Skal dit barn på Kulturskolen? Skal dit barn på Kulturskolen? Husk - tilmeldingsfrist er 1. juni 2017. Klik for mere information og tilmelding.https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx, Kulturskolen1
Hverdagen med demensHverdagen med demensVil du høre om hverdagslivets udfordringer med demens og handlemuligheder, så klik og læs mere https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Temaeftermiddag---Hverdagen-med-demens.aspx, https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Temaeftermiddag---Hverdagen-med-demens.aspx1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1
Åbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceÅbent Hus i Bornholms ErhvervsserviceKom indenfor den 23. maj på Landemærket 26 i Rønne. Klik for at læse merehttps://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx, https://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx1

 Seneste høringer

 

 

Landzonetilladelser pr. 10. maj 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-10.-maj-2017.aspxLandzonetilladelser pr. 10. maj 2017<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><p> </p><p>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Dalegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby<br>• Anvendelse af sommerhus til helårsbolig på Tangvej 18, 3730 Nexø<br>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Aabyvej 23, 3700 Rønne<br>• Udstykning af Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge</p><p><br></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 7. juni 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p>
Ansøgning om udvidelse af svine- produktionen på Munkegård ved Aarsballehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-udvidelse-af-svineproduktionen-på-Munkegård-ved-Aarsballe.aspxAnsøgning om udvidelse af svine- produktionen på Munkegård ved Aarsballe<p><strong>10. maj 2017</strong></p><p>​Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en § 11-/§ 12-miljøgodkendelse eller tillæg til en eksisterende § 11-/§ 12-miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyr-brug over 75 dyreenheder (DE). </p><p><br>Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.<br><br>Denne annonce har til formål at orientere om, at Michael C. Rasmussen, Åløsevej 15, Østerlars, 3760 Gudhjem har ansøgt om at udvide svineproduktionen på ejendommen <br><br><strong>Munkegård, </strong><br><strong>Aarsballevej 39, </strong><br><strong>3700 Rønne.</strong><br> <br>Svineproduktionen ønskes udvidet til 10.600 producerede slagtesvin (30-117 kg), svarende til 322,93 DE. <br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny stald på 3.120 m2 vest for og parallelt med den eksisterende stald samt en ny kornsilo på 700 m3. Desuden ansøges om, at der inden for 5 år kan opføres en ny overdækket gyllebeholder på 2.500 m3 vest for de to eksisterende beholdere. <br><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i den miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br><br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Teknik og Miljø skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørel-se, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. <br><br>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen i Teknik og Miljø, tlf.: 6124 7519 / 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.  <br><br><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 24. maj 2017</strong>. </p><p>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>
Ansøgning om at genåbne et rørlagt vandløb, Tingstedvejenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-at-genåbne-et-rørlagt-vandløb,-Tingstedvejen.aspxAnsøgning om at genåbne et rørlagt vandløb, Tingstedvejen<p><strong></strong> </p><p><strong>Ansøgning om at genåbne et rørlagt vandløb på 180 meter; Tingstedvejen 25, 3700 Rønne<br></strong></p><p>Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om genåbning af en 180 meter rørlagt vandløbsstrækning på; Tingstedvejen 25, 3700 Rønne, Vestermarie, matr. nr. 249m og 249e.</p><p>Formålet med at genåbne det rørlagte vandløb er, at rørlægningen ofte stopper til med oversvømmelser til følge. Det er de senere år bemærket, at rørets dimensionering ikke matcher behovet for afstrømning ved store regnskyl, hvor vandstanden i søen stiger radikalt og tilstødende arealer oversvømmes. Ejerne har også en naturmæssig interesse i at genåbne vandløbsstrækningen. </p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">vandløbslovens</a> § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Projektredegørelsen kan læses her til højre på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. </p><p>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via mail til: <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br>eller til Center for Teknik & Miljø; Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest den 10. juni 2017</strong>. </p><p>Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine K. Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Når høringsperioden er slut vil Center for Teknik & Miljø tage endelig stilling til ansøgningen. <br>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlige interesse i afgørelsen. </p><p><br>Venlig hilsen</p><p>Tine Kent Egedal<br>Biolog</p>

 Nyheder

 

 

Forårs græsklipning af rabatter og grøfterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Forårs-græsklipning-af-rabatter-og-grøfter.aspxForårs græsklipning af rabatter og grøfter2017-05-23T22:00:00Z<p>Bornholms Regionskommune ved OK Entreprise starter op med at klippe græsset på rabatter og grøfter <strong>mandag den 29. maj</strong>.</p><p>I foråret vil der blive klippet forkanter på hele vejnettet og omkring skilte og faste genstande.</p><p>Derfor vil vi anmode om, at eventuelle maskiner, hegnstråd, sten og affald fjernes, for at undgå beskadigelser på materiel.</p><p>Vi vil også anmode om, at f.eks. cykler ikke i nærmeste fremtid henstilles på rabatter og grøfter.</p><p>Eventuel skade på klippemateriel forårsaget af ovennævnte ting, kan medføre erstatningsansvar.</p><p>Såfremt der skulle være spørgsmål til ovennævnte er man velkommen til at henvende sig til Hans Chr. Olsen, Ejendomme og Drift, Vejplanlægning på telefon 56 92 23 76 eller Marianne Koch på telefon 56 92 22 17. </p>
Fars store Maddaghttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Fars-store-Maddag.aspxFars store Maddag2017-05-18T22:00:00Z<h3>​Kom og vær med til at lave mad over bål</h3><p><strong>Tirsdag den 13. juni kl. 16.30-19.30 på Gaarden, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem</strong></p><p>Fars Store Maddag er en ny national festdag, hvor fædre og børn, over hele landet, laver dejlig mad og hygger sig.</p><p>Fars Store Maddag på Bornholm er for fædre og deres børn, i aldersklassen 8-12 år. <br>På Bornholm fejrer vi Fars Store Maddag på Gaarden ved at lave mad over bål med lækre bornholmske produkter.<br>Når fædre og børn har lavet mad over bålet, inviteres mor og søskende til at spise med kl. 18.30</p><p><strong>Sådan kommer I med</strong><br>Der er plads til 20 fædre og deres børn. <br>Tilmeld jer via Gaardens hjemmeside på <a href="http://www.gaarden.nu/">www.Gaarden.nu</a><br>Når I tilmelder jer, skal I samtidig betale 25 kr. pr person, der skal spise med.<br>Det er tilmelding efter først til mølle princippet.</p><p><strong>Vil du vide mere</strong><br>Hvis du vil vide mere om Fars Store Maddag på Bornholm, så kontakt Nina Povlsen <br>På mail: <a href="mailto:Nina.Povlsen@brk">Nina.Povlsen@brk</a> eller tlf. 56 92 12 92 <br>  <br>Fars store maddag er et samarbejde mellem Gaarden og Bornholms Regionskommune og er en hyldest til alle mænd i anledningen af Men’s health week i uge 24.<br></p>
Booking af tider i Svømmesalenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Booking-af-tider-i-Svømmesalen.aspxBooking af tider i Svømmesalen2017-05-16T22:00:00Z<p>​Efter en større renovering, er Søndermarkshallens Svømmesal nu klar til brug. Tider for sæson 2017/2018 kan ansøges med sæsonstart primo september – dette sker via bookingsystemet <a href="http://www.conventus.dk/">Conventus</a> eller ved henvendelse til Kirsten Sonne i Bornholms Idrætsområder på tlf. 56 92 17 56.</p><p><br><strong>Ansøgningsfrist 15. juni 2017.</strong><br></p>
Kommunalbestyrelsesmøde 24. maj 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-24.-maj-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 24. maj 20172017-05-16T22:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>onsdag den 24. maj 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Tilmelding til Kulturskolenhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Tilmelding-til-Kulturskolen.aspxTilmelding til Kulturskolen2017-05-08T22:00:00Z<p>​Så er det tid til at tilmelde sig undervisning på Kulturskolen.</p><p>HUSK - der er tilmeldingsfrist 1. juni.</p><p>Læs mere og tilmeld dig på <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen/Sider/Kulturskolen.aspx">Kulturskolens side </a></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr