Webbanner 800xWebbanner 800xhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Valg.aspx, https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Valg/Sider/Valg.aspx0
Job på Bornholm?Job på Bornholm?Klik for at se ledige stillinger i Bornholms Regionskommunehttps://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx, https://www.brk.dk/stillinger/Sider/Ledige%20job.aspx1
Overvejer du at flytte til Bornholm?Overvejer du at flytte til Bornholm?Læs mere om dine muligheder - "Næste stop Bornholm" Klik på billedet https://næstestopbornholm.dk/, https://næstestopbornholm.dk/1

 Seneste høringer

 

 

Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø molehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole.aspxForslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole<p><strong>Høring</strong></p><h2><strong>OBS</strong> -ny dato for høringsfrist korrigeret jf. den politiske beslutning, ny frist for bemærkninger er den 15. november 2021<br></h2><p><strong>Forslag til lokalplan nr. 129 nedrivning på Nexø Mole</strong><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021, at godkende et lokalplanforslag, der muliggør nedrivning af DLG's bygninger på Nexø Mole ved Trafikhavnen i Nexø.</span></p><p>Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Dette er kun delvist muligt inden for rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. Herudover er nedrivningerne en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at det er lokalplanpligtigt. Økonomi-, Erhvervs- og <strong>Planudvalget har derfor besluttet at sende planforslaget i høring i otte uger fra den 20. september til den 15. november 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den <strong>15. november 2021.</strong><br></p><p><strong>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:<br></strong><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358" style="background-color:transparent;"><strong>http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358</strong></a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /></p><p>Bemærkninger kan også sendes på mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 129 </strong>til: <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 129 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen for miljøvurdering udløste ikke pligt for miljøvurdering. <strong> </strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong>Afgørelse og klagevejledning KLIK HER</strong></a></span></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslag%20til%20Lokalplan%20nr.%20129_rettet.pdf" target="_blank"><strong></strong></a></span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Retsvirkninger</strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Nedrivning-af-Nexø-mole/LP%20129%20nexø%20mole.PNG" alt="LP 129 nexø mole.PNG" style="margin:5px;" /><br></span></p><p> </p><p><br></p>
Forslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd.aspxForslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Syd<p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 127 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i <strong>perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><u><strong>Lokalplan 127</strong><br></u><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplanen overfører et areal i Rønne Syd til byzone, i forlængelse af et eksisterende boligområde. Lokalplanen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">udlægger et naturområde som den bærende struktur for udvikling af området som helhed. Hensigten med naturområdet at bibeholde og øge biodiversiteten i området, at fastholde spredningsmuligheder for dyre- og planteliv, samt at reservere areal til håndtering af overfladevand. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for veje, stier, afvanding og beplantning, samt bestemmelser for bebyggelse, boligvej og fællesarealer i delområde A.</span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Miljørapport</strong></span><br><strong> </strong>Der udarbejdet en miljørapport for lokalplanforslaget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som forslag til Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at lokalplanforslaget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 13. december 2021.</strong></p><p>Se lokalplanforslaget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p> <img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til:  </p><p><b>Udvikling og Plan<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;"><font color="rgba(0, 0, 0, 0)">3700 Rønne</font><br></span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a></p><p>Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller email skal mærkes "lokalplan 127". </p><p>I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><b>Retsvirkninger<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§ </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">17). </span></p><p><br></p>
Forslag til kommuneplantillæg 03 Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-03-Rønne-Syd.aspxForslag til kommuneplantillæg 03 Rønne Syd<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ommunalbestyrelsen i B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg 03 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.</span></p><p><b style="text-decoration-line:underline;">Kommuneplantillæg 03</b><b><u><br></u></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommuneplantillæg 03 muliggør udviklingen af tre nye boligområder og naturområde i forlængelse af eksisterende boligkvarter i Rønne Syd.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Miljørapport</strong></span><br><strong> </strong>Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som kommuneplantillæg 03 Rønne Syd giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at kommuneplantillægget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til forslag til kommuneplantillæg og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 13. december 2021.</strong></p><p>Se kommuneplantillægget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=36" style="background-color:transparent;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=36</a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-03-Rønne-Syd/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til:  </p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne<br></span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller e-mail skal mærkes "lokalplan 127".<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.</p><p>Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.<br></p><p><br></p>

 Nyheder

 

 

Kommunalvalg 2021: Nu kan du søge om at stemme hjemmefrahttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalvalg-2021-Nu-kan-du-søge-om-at-stemme-hjemmefra.aspxKommunalvalg 2021: Nu kan du søge om at stemme hjemmefra2021-10-18T22:00:00Z<div><div>Borgere der er forhindret i at møde op og sætte kryds til kommunal- og regionsrådsvalget, kan fra i dag søge om at brevstemme fra deres eget hjem. Der kan være tale om borgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til et afstemningssted.<br></div></div><div><div><br>Hvis du ønsker at brevstemme fra dit hjem, skal du søge om det her hos os i Bornholms Regionskommune. <br><br>Det gør du ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller <strong>i</strong><strong>ndgive en skriftlig ansøgning</strong>. <br><br></div><div><ul><li><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Documents/Ansøgningsskema%20om%20at%20brevstemme%20i%20eget%20hjem%20med%20dato.pdf">Skema til at søge om at brevstemme i eget hjem</a> (klik på linket)</li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Valg/Documents/Ansøgningsskema%20om%20overførsel%20til%20et%20andet%20afstemningssted%20på%20valgdagen.pdf" target="_blank" style="background-color:transparent;">Skema til at søge om at blive overført til et andet afstemningssted </a><span style="color:inherit;background-color:transparent;">(klik på linket)</span></li></ul></div><div><br>Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.<br><br></div></div><p><br></p>
Find den røde kuffert på museethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Find-den-røde-kuffert-på-museet.aspxFind den røde kuffert på museet2021-10-17T22:00:00Z<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">I efterårsferien inviterer en række af øens kulturinstitutioner alle småbørn og deres voksne til at gå på opdagelse i deres udstillinger med en kulturkuffert i hånden. Kulturkufferten er et nyt </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">formidlingstilbud, der skal gøre flere børn nysgerrige på den bornholmske kunst, kultur og natur. </span><br></p><div><br></div><div>Otte bornholmske museer og formidlingssteder er gået sammen i et fælles projekt om at udbyde en kulturkuffert til børn i alderen 3-10 år. Kulturkufferten indeholder forskellige genstande og opgaver, som relaterer sig til udvalgte steder i udstillingen. Indholdet lægger op til, at børn og deres forældre går på jagt i udstillingen og taler sammen om det, som de oplever. </div><div><br></div><div>Kufferten er et selvformidlende tilbud, som er gratis at benytte for besøgende. Foreløbigt er det muligt at finde en kulturkuffert på NaturBornholm, Svanekegaarden, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Tekniske Samling, Grønbechs Gaard, Erichsens Gård, Bornholms Forsvarsmuseum og Gaarden i Melsted.</div><div><br></div><div>”Kulturkufferten er et unikt initiativ, der samler flere af øens kulturinstitutioner om en fælles indsats for at styrke småbørns møde med Bornholms særlige kultur- og naturarv” udtaler formanden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Erik Lund Hansen. ”Det glæder mig, at der så mange med allerede, og jeg håber, at flere kulturinstitutioner vil blive en del af konceptet til glæde for vores børnefamilier” </div><div><br></div><div>Kufferten er rød, så den er nem at genkende lige meget hvilken af de medvirkende kulturinstitutioner, som man vælger at besøge i efterårsferien. Kulturkufferten er i første omgang målrettet børnefamilier, men vil på sigt også kunne anvendes af bornholmske dagtilbud, når de besøger et af de pågældende museer.</div><div><br></div><div>Kulturkuffertprojektet er del af Bornholms Regionskommunes kulturaftale med Kulturministeren. Projektet har til formål at fremme bornholmske børns møde med kunst, kultur og natur. Desuden understøtter det nye kulturtilbud også kommunens indsats ”De små børns Bornholm”, som bl.a. arbejder på, at flere børn i alderen 0-6 år deltager i idræts- og kulturtilbud.</div><div><br><br></div><p><br></p>
Serviceinfo: De politiske dagsordener og referater har ændret udseendehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Serviceinfo-De-politiske-dagsordener-og-referater-har-ændret-udseende.aspxServiceinfo: De politiske dagsordener og referater har ændret udseende2021-10-13T22:00:00Z<p>Vi skal blot gøre opmærksom på at vores sider her på hjemmesiden, som viser dagsordener og referater for vores kommunalbestyrelse og de politiske udvalg, har skiftet udseende.<br><br>Vi håber, at du vil finde det mere overskueligt og brugervenligt end den tidligere version, når du først har vænnet dig til det nye. Gå direkte til siden med Dagsordener og referater:<br></p><a href="https://dagsordenogreferater.brk.dk/SENCHA/fullApp/index.aspx" target="_blank"><p><strong>KLIK HER BRK Dagsorden og Referater</strong><br></p></a><p><img src="/Nyheder/PublishingImages/dagsordenerKB.jpg" alt="dagsordenerKB.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p>
Rønne byudvikling: Kom til dialog og rundvisning i Dams Gårdhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Rønne-byudvikling-Kom-til-dialog-og-rundvisning-i-Dams-Gård.aspxRønne byudvikling: Kom til dialog og rundvisning i Dams Gård2021-10-12T22:00:00Z<strong>Nu kan du komme ind og se Dams Gård, høre om ideerne til et nyt kulturhus og give din mening til kende.</strong><br><br>I løbet af første halvår 2021 udviklede et tværfagligt rådgiverteam tre forskellige scenarier for et nyt kulturhus i centrum af Rønne. Kulturhuset skulle sammen med en fredeliggørelse af Store Torv give Rønne bymidte et tiltrængt løft samtidig med, at foreninger, Kulturskolen, Musikhuzet, Ungdomsskolen og evt. Rønne Bibliotek skulle få nyistandsatte lokaler og mulighed for at styrke deres samarbejde. Scenarierne har været behandlet politisk, og det er besluttet, at efteråret skal bruges til yderligere dialog. Derfor inviteres alle, der har lyst til at deltage i et dialogmøde og få en rundvisning på Dams Gård. <br><br>Udover at få mulighed for at se Dams Gård indefra vil der også være mulighed for at debattere de tre scenarier, komme med gode ideer, drøfte bekymringer, høre om den fremadrettede proces og aflevere skriftlige kommentarer, der vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, når de igen skal behandle projektet i november og december. <br><br>Vi holder rundvisninger i Dams Gård onsdag den 27. oktober og onsdag den 3. november. Begge dage er der to muligheder for at deltage: fra kl. 16.00-17.30 eller fra 17.45-19.15.<br> Der kan max. være 20 deltagere pr. rundvisning, hvorfor tilmelding er nødvendig. Ønsker man at deltage, sender man en mail til Anette Rasmussen i Udvikling og Plan: <a href="mailto:AnetteRasmussen@brk.dk">AnetteRasmussen@brk.dk</a> med navn, antal deltagere og tidspunkt.<br><br>#1 - Onsdag den 27. oktober kl. 16.00-17.30.<br>#2 - Onsdag den 27. oktober kl. 17.45 -19.15.<br><br>#3 - Onsdag den 3. november kl. 16.00 -17.30.<br>#4 - Onsdag den 3. november kl. 17.45-19.15.<br><br><strong>Vil du vide mere og give din mening til kende?</strong><br> Du finder de tre scenarier på kommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/Rønne%20Byudvikling/Sider/Kulturhus-og-Torv-på-Tværs.aspx" target="_blank">brk.dk</a>, hvor du også kan læse den politiske sagsfremstilling fra juni 2021 og læse om den inddragelse, der tidligere er lavet af øens børn og unge. Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Sofie v. d. Pahlen, <a href="mailto:sofie.pahlen@brk.dk">sofie.pahlen@brk.dk</a> <br><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kan du <em><span style="font-size:11pt;font-family:"segoe ui", sans-serif;">ikke</span></em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">deltage i rundvisningerne, men ønsker du alligevel at give din mening til kende, kan du sende <em><span style="font-size:11pt;font-family:"segoe ui", sans-serif;">din kommentar</span></em></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> til Anette Rasmussen i Udvikling og Plan: </span><a href="mailto:AnetteRasmussen@brk.dk" style="background-color:transparent;">AnetteRasmussen@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> senest den 10. november 2021. Alle kommentarer vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen.</span>
Kommunalbestyrelsesmødet 14. oktober begynder kl. 18.00https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmødet-14.-oktober-begynder-kl.-18.00.aspxKommunalbestyrelsesmødet 14. oktober begynder kl. 18.002021-10-12T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsens møde i morgen torsdag den 14. oktober starter kl. 18.00 som sædvanligt. </p><p>Mødet har ellers været rykket til kl. 19 for at skabe tid til et ekstraordinært møde i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, men dette er ikke længere aktuelt, hvorfor kommunalbestyrelsesmødet begynder kl. 18.00 som oprindeligt planlagt.<br></p><p><br></p>

Kontakt

Kommunens Hygiejneorganisation
mail: corona@brk.dk

Kommunens webside om Corona KLIK HER

Alle TEST-steder KLIK HER

Myndighedernes hotline 
Tlf. 70 20 02 33.
coronasmitte.dk

Bornholms Hospital
Tlf. 38 67 00 00.

Åbent hus hos folkeskolerne

 

I løbet af efteråret kan forældre til kommende skolebørn med skolestart 2022 besøge kommunens folkeskoler, som inviterer til åbent hus.

Læs mere
- og se datoerne KLIK HER

 Download invitationen KLIK HER