Vi søger ny skolechefVi søger ny skolechefKlik for at se stillingsbeskrivelsehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landbrugsbyggeri pr. 15. maj 2018 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-15.-maj-2018-.aspxLandbrugsbyggeri pr. 15. maj 2018 <p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br><br></p><ul><li><strong>Etablering af en maskinhal på Gadegård, Gadegårdsvejen 6, 3730 Nexø</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 12. juni 2018</strong>. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 9. maj 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-9.-maj-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 9. maj 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genoopførelse af sommerhus på Baunevej 16, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 6. juni 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Landzonetilladelse pr. 7. maj 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-7.-maj-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 7. maj 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Opstilling af Cafe Skansen på parkeringsplads ved Arnager Strand. </strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 4. juni 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunen spørger forældrene om valg af skolehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-spørger-forældrene-om-valg-af-skole.aspxKommunen spørger forældrene om valg af skole2018-05-17T22:00:00Z<p><strong>I dag modtager forældre til 744 skolebørn et spørgeskema fra regionskommunen. Det sker som led i en større undersøgelse, der blev efterspurgt af øens politikere i april. Ønsket er at finde ud af, hvordan folkeskolen kan blive mere attraktiv, når der skal vælges skole.</strong></p><p>I dag modtager de første forældre et skema via e-boks, hvor de bliver bedt om at svare på spørgsmål, der vedrører baggrunden for deres skolevalg. Skemaet er et led i den undersøgelse som Børne- og Skoleudvalget i Bornholms Regionskommune i april besluttede at gennemføre. Forarbejdet til undersøgelsen er gået stærkt, og allerede i dag indledes altså første del.</p><p>I første omgang vil forældre til børn, der enten startede i skole sidste år, eller som skal begynde efter sommerferien, blive spurgt om baggrunden for deres skolevalg. Ligesom kommunen også vil kontakte forældre, der i løbet af de seneste to år har valgt at flytte deres børn til en privatskole. Spørgeskemaet vil blive fulgt op med uddybende interviews og en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle øens forældre, som har børn i folkeskolen. Den sidstnævnte undersøgelse vil blive udarbejdet sådan, at dens resultater kan sammenlignes med andre kommuner.</p><p>Ved hjælp af den tekniske løsning, der anvendes til undersøgelserne, sikres alle deltagere fuld anonymitet.</p><p>Baggrunden for undersøgelsen er, at 36 procent af de børn, der er indskrevet til skolestart 2018, er indskrevet i en af de private skoler på øen. Og det ser ud til, at der er tale om en stigende tendens. I 2003 gik 13,6 procent af skolebørnene på Bornholm i en privat skole. I dag er tallet 33 procent. </p><p>Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Morten Riis (EL) siger:</p><p>”Vi oplever, at flere og flere fravælger folkeskolen, og det må der naturligvis være vægtige årsager til. Det er disse årsager, der skal klarlægges således, at forældrene kommer til orde i forhold til, hvad der kan gøres bedre på skoleområdet. Vi forventer, at undersøgelsen er med til at udpege de ømme punkter, og vi opfordrer de involverede forældre til at tage godt imod undersøgelsen og give os deres input.”</p><p>Kommunens samlede undersøgelse af Bornholms folkeskole forventes at være gennemført inden sommer, og resultaterne vil blive fremlagt for Børne og Skoleudvalget i løbet af september.</p><p>Samtidig med Børne- og Skoleudvalgets undersøgelser er to forskere i færd med at planlægge en undersøgelse af skolevalg i det danske skolesystem, hvor Bornholm er nævnt som mulig case. Kommunen har kontakt til forskerne og med Københavns Professionshøjskole på Bornholm med henblik på at skabe grundlag for at få skabt det bedst mulige videns-grundlag for det videre arbejde.</p>
Kommunens Forebyggelsesenhed går nye vejehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-Forebyggelsesenhed-får-nye-veje.aspxKommunens Forebyggelsesenhed går nye veje2018-05-17T22:00:00Z<p><strong>Derfor tilbyder kommunen `Værksteds-fitness` til unge mænd mellem 18 og 30 år, der vejer for meget og har et ønske om at tabe nogle kilo.</strong></p><p>Kommunen har erfaringsmæssigt svært ved at rekruttere unge mænd til kommunens sundhedstilbud. Derfor går forebyggelsesenheden nye veje og forsøger, at møde unge mænd som en gruppe, hvor holdånd, fede udfordringer og træning giver resultater, der kan ses. Værkstedsfitness ledes af en teamcoach på et lokalt værksted mellem bildæk og motorolie.</p><p>Efter dialog med de unge mænd lyder kommunens invitation til de unge mænd:</p><p>Hey! Er der gået for meget pizza og Red Bull´s i den? Er sixpacken på maven blevet til en tønde? Og er du manden mellem 18 og 30 år, så er det nu du skal læse med. Nu kan du gøre fedt til muskler, komme i bedre form og øge din kondi, så du ikke mister pusten under sex. Alt dette og meget mere får du, som en del af en gruppe på 12 mænd. I træner og løser udfordringer sammen med en teamcoach. <br></p><p><strong>Fakta om tilbuddet: </strong><br>Værkstedsfitness er et pilotprojekt som udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune.</p><p>Men der skal mere til end at sparke dæk – pulsen skal op ved træning og teambuilding. Deltagerne kommer med idéer til udfordringer, som teamet kaster sig over. Det kan fx være boksning, biathlon, havkajak, mountainbike, spinning, smart-træning og klatring. Mændene skal også lave mad sammen - finde det nemme og sunde alternativ i stedet for junkfooden og snakke om, hvordan den gode form holdes nu og fremover. Det er gratis at deltage.</p><p>Læs mere: <a href="/Nyheder/Sider/Værksteds-fitness.aspx">https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Værksteds-fitness.aspx</a></p><p><strong>Fakta om overvægt og unge mænd:</strong></p><ul><li>70 % af dem, der er overvægtige som børn, tager overvægten med sig ind i voksenlivet. <br>Læs mere: <a href="http://www.enletterebarndom.dk/Nyttig-information/Om-kampagnen-En-lettere-barndom.aspx" target="_blank">http://www.enletterebarndom.dk/Nyttig-information/Om-kampagnen-En-lettere-barndom.aspx</a></li></ul><ul><li>Næsten hver tredje unge mand, som er mødt til session er overvægtig.<br>Læs mere: <a href="https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-overvaegt" target="_blank">https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/forebyggelsespakke-overvaegt</a></li></ul><ul><li>Svært overvægtige mænd i starten af 20´erne, har tre gange så stor risiko for at blive ramt af alvorlige sygdomme sammenlignet med normalvægtige.<br>Læs mere: <a href="http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/" target="_blank">http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/</a></li></ul><ul><li>Risikoen for at udvikle diabetes er otte gange forøget, hos svært overvægtige unge mænd.<br>Læs mere: <a href="http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/" target="_blank">http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/fedme-blandt-unge-maend-farligere-end-tidligere-antaget/</a></li></ul>
Værksteds-fitnesshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Værksteds-fitness.aspxVærksteds-fitness2018-05-16T22:00:00Z<p>​Hey! Er der gået for meget pizza og Red Bull´s i den? Er sixpacken på maven blevet til en tønde? Og er du manden mellem 18 og 30 år, så er det nu du skal læse med. </p><p>Nu kan du gøre fedt til muskler, komme i bedre form og øge din kondi, så du ikke mister pusten under sex. Alt dette og meget mere får du, som en del af en gruppe på 12 mænd. I træner og løser udfordringer sammen med en teamcoach. </p><p> </p><p>Men I skal mere end at sparke dæk – I får pulsen op ved træning og teambuilding, og I kan komme med idéer til, hvilke udfordringer I, som team, skal kaste jer over. Det kan fx være boksning, biathlon, havkajak, mountainbike, spinning, smart-træning og klatring, eller noget helt andet – det finder teamet ud af sammen. </p><p>I skal også lave mad sammen - finde det nemme sunde alternativ i stedet for junkfooden og snakke om, hvordan I holder den gode form nu og fremover.</p><p><strong>Målgruppe:</strong> Overvægtige mænd i alderen 18-30 år.<br><strong>Indhold:</strong>  Personlig sundhedsprofil og 2 gange fysisk træning om ugen og månedens udfordring, som teamet er med til at sætte. Kostvejledning og madlavning.         <br><strong>Hvornår:</strong> Mandage og torsdage kl. 16.15-17.00 – første gang den 4. juni - til udgangen af 2018.<br><strong>Sted:  </strong>Bornholms Service & Skadecenter, Brovangen 2, Aakirkeby.</p><p><br><strong>Noget for dig?:</strong> Ring til Nina Povlsen på 56 92 12 92 eller skriv til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a>. Skriver du så oplys navn, alder og telefonnr. Herefter bliver du kontaktet, hvorefter du får besked om du er optaget eller ej. Optagelse sker efter først til mølle princippet.</p><p>Et samarbejde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune. Det er gratis at deltage.</p><p><br></p><p><span aria-hidden="true"></span> </p>
Plejecentret i Hasle har fået navnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Plejecentret-i-Hasle-har-fået-navn.aspxPlejecentret i Hasle har fået navn2018-05-15T22:00:00Z<p><strong>Det kommende plejecenter i Hasle har nu fået sit navn, efter at alle på øen har kunnet byde ind. Flere end 20 navne var i spil, da byggeudvalget skulle træffe en afgørelse.</strong></p><p>Målet for byggeudvalgets medlemmer var, at finde et navn som ikke er by-bestemt, ikke knytter sig til den specifikke egn, men alligevel indikerer hvor plejecentret ligger. Plejecentret skal være hele øens, og derfor var det vigtigt for byggeudvalget at gå uden om de navne, der koblede centret specifikt til Hasle eller egnen. Og det skulle nok også være muligt at løse den opgave, da der var indkommet flere end 20 bud på navne.</p><p>Byggeudvalgsformand, Andreas Ipsen (V) siger:<br>”Vi takker alle, der har gjort sig den umage med at komme med bud på navnet til det kommende plejecenter. Det har været dejligt at mærke, at interessen er tilstede blandt borgerne. Og opgaven var ikke helt let, men vi blev alle enige om, at det nye centers navn er: Plejecentret Bykær”.</p><p>Byggeudvalget træf beslutningen i slutningen af et af deres ordinære møder, hvor de løbende samles for at følge processen med byggeriet. Ud over formanden Andreas Ipsen (V) medlem af kommunalbestyrelsen består udvalget af: Bjarne Freund-Poulsen driftschef i BRK Ejendomme- og Drift, Birgit Mortensen ældrechef i BRK, Lene Olsen plejecenterleder BRK, Pia Juul Hansen leder af Hjælpemidler BRK, Kirsten Wendell (A) medlem af kommunalbestyrelsen, Louise Villensteen Toft fra GPP Arkitekter, Kjeld Knudsen fra GPP Arkitekterne og Kim Eilif Rasch Pedersen, leder af Ejendomsservice BRK.<br>Byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2021. <br></p>
EU-udbud på levering af vejbelysningsarmaturerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-udbud-på-levering-af-vejbelysningsarmaturer.aspxEU-udbud på levering af vejbelysningsarmaturer2018-05-08T22:00:00Z<p>​Bornholm Regionskommune har besluttet over en årrække at renovere og udskifte vejbelysningen til mere energivenlig LED belysning. </p><p>Renoveringen gennemføres ved at regionskommunen indgår rammeaftaler på indkøb af armaturer med et antal af armaturleverandører og efterfølgende udbyder montagen af armaturerne. </p><p>Dette udbud omhandler alene indgåelse af rammeaftaler for indkøb af armaturer.<br>Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af pris og kvalitet.</p><p>Der udbydes indkøb af forskellige armaturtyper, og der forventes indgået aftaler med flere leverandører på de enkelte armaturtyper.</p><p>Udbuddet udføres i samarbejde med Fredsted Consulting Aps, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg, som forestår udbudsprocessen på vegne af regionskommunen.</p><p> <strong>Procedure:</strong><br>Udbudsmaterialet kan downloades her, og eventuelle spørgsmål kan rettes til <a href="mailto:ok@fredcon.dk"> ok@fredcon.dk</a><strong></strong></p><p> <strong>Udbudsmateriale:</strong></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Kontraktudkast.pdf">Kontraktudkast</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/espd-request.pdf">ESPD-dokument</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Kravspecifikation%20Bornholms%20Regionskommune-armaturudbud%202018.pdf">Kravspecifikation</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Tilbudsliste-%202018.pdf">Tilbudsliste</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Tilbudsliste-%202018.xlsx">Tilbudsliste (XLS)</a></p><p> <a href="/Erhverv/Udbud/Documents/Udbud%20armaturer/Udbudsbetingelser%20%20Bornholms%20Regionskommune-armaturudbud%202018.pdf">Udbudsbetingelser </a></p><p> <strong>Tilbudsfrist:</strong><br>8. juni 2018, kl. 11.00. </p><p> <br>Tilbud afleveres hos Fredsted Consulting Aps, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her