Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Nu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-Rønne-Havns-udvidelse-Etape-4-og-projektet-har-fået-tilladelse.aspxNu gælder de nye planer for Rønne Havns udvidelse Etape 4 og projektet har fået tilladelse<p>​​<br></p><p>Bornholms Regionskommune har vedtaget Lokalplan nr. 158 og Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny Multifunktionskaj'. Planerne blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024. </p><p>Kommunalbestyrelsen gav samtidig tilladelse til projektet og fastsatte hvilke vilkår projektet skal anlægges og drives efter. Tilladelsen er en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven.<br></p><p>Med planerne og projekttilladelsen muliggør Bornholms Regionskommune at vesthavnen i Rønne Havn kan udvides, bebygges og anvendes som erhvervshavn.</p><p>Du kan se dokumenterne som Kommunalbestyrelsen vedtog her:</p><ul><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=385" target="_blank">Se lokalplanen her</a></span> </li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=54" target="_blank">Se kommuneplantillægget her</a></span><br></li><li><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/l1whiwf5/tilladelse-til-udvidelse-af-roenne-havn-etape-4-inkl-bilag.pdf" target="_blank">Se projekttilladelsen her</a></span><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du har mulighed for at klage over vedtagelsen af disse dokumenter. For alle tre dokumenter er klagefristen fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, som er den 19. april 2024.</p><p>For at klage over lokalplan eller kommuneplantillæg skal du indsende din klage til Planklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Klagevejledning%20-%20klag%20over%20planerne.pdf" target="_blank">Klagevejledning til planer.</a></span><br></p><p>For at klage over projektets tilladelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se vejledning til dette her: <span style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/klagevejledning%20-%20klag%20over%20projektets%20tilladelse.pdf" target="_blank">Klagevejledning til projekttilladelse.</a></span> </p><p>Planerne giver eksempelvis mulighed for områdets generelle anvendelse, bygningers maksimale størrelse og opfyldning af havnebassinet. Projektets tilladelse sætter blandt andet vilkårene for hvor meget og hvordan Rønne Havn må støje og støve, både under anlæggelsen og under drift. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet er statslige klagenævn som håndhæver hver deres lovgivningsområder. Det er derfor ikke muligt at sende en samlet klage.</p><p><strong>Myndigheder og formelle afgørelser</strong></p><p>Bornholms Regionskommune er myndighed for både kommuneplantillæg, lokalplan og landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter, der foregår på land, herunder anlæg af vej og den anlægstrafik på land som arbejdet medfører. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet. </p><p>Trafikstyrelsen er myndighed for vandsiden af projektet. Det vil sige den del, der foregår indenfor havnens moler i form af etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.</p><p>Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har valgt at lave en samlet miljøvurdering af kommuneplantillægget, lokalplanen, tilladelsen til landsiden af projektet og tilladelsen til vandsiden af projektet.</p><p>Trafikstyrelsens afgørelse om tilladelse er også meddelt den 19. april 2024 og kan ses på dette <a href="https://www.trafikstyrelsen.dk/vvm-liste?categorizations=17383&categorizations=17390" target="_blank">link​</a> . Afgørelsen kan ikke påklages.</p><p><strong>Forudgående høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende forslag til Lokalplan nr. 158 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 for 'Ny multifunktionskaj' den 13. december 2023. Planforslagene var sammen med den tilhørende miljørapport og et udkast til projekttilladelsen i høring fra den 15. december 2023 til den 9. februar 2024.</p><p><strong>Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen</strong></p><p>Projekttilladelsen er udarbejdet efter en miljøvurderingsproces. I denne blev der udarbejdet miljøvurdering af både plan og projekt.</p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/385/33619" target="_blank">Du kan se miljøkonsekvensrapporten her.</a></span><br></p><p> </p><p>Til vedtagelsen af Lokalplan nr. 151, Kommuneplantillæg nr. 19 og projekttilladelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der samlet behandler indkomne høringssvar og inddragelse af miljøvurdering i afgørelserne.</p><p> </p><p><span style="text-decoration:underline;"><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/b1dp3cqp/sammenfattende-redegoerelse-roenne-havn-etape-4.pdf" target="_blank">Du kan se den sammenfattende redegørelse her:</a></span><br></p><p>Miljøvurderingen af 'ny multifunktionskaj' er foretaget på baggrund af to ansøgninger fra bygherren. En ansøgning til Trafikstyrelsen og en ansøgning til Bornholms Regionskommune. </p><p>Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af et afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke påvirkninger på miljøet, der skal inddrages i vurderingen. Udkastet til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 3. februar 2023 til 17. februar 2023 og Trafikstyrelsen og Bornholms Regionskommune har behandlet og brugt indkomne høringssvar til at udarbejde det endelige afgræsningsnotat.</p><p>Ansøgningerne fra bygherren samt afgrænsningsnotatet kan ses via linket til miljøkonsekvensrapporten.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p><br></p><p>​<br><br></p>
Tilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-på-matr.-45a,-Østermarie,-jf.-Vandløbsloven.aspxTilladelse til vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie, jf. Vandløbsloven<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at åbne et rørlagt vandløb på Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie, på matr. 45a, Østermarie i henhold til vandløbslovens § 37 og § 17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at åbne et rørlagt vandløb på 65 m, at genslynge strækningen og plante træer langs kronekanten for at bidrage til større biodiversitet.  </p><p>Tilladelsen finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaurering%20på%20matr.%2045a%20Østermarie%20jf.%20Vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse</a>​<br></p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 15. maj 2024.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>​En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p>
Ny silo på Dalegård, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-silo-på-Dalegård,-Rutsker.aspxNy silo på Dalegård, Rutsker<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</span></p><ul><li>Etablering af fodersilo på Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle<br></li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p> </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong>​​Klagefristen er 4 uger fra 15. april 2024, og udløber dermed 13. maj 2024.</strong><br></p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p>

