God sommerGod sommerBornholms Regionskommune ønsker alle borgere og gæster en skøn sommer. Pas godt på hinanden.1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Krusegård,-Rutsker-.aspxForslag til miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Jesper Jørgensen om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet svineproduktionen på </p><ul><li><strong>Krusegård, </strong><br><strong>Knarregårdsvej 15, </strong><br><strong>3790 Hasle, </strong></li></ul><p>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse Krusegård. </p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Krusegård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Kruseegård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde <strong>senest den 3. september 2020</strong>.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0013.  </p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. <br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Gamlevældegård,-Østerlars-.aspxMiljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars <p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Gamlevældegård, </strong><br><strong>Gamlevældevej 31, </strong><br><strong>3760 Gudhjem</strong>.</li></ul><p>Christian Koefoed har ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet til søer, smågrise og slagtesvin samt etablering af en ny gyllebeholder med tilhørende fortank. Det eksisterende bygningssæt er delvist nedslidt og ønskes taget ud af drift. Til erstatning herfor ønskes opført et nyt moderne staldanlæg omfattende sohold og slagtesvineproduktion samtidig udvides produktionen. Udvidelsen består dels af et større sohold samt en udvidelse af slagtesvineholdet, således alle grise kan færdigproduceres på ejendommen. </p><p>Der etableres tre nye bygninger indeholdende henholdsvis løbe- og drægtighedsstald, fare- og smågrisestald samt slagtesvinestald. Produktionen i det eksisterende staldanlæg nedlægges på nær et afsnit af den nuværende slagtesvinestald, der i ansøgt drift ønskes anvendt til poltekarantæne samt bufferstald. Herudover opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Det samlede produktionsareal udgør 6.543 m2 i det nye staldanlæg og 150 m2 i det eksisterende anlæg – i alt 6.693 m2. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Disse suppleres med en ny beholder til opbevaring af gødningen fra den udvidede produktion. </p><p>Udvidelsen af produktionen på ejendommen gennemføres trinvis. I det første trin fortsætter driften uændret i det eksisterende staldanlæg og der etableres en babystald i form af en pavillon til de mindste smågrise. I det næste trin opføres den nye slagtesvinestald og den nye gyllebeholder med fortank. I det sidste trin opføres den nye fare- og smågrisestald samt den nye løbe- og drægtighedsstald. I det sidste trin nedlægges produktionen i det gamle staldanlæg samt i pavillonen.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 21. juli 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Gamlevældegård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. august 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 21. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></p>
Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion-på-Klinthus-.aspxAnsøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus <p>​</p><p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Henrik Munk har ansøgt om at ændre husdyrproduktionen på ejendommen </p><ul><li><strong>Klinthus, </strong><br><strong>Bossevejen 10, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Der ønskes foretaget en udvidelse af farestalden med én sektion samt opført en ekstra smågrisestald til de mindste grise (babystald). Der foretages ingen ændringer i de øvrige staldafsnit. Den ekstra sektion med farestier og babystalden opføres ikke for at udvide soholdet, men for at øge velfærden for grisene med en øget diegivningstid og med optimerede forhold til de mindste grise efter fravænning.<br>Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 4.085 m2. <br>Til opbevaring af korn ønskes opført en ny silo med en diameter på 14 m og en højde på 12 m.<br>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 6. august 2020</strong>. <br><br>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0014.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> <br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>

 Nyheder

 

 

BRKs hjemmeside var nede her til morgen https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BRKs-hjemmeside-var-nede-her-til-morgen-.aspxBRKs hjemmeside var nede her til morgen 2020-07-30T22:00:00Z<p>​Beklager de gener det eventuelt har haft, at vores hjemmeside var nede her til morgen - nedetiden skyldtes en fejl i vores indstillinger. Nu er vi kørende igen. </p>
Corona: Det mobile testcenter er i Nyker på fredaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-det-mobile-testcenter-er-i-Nyker-på-fredag.aspxCorona: Det mobile testcenter er i Nyker på fredag2020-07-28T22:00:00Z<p>Den mobile enhed der de sidste uger har kørt rundt på øen og tilbudt test for at se, om man er smittet med Corona Covid-19, kommer på <strong>fredag 31. juli til Nyker</strong>, hvor den holder på <strong>Nyker Hovedgade 5</strong>. Her tilbydes alle, både lokale og gæster/turister, at blive podet i tidsrummet fra <strong>kl. 10.30 til 12.00 og kl. 13.00 til 15.45</strong>. Podningen foregår <strong>uden</strong> forudgående bestilling. I denne omgang er det sidste gang, den mobile enhed er på farten.<br><br><strong>Fortsat mulighed for test i Testcenteret i Rønne</strong><br>Det er dog fortsat muligt at blive testet uden, at man har mærket symptomer på Corona. Det sker i Testcenteret i teltet ved Rønne Stadion på Porcelænsvej 3, Rønne. Her skal der bestilles tid for inden via hjemmesiden <a href="https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=/">coronaprover.dk</a></p><p>Her kan du se, hvor der også ligger <a href="https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx">testcentre i Region Hovedstaden</a> og, hvor der er mobile enheder i sommeren.</p>
Ledig +30: Kom til infomøde om nye uddannelsesmulighederhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledige-inviteres-til-infomøde-om-uddannelsesmuligheder.aspxLedig +30: Kom til infomøde om nye uddannelsesmuligheder2020-07-27T22:00:00Z<h2>​Informationsmøde for ledige om nye muligheder for opkvalificering og uddannelse</h2><p> Uddannelsesambassadørerne i Jobcenter Bornholm, Boost Bornholm og LO Bornholm inviterer til informationsmøde 12. august 2020 <strong>for alle ledige over 30 år</strong>.<br><br> På bagkant af en god periode i dansk økonomi, der forhåbentlig blot for en stund blev bremset af en verdensomspændende Corona-krise, har mange i den seneste tid har oplevet store forandringer i deres normale hverdag med et job, de kunne lide og trivedes med. Ledigheden på Bornholm er steget, men samtidig ser virksomhederne ind i en fremtid med mangel på kvalificeret arbejdskraft.<br><br> Det er naturligt, at en måske uventet ledighedsperiode medfører mange tanker om fremtiden og giver tid til at overveje, om tiden er inde til at efteruddanne sig eller måske skifte til et helt andet brancheområde med en ny uddannelse? Det kan være et stort skridt at tage, og det kræver mange overvejelser – også i privatsfæren - mere viden om muligheder, begrænsninger, økonomi m.v.<br><br> Nye politiske aftaler giver i 2020 og 2021 særligt gode muligheder for ledige over 30 år for at uddanne og opkvalificere sig, så nye dygtige medarbejdere står klar til fremtidens arbejdsmarked. Disse nye muligheder vil Uddannelsesambassadørerne i Jobcenter Bornholm i samarbejde med Boost Bornholm og LO Bornholm orientere om ved et informationsmøde for alle ledige over 30 år – uanset a-kassetilhørsforhold og brancheområde.</p><p><br> <strong>Informationsmødet holdes</strong><br>Onsdag den 12. august 2020 kl. 10.00-11.30 på Campus Bornholm i auditoriet (lokale 0601), Minervavej 1 i Rønne.<br></p><p><strong>Tilmelding via mail</strong><br> Som en følge af gældende covid-19-retningslinjer er det nødvendigt at tilmelde sig. Det gøres ved at sende en e-mail til <strong>ungeporten@brk.dk</strong> med oplysning om navn, og telefonnr. – husk at angive "Informationsmøde for ledige" i emnefeltet. Der sendes ikke bekræftelse på tilmeldingen. Der er maksimalt 40 pladser, men hvis interessen for informationsmødet viser sig at være større, vil vi arrangere et ekstra informationsmøde samme dag. Du vil få besked, hvis din tilmelding flyttes til et nyt mødetidspunkt.</p><p><strong>Foreløbigt program for mødet</strong></p><ul><li>Præsentation af nye uddannelsesmuligheder for ledige over 30 år. Herunder også lidt om økonomien i forhold til deltagelse i uddannelse på dagpenge eller kontanthjælp.<br>Ved <strong>Uddannelsesambassadørerne</strong> og repræsentanter fra de bornholmske a-kasser. </li><li>Orientering om realkompetencevurderinger (RKV) Ved <strong>Boost Bornholm</strong>.</li><li>Præsentation af Campus Bornholms kursus- og uddannelsesudbud ved <strong>Boost Bornholm.</strong></li><li>Mulighed for at stille spørgsmål.</li><li>Afrunding – herunder mulighed for at aftale tid til en personlig vejledningssamtale med en Uddannelsesambassadør.<br></li></ul><p>Vil du høre mere om informationsmødet eller om uddannelsesmuligheder for ledige, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesambassadørerne på tlf. 56 92 39 70 mandag og fredag kl. 9-12. </p>
Stadig muligt at indstille kandidater til årets Frivillighedspriserhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Stadig-muligt-at-indstille-kandidater-til-årets-Frivillighedspris.aspxStadig muligt at indstille kandidater til årets Frivillighedspriser2020-07-27T22:00:00Z<p>Vi skal gøre opmærksom på, at du stadig - og frem til fredag 7. august - kan indstille kandidater til at modtage årets Frivillighedspris eller Kultur- og idrætspris, som udover æren består af 20.000 kr.</p><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display:inline;box-sizing:content-box;"><div class="nyhedbody" style="color:#222222;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;word-spacing:0px;white-space:normal;box-sizing:content-box;orphans:2;widows:2;background-color:#f0eeeb;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;">Så kender du en person, forening o.a. som du mener, fortjener et skulderklap for sit store arbejde inden for det <strong>frivillige sociale område</strong> eller <strong>kultur- og idrætslivet </strong>på Bornholm, så har du nu mulighed for at indstille dem til årets priser.</p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;">Kultur- og idrætsprisen uddeles for at anerkende personer, der har ydet en ekstraordinær indsats - frivillig eller professionel - for det bornholmske kultur- og idrætsliv samt at give prismodtageren mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.</p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;">Kandidaterne kan f.eks. også have ydet en særlig frivillig indsats ved at bidrage til indsatser mod ensomhed, fællesskabende aktiviteter i det sociale og kulturelle liv, fremme integration eller iværksætte tiltag, der inspirerer og tiltrækker brugere og frivillige. Alle borgere, foreninger, organisationer m.v. på Bornholm kan indstille kandidater til priserne.</p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"><strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;">Vinderne af årets priser</strong><br style="box-sizing:content-box;">På baggrund af de indkomne indstillinger vil både Social- og Sundhedsudvalget og Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i slutningen af august træffe beslutning om, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris. Overrækkelsen af priserne vil finde sted i forbindelse med afholdelsen af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag den 25. september 2020 i Rønne idrætshal.</p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;"><strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;">Send dit forslag</strong><br style="box-sizing:content-box;">Skriv en begrundet indstilling på højst en halv A4 side, og send den til kf@brk.dk eller Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 7. august 2020<strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;">.</strong></p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;"><strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;">Vigtigt!<span> </span></strong>Husk at<strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;"><span> </span></strong>angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den person eller forening m.v., som du indstiller.<br></p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;"><strong style="font-weight:bold;box-sizing:content-box;">For yderligere oplysninger:</strong><br style="box-sizing:content-box;">Birgitte Eybye, Frivillighedskoordinator, tlf. 56  92 60 56.<br style="box-sizing:content-box;">Louise Krogsriis, Kulturkonsulent, tlf. 56 92 13 23.</p><p style="margin:0px 0px 10px;line-height:1.6;box-sizing:content-box;"><img alt="Trompetist.png" src="/Nyheder/PublishingImages/Trompetist.png" style="margin:5px;border:0px currentcolor;width:auto;vertical-align:middle;max-width:none;box-sizing:content-box;" /></p></div></div><div class="nyhedbody" style="color:#222222;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;word-spacing:0px;white-space:normal;box-sizing:content-box;orphans:2;widows:2;background-color:#f0eeeb;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;"> </div><p>​</p>
Udlæg for restancer til Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udlæg-for-restancer-til-Bornholms-Regionskommune-ny.aspxUdlæg for restancer til Bornholms Regionskommune2020-07-27T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune foretager fra den 29. juli 2020 udlæg for kommunens fortrinsberettigede krav bl.a. ejendomsskatter - hvor betalingsfristen udløb den 10. juli 2020 eller tidligere - og som inddrives af kommunen, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.</p><p>Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Betalingskontoret på 56 92 10 52.</p><p>Med venlig hilsen</p><p>Bornholms Regionskommune</p>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE CORONA
Myndighedernes fælles hotline  
Tlf. 70200233.

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38670000.

Bornholms Politi
Tlf. 56901448.

Gratis sommeraktiviteter for Bornholms børn

Vi udbyder i år en bred vifte af sommertilbud, hvor du kan prøve alt lige fra kayakpolo, ridning, bueskydning til (mave)dans, stensavning og en rejse tilbage til middelalderen.
Se programmerne her:
Kultur- og naturcamps

Frilufts- og idrætsaktiviteter