Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Lokalplan Tejn Havn er nu endelig vedtaget af kommunalbestyrelsenLokalplan Tejn Havn er nu endelig vedtaget af kommunalbestyrelsenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-Tejn-Havn-er-nu-endelig-vedtaget-af-kommunalbestyrelsen.aspx27-06-2019 08:40:1604570aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<strong>​Lokalplan 04-03X til delvis ophævelse af lokalplan 04-03 Tejn Havn er nu endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen</strong><br><br>Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2019 lokalplanforslag nr. 04-03X endeligt. <br>Lokalplanen muliggør nye ikke havnerelaterede anvendelser af området. <br><br>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på www.brk.dk. <br><br><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 04-03X </strong><br>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 24. juni 2019 lokalplan nr. 04-03X som muliggør ikke havne relaterede anvendelse på et område ved Tejn Havn.<br><br><strong>Retsvirkninger<br></strong>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. <br><br><strong>Klagevejledning<br></strong>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br><br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. <br><br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. <br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br><br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. <br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. <br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br><br>Jens Kofod, arkitekt Udvikling og Byg.<br><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Bornholm_-_Tejn_Havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 18. juni 2019Landzonetilladelse pr. 18. juni 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-18.-juni-2019.aspx18-06-2019 12:07:4905678aspx105http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Genopførelse og udvidelse af sommerhus på Søndre Landevej 44, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Bålhytte på Vestermarievej 19, 3700 Rønne</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 16. juli 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/SøndreLandevej_44.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til vandløbsreguleringsprojektForslag til vandløbsreguleringsprojekthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-vandløbsreguleringsprojekt.aspx18-06-2019 07:06:5502641aspx68http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Forslag til vandløbsreguleringsprojekt; <strong>Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby</strong></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 6. juni 2019, modtaget en ansøgning om rørlægning af en 42,8 m grøftestrækning på adressen; Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby, matrikel 65a, Aaker. Ansøgningen er indgivet af Jacob Dam Nielsen, der er ejer af ejendommen. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.  </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at rørlægge den åbne grøft, der tildels giver nogle gener i forhold til driften og desuden påvirker den økologiske tilstand i tilstødende sø negativt. Grøften leder gennem en hønsegård hvilket er problematisk, da hønsene hvirvler slam op fra bunden af grøften, lægger ekskrementer i vandet og desuden drikker heraf. En rørlægning vil derfor både bidrage til at forbedre den økologiske tilstand i søen ved at mindske tilledningen af næringsrigt slam og sikre hønsenes sundhed, ved at de ikke kan drikke vandet.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget finder du i den blå boks.<br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 16. juli 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Almindingsvej_25.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 14. juni 2019Landzonetilladelse pr. 14. juni 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-juni-2019.aspx14-06-2019 09:11:5602252aspx116http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Eksisterende skulpturpark på Stenløsevej 7, 3770 Allinge</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. juli 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stenløsevej_7.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 12 juni 2019Landzonetilladelser pr. 12 juni 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-12-juni-2019.aspx12-06-2019 13:12:19016537aspx101http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførelse af enfamiliehus - Vagtbodgade 5, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Tilbygning til sommerhus - Fosforitvej 52, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Udvidelse af sommerhus - Boderne 3A, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Opførelse af Klatretårn - Rømeregårdsvej 54, 3700 Rønne</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 10 juli 2019.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vagtbodgade_5.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri pr. 12. juni 2019 Landbrugsbyggeri pr. 12. juni 2019 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-12.-juni-2019-.aspx12-06-2019 08:00:57011411aspx73http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af plansiloer på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle</strong></li></ul><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 10. juli 2019.</strong><br> <br>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/borrelyngevej_15.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsregulering Nyker Strandvej 42Vandløbsregulering Nyker Strandvej 42https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering-Nyker-Strandvej-42.aspx04-06-2019 07:40:1101214aspx106http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektforslag Vandløbsregulering; Nyker Strandvej 42, 3700 Rønne </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 25. april 2019, modtaget en ansøgning om regulering af en grøft på ejendommen; Nyker Strandvej 42, Sorthat-Muleby, 3700 Rønne, matrikel 77, Nyker (Vandmøllekroen). </p><p>Ansøgningen er indgivet af ejerne: Tanja Thybo Frederiksen og Kristian Oluf Sylvester-Hvid. <br> <br><strong>Formål</strong><br>Projektet har til formål at føre jordvarmeslanger under bunden af en grøft, der er et biløb til Blykobbe Å, i forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg. Grøften løber meget tæt på ejendommen (≤ 3 m). Nedgravningen af varmeslanger på det åbne græsareal - mellem grøften og Blykobbe Å forudsætter, at slangerne kan krydse grøften for at blive indført i huset.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter § 47 i Vandløbsloven, da der er tale om krydsning af et vandløb, og vandløbslovens § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb, Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 127 af 26/01/2017. Dette understøttes af kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: <strong>Den 2. juli 2019</strong>.  </p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Oversigtsbillede%20vandmøllekroen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til ny bevaringsplan for Svaneke med tilhørende kommuneplantillægForslag til ny bevaringsplan for Svaneke med tilhørende kommuneplantillæghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-bevaringsplan-for-Svaneke-med-tilhørende-kommuneplantillæg.aspx29-05-2019 07:22:41014667aspx263http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Forslaget er ét i en række af nye bevaringsplaner, der ventes udarbejdet i de kommende år, og bygger på de principper og erfaringer fra de senest reviderede bevaringsplaner for Gudhjem-Melsted, Aakirkeby og Rønne. </p><p>Lokalplanforslaget skal afløse Lokalplan nr. 30 - Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk, fra 1988 for så vidt angår Svaneke. </p><p>Hensigten er fortsat at styrke arbejdet med at bevare de miljømæssige, historiske og arkitektoniske kvaliteter i Svaneke, men her 30 år efter er behov for et mere gennemsigtigt plangrundlag, så borgere, rådgivere, håndværkere m.fl. ved, hvad der gælder for de enkelte ejendomme. </p><p>Planforslaget er blevet til i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner. </p><p>Link til lokalplanforslag nr. 97 for bevaring og videreudvikling af Svaneke:</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=301"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=301</span></a></p><p>Link til forslag til kommuneplantillæg nr. 29: </p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=931"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=931</span></a></p><p>Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2019 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslaget i 8 uger. Offentlighedsperioden starter ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Plan DK den 28. maj 2019.</p><p>Eventuelle bemærkninger til lokalplanforslaget og/eller kommuneplantillægget skal sendes via høringsmodulet på den digitale platform, og være os i hænde senest tirsdag den 23. juli 2019.</p><p>Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen og kommuneplantillægget forelægges til endelig politisk behandling. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/De%20tid.%20købmandsgårde%20Svaneke.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan - sauna på Svaneke HavnLokalplan - sauna på Svaneke Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan---sauna-på-Svaneke-Havn.aspx16-05-2019 10:36:2302554aspx235http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Svaneke Badeklub har anmodet om at kunne bygge en sauna på en del af "klippebassinet" mellem dækværkerne til Svaneke Havn. Saunabyggeriet ønskes for at kunne tilbyde bedre rammer for vinterbadning for klubbens medlemmer samt gæster.</p><p>Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget har den 15. maj 2019 vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 108 for en sauna på Svaneke Havn i 14 dage. Offentlighedsperioden starter ved annoncering på kommunens hjemmeside og i Plan DK den 16. maj 2019.</p><p><strong>Det digitale forslag kan læses via dette link:</strong></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=323"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=323</span></a></p><h3>Tidsfrist for bemærkninger</h3><p>Eventuelle bemærkninger til planforslaget, skal være os i hænde senest den 30. maj 2019 og sendes skriftligt via høringsmodulet på den digitale platform.</p><p>Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/svaneke%20havn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Har du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for VibegårdHar du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for Vibegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr.-ønske-om-planlægning-for-et-nyt-erhvervsområde-øst-for-Vibegård.aspx16-05-2019 13:51:2702539aspx88http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har planer om at muliggøre et nyt erhvervsområde på ca. 7,7 hektar i udkanten af det østlige Rønne langs Åkirkebyvej og umiddelbart syd for det eksisterende erhvervsområde ved Lillevangsvej. </p><p> <img alt="Lillevangsvej.jpg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedr.-ønske-om-planlægning-for-et-nyt-erhvervsområde-øst-for-Vibegård/Lillevangsvej.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><strong>Det aktuelle område er det markerede røde felt.</strong></p><p>Etablering af et erhvervsområde på arealet kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan i sine rammer for lokalplanlægning har udlagt området til offentlige formål. Områdets anvendelse ønskes nu udlagt til erhvervsformål , hvilket kan ske med et tillæg til kommuneplanen.</p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p><strong>Fristen for at fremsende idéer og forslag er fredag den </strong><strong>31. maj</strong><strong> 2019. </strong></p><p>Hvis du har synspunkter eller forslag så skriv til os på adressen:</p><p>Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Eller send dem pr. mail til: <span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><a><font color="#000000">plan@brk.dk</font></a></span></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Lillevangsvej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed