Glædelig Jul og Godt NytårGlædelig Jul og Godt NytårKlik for at se ændrede åbningstider mellem jul og nytår.https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Kontakt/Sider/%C3%85bningstider.aspx, https://www.brk.dk/Om-Kommunen/Kontakt/Sider/%C3%85bningstider.aspx1
Kommunalvalg 2017Kommunalvalg 2017Se det endelige resultat herhttps://www.kmdvalg.dk/KV/2017/K84982400.htm, https://www.kmdvalg.dk/KV/2017/K84982400.htm1
Grunde og ejendomme til salgGrunde og ejendomme til salgEr du på udkig efter den helt rigtige byggegrund? Nu har vi samlet alle de grunde og ejendomme vi har til salg ét sted. Klik for at åbne vores ejendomsportal.http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/, http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/1

 Seneste høringer

 

 

Besætningsændringer på husdyrbrug, 12 december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug,-12-december-2017.aspxBesætningsændringer på husdyrbrug, 12 december 2017<p>​<strong>Besætningsændringer på husdyrbrug<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til § 29 og/eller § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</p><p> </p><ul><li><strong>På Skrokkegård, Skrokkegårdsvejen 13, Poulsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 4.260 producerede slagtesvin (30-110 kg) til 4.399 producerede slagtesvin (32-114 kg).</strong><br><br></li><li><strong>På Hjuleregård, Kildesgårdsvejen 1, Nylars, 3700 Rønne ændres svinebesætningen fra 37.875 producerede smågrise (7,3-33 kg) til 42.047 producerede smågrise (7,1-31 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget</li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><br><strong>Klagefristen udløber den 9. januar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 12. december 2017</strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p>
Landzonetilladelse pr. 11. december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-december-2017.aspxLandzonetilladelse pr. 11. december 2017<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af skur på Søndre Landevej 16, 3700 Rønne<br></strong></li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 8. januar 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p>
Besætningsændringer på husdyrbrug, 5 december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug,-5-december-2017.aspxBesætningsændringer på husdyrbrug, 5 december 2017<p><strong></strong> </p><p><strong>Besætningsændringer på husdyrbrug, 5. december 2017<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte <strong>besætningsændringer i eksisterende stalde </strong>på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven:<br></p><ul><li><strong>På Munkegård, Ibskervej 40, Ibsker, 3740 Svaneke ændres svinebesætningen fra 4.000 producerede slagtesvin (30-105 kg) til 4.279 producerede slagtesvin (33-113 kg).</strong><br></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>På Ryttergård, Ibskervej 28, Ibsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-102 kg) til 3.049 producerede slagtesvin (33-113 kg</strong><br></li><li><strong>På Tjørnebygård, Tjørnebyvejen 5, Poulsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 5.800 producerede slagtesvin (30-112 kg) til 6.786 producerede slagtesvin (30-113 kg).</strong><br></li><li><strong>På Spanager, Ø. Slamravej 8, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-109,7 kg) til 2.995 producerede slagtesvin (30-115 kg).</strong><br></li></ul><p>Sagerne er behandlet i henhold til § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.<br><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>.<strong> </strong><br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den 2. januar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 5. december 2017</strong><br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p>

 Nyheder

 

 

Kommunalbestyrelsesmøde 21. december 2017https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Kommunalbestyrelsesmøde-21.-december-2017.aspxKommunalbestyrelsesmøde 21. december 20172017-12-12T23:00:00Z<p>Kommunalbestyrelsen holder møde <strong>torsdag den 21. december 2017, kl. 18.00 </strong>i Kommunalbestyrelsessalen på Landemærket 26 i Rønne. </p><p>Dagsorden for mødet er tilgængelig på <a href="http://www.brk.dk/kb">www.brk.dk/kb</a>  fra mandagen før mødet.</p><p>Har du ingen pc, er du velkommen til at bruge en borger-pc i Borgerservice eller på biblioteket. Personalet hjælper dig gerne.<br></p>
Parforholdskurser og forældreansvarskurserhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Parforholdskurser-og-forældreansvarskurser.aspxParforholdskurser og forældreansvarskurser2017-12-06T23:00:00Z<p>​I Center for Børn og Familie tilbyder vi i 2018 gratis parforholdskurser (PREP) til alle familier med børn i alderen 0-18 år.</p><p>Desuden tilbudes kurser i fælles forældreansvar (KIFF) til forældre, der er blevet skilt/gået fra hinanden, og hvor der er børn under 18 år i hjemmet.</p><p><a href="/Borger/Familie-boern-unge/Støtte%20og%20rådgivning/Sider/Parrådgivning.aspx">Mere om PREP og KIFF</a>.</p>
Borgmesteren inviterer alle til at sætte sig et grønt målhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Borgmesteren-inviterer-alle-til-at-sætte-sig-et-grønt-mål.aspxBorgmesteren inviterer alle til at sætte sig et grønt mål2017-12-03T23:00:00Z<p>​<strong>Kom og mød borgmester Winni Grosbøll til en snak om Bright Green Island, grøn omstilling og "mit bornholmermål". Det foregår i Kvickly Nexø og Rønne tre dage i december. </strong></p><p>Bright Green Island handler også om den helt almindelige hverdag, og det er den, der er i fokus i december, hvor borgmester Winni Grosbøll inviterer alle bornholmere til at sætte sig et "bornholmermål".</p><p>"Mit bornholmermål" er den enkelte bornholmers bidrag til at gøre Bornholm til en bæredygtig grøn ø, fordi ethvert skridt gør en forskel i det store billede. Det kan være at spare på strømmen, kompostere køkkenaffaldet, købe lokale fødevarer eller noget andet, der giver mening for miljøet og ofte også pengepungen.</p><p>Kom og få inspiration til at finde dit bornholmermål og stil borgmesteren dine spørgsmål om Bright Green Island:</p><p>Fredag den 8. december fra 9-11 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Lørdag den 9. december fra 10-13 i Kvickly i Nexø</p><p>Tirsdag den 19. december fra 9-12 i Kvickly i Rønne / Snellemarkcentret</p><p>Vi har materiale med, så du kan skrive dit bornholmermål ned, få taget et billede sammen med det, og vi kan også hjælpe dig med at lægge det op på Bright Green Islands Facebook-side og hjemmeside, hvis du har lyst til at dele. </p><p>Allerede nu kan du læse om "Mit bornholmermål", se andres mål og finde inspiration i de ti gode råd til en grønnere hverdag "Ti grønne skridt" på hjemmesiden <a href="http://www.brightgreenisland.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brightgreenisland.dk</span></a> Følg også med på Bright Green Islands side på Facebook, hvor vi løbende lægger materiale ud. </p><p>Vi glæder os til at se dig i Kvickly i december!</p>
Allinge bibliotek flytterhttps://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Allinge-bibliotek-flytter.aspxAllinge bibliotek flytter2017-11-29T23:00:00Z<p>I december måned flytter Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen. Meget skal ordnes og pakkes, derfor holder vi <strong>lukket fra 4. december til 3. januar 2018</strong>.</p><p>Biblioteket flytter i lokalefællesskab med Læringscentret på Kongeskærskolen ved årsskiftet: </p><p>Fredag den 1. december  er derfor sidste betjente åbningsdag i det gamle bibliotek. Det vil stadig være muligt at afhente reserveringer, låne og aflevere til og med søndag den 3. december.</p><p>Herefter vil det ikke være muligt at låne, aflevere eller afhente reserveringer, før vi åbner i de nye lokaler på skolen. <strong>Reservationer skal derfor være afhentet inden d. 4. december</strong>.</p><h3>Hvad gør Allingeborgerne i december? </h3><p>Vi henviser til øens øvrige biblioteker i resten af perioden. Det er muligt at ændre afhentningssted på bestillinger. Log ind på hjemmesiden og klik på 'Rediger brugerprofil'.</p><h3>PC-adgang</h3><p>Du kan lukke dig ind i bygningen på Sverigesvej i hele december, hvis du har brug for pc eller netadgang.</p><h3>Genåbning</h3><p>Torsdag den 4. januar byder vi velkommen i de nye lokaler på Kongeskærskolen, Strandvejen 14. Den officielle åbning vil finde sted fra kl. 15.00, men alle er velkomne til at kigge forbi i løbet af dagen.</p><h3>Spørgsmål</h3><p>Bornholms Folkebiblioteker, tlf. 5692 1800 eller e-mail <a href="mailto:biblioteker@brk.dk">biblioteker@brk.dk</a> <br></p>
Betaling af ejendomsskatten 2018https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/Betaling-af-ejendomsskatten-2018.aspxBetaling af ejendomsskatten 20182017-11-28T23:00:00Z<p>Der sker en ændring vedrørende betaling af ejendomsskatten for 2018.</p><p>Den er tilgængelig i e-Boks den 29. november 2017, men der er ikke noget girokort.<br>Det kommer først i e-Boks den 20. december 2017. </p><p>Så skal du betale med girokort, kan du først gøre det på girokortet den 20.december 2017.<br>Der er ingen ændringer, hvis du betaler på betalingsservice.</p><p>Venlig hilsen<br>Ejendomsskattekontoret og Betalingskontoret<br></p>

byggeri

Erhvervsservice

Det bornholmske erhvervsliv behøver nu kun at huske én adresse og ét telefonnummer, når de skal i kontakt med øens erhvervsfremmeaktører for at få vejledning og sparring.

Mød os på Landemærket 26 i Rønne eller ring

Tlf. 56 92 99 99

Læs mere om Erhvervsservice her

 

 

rotte ved husmur

Har du mistanke om rotter på din ejendom?

Du kan anmelde rotter direkte i vores selvbetjeningssystem her

Anmeld rotter

eller du kan læse mere om rotter og rottebekæmpelse her

Læs om skadedyr