stemme er rigtig vigtig i De små børns Bornholm. Børns stemmer kommer til udtryk på mange måder og en kreativ tilgang er en god måde at få børnenes eget blik på børnelivet i spil. Samtidig får vi også fortalt familierne om hvad de små børns Bornholm er og hvad vi gerne vil på børneområdet herovre,"</em> fortæller faglig programleder Dorthea Funder Kaas.</p><p>Regionskommunen gennemførte et forprojekt i 2018 for sammen med forældre, medarbejdere og civilsamfund at finde ud af, hvordan man kan gøre familie- og børnelivet på Bornholm bedre. I slutningen af 2019 modtog man en bevilling fra Egmont Fonden til at gennemføre De små børns Bornholm som storskalaprogram over de næste fire år. Til trods for de udfordringer som COVID-19 har medført sætter kommunen en række nye initiativer og indsatser i gang her til efteråret. Det markeres med en ny visuel identitet, som skal gøre programmet mere nærværende og genkendeligt for bornholmerne.</p><p><em>"I Bornhols Regionskommune er vi i fuld gang med at løbe en række ting i gang, som involverer de kommunale aktører på børneområdet. Men det skal ikke være en hemmelighed, at hvis vi skal lykkes med De små børns Bornholm, skal vi have lokalsamfundet med og de ressourcer der findes ude hos borgerne og hos de familier og børn det handler om. Derfor er det jo fint, når børnene viser vejen og bidrager til at lave en plakat, vi kan bruge til at minde bornholmerne om programmet. Vi kan alle bidrage til det gode børneliv på Bornholm, og vi håber at bornholmerne vil være med til gå sammen om det. Vi skal nok byde op til dialog", </em>siger Dorthea Kaas.</p><p>Børnenes kreative penselstrøg i samspil med Julie Castmars udtryk, skal senere hen blive til en flot plakat for De små børns Bornholm. Workshoppen for en børnegruppe i Hasle Børnehus finder sted onsdag den 16. september klokken 9.00. Der vil være fernisering for forældrene i dagene efter.</p><p><img alt="desmåbørn_logo.png" src="/Nyheder/PublishingImages/desmåbørn_logo.png" style="margin:5px;width:154px;" /></p><p><strong>Om De små børns Bornholm</strong></p><p>De små børns Bornholm er et samlet og helhedsorienteret program for alle 0-6-årige børn på Bornholm. Formålet er at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale og civile indsats for småbørnsfamilier på øen, så endnu flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Fokus er både på at løfte børneårgangene her og nu - og varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm.</p><p><strong>Om Julie Castmar</strong></p><p>Julie har tegnet hele livet og taget en Bachelor fra Kunstakademiets Designskole i København. Derudover har Julie lavet en lang række plakater, flyers og illustrationer for græsrodsorganisationer, og lokale initiativer. Julie har i foråret lavet logo og en række illustrationer for De små børns Bornholm.</p><p><strong>For mere information kontakt</strong><br>Faglig programleder Dorthea Funder Kaas 29 67 03 69.<br>Administrativ programleder Johannes Brandt González 23 71 75 05.</p>
Hygiejneugen: Tjek dine Coronavaner krammer du i smug?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hygiejneugen-Tjek-dine-Coronavaner-krammer-du-i-smug.aspxHygiejneugen: Tjek dine Coronavaner krammer du i smug?2020-09-12T22:00:00Z<p>I uge 38 (14.-20. september) er det national Hygiejneuge. Bornholms Hospital og kommunen sætter sammen fokus på, hvordan vi alle kan hjælpe til med at forebygge mod virussygdomme herunder Corona.<br><br>Indtil videre har vi på Bornholm været skånet for større udbrud af sygdommen. Det kan vi takke hinanden for, da det er udtryk for, at vi har formået at holde en høj hygiejne og holde afstand til hinanden. Det skal vi blive ved med! Corona er stadig iblandt os, og de gode vaner hjælper os i det hele taget med at forblive raske.<br><br><strong>Test dig selv og deltag i lodtrækning om gavekort</strong><br>I denne uge beder vi derfor dig, og alle andre på Bornholm, om at give dine vaner et ekstra tjek ved at tage den lille test <a href="/Nyheder/PublishingImages/Hygiejneugen%20postkort%20forside.png"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpng.gif" alt="" />Hygiejneugen postkort forside.png</a> (print den eventuelt og hæng den op der, hvor du færdes.)</p><p>Hvis du har lyst, kan du også deltage i lodtrækningen og et gavekort på 500 kr. til cafe/restaurant samt et års forbrug af (hånd)sprit og mundbind ved at sende dine kontaktinfo til: <a href="mailto:vaekmedvirus@brk.dk">vaekmedvirus@brk.dk</a></p><p><img alt="Hygiejneugen postkort forside.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Hygiejneugen%20postkort%20forside.png" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><h3>Følg Sundhedsstyrelsens fem råd - de gælder stadig</h3><p><img alt="Hygiejneugen postkort bagside.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Hygiejneugen%20postkort%20bagside.png" style="margin:5px;width:603px;" /></p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70 20 02 33.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Test dine Corona-vaner

Hygiejneugen uge 38 - konkurrence.

Vil du deltage i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til et cafe/restuarantbesøg og et års forbrug af sprit og mundbind så send en mail til:
vaekmedvirus@brk.dk med dine kontaktinformationer senest 20. september.