Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 5. november 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-5.-november-2019.aspxLandzonetilladelser pr. 5. november 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Oksemyrevejen 2, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - Klemenskervej 60, 3782 Klemensker,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 3. december 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Annonce om landbrugsbyggeri - Krusegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Annonce-om-landbrugsbyggeri---Krusegård.aspxAnnonce om landbrugsbyggeri - Krusegård<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Forhøjelse af siloer på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 2. december 2019</strong></p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat</p>
Lokalplan for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-.aspxLokalplan for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæg<h4>Bekendtgørelse af Lokalplan nr. 097 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan.</h4><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 10.10.2019 en ny bevarende lokalplan for Svaneke med et tilhørende kommuneplantillæg. </p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=301">Link til lokalplan 097<br></a><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=931">Link til kommuneplantillæg 29</a></p><p>eller download demsom pdf:<br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-/BVL097%20Svaneke.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" /><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">BVL097 Svaneke.pdf</font></span></a><br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-/Kommuneplantillæg%20nr.%2029.pdf"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Kommuneplantillæg nr. 29.pdf</font></span></a> <span aria-hidden="true"></span></p><p>Med vedtagelsen aflyses Lokalplan 030 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk -  for så vidt angår Svaneke.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p><strong>Klagefristen</strong> er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt altså <strong>27. november 2019</strong>. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p>

 Nyheder

 

 

Kommunen får leder for Byg og Udvikling https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Leder-for-Udvikling-og-Byg-er-ansat-.aspxKommunen får leder for Byg og Udvikling 2019-10-28T23:00:00Z<p>Det bliver 44-årige Søren Møller Christensen, som tiltræder i stillingen den 1. november som leder af områderne Byg og Udvikling. Han kender allerede en del til Bornholms byudvikling, da han har været tilknyttet flere projekter som ekstern konsulent. Blandt andet har han været med til at udvikle Rønnes strategiske udviklingsplan, som nu fortsætter med ham ved roret.</p><p>Claus Munk der er chef for det center, som Søren Møller Christensen bliver en del af, siger:<br> <br><em>"Det har længe været et ønske at styrke netop disse to områder - og få dem tænkt sammen. Det vil give Bornholm et bedre udgangspunkt for at kunne understøtte den udvikling, vi gerne ser. Søren har en stærk profil inden for udvikling, fysisk planlægning, byggeri, personaleledelse og organisationsudvikling, og han bringer et stort netværk med forbindelser til fonde, interesseorganisationer og statslige myndigheder med sig ind i jobbet, jeg glæder mig meget til samarbejdet," </em>siger Claus Munk.</p><p>Nogle af de første vigtige opgaver bliver byfornyelsesprojekterne for Nexø og Åkirkeby, udbygning af samarbejdsfora mellem kommunen, Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Erhvervslivet. Ligesom at der skal ske et eftersyn af servicemålene på hele byggesagsområdet.</p><p>Den ny leder for Udvikling og Byg har i mere end 15 år arbejdet med byudvikling og byplanlægning og stået i spidsen for udviklingsprojekter, der har skabt varige forandringer i både kommuner, boligorganisationer og virksomheder. Han ser frem til at starte i det nye job, selvom det indebærer, at han samtidig udtræder af firmaet carlberg/christensens ledelse og ejerkreds. Søren Møller Christensen siger:</p><p><em>"Medarbejderne i Udvikling og Byg er afgørende for den løfterige udvikling, som Bornholm står midt i. Gennem rådgivning, planlægning, samarbejde og myndighedsopgaver udfører de et fagligt arbejde, som er afgørende for den måde Bornholm kan udvikle sig på.</em> <em>Den første tid vil jeg bruge på at sætte mig grundigt i afdelingernes arbejdsopgaver og i dialog med medarbejderne begynde at formulere pejlemærker for afdelingernes udvikling de kommende år. To ting er i den proces afgørende for mig. For det første ligger medarbejdernes arbejdsglæde og faglige trivsel mig meget på sinde. For det andet vil jeg prioritere at opbygge en tillidsfuld dialog med omverdenen i form af borgere, virksomheder og foreninger."</em></p><p>Søren Møller Christensen har boet med sin familie på Bornholm i to år. I den periode har han, udover at være involveret i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne, også arbejdet med at udvikle en plan, der binder Cirkuspladsen i Allinge, Bornholms Idræts & Kulturcenter samt et nyt børnehus sammen. Han holder desuden ofte foredrag, har undervist på Kunstakademiets Arkitektskole samt Københavns Universitet og er censor på Roskilde Universitet Center.</p>
Ny skolechef tiltræder 1. januarhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-skolechef-tiltræder-1.-januar.aspxNy skolechef tiltræder 1. januar2019-10-28T23:00:00Z<p><strong>Det er en erfaren kvinde, der kommer til at stå i spidsen for at drive udviklingen af øens folkeskoler videre efter, at Espen Fossar Andersen stoppede i stillingen tidligere på året. <br></strong><br>Efter en grundig proces med flere kvalificerede ansøgere er det et enigt ansættelsesudvalg, der har besluttet at ansætte Trine Schloss Pedersen (50 år) i stillingen som skolechef på Bornholm. Hun kommer senest fra jobbet som uddannelses-chef på Ørestad Gymnasium, hvor hun har været ansat siden 2015. Hun er bosat i Charlottenlund, har tidligere boet på Bornholm og har sommerhus i Snogebæk.<br> <br>Hele Trine Schloss Pedersen arbejdsliv har været koncentreret om undervisning, ledelse og organisationsudvikling med særligt fokus på børn og unge. Hun har været lektor på UCC, professionshøjskolen, været chefkonsulent i Center for Børn og Kultur i Vallensbæk Kommune og chefkonsulent i COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som blandt andet videreuddanner skoleledere.<br> <br>Hun har på forskellig vis været med til at udvikle folkeskolen. Blandt andet ved at skabe flere forskellige uddannelsesforløb for skoleledere i sin tid i COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Her tilrettelagde hun blandt andet et program i læringsledelse, ligesom hun også har undervist skoleledere i pædagogisk ledelse. Trine var desuden med til at opbygge læreruddannelsen på Bornholm omkring år 2000.</p><p>Trine Schloss Pedersen er uddannet cand. mag. fra Aarhus Universitet og har gennem årene taget en lang række efteruddannelser inden for ledelse, organisationsudvikling og læreprocesser.</p><p>Servicedirektør, Trine Dorow siger:</p><p>"Jeg er meget glad for, at Trine Schloss Pedersen har takket ja til stillingen, og at vi var enige i ansættelsesudvalget. Trine har den helt rigtige profil til at kunne samle vores folkeskoler og fortsætte den gode udvikling, der er i gang. Hun kommer med et bredt erfaringsgrundlag og gode resultater fra de projekter, som hun har stået for. Hun har igennem vores jobsamtaler vist virkelig gode evner til at se hele vejen rundt og få øje på de muligheder, der ligger forude. Og så har hun en imødekommende stil, og et engagement der smitter."</p><p><br>Trine Schloss Pedersen begynder i jobbet pr. 1. januar 2020.</p>
Bornholmske brugeres erfaringer skal styrke sundhedsvæsenethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholmske-patienter-og-pårørendes-erfaringer-skal-styrke-sundhedsvæsenet.aspxBornholmske brugeres erfaringer skal styrke sundhedsvæsenet2019-10-27T23:00:00Z<p><strong>Netop nu søger Region Hovedstaden, og dermed også det bornholmske sundhedsvæsen, brugere og pårørende, der har mod på at bidrage med erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge og kommune.</strong></p><p>Sundhedsvæsenet kan blive bedre, hvis det lytter til sine brugere og deres pårørende. Sådan lyder erkendelsen hos Region Hovedstaden. Derfor er der nu sat gang i at rekruttere brugere eller pårørende, som har erfaringer fra længerevarende kontakt med hospital, egen læge, psykiatrien og kommunen.<br> <br>Konkret betyder det, at tre bornholmske brugere nu får muligheden for at påvirke sundhedsvæsenet gennem en plads i det, der kaldes et Samordningsudvalg. Udvalgets formål er at skabe konkrete løsninger og tiltag, der styrker sammenhængen på tværs af de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Indtil videre har et Samordningsudvalgs medlem kun bestået af sundhedsfaglige, professionelle personer. <br><br>Samordningsudvalget holder møde fire gange årligt, hvor repræsentanter fra hospitalet, kommunen, psykiatrien og praktiserende læger - og nu også tre borgere - sammen drøfter og løser de udfordringer, der kan være, når patienter er i berøring med alle parterne.</p><p>Er man interesseret i at blive brugerrepræsentant i det bornholmske Samordningsudvalg, kan man søge frem til søndag 10. november via link <a href="https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J1G2CQLKU232"><span style="text-decoration:underline;">https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=J1G2CQLKU232</span></a></p><p><strong>Læs mere om <a href="https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Organisering/Sider/Samordningsudvalg.aspx" target="_blank">Samordningsudvalgene her</a> hos Region Hovedstaden</strong></p>
Kommunen etablerer nyt fodgængerfelt ved skolehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-etablerer-nyt-fodgængerfelt-ved-skole.aspxKommunen etablerer nyt fodgængerfelt ved skole2019-10-21T22:00:00Z<p><strong>Skolebørn og deres forældre kan se frem til, at der kommer et nyt fodgængerfelt ved Åvangsskolen i Rønne. Fodgængerfeltet skal sikre skolepatruljen og børnene, når de krydser vejen til skolen.</strong></p><p>I denne uge bliver skolevejen lidt mere sikker og tryg for skolepatruljen og børnene på Åvangsskolen. Det sker, når der etableres et fodgængerfelt ved Byledsgade i Rønne.<br><br>Etableringen sker på baggrund af en henvendelse fra Åvangsskolen, som har gjort kommunen opmærksom på, at deres skolepatrulje, elever og forældre er utrygge ved krydsning af Byledsgade ved Regnbueporten.<br> <br>Kommunen og politiet er i samarbejde kommet frem til løsningen om et markeret fodgængerfelt ca. 10 meter forskudt for Regnbueporten. Arbejdet med fodgængerfeltet forventes at blive udført midt i denne uge, hvis vind og vejr vil det. </p>
Gratis rygestopkursushttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kursus-Det-er-aldrig-forsent-at-stoppe-med-at-ryge.aspxGratis rygestopkursus2019-10-21T22:00:00Z<h3>Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge ...</h3><p>Der er mange gevinster at hente ved et rygestop blandt andet en forbedret sundhed, bedre kondi, bedre smags- og lugtesans, nedsat risiko for blodpropper med mere.</p><p>På et rygestopkursus er du en del af en mindre gruppe. En uddannet rådgiver motiverer og guider dig og de andre hen imod et rygestop. Udgangspunktet er jeres egne erfaringer. Se mere på brk.dk/rygestop.</p><p>Tilmelding til rygestop-hold sker på <a href="https://lof.dk/bornholm"><strong>hjemmesiden</strong></a> <strong>lof.dk/Bornholm/rygestop</strong><br>eller send en mail til:<strong> </strong><strong>bornholm@lof.dk</strong><strong>.</strong><strong> </strong></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Opstartsdato: Onsdag den 6. november 2019</li><li>Hvornår: Fem onsdage kl. 16.30 – 18.45</li><li>Rygestoprådgiver: Hanne Buchholdt</li><li>Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne.</li></ul><p style="text-align:right;"><img alt="ikkerygeikon.jpg" src="/Nyheder/PublishingImages/ikkerygeikon.jpg" style="margin:5px;width:99px;" /></p>