Regionskommunen ønsker alle en dejlig sommerRegionskommunen ønsker alle en dejlig sommerhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bevar-de-gode-vaner-og-lad-solen-skinne-p%C3%A5-%C3%B8en.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bevar-de-gode-vaner-og-lad-solen-skinne-p%C3%A5-%C3%B8en.aspx1
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr 30 juli 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr-30-juli-2021.aspxLandzonetilladelser pr 30 juli 2021<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Udvidelse af hævet terrasse - Ibskervej 35, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af en sø - Vassebækvej 3, 3760 Gudhjem,<br></strong></li><li><strong>U</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>dvidelse af sommerhus inden for bygningsmæssige rammer - Vestre Sømarksvej 17, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 27. august 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p>
Ideer og forslag til ny Klimatilpasningsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ideer-og-forslag-til-ny-Klimatilpasningsplan.aspxIdeer og forslag til ny Klimatilpasningsplan<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Indkaldelse af forslag og idéer til ny Klimatilpasningsplan</strong></p><p>I april 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningsplanen fra 2013 skal opdateres i 2021-2022. Inden arbejdet igangsættes er der nu mulighed for at komme med forslag og idéer til planrevisionen.</p><p><strong>Baggrund</strong></p><p>En ændring af planloven i 2018 har gjort det lovpligtigt for kommunerne: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at kortlægge hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og</li><li>at lave retningslinjer for de udpegede områder, herunder retningslinjer for afværgeforanstaltninger til sikring mod over­svømmelse eller erosion i forbindelse med planlægning for bl.a. by­udvikling, særlige tekniske anlæg, ændret area­lanvendelse m.fl. (planlovens §11 a, stk.1, nr. 18.)</li></ul><p>Den gældende klimatilpasningsplan-vand fra 2013 er indarbejdet i Bornholms kommuneplan 2020 og kan ses via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991</a></p><p>En omfattende opdatering af klimatilpasningsplanen er påkrævet:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>da hovedparten af de tiltag der indgår i Klimatilpasningsplan-vand 2013 enten allerede er afhjulpet, eller ikke længere er aktuelle,</li><li>da der i dag stilles større krav til dokumentation i forhold til risikokortlægning, sårbarhedsanalyser, værdiansættelse mm., og</li><li>da klimaforandringer i stigende grad kan blive rammesættende for anden fysiske planlægning, og derfor bør være afdækket så grundigt som mulig.</li></ul><p><strong>Formål</strong></p><p>Målet med opdateringen af klimatilpasningsplanen er fortsat:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at beskytte mennesker og samfundsmæssige værdier, herunder tekniske forsyningsanlæg, bebyggelse, kultur- og naturværdier m.fl.,  </li><li>at integrere klimatilpasning i kommunens planlægning og udvikling foruden i kommunens drift og vedligehold af kommunens ejendomme, infrastruktur, anlæg, arealer m.fl.,</li><li>at appellere til at klimatilpasning er et fælles ansvar for kommunen, forsyningsselskaber, arealforvaltere, virksomheder, foreninger og borgere, og   </li><li>at lave en plan der kan indgå i den overordnede vision om Bornholm som en grøn og bæredygtig ø.</li></ul><p><strong>Opgaven </strong></p><p>Den gældende klimatilpasningsplan indeholder alene udpegninger af risikoområder relateret til nedbør. Den nye klimatilpasningsplan skal bl.a. afdække følgende temaer og udfordringer: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Overfladevand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Hvor ansamling af overfladevand er uønsket.</li><li>Hvor afstrømning af vand med fordel kan ledes og forsinkes på vej mod kysten.</li><li>Håndtering af afstrømning fra områder med højtliggende klippe/ begrænset muldlag.</li><li>Muligheder for at lagre overfladevand som ressource for natur og/eller landbrug.</li></ol><li>Grundvand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Arealer udfordret af en generel forventet grundvandsstigning.</li><li>Afledning af vand fra arealer med flere udfordringer fx både grundvands- og havvandsstigning eller grundvandsstigning i lavning, hvor vand er uønsket.</li></ol><li>Stigende havvand/ kysterosion </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af bebyggede miljøer.</li><li>Kombinationer af flere faktorer, fx markant forhøjet vandstand i Østersøen og kraftige storme fra forskellige vindretninger, der kan udfordre robustheden af bl.a. havneanlæg.</li><li>En generel stillingtagen til, hvor naturlig kysterosion fortsat vurderes at være den bedste langsigtede løsning, og hvor nybyggeri derfor generelt er uønsket.</li></ol><li>Storme og tørke som additive klimaparametre (i f.t. landbrug, naturværdier og folkesundhed). </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Generelle betragtninger om klimaets forventede udvikling der kan være til gavn i den videre planlægning og perspektivering af konkrete klimatilpasningstiltag.</li></ol><li>Spildevand og kloakering </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af dele af forsyningsnettet som fx overløbsbygværker langs kysten etc.</li><li>Udpege indsatsområder der kan bidrage til et mere klimatilpasset forsyningsnet og, samlet set, en bedre infrastruktur for vand både under- og over jorden.</li></ol></ul><p><strong>Idéer og forslag</strong></p><p>Projektgruppen, med repræsentanter for Bornholms Energi og Forsyning og regionskommunen, vil i sidste halvår af 2021 se nærmere på, hvad vi mener der skal til for at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Forskellige interessenter vil i den videre proces blive inviteret til at komme med deres ønsker til planlægningen. </p><p>Forinden vil vi gerne høre fra borgere, organisationer og foreninger, der måtte have interesse i Klimatilpasningsplan 2022. Høringsperioden for at fremsende idéer og forslag er sat til <strong>4 uger - fra mandag den 26. juli til mandag den 23. august 2021</strong>.<br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/56#/">Bornholm - Klimatilpasningsplan 2022 (niras.dk)</a><br></p><p>Du kan indtaste dine kommentarer i feltet: "Din kommentar"<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ideer-og-forslag-til-ny-Klimatilpasningsplan/klima%20din%20kommentar.PNG" alt="klima din kommentar.PNG" style="margin:5px;width:468px;height:176px;" /><br></p><p>Bemærk, at hverken kommunen eller andre er forpligtet til at realisere de tiltag som klimatilpasningsplanen kommer til at pege på som løsningsforslag. Kommunens administration er dog forpligtet til at følge de hensigter og retningslinjer som planen kommer til at indeholde, når der skal træffes afgørelser i konkrete sager efterfølgende.<br></p><p><br></p>
Vandløbsregulering - Ved Rappekær søhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering--Ved-Rappekær-sø.aspxVandløbsregulering - Ved Rappekær sø<p>​</p><div><strong>Tilladelse til vandløbsregulering: Ved Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 22. juli 2021, givet Naturstyrelsen Bornholm, tilladelse til at regulere vandløbet nedstrøms Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie. </div><div> </div><div>Tilladelsen har hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019, der omhandler vandløbsregulering, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.  </div><div><br></div><div><strong>Afgørelsen</strong></div><div>Afgørelsen ses i den blå boks. </div><div><br></div><div><strong>Klage  </strong></div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br></div><div>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 19. august 2021</strong>.<br><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div>Kontakt</div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Kulturoplevelser for ældrehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kulturoplevelser-for-ældre.aspxKulturoplevelser for ældre2021-07-28T22:00:00Z<p>​</p><div><strong>I samarbejde med Ældresagen Bornholm udbyder Bornholms Regionskommune en række spændende kulturoplevelser for ældre borgere på Bornholm. <br>Aktiviteterne er gratis og skal fremme ældres mulighed for at indgå i sociale fællesskaber efter genåbning af samfundet</strong></div><div><br></div><div>I august udbyder Bornholms Regionskommune og Ældresagen Bornholm en række gratis kulturoplevelser for ældre borgere på Bornholm. Der er dog begrænsede pladser, så der er krav om tilmelding. Coronapas er desuden påkrævet til alle aktiviteter. <br></div><div><br></div><h3>Aktiviteter<br></h3><div><br></div><div><strong>KØRETUR I VETERANBILER</strong><br></div><div><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Gul%20vetaranbil%20-%20Warny%20Delgren-2.png" alt="" style="margin:5px;" /><br></strong></div><div>Oplev Bornholm fra en flot veteranbil. Undervejs kommer vi forbi Fru Petersens Café, hvor vi nyder kaffe og kage. Turen slutter på Store Torv ca. kl. 16.00.<br></div><div><div><strong>Relevant for</strong>: Demente og deres pårørende</div><div><strong>Mødested</strong>: Store Torv, Rønne </div><div><strong>Dato</strong>: 13. august kl. 13.30 <br></div><div><strong>Tilmelding</strong>: Steen Sejfert Larsen</div><div><strong>Tlf</strong>. 20 21 78 37 </div><div><strong>E-mail</strong>: <a href="mailto:steensejfert@larsen.tdcadsl.dk">steensejfert@larsen.tdcadsl.dk</a><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>KØRETUR I AMERIKANERBILER</strong></div><div><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Amerikanerbiler-2.png" alt="" style="margin:5px;width:235px;height:178px;" /><br></strong></div><div>Mærk vinden i håret, og oplev øen i en amerikanerbil, når vi kører ud i det bornholmske sommerland. Vi kommer forbi Fru Petersens Café, hvor vi nyder kaffe og kage. Vi er tilbage på Store Torv ca. kl. 16.00.</div><div><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Relevant for</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">: Alle bornholmere 65 år +</span><br></div><div><strong>Mødested</strong>: Store Torv, Rønne</div><div><strong>Dato</strong>: 20. august kl. 13.30</div><div><strong>Tilmelding</strong>: Steen Sejfert Larsen</div><div><strong>Tlf</strong>. 20 21 78 37</div><div><strong>E-mail</strong>: <a href="mailto:steensejfert@larsen.tdcadsl.dk" target="_blank">steensejfert@larsen.tdcadsl.dk</a> <br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>EN AFTEN MED HELE DANMARKS GHITA</strong></div><div><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Gitten%20+%20Kasper.jpg" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:324px;" /><br></strong></div><div>Oplev Ghita Nørby live i Rønne Bio. Hør om hendes livs rejse inden for filmen og teatret krydret med sjove anekdoter og historier fra et langt liv i scenelyset. Hun akkompagneres af guitarist Lars Hannibal.<br></div><div><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Relevant fo</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r: Alle bornholmere 65 år +</span><br></div><div><strong>Mødeste</strong>d: Rønne Bio</div><div><strong>Dato</strong>: 25. august kl. 20.00</div><div><strong>Tilmelding</strong>: Viki Petersen<br></div><div>Tlf. 56 95 00 25</div><div><strong>E-mail</strong>: <a href="mailto:mail@ronnebio.dk" target="_blank">mail@ronnebio.dk</a><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>SOMMERDAG I ERICHSENS GÅRD</strong></div><div><strong><img src="/Nyheder/PublishingImages/Eriksens%20gard.jpg" alt="" style="margin:5px;width:235px;height:176px;" /><br></strong></div><div>Oplev Selskabstømmerne spille i Erichsens Gårds idylliske have, og hør om havens planter og historie. Der serveres kaffe og kage. NB. Ujævn gårdbelægning og begrænset adgang til toiletfaciliteter. </div><div><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Relevant fo</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r: Alle bornholmere 65 år +</span><br></div><div><strong>Mødested</strong>: Eriksens Gård, Laksegade 7, Rønne </div><div><strong>Tidspunkt</strong>: 10. august kl. 13.00–16.00 og 24. august 13.00–16.00</div><div><strong>Tilmelding</strong>: Barbara Clemmensen<br></div><div><strong>E-mail</strong>: <span class="A2"><span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:bfc@bornholmsmuseum.dk">bfc@bornholmsmuseum.dk</a></span></span><br></div><div><strong>Tlf</strong>. 26 44 14 94<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>I løbet af efteråret vil der ydermere blive gennemført en række arrangementer på de bornholmske plejecentre. <br>Mezzosopran Rebecca Forsberg Svendsen og organist Anders Forsberg Svendsen vil besøge plejecentrene og spille op til 11 koncerter.<br><strong> </strong><br>Der er desuden arrangeret fællesspisning for hjemmeboende ældre og deres besøgsvenner.<br>  <br></div><div><br></div><div>Alle tilbuddene er finansieret af statslige midler afsat til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 og har til formål at fremme ældres muligheder for at indgå i sociale fællesskaber efter genåbning af samfundet.</div><div><br></div><div><div>Alle kulturoplevelser organiseret af Center for Natur, Miljø og Fritid og Ældresagen Bornholm og gennemføres i samarbejde med lokale foreninger, kunstnere og kulturinstitutioner. <br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>Foto af veteranbiler: Warny Delgren</div><div>Foto af Lars Hannibal og Gitte Nørby: Lis Kaspers<br></div><br></div><div><br></div><div>Kultur og Fritid<br></div><div><br></div><div><br><br></div></div></div>
Sind Bornholm søger nye hjælperehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sind-Bornholm-søger-nye-peers.aspxSind Bornholm søger nye hjælpere2021-07-25T22:00:00Z<p>Sind Bornholm søger nye <strong>peers,</strong> som har lyst til at gennemgå peer uddannelsen og bagefter hjælpe andre med psykiske vanskeligheder i deres recovery proces.<br></p><p>Mange mennesker der har haft psykiske vanskeligheder tæt inde på livet, har oplevet at komme sig.<strong> Peers</strong> er personer, som via sind Bornholm og med støtte fra kommunens Center for Psykiatri og Handicap, fungerer som et frivilligt tilbud, hvor de bruger deres egne levede erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery, til at støtte andre der gennemlever lignende vanskeligheder. De er derigennem det gode eksempel på at det er muligt – på trods af sygdom – at få et godt liv.<br></p><p>De frivillige peerstøtter kan varetage mange forskellige opgaver, hvor recovery er det bærende element for dem alle. Opgaverne kan være lige fra følgeskab til jobcentret, til at arbejde med konkrete redskaber til at komme sig. På den måde bliver den frivillige peerstøtte et supplement til en evt. øvrige indsats.</p><p>For at du kan fungere som frivillig peer, er det et krav at du har gennemgået vores peer uddannelse, som består at 7 undervisningsdage og 7 refleksionsdage. Undervisningen strækker sig over 3 måneder, og der er plads til 10 deltagere. </p><p>På peer uddannelsen arbejder du med at:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Bearbejde din levede erfaring med psykisk sygdom.<br></li><li>At flytte fokus fra din sygdomsfortælling til et recovery perspektiv.<br></li><li>Arbejde med udgangspunkt i andres ønsker og holdninger til et godt hverdagsliv.<br></li><li>Være mere afklaret med dine egne erfaringer, og hvordan det kan give mening at bruge dem.<br></li><li>Planlægge peer aktiviteter; såvel 1:1 peer-støtte og hvis du har mod på det, sammen med andre peers, at arrangere gruppeforløb. </li></ul><p>Vi forventer, at du som peer deltager på det månedlige møde, hvor der er mulighed for direkte vejledning og inspiration på de konkrete opgaver i møder i jeres peers arbejde. Derudover tilbydes løbende supervision. </p><p>Når du søger om optagelse på peer uddannelse, vil vi gerne møde dig til en samtale, hvor der deltager 2-3 personer, der alle er tilknyttet peeruddannelsen. </p><p>Samtalen har det formål at afdække, om du er parat til at indgå i den spændende proces det er at arbejde med dig selv, sådan at du gennem uddannelsen oparbejder en peerkompetence. </p><p>Peerkompetencen kan beskrives, som den proces der foregår ved at vi på uddannelsen flytter fokus fra de levede sygdomsfortællinger, til et fokus på din recovery proces; altså et fokus på hvad der har hjulpet dig videre i dit liv.</p><p>Peerkompetence handler om at være i stand til at bearbejde levet erfaring via refleksioner, sådan at du bliver i stand til at møde borgere og deres situationer med en åben, ikke dømmende og anerkendende tilgang, også når de griber tingene helt anderledes an, end du ville have gjort. </p><p>Det handler om at kunne møde andre med indlevelse og empati, uden at påtage sig ansvaret for deres smerte og løsningen herpå. Det er altså en ny rolle du skal være parat til at træde ind i, hvor du har ansvaret for relationen.<br></p><p><em>"Peer støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery."</em><em> </em></p><p><em></em><strong>Kilde:</strong> Socialstyrelsen.<br></p><h2>Praktisk information:<br></h2><p>Uddannelsen starter i uge 43 og vil foregå hver onsdag kl. 10.00-14.00 frem til og med uge 6. </p><p>Undervisning og refleksionsdage foregår i SL's lokaler i Storegade 38 i Rønne.<br></p><p>Vi skal have hørt fra dig senest den 15. august 2021, og der er samtaler i uge 33 og 34.</p><p>Hvis det lyder som noget for dig, kan du skrive til Betina Holmes på mail <a href="mailto:peerbornholm@gmail.com">peerbornholm@gmail.com</a> eller ringe på tlf. 61 22 46 44 mandag, onsdag og fredag mellem kl. 09.00-14.00.<span style="color:inherit;background-color:transparent;"> </span></p><p><span style="color:inherit;background-color:transparent;"><img alt="sind bornholm lille.png" src="/Nyheder/PublishingImages/sind%20bornholm%20lille.png" style="margin:5px;" /><br></span></p><p><br></p>
Testcenter popper i morgen op ved Velkomstcentret i Rønne https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Testcenteret-popper-up-i-morgen-ved-Rønne-Havn.aspxTestcenter popper i morgen op ved Velkomstcentret i Rønne 2021-07-25T22:00:00Z​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Region Hovedstadens </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pop op-testcenter skulle i morgen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tirsdag (27. juli) have besøgt Bornholms Rovfugleshow. Det besøg er aflyst. Til gengæld kan man finde </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pop op-cenret på parkeringspladsen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lige ved siden af Bornholms Velkomstcenter på Nordre Kystvej 3 i Rønne - der er åbent for test uden tidsbestilling mellem kl. 10-16. Alle er velkomne.</span><div><br><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Her kan du finde vej til alle Region Hovedstadens testcentre <a href="https://www.regionh.dk/sundhed/akut-hj%c3%a6lp/1813/coronavirus/sider/find-vej-og-parkering-ved-testcenter-danmark-telte.aspx" target="_blank">Klik her</a></span><div><br></div></div></div>
Kom med dine ideer og forslag til ny Klimatilpasningsplan https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ideer-og-forslag-til-klimatilpasningsplan-.aspxKom med dine ideer og forslag til ny Klimatilpasningsplan 2021-07-25T22:00:00Z<p><strong>Indkaldelse af forslag og idéer til ny Klimatilpasningsplan</strong></p><p>I april 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningsplanen fra 2013 skal opdateres i 2021-2022. Inden arbejdet igangsættes er der nu mulighed for at komme med forslag og idéer til planrevisionen.</p><p><strong>Baggrund</strong></p><p>En ændring af planloven i 2018 har gjort det lovpligtigt for kommunerne: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at kortlægge hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og</li><li>at lave retningslinjer for de udpegede områder, herunder retningslinjer for afværgeforanstaltninger til sikring mod over­svømmelse eller erosion i forbindelse med planlægning for bl.a. by­udvikling, særlige tekniske anlæg, ændret area­lanvendelse m.fl. (planlovens §11 a, stk.1, nr. 18.)</li></ul><p>Den gældende klimatilpasningsplan-vand fra 2013 er indarbejdet i Bornholms kommuneplan 2020 og kan ses via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991</a></p><p>En omfattende opdatering af klimatilpasningsplanen er påkrævet:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>da hovedparten af de tiltag der indgår i Klimatilpasningsplan-vand 2013 enten allerede er afhjulpet, eller ikke længere er aktuelle,</li><li>da der i dag stilles større krav til dokumentation i forhold til risikokortlægning, sårbarhedsanalyser, værdiansættelse mm., og</li><li>da klimaforandringer i stigende grad kan blive rammesættende for anden fysiske planlægning, og derfor bør være afdækket så grundigt som mulig.</li></ul><p><strong>Formål</strong></p><p>Målet med opdateringen af klimatilpasningsplanen er fortsat:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at beskytte mennesker og samfundsmæssige værdier, herunder tekniske forsyningsanlæg, bebyggelse, kultur- og naturværdier m.fl.,  </li><li>at integrere klimatilpasning i kommunens planlægning og udvikling foruden i kommunens drift og vedligehold af kommunens ejendomme, infrastruktur, anlæg, arealer m.fl.,</li><li>at appellere til at klimatilpasning er et fælles ansvar for kommunen, forsyningsselskaber, arealforvaltere, virksomheder, foreninger og borgere, og   </li><li>at lave en plan der kan indgå i den overordnede vision om Bornholm som en grøn og bæredygtig ø.</li></ul><p><strong>Opgaven </strong></p><p>Den gældende klimatilpasningsplan indeholder alene udpegninger af risikoområder relateret til nedbør. Den nye klimatilpasningsplan skal bl.a. afdække følgende temaer og udfordringer: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Overfladevand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Hvor ansamling af overfladevand er uønsket.</li><li>Hvor afstrømning af vand med fordel kan ledes og forsinkes på vej mod kysten.</li><li>Håndtering af afstrømning fra områder med højtliggende klippe/ begrænset muldlag.</li><li>Muligheder for at lagre overfladevand som ressource for natur og/eller landbrug.</li></ol><li>Grundvand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Arealer udfordret af en generel forventet grundvandsstigning.</li><li>Afledning af vand fra arealer med flere udfordringer fx både grundvands- og havvandsstigning eller grundvandsstigning i lavning, hvor vand er uønsket.</li></ol><li>Stigende havvand/ kysterosion </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af bebyggede miljøer.</li><li>Kombinationer af flere faktorer, fx markant forhøjet vandstand i Østersøen og kraftige storme fra forskellige vindretninger, der kan udfordre robustheden af bl.a. havneanlæg.</li><li>En generel stillingtagen til, hvor naturlig kysterosion fortsat vurderes at være den bedste langsigtede løsning, og hvor nybyggeri derfor generelt er uønsket.</li></ol><li>Storme og tørke som additive klimaparametre (i f.t. landbrug, naturværdier og folkesundhed). </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Generelle betragtninger om klimaets forventede udvikling der kan være til gavn i den videre planlægning og perspektivering af konkrete klimatilpasningstiltag.</li></ol><li>Spildevand og kloakering </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af dele af forsyningsnettet som fx overløbsbygværker langs kysten etc.</li><li>Udpege indsatsområder der kan bidrage til et mere klimatilpasset forsyningsnet og, samlet set, en bedre infrastruktur for vand både under- og over jorden.</li></ol></ul><p><strong>Idéer og forslag</strong></p><p>Projektgruppen, med repræsentanter for Bornholms Energi og Forsyning og regionskommunen, vil i sidste halvår af 2021 se nærmere på, hvad vi mener der skal til for at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Forskellige interessenter vil i den videre proces blive inviteret til at komme med deres ønsker til planlægningen. </p><p>Forinden vil vi gerne høre fra borgere, organisationer og foreninger, der måtte have interesse i Klimatilpasningsplan 2022. Høringsperioden for at fremsende idéer og forslag er sat til <strong>4 uger - fra mandag den 26. juli til mandag den 23. august 2021</strong>.<br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/56#/">Bornholm - Klimatilpasningsplan 2022 (niras.dk)</a><br></p><p>Du kan indtaste dine kommentarer i feltet: "Din kommentar": <br></p><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/klima%20din%20kommentar.PNG" alt="klima din kommentar.PNG" style="margin:5px;width:443px;height:166px;" /><br></p><p><br></p><p>Bemærk, at hverken kommunen eller andre er forpligtet til at realisere de tiltag som klimatilpasningsplanen kommer til at pege på som løsningsforslag. Kommunens administration er dog forpligtet til at følge de hensigter og retningslinjer som planen kommer til at indeholde, når der skal træffes afgørelser i konkrete sager efterfølgende.<br></p><p><br></p>
Lad os hjælpes ad, så smittetallet ikke koger overhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Lad-os-hjælpes-ad,-så-smittetallet-ikke-koger-over.aspxLad os hjælpes ad, så smittetallet ikke koger over2021-07-15T22:00:00Z<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Vores ø emmer af solskin</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>, sommervarme og feriestemning. Tiltrængt og savnet! Men de stigende smittetal lige nu</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> er en påmindelse til os alle om, at smile og blinke det bedste vi har lært hen over solbrillerne, og holde lidt i</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>gen med krammere og kindkys til dem vi ikke ser i hverdagen. </strong></span></p><div>De sidste uger er smittetallene i et ferieramt Europa krøbet støt opad – desværre også i Danmark og også på Bornholm. Flere danske virologer har udtalt, at det formentligt er de unge aldersgrupper, som endnu ikke er vaccinerede, der i øjeblikket driver epidemien. </div><div><br></div><div>Selvom det betyder få indlæggelser og ofte kun milde symptomer, når børn og unge får Corona, så kan de også blive ramt efterfølgende af senfølger som tab af lugt- og smagssans, voldsom træthed, udmattelse samt vejrtræknings og koncentrationsbesvær.  </div><div> <br></div><div><strong>Ikke sommerferie fra de gode vaner</strong></div><div>Bornholms Regionskommune vil derfor gerne minde både bornholmere og turister om at holde fast i de gode vaner med at holde afstand, vaske hænder, hoste/nyse i ærmet, blive hjemme når vi er syge og lufte jævnligt ud. Vi kan også stadig blive testet jævnligt. <br></div><div><br></div><div>På vegne af Bornholms Regionskommer, siger leder af Sygeplejen Charlotte Høffding Larsen: </div><div><br></div><div>”Vi vil som Styrelsen for Patientsikkerhed gerne minde om, at nu hvor det er sommer, ses vi i andre sociale sammenhænge, end vi gør til hverdag. For at begrænse smitten, er det derfor vigtigt, at vi holder fast i de gode vaner med at spritte af og holde afstand. Vi har heldigvis også masser af muligheder for at holde fast ved de gode testvaner i sommerferien. Ved sygehuset på Ullasvej i Rønne kan man blive PCR-testet hver dag, de mindre teststeder har åbent flere gange i løbet af ugen og vi kan også møde testbilen, når vi færdes rundt på øen i sommer”.</div><div> </div><div><strong>Her kan du blive testet</strong></div><div>Bornholms Regionskommune henviser til Region Hovedstadens oversigt <a href="https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/1813/coronavirus/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx" target="_blank">Find nærmeste COVID-19 teststed</a>. Under ”Mindre teststeder” henvises til facebookside, hvor testbilens holdesteder i sommerlandet annonceres.<br></div><div> <br></div><div><strong>Kontakt:</strong></div><div>Leder af Sygeplejen, Charlotte Høffding Larsen, mobil: 21307916, mail: Charlotte.H.Larsen@brk.dk <br></div><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Prøv noget nyt i din sommerferie

I samarbejde med øens idrætsforeninger og kulturinstitutioner tilbyder Bornholms Regionskommune en række sommertilbud som klippeklatring, svømmedisko og forfatterskole. Tilbuddene er for børn og gratis, men kræver tilmelding. Se programmerne her og hos dgi.dk/bornholm
Idrætsaktiviteter
Kultur- og naturaktiviteter