Skoleindskrivning 2018/2019Skoleindskrivning 2018/2019Se hvilken skole dit barn er indskrevet på. Klik og log ind med NemIDhttps://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning, https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning1
Bornholm mangler sosu'erBornholm mangler sosu'erhttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx0
Nyt plejecenter i HasleNyt plejecenter i HasleMarkedsafdækning - Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-plejecenter-i-Hasle---markedsafdækning.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-plejecenter-i-Hasle---markedsafklaring.aspx1
Overgang fra dagtilbud til skoleOvergang fra dagtilbud til skoleKlik for at se en film fra projekt om overgang fra dagtilbud til skolehttps://vimeo.com/250577727, https://vimeo.com/2505777271
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse pr. 19. april 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-19.-april-2018.aspxLandzonetilladelse pr. 19. april 2018<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Arealoverførsel og opførsel af værkstedsbygning på Kannikegårdsvej 10, 3730 Nexø</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 17. maj 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p>
Renovering af 2 vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Renovering af 2 vandløbsbygværker.aspxRenovering af 2 vandløbsbygværker<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at renovere 2 vandløbsbygværker den 16. april 2018</strong></p><p><br>Bornholms Regionskommune har givet følgende tilladelser til at renovere 2 vandløbsbygværker i henhold til  Vandløbslovens §§ 16 og 17 omhandlende vandløbsregulering: </p><p> </p><ul><li><strong>Tilladelse til at renovere bro nr. 1518 ved Segenvej, UF at tilløb til Tingsted Å</strong></li><li><strong>Tilladelse til at renovere bro nr. 3021 ved Hjortevej, UF af Spager Å </strong><br></li></ul><p>Afgørelsen kan inden for 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen som du finder link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br><strong>En klage skal være modtaget senest 14. maj 2018.</strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside under <a href="http://nmkn.dk/klage/" target="_blank">klage</a>. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø & Fritid</p><p> </p>
Indsatsplan - jordforureninghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indsatsplan-----jordforurening.aspxIndsatsplan - jordforurening<p><br><strong>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2018 og kommende år, <strong>sendes nu i høring fra den 13. april til den 11. maj 2018</strong>. </p><p>Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2018, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2018 formentlig bliver ca. 550.000 kr. og formentlig ca. 1 million kr. til en ny sag.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på mail <a href="mailto:Hans.Ole.Bech@brk.dk" target="_blank">Hans.Ole.Bech@brk.dk</a>   eller tlf. nr. 56 92 20 65.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid </p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Valg til Integrationsrådethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Valg-til-Integrationsrådet.aspxValg til Integrationsrådet2018-04-17T22:00:00Z<p>​Integrationsrådet består af mellem 7-20 medlemmer i alt: 2 politikere og optil 18 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen blandt borgere og foreninger i kommunen. </p><p>Der holdes opstillingsmøde for kandidater og stemmeberettigede</p><ul><li><strong>Onsdag den 25. april kl. 19.00 i Kulturhuset, Rønne, Lille Madsegade 32, <br>3700 Rønne.</strong></li></ul><p>På mødet vil det være muligt at stille op som kandidat til Bornholms Integrationsråd og være med til at præge integrationsområdet de næste fire år. </p><p>Rådet arbejder for at sætte integration på dagsordenen i samspil mellem borger, ansatte i kommunen, foreningslivet og politikere, så der er rig mulighed for at påvirke projekter og kommunens målsætninger i forhold til etniske minoriteter.</p><h3>Hvem kan stille op/stemme? </h3><p>For at blive opstillet til Integrationsrådet skal du: </p><ul><li>bo i Bornholms Regionskommune </li><li>være fyldt 18 år </li><li>være flygtning eller indvandrer – eller være kommet til Danmark som sådan  </li></ul><h3>Spørgsmål </h3><p>Hvis du har spørgsmål i forhold til ovenstående er du velkommen til at kontakte Jacob Munch Jensen, <a href="mailto:jacob.munch.jensen@brk.dk">jacob.munch.jensen@brk.dk</a>, 5692 1022. </p>
Vil du have indflydelse på dit barns skole, så er muligheden der nuhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Vil-du-have-indflydelse-på-dit-barns-skole,-så-er-muligheden-der-nu.aspxVil du have indflydelse på dit barns skole, så er muligheden der nu2018-04-17T22:00:00Z<p>I maj måned gennemføres der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på alle Bornholms folkeskoler.</p><p><strong>Skolebestyrelsens opgave</strong><br>En skolebestyrelse fastsætter principperne for skolens virksomhed. Blandt andet gennem fastlæggelse af måden undervisningen er organiseret på, ved at tage initiativ til fællesarrangementer og ved at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.</p><p><strong>Lokale valgmøder</strong><br>Både opstilling af kandidater og valg af forældrerepræsentanter samt stedfortrædere sker på lokale valgmøder.</p><ul><li>Paradisbakkeskolen torsdag 3. maj kl. 18.00 på lærerværelset</li><li>Kildebakken mandag 7. maj kl. 18.00 i festsalen</li><li>Svartingedal Skole mandag 14. maj kl. 18.00 i mødelokale 2.</li><li>Aavangsskolen tirsdag 15. maj kl. 19.00 i aktivitetssalen</li><li>Heldagsskolen onsdag 16. maj kl. 19.00 i personalerummet</li><li>Hans Rømer Skolen torsdag 17. maj kl. 19.00 i festsalen</li><li>Kongeskærskolen tirsdag 22. maj kl. 18.30 i aulaen</li><li>Søndermarksskolen tirsdag 29. maj kl. 17.00 personalerummet (Østre)</li></ul><p>Oplysninger om valgprocedure, valgbarhed med videre kan du få på dit barns skole.</p><p> </p><p>Valg til skolebestyrelsen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017 og følger reglerne i Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.<br></p>
Nyt IT-system vil styrke forholdet til borgernehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Nyt-IT-system-vil-styrke-forholdet-til-borgere.aspxNyt IT-system vil styrke forholdet til borgerne2018-04-17T22:00:00Z<p><strong>Bornholms Regionskommune har indgået aftale om køb af nyt IT-system på omsorgs-, sundheds- og socialområdet. Systemet tages i brug i november i år og vil forenkle arbejdsgange og opgradere indsatsen over for borgerne.</strong></p><p>Systemet Cura (Columna Cura) kommer til at erstatte de nuværende to fagsystemer KMD Care og KMD EKJ, som ganske enkelt udfases i slutningen af 2018.  Systemerne bruges  blandt andet til håndtering af borgerjournaler og fungerer som planlægningsværktøj for plejepersonale. En stor del af landets øvrige kommuner har også foretrukket Cura, som afløser for de gamle systemer. Cura er allerede taget i brug blandt andet hos Københavns Kommune, Århus Kommune og Skanderborg Kommune, hvor de første praktiske erfaringer er meget positive. </p><p>En stor del af landets øvrige kommuner har også foretrukket Cura, som afløser for de gamle systemer. Cura er allerede taget i brug blandt andet hos Københavns Kommune, Århus Kommune og Skanderborg Kommune, hvor de første praktiske erfaringer er meget positive. <br>Johannes Nilsson, der er direktør for områderne Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og handicap, som bliver brugere af det nye system, siger:<br>”Det forlyder fra brugere i de andre kommuner, at der er tale om et meget brugervenligt og overskueligt IT-system, som forventes at kunne forenkle arbejdsgangene og bringe os tættere på borgerne. Vi ser derfor også frem til at kunne give borgerne en bedre oplevelse, og medarbejdere i BRK en mere effektiv og enkel hverdag med det nye system.”</p><h3>Bliver lettere at arbejde tværfagligt</h3><p>Cura skal bruges til at håndtere elektroniske borgerjournaler og være planlægningsværktøjer på tværs af BRKs tre centre; Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og handicap. Dermed styrkes mulighederne for et bedre tværfagligt samarbejde. Desuden er Cura også forberedt til integration med fremtidige medico- og telemedicinske løsninger fra tredjeparts leverandører.</p><p>Cura fungerer på PC og mobile enheder; telefoner og tablets. Det betyder, at Cura understøtter muligheden for mere inddragelse og dialog med en borger, når det kommer til den faglige dokumentation i situationen, hvor borgeren modtager ydelser fra kommunen.</p><h3>Også off line</h3><p>Cura fungerer også på de mobile enheder uden netværksdækning, så relevante oplysninger vil altid være tilgængelige, når medarbejderen er hos en borger.<br>Når det er muligt at søge oplysninger og faglig dokumentation både med og uden netværksdækning, betyder det blandt andet, at levering af ydelser ude hos borgeren, og den tilhørende dokumentation, kan afsluttes i én arbejdsgang. </p><h3>Uddannelse af medarbejdere </h3><p>Der er planlagt et uddannelsesforløb til ledere og medarbejdere, som løber af stablen fra juni måned. Uddannelsesaktiviteterne kommer til at foregå på medarbejdernes lokale arbejdssted, og det vil være et lokalt læringsteam, som står for at afvikle undervisningsaktiviteterne. Det sker blandt andet for at understøtte den lokale forankring af læring bedst muligt. <br>Cura tages i brug ad to omgange. Den 5. november tager Center Ældre og Center Sundhed systemet i brug, og i løbet af januar 2019 er det medarbejdere i Center psykiatri og handicap og misbrugsområdet, der får glæde af det nye system.<br></p>
"Bornholm i København" for fjerde år i trækhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Bornholm-i-København-for-fjerde-år-i-træk.aspx"Bornholm i København" for fjerde år i træk2018-04-16T22:00:00Z<p><strong>På lørdag 21. april tager repræsentanter fra øens turistbranche, fødevareproducenter, ejendomsmæglere og andre erhvervsdrivende samt Bornholms Regionskommune over for at vise alt det, der gør Bornholm til noget helt særligt. Jobcenteret hjælper med at promovere ledige jobs.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>For fjerde år i træk tager et samlet Bornholm over til landets hovedstad for at inspirere Københavnerne til at holde ferie, arbejde eller måske ligefrem flytte til Bornholm. I alt deltager knap 50 bornholmske virksomheder og organisationer i arrangementet ”Bornholm i København”, der finder sted midt på Københavns Rådhusplads fra kl. 11.00-18.00.</p><h3>Find din medarbejder i København</h3><p>Fra Bornholms Regionskommune deltager blandt andet kommunens Jobcenter, som vil bruge sine kræfter på at matche københavnske jobsøgere med bornholmske virksomheder. Jobcenteret tilbyder helt konkret at gøre virksomhederne og deres ledige stillinger synlige i København.</p><p><strong>Kontakt Jobcenteret</strong> hvis du og din virksomhed ønsker at få promoveret en ledig stilling overfor københavnerne.<br>mail: <a href="mailto:virksomhedsservice@brk.dk">virksomhedsservice@brk.dk</a> eller ring tlf. 56 92 99 99.</p><p><a href="https://bornholm.info/bornholm-i-koebenhavn/" target="_blank">Se mere på Destination Bornholms hjemmeside</a></p>
TV2 stiller skarpt på den kommunale IT-sikkerhedhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/TV2-stiller-skarpt-på-den-kommunale-IT-sikkerhed.aspxTV2 stiller skarpt på den kommunale IT-sikkerhed2018-04-16T22:00:00Z<p><strong>I denne uge vil TV 2 fokusere på IT-sikkerheden hos landets kommuner, heriblandt Bornholms Regionskommune. Emnet vil blive behandlet både af TV2 Nyhederne og i en længere TV-udsendelse.</strong></p><p>Bornholms Regionskommune har fra øverste niveau udvist stort mod og sagt ja til at lade TV2 og IT-eksperter teste IT-sikkerheden i vores kommune. Alle landets 98 kommuner fik samme tilbud, men kun ca. 10 viste interesse og blot to kommuner endte med at gennemføre forløbet.</p><p>Igennem de seneste måneder er der derfor i al hemmelighed blevet foretaget flere forskellige øvelser, der skulle efterprøve IT-sikkerheden. Vores netværk er blevet forsøgt hacket, medarbejderes opmærksomhed er blevet tjekket, og man har forsøgt at skaffe sig adgang til fortroligt materiale og materiale der indeholder persondataoplysninger. IT-chef Claus Munk siger:</p><p>”Ved at deltage har vi fået en helt unik mulighed for at få spottet steder, hvor vi skal have større opmærksomhed. Den digitale udvikling går så stærkt, og vi skal hele tiden være på tæerne og holde os opdaterede for at sikre, at vi ikke får nye huller i sikkerheden.”</p><p>Resultaterne af TV2s ihærdige indsats for at finde huller i den kommunale IT-sikkerhed vil blive bragt i en længere udsendelse torsdag 19. april kl. 20.50.<br>Har du spørgsmål efter udsendelsen – eller input til debatten - er du velkommen til at sende dem til <a href="mailto:it@brk.dk">it@brk.dk</a> </p><p>BRK er bekendt med indholdet i udsendelsen og er i gang med initiativer, der skal lukke de huller, som blev fundet af TV2.<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Anmeld rotter

Har du mistanke om rotter på din ejendom, kan du bruge vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden.

Læs mere og anmeld her