Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Åbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceÅbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceKom indenfor den 23. maj på Landemærket 26 i Rønne. Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx, https://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx1
FiskedystenFiskedystenIndsend din fiskeopskrift og deltag i konkurrencen om flotte præmier. Vi skal have din opskrift senest den 30. april. Klik og læs mere.https://www.brk.dk/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx, Fiskedyst1
KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Natura 2000-handleplanerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Natura-2000-handleplaner.aspxNatura 2000-handleplaner<p><strong>Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016-21 for Bornholms Regionskommune</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen har den 3. april 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-områder i Bornholms Regionskommune. Afgørelsen og handleplanerne offentliggøres jf. miljømålslovens § 46 c på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 20. april 2017. </p><p>Der er udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de 7 Natura 2000-områder på Bornholm, som udgøres af:<br><br>• Hammeren og Slotslyngen<br>• Gyldenså<br>• Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne<br>• Kystskrænterne ved Arnager Bugt<br>• Dueodde<br>• Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne <br>• Randkløve Skår </p><p>Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.</p><p>Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.</p><p>Natura 2000-handleplanerne (2016-2021) erstatter hermed de kommunale Natura 2000-handleplaner fra 1. planperiode (2010-15), som dermed ikke længere er gældende.</p><p><strong>Høring</strong><br>Forslag til handleplaner har været i offentlig høring i perioden 17. oktober-12. december 2016. Der indkom bemærkninger til forslagene fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), Naturstyrelsen Bornholm samt to borgere. Der var ingen indsigelser mod forslagene. De endelige handleplaner er tilrettet og suppleret i overensstemmelse med de indkomne bemærkninger, hvor det har været relevant.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over handleplanernes indhold og tilvejebringelse. En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort.  </p><p>Klageberettigede er følgende:<br>• Miljø- og Fødevareministeren,<br>• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald<br>• Offentlige myndigheder<br>• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen<br>• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø<br>• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger dig på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger fra dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Kommunen videresender herefter anmodninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet,<br>som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. <br> <br>Afgørelsen og handleplanerne er offentliggjort den 20. april 2017. </p><p>En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. </p><p>Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort.</p><p> </p><p>Ovenstående følger af § 53 og §§ 55-58 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186416" target="_blank">miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017).</a></p><p><br>Center for Teknik og MIljø<br></p>
Landzonetilladelser pr. 19. april 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-19.-april-2017.aspxLandzonetilladelser pr. 19. april 2017<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><p>• Etablering af uopvarmet bygning med tagterrasse på Spellingevej 1, 3760 Gudhjem<br>• Etablering af sø på Bossevejen 4, 3720 Aakirkeby</p><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 17. maj 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p>

 Nyheder

 

 

Vil du være med i etape 2 af den bornholmske fiskedyst?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-være-med-i-etape-2-af-den-bornholmske-fiskedyst.aspxVil du være med i etape 2 af den bornholmske fiskedyst?2017-04-20T22:00:00Z<p>Så send din bedste fiskeopskrift og vær med til at inspirere os bornholmere til at spise lidt mere fisk. </p><p>Du bestemmer, om du vil sende en opskrift på en forret, en hovedret eller fiskepålæg til madpakken.</p><p>Din opskrift skal indeholde: Ingrediensliste, fremgangsmåde, tidsforbrug og et billede af den færdige ret.</p><p>Din opskrift skal være nem og må ikke kræve noget, som du ikke kan få i et almindeligt supermarked. </p><p>Send din opskrift til <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk.dk">Nina.Povlsen@brk.dk</a> <strong>senest den 30. april </strong>og deltag i konkurrencen om fine præmier, sponsoreret af Bornholms Brandforsikring.</p><h3>Lav din fiskeret sammen med Gorm Wisweh</h3><p>De tre bedste opskrifter i etape 2 kåres ved et åbent hus arrangement på ”Gaarden” Bornholms Madkulturhus i Melsted <strong>lørdag den 20. maj 2017 kl. 14.00-16.00</strong>.<br>Vinderne vil blive specielt inviteret til at lave deres vinderret sammen med pizzakongen Gorm Wisweh. </p><p>Bornholms Regionskommune forbeholder sig ret til at offentliggøre opskrifterne. <br><a href="/Borger/sundhedsygdom/sundereliv/Sider/Den-bornholmske-fiskedyst.aspx">Du kan læse mere om fiskedysten her på hjemmesiden.</a><br></p>
Eftermiddagscafé om stammen hos børn og ungehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Eftermiddagscafé-om-stammen-hos-børn-og-unge.aspxEftermiddagscafé om stammen hos børn og unge2017-04-19T22:00:00Z<p style="text-align:center;"><strong>Eftermiddagscafé om stammen hos børn og unge</strong></p><p style="text-align:center;">på Rønne Bibliotek torsdag d. 18. maj 2017 </p><p style="text-align:center;">kl. 15.00 til 17.00 </p><p style="text-align:center;">i møderum 1</p><p>Caféen er tænkt som et rum, hvor forældre, pårørende, pædagoger og lærere kan dele viden og tanker med hinanden om det at have stammen som en del af det kommunikative samvær.</p><p>Tale-høre-konsulenterne, Kirsten Andersen og Ketty Martin fra Center for Børn og Familie, leder samtalen og giver relevant info om stammen, hvor det ønskes.</p><p>Endvidere henviser vi til relevant informationsmateriale og muligheder for yderligere hjælp.</p><p>Vi byder på kaffe og te.</p><p>Det vil derfor være godt at kende et cirka antal deltagere, så meld dig venligst til hos Kirsten eller Ketty.</p><p><a href="mailto:kirsten.andersen@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">kirsten.andersen@brk.dk</span></a>, mobil 30180611</p><p><a href="mailto:ketty.martin@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">ketty.martin@brk.dk</span></a>, mobil 30180571</p>
Kommunalbestyrelsesmøde 27. april 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-27.-april-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 27. april 20172017-04-18T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 27. april 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Informationmøde om byggesagsbehandlinghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Informationsmøde om byggesagsbehandling.aspxInformationmøde om byggesagsbehandling2017-04-04T22:00:00Z<p>Kompetent, smidig og effektiv byggesagsbehandling kræver både viden og samarbejde. Center for Teknik og Miljø og Business Center Bornholm inviterer byggerådgivere, håndværksmestre og bygmestre til informationsmøde</p><h3>Tirsdag den 25. april fra kl. 15.30 - ca. 18.00, <br>på Green Solution House, Strandvejen 79, Rønne </h3><p> </p><p>Du kommer tættere på den nye byggesagsbehandling. Du møder nøglepersonerne. Du får nye værktøjer  og viden til "den gode ansøgning".  </p><p>Vi slutter af med stegt flæsk og persillesovs (Kræver tilmelding - arrangementet er gratis). </p><p> </p><p><strong>Program</strong>:</p><p><br>Velkomst / teknisk chef Louise Lyng Bojesen fra Center for Teknik og Miljø og direktør Fredrik Romberg fra Business Center Bornholm (5 min.)</p><p>Introduktion til Center for Teknik og Miljø / Louise Lyng Bojesen (15 min.)</p><p>Udfordringer med byggesagsbehandlingen: Hvad har vi gjort for at forbedre den? / Louise Lyng Bojesen (15 min.)</p><p>Introduktion til hjemmesiden Byg og Miljø / kontorassistent Mads Emil Petersen, Center for Teknik og Miljø (30 min.)</p><p>Postmøde - gennemgang af indkomne sager / bygningsingeniør Jane Andersen, Center for Teknik og Miljø. (15 min.)</p><p>Pause (10 min.)</p><p>Den gode byggeansøgning og -proces / Mads Emil Petersen og Jane Andersen (30 min.)</p><p>Fælles spisning / stegt flæsk og persillesovs (ca. 30 min) - kræver tilmelding.<br></p><p><strong>Tilmelding senest onsdag, den 19. april 2017.</strong></p><p> </p>
Ny tilskudsordning til at bringe nyt liv i byernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-tilskudsordning-til-at-bringe-nyt-liv-i-byerne.aspxNy tilskudsordning til at bringe nyt liv i byerne2017-03-20T23:00:00Z<p><strong>Ny mulighed for tilskud til indretning af byrum i mindre byer efter nedrivning</strong></p><p>Der kan nu søges om tilskud til indretning af byrum, hvor der er foretaget nedrivning med tilskud.</p><p>Et byrum er et sted med adgang for offentligheden og kan være et grønt område, et samlingssted i byen eller andet, der kan give nyt liv til området. Der kan søges om tilskud til fx belægning og faciliteter i beskedent omfang. </p><p>Indretning af byrum, hvor bygninger er nedrevet giver mulighed for at give nyt liv til området og mulighed for nye anvendelser, hvor der før var en forladt bygning.</p><p>Der kan søges om tilskud på op til 50 % af udgifterne. Foreninger kan dog opnå op til 100 % i tilskud. </p><p>Du kan læse mere om tilskudsordningen på kommunens hjemmeside. Første ansøgningsfrist er den 21. maj 2017.</p><p>Der afholdes et informationsmøde torsdag den 23. marts 2017 kl. 17 i Rønnehallens cafeteria, Torneværksvej 1, Rønne, hvor du kan høre mere om denne og andre tilskudsordninger.<br>Obs - mødet er rykket til torsdag og foregår i Rønnehallens cafeteria.</p><p>Find vejledning på kommunens <a href="/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Nedrivningspulje-mv.-2017.aspx">hjemmeside</a></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

skoleskilt

Skoleindskrivning 2017/2018

Indskrivning til 0.klasse - se hvilken skole dit barn er indskrevet på.

Log ind med NemID