Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Besætningsændringer på husdyrbrug, 12 december 2017Besætningsændringer på husdyrbrug, 12 december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug,-12-december-2017.aspx12-12-2017 13:58:27013601aspx41http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Besætningsændringer på husdyrbrug<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til § 29 og/eller § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</p><p> </p><ul><li><strong>På Skrokkegård, Skrokkegårdsvejen 13, Poulsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 4.260 producerede slagtesvin (30-110 kg) til 4.399 producerede slagtesvin (32-114 kg).</strong><br><br></li><li><strong>På Hjuleregård, Kildesgårdsvejen 1, Nylars, 3700 Rønne ændres svinebesætningen fra 37.875 producerede smågrise (7,3-33 kg) til 42.047 producerede smågrise (7,1-31 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget</li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><br><strong>Klagefristen udløber den 9. januar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 12. december 2017</strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="Oversigts foto Hjuleregård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Hjuleregård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 11. december 2017Landzonetilladelse pr. 11. december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-december-2017.aspx11-12-2017 09:00:58013460aspx48http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af skur på Søndre Landevej 16, 3700 Rønne<br></strong></li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 8. januar 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p><img alt="Søndre Landevej 16 - oversigts billede" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/søndreLandevej16.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på husdyrbrug, 5 december 2017Besætningsændringer på husdyrbrug, 5 december 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug,-5-december-2017.aspx05-12-2017 09:55:48012872aspx116http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong></strong> </p><p><strong>Besætningsændringer på husdyrbrug, 5. december 2017<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte <strong>besætningsændringer i eksisterende stalde </strong>på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven:<br></p><ul><li><strong>På Munkegård, Ibskervej 40, Ibsker, 3740 Svaneke ændres svinebesætningen fra 4.000 producerede slagtesvin (30-105 kg) til 4.279 producerede slagtesvin (33-113 kg).</strong><br></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>På Ryttergård, Ibskervej 28, Ibsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-102 kg) til 3.049 producerede slagtesvin (33-113 kg</strong><br></li><li><strong>På Tjørnebygård, Tjørnebyvejen 5, Poulsker, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 5.800 producerede slagtesvin (30-112 kg) til 6.786 producerede slagtesvin (30-113 kg).</strong><br></li><li><strong>På Spanager, Ø. Slamravej 8, 3730 Nexø ændres svinebesætningen fra 3.000 producerede slagtesvin (30-109,7 kg) til 2.995 producerede slagtesvin (30-115 kg).</strong><br></li></ul><p>Sagerne er behandlet i henhold til § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.<br><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>.<strong> </strong><br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber den 2. januar 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 5. december 2017</strong><br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="Oversigtskort - Munkegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Munkegård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på husdyrbrugBesætningsændringer på husdyrbrughttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug.aspx01-12-2017 10:38:33012614aspx143http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​1. December 2017</p><p><strong>Besætningsændringer på husdyrbrug</strong></p><strong></strong><p>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven:<br><br><strong>På Krusegård/Bondegård, </strong><br><strong>Knarregårdsvej 15 og 17, </strong><br><strong>3790 Hasle </strong><br><br>ændres besætningen fra 650 årssøer, 22.000 producerede smågrise (7,3-30 kg) og 19.400 producerede slagtesvin (30-117 kg) til 650 årssøer, 22.178 producerede smågrise (7-30 kg) og 20.622 producerede slagtesvin (30-113 kg).<br><br>Sagen er behandlet i henhold til § 29 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. <br><br>Spørgsmål ang. afgørelsen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden for en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><strong></strong><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klage</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget</li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><strong></strong></li></ul><p><strong>Klagefristen udløber den 29. december 2017, </strong>dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 1. december 2017.<br><br>Center for´Teknik og Miljø</p><img alt="Knarregårdsvej 15 -17" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Knarregårdsvej15-17.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 30. november 2017Landzonetilladelse pr. 30. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-november-2017.aspx30-11-2017 11:37:17011891aspx132http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li><strong>Opsætning af telemast på Lillehøjsvej 6, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 28. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br> </p><img alt="Lillehøjsvej 6 - oversigts foto" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lillehøjsvej_6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring, Ø. PilegårdForslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring, Ø. Pilegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring, Ø Pilegård.aspx29-11-2017 09:25:36011254aspx77http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong></strong></p><p><strong>Forslag til afgørelse om tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse i høring<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til tillæg 1 til § 12-miljøgodkendelse for ejendommen:<br><br><strong>Ø. Pilegård, </strong><br><strong>Centralvej 8, </strong><br><strong>3782 Klemensker</strong> <br><br>Tillægget til § 12-miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 320 årskøer med opdræt til 725 årskøer med opdræt. Dette svarer til en udvidelse fra 584,15 DE dyrenheder (DE) til 1242,79 DE.<br><br><strong>Forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring i 7 uger fra den 29. november 2017 til den 17. januar 2018. </strong><br><br>Bemærkninger til forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> og skal være <strong>Teknik og Miljø i hænde senest den 17. januar 2018.