 Nyheder

 

 

Skadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 2024https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Skadedyrsgebyret-fastsættes-og-opkræves-på-ny-måde-fra-og-med-2024.aspxSkadedyrsgebyret fastsættes og opkræves på ny måde fra og med 20242024-04-18T22:00:00Z<p>Fra 1. januar 2024 bliver gebyret fastlagt ud fra, hvor mange bebyggede kvadratmeter du har på din grund. Tidligere dannede ejendomsværdien grundlag for gebyret. <br></p><p>Det er Miljøministeriet, som forbindelse med de nye regler for opkrævning af ejendomsskatten, også har valgt at ændre på opkrævningsmodellen for skadedyrs- og rottebekæmpelse.<br></p><p>Det vil for langt de fleste ejendomsejere betyde en mindre afgift end i dag. Men for enkelte vil det dog medføre en stigning. <br></p><p><strong>Fuld gennemsigtighed</strong></p><p>I Bornholms Regionskommune har vi fastlagt satsen, således at kommunens samlede udgifter til bekæmpelse af skadedyr og rotter skal dækkes af de indbetalte gebyrer. Viser det sig, at satsen er for høj, justeres den – og hæves, hvis den er for lav. </p><p>Bemærk, hvis der finder et ejerskifte sted i 2024, vil gebyret for hele året blive opkrævet hos ny ejer.<br></p><p><strong>​Sådan beregner du din afgift</strong></p><p>I Bornholms Regionskommune er satsen beregnet til 1,39 kr. pr. kvadratmeter, og du kan selv beregne din kommende afgift. </p><p> </p><p>Eksempel 1: </p><p><em>Hvis du har en bolig på 140 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 25 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 165 kvadratmeter.</em></p><p><em>Omregnet betyder det, at du i 2024 skal betale 229,35 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr. </em></p><p> </p><p>Eksempel 2:</p><p><em>Hvis du har en virksomhed med bebyggede arealer på 1.850 kvadratmeter, som fordeler sig på kontor, fabrik og andre bygninger, skal du i 2024 betaler 2.571,50 kr. pr. år i skadedyrs- og rottegebyr.</em></p><p> </p><p><strong>Om opkrævningen</strong></p><p>I 2024 vil du modtage én opkrævning fra BRK i juni, mens du i 2025 og fremadrettet vil modtage to opkrævninger i hhv. juni og november.</p><p> </p><p><strong>For yderligere information:</strong></p><p>Kan hentes via mail <a href="mailto:Rotter@brk.dk">Rotter@brk.dk</a>   eller</p><p>Rotte tlf. 56922080 mandag d. 22/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00  </p><p>onsdag d. 24/4 i perioden kl. 8.30 til 14.00</p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Rønne Havn: Første skridt bliver taget til etablering af nyt opmarchområdehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/De-første-skridt-bliver-taget-til-vejomlægningen-af-Vesthavnsvej-og-etablering-af-nyt-opmarchområde.aspxRønne Havn: Første skridt bliver taget til etablering af nyt opmarchområde2024-04-16T22:00:00Z<p>​<br></p><p>I forbindelse med etableringen af vejomlægningen af Vesthavnsvej og det nye opmarchområde bliver de første skridt nu taget. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet realiserer muligheden for at have flere biler parkeret ved færgelejet.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I første omgang får det betydning for parkeringspladserne på havnens arealer ved Velkomstcenteret. Parkeringsarealerne skal klargøres til byggeriet i løbet af denne uge, og det betyder, de ikke længere kan anvendes til parkering, og lygtepæle, skilte mm. fjernes fra området.</p><ul><li>​På fredag den 19. april vil betalingsparkeringspladsen ikke længere kunne anvendes og betalingsautomaterne vil allerede blive fjernet onsdag den 17. april.<br></li><li>Den del af parkeringspladsen, der ligger vest for Velkomstcenteret, bliver afspærret til arbejdsplads for entreprenøren bag projektet, Jens Møller Gudhjem.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></li><li>Parkeringspladsen forbeholdt for rejsende flyttes længere nordpå og vil fremover få et nyt særskilt område. I hele byggefasen er der ingen betalingsparkering.