Webbanner 800xWebbanner 800xhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Kommunalvalg-2021.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Kommunalvalg-2021.aspx0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Tillæg 01 til Bornholms Kommuneplan 2020 vedtagethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-01-til-Bornholms-Kommuneplan-2020-vedtaget.aspxTillæg 01 til Bornholms Kommuneplan 2020 vedtaget<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mmunalbestyrelsen vedtog tillæg nr. 01 til Bornholms Kommuneplan 2020 den 14. oktober 2021. Tillægget handler bl.a. om temaerne 'Landskab' og 'Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen'. Tillægget offentliggøres hermed den 27. oktober 2021.</span></p><p>Forslaget til tillægget var i høring fra 25. juni til og med den 20. august 2021.</p><p>Se tillæg 01 til Bornholms Kommuneplan 2020 <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/KPT01_vedtaget.pdf" target="_blank">her</a>.<br></p><p> <br></p><p><strong>Miljørapport og sammenfattende redegørelse</strong></p><p>Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, som er udarbejdet til Bornholms Kommuneplan 2020 dækkede de temaer, som dette kommuneplantillæg indeholder. Det er vurderet, at både miljørapport og sammenfattende redegørelse fortsat er dækkende for Bornholms Kommuneplan 2020 med de ændringer, som er indeholdt i kommuneplantillæg 01. Da der ikke er indkommet høringssvar, som har betydet ændringer af indholdet i kommuneplantillæg 01, er der ikke grundlag for at revidere den sammenfattende redegørelse. </p><p> </p><p><strong>Kommuneplanens retsvirkninger</strong></p><p>Kommuneplanen er ikke bindende for ejere og brugere af ejendomme. Dog kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens § 12. Stk. 2 og 3)</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.</p><p>Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.</p><p>Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.</p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.<br></p><p><em>Klagefrist</em></p><p>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p><em>Opsættende virkning</em></p><p>En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.</p><p><em>Søgsmål</em></p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.<br></p><p><br></p><p>Regional Udvikling, It og Sekretariat/Plan<br></p><p><br></p>
Landzonetilladelser pr. 22 oktober 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-22-oktober-2021.aspxLandzonetilladelser pr. 22 oktober 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Robbedalevej 6, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Stationsvej 1, 3760 Gudhjem,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Kirkedalsvej 19, 3790 Hasle,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af udhusbebyggelse - Godthåbsvej 78, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><strong>M</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>idlertidig etablering af parkeringsplads - Storegade 41, 3740 Svaneke,</strong></span></li><li><strong>G</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>enopførsel af sommerhus - Rønnevej 10, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Pellegårdsvej 24, 3790 Hasle,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 19. november 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø molehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole.aspxForslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole<p><strong>Høring</strong></p><h2><strong>OBS</strong> -ny dato for høringsfrist korrigeret jf. den politiske beslutning, ny frist for bemærkninger er den 15. november 2021<br></h2><p><strong>Forslag til lokalplan nr. 129 nedrivning på Nexø Mole</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021, at godkende et lokalplanforslag, der muliggør nedrivning af DLG's bygninger på Nexø Mole ved Trafikhavnen i Nexø.</span></p><p>Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Dette er kun delvist muligt inden for rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. Herudover er nedrivningerne en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at det er lokalplanpligtigt. Økonomi-, Erhvervs- og <strong>Planudvalget har derfor besluttet at sende planforslaget i høring i otte uger fra den 20. september til den 15. november 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den <strong>15. november 2021.</strong><br></p><p><strong>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:<br></strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358" style="background-color:transparent;"><strong>http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358</strong></a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /></p><p>Bemærkninger kan også sendes på mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 129 </strong>til: <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 129 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen for miljøvurdering udløste ikke pligt for miljøvurdering. <strong> </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong>Afgørelse og klagevejledning KLIK HER</strong></a></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong></strong></a></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Retsvirkninger</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/LP%20129%20nexø%20mole.PNG" alt="LP 129 nexø mole.PNG" style="margin:5px;" /><br></span></p><p> </p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Hvem vinder BØRNEvalget 2021?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-vinder-BØRNE-valget.aspxHvem vinder BØRNEvalget 2021?2021-10-26T22:00:00Z<p><em style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Bornholms Folkebiblioteker inviterer til Børnevalg 2021 for at styrke børnenes forståelse for og lyst til at deltage i demokratiet.</strong></em></p><p>Børnene kan gå til stemmeboksene på børnebiblioteket og vælge, hvem der skal vinde årets Børnevalg. Over hele øen kan børn møde op på deres nærmeste bibliotek og afgive deres stemme på en af de <strong>11 seje karakterer</strong> - <strong>alle er de kendte figurer fra børnelitteraturen</strong>. Kom hen på biblioteket og se alle de flotte valgplakater og stem på din yndlingskandidat.</p><p>Valgperioden er 28. oktober til 16. november.</p><p><br><b>Stemmesedlerne ligger klar<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Vi er klar med stemmesedler, og der er demokratiquizzer til både de små og de lidt større børn. Vi trækker lod blandt de rigtige quizbesvarelser om 3 fine præmier i hver kategori.</span></p><p>Vi offentliggør kandidaterne til børnevalget på bibliotekerne og på vores hjemmeside: bibliotek.brk.dk torsdag den 28.10. </p><p><br><b>Stemmerne tælles op den 16. november<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den 16. november kl. 12.00 tæller vi stemmerne op - det er spændende, hvem der vinder lokalt og om det mon er den samme, der vinder på landsplan? Alt kan jo som bekendt ske i politik! Selve aflevering af stemmesedlen sker til personalet den betjente åbningstid – selvfølgelig i den dertil fremstillede stemmeboks, så ingen kan se, hvem man har stemt på.</span></p><p><strong>Spørgsmål:</strong> Julie Elisabeth Blædel, bibliotekar, Bornholms Folkebiblioteker, tlf. 56 92 68 00.<br></p><p>Børnevalg 2021 er arrangeret af Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med landets øvrige biblioteker.<br></p><p><br></p>
Valgbussen kommer rundt på øen i denne ugehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Valgbussen-kommer-rundt-på-øen-i-denne-uge.aspxValgbussen kommer rundt på øen i denne uge2021-10-24T22:00:00Z<div class="nyhedbody"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl02_label" style="display:inline;"><p>​I denne uge har du mulighed for at stemme til kommunal- og regionsrådvalget, når kommunens valgbus kommer rundt på øen. Bussen har allerede besøg Aakirkeby og kommer i denne uge til: Hasle, Vestermarie, Campus Bornholm, Store Torv i Rønne, Allinge, Tejn, Gudhjem, Østerlars, Snogebæk, Nylars og Almegårds Kaserne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Vi  ses!</span></p><h2>H<span style="background-color:transparent;">usk at medbringe legitimation!</span></h2><h2>Her kommer valgbussen <br></h2><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Mandag</strong></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>25. oktober 2021<br></strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 08.30-09.30 Hasle Havn ved havne-grillen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 10.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">11.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00 Vestermarie ved brugsen, Vestermarievej 32.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 12.00-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">13.00 Campus Bornholm, Minervavej 1.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 13.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">15.30</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Store Torv Rønne.</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Tirsdag</strong><strong> </strong><strong>26. oktober 2021<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 09.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">10.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Allinge, Beredskabsstyrelsen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 11.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">12.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 13.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">14.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00 Gudhjem, havnen.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 14.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">15.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30 Østerlars, ved Nybrovej 2</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3.</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Torsdag </strong><strong>28. oktober 2021<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 09.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">0-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">10.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30 Snogebæk, ved Sørens Værtshus.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 11.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">12.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">30 Nylars, P-pladsen ved </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Nyv</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">est</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">-Centret.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl. 13.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00-</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">15.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">00 Rønne, Almegårds Kaserne.</span></p></div></div><p><br></p>
Corona: Fra på onsdag kan man også blive vaccineret i Nexøhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Fra-på-onsdag-kan-man-også-blive-vaccineret-i-Nexø.aspxCorona: Fra på onsdag kan man også blive vaccineret i Nexø2021-10-24T22:00:00Z<p>​Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune udvider nu vaccinationskapaciteten på øen, så det fra på onsdag 27. oktober også kan lade sig gøre at blive vaccineret i Nexø. Vaccinationscenteret i Nexø kommer til at ligge på Møbelfabrikken i Nexø (samme sted som PCR-test), hvor borgerne kan møde op to dage om ugen og blive vaccineret. Det er fortsat også muligt at blive vaccineret i Rønne på Ullasvej.  </p><p>Behovet for at udvide kommer i takt med at vores ældste borgere (+65 år), særligt sårbare, sundhedsfagligt ansatte og personer der er vaccineret med forskellige typer af vaccinen bliver tilbudt et tredje stik, som en ekstra sikring. Alle i disse målgrupper vil modtage en invitation til et tredje stik og kan først blive vaccineret, når denne er modtaget. Samtidig er der også fortsat borgere på øen, der mangler både første og andet stik, - de får nu også muligheden for at vælge mellem Rønne og Nexø.</p><p><strong>Vaccination i Nexø, Møbelfabrikken Gl. Rønnevej 17 A</strong><strong>.</strong></p><p>Onsdag kl. 10.00-16.00.<br>Fredag kl. 10.00-16.00.<br> Man skal bare møde op, hvis man har modtaget en invitation til revaccination – eller endnu ikke er vaccineret. Der kan <em>ikke</em> bestilles tid. <br><br><strong>Vaccination i Rønne, Ullasvej 39 C (overfor Bornholms Hospital).</strong></p><p>Mandag: Lukket.<br>Tirsdag kl. 9.00-17.00.<br>Onsdag kl. 12.00-20.00.<br>Torsdag kl. 9.00-17.00.<br>Fredag kl. 9.00-17.00.<br>Lørdag kl. 9.00-17.00.<br>Søndag: Lukket.<br> Her er der både mulighed for at bestille tid eller blot møde op, hvis man har modtaget en invitation til revaccination – eller endnu ikke er vaccineret. </p>
Bornholm sætter ekstra fokus på mad, måltider og ernæring i uge 44https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-sætter-ekstra-fokus-på-mad,-måltider-og-ernæring-i-uge-44.aspxBornholm sætter ekstra fokus på mad, måltider og ernæring i uge 442021-10-24T22:00:00Z<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Uge 44 er national ernæringsuge, hvor der sættes fokus på vigtigheden af den rette ernæring, særligt når man bliver ældre eller er svækket. I Bornholms Regionskommune vil der i løbet af ugen være forskellige aktiviteter, der fokuserer på energirige mellemmåltider og mad under genoptræningsforløb.</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ernæringsugen er en landsdækkende kampagne, hvor hovedbudskabet er at formidle, at man med den rette ernæring får de bedste muligheder for et liv i trivsel og et liv, hvor man kan klare sig selv - længst muligt - særligt, når man bliver ældre eller er svækket. Med den rette ernæring kan man nemlig forebygge blandt andet funktionstab og hospitalsindlæggelser.</span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Ernæringsugen på Bornholm</strong></p><p>I Bornholms Regionskommune vil der i forbindelse med ernæringsugen være flere forskellige aktiviteter. Plejehjemmet Toftegården har i denne uge en særlig opmærksomhed på protein- og energirige mellemmåltider til den småt spisende borger med fristelser, som bliver produceret hos DeViKa. Der vil også være en konkurrence om ernæring for både beboere og personale. Genoptræningsenheden deler informationskort ud til deres borgere om vigtigheden af at spise den rette mad i forbindelse med et genoptræningsforløb. Et vellykket genoptræningsforløb forudsættes nemlig af den rette ernæring på rette tidspunkt.</p><p>Er du er over 65 år eller pårørende til en over 65 år, har du mulighed for at deltage i et madlavningsarrangement i Østerlars Multihus i ernæringsugen. Det foregår d. 3. november kl. 10.00 – 14.00 på Stavsdals vej 30 i Østerlars. Der vil være et kort oplæg fra kommunens konsulent for ernæring og sundhed om mad, måltider og ernæring. Herefter tilberedes nogle retter i fællesskab, som kan være til inspiration. Dagen afsluttes med fællesspisning.<br></p><p><br></p><p><strong>For mere information og tilmelding til madlavningsarrangement:</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ønsker du at vide mere, eller er du interesseret i at deltage i madlavningsarrangementet i Østerlars Multihus d. 3. november kl. 10.00 – 14.00 på Stavsdalsvej 30 i Østerlars, så kontakt Betina Juhl Tychsen, konsulent for ernæring og sundhed Bornholms Regionskommune, på mail </span><a href="mailto:Betina.juhl.tychsen@brk.dk" target="_blank" style="background-color:transparent;">Betina.juhl.tychsen@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> eller telefon 52 76 50 82.</span></p><p>Læs mere om den landsdækkende kampagne <a href="https://kost.dk/ernaeringsugen" target="_blank">her</a>.<br></p>
Gratis kursus: Brug efteråret på at blive røgfrihttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Gratis-kursus-brug-efteråret-på-at-blive-røgfri.aspxGratis kursus: Brug efteråret på at blive røgfri2021-10-21T22:00:00Z<p>Går du med et ønske om at kvitte røgen, har du nu mulighed for at kickstarte dit rygestop ved at deltage på kommunens online rygestophold, som bliver holdt i dette efterår. Chancen for at blive røgfri er op til fem gange større, hvis du får hjælp til dit rygestop.  </p><ul><li><p><strong>Online rygestopforløb </strong>er et tilbud til dig, som gerne vil gennemføre kurset i egne omgivelser foran din computer/din tablet. Kurset bliver holdt på Skype, som er et nemt og gratis online-forum. Har du en computer/tablet med lyd, gerne kamera, og en internetforbindelse, kan du sagtens være med.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p></li></ul><p>Kurset begynder onsdag den 3. november kl. 16.30-18.30. Dit rygestophold mødes på skype seks gange i løbet af seks uger – hver gang onsdag fra 16.30-18.30. <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Der er max otte deltagere på holdet, og det bliver ledt af en professionel rygestoprådgiver.<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Før kursusstart modtager du et deltagerbrev med alle nødvendige informationer.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> <br><br></span></p><p><strong>Tilmelding. </strong>Du tilmelder dig ved at skrive til: <a href="mailto:rygestop@brk.dk">rygestop@brk.dk</a>. I mailen oplyser du dit navn og telefonnummer. Efterfølgende vil du blive ringet op af en af vores medarbejdere, som sørger for at du bliver tilmeldt holdet.  Sidste frist for tilmelding er onsdag den 27. oktober.</p><p>Vi glæder os til at hjælpe dig med at blive røgfri.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Venlig hilsen,<br></p><p>Center for Sundhed og Forebyggelse.<br></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Valg

Den 16. november kan vi stemme om, hvem der skal sidde i vores kommunalbestyrelse og i regionsrådet for Region Hovedstaden.

Vil du vide mere om, hvordan du f.eks. kan søge om at stemme hjemmefra, hvem der er kandidater til valgene eller, hvor du kan møde valgbussen så gå til vores valgside
KLIK HER