KL_bannercoronaKL_bannercoronahttps://politi.dk/corona, https://politi.dk/corona0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Klik for at gå til vores oversigt over grunde og ejendomme, der er til salg. http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om etablering af boliger i det tidligere gymnasium i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-ønske-om-etablering-af-boliger-i-det-tidligere-gymnasium-i-Rønne.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om etablering af boliger i det tidligere gymnasium i Rønne<p>​</p><p>En bygherre ønsker at ombygge den ejendom i den centrale del af Rønne, der tidligere har rummet Bornholms Gymnasium. <br><br>Læs debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1024" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1024</a></p><p>Hensigten er indrette bygningerne til beboelse.</p><p><br>Bygherren ønsker, <br></p><ul><li><strong>at etablere ca. 70 boliger</strong></li><li><strong>at tagetagen kan udnyttes til boliger</strong></li><li><strong>at bebyggelsesprocenten fastlægges til 90</strong></li><li><strong>at etablere ca. 40 p-pladser</strong><br></li></ul><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.<br><br><strong>Bemærkninger skal være modtaget senest 12. juni 2020 kl. 8.00</strong><br></p>
Landzonetilladelser pr. 27 maj 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-27-maj-2020.aspxLandzonetilladelser pr. 27 maj 2020<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af tre ferielejligheder - Aarsdale Kirkevej 5, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Chr. X Vej 1, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af garage - Lyngvejen 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Fåregårdsvej 2B, 3770 Allinge,</strong></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 24. juni 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p>
Har du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Har-du-idéer-eller-forslag-forud-for-planlægning-for-nyt-boligområde-i-Rønne-Syd.aspxHar du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne Syd<p>​</p><p><strong>Har du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne Syd?</strong><br><br><br><strong>Baggrund</strong><br>Der har gennem den seneste tid været en stigende efterspørgsel fra borgere og ejendomsudviklere for byggemuligheder af helårsboliger på en del af et område i det sydlige Rønne. Området er i kommuneplanen udlagt til byudviklingsområde med anvendelse til helårsboligformål. Området er lokaliseret i umiddelbar tilknytning til et eksisterende udbygget boligkvarter i det sydlige Rønne. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning indeholder ikke den nødvendige entydighed og præcision, der kan danne grundlag for en lokalplanlægning.</p><p>Forud for en udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for en lokalplan, skal der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden.</p><p>Send dine bemærkninger til BRK, så vi har dem <strong>senest 08. juni 2020, kl. 08.00</strong>.</p><p> <br>Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at igangsætte den nødvendige planlægning, skal offentligheden have mulighed for at påvirke planlægningen. Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/</a>.<br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dine bemærkninger, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p>Hvis du har bemærkninger til en mulig ændring af kommuneplanen, kan du indsende dem ved at klikke på "din kommentar" øverst på denne side. <br><br>Bemærkninger sendes med post, mærket ”mrk. Indkaldelse af idéer og forslag, Nyt Boligområde Rønne Syd, Etape 3” til Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne. <br><strong>Brevet skal været modtaget af kommunen senest d. 08. juni 2020, kl. 08.00</strong>. <br></p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat. </p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunen og DBU indgår velfærdsalliancehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-og-DBU-indgår-velfærdsalliance.aspxKommunen og DBU indgår velfærdsalliance2020-05-28T22:00:00Z<p><strong>Ny velfærdsalliance mellem kommunen og DBU bruger fodbolden som løftestang til at øge borgernes velfærd og sundhed</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen har i går godkendt en Velfærdsallianceaftale for perioden 2020-2023 mellem DBU, DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune. Aftalen bringer fodbolden i spil på nye måder, hvor borgere i forskellige aldre bliver en del af nye og spændende initiativer og aktiviteter, og hvor fodbold og fællesskaber er omdrejningspunktet. </p><p>Erik Lund Hansen, formand for Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget glæder sig over Velfærdsallianceaftalen. </p><p>"Denne aftale skal vise os nye måder at bruge fodboldens mangfoldige muligheder på, til glæde og gavn for mange borgere i forskellige aldre. Jeg er meget glad for aftalens bredde. Aktiviteterne involverer mange af de fagcentre i kommunen, som løfter vigtige opgaver inden for velfærd, skole, beskæftigelse og sundhed", siger Erik Lund Hansen.<br>Samtidigt lægger han ikke skjul på sin begejstring over, at der i aftalen med støtte fra Job-, Uddannelse- og Fritidsudvalget også er lykkedes at finde finansiering til, at DBU i aftaleperioden vil afvikle minimum to ungdoms-fodboldlandskampe på Bornholm.</p><p>DBU Bornholm er også begejstrede for aftalen. Lars Albæk, der er formand for DBU Bornholm, siger:<br><br>"Vi er naturligvis meget glade for, at vi nu på flere områder kan fortsætte og udbygge vores gode samarbejde med Bornholms Regionskommune. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale i at få øens fodboldklubber endnu mere involveret i et tæt samarbejde med børnehaver og skoler rundt om på Bornholm. Bornholms Regionskommune understøtter med denne aftale vores fælles ambition om at få flest mulige piger og drenge introduceret til fodbolden gennem leg, læring, bold og bevægelse – og dermed vise dem vejen til at være aktive fodboldspillere".</p><p><br><strong>Tilbud til skolebørn</strong><br>En af de kommende aktiviteter i aftalen handler om børns muligheder for øget trivsel og sundhed igennem et tættere samarbejde mellem skole og fodboldklubber "11 for Health". Ud fra devisen at trygge og glade børn lærer bedst, tilbydes øens 4., 5. og 6. klasser muligheden for at deltage i et dokumenteret effektivt undervisningsforløb, der kombinerer fodboldspil, sundhedsviden og trivsel blandt kammeraterne. Helt bogstaveligt skal eleverne lære at drible uden om usunde fødevarer, score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt, som de kan tage med sig videre ud i livet. </p><p><strong>Fodbold fitness skal øge sundheden for de voksne</strong><br>En anden af de kommende aktiviteter i aftalen er 'Fodbold for fitness'. "Fodbold for Fitness" er motionsfodbold med dokumenteret effekt på sundheden for borgere, som er ramt af sygdomme som eksempelvis hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre livsstilssygdomme.  I de næste år vil mange flere borgere på øen få mulighed for at fastholde de gode vaner ved at deltage i fodbold for fitness til glæde og gavn for den enkeltes trivsel, sundhed, samt mødet med andre ligestillede i nye fællesskaber.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Yderligere information:</span></p><p>Erik Lund Hansen, formand for Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget: tlf. 30181952.<br>Lars Albæk, formand DBU Bornholm, tlf. 28961611.</p>
Sådan afvikles kommunalbestyrelsens møde 28. majhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sådan-afvikles-KB-møde-28.-maj.aspxSådan afvikles kommunalbestyrelsens møde 28. maj2020-05-26T22:00:00Z<p>Afvikling af kommunalbestyrelsens møde torsdag den 28. maj 2020</p><p>Offentlighedens og mediernes adgang til kommunalbestyrelsens møde torsdag den 28. maj 2020 vil i lighed med de seneste to møder ske via TV2 Bornholms livesending af mødet. </p><p>Kommunalbestyrelsesmedlemmerne afvikler mødet i kommunalbestyrelsessalen, men der er lavet en ny bordopstilling, så hvert andet medlem sidder forskudt bagude for at overholde afstandskravet på 1 meter.</p><p>Denne løsning indebærer, at øvrigt møblement - herunder pressens pladser - bliver fjernet for at skabe mere plads til den ny bordopstilling.</p><p>Mødet starter som vanligt kl. 18, og der vil være pause fra kl. 19.29-19.40.</p>
Bornholms Regionskommunes daglige bankforretninger mv. sendes i EU-udbudhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Regionskommunes-daglige-bankforretninger-mv.-sendes-i-EU-udbud.aspxBornholms Regionskommunes daglige bankforretninger mv. sendes i EU-udbud2020-05-26T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune sender hermed ydelsen af daglige bankforretninger, gældspleje og portefølje management for Bornholms Regionskommune 2021 -2025, i EU-udbud.</p><p>Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.</p><p>Kontraktperioden løber i perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2025, begge dage inkluderet.</p><p>Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt, vægtet med pris 70 % og kvalitet (service og rådgivning) 30 %.</p><p> </p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/EU-Udbud-af-daglige-bankforretninger,-gældspleje-og-portefølje-management-til-Bornholms-Regionskommune-2021--2025.aspx">Læs mere om udbuddet her</a></p>
Kommunen har bolig til lejehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunen-udlejer-bolig.aspxKommunen har bolig til leje2020-05-26T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune har følgende ledige bolig til leje fra 1. juni:</p><p><strong>Jernbanegade 33, lejl.1, 3720 Åkirkeby</strong></p><p>1 værelses på 30 m2 med eget køkken og bad. Fællesvaskeri.</p><p><strong>Husleje:</strong> 1.762 kr.<br><strong>Antenne:</strong> 70 kr.<br><strong>Depositum:</strong> 5.286 kr.<br><strong>Forudbetalt leje:</strong> 1.762 kr.</p><p>Klar til genudlejning 1. juni 2020 </p><p>Hvis du er interesseret, skal du kontakte Boliggruppen på 56921487 eller på boliggruppen@brk.dk</p>
BOFA genåbner genbrugspladsen i Østermarie og er næsten tilbage til normale tilstandehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-åbner-i-Østermarie-og-er-næsten-tilbage-i-normal-drift.aspxBOFA genåbner genbrugspladsen i Østermarie og er næsten tilbage til normale tilstande2020-05-19T22:00:00ZFra fredag den 22. maj vender BOFA tilbage til normale tilstande – i hvert fald næsten. Det sker når genbrugspladsen i Østermarie åbner og alle øens genbrugspladser får normale åbningstider igen. BOFA har dog valgt at holde genbrugspladsernes døgnåben-service i Nexø, Aakirkeby og Olsker lukket lidt endnu <br><br> Bornholms Politi har givet tilladelse til, at BOFA må åbne genbrugspladserne fuldt op, således at der må være mere end 10 personer på pladsen ad gangen. Det vil betyde, at trafikken på og omkring øens seks genbrugspladser nemmere kan afvikles og længere bilkøer kan undgås. <br><br> Det skal dog understreges, at kravet om mindst én meters afstand til andre personer stadig er gældende på genbrugspladserne. <br><br> BOFA forventer at genbrugspladsernes døgnåben-service åbner op igen den tirsdag den 2. juni 2020 kl.17.00. BOFA har som kompensation valgt at Nexø genbrugsplads åbner kl. 7.00 på hverdage indtil døgnåben-systemet kører igen. <br><br> BOFAs vægtfunktion og administration vender også tilbage til normale åbningstider fra 2. juni 2020. <br><br> Man kan finde alle BOFAs åbningstider på: https://bofa.dk/aabningstider/  <br><br> Venlig hilsen BOFA.<br>

Ny coronavirus (Covid-19)

HOTLINE Myndighedernes fælles hotline telefon nr. 
70 20 02 33

Nationale myndigheders officielle site coronasmitte.dk

Kommunens pressetelefon:
56 92 12 00.

Besvares i hverdage mellem
kl. 8.00-16.00.

Kulturskolen 2020/2021 Tilmelding

Bornholms Kulturskole har åbnet for tilmelding til den kommende sæsons hold for børn og unge. Skolen tilbyder undervisning i musik, drama, billedkunst og det at skrive.

Læs mere

Tilmelding