InvitationInvitationhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx0
Bornholm skal have ny boligpolitikBornholm skal have ny boligpolitikSe forslaget til ny boligpolitik her.https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf, https://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Forslag%20boligpolitik%2029.10.2018.pdf1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - næste stop Bornholmhttp://næstestopbornholm.dk/, http://næstestopbornholm.dk/1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 20. marts 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-20.-marts-2019.aspxLandzonetilladelse pr. 20. marts 2019<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og opførelse af bolig på Skarpeskadevej 7, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Skrullevej 7, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 17. april 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Indsatsplan - jordforureninghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indsatsplan-----jordforurening,-2019.aspxIndsatsplan - jordforurening<p>​</p><p><strong>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger</strong>.</p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2019 og kommende år, <strong>sendes nu i høring fra den 20. marts til den 17. april 2019</strong>. <br>Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2019, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2019 formentlig bliver ca. 1.850,000 kr.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> <br><strong>Sidste frist for bemærkninger er den 17. april 2019.</strong></p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på tlf. nr. 56 92 20 65.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p><p><br></p>
Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jordhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-genanvendelsesprojekt-af-lettere-forurenet.aspxMiljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord<p>​</p><p><strong>Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejdet en miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Sct. Klemensgade 26, 3782 Klemensker. Jorden skal anvendes i et genanvendelsesprojekt i forbindelse med nedrivning af dele af Klemensker Skole, hvor arealet skal bringes til niveau. Der afsluttes med 50 cm ren jord som afdækning. Det forventes, at jorden vil blive kørt i tidsrummet 7-15 på hverdage. Tilkørsel af jord vil ske i marts-maj måned 2019. Det forventes at jorden vil blive tilkørt i takt med at de enkelte tomter skal udfyldes.</p><p>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p><strong>Klagefristen udløber torsdag d. 11. april 2019. </strong></p><p><strong></strong> </p><p>Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Preuss Justesen på e-mail <a href="mailto:Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk" target="_blank">Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk</a></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat </p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Billedskolen inviterer til forårsudstillinghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Billedskolen-inviterer-til-forårsudstilling.aspxBilledskolen inviterer til forårsudstilling2019-03-20T23:00:00Z<p><strong>Torsdag den 28. marts kan du komme og snuse til Billedskolens arbejder, når de åbner udstillingen på Rønne Bibliotek.</strong></p><p>Det plejer at være en spændende eftermiddag, når små og store kunstnere viser deres værker frem. Billedskolen byder på en forfriskning mellem kl. 16.30 og 18.</p><p>Alle er velkomne - også til at se udstillingen under mere rolige former. Udstillingen kan ses frem til den 4. april. Og er også tilgængelig i den selvbetjente åbningstid. </p><p><strong>STED:</strong> Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1</p><p><strong>ARRANGØR: </strong>Bornholms Kulturskole/Billedskolen og Bornholms Folkebiblioteker</p>
De bornholmske grundskoleelever vil på efterskolehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/De-bornholmske-grundskoleelever-vil-på-efterskole.aspxDe bornholmske grundskoleelever vil på efterskole2019-03-19T23:00:00Z<p>Den 1. marts var der landet over ansøgningsfrist for elever i grundskolen til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller et 10. klassetilbud. </p><p> <br>En statistik udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm vidner om en ny tendens blandt eleverne i de bornholmske 9. klasser og 10. klasser. "Det største statistiske udsving er at finde i antallet af elever, der har søgt om optagelse på en efterskole", udtaler Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm. "I 2018 søgte 61 elever fra Bornholm ind på en efterskole. I år er antallet steget til 95 elever". En næsten tilsvarende stigning ses i antallet af elever, der efter sommerferien ønsker at begynde i en af øens 10. klasser. Samtidig oplever ungdomsuddannelserne en tilbagegang i antallet af ansøgere fra de bornholmske grundskoler fra 304 elever i 2018 til 290 elever i 2019. Lokalt er antallet af ansøgere til ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm i 2019 stort set identisk med antallet af ansøgere i 2018, når samtlige ansøgere medregnes i statistikken. Tallene skal sammenholdes med, at årgangen af elever, der afslutter 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er 60 elever større end årgangen af elever, der afsluttede 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2018. </p><p> </p><p>Den statistiske ændring i søgetallene skyldes ifølge Gitte Hagelskjær Svart flere forskellige forhold. "Mange elever oplever tiden i et 10. klassetilbud som en mulighed for at udvikle sig henimod at træffe det valg, der for eleverne ikke kun er et valg af ungdomsuddannelse, men også et valg af karrierevej og identitet". </p><p> </p><p>Gitte Hagelskjær Svart fremhæver samtidig, at der blandt de elever, der afslutter 9. eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er en del elever, som på nuværende tidspunkt ikke er vurderet parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. "De nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne har gjort det nødvendigt for en del elever at søge mod et 10. klassetilbud, inden de er endeligt klar til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse". </p><p> </p><p>I den forbindelse skal søgningen mod efterskoler ifølge Gitte Hagelskjær Svart anerkendes som et reflekteret valg. "Eleverne ved typisk, at efterskoler har fokus på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, kompetencer der alle er centrale, når eleverne skal vælge ungdomsuddannelse". </p>
I morgen udkommer infoavis om grøn el sammen med Rytterknægtenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/I-morgen-udkommer-infoavis-om-grøn-el-sammen-med-Rytterknægten.aspxI morgen udkommer infoavis om grøn el sammen med Rytterknægten2019-03-18T23:00:00Z<strong>Har du endnu ikke fået infoavisen om muligheder og konsekvenser for at blive selvforsynende med grøn el i 2025, så hold øje med Rytterknægten i morgen. I midten af avisen finder du fire siders tillæg om emnet.</strong><br><br>Avisen udkommer efter ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget som opfordrer alle borgere på øen til, at vi sætter os ind i, hvordan vi i fremtiden bliver forsynet med grøn el på øen. Siden 2008 har Bornholm nemlig haft et mål om, at vi i 2025 og i tiden fremefter skal være selvforsynende med grøn el. <br><br>I året der er gået har udvalget undersøgt mulighederne for, at vi kan få grøn strøm uden at opstille nye vindmøller, da der har været modstand mod dette. En rapport fra konsulentfirmaet NIRAS, som har hjulpet Klima og Bæredygtighedsudvalget med deres undersøgelser, peger dog på, at Bornholm er nødsaget til at opstille nye vindmøller, hvis vi skal leve op til målet om at være selvforsynende med grøn el også efter 2025.<br> <br>Klima og Bæredygtighedsudvalget håber, at alle på øen vil tage godt i mod infoavisen og bruge lidt tid på at sætte sig ind i hvilke muligheder og konsekvenser, vi ser ind i. I maj måned skal udvalget behandle spørgsmålet om, hvordan vi når i mål - eller ændrer målet. Og i juni måned forventes det, at der bliver truffet en beslutning på kommunalbestyrelsens møde.<br><br><strong>Åbent debatmøde for alle på Campus Bornholm</strong><br> Onsdag 27. marts kl. 17.00-19.30 er alle bornholmere desuden inviteret til åbent debatmøde om emnet på Campus Bornholm i Rønne. Her vil en række eksperter klæde os yderligere på og give os mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.<br> <br>Hvis du er mere nysgerrig på emnet, kan du <a href="/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/test-co2.aspx">læse mere her og finde link til relevante hjemmesider </a>blandt andet Energistyrelsen, Viden Om Vind, undersøgelser om helbred og vindmøllestøj og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.<br><br>
Invitation til fyraftensmøde: Euroskepsis - et splittet EU?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Invitation-til-fyraftensmøde-Euroskepsis-et-splittet-EU.aspxInvitation til fyraftensmøde: Euroskepsis - et splittet EU?2019-03-18T23:00:00Z<h2 style="text-align:center;"><strong>Invitation til fyraftensmøde<br><strong>Euroskepsis - et splittet EU?</strong></strong></h2><p style="text-align:center;"><strong>Onsdag 27. marts 2019 kl. 15.00 – 16.30<br>Mødesalen, Rønne Bibliotek, Pingels Allé 1, Rønne</strong></p><p style="text-align:center;"><img alt="tænketanke catharina.png" src="/Nyheder/PublishingImages/tænketanke%20catharina.png" style="margin:5px;width:232px;" /> </p><h4 style="text-align:center;">Oplæg til debat af Catharina Sørensen,<br>forskningschef i Tænketanken Europa.</h4><p> </p><div style="text-align:center;"><h2><strong>Er EU-samarbejdet på kanten af sammenbrud? Er euroskepsissen stigende?</strong></h2><h2>- Hvis ja, hvordan harmonerer det så med, at opbakningen blandt danske vælgere er stigende og nu rekordhøj?</h2><h3 style="text-align:center;"></h3></div><h4 style="text-align:center;"> Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis.</h4><h4 style="text-align:center;">Arrangører: Europe Direct Bornholm og Bornholms Folkeuniversitet.<br></h4><p style="text-align:center;"><img alt="folkeuniversitetet.png" src="/Nyheder/PublishingImages/folkeuniversitetet.png" style="margin:5px;width:123px;" /><img alt="eu direct.png" src="/Nyheder/PublishingImages/eu%20direct.png" style="margin:5px;width:120px;" /></p><p> </p>
Lejlighed udlejes https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lejlighed-udlejes-.aspxLejlighed udlejes 2019-03-18T23:00:00Z<strong>Lejlighed i Pedersker udlejes fra 1. april i år.</strong><br><br>Pedersker Hovedgade 46, 1. th. - 2 værelses på 70 m2. Fælles have. Fælles p-plads. Fælles garage til cykler mm. Eget depotrum.<br><br>Depositum: 11.439 kr.<br>Forudbetalt leje: 3.813 kr.<br>Husleje: 3.813 kr.<br>A conto vand: 300 kr.<br>A conto varme: 800 kr.<br><br>El afregnes direkte med Bornholms Energi og Forsyning.<br><br>Klar til udlejning pr. 01.04.2019<br><br>Kontakt boliggruppen på tlf. 56922387 eller via mail: <a href="mailto:boliggruppen@brk.dk">boliggruppen@brk.dk</a><br>

Grøn el 2025?

Til sommer skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Bornholm skal gøre klar til nye vindmøller - eller ændre sit mål om at blive selvforsynende med grøn el fra 2025 og i tiden frem.

Men hvad er konsekvenserne og mulighederne? Vil du vide mere klik her og kom til debatmøde onsdag 27. marts kl. 17-19.30 på Campus Bornholm i Rønne.

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her