Energiø.Energiø.Vil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1
Næste stop Bornholm?Næste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Vil du være vores nye kollega?Vil du være vores nye kollega?https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsprojekt ved Lyrsbyvej 32, 3751 Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsprojekt-ved-Lyrsbyvej-32,-3751-Østermarie.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsprojekt ved Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at vandløbsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>45a, Østermarie</li><li>Lyrsbyvej 32, 3751 Østermarie</li><li>Kjølleregaard </li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder. </p><p><br></p><ul><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Afgørelse%20Lyrsbyvej.pdf" target="_blank" title="Afgørelse">Afgørelse</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%201%20sagsbehandlerskema%20til%20gennemgang%20af%20ansøgning%20Lyrsbyvej.pdf" target="_blank" title="Bilag ">Bilag 1 sagsbehandlerskema til gennemgang af ansøgning</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Ansøgning%20Lyrsbyvej.pdf" target="_blank" title="Ansøgning">Ansøgning</a><br></li></ul><p> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 26. maj 2023. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>22. juni 2023</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt ved Nexøvej 35, 3720 Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-ved-Nexøvej-35,-3720-Aakirkeby.aspxAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt ved Nexøvej 35, 3720 Aakirkeby<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at skovrejsningsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>121b, Aaker</li><li>Nexøvej 35, 3720 Aakirkeby</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder.<br></p><ul><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Afgørelse.pdf" target="_blank" title="Afgørelse">Afgørelse</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%201%20Sagsbehandlerskema%20til%20screening.pdf" target="_blank" title="Sagsbehandlerskema til screening">Bilag 1 Sagsbehandlerskema til screening</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Ansøgningsskema.pdf" target="_blank" title="Ansøgningsskema">Ansøgningsskema</a><br></li></ul><p><br> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 26. maj 2023.<br><br> </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>22. juni 2023</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p> </p><p><br></p>
Nu gælder de nye planer for den tidligere Østre Skolehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-de-nye-planer-for-den-tidligere-Østre-Skole.aspxNu gælder de nye planer for den tidligere Østre Skole<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regionskommune har vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 samt lokalplan nr. 138 for den tidligere Østre Skole i Rønne. Kommuneplantillægget og lokalplanen blev endeligt vedtaget af henholdsvis Natur-, Miljø- og Planudvalget den 3. maj 2023 og Økonomi- og Klimaudvalget den 10. maj 2023. </span></p><p>Kommuneplantillægget og lokalplanen offentligt bekendtgøres hermed den 17. maj 2023, hvorved de træder i kraft. </p><p>Kommuneplantillægget viderefører rammebestemmelserne fra den hidtidige kommuneplanramme med mindre ændringer, hvorved der muliggøres lokalplanlægning for boliger og lettere erhverv, såsom kontor- og serviceerhverv. </p><p>Lokalplanen viderefører de bebyggelsesregulerende bestemmelser fra den hidtil gældende byplanvedtægt med mindre ændringer samt fastsætter bestemmelser for de bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden. </p><p>Se kommuneplantillægget via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47</a><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47" target="_blank"> </a></p><p>Se lokalplanen via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365</a><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365" target="_blank"> </a></p><p><strong>Retsvirkninger </strong></p><p>I henhold til planlovens § 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse og kan modsætte sig udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse og ubebyggede arealer efter reglerne i stk. 2 og 3. </p><p>I henhold til planlovens § 18 må der efter en lokalplans offentlige bekendtgørelse ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. </p><p>En lokalplan regulerer udelukkende de fremtidige forhold, hvorved eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil uanset vedtagelsen af en ny lokalplan. </p><p><strong>Klagevejledning </strong></p><p>Du kan klage over denne afgørelse efter planloven. Ifølge planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.  </p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.  </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a><a href="http://www.borger.dk/" target="_blank"> </a>og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a><a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">.</a> Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a><a href="http://www.borger.dk/" target="_blank"> </a>eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a><a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">,</a> ligesom du plejer, typisk med MIT-ID, og klagen skrives direkte i portalen. </p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem </p><p>Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.  </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p>

 Nyheder

 

 

Ressourcevejen inviterer til loppemarked 11. junihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ressourcevejen-inviterer-til-loppemarked-11.-juni.aspxRessourcevejen inviterer til loppemarked 11. juni2023-05-30T22:00:00ZINVITATION LOPPEMARKED <br>Ressourcevejen, der er kommunens aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade inviterer alle til loppemarked.<br><br>Søndag den 11. juni kl. 13.00 til 14.30.<br>Kommunikationscentrets gymnastiksal<br>Sveasvej 8 3700 Rønne.<div><img src="/Nyheder/PublishingImages/loppemarked.png" alt="loppemarked.png" style="margin:5px;" /><br><div><br><strong>Kom og gør et kup, her er alt fra kopper og pander til nips og tøj.</strong><br><br>Vi glæder os til at se dig. <br><br>OBS TAGER KUN KONTANTER.<br><br><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" alt="" style="width:176px;" />Der vil også være mulighed for at købe pølser, kaffe og kage.<br><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">HILSEN RESSOURCEVEJEN.</span></div><div><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><p><a href="/Nyheder/PublishingImages/LOPPEMARKED%202023.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />LOPPEMARKED 2023.pdf</a> (invitationen til download)<br></p><p><br></p></div></div>
Energiø: Invitation til udstilling og åbent hus i det Gl. Elværk https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Energiø-Invitation-til-udstilling-i-EL-værket-.aspxEnergiø: Invitation til udstilling og åbent hus i det Gl. Elværk 2023-05-29T22:00:00Z<p><b>Hvad er en energiø, hvordan fungerer den, og hvad betyder den for Bornholm?<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>- </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Det er nogle af de spørgsmål, som tages op i en ny udstilling på Rønne Gl. Elværk.</em></span></p><p>Nu får alle interesserede mulighed for at dykke ned i spørgsmålene på <strong>torsdag den 1. juni mellem kl. 15-17</strong>, hvor erhvervsfyrtårnet Baltic Energy Island sammen med Bornholms Regionskommune og Energinet inviterer til åbent hus.<br></p><p>Borgmester i Bornholms Regionskommune Jacob Trøst glæder sig til at se udstillingen sammen med bornholmerne:<em><br>"Energiø Bornholm vil have stor betydning for udviklingen af Bornholm, og det kan være svært at overskue, hvad det egentlig er, som kommer til at ske. Det er derfor fantastisk, at der nu åbner en udstilling, som både rummer oplysning om energiøen, og som kan danne baggrund for dialog og debat mellem bornholmerne, os politikere og de virksomheder, som kommer til at investere på Bornholm.</em></p><p>Direktør for Energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen, siger:<br><em>"For os i Energinet er det en stor og vigtig opgave at formidle vores ekspertise om energiøer men også generelle perspektiver for fremtidens grønne energisystem. Vi får hver uge henvendelser fra både ind- og udland om delegationer, der gerne vil vide mere. Samtidigt er vi på Bornholm i gang med at planlægge landanlægget og kablerne. Udstillingen her er et godt sted for os at mødes både med borgere på Bornholm og professionelle aktører fra ind- og udland – et sted hvor vi kan have dialoger og udveksle viden". </em></p><p>For konstitueret direktør Søren Møller Christensen fra Baltic Energy Island er udstillingen et af de første konkrete udtryk for erhvervsfyrtårnets ambitioner:<br><em>"Udstillingen er den første konkrete aktivitet, der på sigt skal lede til at Rønne Gl. Elværk bliver et knudepunkt for forskning, innovation og dialog. Vores ambition er, at verdens første energiø bliver afsæt for teknologi- og erhvervsudvikling til glæde for Bornholm, Danmark og for den grønne omstilling globalt. I den sammenhæng giver udstillingen os en fantastisk mulighed for at invitere forskere, studerende, virksomheder, myndigheder og borgere til dialog og samarbejde om at indfri den ambition"</em>.<br></p><p><strong>Om udstillingen</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er udviklet af udstillingsdesignerne <em>Walk </em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><em>Agency </em>og <em>Kumulus Agency</em> og er finansieret af Energinet, Baltic Energy Island samt projektet; "Nationalt Center for Grøn Energi", der bl.a. har modtaget støtte fra EU's regionalfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.<br><br><b>Kig forbi 1. juni mellem kl. 15-17<br></b></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Udstillingen er åben 1. juni mellem 15.00 og 17.00. Klokken 15.15 bydes der velkommen ved borgmester Jacob Trøst, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen og chefrådgiver fra Energinet Thomas Laursen.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der vil i hele åbningstiden være repræsentanter for Bornholms Regionskommune, Energinet og Baltic Energy Island.</span></p><p><strong>Alle er velkomne - vi ses!</strong><br></p><p><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Elværk_udstilling.jpg" alt="Elværk_udstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></p><p><br></p>
Tillykke til kommunens to nye velfærdstalenterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tillykke-til-kommunens-to-velfærdstalenter.aspxTillykke til kommunens to nye velfærdstalenter2023-05-29T22:00:00Z<div><div><br></div><div><div><div>Igen i år udmærker Bornholm sig ved at have hele to medarbejdere med på listen over 100 af landets største velfærdstalenter. Pr<span style="background-color:transparent;color:inherit;">isen der hædrer talenter (under 36 år) inden for velfærdssektoren er blevet uddelt for sjette gang i et samarbejde mellem FOA og Pensam <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Info om Velfærdens Talent 100 - PenSam.dk</a></span></div></div></div></div><div><br></div><div>De to udpegede talenter er <strong>Hajair Hamid Taaban</strong> og <strong>Frederikke Letholm Jørgensen</strong> fra henholdsvis Plejecenter Åbo og Plejecenter Lunden. De har gjort øen ære ved at gøre sig ekstraordinært godt bemærket. Med de to udpegede talenter har Bornholm flere velfærdstalenter i forhold til landsgennemsnittet. Siden prisens start har Bornholm haft udpeget 13 medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats på velfærdsområdet.<br></div><div><div><div><div><br><strong>Velfærdens Talent hylder dem, der gør en forskel</strong><br></div><div>Med <a href="https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/talent-100-info">Velfærdens Talent 100</a> hyldes og sættes der fokus på de mange unge talenter, som arbejder inden for velfærdssektoren, og som på daglig basis gør en stor forskel for andre – menneskeligt såvel som fagligt.<br><br></div><div>Den nationale fejring foregik den 24. maj på Christiansborg, og de to talenter blev ligeledes fejret lokalt. Vi takker for den ekstra ordinære indsats og ønsker stort tillykke!<br><br></div></div></div></div><div><em>Hajair Hamid Taaban og Frederikke Letholm Jørgensen med deres priser.</em></div><div><img src="/Nyheder/PublishingImages/sosu-assistent%20velfærdstalenter.jpg" alt="sosu-assistent velfærdstalenter.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><br>
Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune i stærkt partnerskab om udviklingen af Nørrekåshttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-Havn-AS-og-Bornholms-Regionskommune-i-stærkt-partnerskab-om-udviklingen-af-Nørrekås.aspxRønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune i stærkt partnerskab om udviklingen af Nørrekås2023-05-25T22:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet "Velkommen til Bornholm" er nu klar til at blive skudt i gang. Projektet skal skabe et attraktivt miljø til gavn for de mange besøgende, der ankommer til Nørrekås-området i Rønne med færgen. Projektet er også målrettet bornholmerne, der ligesom de besøgende får et nyt, rekreativt sted at besøge.</strong></p><p>Projektet er blevet til i et stærkt partnerskab med især Rønne Havn A/S, der bidrager til projektet med 6,5 mio. kr. Dermed er Rønne Havn A/S hovedbidragsyder og skaber grundlaget for, at den samlede finansiering til projektet er i hus.</p><p>At projektet kan skydes i gang nu skyldes også, at kommunalbestyrelsen på dens møde i går den 25. maj godkendte den ansøgning, der er indsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om yderligere støtte til udviklingen af området omkring Nørrekås.</p><p>Det er parternes håb, at ansøgningen til puljen <em>Udvikling af turismeområder</em> imødekommes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så det længe ventede løft af området kan finde sted til gavn for både besøgende og bornholmere.</p><p>Direktør for Rønne Havn A/S, Lars Nordahl Lemvigh udtaler i forbindelse med ansøgningen:</p><p><em>"Nørrekås-området har længe trængt til et løft, og det ligger Rønne Havn meget på sinde, at området bliver udviklet. Bestyrelsen og ledelsen af Rønne Havn ser projektet som en oplagt mulighed for at etablere et attraktivt miljø, der kan skabe grundlag for yderligere erhvervsudvikling. Med en større færge og nye veje på havnens område bliver det især vigtigt, at alle kan færdes trygt. Derfor er det vigtigt, at forbindelsen på tværs af området sikrer virksomhedernes muligheder for kørsel samtidig med, at vi også passer på de bløde trafikanter, der bruger området."</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Borgmester Jacob Trøst, der også er formand for den politiske følgegruppe for Rønne Byudvikling, siger:</p><p><em>"Vi har haft mange snakke om Nørrekås og med ansøgningen til projektet "Velkommen til Bornholm", mener jeg, at vi har fundet den form, der virker. Der er både fokus på at skabe nye seværdigheder og aktiviteter for turister og bornholmerne. Der er mulighed for at skabe mere erhverv og flere arbejdspladser – og så er der ikke mindst en mulighed for på en sikker måde at skabe permanent plads til street sport-udøverne. Jeg er glad for, at så mange interessenter, og ikke mindst Rønne Havn, har kunnet se mulighederne i projektet og med kort frist lagt både kræfter og penge i ansøgningen."<br></em><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Tre delområder indgår i projektet</strong><br><strong> </strong>Projektet, "Velkommen til Bornholm" er opdelt i tre delområder, der tilsammen omfatter området fra; <em>Velkomstcenteret til Nørrekås</em>, <em>lystbådehavnen</em>, <em>Trekantgrunden </em>og <em>ydermolen</em>. Hele området vil blive aktiveret med kulturelle og rekreative tiltag – og der er også planlagt nye erhvervsgrunde, som kan understøtte turismen yderligere.<strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Prospektet</strong>, der danner grundlag for ansøgningen kan ses her på vores hjemmeside<br><a href="https://dagsordener.brk.dk/vis/pdf/bilag/6dffaa1b-aee4-4167-9b95-a081f7395336/?redirectDirectlyToPdf=false">klik her for link til prospektet</a><br></p><p><br></p>
Hjælp til med at undgå naturbrandehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hjælp-med-til-at-undgå-naturbrande.aspxHjælp til med at undgå naturbrande2023-05-23T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholm har allerede haft årets første naturbrande, og derfor sender Bornholms Brandvæsen en opfordring til alle på øen, om at være med til at forebygge at nye brande opstår. Jordens overflade er nemlig allerede i foråret meget tør som følge af visne blade og manglende plantevækst.</span></p><p><strong>Bornholms Brandvæsen beder os om at være opmærksomme og bruge vores sunde fornuft, når vi:</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Har med cigaretskodder og aske at gøre – sørg for at <em>alle</em> gløder er slukkede.</li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li>Brænder haveaffald af og bruger ukrudtsbrænder, her går det ofte galt.</li></ul><ul style="list-style-type:disc;"><li>Når grillsæsonen går i gang, skal vi skærpe opmærksomheden, når vi griller eller tænder bål i naturen.</li></ul><p>Så du kan hjælpe til ved at være opmærksom og ved at tænke sikkerhed ind. F.eks. ved at have vand og eller slukningsmidler i umiddelbar nærhed af der, hvor du tænder ild.<br></p><p>Lad os alle gøre vores til, at det bliver en god og hyggelig sommer for os alle på Bornholm.</p><p>Hvis du vil holde dig orienteret om, hvor tørt der er på øen, kan du holde øje med DMIs tørkeindeks her: <a href="https://www.dmi.dk/torkeindeks/">Tørkeindeks | DMI</a> eller søge mere info og gode råd på Beredskabsstyrelsens hjemmeside <a href="https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/">brandfare.dk</a><br></p><p>Michael Grønbech-Dam,<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Brandvæsen.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p>

Følg med i de politiske dagsordener

Se dagsordener og referater for møder i vores kommunalbestyrelse og de politiske udvalg Klik her

Du kan også abonnere på nyt fra et eller flere udvalg.

Klik her hvis du vil abonnere på nyt fra Kommunalbestyrelsen eller et udvalg.

Skoleindskrivning 2023/2024: Se hvor dit barn skal gå

Nu kan forældre til kommende skolebørn se, hvor deres barn/børn har fået plads til start i 0. klasse.

Du skal logge ind med med MitID/NemID.

Klik på linket, så kommer du videre:

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning