AfbrændingsforbudAfbrændingsforbudHusk at der stadig er afbrændingsforbud på Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se de mange ledige stillinger i BRKhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Drømmer du også om det gode liv?Drømmer du også om det gode liv?På Bornholm har vi naturen lige udenfor døren. Flyttilbornholm.dkhttp://flyttilbornholm.dk, http://flyttilbornholm.dk1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 19. juli 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-19.-juli-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 19. juli 2018<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Tilbygning på 16m² til kiosk på Skovgade 34, 3740 Svaneke</strong></li><li><strong>Etablering af 3 udlejningsværelser på Fynegård, Stavelund 1, 3700 Rønne</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 16. august 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>
Afgørelse om miljøgodkendelse til Bakkegård, Povlskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Bakkegård,-Povlsker.aspxAfgørelse om miljøgodkendelse til Bakkegård, Povlsker<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen </p><p> </p><ul><li><strong>Bakkegård, </strong><br><strong>Dyndebyvejen 1, Povlsker, </strong><br><strong>3730 Nexø. </strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægproduktionen kan udvides fra 120 malkekøer, 28 kviekalve (0-6 mdr.), 104 kvier (6-27 mdr.) og 60 tyrekalve (40-60 kg) svarende til i alt 226,60 dyreenheder (DE) til 240 malkekøer, 52 kviekalve (0-6 mdr.), 188 kvier (6-27 mdr.) og 120 tyrekalve (40-60 kg) svarende til i alt 442,59 DE.<br><br>Udvidelsen gennemføres i to etaper. I etape 1 udvides til 145 malkekøer med tilhørende opdræt i eksisterende bygninger. I etape 2 udvides til 240 malkekøer med opdræt, idet der opføres en ny kostald på 30 x 125 m øst-nordøst for den eksisterende halmlade. Ved stalden opføres en gyllebeholder på 500 m3 og to fodersiloer, og de tre eksisterende køresiloer til ensilage forlænges med 42 m.<br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 16. august 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 19. juli 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, inden klagefristen udløber. Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>.<br>Du logger på typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget</li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence <br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til Ø. Pilegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-tillæg-til-miljøgodkendelse-til-Ø.-Pilegård.aspxAfgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til Ø. Pilegård<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen </p><p> </p><ul><li><strong>Ø. Pilegård, </strong><br><strong>Centralvej 8,</strong><br><strong>3782 Klemensker.</strong></li></ul><p> <br>Tillægget til § 12-miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 320 årskøer med opdræt til 725 årskøer med opdræt. Dette svarer til en udvidelse fra 584,15 dyrenheder (DE) til 1242,79 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kostald som en forlængelse af den eksisterende nyeste kostald, en ny kalvestald, en ny gyllebeholder med overdækning og en møddingsplads. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen er den 14. august 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. juli 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside under høringer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p>

 Nyheder

 

 

Rent badevand ved alle de bornholmske badestrandehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rent badevand ved alle de bornholmske badestrande.aspxRent badevand ved alle de bornholmske badestrande2018-07-22T22:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune har d. 23. juli 2018 modtaget resultaterne af vandprøverne, der er blevet udtaget ved Hullehavn, Svaneke Havn og Bølshavn. <br><br>Prøvernes resultater er meget tilfredsstillende og kommunens frarådning om badning ved Hullehavn, Svaneke Havn og Bølshavn kan derved ophæves.</p><p><br> <br>I lørdags d. 21. juli 2018 ophævede kommunen frarådningen om badning ved Nørrekås og derved er det nu muligt igen at bade i rent badevand ved alle de bornholmske strande. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>
Bornholms Regionskommune udbyder levering af vejsalt og magnesiumklorid for perioden 2018 2021https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholms-Regionskommune-udbyder-levering-af-vejsalt-og-magnesiumklorid-for-perioden-2018-2021.aspxBornholms Regionskommune udbyder levering af vejsalt og magnesiumklorid for perioden 2018 20212018-07-19T22:00:00Z<p>​Vejsalt ønskes leveret som havsalt.</p><p> </p><p>En delleverance af havsalt vil være på ca. 2.000 tons.</p><p> </p><p>Behovet er afhængigt af vinteren, og skønnes uforpligtende at være på ca. 4.000 tons havsalt pr vintersæson svarende til 12.000 tons havsalt i Rammeaftaleperioden tilsammen.</p><p>Ordregiver ønsker levering af havsalt med følgende leveringer for sæsonen 2018/2019:</p><p> </p><p>› 1.500 tons leveret den 15. oktober 2018</p><p>› 2.000 tons leveret den 01. februar 2019</p><p> </p><p>Grundet restlager er første levering mindre end de skønnede fremtidige leveringer.</p><p> </p><p>For sæsonen 2019/2020, 2020/2021 skal der ligeledes leveres den 15. oktober og den 1. februar. </p><p> </p><p>Ordregiver er forpligtet til senest 1. maj at oplyse leverandøren om næste sæsons præcise leveringsmængde.</p><p> </p><p>Havsalt leveres direkte fra skib, aflæsset på ordregivers lastbiler på Rønne Havn.</p><p> </p><p>Skibet skal være selvlosser og levering planlægges således, at der kan aflæsses ca. 200 tons havsalt pr time på ordregivers lastbiler. Ordregiver sørger for lastbiler og transport.</p><p> </p><p>Der ønskes derudover leveret 24 tons magnesiumklorid på ét vognlæs i 25 kg sække på paller, den 15. oktober 2018 og i samme måned de efterfølgende år i Rammeaftalens levetid. </p><p> </p><p><strong>Der er tilbudsfrist den 10. september 2018 kl. 12:00.</strong></p><p> </p><p>Ordregiver gennemfører denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.</p><p>Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link: </p><p><a href="https://permalink.mercell.com/88623988.aspx"><span style="text-decoration:underline;">https://permalink.mercell.com/88623988.aspx</span></a></p><p> </p><p>Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".</p><p>Udfyld en registrering af dit firma, hvis du endnu ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.</p><p>Registreringen er nødvendig for at du kan få adgang til at downloade udbudsmaterialet samt for din videre deltagelse i tilbudsgivningen. Registreringen er uden omkostninger.</p>
Udendørs musikarrangementerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udendørs musikarrangementer.aspxUdendørs musikarrangementer2018-07-16T22:00:00Z<p>Hvert år bliver der i sommerperioden afholdt en del udendørs musikarrangementer på Bornholm – festivaller – byfester eller andre enkeltstående begivenheder. Begivenheder som er med til at gøre Bornholm til en spændende og levende ø, som kan være til gavn for både fastboende og turister.</p><p>Regionskommunens Center for Erhverv, Byg og Sekretariat  har mulighed for at regulere arrangementerne i henhold til kommunens forskrift om begrænsning af støj- og lugtgener fra restaurationen mv. fra august 2006. </p><p> </p><p>Læs mere på Bornholms Regionskommunes side om <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/Sider/Udendørs-musikarrangementer.aspx" target="_blank">udendørs musikarrangementer</a></p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Afbrændingsforbud forlænges frem til 6. augusthttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Afbrændingsforbud-forlænges-frem-til-9.-juli.aspxAfbrændingsforbud forlænges frem til 6. august2018-07-15T22:00:00Z<p><strong></strong> </p><p><strong>Det fortsatte flotte, varme vejr gør, at Bornholms Brandvæsen fastholder afbrændingsforbuddet, som trådte i kraft 4. juni. A<strong>fbrændingsforbuddet forlænges foreløbig frem til 6. august.</strong> Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.</strong><br></p><p><br></p><p>Afbrændingsforbuddet forlænges, så det gælder fra i dag 16. juli og foreløbig frem til mandag 16. juli. Risikoen for brande i såvel haver, marker og skove er forøget i takt med at tørken er taget til. Hvis forbuddet overtrædes, gives der bøde efter gældende lov.<br></p><p><br>Forbuddet udstedes efter reglerne i Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339/2014 (afbrændingsbekendtgørelsen). <br><br><strong>Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af </strong><br></p><ul><li>haveaffald</li><li>halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer</li><li>affald fra skovbrug</li><li>siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv</li><li>bål, herunder bålfade</li></ul><p><br><strong>Desuden gælder forbuddet</strong></p><ul><li>anvendelse af grill i naturen, i sommerhusområder og på offentlige steder</li><li>faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser må ikke benyttes</li><li>apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder</li><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Ingen brug af terrasse-varmere</li><li>Ingen brug af camping-blus, Trangia-brændere, sprittabletter</li></ul><p><span aria-hidden="true"><strong><br>Følgende er tilladt under skærpet opmærksomhed</strong></span></p><ul><li>Brug af grill til madlavning i private haver tilhørende helårsbeboelse tillades, hvor grillen er placeret på et fast, ikke-brændbart underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton og sten.</li><li>Brug af svejse og skæreapparater på virksomheders faste arbejdspladser</li></ul><p><strong><br>Pas på ved rygning</strong>: <br>Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.<br></p><p><br><strong>Rådene lyder:</strong> <br>Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere. <br><br><strong>Med mindre forholdene ændrer sig væsentligt, forventes der ikke at blive udsendt yderligere meddelelser før mandag 6. august</strong><br><br>Link til <a href="https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/" target="_blank">DMIs tørkeindex</a> <br>Link til  <a href="/Borger/beredskab/Sider/Brand-og-beredskab.aspx" target="_blank">brk.dk/borger</a></p><p><br><strong></strong><strong>Yderligere information </strong>kan indhentes hos beredskabsinspektør Henrik Madsen.</p><p><br><strong>Mail:</strong> Henrik.Madsen@brk.dk. tlf. 56 92 21 06.</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her