<br></li><li>Endelig vil den gamle BAT-parkering i området, som er beliggende mellem Remisevej og Nordre Kystvej, blive genåbnet og kan fremover benyttes af alle.</li></ul><p>​Rønne Havn opfordrer bilister til at finde alternative p-pladser, mens etableringen af det nye opmarchområde pågår.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Henvendelser omkring de ændrede parkeringsforhold kan rettes til Rønne Havn, som administrerer både de nuværende og de kommende midlertidige p-pladse.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Spørgsmål omkring projektet kan rettes til BRK, som er bygherre på vejomlægningen i forbindelse med etablering af det ny opmarchområde ved Rønne Havn.</p><p><strong>​Kontakt:<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne Havn, Jesper Jürgensen, kommunikationschef, </span><a href="mailto:jj@portofroenne.com" style="background-color:transparent;">jj@portofroenne.com</a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune Maria Lunde Ørris, projektleder, </span><a href="mailto:Maria.Lunde.Oerris@brk.dk" style="background-color:transparent;">Maria.Lunde.Oerris@brk.dk</a></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/De-første-skridt-bliver-taget-til-vejomlægningen-af-Vesthavnsvej-og-etablering-af-nyt-opmarchområde/Rønne%20Havn%20parkeringsarealer3.jpg" alt="Rønne Havn parkeringsarealer3.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p>​<br><br></p>
Gratis Interrail til unge på 18 århttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-interrail-til-unge-på-18-år.aspxGratis Interrail til unge på 18 år2024-04-11T22:00:00Z<div>​EU giver alle 18-årige mulighed for at få en gratis interrailbillet, der åbner hele Europa</div><div>op for dig. Der er 36.000 gratis billetter til uddeling. Flere bornholmske 18-årige har allerede</div><div>haft fornøjelsen af dette gode tilbud.<br></div><div><br></div><div>Læs hele pressemeddelelsen her<a href="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Gratis-interrail-til-unge-på-18-år/EU_Update_8.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />EU_Update_8.pdf</a><br></div><p><br><br><br></p>
Bornholm kommer med i Rejsekort app i 2025https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-kommer-med-på-Rejsekort-app-i-2025.aspxBornholm kommer med i Rejsekort app i 20252024-04-10T22:00:00Z<p></p><p><strong>I denne uge blev Rejsekortet lanceret som en app. Den skal på sigt afløse det fysiske kort og</strong><strong> vil gøre billetkøb til kollektiv transport nemmere og hurtigere. Appen skal nu testes af de første brugere. Bornholm er ikke med i første version, men kan se frem til at komme med i 2025.</strong></p><p>Da Rejsekortet i denne uge lancerede den nye app, som på sigt skal afløse det fysiske rejsekort og gøre det nemmere at købe billet til offentlig trafik, var det uden Bornholm. Der er lige nu også kun tale om lanceringen af en første version af appen, som først skal testes af en mindre andel brugere på 20.000. I løbet af 2024 vil flere brugere kunne komme til, og i 2025 vil appen også kunne anvendes til den offentlige trafik her på øen.<br></p><p>Appen registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane, og hvilket stoppested eller station rejsen starter og slutter på. Skifter man transportmiddel undervejs, skal man ikke checke ind på ny. Appen reducerer risikoen for at glemme check ud, da den både kan minde brugeren om at checke ud og alternativt checke ud for brugeren, når rejsen er slut.<br></p><p>Helle Munk Ravnborg, der er forperson for Natur-, Miljø- og Planudvalget, ser frem til, at appen også vil inkludere Bornholm, hun siger.<br></p><p><em>“Vi håber på en succesfuld testperiode for det nye digitale rejsekort, så det kan blive rullet ud i hele Danmark, inklusiv på Bornholm, så hurtigt som muligt i 2025. Det bliver et kæmpe plus, både for BAT og for alle dem, der bruger BAT, at blive en del af det nye landsdækkende rejsekort."</em></p><p><strong>Rejsekortets beskrivelse af den første version af Rejsekort appen</strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>I denne version kan du rejse med appen, hvis du er over 18 år og kan betale med MobilePay.<br></li><li>Check ind og ud sker med et swipe i appen og ikke på de blå Rejsekortstandere.</li><li>Appen registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane.</li><li>Afregning for dine rejser sker en gang i døgnet via MobilePay.</li><li>Du kan rejse som med det nuværende Rejsekort dvs. hele Danmark samt Øresundstog til Malmö C, Hyllie og Triangeln og buslinje 110 Sønderborg-Flensborg, dog undtagen Bornholm.</li><li>Hvis du glemmer at checke ud, kan appen minde dig om det og endda checke ud for dig, hvis du slår<br></li></ul><p>funktionen Smart check ud til. Derudover bliver rejsende der har glemt check ud, automatisk checket ud hver nat kl. 04.00, hvis de er checket ind inden kl. 22.00.</p><p><strong>Rejsekortets pressemeddelelse om den nye app</strong> <a href="https://www.rejsekort.dk/Presse/Rejsekort-som-app-klar-til-de-foerste-rejsende">Rejsekort som app klar til de første rejsende | rejsekort.dk</a><br></p><p>​</p>
Borgermøde om planerne for energi-ø anlæggethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgermøde-om-plangrundlaget-for-højspændingsstationen-til-Energiø-Bornholm.aspxBorgermøde om planerne for energi-ø anlægget2024-04-09T22:00:00Z<p>Kommunen inviterer sammen med Energinet til et borgermøde, hvor du kan komme og stille <span style="background-color:transparent;color:inherit;">dine spørgsmål til <strong>den igangværende høring</strong> af plangrundlaget for højspændingsstationen (landanlægget) til Energiø Bornholm.<br><br>På borgermødet vil vi give information om dokumenternes og projektets indhold samt den videre proces. Du får mulighed for at stille spørgsmål om de emner, som du er optaget af.<br><br></span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Borgermødet finde</span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">r sted den 23. april kl. 16.30 – 18.00<br></span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">på Snorrebakken 66 </span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">i Rønne</span></p><h2>​Program </h2><ul><li>Borgmester, Jacob Trøst byder velkommen</li><li>Repræsentanter fra Bornholms Regionskommune fortæller om, hvad der er i høring</li><li>Repræsentanter fra Energinet fortæller om projektet</li><li>Spørgsmål i plenum<br></li></ul><p>Energinet og Bornholms Regionskommune vil være tilstede under hele mødet.<br></p><p>Der serveres kaffe, the og postevand - alle er velkomne.​<br></p><p><strong>Link til høringsmaterialet </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-planerne-for-højspændingsstationen-til-Energiø-Bornholm.aspx">Høringer og afgørelser Høring af planerne for højspændingsstationen (landanlægget) til Energiø Bornholm (brk.dk)</a>​<br></p><p><br></p><p><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/Borgermøde-om-plangrundlaget-for-højspændingsstationen-til-Energiø-Bornholm/ill%20plan%20energianlæg.png" alt="ill plan energianlæg.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p>​</p>

​​

Skoleindskrivning 2024/2025

Det er allerede nu muligt at se, hvilken skole dit barn er indskrevet på til start i 0. klasse for skoleåret 2024/2025.

Log ind med Mit-ID

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Ét skoledistrikt i Rønne

Som en del af budgettet for  2024 besluttede kommunalbestyrelsen at samle de to skoledistrikter i Rønne til ét med virkning fra 1. august 2025.
Høring. To scenarier (A og B) for samlingen er i høring i perioden 1. marts-26. april.
Følg med. Du  kan følge processen og holde dig opdateret på denne side: Skoler Ét skoledistrikt i Rønne (brk.dk)

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp

Følg med i politikernes arbejde

Du finder dagsordener og referater for kommunalbestyrelsens og de politiske udvalgs møder her på hjemmesiden. Gå til dagsordener og referater.

Få besked, når der er nyt
Du kan også tilmelde dig og automatisk få tilsendt en notifikation via mail, når der er nye dagsordener eller referater klar. Gå til tilmelding.