</strong><br> <br>Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om tillægget til miljøgodkendelse kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til tillægget til § 12-miljøgodkendelse kan rettes til Katrine Høst, <br>tlf.: 5692 2055 eller e-mail <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a><br><br>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="Centralvej 8" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/centralvej_8.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 24. november 2017Landzonetilladelse pr. 24. november 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-24.-november-2017.aspx24-11-2017 09:06:5205040aspx88http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Etablering af sø på Svanekevej 10, 3751 Østermarie</strong><br><strong>• Etablering af sø på Havrehøjvej 6, 3751 Østermarie</strong><br><strong>• Udvidelse af sommerhus på Vandmøllevej 6, 3790 Hasle</strong><br><strong>• Etablering af tagetage på Melstedvej 39, 3760 Gudhjem </strong><br><strong>• Udvidelse af Rø Vandværk, Rø Skolevej 10, 3760 Gudhjem </strong><br><strong>• Etablering af lager/butik på Tværvej 10, 3700 Rønne</strong><br></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22. december 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Teknik og MIljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Landzoneltllladelse-24nov-Vandmøllevej6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af idéer og forslag - centerområde i SvanekeIndkaldelse af idéer og forslag - centerområde i Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-idéer-og-forslag---centerområde-i-Svaneke.aspx29-11-2017 12:38:2005037aspx168http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Der indkaldes hermed ideer og forslag til en påtænkt justering af centerafgræsningen i Svaneke.</strong> </p><p>Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde en ny bevarende lokalplan for Svaneke i samarbejde med repræsentanter for Svanekes Venner m.fl. Den nye plan skal erstatte den gældende lokalplan nr. 30 – Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk.<br>Som led i arbejdet er fremkommet ønske om at justere centerafgræsningen, ud fra et princip om at begge sider af en gade i den centrale bydel kommer til at være omfattet af en centerafgræsning. For de ejendomme der ligger indenfor centerafgræsningen vil bl.a. være lempeligere bestemmelser for butiksvinduer, skiltning etc.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Svaneke%20centerområde%20-%20Kort%201.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br> Kort 1 viser den gældende afgræsning af centerområdet i Svaneke jf. kommuneplan 2013</p><p> </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Svaneke%20centerområde%20-%20Kort2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br>Kort 2 herover viser et forslag til ændring af afgrænsningen af centerområdet i Svaneke ud fra princippet om at begge sider af en gade, så vidt muligt, inddrages.<br></p><p> </p><p>Mht. butiksstørrelser i centerområdet gælder følgende for detailhandelen i Svaneke jf. kommuneplanen:</p><ul><li>Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i centerområdet i Svaneke er sat til 3.500 m2.</li><li>Rammen for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er sat til 1.000 m2.</li><li>For dagligvarebutikker gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er 1.000 m2.</li><li>For udvalgsvarer gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er sat til 500 m2.</li></ul><p><br>Her kan du læse mere om <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1257" target="_blank">kommuneplanens rammer for butikker i de øvrige byområder</a> på øen. </p><p><br>Ifølge planlovens § 23c kan ændringer af kommuneplanen kun ske efter forudgående indkaldelse af ideer og forslag der vedrører den påtænkte ændring. Først derefter kan kommunen indarbejde ændringen i det kommende lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg så der kommer overensstemmelse mellem planerne.   </p><p>Hvis du har ideer eller forslag til ændring af centerområdets afgrænsning og de gældende maksimale bruttoetagearealgrænser skal de fremsendes skriftligt til: <br><br>Center for Teknik og Miljø <br>Skovløkken 4, Tejn <br>3770 Allinge </p><p>eller pr. mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a></p><p>Alle forslag skal være kommunen i hænde <strong>senest mandag den 13. december 2017.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Teknik og miljø</p><p> </p><img alt="Svaneke" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Svaneke-topbilledet.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9Nedrivning af stuehus, Kællingebyvejen 9https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedrivning-af-stuehus,-Kællingebyvejen-9.aspx13-11-2017 07:00:3404788aspx156http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Nedrivning af stuehus Kællingebyvejen 9, 3720 Aakirkeby</strong></p><p><br>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18”</p><p>Teknik & Miljø har den 20-09-2017 modtaget ”Ansøgning om nedrivning af stuehus” på ejendommen:<br></p><ul><li><strong>Kællingebyvejen 9 3720 Aakirkeby, </strong><br><strong>matr.nr. 5a, Pedersker, ejd.nr. 248001, </strong><br><strong>Bygning nr. 1, Stuehus til landbrugsejendom på 288 m2.</strong><br><strong>ejet af Rasmus Kofoed Brunke, Rønnevej 57, 3730 Nexø.</strong><br></li></ul><p><br>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningen bevaringsværdien 3.  Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.</p><p>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer §6 og §18. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger. Først herefter kan Teknik & Miljø tage stilling til den ansøgte nedrivning.  </p><p> </p><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Ansøgningen begrundes med følgende: </strong></p><ul><li>Stuehuset ønskes nedrevet og skal ikke genopføres. Tagkonstruktionen er under nedbrydning, pga. mange huller i taget og store utætheder omkring skorstenene. Det er meget energikrævende at opvarme og en istandsættelse vil ikke stå mål med ejendommens værdi. Det er både sikkerheds og sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i den eksisterende bolig.</li><li>Der er tale om et stuehus opført i 1864. Huset er ikke blevet løbende vedligeholdt og fremstår utidssvarende med mange små rum og meget nedslidt.</li></ul><p><br>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivningstilladelse.</p><p>Udtalelsen, skal være kommunen i hænde <strong>senest den 18. december 2017</strong>. <br>Udtalelsen kan sendes med almindelig post til :<br><br>Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <br>eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a>. <br>I mailen eller brevet skal du henvise til byggesagsnr.: BOM-1780</p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><ul><li>Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016  med senere ændringer</li><li>Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 970 af 28/08/2014</li></ul><p><strong></strong> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="Oversigts foto - kællingebyvejen 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kællingebyvejen_9.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed