Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020Indkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-samt-råstofredegørelse-vedrørende-Råstofplan-2020.aspx22-12-2020 08:31:3701166aspx182http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Hvert fjerde år skal den gældende råstofplan gennemgås for behov for revision. Kommunalbestyrelsen traf den 17. december 2020 beslutning om, at påbegynde planlægningen for Råstofplan 2020 ved indkaldelse af ideer og forslag. I høringen indgår en redegørelse med status over råstofforsyningen samt et debatoplæg med hovedspørgsmål, som regionskommunen i særlig grad ønsker af få belyst. <br><br><strong>Råstofredegørelse og debatoplæg sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 22. december 2020 til 17. februar 2021.</strong><br><br>Bornholms Regionskommune opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og andre interesserede til at indsende ideer og forslag, der kan indgå i den fremtidige planlægning på råstofområdet.<br><br><strong>Se Råstofplan 2020 – debatfase på:</strong><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=28" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=28</a>  <br><br>Du kan indsende dine ideer og forslag i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap ”din kommentar”.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Råstofplan 2020 – debatfase til:<br><br>Natur, Miljø og Fritid<br>Skovløkken 4<br>3770 Allinge<br><br>Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Grusgrav" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/jordf.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 18 december 2020Landzonetilladelser pr. 18 december 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-18-december-2020.aspx18-12-2020 07:39:2801703aspx210http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Midlertidig opstilling af transportable konstruktioner - Bygaden 25, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger - Bygaden 25, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Etablering af parkeringsplads - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Etablering af ridebane - Vestre Sømarksvej 32, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførelse af udhusbebyggelse - Slamrebjergvej 10, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22. januar 2021</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Luftfoto af Bygaden 25" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bygaden_25.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Offentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel AllingeOffentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge.aspx20-11-2020 07:17:450953aspx102http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 038</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2020 lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nr. 038. Planerne offentliggøres hermed i dag den 20. november 2020.<br><img alt="grønbechs hotel.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge/grønbechs%20hotel.png" style="margin:5px;width:307px;" /></p><p><em>Lokalplanområdet markeret med hvid tone.</em></p><p><span style="font-family:"arial",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Lokalplanen omfatter et areal i Allinge by</font></span>midte og vil muliggøre en bebyggelsesprocent på 150, en bygningshøjde på 10 m og herudover tillades en tagterrasse.                          </p><p>På baggrund af den offentlige høring af forslaget til lokalplan, er der foretaget enkelte mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan. Ændringerne drejer sig om præciseringer af bygningernes udseende primært afstandskrav til facaden på tagterrassen. </p><p>Lokalplanen kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345">klik her</a> </p><p>Kommuneplantillægget kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1021">klik her</a> <strong>eller </strong>kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: plan@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Jens Kofod, Arkitekt.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/allinge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, ØstermarieAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklen-231,-Østermarie.aspx24-09-2020 22:00:260588aspx105http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 231, Østermarie tilhørende ejendommen Skrullevej 4, 3751 Østermarie, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet OlskerAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matrikel-43a,-Hovedejerlavet-Olsker.aspx24-09-2020 22:00:250547aspx128http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker tilhørende ejendommen Fåregårdsvej 2B, 3770 Allinge</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, RutskerAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklerne-24i-og-23g,-Rutsker.aspx24-09-2020 22:00:250734aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutsker tilhørende ejendommen Nydamsvej 6, 3790 Hasle, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vedtaget lokalplan af kommuneplantillæg Vedtaget lokalplan af kommuneplantillæghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Vedtaget-lokalplan-af-kommuneplantillæg.aspx30-06-2020 10:25:3109072aspx310http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Bekendtgørelse af Lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge og kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013.</strong></p><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 25.06.2020 en ny bevarende lokalplan for Allinge med et tilhørende kommuneplantillæg. Den politiske behandling af sagen kan læses via dette <strong>link:</strong> <a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfRef8221.html"><span style="text-decoration:underline;">https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfRef8221.html</span></a></p><p>Og de to planer der nu er gældende for området kan ses via de to links herunder:</p><p><strong>Link til lokalplan 096:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=337"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=337</span></a></p><p><strong>Link til kommuneplantillæg 37:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1016"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1016</span></a></p><p>Med vedtagelsen aflyses:</p><ul><li>Lokalplan nr. 00-01 Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn -  for så vidt angår Allinge</li><li>dele af byplanvedtægt nr. 10 - Offentligt område i Allinge-Sandvig for så vidt angår ejendomme omfattet af denne plan: herunder Kampeløkke Havn inkl. nærområde, matr. nr. 4 Allinge Bygrunde og desuden matr. nr. 1, 2b, 2c, 2e, 2f Allinge Bygrunde samt matr. nr. 368l, 368 m, 368ai og 368ae Allinge-Sandvig Markjorder, </li><li>del af byplanvedtægt nr. 03 - Offentligt område og hotelområde i Allinge for så vidt angår den tidligere stationsbygning, matr. nr. 381a Allinge-Sandvig Markjorder jf. bilag 3.</li></ul><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Bofællesskab på BirkebakkenBofællesskab på Birkebakkenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bofællesskab-på-Birkebakken.aspx11-06-2020 11:28:1301045aspx346http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Lokalplanforslag nr. 116 for et bofællesskab på Birkebakken, Allinge</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 9. juni 2020 at sende Lokalplanforslag nr. 116 for et bofællesskab på Birkebakken i offentlig høring i 8 uger (11. juni – 6. august 2020).</p><p>Bag projektet står<strong> </strong>CPS Scandinavia Holding ApS v. Claus Stenderup, hvis rådgivere fra Bjerg Arkitektur har lavet lokalplanforslaget i samarbejde med Bornholms Regionskommune. </p><p>Forslget vil gøre det muligt at opføre et bofællesskab med 54 mindre boliger bygget i to etager omkring et ca. 300 m2 stort fælleshus. Fælleshuset kan indrettes i en del af det tidligere Bornholms Vaskeri, Birkebakken 10.  To tilstødende ejendomme, hhv. Birkevænget 2A og Birkevænget 4, indgår i projektforslaget med de nuværende ejeres accept. </p><p>Byggeriet vil, hvis det gennemføres, bidrage til en delvis realisering af kommunens boligpolitik og boligstrategi, i forhold til at få opført flere boligfællesskaber til blandt andre seniorer; et større udbud af lejeboliger og flere bæredygtige boliger som f.eks. passivhuse og boliger, hvor sunde byggematerialer og genbrug er i fokus.</p><p><img alt="lokalplan birkebakken.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bofællesskab-på-Birkebakken/lokalplan%20birkebakken.png" style="margin:5px;width:251px;" /><img alt="lokalplan birkebakken2.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bofællesskab-på-Birkebakken/lokalplan%20birkebakken2.png" style="margin:5px;width:239px;" /></p><p><em>Illustrationerne viser hhv. lokalplanområdets afgræsning med de nuværende bygninger og områdets forventede udnyttelse i henhold til lokalplanforslagets bebyggelsesplan.</em></p><p>Lokalplanforslaget kan læses via dette link: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=341"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=341</span></a>. Benyt venligst den orange knap "din kommentar", hvis du har bemærkninger til forslaget. Høringssvar skal være os i hænde <strong>senest onsdag den 6. august 2020.</strong></p><p>Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.</p><p><strong> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bofællesskab-på-Birkebakken/Lokalplanforslag%20maj%202020.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Lokalplanforslag maj 2020.pdf</a><br></strong></p><p><strong>Midlertidige retsvirkninger</strong><br>Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.<br>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/birkebakken.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Et bæredygtigt samlingssted i PederskerEt bæredygtigt samlingssted i Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker.aspx03-06-2020 08:05:1102074aspx342http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>I Pedersker er man i gang med at planlægge, hvordan et nyt udendørs samlingssted skal se ud. Da Covid19 endnu ikke tillader forsamlinger af større grupper borgere, har man i stedet valgt at præsentere skitsen til et nyt forslag til samlingssted i Pedersker Dagli´Brugs. </p><p>Forslaget er lavet af tegnestuen Matters i København ved medejer og arkitekt, Marie-Louise Holst. Opgaven, som tegnestuen blev stillet, var rumligt at afgrænse og indrette et udendørs opholdsareal bag DagliBrugsen i Pedersker bl.a. med:</p><ul><li>gode ganglinjer mellem Brugsen, P-pladserne og Lynggårdsskoven,</li><li>fortsat P-pladser ud til Dr. Glavens Vej, </li><li>et fast "møbel" til leg og ophold,</li><li>et centralt placeret formidlingssted,</li><li>god adgang til den tidligere BAF-bygning, og</li><li>fortsat kørevej til vareindlevering og fjernvarmeværket.</li></ul><p>Hovedgrebet i forslaget er:</p><p>- en skærmvæg i træ og beplantning mod de eksisterende bygninger<br>- en tredeling af pladsen i "Køkkenet", "Stuen" og "Spisestuen"<br>- et fast "møbel" der bliver pladsens omdrejningspunkt.  </p><p>Samlingsstedet er tænkt til borgerne i Pedersker og omegn, børn og unge fra Sydbornholms Privatskole, sommerhusgæster i Sømarken og Strandmarken, cykelturister - og besøgende der kommer til vinsmagning, Bornholmerdage eller bare lægger vejen forbi det lille lokalsamfund. </p><p>Det forventes, at samlingsstedet står klart til indvielse om ca. et år.</p><p><strong>Giv dit besyv med</strong><br>Alle interesserede er velkomne i Pedersker Dagli´Brugs, hvor forslaget vil være udstillet til den 8. juni. Idéer og bemærkninger til forslag kan lægges i "svarkassen" i Pedersker Brugsforening eller sendes i mail til vivi.granby@brk.dk.</p><p><strong>Menneskerne bag </strong><br>Bag projektet med indretning af samlingsstedet står en lokal styregruppe med formanden og flere aktive fra Pedersker Borgerforeningen samt bestyrelsen i Pedersker Dagli´Brugs. Fra Bornholms Regionskommune deltager arkitekt Vivi Granby, som faciliterer projektet, der støttes økonomisk af LAG-Bornholm og Erhvervsstyrelsen.</p><p><strong>Foto fra udstillingen i brugsen, hvor projektet bliver skitseret</strong></p><p> <img alt="NYHøringsudstilling.jpg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/NYHøringsudstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p> </p><p><strong>Byrumsmodellen</strong></p><p><img alt="Byrumsmodel.JPG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/Byrumsmodel.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><img alt="LAG_foelgelogoer_1_dk LAG EU logo.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/LAG_foelgelogoer_1_dk%20LAG%20EU%20logo.png" style="margin:5px;width:603px;" /></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Pedersker_01%20top.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til krydsning af Byåen med forsyningsledninger jf. VandløbslovenTilladelse til krydsning af Byåen med forsyningsledninger jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Byåen-med-forsyningsledninger-jf.-Vandløbsloven.aspx05-05-2020 09:03:58011336aspx111http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Bornholms Regionskommune har givet BEOF og El-net Øst tilladelse til at krydse Byåen på matriklerne nr. 126 og 127, Rønne Markjorder, med forsyningsledninger (kloak, vand og el). Krydsningerne foretages som styret underboring</p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 LBK nr. 127 af 26/01/2017, og § 3 i bekendtgørelse om regulering og restaurering BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb, samt vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler vandløbsbygværker og nedlægning af rørledninger, kabler mv.  </p><p>Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projektet og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.  </p><p><strong>Klage </strong> <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 3. juni 2020</strong>.  <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en <a href="https://naevneneshus.dk/om-klageportalen-for-naevnenes-hus/" target="_blank">klagevejledning på hjemmesiden</a>. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong><br>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Byåen rørgennemføring" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Byåen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed