Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 25 november 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-november-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 25 november 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Kannikegårdsvej 42, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. december 2020.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Landzonetilladelser pr. 24 november 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24-november-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 24 november 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse eller lovliggørende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Opførsel af overdækning - Kratgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af hævet terrasse/møbel - Pedersker Hovedgade 58, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af drivhus - Kannikegårdsvej 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Almindingensvej 62, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>Indretning af 7 ferieværelser - Røvej 32, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>Udvidelse af anneks - Tejnvej 28, 3770 Allinge,</strong></li><li><strong>Opførsel af pavilloner - Fyrvejen 5, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22. december 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p>
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker Højlynghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-opførelse-af-trætophytter-i-Rutsker-Højlyng.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker Højlyng<p><br><strong>Høringsperiode 20. november til 4. december 2020</strong></p><p>En bygherre ønsker at etablere 10-12 trætophytter som et overnatningstilbud til turister.</p><p><br>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41</a> <br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:<br><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. Trætophytter” til <br><br>Bornholms Regionskommune, <br>Udvikling og Plan, <br>Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br></p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 4. december 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

Kommunen støtter grønne madoplevelser og restauranterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-støtter-grønne-madoplevelser-og-restauranter.aspxKommunen støtter grønne madoplevelser og restauranter2020-11-25T23:00:00Z<p> Et tilsagn om økonomisk støtte på 365.000 kr fordelt på to år fra Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget sikrer, at Bornholm kan komme helt i front med bæredygtige spisesteder og grønne madoplevelser. Med tilsagnet fra udvalget er den sidste finansiering sikret til et projekt, som også har modtaget støtte fra Dansk Erhversfremmebestyrelse og Landdistriktspuljen. <br><br> Bornholm skal være bæredygtig. Ikke kun af ord – men også i handling. Både fordi vores børns og børnebørns fremtid afhænger af vores evne til at bringe bæredygtighed fra marken og stalden og helt ind på tallerkenen. Men også fordi nye forbrugere og gæster ser dagens lys. Bæredygtighed vil i fremtiden både være "a reason to go", og "a reason to buy". Derfor er der etableret et samarbejde mellem HORESTA, Destination Bornholm, Gourmet Bornholm og Bornholms Landbrug & Fødevarer om at udvikle de bornholmske fødevareoplevelser i en bæredygtig retning. For selvom mange i turismeerhvervet allerede tænker bæredygtigt, så er antallet af certificerede spise- og overnatningssteder lille på Bornholm. <br><br> Borgmester Winni Grosbøll, siger: <br><br> "Jeg er glad for, at vi ad denne vej kan bidrage til at to af øens vigtigste erhverv, nemlig turisme og fødevarer, er med helt i front, når det handler om bæredygtighed. Det er helt i tråd med kommunalbestyrelsens arbejde for at skabe flere jobåbninger, at vi er det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder – og at vi handler bæredygtigt. " <br><br> Formand Lars-Ole Hjorth-Larsen, Bornholms Landbrug & Fødevarer. siger:<br> "Vores fødevareproducenter – store som små – er parat til at levere både lokale og økologiske råvarer til grønne spisesteder og bæredygtige madoplevelser. Vi er klar". <br><br> Formand Benny Schou, HORESTA-Bornholm, siger: <br> "Branchen er trængt af Covid-19. Men jeg håber alligevel, at mange vil tage i mod projektet som en mulighed for at kigge ind i den tid, som kommer efter Covid-19. Bæredygtighed får betydning, når vores fremtidige gæster vælger spise- og overnatningssted".</p><p><strong>Konkrete mål om certificering af restauranter og events</strong><br> Målet er, at alle bornholmske fødevarevirksomheder får viden om og inspiration til, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed. Specifikt er målet for 2021 og 2022, at mindst to til tre spisesteder på Bornholm bliver certificerede som "Green Restaurant" og får det økologiske spisemærke, og at tre til fire spisesteder herudover bliver screenet, således at "Green Restaurant" og "Det økologiske spisemærke" kan opnås på kort sigt. <br><br> HORESTA administrerer certificeringen "Green Key", som er et internationalt turisme -miljømærke og har i 2019 lanceret "Green Restaurant", hvor spisesteder ved at opfylde en række bæredygtigheds- og klimaparametre kan bruge mærket. <br><br> Herudover udvikles og afprøves 10 bæredygtige madevents sammen med fødevareproducenter og Gaarden/Gourmet Bornholm til glæde for bornholmere og tilrejsende gæster. <br><br> Ønsket om bæredygtige spisesteder på Bornholm bunder i et bredt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Business Center Bornholm, HORESTA, Gourmet Bornholm; Center for Regional og Turismeforskning, BOFA og Bornholms Landbrug & Fødevarer. </p>
Rådgiverteam er på plads og klar til næste fase af byudvikling i Rønne og Nørrekåshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rådgiverteam-er-på-plads-og-klar-til-næste-fase-af-byudvikling-i-Rønne-og-Nørrekås.aspxRådgiverteam er på plads og klar til næste fase af byudvikling i Rønne og Nørrekås2020-11-24T23:00:00Z<p><em>Byudviklingen i Rønne går nu ind i sin næste fase. Et team af rådgivere er udvalgt til at finde ud af, hvad der skal ske i Byens hus, hvordan Store Torv skal udformes, og hvad der skal ske på Nørrekås. Foreningen Realdania støtter projektet, mens Lokale og Anlægsfonden bistår med rådgivning. </em></p><p>To meget kompetente rådgiverteams bestående af arkitekter, procesrådgivere samt by- og trafikplanlæggere bød på opgaven, og det blev team <a href="https://www.urland.dk/"><span style="text-decoration:underline;">Urland</span></a> der vandt opgaven med projektleder Ditte Marquard i spidsen. Urland arbejder over hele landet. De har været engageret i projekter på Bornholm tidligere og har et godt kendskab til øen og til Rønne.</p><p>Borgmester Winni Grosbøll har været med til at søsætte udviklingsprojekterne i Rønne og er glad for at kunne overlade det kommende arbejde til Urland, som fortsat vil involvere og inddrage borgere og interessenter. Hun siger:<br> <em>"Jeg tror der er mange, som er forventningsfulde og glæder sig til at komme videre med udviklingen af Byens Hus, Store Torv og Nørrekås. Det er nu, vi skal gøre de store ideer konkrete til glæde for bornholmerne, rønneboerne og de mange, som gæster os hvert år."</em></p><p>Partner i Urland, Ditte Marquard siger:</p><p><em>"Hos Urland er vi utroligt glade for at få mulighed for at arbejde videre med en by, som vi igennem arbejdet med den strategiske helhedsplan i 2018 og 2019 er kommet til at holde meget af. Rønne har store potentialer som Bornholms hovedby, og som porten til en ø med enestående attraktioner og naturoplevelser. Vi glæder os meget til at genoptage samarbejdet med Rønnes borgere og interessenter, som viste os stor tillid, sidst vi arbejdede i byen".</em></p><p>Projektchef Björn Emil Härtel fra Realdania, som støtter udviklingsprocessen, er meget positiv for valget af Urland:</p><p><em>"Urland har sammensat et usædvanligt stærkt team, der samler nogle af de allerdygtigste i Danmark inden for byudvikling, udvikling af rekreative havne, byrum og kulturhus samt trafik- og parkering. Jeg ser meget frem til at følge forløbet." </em></p><p><strong>Både bymidten og Nørrekås skal løftes og udvikles</strong></p><p>Teamet kommer både til at arbejde med bymidten, hvor Byens Hus og Store Torv er centrale projekter, og med Nørrekås og hele velkomstarealet foran Snellemark Centret.</p><p>Byens Hus bliver til i det gamle Dams Gård og skal være et socialt og kulturelt mødested for Rønnes borgere og byens besøgende. Drømmen for stedet er et levende hus med aktiviteter og liv fra tidlig morgen til sen aften. Den anden opgave handler om at skabe en helhed for området mod havet langs med Nordre Kystvej og skabe en bedre forbindelse mellem bymidte og vandet. Begge steder vil både borgere, interessenter og aktører i de kommende seks måneder blive indbudt til at deltage i processen med at udvikle Rønne til Bornholms hovedby, hvor der er et levende samlingssted midt i byen og en rekreativ oase ved havet. </p><p>I sommeren 2021 skal rådgiverteamet levere et politisk godkendt arkitektkonkurrenceprogram for Byens Hus og Store Torv samt en politisk godkendt strategisk helhedsplan for området ved havnen. Dermed vil indholdet og funktionerne de to steder være lagt fast. Byens Hus og Store Torv skal efterfølgende igennem en arkitektkonkurrence og vil, forudsat den fulde finansiering er på plads, kunne stå klar i 2023. For området ved lystbådehavnen Nørrekås, bliver der nu taget hul på at lave en samlet plan for, hvordan området skal udvikle sig over de næste 10 år. </p><p>Den filantropiske forening Realdania har givet midler til udviklingsprocessen omkring Byens Hus og Torv på tværs og Lokale og Anlægsfonden har valgt at gå ind i udviklingen af begge projekter og fungerer som styregruppens sparringspartner. </p><p><strong>Rådgiverholdet, som er samlet af Urland, består af: </strong>Urland, Bo Frost, Natour, Arkland, Viatrafik, Moonvice og Johanne Bugge Experience Consult.</p>
Kommunens hjemmeside er nede onsdag aften grundet opdateringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunens-hjemmeside-er-nede-i-morgen-aften-grundet-opdatering-NYT.aspxKommunens hjemmeside er nede onsdag aften grundet opdatering2020-11-23T23:00:00Z<p>​Kommunens hjemmeside vil i morgen onsdag den 25. november i tidsrummet kl. 16.30-24.00 være nede grundet en planlagt opdatering af systemerne. Vi beklager de gener det måtte have.</p>
Digital dannelse og trivselhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Digital-dannelse-og-trivsel.aspxDigital dannelse og trivsel2020-11-23T23:00:00Z<p>​Her på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under Børn, unge, familie og <a href="/Borger/Familie-boern-unge/digital-dannelse-og-trivsel/Sider/default.aspx">Digital dannelse og trivsel</a> kan du som forælder eller professionel finde inspiration til dit barns, din klasses eller din institutions digitale liv- og udfordringer. </p><p>Den digitale verden tærer på vores fælles tid. Skærmene tiltrækker og udfordrer. Under Digital dannelse og trivsel kan du orientere dig, hvad enten det drejer sig om inspiration til din undervisning eller din tvivl som forælder. Her findes artikler, links, tendenser og nyhedsbreve.</p><p>God fornøjelse. </p><p>Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelses- og trivselskonsulent. </p><p>Telefon: 30 18 05 39</p>
Corona: Botilbud får også besøgsrestriktionerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Besøgsrestriktioner-for-sociale-tilbud-som-botilbud.aspxCorona: Botilbud får også besøgsrestriktioner2020-11-22T23:00:00Z​<span style="color:inherit;background-color:transparent;">Kommunens botilbud har i dag modtaget et påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om at indføre besøgsrestriktioner. Det sker for at beskytte svage borgere mod Corona-smitte, da smittetrykket i øjeblikket er højt på Bornholm. Påbuddet kommer i kølvandet af, at kommunens plejecentre i fredags modtog lignende påbud.<br><br></span><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display:inline;">Beboere og pårørende på de berørte institutioner er i øjeblikket ved at blive orienteret om de ændrede besøgsmuligheder. De vil blive orienteret direkte af det botilbud, hvor de er tilknyttet. Her kan de også søge råd og vejledning, såfremt de har spørgsmål.<div class="nyhedbody"><p>Følgende botilbud er omfattet af restriktionerne:</p><ul><li>Nexøhuset</li><li>Røbo</li><li>Stenbanen</li><li>Kommandanthøjen</li><li>Gartnerparken</li><li>Klintebo</li><li>Løvstikken<br></li></ul><p>Det socialpsykiatriske område, som omfatter Vennepunktet, Socialpsykiatri Øst/Lindehuset og Socialpsykiatri Vest/Midtpunktet og Vestergade er ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. </p><p>Disse områder fortsætter med deres aktiviteter og indsatser som hidtil under de allerede skærpede tiltag, der er taget for at forebygge smittespredning – hvilket vil sige holde afstand, anvende værnemidler, god håndhygiejne og afspritning, Ligeledes fastholdes de kommunale aktivitets- og samværstilbud på Røbo og Klintebo med tilsvarende skærpede tiltag.</p>Se <strong>orienteringen</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Orientering%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration-line:underline;"><font color="#0066cc">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne</font></span></a><p>Se den <strong>lovmæssige </strong><strong>bekendtgørelse</strong> fra <a href="/Nyheder/Documents/Bekendtgørelse%20besøgsrestriktioner%20sociale%20tilbud.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration-line:underline;"><font color="#0066cc">Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne </font></span></a></p></div></div><p> </p>

Coronavirus

Myndighedernes hotline  
Tlf. 70 20 02 33. coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk
Kommunens side om Corona

Ny grøn tilskudspulje

Nu kan man søge tilskud til grønne, innovative projekter, som kan sætte yderligere skub i den bæredygtige omstilling på Bornholm. Pengene kommer fra EU-prisen, som Bornholm fik tildelt tidligere på året for at være EUs grønneste ø.

Læs mere og gå til ansøgningsskemaet klik her

1. ansøgningsrunde
slutter 15. december.