Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. næstestopbornholm.dkhttp://næstestopbornholm.dk/, Næste stop Bornholm1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Motorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Motorsportsbane-ved-Torpebakker,-Klemensker-.aspxMotorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker <p>​</p><p><strong>Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for motorsportsbane ved Torpebakker, Klemensker </strong><br><br>Kommunalbestyrelsen vedtog 11. oktober 2018 kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 099. Hensigten med planerne er, at udlægge et område til rekreativt formål til motorsport.<br> <br>Klager skal være Center for Erhverv, Byg og Sekretariat i hænde <strong>senest mandag d. 5. december 2018.</strong><br><br>Planerne kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat på mail <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk" target="_blank">sekretariatet@brk.dk</a><br><br>Planerne kan også tilgås i den røde boks.<br></p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p><br></p>
Landzonetilladelse pr. 26. oktober 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-26.-oktober-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 26. oktober 2018<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en sø på Dalslundevej 8, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. november 2018. </strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering;-Bedegadevej-3.aspxVandløbsrestaurering; Bedegadevej 3<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsrestaurering; Bedegadevej 3, 3782 Klemensker (Præstemoseprojektet)</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på Bedegadevej 3, 3782 Klemensker, matrikel nr. 116a, Klemensker. Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsrådsformand Bjarne Bech. Projektet gennemføres af BRK med Ole Holm Pedersen som projektkoordinator. </p><p>Der er tale om en retlig lovliggørelse af et eksisterende forhold, da projektet ved en fejl internt hos kommunen, er blevet igangsat, uden at der var givet en formel tilladelse fra vandløbsmyndigheden. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til § 54 a i Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelsen på § 37, der omhandler restaurering af vandløb og kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016.<br></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p><br>En klage skal være modtaget <strong>senest: Den 22. november 2018</strong>. </p><p><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Kontakt<br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Invitation til temamøde om bornholmernes sundhedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-temamøde-om-bornholmernes-sundhed.aspxInvitation til temamøde om bornholmernes sundhed2018-11-12T23:00:00Z<h2>Der er få, ledige pladser til temamødet 20. november kl. 16.30-19.30 på Bornholms Hospital</h2><p>På temamødet vil projektlederen bag <a href="https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017">sundhedsprofilen</a> fortælle om bornholmernes sundhed med fokus på sundhed, trivsel og sygdom. Efterfølgende vil der være debat blandt et panel af deltagere blandt andet om, hvordan vi får mere lighed i sundhed, og hvordan vi får mest sundhed for pengene.  </p><p>Pointer fra debatten vil indgå i arbejdet med den kommende Folkesundhedspolitik 2019.</p><p>Vi har få ledige pladser, derfor er der tilmelding efter først-til-mølle-princippet - dog senest mandag den 19. november kl. 12.00.</p><p>Send din tilmelding til: <strong>direktion.bornholms-hospital@regionh.dk</strong> – skriv "Lancering sundhedsprofil" i emnefeltet. Alle henvendelser bliver besvaret.</p><p>Temamødet finder sted på Bornholms Hospital i Store Mødesal og er arrangeret af Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger og Bornholms Hospital. </p>
Hvordan har du det med dit bibliotekhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvordan-har-du-det-med-dit-bibliotek.aspxHvordan har du det med dit bibliotek2018-11-12T23:00:00Z<p>​Flere af øens bibiloteker inviterer alle brugere til at komme og give deres besyv med om f.eks. indretning, selvbetjening, åbningstider, udstillinger, arrangementer osv. Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.</p><p><strong>Dialogmøder på bibliotekerne i Rønne, Nexø, Svaneke og Hasle.</strong></p><p>DAGSORDEN</p><p>1. Biblioteket orienterer om status på driften</p><p>2. Brugerne har ordet: </p><p>• hvordan fungerer bibliotekets indretning, herunder selvbetjeningen</p><p>• hvordan passer de betjente åbningstider til behovet</p><p>• hvad synes brugerne om bibliotekets udstillinger og øvrige arrangementer</p><p>• hvilke øvrige forslag har brugerne til fornyelser eller ændringer i bibliotekets tilbud</p><p>3. Eventuelt</p><h2>Her finder møderne sted </h2><p><strong>Rønne Bibliotek:</strong> Mandag 19. november kl. 17-18 (mødelokale 3)</p><p><strong>Nexø Bibliotek:</strong> Torsdag 22. november, kl. 16-17</p><p><strong>Svaneke Bibliotek:</strong> Torsdag 22. november, kl. 17-18</p><p><strong>Hasle Bibliotek:</strong> Mandag 26. november, kl. 16-17</p><p><strong>Har du spørgsmål?</strong> Kontakt biblioteksleder Jon Madsen, <strong>e-mail</strong> jon.madsen@brk.dk</p>
Bornholmske skoler har fået egne sundhedsformidlerehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholmske-skoler-har-fået-sine-egne-sundhedsformidlere.aspxBornholmske skoler har fået egne sundhedsformidlere2018-11-11T23:00:00Z<p>​"<strong>Vil I forebygge rygning på din skole? Så få besøg af en frivillig sundhedsformidler". Sådan lyder et nyt tilbud til 7.-9.klasse på alle bornholmske skoler. </strong></p><strong></strong><p><br><strong>Et nyt tilbud til alle skoler</strong><br>Bornholm har nu fået sine egne frivillige sundhedsformidlere. Ti unge sygeplejestuderende er netop uddannet i konceptet fra Kræftens Bekæmpelse. Alle bornholmske skoler har fremover mulighed for at booke én af de nye sundhedsformidlere til at undervise i emnet rygning i 7.-9.klasser. Indtil nu har skolerne hentet sundhedsformidlerne fra Kræftens Bekæmpelse i København for at sætte rygning på dagsordenen. Nu har Kræftens Bekæmpelse på Bornholm sine egne sundhedsformidlere. </p><p><br>Med sundhedsformidlernes undervisning får eleverne et afbræk fra skoledagens rutiner, og der skabes dialog og refleksion om rygning. Sundhedsformidlernes undervisning er baseret på bl.a. øvelser, quiz og filmklip. Målet er at styrke elevernes viden og kompetencer til at tage valg og sige fra overfor rygning. Undervisningen er baseret på ung-til-ung-formidling, som der er gode erfaringer med fra flere undersøgelser om hvordan unges sundhedsadfærd påvirkes.</p><p> <br><strong>Første undervisningsdag </strong><br>Første dag, hvor de frivillige sundhedsformidlere står på en bornholmsk skole, er fredag d. 16.november 2018 i Rønne. Sundhedsformidlerne har udover undervisning også mulighed for at lave rygestopevents om rygning og oplæg på forældremøder. Planen er at de på længere sigt også tilbyder undervisning i emnet alkohol. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Center for Sundhed i Bornholms Regionskommune.</p><p><br>Læs mere om sundhedsformidlerne på <a href="http://www.cancer.dk/sundhedsformidler">www.cancer.dk/sundhedsformidler</a> </p><p>Kontakt: <a href="mailto:Gunilla.Hessellund@brk.dk">Gunilla.Hessellund@brk.dk</a> eller telefon 56 92 60 71</p>
Invitation til borgermøde om kulturhus i Nexøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kom-til-borgermøde-om-udvikling-af-kulturhuset-i-Nexø.aspxInvitation til borgermøde om kulturhus i Nexø2018-11-09T23:00:00Z<p>Borgermødet holdes onsdag den 14. november kl. 17.00 – 19.00. Der er mulighed for at besigtige bygningen, som kulturhuset skal indrettes i kl. 16.30. Mødet holdes i Værftet, Kystvej 2, 3730 Nexø.</p><p>Østtinget er vært for mødet. Mødet har til formål at stifte Kulturhusforeningen som skal stå for den videre udvikling af huset samt købet af bygningen. Der er udarbejdet folkeaktier a 500 kr. stykket hvorigennem foreningen håber at kunne samle købesummen på de 250.000 kr. sammen. </p><p>Derudover vil der være et kort inspirationsoplæg om udvikling af kulturhuse og tendenser i tiden ved kulturkonsulent og tidl. Leder af Børnkulturhus Amager, Franz M.H. Bomberg.</p><p>Alle er velkommen!</p>
BRK fastholder høj medarbejdertilfredshed i årets trivselsmålinghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRK-fastholder-høj-medarbejdertilfredshed-i-årets-Trivselsmåling.aspxBRK fastholder høj medarbejdertilfredshed i årets trivselsmåling2018-11-08T23:00:00Z<p><strong>​I 2016 viste trivselsmålingen fremgang på alle parametre og en samlet, generel høj tilfredshed blandt ansatte. Her i 2018 viser billedet stort set samme niveau af tilfredshed og engagement blandt ledere og medarbejdere.</strong><br><br>På udsagnene "Jeg er generelt set tilfreds med mit arbejde" og "Min arbejdsplads er et godt sted at være ansat" ligger det totale indeks på 73,7 (Indeks går fra 0-100). Når det handler om motivation og engagement ligger indeks endnu højere. Her er totalen indeks 80,5. Da der er tale om et samlet tal for BRK, vil der naturligvis være afdelinger og enheder, som ligger både under og over det samlede niveau. Til sammenligning så ligger Københavns Kommunes ledere og medarbejderes generelle tilfredshedsniveau i på indeks 73,5, imens indeks for motivation og engagement ligger på 77,2.<br><br>Lidt lavere ligger indekstallene, når det handler om, hvordan BRKs ledere og medarbejdere tror, at andre ser på kommunen som arbejdsplads. Det samme gælder, når de ansatte bliver spurgt om, hvordan balancen mellem tid og arbejdsopgaver opleves.<br></p><h4>Ændringer i spørgerammen</h4><p>Årets spørgeramme er blevet forenklet i forhold til tidligere, hvilket har gjort det lettere for medarbejderne at svare, til gengæld kan resultaterne ikke sammenlignes 1:1 med svarene fra 2016. Emnerne, der er blevet spurgt til ligger dog tæt op ad hinanden. <br><br>Johannes Nilsson, konstitueret kommunaldirektør siger om resultatet:<br><br>"Jeg må indrømme, at jeg både er stolt og begejstret over, at vi fastholder så højt et tilfredshedsniveau blandt vores ledere og medarbejdere. De sidste par år har indimellem været turbulente og har budt på flere vanskeligheder for BRK. Til dagligt kan jeg kan sagtens mærke et højt engagement blandt kollegerne, men det er nu også rart at få det dokumenteret på denne måde – det må også være rart at vide for dem, der overvejer at søge job i kommunen."  Og fortsætter:<br><br>"Målingen giver os heldigvis også tydelige indikationer på, hvor i organisationen, at vi skal sætte ekstra ind. I den kommende tid får vores afdelinger og enheder en lokal rapport for deres område. Den skal bruges til at medarbejdere og ledere, kan gå videre med at forbedre arbejdsindsatsen og tilfredsheden i deres område". <br><br>I år svarede flere end nogensinde tidligere, hvilket svarer til 85,2 af alle adspurgte:<br><br>"Den høje svarprocent tillader jeg mig at tage som et udtryk for, at vores ledere og medarbejdere godt kan se formålet med at deltage i trivselsmålingen. Jeg tænker, at det skyldes, at de ved, at vi lytter og arbejder videre med tingene", siger Johannes Nilsson.<br><br>Læs hele rapporten her <a href="/Nyheder/PublishingImages/Trivselsrapport%202018%20-%20BRK.PDF"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Trivselsrapport 2018 - BRK.PDF</a><br></p><h2>Fakta om BRK Trivselsmåling 2018 </h2>- 2933 ledere og medarbejdere har svaret på BRK Trivselsmåling 2018. Det svarer til 85,2 procent af alle adspurgte.<br><br>- Emnerne der spørges til er: ledelseskvalitet, arbejdsforhold (balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid), tillid til hinanden, samarbejde, udviklingsmuligheder og evnen til at løse arbejdspladsens kerneopgaver i fællesskab.<br> <br>- Undersøgelsens spørgsmål er bygget op af udsagn, som svareren skal angive, hvor enig han/hun er i på en skala af fem niveauer. Resultaterne er omregnet til et indeks, der går fra 0 til 100, hvor "0" er lig med svaret: "i meget ringe grad" og "100" er lig med: "I meget høj grad".<br><br>- BRK gennemfører en trivselsmåling hvert andet år blandt alle ledere og medarbejdere. Formålet er, at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen på deres fælles arbejdsplads.<br> 

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her