Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Solcellepark, Slettegården ved StensebySolcellepark, Slettegården ved Stensebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcellepark,-Slettegården-ved-Stenseby.aspx16-10-2017 08:32:0409514aspx45http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>13. oktober 2017</strong></p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Stenseby.</strong></p><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 12. oktober 2017 kommuneplantillæg nr. 025 og lokalplan nr. 095 som muliggør etablering af en solcellepark på Slettegården ved Stenseby. </p><p>Planerne kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: tm@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/solceller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Badebro ved StammershalleBadebro ved Stammershallehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Badebro-ved-Stammershalle.aspx04-10-2017 13:34:3002034aspx30http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>​Høring af ansøgning om tilladelse til badebro ved Stammershalle.</strong><br><br>Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning fra Stammershalle Badehotel om tilladelse til offentlig tilgængelig badebro ud for Sdr Strandvej 134,3760 Gudhjem, matr nr.108fd, Rø.<br><br>Broen bliver 2,2 x 8 m og opføres i stål med plankedæk. Selve skelettet vil stå der hele året mens plankedækket tages ind om vinteren. Ansøger har oplyst at den del af broen der skal stå der hele året er opført.<br><br>Broen skal foruden at kunne bruges at hotellets gæster til badning også kunne bruges som lejlighedsvis anlægsplads for turbåden Thor, der normalt sejler mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne.<br><br>Da ansøgningen har almindelig offentlig interesse skal den jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, §3, stk. 2, sendes ud i offentlig høring.<br><br>Høringssvar skal indgå skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen til Center for Teknik og Miljø.Skovløkken 4 Tejn, 3770 Allinge, mail <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> <br><br><strong>Høringsfrist er 31. oktober 2017.</strong></p><p><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle-før2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></strong></p><p><strong> Før badebro</strong></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle_efter2.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><strong></strong> <strong>Efter / start på  badebro</strong></p>Center for Teknik og MIljø<p> </p><img alt="Badebro stammershalle" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Badebro_stammershalle.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 29. september 2017Landzonetilladelse pr. 29. september 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-29.-september-2017.aspx29-09-2017 08:00:5102039aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven:</a></p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Kirkevej 4, 3790 Hasle</strong></li><li><strong>Etablering af sø på Brommevej 34B, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Opsætning af gastank med F-gas, 2.170 gasoplagsenheder på Strandmarksvejen 6, 3730 Nexø</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest torsdag den 27. oktober 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="Kirkevej 4" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kirkevej_4.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan for ny færgefaciliteterLokalplan for ny færgefaciliteterhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-for-ny-færgefaciliteter.aspx02-10-2017 13:53:3202040aspx32http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>2. Oktober 2017</strong></p><p><br><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan for ny færgefaciliteter på Rønne Havn.</strong><br><br>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 21. september 2017 lokalplan nr. 093.<br><br> Baggrunden er, at færgeruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge skifter færgeoperatør pr. 1. september 2018. Lokalplanen giver mulighed for at etablere faciliteter, der er tilpasset de kommende færger. Det drejer sig om en ny passageradgang til den kommende hurtigfærge, en tilkørselsrampe til et højtliggende dæk på hurtigfærgen, en anden placering af bunkeren samt andre rampekonstruktioner til færgerne.</p><p>Lokalplanen kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br><br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="Rønne Havn" src="/SiteCollectionImages/rønnehavn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til at etablere en ny grøft, KlintebovejTilladelse til at etablere en ny grøft, Klintebovejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-etablere-en-ny-grøft, Klintebovej.aspx25-09-2017 09:13:2702044aspx3http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at etablere en ny grøft pr. 25. september 2017<br></strong><br>Bornholms Regionskommune har givet følgende tilladelse til at etablere en ny grøft i henhold til <br><br><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186438" target="_blank">Vandløbslovens </a>§ 21 samt § 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering:<br><br><strong>• Tilladelse til at etablere en ny grøft på matrikel nr. matr. nr. 349d og 351b ved Klintebovej, 3720 Aakirkeby</strong><br><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen som du finder link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 25. oktober 2017.</strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en <a href="http://nmkn.dk/klage/" target="_blank">klagevejledning</a> på hjemmesiden, Nævnenes Hus. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Center for Teknik & Miljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krøft_klinkebovej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025Trafiksikkerhedsplan 2018-2025https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Trafiksikkerhedsplan 2018-2025.aspx25-09-2017 09:34:1202045aspx8http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Høring om forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025</strong></p><p>Målet med en ny Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 er at gøre de bornholmske veje<br>og stier mere trafiksikre for alle trafikanter.</p><p><br>Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde d. 21. september 2017 at udsende<br></p><p><strong>Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - </strong>(Se i den blå boks, Hovedplan)<br>                               <br><br>i høring til en række organisationer og myndigheder indenfor det trafikale område.<br></p><p><strong>Høringsfristen for aflevering af høringssvar eller eventuelle kommentarer er frem</strong><br><strong>til d. 1. november 2017 og sendes til </strong><a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a></p><p><strong></strong><br></p><p>Hvis der er spørgsmål til trafiksikkerhedsplanen er alle velkomne til at kontakte:</p><p>Mail: <a href="mailto:hardy.pedersen@brk.dk" target="_blank">hardy.pedersen@brk.dk</a> eller <a href="mailto:robert.kure@brk.dk" target="_blank">robert.kure@brk.dk</a> <br></p><p>Center for teknik og Miljø</p><img alt="Trafiksikkerhedsplan" src="/SiteCollectionImages/trafik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af idéer og forslag - etablering af motorsportsbane ved BolbyvejIndkaldelse af idéer og forslag - etablering af motorsportsbane ved Bolbyvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-idéer-og-forslag---etablering-af-motorsportsbane-ved-Bolbyvej.aspx25-09-2017 06:27:2202036aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Motor Sport (BMS) ønsker at etablere en motorsportsbane til folkerace ved Bolbyvej 12, matr. 22b, Klemensker. Kommunalbestyrelsen har den 21. september 2017 besluttet, at indkalde idéer og forslag, jf. planlovens § 23c, forud for en evt. iværksættelse af planlægning for en motorsportsbane på den ønskede placering.</p><p>Anlægget ønskes etableret på et areal sydøst for Torpebakker. I den forbindelse indkalder Center for Teknik og Miljø idéer og forslag til brug ved planlægningen. </p><p>Området er ikke omfattet af planlægning i kommuneplan 2013. For at muliggøre en lokalplanlægning for en motorsportsbane i området er det derfor nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen.</p><p><img alt="kort_høring.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kort_høring.png" style="margin:5px;width:603px;" /> </p><h3>Projektbeskrivelse</h3><p>Banen skal benyttes 1 gang om ugen, enten på hverdage eller på lørdage i perioden marts til og med oktober, dog max 24 kørsler pr. år. Heraf afvikles to 2 dages arrangementer pr. år. Der må maksimalt køres med 9 køretøjer på banen ad gangen af en af typerne folkeracere og ATV’er (max 100 db).</p><p>Baneanlægget skal være en jord/grusbane med en samlet kørelængde på ca. 600 - 800 m og en kørebredde på ca. 8-12 m. Det skal sikres, at støj, visuelle- og støvgener minimeres. En miljøgodkendelse skal sikre, at diverse tærskelværdier overholdes. Parkering til brugere og gæster anlægges i umiddelbar tilknytning til banen.</p><p>Det er muligt at renovere og bruge den gamle bygningsmasse på Bolbyvej 12. Ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver landzone- og byggetilladelse. </p><h3>Har du idéer eller forslag?</h3><p>Hvis du har synspunkter eller forslag så skriv til os på <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge.<br>Fristen for at indsende idéer og forslag er mandag den 23. oktober 2017.</p><p>Anfør venligst dit navn og adresse samt teksten: Motorsportsområde ved Bolbyvej – Indkaldelse af ideer og forslag, jr. nr. 01.02.05P16-0177 </p><img alt="folkerace" src="/SiteCollectionImages/racecar.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 25. september 2017Landzonetilladelse pr. 25. september 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-25.-september-2017.aspx25-09-2017 08:00:0302038aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:</p><p>• <strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Salenevej 1, 3760 Gudhjem</strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest torsdag den 23. oktober 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Teknol og MIljø</p><img alt="Salenevej 1" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Salenevej_1jpg.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Solcellepark, BodelyngsvejenSolcellepark, Bodelyngsvejenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcellepark, Bodelyngsvejen.aspx29-09-2017 08:58:3502043aspx18http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>25. september 2017<br></strong></p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Bodelyngsvejen.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 21. september 2017 kommuneplantillæg nr. 024 og lokalplan nr. 094 som muliggør etablering af en solcellepark ved Bodelyngsvejen sydvest for Aakirkeby. </p><p>Lokalplanen er - i forhold til det offentliggjorte planforslag - vedtaget med følgende tilføjelse i bestemmelse nr. 8.4: ”Hvor der forefindes eksisterende levende hegn suppleres disse til en tilsvarende bredde som ved nyetablering, se kortbilag 2. Nuværende hegnsplanter skal bevares. Bevoksningen omkring det §3-beskyttede vandhul skal ligeledes bevares.”</p><p>Planerne kan ses i den blå boks eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br><br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/solceller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri, September 2017Landbrugsbyggeri, September 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri,-September-2017.aspx21-09-2017 12:24:2302037aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p> </p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25, §27 og  §28 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekter:</p><p><br></p><p><strong>• Etablering af ny kornsilo på Ø. Smørengegård, Rønnevej 50, 3720 Aakirkeby</strong><br><strong>• Nedrivning af eksisterende gylletank og genopførelse af ny gylletank på St. Bukkegård, Limensgaden 20, 3720 Aakirkeby</strong><br><strong>• Etablering af en velfærdsstaldbygning på Risholm, Rosendalevej 3, 3790 Hasle</strong></p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br><br><strong>Klagefristen er 4 uger fra 21. september 2017</strong>. <br><br>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/Staldbygning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed