Find vej til testcentrene klik herFind vej til testcentrene klik herhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx, https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 14 april 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14-april-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 14 april 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Terrænregulering i forbindelse med vandløbsprojekt - Aspevej 3, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af nyt udhus og lovliggørelse af eksisterende udhuse - Kattesletsvejen 3, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Opførsel af drivhus - Rømeregårdsvej 32, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>U</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>dvidelse af sommerhus - Skansevej 6A, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Op</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>førsel af udhus og overdækning - Vallevadsvej 3, 3700 Rønne,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af shelter - Åsedamsvej 18, 3760 Gudhjem,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</div><div>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Ny silo på Klinthus, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Ny-silo-på-Klinthus,-Vestermarie-.aspx Ny silo på Klinthus, Vestermarie <p>​</p><div>Ny silo på Klinthus, Vestermarie </div><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af kornsilo på Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><strong></strong></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 12. april 2021, og udløber dermed 10. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>
For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/For-annoncering-af-revurdering-af-miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars-.aspxFor-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars <p>​</p><div>Bornholms Regionskommune skal revurdere den eksisterende miljøgodkendelse til svineproduktionen på Brunsgård beliggende på <br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Brunsgård<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Hovedgårdsvejen 6,<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>720 Aakirkeby. </strong></span></li></ul></div><div><br>Revideringen foretages efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 og bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1. maj 2019.</div><div><br></div><div>Husdyrproduktionen har en §12-miljøgodkendelse fra 2018 med mere end 750 stipladser til søer. Husdyrproduktionen er derfor defineret som et IE-brug. </div><div><br></div><div>I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. </div><div><br></div><div>Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast til revurderingen, når den foreligger, skal være regionskommunen i hænde <strong>senest 26. april 2021. </strong></div><div><br></div><div>Forslag m.v. skal sendes til regionskommunen på nmf@brk.dk eller via brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </div><div><br></div><div>Resultatet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på regionskommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Esbjerg deler sin viden med Bornholm om offshore vindenergi https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-deler-viden-med-Esbjerg.aspxEsbjerg deler sin viden med Bornholm om offshore vindenergi 2021-04-15T22:00:00Z<div><strong>Bornholm lærer af Esbjerg, når det handler om offshore vindenergi i Østersøen og Bornholms kommende status som Energiø. Esbjerg har høstet deres erfaringer gennem de sidste 30-40 år.</strong><br><br></div><div>Bestyrelserne for Erhvervshus Hovedstadens filial på Bornholm og Business Center Bornholm samt medlemmer af Bornholms Regionskommunes Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har i denne uge været på virtuel offshore ekskursion til Esbjerg for at tage ved lære af Esbjergs erfaringer på offshore-området.<br></div><div><br></div><div>Programmet for ekskursionen var fordelt over to halve dage med fokus på lokale følgeindustrier, erhvervsvækst, iværksætteri og jobskabelse, visioner og energipolitik/-strategi, tiltrækning af investorer og virksomheder, opkvalificering af arbejdskraft, beredskab i forhold til myndighedsbetjening, energi-ø og meget mere. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Programmets første dag bestod af virtuelle møder med tre Esbjerg offshore-virksomheder, der velvilligt delte ud af deres erfaringer på området.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>På anden dagen indgik en virtuel rundtur og oplæg om Esbjerg Havn samt fællesmøde mellem Esbjergs borgmester, Business Esbjerg og den bornholmske delegation. Dagen afsluttedes med et møde med Esbjergs borgmester og Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø afdeling med fokus på kommunens strategi og rolle i udviklingen af energi og offshore.<br></div><div><br></div><div>Karen Bladt, formand for bestyrelsen for Business Center Bornholm siger:<br></div><div>”Det har været to intensive og spændende dage, hvor vi har lyttet og lært af Esbjerg. Vi har taget deres erfaringer til os, om hvordan Bornholm bedst muligt kan gøre sig klar til at gribe mulighederne omkring havvindmøllerne og energi-ø. Store muligheder, der kræver at Bornholm trækker i én og samme retning, og at vi er parate til at tage ved lære af de erfarne på området. Vi er om muligt endnu mere optimistiske og entusiastiske efter ekskursionen og de opløftende og inspirerende informationer vi har fået af Esbjerg. De esbjergensiske virksomheder ser også med interesse på Bornholm, og der er gode muligheder for at etablere yderligere samarbejde mellem de bornholmske og esbjergensiske virksomheder, som vil komme lokale bornholmske virksomheder til gode”.<br></div><div><br></div><div>Borgmester Thomas Thors, deltog også i erfaringsudvekslingerne og siger:<br></div><div>”Esbjergs erfaringer gennem de sidste 30-40 år har givet os et indblik i, hvad det kræver af henholdsvis kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdstagere at gøre Bornholm klar til det kommende offshore-eventyr. Det jeg specielt bed mærke i var udtalelser fra virksomhederne på Esbjerg Havn om, at selvom de på mange måder var konkurrenter havde de lagt vægt på at samarbejde internt, på at professionalisere deres virksomheder og på at tænke i internationale aftaler. Det jeg også lærte var, at vi skal åbne op for at udenøs virksomheder inden for offshore skal kunne finde fodfæste her på øen for derigennem at understøtte det bornholmske erhvervsliv i vindeventyret.”<br></div><div><br></div><div>Hos erhvervschef Christa Lodahl, er man i gang med at hjælpe bornholmske virksomheder med at omstille sig til at kunne være en del af den nye virkelighed som Energiø, hun siger:<br></div><div>"Kommunen, Businesscenter Bornholm, Virksomhedsservice, Campus Bornholm og Offshore Center Bornholm har sammen igangsat projektet; ”Klar til Energiø Bornholm”. Her indgår sådan noget som iso-certificeringer, kompetenceafklaring og opkvalificering, ligesom der er fokus på synergier og samarbejder mellem store og små virksomheder. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Så vi er i gang</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, men vi skal selvfølgelig hele tiden være på forkant og sikre de rette tilbud, til gavn for nuværende virksomheder og kommende virksomheder på Bornholm”.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>For yderligere information, kontakt erhvervschef Christa Lodahl på mail cl@bornholm.biz eller telefon 30 50 21 28.<br></div><p>​</p>
Har du og din patientforening lyst til at være med i det bornholmske netværk?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Har-du-og-din-patientforening-lyst-til-at-være-med-i-det-bornholmske-patientforeningsnetværk.aspxHar du og din patientforening lyst til at være med i det bornholmske netværk?2021-04-14T22:00:00Z<h2 style="text-align:center;">INVITATION digitalt møde i d<span style="background-color:transparent;">et bornholmske p</span><span style="background-color:transparent;">atientforeningsnetværk</span></h2><p style="text-align:center;"><strong>Onsdag den 28. april 2021 kl. 16.00 – 18.00</strong></p><p>Bornholmske patientforeninger mødes to gange om året i patientforeningsnetværket, hvor der skabes mulighed for erfaringsudveksling, inspiration og gensidigt kendskab til hinandens lokale tilbud og aktiviteter.</p><p>Deltag ved patientforeningsnetværket og mød andre foreninger, som alle gerne vil gøre en forskel for den enkelte borger med kronisk sygdom. Det er gratis at deltage.<br></p><p>Ved mødet vil der blandt andet være besøg af kommunens nye konsulent for hygiejneområdet Majken Kofod Hansen, frivillighedskonsulent Birgitte Eybye med flere, som alle vil bidrage med spændende oplæg og dialog.</p><p><b>Sådan tilmelder du/I jer ... </b></p><p>To repræsentanter fra hver lokalforening er velkomne. D<span style="background-color:transparent;color:inherit;">u/I kan tilmelde dig/jer ved at sende en mail til: </span><a href="mailto:Sundhedsteam@brk.dk" style="background-color:transparent;">Sundhedsteam@brk.dk</a> <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skriv <strong>"Møde i patientforeningsnetværk" </strong>i emnefeltet og oplys antal deltagere, navn, mailadresse, telefonnummer og hvilken patientforening du/I repræsenterer. E</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">fter tilmelding vil der blive fremsendt mail med link til mødet.</span></p><p><strong><em>Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 27. april 2021 kl. 12.00.</em></strong></p>Vel mødt - vi glæder os til at se jer!<br><p><br></p>
Tekniske problemer skaber ustabilitet i kommunens telefonomstillinghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tekniske-problemer-skaber-ustabilitet-på-kommunens-telefoner.aspxTekniske problemer skaber ustabilitet i kommunens telefonomstilling2021-04-12T22:00:00Z<p>Kontakter du kommunens telefonomstilling skal du i øjeblikket væbne dig med lidt tålmodighed, da tekniske udfordringer med telefonsystemet vanskeliggør viderestilling af opkald. Telefonsystemet er ustabilt, og borgerne kan risikere at viderestillingen af deres opkald går tabt eller bliver returneret til telefonomstillingen med det samme. Kommunen og udbyderen af telefonsystemet arbejder ihærdigt med at løse problemet, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår de tekniske udfordringer er løst. </p><p>Vi beklager den gene det måtte medføre.</p><p>Borgerservice, Bornholms Regionskommune.<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span></p>
Bliv afhængig af naturen i stedet for nikotinhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bliv-afhængig-af-naturen-ikke-af-nikotin.aspxBliv afhængig af naturen i stedet for nikotin2021-04-12T22:00:00Z<p>Chancen for at blive røgfri er op til fem gange større, hvis du får hjælp til dit rygestop, og du har nu muligheden for at kickstarte dit rygestop ved at deltage på vores rygestopkursus, som foregår i naturen. Her kombinerer vi rygestop med gåture i den smukke Bornholmske natur. </p><p>Kurset afholdes for en gruppe på 6-8 deltagere og ledes af en professionel rygestoprådgiver. Næste kursus begynder<strong> tirsdag</strong><strong> den 4. maj </strong>i tidsrummet <strong>11.00-13.00</strong> og forløber over 6 uger. Jeres fælles mødested er Hvide Hus i Hasle på Fælledvej 98, 3790 Hasle.<br></p><p>Du skal ikke være røgfri, når du starter på kurset. Der aftales en fælles stopdato sammen med rygestoprådgiveren og de andre deltagere. </p><p><strong>Nogle af de emner I vil komme omkring på kurset er:</strong> <br>Rygning og afhængighed, sundhed og velvære, motivation, identitet og følelser, forebyggelse af tilbagefald, opbakning, fremtid og håndtering.</p><p><strong>Tilmelding og praktisk information</strong><br><strong> </strong>Du tilmelder dig ved at skrive til: <a href="mailto:rygestop@brk.dk"><strong>rygestop@brk.dk</strong></a><br>Tilmeldingen lukker den <strong>27. april kl. 12.00. </strong>I mailen oplyser du dit navn og telefonnummer. Efterfølgende vil du blive ringet op af en af vores medarbejdere, som vil sikre, at du bliver tilmeldt holdet.  <br><strong> </strong><br><strong>Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge, og der er altid hjælp at hente. </strong><br>Vil du vide mere om vores tilbud, kan du altid læse mere på brk.dk/rygestop  <br></p><p>​</p>
Det kan være svært at se dethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Det-kan-være-svært-at-se-det.aspxDet kan være svært at se det2021-04-12T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et hjælper at tale om det!</span></p><div>44 % af dem, der føler sig ensomme, oplever, at andre har svært ved at tale med dem om ensomhed.</div><div><br></div><div>Selv om det er svært at tale om, så er det første skridt på vej tilbage til fællesskabet.</div><div>Ensomhed er noget vi i fællesskab kan hjælpe hinanden ud af. Ræk ud og bliv klogere på<br></div><div><br></div><div><a href="https://www.flersomhed.dk/">www.flersomhed.dk</a></div><div><br><br></div><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.

Skolestart 2021 - her skal jeres barn gå

Nu kan I se, hvor jeres kommende skolebarn skal gå i skole ...

Klik her ...

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning