Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, NylarsAfgørelse om miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, Nylarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Hyldebrandsgård,-Nylars.aspx16-08-2018 08:23:04012535aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen </p><p> </p><ul><li><strong>Hyldebrandsgård, </strong><br><strong>Rønnevej 130, Nylars, </strong><br><strong>3700 Rønne</strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra den nuværende tilladte produktion på 140 malkekøer, 149 opdræt (0-26 mdr.) og 67 tyrekalve (40-60 kg) svarende til 261,38 dyreenheder (DE) til 200 malkekøer, 200 opdræt (0-24 mdr.) og 95 tyrekalve (40-60 kg) svarende til 364,56 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen etableres en tilbygning på 825 m2 til den vestlige ende af den eksisterende kostald. Tilbygningen skal rumme et velfærdsområde med dybstrøelse til goldkøer, kælvningsbokse og sygebokse samt et nyt malkecenter inkl. opsamlingsplads til erstatning for de eksisterende malkerobotter. Desuden opføres nord for kostalden en ny plansilo til ensilage på 1.200 m2 med 3 m høje betonelementer som sideafgrænsning. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 13. september 2018</strong>, dvs. 4 uger fra den 16. august 2018, hvor afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br>Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><p> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/hyldebrandsgåed.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på husdyrbrug,Besætningsændringer på husdyrbrug,https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-husdyrbrug.aspx16-08-2018 06:41:13012531aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Sagerne er behandlet i henhold til § 29 eller § 30 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.<br><br><strong>§ 29 (Skift mellem dyretyper):<br></strong>På <strong>Askeløkke, Askeløkkevejen 5, Aaker, 3720 Aakirkeby</strong> ændres svinebesætningen fra 90 årssøer, 2.740 producerede smågrise (7,3-32 kg) og 2.343 producerede slagtesvin (32-110 kg) til 3.335 producerede slagtesvin (32-113 kg).<br><br>På <strong>Rosendalegård, Rosendalevej 13, Rutsker, 3790 Hasle</strong> ændres svinebesætningen fra 180 årssøer, 5.130 producerede smågrise (7,3-32 kg) og 4.785 producerede slagtesvin/polte (32-110 kg) til 5.533 producerede smågrise (7-30 kg) og 5.386 producerede slagtesvin (30-113 kg).</p><p><br>På den samlede ejendom <strong>Bækkegård/Degnegård, Poulskervej 15/Rispebjergvejen 18, Poulsker, 3730 Nexø</strong> ændres svinebesætningen i staldanlægget på Bækkegård fra 310 årssøer og 2.100 producerede smågrise (7,2-10 kg) til 296 årssøer, 10.420 producerede smågrise (7-8,5 kg) og 175 producerede sopolte (107-110 kg). På Degnegård ændres svinebesætningen fra 9.750 producerede smågrise (7,2-32 kg) og 175 producerede sopolte (32-107 kg) til 10.420 producerede smågrise (8,5-32 kg) og 175 producerede sopolte (32-107 kg).<br><br><br><strong>§ 30 (Emissionsorienteret produktionstilpasning):<br></strong>På <strong>Søndregård, Buldregårdsvej 7, Nyker, 3700</strong> Rønne ændres svinebesætningen fra 610 årssøer, 16.100 producerede smågrise (7,3-30 kg) og 850 producerede polte/slagtesvin (30-107 kg) til 610 årssøer, 16.100 producerede smågrise (7,3-30,37 kg) og 920 producerede polte/slagtesvin (30-107 kg).<br><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller pr. mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til Klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br>Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><p> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget </li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 13. september 2018</strong>, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 16. august 2018.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/Staldbygning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 10. august 2018Landzonetilladelse pr. 10. august 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-10.-august-2018.aspx10-08-2018 08:00:39010717aspx93http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af et drivhus på 55m² på Lille Myregårdsvejen 8, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 7. september 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Lille myregårdsvejen 8" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/LilleMyregårdsvejen_8.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 8. august 2018Landzonetilladelse pr. 8. august 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-8.-august-2018.aspx08-08-2018 08:00:39010725aspx78http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændret af lejligheder fra fritid- til helårsbolig på Bossevejen 11, 3720 </strong></li><li><strong></strong><strong></strong><strong>Aakirkeby</strong><strong>Opsætning</strong><strong></strong><strong> af mast til telekommunikation på Dyndebyvejen 7B, 3730 Nexø</strong><br></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 5. september 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Bossevejen 11" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bossevejen_11.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til at regulere et vandløb på; Brogårdsskoven 6, 3730 Nexø Tilladelse til at regulere et vandløb på; Brogårdsskoven 6, 3730 Nexø https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-regulere-et-vandløb-på;-Brogårdsskoven-6,-3730-Nexø-.aspx06-08-2018 06:29:32010727aspx72http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere en grøft på; <br></p><ul><li><strong>Brogårdsskoven 6, 3730 Nexø, </strong><br><strong>matrikel 121amp, Povlsker </strong></li></ul><p> </p><p>i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </p><p><strong>Klage</strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen som du finder link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 31. august 2018.</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på <a href="http://nmkn.dk/klage/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmesiden</a>. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.<br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen, kan Tine Kent Egedal; <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a> eller Katrine Høst; <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a>, kontaktes.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Brogårdsskoven 6" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/brogårdsskoven_6.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri pr. 6. august 2018 Landbrugsbyggeri pr. 6. august 2018 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-6.-august-2018-.aspx06-08-2018 05:56:20010716aspx65http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af en vaskehal og en maskinhal på Brændegård, Grammegårdsvej 4, 3751 Østermarie.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 3. september 2018.</strong> </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Oversigtsbillede - Grammegårdsvej 4" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grammegårdsvej_4.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 2. august 2018Landzonetilladelse pr. 2. august 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-2.-august-2018.aspx02-08-2018 06:26:00010719aspx97http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Indretning af udslusnings-/øvebolig på Dyrstenshøj, Degnebrovejen 12, 3740</strong><br></li><li><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong>Svaneke</strong><strong>Udvidelse</strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong> af jorddepot i Nexø Lystskov, Udmarken 505, 3730 Nexø</strong><br></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 30. august 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Degnebrovejen-12.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Genanvendelsesprojekt, Nexø LystskovGenanvendelsesprojekt, Nexø Lystskovhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Genanvendelsesprojekt,-Nexø-Lystskov.aspx31-07-2018 06:49:32010713aspx69http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Miljøgodkendelse til genanvendelsesprojekt af lettere forurenet jord i Nexø Lystskov</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, har givet Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) miljøgodkendelse til at gennemføre et genanvendelsesprojekt med lettere forurenet jord på matr. nr. 337tm Nexø markjorde (Nexø lystskov). <br>Center for Natur, Miljø og Fritid har udarbejdet et plan for at skabe et rekreativt område på det gamle losseplads område i Nexø lystskov. Projektet forventes at tage mellem 3 – 5 år. </p><p>Klageberettigede myndigheder og organisationer har modtaget kopi af afgørelsen. Herudover kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder skal betale kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p><strong>Klagefristen udløber tirsdag d. 28. august 2018. </strong></p><p>Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper Preuss Justesen på e-mail  <a href="mailto:Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk" target="_blank">Jesper.Preuss.Justesen@brk.dk</a></p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Miljøprojekt - Nexø Lystskov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/miljøprojekt-NexøLystskov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering, MuredammenVandløbsrestaurering, Muredammenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering,-Muredammen.aspx01-08-2018 09:08:51010729aspx70http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektredegørelse for ansøgning om vandløbsrestaurering; Muredammen</strong></p><p>Ole Holm Pedersen har den 6. juli 2018, på vegne af BRK, og efter aftale med lodsejerne, ansøgt om at fjerne rørlægningen og etablere et overfladenært vandløb i engen ved Muredammen. </p><p> </p><p><strong>Aftalen er indgået med 4 forskellige ejere:</strong> <br></p><ul><li>13a Klemensker: Lennart Westh, Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker</li><li><span aria-hidden="true"></span>173a Klemensker: Mikkel Mortensen, Fåregårdsvej 16, 3770 Allinge</li><li><span aria-hidden="true"></span>82e Olsker: Mikkel Mortensen, Fåregårdsvej 16, 3770 Allinge</li><li><span aria-hidden="true"></span>82rk Olsker: Ulf Müller, Ekkodalsvejen 4, 3720 Aakirkeby</li><li>173b Klemensker: Tejn Vandværk, Bohnebakken 20, 3770 Allinge<br></li></ul><p><br><strong>Formål</strong><br>Muredammen er et lavt engområde beliggende 1,5 km. syd for Olsker kirke, men i Klemensker sogn. I den nordlige del har der oprindelig været en egentlig sø. Nordvest for engen rejser grundfjeldet sig stejlt op, som en mur. Deraf måske navnet. Engen gennemløbes af Tejn Å, som her er rørlagt. Projektet går ud på at grave rørlægningen op og i stedet etablere et meget overfladenært vandløb. Det vil genskabe den våde eng til glæde for flora, fauna og områdets besøgende.<br></p><p><strong>Myndighedsbehandling af ansøgning</strong><br>Da projektets hovedformål er, at forbedre naturtilstanden i- og omkring vandløbet, behandles ansøgningen efter <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">Vandløbsloven</a>s § 37, der omhandler restaurering af vandløb (LBK nr. 1579 af 26/01/2017) samt Kapitel 2 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181967" target="_blank">Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v</a>. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). <br></p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 20. september 2018. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 8 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.</p><p> </p><img alt="muredammen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/muredammen-topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 27. juli 2018Landzonetilladelse pr. 27. juli 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-27.-juli-2018.aspx27-07-2018 09:26:54010723aspx77http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Springbakkevejen 7, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 24. august 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Springbakkenvejen 7" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/springbakkevejen_7.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed