Velkommenhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=155&RootFolder=/SliderVelkommenRegionskommunen ønsker alle på Bornholm et godt Folkemøde 20241
Næste stop Bornholm?https://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=141&RootFolder=/SliderNæste stop Bornholm?Klik på billedet og læs mere om dine muligheder for at skabe et helt nyt liv på Bornholmhttps://xn--nstestopbornholm-uob.dk/, https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/1
Energiø Bornholmhttps://www.brk.dk/Slider/Forms/DispForm.aspx?ID=150&RootFolder=/SliderEnergiø BornholmVil du følge med i arbejdet med at gøre Bornholm til Østersøens grønne centrum, så klik på billedethttps://www.energiobornholm.dk/, https://www.energiobornholm.dk/1

 Seneste høringer og afgørelser

 

 

Høring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-regulativ-for-erhvervsaffald-2024.aspxHøring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes regulativet for erhvervsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens $7.</span><div><h2>Høringsperiode fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p>Regulativet for erhvervsaffald er udarbejdet som en del af de nye affaldsordninger, der sættes i drift i Bornholms Regionskommune i slutningen af 2024. Regulativet skal understøtte sortering af erhvervsaffald på linje med regulativet for husholdningsaffald og erstatter det eksisterende erhvervsregulativ fra 2011.<br></p><p>Det nye erhvervsregulativ medfører følgende større ændringer i forhold til tidligere erhvervsregulativer:<br></p><ul><li>Ændring i faktureringsmetode. Virksomheder vil fra 1. januar 2026 blive faktureret pr. besøg på genbrugspladsen. Det er tilladt at anvende køretøjer på maks. 3500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.<br><br></li><li>Kommunale institutioner og ejerlejligheder i ferieparker o.l. fællesskaber hører under den kommunale indsamling for husholdningsaffald og henvises til regulativet for husholdningsaffald.<br><br></li><li>Virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning.<br><br> </li><li>Der skal udstedes kvittering ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Derudover er der en grænse på 5 kg el. liter pr. besøg og maks. 200 kg pr. år.</li></ul><p>​<a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Regulativ-for-erhvervsaffald-2024-1.pdf">Læs hele regulativet her</a><br></p><p>Høringssvar kan sendes til <a href="mailto:mail@bofa.dk">mail@bofa.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Høringsperioden er fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p><br><br></p></div>
Tilladelse til at etablere 2 fiskebroer jf. vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-etablere-2-fiskebroer-jf.-vandløbsloven.aspxTilladelse til at etablere 2 fiskebroer jf. vandløbsloven<p>​Vandløbsmyndigheden har i januar 2023 modtaget en ansøgning fra Center for Miljø, Plan og Kultur, om tilladelse til at etablere fiskebroer i to bornholmske søer, jf. vandløbslovens § 47. Det drejer sig om følgende lokaliteter: <br></p><p>Fiskemosen: Matr. 87c, Klemensker ved Gåsemade sø<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fuglemosen: M</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">atr. 49ø, Klemensker ved Årsballemosen</span></p><p>Vandløbsmyndigheden har givet tilladelse til, at projekterne kan gennemføres. <br></p><p>Afgørelserne er forbundet med 4 uges klagefrist. Tilladelserne må ikke tages i brug før klagefristen er forbi.  </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). I godkendelsen følges der retningslinjer i bekendtgørelse for vandløbsregulering- og restaurering BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Afgørelser</strong></p><p>Afgørelserne finder du her for henholdsvis <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20en%20fiskebro%20på%20matr.%2087c%20Klemensker%20ved%20Gåsemade%20sø%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Fiskemosen</a> og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20en%20fiskebro%20på%20matr.%2049ø%20Klemensker%20ved%20Årsballemosen%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Fuglemosen</a>​. </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med Mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest den<strong>​: 11. juli 2024.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur. <br></p><p><br></p>
Høring af regulativ for husholdningsaffald 2024 (BOFA)https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-regulativ-for-husholdningsaffald-2024-(BOFA).aspxHøring af regulativ for husholdningsaffald 2024 (BOFA)<p>Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes det nye regulativ for husholdningsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens §7.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Høringsperioden foregår fra perioden 12. juni 2024 til 10. juli 2024​<br></h2><p>Regulativet fornyes på baggrund af den nye bornholmske affaldsordning, der træder i kraft per 1.oktober 2024, hvor alle borgere skal sortere i 12 affaldstyper: madaffald, restaffald, plast, mad­ & drikkekartoner, papir, pap, metal, glas, farligt affald, tekstilaffald, batterier og småt elektronik.</p><p>Regulativet beskriver ordningerne for følgende affaldstyper:<br></p><ol><li>​Ordning for madaffald <br></li><li>Ordning for papiraffald </li><li>Ordning for papaffald </li><li>Ordning for glasaffald </li><li>Ordning for metalaffald </li><li>Ordning for plastaffald </li><li>Ordning for mad- og drikkekartonaffald </li><li>Ordning for farligt affald </li><li>Ordning for tekstilaffald </li><li>Henteordning for restaffald </li><li>Ordning for haveaffald </li><li>Ordning for genbrugspladserne </li><li>Ordning for PVC-affald </li><li>Ordning for imprægneret træ </li><li>Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter </li><li>Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer </li><li>Ordning for bygge- og anlægsaffald </li><li>Ordning for storskrald <br><br><a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Husholdningsaffald-regulativ-2024.pdf"><br>Du kan læse det samlede affaldsregulativ​</a><br><br>Du kan skrive dit høringssvar til BOFA på: <a href="mailto:mail@bofa.dk">mail@bofa.dk</a> <br><br><strong>De væsentligste ændringer i forhold til det midlertidige regulativ omhandler følgende:</strong><br> <br></li></ol><ul><li>Der vil ikke længere ske indsamling i sommerhusområderne. Affaldet skal afleveres på en affaldsstation, kaldet en MiljØ, der som udgangspunkt bliver placeret ved ind- og udkørsel til de enkelte sommerhusområder, eller der hvor folk færdes hyppigt. </li></ul><ul><li>Affaldssystemet for husstande med to beholdere, vil i det nye regulativ fortrinsvist bestå af tre plastbeholdere på hjul. <br></li></ul><ul><li>Affaldssystemet for fællesløsninger med 660 l beholdere får udleveret en 240 l beholder til madaffald og det samlede antal tilpasses, så sorteringen lever op til de nye sorteringskrav.<br> <br></li><li>Fastlagte tømmedage vil være gældende for alle borgere.<br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></li></ul><h2>Høringsperiode 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p> </p><p>​</p>

 Nyheder

 

 

Borgmesteren skød det hidtil største Folkemøde i ganghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hidtil-største-Folkemøde-er-i-gang.aspxBorgmesteren skød det hidtil største Folkemøde i gang2024-06-12T22:00:00Z<p>​​<br>Så er årets Folkemøde i gang. Målt på antal debatter og antallet af solgte færgebilletter tegner det til at blive det hidtil største Folkemøde.<br></p><p>Vores borgmester Jacob Trøst åbningstale blev taget godt imod af de mange deltagere.</p><p><br><strong>Borgmesterens åbningstale</strong><br></p><p><em>Velkommen til Folkemødet, velkommen til fejringen af demokratiet her på Bornholm.</em></p><p><em>De næste 3 dage skal vi debattere, opleve nye vinkler og udvikle nye horisonter.</em></p><p><em>Vi skal udfordre og vi skal udfordres.</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>Men først og fremmest skal vi møde hinanden. Og gå hinanden i møde. Se op fra telefonen og se hinanden i øjnene. Give hinanden hånden. Eller et knus. Vi skal se mennesket bag ordene. Og vi skal først og fremmest mærke </em><strong><em>fællesskabet</em></strong><em>.</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>Det er her på Folkemødet vores demokrati på en nærværende og fysisk måde viser sit værd. Vores ytrings- og forsamlingsfrihed kan udfolde og udvikle sig.</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>Og nu, hvor vi har demokratiet, ja, vi har faktisk kæmpet for det, og nogle har i dén kamp betalt den ultimative pris... hvordan </em><strong><em>behandler</em></strong><em> vi det så? Demokratiet.  </em></p><p><em>Respekterer vi, at vi har det </em><strong><em>fineste</em></strong><em> og </em><strong><em>største</em></strong><em> et samfund kan opnå? </em><strong><em>Respekterer</em></strong><em> vi hinanden og hinandens meninger?</em></p><p><em>​Lader vi alle tale frit? Der er stadig lande i Verden, hvor der findes censur. Jeg tror vi er enige om, at det ikke hører hjemme i et demokratisk samfund.</em><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>Giver </em><strong><em>vi</em></strong><em> alle lov til at tale frit? Eller afbryder vi? </em></p><p><em>Respekterer vi andres meninger? Er din mening mere rigtig end min? </em></p><p><em>Måske ved du noget, jeg ikke ved. Måske ved jeg noget, du ikke ved. </em></p><p><em>Med vores forskellige perspektiver er vi i stand til at åbne nye verdener for hinanden. Derfor er samtalen, oplysning og respekten for hinanden vigtig. </em></p><p><em>Det er dét, Folkemødet kan.</em></p><p><em>Uanset om vi er sygeplejerske, kassedame, direktør, pædagog, soldat - eller politiker - så står vi hver dag op for at gøre vores bedste i netop dén rolle vi har i samfundet.</em></p><p><em>Passer vi godt nok på hinanden? Husker vi, at der er et menneske bag? </em></p><p><em>Mange har sagt til mig: jeg sætter pris på, at du gider være politiker - det var ikke noget for mig. Altid at være udskældt, og uanset hvad man gør eller beslutter, så er der nogen, der ikke er tilfredse.</em></p><p><em>Hvis man kigger på analyser af vores demokrati og borgere, så er 9 ud af 10 tilfredse. Vi lever faktisk i verdens bedste demokrati.</em></p><p><em>Så er det jeg bliver nødt til at spørge: Er det det generelle indtryk man får, når man følger med i debatterne?</em></p><p><em>Sociale medier er efterhånden blevet en platform for brok og ukonstruktiv kritik, som skræmmer mange væk fra den offentlige debat. Desværre også dem, der har noget på hjerte.</em></p><p><em>Det stiller større krav til vores etablerede medier. De professionelle, som lever af at fortælle om vores samfund. Bringe os historier, hvor alle sider og nuancer af en sag kommer frem.</em></p><p><em>Men læserne og seerne ønsker jo konflikthistorier. Alle undersøgelser viser, at det giver flere klik og mere opmærksomhed, når det er en konflikt og ikke en god historie. Sådan er vi mennesker indrettet.</em></p><p><em>Her synes jeg, det kunne være interessant at diskutere mediernes rolle; er medierne en forretning, lige som alle andre forretninger, hvor formålet er indtjening?</em></p><p><em>Eller er mediernes primære formål at oplyse og måske endda løfte et samfund? Medierne er en vigtig del af vores samfund og de kan være med til at holde magthaverne skarpe og de kan påvirke, i hvilken retning vores samfund bevæger sig.</em></p><p><em>Vi er alle en del af fællesskabet Danmark og vi har heldigvis </em><strong><em>så</em></strong><em> mange borgere, der er med til at løfte og bidrage til dét fællesskab. Mange af jer er her i dag. Tak fordi I vil være med til at udvikle vores demokrati og styrke vores fællesskab.</em></p><p><em>Og en </em><strong><em>helt </em></strong><em>særlig tak til vores mange frivillige, der får det hele til at lykkes.</em></p><p><em>Jeg glæder mig til, at vi sammen de næste tre dage kan være nysgerrige og blive klogere. Vi har de smukke rammer her på Bornholm og </em><strong><em>I </em></strong><em>skaber indholdet. </em></p><p><em>​Rigtig god fornøjelse med Folkemødet<br><br></em></p>
BOFA sender to nye affaldsregulativer i høringhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/BOFA-sender-to-nye-regulativer-i-høring.aspxBOFA sender to nye affaldsregulativer i høring2024-06-11T22:00:00Z<div>​​​Bornholms Regionskommune har netop sendt to nye affaldsregulativer i høring, så borgere og erhvervsliv kan komme med inputs til nye affaldsregulativer, inden de endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen.<br></div><div><br></div><div>Der er brug for nye affaldsregulativer i forbindelse med BOFAs nye affaldsordninger for private husholdninger, samt nye regler for virksomheders sortering af affald.</div><div><br></div><div>Begge regulativer er netop godkendt til, at de kan sendes i høring af kommunens Natur-, Miljø- og Planudvalg. Høringsperioden er fire uger fra 12. juni til 10. juli.<br></div><h2>De to affaldsregulativer omhandler følgende<br></h2><div>• REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD<br></div><div><a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Husholdningsaffald-regulativ-2024.pdf" target="_blank">Læs det nye affaldsregulativ for husholdninger​</a><br></div><div>Regulativet skal sætte rammen for indsamling af det bornholmske husholdningsaffald. Det nye regulativ erstatter det tidligere midlertidige affaldsregulativ fra 13. februar 2024.<br></div><div><br></div><div>• REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD<br><a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Regulativ-for-erhvervsaffald-2024-1.pdf" target="_blank">Læs det nye erhvervsregulativ​</a><br></div><div>Regulativet skal understøtte sortering af erhvervsaffald på linje med regulativet for husholdningsaffald. Regulativet erstatter det eksisterende regulativ fra 2011.</div><h2>​Begge affaldsregulativer er i høring fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><div><strong>Høringssvar kan sendes til: mail@bofa.dk</strong></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Yderligere info hos BOFAs leder for miljø og projekter,</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Jesper Preuss Justesen på tlf. 30 18 14 32</span></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:left;">Med venlig hilsen,<br></div><div style="text-align:left;">BOFA<br></div><p><br></p>
Debat på Folkemødet om lukningstruet Bornholmsk tilbud til ungehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Debat-på-Folkemødet-om-lukningstruet-Bornholmsk-tilbud-til-unge.aspxDebat på Folkemødet om lukningstruet Bornholmsk tilbud til unge2024-06-11T22:00:00Z<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Torsdag den 13. juni kl. 16.00-16.45 på D12 holder Bornholms Regionskommune i samarbejde med Hvidovre kommune en debat om erfaringerne med Ungdomsmodtagelser i vores kommuner. Vi spørger, om det er tid til, at vi i Danmark beslutter at unge i hele landet skal have adgang til rådgivning om trivsel og sund seksualitet samt gratis prævention og klamydiatest.</span></p><p>UngMod Bornholm lukker ved udgangen af 2024 medmindre kommunalbestyrelsen prioriterer tilbuddet til budget 2025. Tilbuddet har de indtil nu været delvist finansieret af statslige puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Vi håber med debatten at belyse, hvad unge bruger klinikkerne til og hvad de kan gøre for at udbedre ulighed i sundhed, nedsætte klamydiasmitte samt aftabuisere sex, krop og køn blandt unge.</p><p><br></p><h3>Sex-klinikker til unge – virker det i Danmark?<br></h3><p>Unge skal i dag navigere i en verden, hvor de har adgang til porno fra barnsben, SoMe påvirker deres selvværd, mange, især unge mænd, har svært ved at tolke samtykke og klamydia er i stigning. Samtidig er seksualundervisningen i skolen af ringe kvalitet. I Sverige har de haft Ungdomsmodtagelser i 50 år, klinikker hvor unge kan få rådgivning om krop, køn og seksualitet, prævention og test af kønssygdomme. I Danmark har syv kommuner lignende klinikker, hvoraf tre er i toårige forsøgsperiode under Sundhedsstyrelsen. Virker konceptet i Danmark?</p><p>Hvilke behov udfylder klinikkerne, som ikke før har været mødt? Hvilken betydning har det for de unge? Er det på tide, at Danmark får klinikker for unge i hele landet, som de har i Sverige? Kom og deltag i debatten med forsøgskommunerne, eksperter og politikere.</p><p> </p><p><strong>Deltagere i debatten:</strong></p><p>Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen</p><p>Amar Dlakic, Ungerådet Bornholm</p><p>Trine Dorow, velfærdsdirektør Bornholms Regionskommune</p><p>Sannie Gøtze, sundhedsplejerske UngeLiv Hvidovre</p><p>Moderator: Susanne Carlsen, Bornholms Regionskommune</p><p> </p><p>Spørgsmål kontakt Susanne Carlsen: 24759428​<br></p><p> </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Medbring din cykel gratis i BATs busserhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Medbring-din-cykel-gratis-i-BATs-busser.aspxMedbring din cykel gratis i BATs busser2024-06-09T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det fra den 1. juli 2024 er gratis at medbringe cykler i bussen, såfremt der er plads. Det er chaufføren, der afgør, om der er plads.<br></p><p>NB. Det er fortsat ikke tilladt at medbringe cykler i bybusserne.<strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><b>Refusion af tilgodehavende for købte cykelbilletter<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fra 1. juli 2024 kan kunder, der har købt cykelbillet i perioden 2021 til den 30. juni 2024, få deres tilgodehavende tilbagebetalt, såfremt man har ubrugte cykelbilletter til købspris på enten 25 kr. eller 27 kr.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Cykelbilletten skal indsendes eller afleveres til BAT sammen med et refusionsskema, som kan findes på vores hjemmeside <a href="http://www.bat.dk/">www.bat.dk</a></p><p>BAT skal have modtaget anmodning om refusion senest den 30. juni 2027, ellers mister kunden retten til refusion jf. forældelsesfristen på 3 år. Vi henstiller til, at alle kunder, som har tilgodehavender på cykelbilletter efter 1. juli 2024, tager kontakt hurtigst muligt.</p><p>Kunder der har købt cykelbillet til vores busser i appen RejseBillet, kan selv refundere købet i appen, såfremt at billetten ikke er udløbet.</p><p>På BAT.dk kan man finde information om refusion af ubrugte cykelbilletter. Vores kundeservice kan kontaktes på telefon 56 95 21 21 ved eventuelle spørgsmål.</p><p>​God tur i bussen!<br></p><p> </p><p><strong>BAT – din bus på Bornholm</strong><br> Munch Petersens Vej 2<br> 3700 Rønne<br></p><p><br></p>
EU-Valg: Stemmeprocenter for Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/EU-Valg-Stemmeprocenter-for-Bornholm.aspxEU-Valg: Stemmeprocenter for Bornholm2024-06-08T22:00:00Z<p>Bornholm nåede ved dette valg til Europa-Parlamentet op på en <strong>s</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">amlet stemmeprocent på 54,6 procent</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. Svaneke havde den højeste stemmeprocent med 69,8 - bortset fra Christiansø, der med deres 55 stemmer nåede op på en stemmeprocent på 83,3 procent. Den laveste stemmeprocent var i Nexø, hvor man sluttede på 51,7 procent.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>ak til alle der brugte sin stemme ved valget - og tak til alle der har hjulpet med at afvikle valget ude på vores ni valgsteder.</span><img src="/Nyheder/SiteAssets/Sider/EU-Valg-Stemmeprocenter-for-Bornholm/Stemmeprocent%20EUV%202024%20KL.%2020.00_revideret.JPG" alt="Stemmeprocent EUV 2024 KL. 20.00_revideret.JPG" style="background-color:transparent;color:inherit;margin:5px;" /><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p>

​​

Følg med i politikernes arbejde

Du kan se dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens, de politiske udvalg- og vore råds møder Forside - dagsordener og referater (brk.dk)

Abonner. Du kan også tilmelde dig, så du automatisk får en mail, når der er nyt fra et udvalg, du følger
Abonnér på dagsordener og referater (brk.dk)

Sommeraktiviteter for børn

Sommerens program med kunst- og kulturcamps for børn i alderen 9-12 år er klar.

Lokale kulturinstitutioner og kunstnere inviterer til i alt 24 camps inden for kunst, kultur og natur. 13. juni følger en række idrætsaktiviteterne sammen med DGI Bornholm.

Find program og tilmelding her

Du skal ikke stå alene med det, når det er svært

Er du under 18 år og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt. Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme for meget alkohol? Bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så skal du ikke stå alene med det.

Klik dig videre og se, hvordan du kan få hjælp