KontanthjælpsloftetKontanthjælpsloftetLæs mere om hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde for dig. https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/Kontanthjælpsloftet.aspx1
225-timers reglen225-timers reglenLæs mere om hvad 225-timers reglen vil betyde for dig på kontanthjælphttps://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Ledighed-uddannelse/Ledighed/Sider/225-timers-reglen%20for%20%C3%A6gtepar.aspx1
Udstilling af hjælpemidlerUdstilling af hjælpemidlerKom og se hvordan de forskellige hjælpemidler kan bruges i dagligdagenhttps://www.brk.dk/Borger/Handicap/Hjælpemidler/Sider/Velfærdsteknologisk-udstilling.aspx, https://www.brk.dk/Borger/Handicap/Hjælpemidler/Sider/Velfærdsteknologisk-udstilling.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelse https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-23112016.aspxLandzonetilladelse <p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Opdeling af stuehuset på Rønnevej 116, 3720 Aakirkeby i to boliger.</li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 21. december 2016. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden for 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.</p>
Forslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-en-lokalplan-for-et-sommerhusområde-ved-Snogebæk-.aspxForslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Snogebæk <p>Den 11. oktober 2016</p><p> </p><p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 009 og lokalplan nr. 090 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. oktober til og med den 6. december 2016. <br>Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre at ejendommen på Klynevej i Snogebæk, Balka Strand Familiecamping, kan ændre anvendelse fra campingplads til sommerhusgrunde og en samlet feriehusbebyggelse. </p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan 076, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning. </p><p> </p><p><strong>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  Bornholms Regionskommune<br>Att: Teknik & Miljø <br>Skovløkken 4 <br>3770 Allinge </p><p>Eller på mail til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. <br>Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. december 2016</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Din klage bedes sendt til Teknik og miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, så vidt muligt elektronisk på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. Klagen skal være modtaget af Teknik & Miljø inden 4 uger fra dags dato. Teknik & Miljø vil derefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jfr. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdato.</p>
Forslag til lokalplan på Møllebakken i Svaneke https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-på-Møllebakken-i-Svaneke-.aspxForslag til lokalplan på Møllebakken i Svaneke <p>Den 11. oktober 2016</p><p> </p><p>​Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 008 og lokalplan nr. 089 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. oktober til og med den 6. december 2016. <br>Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre at ejendommen Møllebakken 8 i Svaneke, der tidligere var anvendt til campingplads, nu kan ændre anvendelse fra rekreativt område som campingplads, til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for hotellignende formål og blandede boligformål. </p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan 076, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. <br>Konklusionen på screeningen er at lokalplanen ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig betydning. </p><p> </p><p><strong>Indsigelsesmulighed </strong> </p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  Bornholms Regionskommune<br>Att: Teknik & Miljø <br>Skovløkken 4 <br>3770 Allinge </p><p>Eller på mail til <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. <br>Indsigelsen skal være forsynet med tydelig angivelse af navn og adresse.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest den <strong>6. december 2016.</strong> Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. <br> <br>Planforslag kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Din klage bedes sendt til Teknik og miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, så vidt muligt elektronisk på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a>. Klagen skal være modtaget af Teknik & Miljø inden 4 uger fra dags dato. Teknik & Miljø vil derefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.</p><p>Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når de har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Natur- og Miljøklagenævnet kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis klagen trækkes tilbage eller afgørelsen påtænkes ændret af kommunalbestyrelsen. Gebyret tilbagebetales desuden, hvis den der indbringer klagen får helt eller delvist medhold. </p><p>Ved rettidig klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en given tilladelse ikke må udnyttes indtil sagen er afgjort. F.eks. kan nævnet påbyde at et bygge- eller anlægsarbejde, der er igangsat, standses.</p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jfr. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdato.</p><p><strong> </strong></p>

 Nyheder

 

 

Hvem skal have 25.000 kr.?https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Hvem-skal-have-25.000-kr.aspxHvem skal have 25.000 kr.?2016-12-01T23:00:00Z<p>​</p><p>Hvert år uddeler Bornholms Regionskommune Partnerskabsprisen, og i år er ingen undtagelse.<br><br>Alle bornholmere har mulighed for at indstille et samarbejde eller partnerskab mellem en forening, organisation eller lignende og en af regionskommunens enheder.<br><br>Man kan vinde 25.000 kr. som udbetales til den eller de kommunale enheder, der er med i partnerskabet. Det er så op til samarbejdspartnerne i fællesskab at finde ud af, hvordan pengene kan komme målgrupperne for partnerskabet til gode.<br><br>Hvis du har lyst til at indstille et partnerskab til prisen kan du trykke på linket nedenfor – så åbner et kort skema, hvor du kan fortælle, hvem der bør have prisen og hvorfor. Du vil blive bedt om dine kontaktoplysninger, så vi kan få fat i dig, hvis der er ting der skal uddybes.<br><br><a href="http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=3XUMW1RM3P15">Indstil til prisen her.</a><br><br>Dommerkomiteen består af borgmester Winni Grosbøll, kommunaldirektør Johannes Nilsson og næstformand i MED Hovedudvalget Anette Lund.<br><br>Prisen uddeles den 22. december 2016 hos vinderen.</p><p>Tidligere års vindere:<br>2014: First Lego League/10. klassescenteret<br>2015: Bornholms Flygtningevenner/BRK Integration</p>
Fødselsdag og indflytningsfest i Lille Madsegadehttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fødselsdag-og-indflytningsfest.aspxFødselsdag og indflytningsfest i Lille Madsegade2016-11-28T23:00:00Z<h2>PRESSEMEDDDELELSE</h2><p><strong>Den 1. december fejrer Rehabiliteringsteamet i Center for Ældre 1 års fødselsdag og ved samme lejlighed markeres det at stedet nu også huser hjemmeplejen i Rønne Nord og et hold af sygeplejersker. </strong></p><p>Med oprettelsen af rehabiliteringsteamet den 1. december 2015 blev en ny æra indenfor hjælp og pleje på Bornholm skudt i gang. En æra der er kendetegnet ved at have fokus på at hjælpe borgere til at opretholde og generhverve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.<br>Dagen bliver markeret med en fødselsdagsreception for bl.a. Social- og sundhedsudvalget, medarbejdere i Rehabiliteringsteamet, sygeplejersker på adressen og Team Rønne Nord samt ledere af hjemme- og sygeplejen. Receptionen finder sted i lokalerne på Lille Madsegade 114 den 1. december kl. 12-13.30.<br>Ved samme lejlighed fejres det, at Hjemmeplejens afdeling i Rønne Nord samt et hold af administrative og udkørende sygeplejersker nu deler adresse med Rehabiliteringsteamet. I den anledning vises der rundt i hjemmeplejens og Rehabiliteringsteamets ny-istandsatte lokaler.</p><p><strong>Det første år!</strong><br>Med fejringen af årsdagen for Rehabiliteringsteamet markeres en tid, hvor der er sket meget i og omkring både Rehabiliteringsteamet og hjemmeplejen. Som alle nystartede har også Rehabiliteringsteamet i løbet af sit første år haft travlt med at finde sig til rette og at finde sin rette form. Der er blevet ansat en masse nye medarbejdere – både helt nye og kendte ansigter fra både hjemmeplejen og plejeboligområdet og alle som en, har de arbejdet på at udvikle teamet og at finde den bedste form og de bedste arbejdsgange.</p><p><strong>Rehabiliteringsteamet i dag</strong><br>Teamet er i dag fuldtalligt og er ved at være på plads i det fælles hus i Lille Madsegade. Herfra køres der til hele øen og til det voksende antal borgere, som er tilknyttet Rehabiliteringsteamet. Dagligdagen i teamet er travl, men præget af et stort engagement og et fokus på hele tiden at blive bedre til at sætte borgernes mål i centrum. Målet er, at den kortvarige intensive indsats i samarbejde med borgeren skal hjælpe borgeren til så vidt midt muligt at kunne klare daglige gøremål selv.</p><p><strong>Rehabiliteringsindsatsen på Bornholm</strong><br>Den fælles adresse med Hjemmeplejen og sygeplejersker er med til at skabe en mere direkte forbindelse mellem flere organisatoriske enheder, som i det daglige har meget til fælles. Rehabiliteringsindsatsen foregår i et samarbejde mellem sundheds- og ældre området og i løbet af det forgangen år er den rehabiliterende tilgang og metode også blevet startet op i hjemmeplejen og på plejeboligområdet. Tilgangen har fokus på borgernes mål og at dette arbejdet foregår i samarbejde med borgeren eller beboeren og på tværs af faggrupper.</p><p><strong>Før, nu og i fremtiden</strong><br>Rehabilitering kender mange allerede fra Rehabiliteringscentret på Sønderbo og Genoptræningen, hvor man i flere år har arbejdet med den tilgang, at man med en tidlig og intensiv indsats kan gøre meget for at hjælpe borgere med at genvinde deres førlighed og færdigheder. Udbredelsen og udviklingen af tilgangen til også at være en måde at arbejde på i det daglige i borgernes hjem, betyder at hjælpen kan målrettes dem og der, hvor behovet for hjælp er størst. Erfaringerne fra 2016 viser, at faglighed i indsatsen fylder mere, når der arbejdes med den rehabiliterende metode og at både borgere og medarbejdere oplever en øget kvalitet og større medindflydelse i det daglige samarbejde.</p>
Folkemødets nye direktør er fundethttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Folkemødets-nye-direktør-er-fundet.aspxFolkemødets nye direktør er fundet2016-11-28T23:00:00Z<h2>​PRESSEMEDDELELSE</h2><p>Mads Akselbo Holm vender fra årsskiftet hjem til Bornholm for at stå i spidsen for kæmpesuccessen Folkemødet. Han kommer fra en stilling som ansvarlig for Distortion i København.  </p><p>”Vi er rigtig glade for at kunne præsentere et stykke bornholmsk granit, Mads Akselbo Holm, som ny direktør for Folkemødet. Mads kommer med erfaring fra den store musikfestival Distortion København, der ganske som Folkemødet er inde i en rivende udvikling og helt afhængig af et tæt og velfungerende samspil med kommune og andre samarbejdspartnere. Mads kommer med erfaring udefra, men kan også den bornholmske toneart. Den kombination er vi helt sikre på kan skabe fremdrift og opbakning bag Folkemødet til glæde og gavn for alle bornholmere og os andre udefra ” siger Michael Valentin, formand for Foreningen Folkemødets bestyrelse.  </p><p>Mads Akselbo Holm er 35 år, født og opvokset på Bornholm og cand.mag. fra Københavns Universitet. Han har indtil nu været administrerende direktør i produktions- og eventselskabet NusNus Aps, som bl.a. er selskabet bag mega events som Distortion København og Karrusel Odense.  </p><p><strong>Vil passe godt på Folkemødet</strong><br>Folkemødet er på bare seks år blevet en kæmpesucces og en institution i det danske demokrati. Det tog sin begyndelse med en visionær borgmester og nogle stærke ildsjæle ved roret. Og Foreningen Folkemødet er bevidste om, hvad det er for en arv man skal løfte, når Folkemødet fra 1. januar 2017 ophører med at være et kommenalt projekt og overgår til foreningen:    <br> <br>”Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Borgmester Winni Grosbøll og alle de dygtige og loyale medarbejdere der ved årsskiftet overlevere ansvaret for Folkemødet til bestyrelsen for foreningen Folkemødet. Vi lover at passe godt på det”, slutter formand Michael Valentin.  </p><h4><br>Fakta om Folkemødet</h4><p>Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i den nordbornholmske havneby, Allinge. Folkemødet 2017 afholdes fra 15.-18. juni.. Folkemødet 2016 trak flere gæster end nogensinde før - i gennemsnit besøgte 25.000 mennesker om dagen Folkemødebyen. </p><p>I marts 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at udskille Folkemødet fra Bornholms Regionskommune som et led i udviklingen og konsolideringen af Folkemødet som organisation. Foreningen Folkemødet blev stiftet i april. 1. januar 2017 overgår Folkemødet rent formelt fra at være et kommunalt projekt til Foreningen Folkemødet. </p><p>Foreningen Folkemødets bestyrelse består af: Michael Valentin (formand), Connie Hedegaard, Bruno Månsson, Mikkel Marschall, Vibe Klarup Voetmann og Winni Grosbøll (formand for Folkemødets styregruppe).</p>
Åbent hus på Kongeskærskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Åbent-hus-på-Kongeskærskolen.aspxÅbent hus på Kongeskærskolen2016-11-27T23:00:00Z<p>​Vi holder åbent hus på Kongeskærskolen, Strandvejen 14, 3770 Allinge</p><p><strong>Tirsdag den 6. december, fra klokken 8 - 10</strong></p><ul><li>Kom på besøg i skolens 0.-8.kl. i undervisningstiden</li><li>Få en snak med skolens leder om f.eks. Kongeskærskolens udviklingsprojekt LUKSUSdage</li><li>Få en snak med vores erfarne børnehaveklasseleder om f.eks. årets gang i børnehaveklassen</li><li>Få en snak med skolens SFO/indskolingsleder om f.eks. skolens anvendelse af IT</li><li>Få en snak med skolens SFO teamkoordinator om f.eks. hverdagen i SFO</li><li>Besigtig vores storslåede beliggenhed og dejlige lokaler</li><li>Nyd en god kop kaffe eller te i et aktivt læringsmiljø</li></ul>
Cykelprojekt Bornholmhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspxCykelprojekt Bornholm2016-11-17T23:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver omfattende ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer om anlæg af nye cykelveje. Opgaven omfatter følgende:</p><p><strong>Projekt A</strong>: Enkeltrettede cykelstier og fortove i begge vejsider på national cykelrute 10 på Haslevej i Rønne<br><strong>Projekt B</strong>: Cykelkantbaner og delte fællesstier på national cykelrute 10 fra Døndalen til og gennem Gudhjem, samt omlægning af national cykelrute 10 fra Aarsdale til Nexø.</p><p>læs mere under erhverv / udbud / <a href="/Erhverv/Udbud/Sider/Cykelprojekt-Bornholm.aspx" target="_blank">Cykelprojekt Bornholm</a></p><p>Center for Teknik og Miljø</p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

pas

Skal du have nyt pas?

Husk du skal bestille og betale dit nye pas her på hjemmesiden, samtidig bestiller du tid i Borgerservice til at hente dit nye pas.

Læs mere og bestil dit nye pas her