Jolle

 Seneste høringer

 

 

Budget 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Budget-2017.aspxBudget 2017<p>​I henhold til budgetvejledningen for 2017 har materiale til budget 2017 været sendt i høring hos de høringsberettigede parter. </p><p>Høringsmaterialet omfatter det administrative sparekatalog, udvidelsesforslag, anlægsforslag samt udvalgenes oplæg til mål og delmål for 2017.</p><p>De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre. </p><p>Der er indkommet 46 høringssvar. Disse kan findes sammen med høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.</p><h4></h4><p> </p>
Miljøgodkendelse til Simblegård, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Simblegård,-Klemensker.aspxMiljøgodkendelse til Simblegård, Klemensker<p>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til </p><p><strong>Simblegård, </strong><br><strong>Simblegårdsvej 6, Klemensker, </strong><br><strong>3782 Klemensker. </strong><br><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at svineproduktionen på Simblegård kan ændres og udvides fra den nuværende godkendte produktion på 12.300 producerede smågrise (7,3-31 kg) og 12.180 producerede slagtesvin (31-109 kg) til 19.675 producerede slagtesvin (30-112 kg) og 3 heste (300-500 kg). Dette svarer til en udvidelse fra 381,99 dyreenheder til 556,78 dyreenheder. Udvidelsen forventes at foregå i to etaper.<br>Som et led i udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald i forbindelse med de eksisterende stalde samt en ny gyllebeholder på 300 m3 med betonlåg nord for de eksisterende beholdere. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 16. august 2016. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et direkte link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br> <br>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside.<br>Gebyret tilbagebetales, hvis: <br><br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen</p><p>Den 4 ugers klagefrist påbegyndes den 16. august 2016 ved annoncering på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> og <strong>udløber den 13. september 2016.</strong><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br><strong>Spørgsmål</strong><br>Yderligere oplysninger om miljøgodkendelsen kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen på  tlf. 5692 2058 / 6124 7519 eller på e-mail <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br> </p>
Ansøgning om rørlægning af grøfthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-rørlægning-af-grøft.aspxAnsøgning om rørlægning af grøft<p>Teknik & Miljø har modtaget ansøgning om at rørlægge 45 meter grøft på Ll. Gadegårdsvejen 9, 3700 (matrikel nr.: 50d Vestermarie). </p><p>Formålet er at færdiggøre en eksisterende rørlægning på arealet, og opnå bedre udnyttelse af nærliggende areal. Rørlægning udføres i samme dimensionering, som den allerede rørlagte del af grøften.</p><p> </p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Projektredegørelsen kan læses til højre her på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. </p><p>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til <a href="mailto:teknikogmiljoe@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">teknikogmiljoe@brk.dk</span></a> eller til Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest d. 2. september 2016.</strong> </p><p>Ved spørgsmål til ansøgning kan Helle Thers kontaktes på e-mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">Helle.Thers@brk.dk</span></a> .</p><p>Når høringsperioden er slut vil Teknik og Miljø tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p>

 Nyheder

 

 

Toiletsituationen på Åvangsskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Toiletsituationen-på-Åvangsskolen.aspxToiletsituationen på Åvangsskolen2016-08-25T22:00:00Z<p>​<strong>Åvangsskolen i Rønne har i år hele 519 elever fordelt på 0.-6. klasse. I indskolingen har den nye hverdag givet lidt udfordringer i forhold til noget så basalt som toiletbesøg. Skolen tager hånd om sagen ved  at give rengøringsstandarden et ekstra tjek. Samtidig sikrer man at eleverne ved, hvor skolens hele 35 toiletter er.</strong></p><p>Rønneskolen er både på et forældremøde samt via en henvendelse til Børne- og Skoleudvalgets formand blevet gjort opmærksom på, at der er udfordringer vedrørende toiletforholdene for de yngste elever på Åvang.  </p><p><em>”Vi tager selvfølgelig henvendelserne alvorligt og lytter til, hvad forældrene fortæller os. Børnene på Åvangsskolen har i alt 35 toiletter til rådighed. Det svarer til knap 15 børn om hvert toilet, hvilket er en fin standard. Men noget tyder på, at for mange børn bruger de samme toiletter. Derfor får vi nu overblik over, hvor på skolen toiletterne er. Dernæst beder vi lærerne fortælle de enkelte årgange, hvilke toiletter eleverne først og fremmest skal bruge, så vi kan få en mere jævn fordeling”</em>, fortæller skoleleder på Rønneskolen, Andreas Grosbøll.     </p><h4>Holder øje med rengøringsstandarden</h4><p>Skolen har også fået kritik for, at rengøringen af toiletterne ikke er tilstrækkelig i løbet af skoledagen. </p><p>Ann Juul Nielsen fra Ejendomsservice i Bornholms Regionskommune oplyser, at kommunens rengøringscontroller har været forbi flere gange og ingen af gangene, har toiletterne været noget problem. Man håber derfor, at der er tale om uheldige enkeltepisoder. Ejendomsservice holder i den kommende tid ekstra øje med rengøringsstandarden på toiletterne og vil overveje en ekstra rengøring af toiletterne i småbørnsfløjen om formiddagen, hvis der vurderes at være behov for det.    </p>
Græsklipning af vejgrøfter og rabatterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Græsklipning-af-vejgrøfter-og-rabatter.aspxGræsklipning af vejgrøfter og rabatter2016-08-23T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune ved OK Entreprise starter op med at klippe græsset på rabatter og grøfter <strong>den 29. august 2016</strong>.</p><p>I efteråret vil grøfter, samt for- og bagkant blive klippet på hele vejnettet. Skråningsanlæg bag ved grøfter klippes med max. 110cm.</p><p>Der klippes ikke omkring faste genstande i efteråret.</p><p>Vi vil anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald fjernes fra grøfter og rabatter for at undgå beskadigelser på materiel.</p><p>Vi vil også anmode om, at f.eks. cykler ikke i nærmeste fremtid henstilles på rabatter og grøfter.</p><p>Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting, kan medføre erstatningsansvar.</p><p>Såfremt der skulle være spørgsmål til ovennævnte er man velkommen til at kontakte Gert T. Mogensen tlf. 56 92 22 20 hos Vejplanlægning i Ejendomme og Drift.</p>
Lukket i Borgerservicehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lukket-i-Borgerservice.aspxLukket i Borgerservice2016-08-23T22:00:00Z<p>Borgerservice og ydelser i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har lukket for al henvendelse </p><h3>tirsdag den 30. august 2016. </h3><p>Borgerservice på Landemærket 26 i Rønne, vil således være lukket for ekspeditioner denne dag.<br></p>
Fru Hansen kom på dagcenter - igenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fru-Hansen-kom-på-dagcenter---igen.aspxFru Hansen kom på dagcenter - igen2016-08-23T22:00:00Z<p>​<strong>Hvad får fru Hansen ud af at få en rehabiliteringsplan og blive hjulpet på en anden måde end tidligere? Og hvad får medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene ud af den nye måde at arbejde på?</strong></p><p>Siden december 2015 har medarbejderne på ældreområdet i Bornholms Regionskommune haft ”rehabilitering” som en del af deres faste ordforråd. <a href="/Borger/Seniorer/Sider/Rehabilitering.aspx" target="_blank">Rehabilitering</a> er en ny måde at tænke på i forhold til at levere pleje, hjælp og træning til borgerne. Det handler dybest set om, at man i hjemmeplejen og på plejecentrene skal arbejde sammen med borgerne om, hvordan de kan genvinde muligheden for at være aktive og klare flere daglige gøremål selv. Det har nemlig meget stor betydning for oplevelsen af at have et godt liv. </p><p>Men hvad betyder rehabilitering egentlig for den enkelte borger, som får en såkaldt rehabiliteringsplan? Det vil regionskommunen gerne give bornholmerne indsigt i gennem en god historie fra Birthe, som arbejder i hjemmeplejen:<br></p><h4>Dagcenter? Så skal du selv gå ned ad trappen</h4><p>”Vi har en borger, som kom hjem fra Sønderbo. Hun var faldet og fik brud i låret. Så blev hun genoptrænet på Sønderbo og kom hjem med en rehabiliteringsplan. Først kunne hun ikke selv gå på wc. Hun skulle have hjælp til at vaske sig, til af- og påklædning og til tilberedning og anretning af mad. Hun var vant til at komme på dagcenteret tre gange om ugen – det betød rigtig meget for hende! Taxachaufførerne kørte hende ned af en stejl rampe, indtil én chauffør bakkede ud og sagde, det var uforsvarligt. Så måtte hun blive hjemme og kunne ikke komme på dagcenter. </p><p>Så sagde vi: der er en løsning. Du skal selv gå ned ad trappen. Der er kun to trin. Så begyndte vi at træne med hende. Små ture fra sofabordet til spisebordet – det er omkring to meter og så tilbage igen. Næste skridt var, at hun selv skulle gå på wc. Det var omkring fire meter. Da hun kom hjem fra Sønderbo spiste hun morgenmad og middag i stuen, men det har hun altid plejet at gøre i køkkenet. Vi sagde: ok, vi skal tilbage til det du har gjort før, hvis du bedst kan lide det. </p><p>Vi smurte så stadig hendes mad, men kom i tanke om, at når hun sad og spiste morgenmad ved køkkenbordet, kunne hun lige så godt selv smøre sin mad til om aftenen. Hendes hænder fejler ikke noget, så hvorfor skal hun ikke selv smøre sine snitter? Det var næste skridt. Det overordnede mål var hele tiden at komme på dagcentret, og alt det andet med at smøre mad selv, tage tøj på osv. var skridt på vejen til det mål. Nu spiser Fru Hansen morgenmad i køkkenet, hun smører selv sine snitter, hun sætter tingene i køleskabet, hun vasker selv sin middagsbakke fra middagsmaden, hun går selv på wc, kommer selv ned af trappen. Og hun kommer igen i dagcentret tre gange om ugen.”<br></p><h4>Vi hjælper med at fastholde og sætte nye mål</h4><p>”Det gik faktisk lynhurtigt med Fru Hansen. Vi har støttet hende - hun var altid lidt tilbageholdende. Hun var ikke vant til at skulle gøre tingene selv, men nu får hun vores opbakning. Og vi bliver ved. Vi fastholder hende i det, så hun ikke falder tilbage og skal give afkald på det, hun kan nu. </p><p>At hun kan komme ned ad trappen - det syntes jeg er rigtig fedt. Det har jeg også sagt til hende: hold da op – du er hurtig! Hun har alligevel en forventning om at blive serviceret. Hun siger, hvem skal vande mine blomster? Men det kan hun faktisk også selv klare, hvis vi hjælper og sætter en vandkande på rollatoren.” <br></p><h4>Vi er sparringspartnere til borgerne</h4><p>Birthe fortæller, at det at skulle arbejde rehabiliterende giver et helt andet syn på arbejdet i hjemmeplejen: </p><p>”Pludselig er det ikke, hvad kan vi gøre? Det er, hvad kan borgeren gøre? Hvad er det borgeren vil? Hvad er det borgeren kan? Vi skal flytte vores fokus. Jeg syntes det er befriende at komme ind til en borger og ikke bare skulle udføre bestemte opgaver og så ud igen. Det at kigge efter, om der måske er noget de kan? Snakke med borgeren, om hvad hun kunne tænke sig og hjælpe med at sæt ord på deres ønsker. Jeg synes det er dejlig at arbejde på den måde. Mere afslappende. Vi skal ikke bare udføre. Vi er samarbejdspartnere til borgeren. Sparringspartnere faktisk, og det syntes jeg er rigtig fedt”. </p><p>”Det handler jo også om at gøre tingene mere effektivt. Så har vi måske alligevel lidt tid til overs, hvor vi lige kan sætte os ned med borgeren og snakke i fem minutter. Nogen er glade for at slippe af med os, mens andre siger: gid I kom lidt oftere. Fru Hansen kunne godt tænke sig, at vi var der hele dagen, for hun føler sig simpelthen så ensom”.</p>
Ledig lejebolighttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ledig-lejebolig.aspxLedig lejebolig2016-08-18T22:00:00Z<h3>​Pedersker Hovedgade 46 1. tv., Pedersker</h3><p> <br>77 m2, 2 værelses <br>Depotrum i kælder samt fælles vaskeri, skur og gårdanlæg<br></p><table class="brkTable-default" cellspacing="0" style="width:45%;"><tbody><tr class="brkTableEvenRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default" style="width:50%;">​Husleje:</td><td class="brkTableOddCol-default" style="width:50%;text-align:right;">​3.813,00</td></tr><tr class="brkTableOddRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default">​A conto vand:</td><td class="brkTableOddCol-default" style="text-align:right;">​275,00</td></tr><tr class="brkTableEvenRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default">​A conto varme:</td><td class="brkTableOddCol-default" style="text-align:right;">​ 600,00</td></tr><tr class="brkTableOddRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default">​</td><td class="brkTableOddCol-default">​</td></tr><tr class="brkTableEvenRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default"><strong>​I alt pr. måned:</strong></td><td class="brkTableOddCol-default" style="text-align:right;"><strong>​</strong><strong> 4.688,00</strong></td></tr><tr class="brkTableOddRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default">​</td><td class="brkTableOddCol-default">​</td></tr><tr class="brkTableEvenRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default" rowspan="1">​Depositum:</td><td class="brkTableOddCol-default" rowspan="1" style="text-align:right;">​ 11.439,00</td></tr><tr class="brkTableOddRow-default"><td class="brkTableEvenCol-default" rowspan="1">​</td><td class="brkTableOddCol-default" rowspan="1">​</td></tr><tr class="brkTableFooterRow-default"><td class="brkTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">​Forudbetalt leje: </td><td class="brkTableFooterOddCol-default" rowspan="1" style="text-align:right;">​3.813,00</td></tr></tbody></table><p> <br>El afregnes direkte med Østkraft. <br> <br>Klar til udlejning: 15. august 2016.<br> <br>Kontakt Boligkontoret på tlf. 56 92 14 82<br> </p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

Rotte

Har du rotter?

Har du set eller har mistanke om rotter på din ejendom, så kan du  nemt og hurtigt anmelde det her på vores selvbetjeningsløsning, så kontakter vi dig snarest muligt.

Anmeld rotter