Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende store husdyrbrughttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-store-husdyrbrug.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende store husdyrbrug<p>​</p><div><strong>Høringsperiode 17. maj til 7. juni 2021</strong></div><div><br></div><div>Der skal udpeges store husdyrbrug i kommuneplanen. Udpegningen skal sikre at der tages hensyn til de eksisterende store husdyrbrug i planlægningen samt sikre udviklingsmuligheder for fremtidens store husdyrbrug. <br><br></div><div>Før kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området. Det skal særligt kvalificeres hvor store miljøkonsekvenszonerne omkring husdyrbrugene skal være.</div><div><br></div><div>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:</div><div><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=49" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=49 </a></div><div><br></div><div>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:<br><br></div><div><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ny%20kommentar%20knap.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></div><div> <br></div><div><br></div><div>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. Husdyrbrug” til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</div><div><br></div><div>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 7. juni 2021</strong>.</div><div> </div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></div><p><br></p>
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Klinthus, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Klinthus,-Vestermarie-.aspxForslag til §16a-miljøgodkendelse til Klinthus, Vestermarie <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Henrik Munk om tilladelse til dyrehold bestående af søer, smågrise og slagtesvin på Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Klinthus.</div><div><br></div><div>Henrik Munk har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Klinthus. På Klinthus er der et sohold med produktion af smågrise og slagtesvin. Produktionsanlægget ønskes udvidet med en ekstra faresektion til diegivende søer og en babystald til de mindste af de fravænnede grise. Den ekstra sektion med farestier og babystalden opføres ikke for at udvide soholdet, men for at øge velfærden for grisene med en øget diegivningstid og med optimerede forhold til de mindste grise efter fravænning.</div><div><br></div><div>Den ekstra faresektion bygges i forlængelse af den eksisterende farestald, mens babystalden opføres som en forlængelse af de eksisterende smågrisestalde. Der foretages ingen indvendige eller udvendige ændringer af de øvrige stalde. Det samlede produktionsareal udgør 4.181 m2. <br></div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Klinthus er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Klinthus fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 22. juni 2021.</strong></div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til nmf@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0014.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk"><span style="font-size:9pt;">Helle.Thers@brk.dk</span></a></span>  eller 56 92 20 74. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p>
Revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Revurdering-af-miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars-.aspxRevurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune meddeler hermed revurdering af §12-miljøgodkendelsen til ejendommen Brunsgård, Hovedgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby efter § 39 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020. jf. § 41 i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).</div><div><br></div><div>Revurderingen er foretaget med henblik på at implementere EU BAT-konklusionerne fra 2017.</div><div><br></div><div>I forbindelse med afgørelsen har Bornholms Regionskommune vurderet, at ejeren har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelig teknologi, og at produktionen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.</div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 7. juni 2021, dvs. 4 uger fra den 10. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="https://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="https://virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæve</li><li>l<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget </span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Nye vinde giver nye arbejdspladser på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nye-vinde-giver-nye-arbejdspladser-på-Bornholm.aspxNye vinde giver nye arbejdspladser på Bornholm2021-05-16T22:00:00Z<div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er nu en realitet at opførelsen af havmølleparken </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kriegers Flak har skabt nye arbejdspladser på Bornholm. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Det er henholdsvis Siemens Gamesa og Muehlhan, der har efterspurgt arbejdskraft, og for dem er det vigtigt, at arbejdskraften har et godt lokalkendskab.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lone Reppien Thomsen fra Offshore Center Bornholm siger:</span></div><div><em>"Det har fra starten været vigtigt for os, at de leverandører der kommer til Bornholm oplever, at de kommer til et samfund, hvor alle hjælper hinanden, at vi hurtigt finder en løsning, hvis der opstår nogle uforudset udfordringer eller et pludseligt behov, og det gælder selvfølgelig også arbejdskraft, vi har simpelthen hinandens visitkort liggende i baglommen</em>".<br></div><div><br><div>Det er Virksomhedsservice i Jobcenter Bornholm, der har behandlet forespørgslen på arbejdskraft og fundet kvalificerede kandidater.<br></div><div><br></div><div><div>Lasse Groth Friis, Construction Project Manager, fra Siemens Gamesa siger:<br></div><div><em style="background-color:transparent;color:inherit;">"Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Jobcenteret, Offshore Center Bornholm og de lokale virksomheder. Både hvad angår rekruttering og opkvalificering af den arbejdskraft vi har efterspurgt. Vi har ansat en administrativ medarbejder og en logistik assistent</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">". </span><br></div></div></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>Søren Andersen, Head of Business Unit – Offshore Installation, fra Muehlhan Wind Service supplerer;<br><br>"<em>Vi har også ansat en logistik assistent og to administrative medarbejdere. Vi er rigtig glade for den lokale arbejdskraft, de har en god indsigt i de lokale forhold og infrastruktur. En administrativ medarbejder hos os har rigtig mange forskellige opgaver lige fra bestilling af rejser, kontakt til borgerservice, overnatning til vores medarbejdere og meget mere. Ja, også den her Corona, hvor de også er med til at sørge for at vores medarbejdere kan blive testet</em>" slutter Søren af.<br></div><div><br></div><div>Flere bornholmske virksomheder beretter om øget aktivitet i forbindelse med Kriegers Flak, hvilket har været med til at fastholde medarbejdere under Corona-krisen. Allan Westh, der er kommunens arbejdsmarkedschef, siger:<br><br>"<em>Både Sydhavnens Motorværksted og Bornholms Elektromotor har været ude og sige, at de har fastholdt medarbejdere, hvilket er glædeligt i en svær tid. Alle fastholdte medarbejdere eller skabte jobs er glædeligt for Bornholm og vi har en forventning om, at fremtiden byder på flere muligheder inden for Offshore for både de bornholmske virksomheder og skabelsen af nye jobs</em>". <br></div><div><br></div><div><strong><em>Klar til EnergiØ Bornholm</em></strong><em>,</em> er projektet der med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har det formål, at understøtte lokale forberedelser i relation til kommende offshore aktiviteter og senere EnergiØ Bornholm, der kan komme det bornholmske samfund til gode, at der fastholdes og etableres flest mulige arbejdspladser på Bornholm, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed og at flere virksomhederne har de fornødne certifikater til at byde ind på opgaver i forbindelse med de nye muligheder.<br> <br><strong>Parterne i projektet</strong> er Business Center Bornholm, MARLOG/Offshore Center Bornholm, Campus Bornholm og Jobcenter Bornholm og her er der fokus på at servicere leverandører, lokale virksomheder, ansatte og kommende ansatte.<br></div><div><br></div>
Mundbind værner ikke om naturenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Mundbind-værner-ikke-om-naturen.aspxMundbind værner ikke om naturen2021-05-11T22:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune opfordrer til, at vi alle passer på naturen – også når vi kasserer vores mundbind.</strong></p><p>Mundbind fylder en del i os danskeres hverdag – både som beskyttelse mod Covid-19 smitte, men desværre også når de er blevet til affald og flyder i naturen og gadebilledet.</p><p>Mundbind er lavet af plastic og indgår derfor ikke ind i naturens eget kredsløb, men kan i stedet blive til miljøskadeligt affald, der skæmmer øens fine miljøer.</p><p>Det er derfor vigtigt, at vi, både som bosiddende på øen og gæster på øen, husker at smide brugte mundbind i skraldespanden. Det kan være de opsatte skraldespande i bybilledet, på rastepladsen, eller dagrenovationsaffaldssækken derhjemme. </p><p>For ikke at bringe eventuel smitte videre til andre, kan det være en god ide at pakke de kasserede mundbind ind for eksempel i en tom brødpose.  </p><p>Bornholms Regionskommune håber med denne opfordring at bidrage til, at kasserede mundbind vil fylde mindre i bornholmernes hverdag - i hvert fald som miljøskadeligt og grimt herreløst affald. <br></p><p><br></p>
Bornholm er internationalt forbillede som World Craft Region i Europahttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-er-internationalt-forbillede-som-World-Craft-Region-i-Europa.aspxBornholm er internationalt forbillede som World Craft Region i Europa2021-05-10T22:00:00Z<div>Bornholms erfaringer med at være World Craft Region inspirerer andre lande i Europa til at søge om titlen og igangsætte indsatser indenfor kunsthåndværkersektoren. Titlen som World Craft Region skaber opmærksomhed i mange andre europæiske lande, der gerne vil lære af Bornholm og det unikke miljø for kunsthåndværk, som eksisterer her på øen. Vores særlige miljø og det høje kunstneriske niveau er netop baggrunden for, at Bornholm tilbage i 2017 fik tildelt titlen som World Craft Region.<br></div><div><br></div><div>I dag bidrager Timmi Kromann, der er næstformand i Maker’s Island Bornholm med et oplæg om Bornholms erfaringer på en konference i Barcelona. Konferencen bliver holdt af “Consortium of Commerce, Crafts and Fashion of Catalonia”, der står bag den professionelle kunsthåndværkerkonference i Barcelona.<br><br>Timmi Kromanns oplæg bliver dog holdt online, og emnet som hun og Makers Island Bornholm er inviteret til at tale om, er; "Hvorfor og hvordan øen opnåede den anerkendte status". Konferencen handler i det hele taget om tiltag til, at kunsthåndværker-sektoren kan styrke sin professionalisme og indflydelse for eksempel inden for kulturturismen.<br><br>Næstformand i Maker’s Island Bornholm, Timmi Kromann, siger:<br><br>“Der er stor efterspørgsel på vores erfaringer på Bornholm. Det viser jo, at vi bliver set og åbenbart gør noget, som inspirerer andre. Det er jeg og resten i Makers Island naturligvis både glade for og stolte af”.<br><br>Udover den aktuelle konference i Barcelona har Maker’s Island tidligere delt erfaringer med Farnham i England, som nu er udnævnt til World Craft City. Sekretariatet for Maker’s Island har ligeledes for nyligt modtaget henvendelser fra kunsthåndværker institutioner i både Serbien og Iran, som efterspørger samarbejde og erfaringsudveksling.<br><br><strong>Link til konferencen der afholdes i Barcelona, men kan følges online <a href="https://wcc-europe.org/whats-on/news/professional-crafts-conference/">klik her</a></strong><br><br></div><div><strong>Baggrund. </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> 2017 blev Bornholm som det første sted i Europa udnævnt til World Craft Region. Derefter fulgte Scotlands ø-gruppe West Hebrides og Farnham i England. Irland søger nu også om titlen. Det vil betyde, at potentialet i netværket og samarbejdet mellem de europæiske World Craft Regions kan forstærkes og udvikles.</span></div><div><br></div><div><strong>Makers Island Bornholm</strong> er et samarbejde mellem aktørerne inden for kunsthåndværket på Bornholm. Samarbejdet skal udmønte Bornholms titel som World Craft Region i konkrete aktiviteter, der sikrer synergier, promovering, kompetenceudvikling og internationalisering. Bag Makers Island Bornholm står Arts & Crafts Association Bornholm, Bornholms Kunstmuseum, Grønbechs Gård, Hjorths Fabrik, Det Kongelige Akademi i Nexø, Destination Bornholm, Business Center Bornholm med Bornholms Regionskommune i spidsen.<br><br></div><div><br></div><p><br></p>
Tandplejen holder lukket 13.-14. majhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tandplejen-holder-lukket-13.-14.maj.aspxTandplejen holder lukket 13.-14. maj2021-05-10T22:00:00Z<p>Kommunens tandpleje holder lukket torsdag (13.5.) og fredag (14.5) i denne uge. I akutte tilfælde henvises til de privatpraktiserende tandlæger. <br></p><p>Venligst, Tandplejen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><br></p>
Klage udsætter offentliggørelsen af Bornholms nye affaldssystemhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Klage-udsætter-offentliggørelsen-af-Bornholms-nye-affaldssystem.aspxKlage udsætter offentliggørelsen af Bornholms nye affaldssystem2021-05-10T22:00:00ZBOFA og Bornholms Regionskommune har i de seneste måneder arbejdet med en udbudsrunde for at finde den affaldstransportør, der fremadrettet skal stå for affaldsindsamlingen på Bornholm. Når en vinder af udbuddet er udpeget, har de tabende parter, ifølge udbudsloven, mulighed for at klage over afgørelsen i en 10 dages såkaldt ”Standstill” periode.<br><br>”Standstill” perioden er nu afsluttet og en klage er modtaget. Det betyder, at BOFA desværre endnu ikke har mulighed for at offentliggøre vinderen af udbuddet eller oplyse, hvilket materiel, der skal bruges til fremtidens affaldsindsamling på Bornholm.<br><br>BOFA kan ikke udtale sig om selve udbuddet, mens klagen undersøges, men vil, når det bliver muligt, informere pressen om Bornholms fremtidige affaldshåndtering.<br><br>Yderligere information hos BOFAs direktør, Jens Hjul-Nielsen på 51 59 40 04.<br><br><br>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.