På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040På vej mod en fossilfri ø - Bornholms energipolitik 2040https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Energipolitik-2040.aspx1
Corona Hold FastCorona Hold Fasthttps://coronasmitte.dk/, https://coronasmitte.dk/0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Muligheder-for-nye-boligområder-i-det-sydlige-Rønne.aspxIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende Muligheder for nye boligområder i det sydlige Rønne<p>​</p><p><strong>Høringsperiode 19. februar til 21. marts 2021</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen påtænker at ændre kommuneplanen, så det bliver muligt at planlægge for nye boliger i det sydlige Rønne på arealer, der hidtil ikke har kunnet planlægges til boliger. <br>Inden der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg, vil kommunalbestyrelsen gerne modtage idéer og forslag til den foreslåede ændring.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1109</a><br></p><p> </p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ny%20kommentar%20knap.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. KPT for nye boliger” til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 21. marts 2021</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p>
Ansøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-16a-miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspxAnsøgning om 16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie <p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen har søgt om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald på ejendommen </p><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3751 Østermarie</strong>.</li></ul><p>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 er fordelt på to staldafsnit.  Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i nudrift i gyllelagune og gyllebeholdere på ejendommen. Med udvidelse af produktionen ønskes etablering af to nye gyllebeholdere.</p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 10. marts 2021.</strong><br><br> Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p>
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsrestaurering-på-matr.-175lr,-Klemensker.aspxFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 175lr, Klemensker<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 15. januar 2021, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på adressen; </p><ul><li><strong>Egeskovvej 20, </strong><br><strong>3760 Gudhjem, </strong><br><strong>matr. 175lr, Klemensker. </strong></li></ul><p>Ejendommen er ejet af Axel og Felicia Geertinger, der også er ansøgere til projektet. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p>Formål<br>Formålet med projektet er at genslynge en vandløbsstrækning på 105 m for at forbedre vilkårene for vandlevende dyr og planter samt skabe forbedrede forhold i det omkringliggende overdrev. </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til: <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal, anført journal nr. J. nr. 06.02.10P19-0011 <br> </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: <strong>15. april 2021</strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p>

 Nyheder

 

 

Sådan kommer det til at foregå med forældres samtykke til test af skolebørnhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Sådan-kommer-det-til-at-foregå-med-forældres-samtykke-til-test-af-skolebørn.aspxSådan kommer det til at foregå med forældres samtykke til test af skolebørn2021-02-26T23:00:00Z<p>I forbindelse med genåbningen af øens grundskoler bliver elever og lærer, pædagoger og øvrigt personale kraftigt opfordret til at lade sig teste for Corona to gange om ugen. Det er sundhedsmyndighedernes anbefaling for at kunne genåbne, og vi fortsat kan holde smittetrykket lavt. Retningslinjerne for udførelsen af test med samtykke ligger nu klart fra Kommunernes Landsforening. </p><p><strong>Retningslinjerne er: </strong></p><ul><li>Det er børn fra 12 år, som bliver anbefalet at lade sig teste to gange om ugen.</li><li>Forældrene skal give samtykke for test af børn, der er 12 år, 13 år og 14 år.</li><li>Børn på 15 år, og derover, kan selv bestemme, om de vil lade sig teste – her kræves der ikke samtykke fra forældre. Samtykket skal gives af de forældre, hvor barnet har bopæl.</li><li>Når der er givet samtykke, gælder det frem til 1. juli 2021. Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.</li><li>Skolens administration har ansvaret for, at dem der poder børnene får information om,hvilke børn der er givet samtykke for – og hvilke der ikke er.</li><li>Skolen fører ikke journal over børnenes test – heller ikke over, hvem der ikke testes.</li><li>Svar på test sendes kun til Statens Seruminstitut og Styrelsen for Patientsikkerhed.</li></ul><p>Der bliver i øjeblikket arbejdet på en løsning, hvor børnenes negative Coronatest kommer til at ligge i portalen Sundhed.dk. Herfra vil de kunne downloades og bruges i det øvrige samfund, hvor der er behov for at fremvise negativ test.</p><p>Hvis der sker ændringer i disse retningslinjer, vil forældrene straks blive orienteret. </p>
Corona: Her kommer de nye testmulighederhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Corona-Her-kommer-der-nye-test-steder-på-Bornholm.aspxCorona: Her kommer de nye testmuligheder2021-02-25T23:00:00Z<p>Som følge af at Bornholm åbner øen mere op for både elever og erhvervsliv, er der nu etableret yderligere testtilbud rundt omkring på øen.<br><br>Der er både tale om kviktest til studerende på ungdomsuddannelserne, flere nye teststeder med både kviktest (podning i næsen) og PCR-test (podning i halsen). </p><p>Det er <strong>Region Hovedstadens Akutberedskab</strong>, som står for centrene, og herfra siger vicedirektør Kirstine Vestergård Nielsen:</p><p>"Med genåbningen af Bornholm står vi overfor en stor testopgave. Anbefalingen fra sundhedsmyndighederne er, at alle bornholmere bliver testet en gang om ugen. Vi udvider allerede vores testkapacitet fra weekenden, og fra mandag (1.3.) åbner vi også flere nye teststeder. Det er dog vigtigt at sige, at ikke alle bornholmere kan blive testet på én og samme dag. Men vi har mange tider og tilbud i flere byer, og vi justerer og evaluerer løbende, så alle borgere får let til test. Hold øje med hjemmesiden over Covid-19 teststeder, som opdateres i takt med, at der sker nyt i forhold til åbningstider og steder".</p><p><strong>Her kan du få PCR-test (den i halsen) - kræver tidsbestilling</strong></p><ul><li>Øget kapacitet i <strong>testcenteret på Ullasvej 39 c, </strong>overfor Hospitalet i Rønne, får op til 1.800 daglige tider.</li><li><strong>Fast PCR-tilbud i Klemensker </strong>Klemenskerhallen, Stadionvej 4, 3782 Klemensker – tirsdag, torsdag og lørdag, kl. 10-16.</li><li><strong>Fast PCR-tilbud i Nexø</strong>, <span aria-hidden="true"></span><strong>Nexø bibliotek,</strong> Kildestræde 20 mandag, onsdag, fredag og søndag, åbningstid 10.00-16.00. Tidsbestilling nødvendig – kapacitet 500.</li></ul><p>Gå til tidsbestilling via <a href="https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=/" target="_blank">Coronaprover.dk</a></p><p><strong>KVIKTEST (den i næsen) kræver ikke tidsbestilling</strong><br>Kviktest sker i samarbejde med den private leverandør Copenhagen Medical.<br>Særligt tilbud <strong>udelukkende</strong> til elever og studerende på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne, så de kan blive testet to gange om ugen. Åbningstid mandag til fredag. kl. 08.00-16.00.</p><p><strong>Nyt kviktestcenter i Nexø</strong>, Møbelfabrikken, Gl Rønnevej 17 A, 3730 Nexø, med en kapacitet på 1.000 med opskalering til 1.500. Åbningstid kl. 08.00-20.00 alle dage</p><p><strong>Pop-up centre</strong><strong> i tre byer</strong>, kl. 08.00-16.00:</p><ul><ul><li>Allinge - mandag, tirsdag og onsdag.</li><li>Gudhjem – torsdag og fredag.</li><li>Svaneke – lørdag og søndag.</li></ul></ul><p><strong>Kviktestcenteret i Søndermarkshallen</strong> i Rønne, som er drevet af Falck, har fortsat åbent alle dage kl. 8.00-20.00.<br><br>På denne side finder du alle regionens teststeder. Listen bliver løbende opdateret: </p><ul><li><a href="https://www.regionh.dk/sundhed/akut-hj%c3%a6lp/1813/coronavirus/sider/find-vej-og-parkering-ved-testcenter-danmark-telte.aspx"><span style="text-decoration:underline;">Find vej til COVID-19 teststeder, som ikke kræver lægehenvisning (regionh.dk)</span></a></li></ul><p> </p>
Ny politik skal styrke kulturen, idrætten og fritidslivethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Ny-politik-skal-styrke-kulturen,-idrætten-og-fritidslivet.aspxNy politik skal styrke kulturen, idrætten og fritidslivet2021-02-25T23:00:00Z<h2>Ny politik skal styrke kulturen, idrætten og fritidslivet</h2><p>Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny politik, der skal sikre et mangfoldigt og varieret kultur-, idræts- og fritidsliv for alle. </p><p>Politikken hedder ”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og fritid på Bornholm”. Det er den første politik, der samler kommunens ambitioner for kultur-, biblioteks- og idrætsområdet, der hidtil har haft hver sin politik. Politikken har været i offentlig høring, og flere af de forslag, som er kommet ind med de i alt otte høringssvar, er blevet indarbejdet i den ny udgave af politikken.</p><p>”Det er en ambitiøs politik, som skal bidrage til, at kultur, idræt og sociale fællesskaber bliver en endnu større del af vores hverdag” udtaler Erik Lund Hansen, formand for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.</p><p>”Politikken åbner op for nye muligheder og spændende samarbejder, der også involverer områder så som natur, sundhed, byudvikling og uddannelse og bevarer alle de muligheder vi har i dag. Jeg håber, at politikken vil inspirere og skabe stolthed over de mange engagerede aktører og tilbud, som vi har på Bornholm og som vi sammen skal fastholde og videreudvikle. Det er derfor, at vi har givet politikken titlen ’Vores Ø”, fortæller Erik Lund Hansen, som samtidig kvitterer for de gode inputs kommunen har modtaget i forbindelse med formuleringen af den nye politik.</p><h3>Livskvalitet og fællesskaber</h3><p>Politikken indeholder en række temaer, som vil sætte rammen for arbejdet på kultur-, idræts- og fritidsområdet de kommende år. Temaerne er Livskvalitet, Dannelse og fællesskaber, Samskabelse samt Faciliteter og mødesteder. </p><p>Inden for hvert tema er der formuleret en række målsætninger. Et lille udpluk af politikkens målsætninger er, at borgere skal inddrages i udviklingen af kultur-, idræts- og fritidstilbud, aktiviteter skal synliggøres mere og kultur, natur og idræt skal være en integreret del af børn og unges dagligdag.</p><p>De politiske målsætninger skal realiseres i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner, idrætsorganisationer og fritidsaktører, forvaltninger m.fl.</p><p>”Vores Ø – Politik for kultur, idræt og Fritid på Bornholm” kan læses på <a href="/">brk.dk</a> <br></p>
Udbud af asfaltarbejderhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Udbud-af-asfaltarbejder-2021.aspxUdbud af asfaltarbejder2021-02-25T23:00:00Z<p>​Bornholms Regionskommune udbyder udførelse af asfaltarbejder i 2021 på kommuneveje, cykelstier og fortove i offentlig licitation. <br></p><p>Arbejdet omfatter 6.100 t slidlagsbelægning og opretning, 138.000 m² overfladebehandling og 10.000 m² PLET OB.      <br></p><p><a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Asfaltudbud-2021.aspx" target="_blank">Læs mere om udbuddet og betingelser her.</a><br></p><p><br></p>
De bornholmske grundskoler melder klar til at modtage alle på mandaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/De-bornholmske-grundskoler-melder-klar-til-at-modtage-alle-på-mandag.aspxDe bornholmske grundskoler melder klar til at modtage alle på mandag2021-02-24T23:00:00Z<p><strong>Trods kampen mod uret melder de bornholmske grundskoler nu klar til at kunne tage imod alle elever og ansatte på mandag under trygge vilkår og med tilbud om test to gange om ugen. </strong></p><p>Bornholms lave smittetryk igennem længere tid har gjort, at regeringen og sundhedsmyndighederne i går gav grønt lys til, at vi fra på mandag kan tilbyde <em>alle </em>at vende tilbage til den fysiske grundskole; folkeskoler som private- og friskoler.<br> <br>Et krav for at åbne var, at skolerne skulle kunne tilbyde to ugentlige test til både lærere og elever. En større logistisk opgave, hvor der blandt andet skulle styr på; anskaffelse af rigtig mange testkit, ansættelse og uddannelse af rigtig mange podere, egnede lokaler til at gennemføre test, samtykke fra forældre osv. Alt sammen er nu faldet i hak, og derfor kan alle elever og ansatte fra på mandag vende tilbage til deres skoler. </p><p>Borgmester Thomas Thors siger:</p><p><em>"Tidligere på dagen var min vurdering, at vi måske var nødt til at starte gradvist op, da det utvivlsomt var en meget voldsom opgave, der lå foran os med at få opbygget en så stor testkapacitet på så kort tid. Men jeg ved jo også godt, at vi på Bornholm er i stand til at løfte, når det gælder. Jeg vil gerne takke alle både i kommunen og vores eksterne samarbejdspartnere for et fornemt stykke koordineringsarbejde, stærkt samarbejde og en stor vilje til at ville lykkes. Der er ingen tvivl om, at det har en kæmpe betydning, at vores elever og ansatte nu kan vende tilbage." <strong> </strong></em></p><p><strong>Anbefaling om test – ingen krav</strong><br><strong> </strong>Det ikke er et krav, at man lader sig teste, men der anbefales kraftigt fra regeringen og Sundhedsmyndighederne at ansatte og elever i grundskolen lader sig teste to gange om ugen for at holde smitten på afstand. Kommunens skolechef, Trine Schloss Pedersen og sundhedschef Karina Nørby sender sammen en stærk opfordring til ansatte, elever og forældre om at hjælpe til med at holde smittetrykket nede, når de fra på mandag atter ses. De siger: </p><p><em>"Det vil være meget hjælpsomt, hvis man i hjemmene sammen med børnene kan repetere de gode Corona-vaner om at holde afstand, vaske hænder, spritte af, undgå kys/kram/håndtryk, nys i ærmet osv. Ligesom det også vil være en fordel, hvis eleverne kan møde ind nytestede på mandag. Det vil give os et rigtigt godt udgangspunkt for at kunne fortsætte med at holde et lavt smittetryk, men vi understreger, at det ikke er et krav for at kunne komme tilbage".<strong> </strong></em></p><p><strong>Gode muligheder for at blive testet i weekenden</strong><br><strong> </strong>Allerede fra weekenden bliver der skruet op for antallet af tider hos testcenteret på Ullasvej overfor hospitalet og for kapaciteten i Kviktestcenteret i Søndermarkshallen i Rønne. Og når skolerne åbner i den kommende uge bliver det muligt at få foretaget test på sin skole. Desuden er der en række nye test steder på vej på Bornholm, som efter forventningen åbner i løbet af den kommende uge. Med den meget større testkapacitet på øen skulle det dermed blive lettere og hurtigere at få foretaget en test. Der er også en kortere og mere behagelig udgave på vej af kviktesten, der foregår i næsen. Denne test vil først og fremmest blive prioriteret og brugt til børnene. </p><p>Forældre og elever vil i aften eller i morgen tidlig modtage et orienteringsbrev via Aula, og de skal holde sig orienteret de næste dage via deres skoles hjemmeside, da der kan komme flere detaljer og oplysninger der.<strong> </strong></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.
Bornholms Politi
Tlf. 56 90 14 48.