Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Etablering af foderladeEtablering af foderladehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-foderlade.aspx27-03-2020 10:54:5509031aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><ul><li>Etablering af foderlade på Langemyregård, Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby</li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Klageportalen</span></a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">Miljø- og Fødevareklagenævnets</span><span style="text-decoration:underline;"> hjemmeside</span></a> </p><p>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 24. april 2020.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Foderlade" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Foderlade%20Trassevejen.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om en udvidelse af Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 4 i AllingeIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om en udvidelse af Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 4 i Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-ønske-om-en-udvidelse-af-Grønbechs-Hotel,-Vinkelstræde-4-i-Allinge.aspx23-03-2020 07:59:3203396aspx118http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Høringsperiode 19. marts til 2. april 2020 </strong></p><p>Kommunen har modtaget en forespørgsel om en udvidelse af Grønbechs Hotel med en etage samt tagterrasse på Vinkelstræde 4 i Allinge. Den ønskede bebyggelse vil være på 4 etager inkl. tagterrasse. Bebyggelsen vil få en højde på ca. 10 m. Den nuværende bebyggelsesprocent er 117 ifølge BBR, og det vurderes, at udvidelsen af bygningen vil bringe bebyggelsesprocenten op mellem 130 og 150.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grønbech.png" alt="" style="margin:5px;width:305px;" /></p><p> </p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37</a> </p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br>Bemærkninger kan sendes med post, ”mrk. Indkaldelse af ideer og forslag, Grønbechs Hotel” til Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br><br><strong>Brevet skal være modtaget af kommunen senest den 2. april 2020.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="Hotel Grønbech" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grønbech-udvidelse.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Har du idéer eller forslag forud for planlægning for store udvalgsvarebutikker i Rønne?Har du idéer eller forslag forud for planlægning for store udvalgsvarebutikker i Rønne?https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Har du idéer eller forslag forud for planlægning for store udvalgsvarebutikker i Rønne.aspx19-03-2020 08:02:0702855aspx62http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Høringsperiode 19. marts til 17. april 2020</strong></p><p><strong></strong> </p><p><strong>Baggrund</strong><br>Bornholms Regionskommune har modtaget forespørgsler om muligheder for etablering af store udvalgsvarebutikker i Rønne. Der har været henvendelser om mulig etablering af tre butikker med et samlet butiksareal på i alt ca. 10.000 m². Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om konkrete placeringer.<br>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har den 12. februar 2020 givet udtryk for, at man som udgangspunkt er positivt stemt for at ændre kommuneplanen, så der skabes rammer for store boxbutikker placeret i Rønne uden for bymidten i et såkaldt aflastningsområde. </p><p>Send dine bemærkninger til BRK, så vi har dem <strong>senest 17. april 2020</strong>.<br><br>Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at igangsætte den nødvendige planlægning, skal offentligheden have mulighed for at påvirke planlægningen. Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=36" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=36</a> . <br></p><p>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dine bemærkninger, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20feldt.PNG" alt="" style="margin:5px;" /></p><p>Bornholms Regionskommune skal have modtaget dine bemærkninger senest den 17. april 2020.</p><p>Bemærkninger kan sendes med post, ”mrk. Indkaldelse af ideer og forslag, Aflastningsområde i Rønne” til Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p><strong>Brevet skal være modtaget af kommunen </strong><strong>senest den 17. april 2020.</strong></p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p><strong></strong> </p><img alt="Dagligvarebutikker i Rønnde" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Dagligvarebitikker%20Rønne.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved KanondalenHøring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring vedr. afgrænsning af miljøvurdering for areal ved Kanondalen.aspx19-03-2020 10:18:4002852aspx104http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Høring vedr. afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport for inddragelse af areal ved Kanondalen til havnerelaterede formål</strong></p><p>Rønne Havn A/S ønsker at anvende et areal på matrikel 320a Rønner Markjorder ved Kanondalen til oplagsplads for fx offshore-komponenter samt øvrige havnerelaterede aktiviteter. </p><p>Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.</p><p>Rønne Havn A/S har indsendt en ansøgning om projektet iht. miljøvurderingslovens § 18, stk. 1 og iht. samme bestemmelses stk. 2 oplyst, at det ønskes, at projektet skal undergå en miljøkonsekvensvurdering. </p><p>På baggrund af denne anmodning gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Bygherre skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der vurderer, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. </p><p>Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Bornholms Regionskommune har vurderet, at planerne er obligatorisk miljøvurderingspligtige jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der skal derfor også i tilknytning til planforslagene udarbejdes en miljørapport, som beskriver planernes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. </p><p>Der skal således udarbejdes både en miljørapport tilknyttet planerne og en miljøkonsekvensrapport tilknyttet projektet. De to rapporter kombineres i én samlet miljøkonsekvensrapport.</p><p><strong>Afgrænsningsnotat</strong><br>Bornholms Regionskommune skal jf. miljøvurderingslovens § 11 og 23 forud for Rønne Havns udarbejdelse af den samlede miljøkonsekvensrapport afgive en udtalelse om, hvordan miljørapportens indhold skal afgrænses (hvilke dele af miljøbegrebet, der skal inddrages i miljøvurderingen, og hvilke dele, som foreslås udeladt) samt hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i rapporten.</p><p>Ifølge samme lovs § 32, st. 1, pkt. 2 og § 35, stk. 1, pkt. 2 skal kommunen foretage en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af rapportens indhold. </p><p>Bornholms Regionskommune har udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat med henblik på at afgrænse indholdet i den samlede miljøkonsekvensrapport for inddragelsen af arealet ved Kanondalen til havnerelaterede formål.</p><p><br><strong>Offentliggørelse og høringsperiode</strong><br>Udkast til afgrænsningsnotat vil blive offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> under høringer, hvor det vil være tilgængeligt fra den 19. marts 2020. Notatet sendes endvidere til berørte myndigheder, ansøger og de nærmeste omkringboende. </p><p>Bornholms Regionskommune har vurderet, at berørte myndigheder ud over kommunen selv er Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen.</p><p><strong>Fristen for at komme med bemærkninger er 14 dage fra offentliggørelsen</strong>. </p><p>Høringssvar med bemærkninger til den foreslåede afgrænsning af miljøvurderingens indhold skal sendes til Bornholms Regionskommune på mail <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller med post til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </p><p>Bemærkninger skal være Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 2. april 2020</strong>.</p><p>Spørgsmål kan rettes til Katrine Høst på mail <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a></p><p><strong>Videre forløb</strong><br>Bornholms Regionskommune fremsender efter høringsfristens udløb en udtalelse om afgrænsningen af emnerne i den samlede miljøkonsekvensrapport til bygherre, som på baggrund af denne afgrænsning skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten.  </p><p>Udkast til tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 25 samt den endelige miljøkonsekvensrapport sendes herefter i offentlig høring i 8 uger ved annoncering på kommunens hjemmeside. Miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, vil samtidig blive offentliggjort samme sted.<br></p><p>Venlig hilsen</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Kanondalen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kanondalen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 16 marts 2020Landzonetilladelser pr. 16 marts 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-16-marts-2020.aspx16-03-2020 10:07:2503199aspx68http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Ølenevej 72, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Udvidelse af grundareal og tilbygning til sommerhus - Varpeløkken 26, 3700 Rønne</strong>,</li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 13. april 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Luftfoto Ølenevej 72" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ølenevej_72.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Genopførelse af landbrugsbygningGenopførelse af landbrugsbygninghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Genopførelse-af-landbrugsbygning.aspx10-03-2020 09:04:39012256aspx140http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til 16 b, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Genopførelse af farestald på Langemyregård, Trassevejen 1, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/om-klageportalen-for-naevnenes-hus/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 7. april 2020</strong>.</p><p><br>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Billede af Langemyregård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Langemyregård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 9. marts 2020Landzonetilladelser pr. 9. marts 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-9.-marts-2020.aspx09-03-2020 13:17:38025345aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Udvidelse af sommerhus - Fosforitvej 46, 3700 Rønne</strong></li><li><strong><strong>Etablering af shelterplads - Springbakkevejen 9, 3720 Aakirkeby,</strong></strong></li><li><strong>Genopførsel af stuehus - Skrullevej 4, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>Opførsel af shelterålhytte - Blemmelyngvejen 4, 3700 Rønne,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 6. april 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Fosforitvej 46" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/fosforitvej_46.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Har du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved GalløkkenHar du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved Galløkkenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Har-du-ideer-eller-forslag-før-der-planlægges-for-et-areal-til-havneformål-ved-Galløkken.aspx04-02-2020 10:08:45017101aspx856http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Rønne Havn A/S har fremsat ønske over for Kommunalbestyrelsen om, at et ca. fem ha stort område sydøst for Skansevej i Rønne kan blive planlagt som oplagsplads for materialer til offshore-anlæg som fx havvindmølleparker. Arealet er vist med gul afgrænsning på dette luftfotografi</p><p>Arealet, der ligger neden for kystskrænten ved Galløkken, er opstået efter 1967 ved, at der er blevet anlagt en ny mole uden for den daværende kystlinje, og arealet herimellem er blevet fyldt op med jord og affald. Arealet har ligget udyrket og uden tilplantning, bygninger eller lignende, siden det blev dannet. Det anvendes nu som rekreativt område i tilknytning til det eksisterende naturområde på Galløkken oven for kystskrænten. </p><p><strong>Gældende planforhold</strong><br>I kommuneplanen er det markerede areal udlagt som et rekreativt område som en del af Galløkken. I lokalplanen for området (lokalplan nr. 091) er arealet udlagt til grønt område og skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de nye havneområder, der er blevet anlagt i løbet af de sidste par år.  En fremtidig anvendelse af arealet til havneformål er således i strid med den gældende kommuneplan og lokalplan. </p><p><strong>Høring</strong><br>Før udarbejdelsen af forslag til ændring af kommuneplan og lokalplan ønsker kommunalbestyrelsen at indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. <br></p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/" target="_blank">Link til ideer og forslag</a>   <br> <br><strong>Rønne Havn holdt et offentligt orienteringsmøde 13. januar 2020</strong><br>Rønne Havn A/S vil orientere om projektforslaget ved et borgermøde mandag 13. januar 2020 kl. 19-21 på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.<br>Ved dette møde vil der også være repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til stede. Alle er velkomne.</p><p><br>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Høring%20Galløkken.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i BoderneOffentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i Bodernehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne.aspx18-02-2020 15:29:53023898aspx844http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg 039 og forslag til lokalplan nr. 104 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den <strong>23. december 2019 til og med den 24. februar 2020. </strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Kommuneplan 2013 specificerer i kommuneplanrammerne for Boderne øst, under zonestatus, "<em>at området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone</em>." Det er kun først fornyligt, at der er skabt en mulighed for at overføre et sommerhusaftaleområde i kystnærhedszonen til sommerhusområde gennem udarbejdelse af en lokalplan. Et forslag til et kommuneplantillæg nr. 039 med den tilrettede zonestatus er derfor udarbejdet og er en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan sendes i høring.</p><p>Ifølge planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag forud for vedtagelse af et kommuneplantillæg ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Der er her er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, da hverken rammens geografiske udstrækning, anvendelse eller bebyggelsesforhold ændres og derfor indkaldes der ikke idéer og forslag til dette kommuneplantillæg.</p><p>Lokalplanen overfører den største del af sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægger entydige bestemmelser for områdets administration. Således fjernes planlovens §35 krav om landzonetilladelse for al ny bebyggelse, nedrivning af eksisterende beboelse samt ændringer i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Eksisterende helårsbeboelse må gerne fortsætte i helårshusene. Dens bestemmelser er også med til at fastholde områdets unikke karakter og natur.</p><p>For at bevare bebyggelsens kendetegnende forskellighed, er bestemmelserne rummelige, hvad angår bebyggelsens udseende og placering på matriklen, så længe grunden ikke er omfattet af bestemmelserne for strandbeskyttelse. Imidlertid, for at bevare lokalplanområdets karakter, må der ikke ske yderligere udstykning og grundene må hverken afgrænses med levende eller fast hegn. Fællesarealerne bevares som fællesareal, som er tilgængelige for alle, hvor tilstand og anvendelse ikke må ændres. Ligeledes, for at undgå, at området får præg af et parcelhusområde, må husene ikke fremstå med blank mur men enten behandles eller beklædes. Generelt for hele området er, at større terrænændringer ikke er tilladt, naturtilstandene ikke må ændres og grundene ikke må befæstes. Disse bæredygtige initiativer er bl.a. med til at sikre biodiversitet og afledning af vand.</p><p>Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986</span></a> </p><p>Forslag til lokalplanforslag kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 104, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanforslaget er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong>Henvendelse</strong><br>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><br>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar".</p><p>Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /> </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 104 eller Kommuneplantillæg 039, til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p><em>I indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</em></p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>24</strong><strong><strong>. februar </strong>2020</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/boderne%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan for et boligområde på Christians Plads i RønneForslag til lokalplan for et boligområde på Christians Plads i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-et-boligområde-på-Christians-Plads-i-Rønne.aspx17-12-2019 14:52:2103130aspx292http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. december 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 112 i 6 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. december 2019 til og med den 28. januar 2020. </strong></p><p>Området Christians Plads i Rønne, Nørre Løkke nr.1, 3 og 5 er ansøgt bebygget med tæt-lav boligbebyggelse magen til den der er etableret ved Peter Ipsensvej (Ipsens Have) i Rønne. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 5 (1967) der kun tillader at området anvendes som butiksområde.</p><p>Området er på ca. 3500 m² og omfattet af kommuneplanramme 101.B.34 "Sejersgård kvarteret" som udlægger området til helårsboligformål med en bebyggelsesprocent på 30.</p><p>Kvarteret er udbygget med fritliggende parcelhuse med en maksimal bebyggelsesprocent på 20, mens bebyggelsesprocenten på Chr. Plads i lokalplanen er 30. Den nu ønskede helårsboligbebyggelse har en bebyggelsesprocent på maksimalt 30, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.</p><p><strong>Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link</strong></p><p><strong>Link til forslag til lokalplan nr. 112</strong></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=338"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=338</span></a> </p><p><strong><br>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 112, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong><br>Henvendelse </strong></p><p>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer</p><p><strong><br>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-et-boligområde-på-Christians-Plads-i-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 112, til:  </p><p><strong>Erhverv, Byg og Sekretariat</strong><br><strong>Ullasvej 23</strong><br><strong>3700, Rønne</strong></p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>28. januar 2020</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/byfront-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed