Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ny afgrænsning af Allinges centerområde - forslag og ideer Ny afgrænsning af Allinges centerområde - forslag og ideer https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne.aspx12-11-2019 13:45:4509682aspx93http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h2>Der indkaldes hermed ideer og forslag til en påtænkt justering af centerafgræsningen i Allinge. </h2><p>Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde en ny bevarende lokalplan for Allinge i samarbejde med repræsentanter for Allinge-Sandvig Byforening. Planen skal erstatte den gældende Lokalplan nr. 30 - Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshaven – for så vidt angår Allinge. </p><p>Som led i arbejdet er der ønske om at justere centerafgrænsningen, så den i højere grad spejler det område, som i dag bliver betragtet som Allinges centerområde. Indenfor centerområdet vil i den nye bevaringsplan gælde mere lempelige bestemmelser for udskiftning af døre og vinduer i stueetagen i bygninger der anvendes til privat -og offentlig service. Udenfor centerområdet vil der fortsat være mulighed for indpasning af mindre erhvervs og privat og offentlig service hvis de naturligt kan indpasses i et boligområde.</p><p>Kortet herunder viser hhv. den gældende afgræsning af centerområdet i Allinge jf. kommuneplan 2013 (gul markering) og forslag til den ny centerafgrænsning (rød markering).</p><p> <img alt="allinge center.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne/allinge%20center.PNG" style="margin:5px;" /></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ny-afgrænsning-af-Allinges-centerområde--forslag-og-ideer-er-velkomne/Allinge_Centerområde.pdf"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Allinge_Centerområde.pdf</a> (til dowload - stor version.)</p><p>Der gælder følgende for detailhandelen i Allinge jf. kommuneplan 2013:</p><p>- Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i centerområdet er sat til 5.000 m2.</p><p>- Rammen for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er sat til 1.300 m2.</p><p>- For dagligvarebutikker gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er 1.500 m2.</p><p>- For udvalgsvarer gælder, at det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik er sat til 500 m2.</p><p>Du kan læse mere om de gældende bestemmelser for butikker i kommuneplan 2013 via denne linkadresse: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1222"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1222</span></a></p><p>Ifølge planlovens § 23c kan ændringer af kommuneplanen kun ske efter forudgående indkaldelse af ideer og forslag der vedrører den påtænkte ændring. Først derefter kan kommunen indarbejde ændringen i det kommende lokalplanforslag samt et kommuneplantillæg så der kommer overensstemmelse mellem planerne.   </p><p>Hvis du har ideer eller forslag til en anden afgræsning af centerområdet i Allinge eller til de maksimale bruttoetagearealgrænser, så send dem skriftligt gerne via den orange svarknap "din kommentar" på dette site <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=990"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=990</span></a>, alternativt til mailadressen plan@brk.dk eller postadressen: Center for Regional Udvikling, It og sekretariat; Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. </p><h2>Idéer og forslag skal være kommunen i hænde<br>senest tirsdag 26. november 2019.  </h2><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/allinge%20byskilt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 5. november 2019Landzonetilladelser pr. 5. november 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-5.-november-2019.aspx05-11-2019 08:58:1609252aspx169http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Oksemyrevejen 2, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - Klemenskervej 60, 3782 Klemensker,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 3. december 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/oksemyrevejen_2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Annonce om landbrugsbyggeri - KrusegårdAnnonce om landbrugsbyggeri - Krusegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Annonce-om-landbrugsbyggeri---Krusegård.aspx04-11-2019 13:06:5809973aspx112http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Forhøjelse af siloer på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 2. december 2019</strong></p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Knarregårdevej_15.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillægLokalplan for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-.aspx30-10-2019 11:54:29010995aspx104http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h4>Bekendtgørelse af Lokalplan nr. 097 for bevaring og videreudvikling af Svaneke og kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan.</h4><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 10.10.2019 en ny bevarende lokalplan for Svaneke med et tilhørende kommuneplantillæg. </p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=301">Link til lokalplan 097<br></a><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=931">Link til kommuneplantillæg 29</a></p><p>eller download demsom pdf:<br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-/BVL097%20Svaneke.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" /><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">BVL097 Svaneke.pdf</font></span></a><br><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-af-Lokalplan-nr.-097-for-bevaring-og-videreudvikling-af-Svaneke-og-kommuneplantillæg-nr.-29-til-Kommuneplan-/Kommuneplantillæg%20nr.%2029.pdf"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;width:16px;" />Kommuneplantillæg nr. 29.pdf</font></span></a> <span aria-hidden="true"></span></p><p>Med vedtagelsen aflyses Lokalplan 030 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk -  for så vidt angår Svaneke.</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p><strong>Klagefristen</strong> er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt altså <strong>27. november 2019</strong>. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/klippekyst%20Svaneke%20Listed.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 30. oktober 2019Landzonetilladelse pr. 30. oktober 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-oktober-2019.aspx30-10-2019 07:00:1603698aspx56http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Personlig tilladelse til anvendelse af sommerhus som helårsbeboelse på Åsedamsvej 9, 3760 Gudhjem</li></ul><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 27. november 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="Åsedamsvej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Åsedamsvej.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Råstoftilladelse BjørnebakkerRåstoftilladelse Bjørnebakkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Råstoftilladelse-Bjørnebakker.aspx28-10-2019 12:37:29015405aspx84http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Klemensker</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 28. oktober 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af sand ved Klemensker beliggende på matr. nr.  87ck, Klemensker. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 10-årig periode fra 28. oktober 2019 – 28. oktober 2029.</p><p>Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.</p><p>Afgørelserne er samlet i råstoftilladelsen, som kan læses på linket: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Råstofhøringer/Råstoftilladelse%20-%20Bjørnebakker.pdf" target="_blank">"Råstoftilladelse Bjørnebakker"</a>. </p><p>Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet og Planklagenævnet inden 25. november 2019.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klage efter Råstofloven</strong></p><p>Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.</p><p>Afgørelsens adressat samt alle der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage over tilladelsen efter råstofloven. </p><p>Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.</p><p><strong>Klage efter Planloven</strong></p><p>Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens § 11g og kapitel 3, § 21 i VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 448 af 10/05/2017).</p><p>Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen efter planloven (VVM-screeningen). Der kan klages over retlige forhold.</p><p>Afgørelsen om at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, findes som Bilag A i råstoftilladelsen.</p><p>Klagen stiles til Planklagenævnet.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Fristen for at klage er 25. november 2019. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.</p><p>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p>Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. </p><p>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.</p><p>For yderligere information omkring klage og gebyr, se råstoftilladelsen. </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/jordf.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 24. oktober 2019Landzonetilladelser pr. 24. oktober 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24.-oktober-2019.aspx24-10-2019 12:33:05013047aspx80http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af tilbygning - Pederskervejen 9, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Etablering af dobbelt garage - Helligdomsvej 3, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>Etablering af læskur til heste - Sdr Landevej 32, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - F11 - Plantagevej 4, 3700 Rønne</strong></li></ul><p> </p><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 21. november 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Pederskervejen_009.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Annonce om landbrugsbyggeri, NordvangAnnonce om landbrugsbyggeri, Nordvanghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Annonce-om-landbrugsbyggeri,-Nordvang.aspx23-10-2019 09:06:0202524aspx85http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til 27 i 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af gyllebeholder på Nordvang, Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby</strong><br></li></ul><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 20. november 2019.</strong> </p><p> </p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Sigtemøllevejen_13.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Strategiplan for Kommuneplan 2020Strategiplan for Kommuneplan 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Strategiplan-for-Kommuneplan-2020.aspx11-10-2019 17:14:3409986aspx139http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Strategi for kommuneplan 2020 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. Strategien blev vedtaget med følgende ændringer:</p><ul><li>Sommerhusområde ved Listed indføjet som nyt sommerhusområde</li><li>Anvendelsesmuligheder for Hasle Klinker (udviklingsområde 30) indføjet</li><li>Udviklingsområde 30, Hasle Klinker ændret arealmæssigt</li></ul><p>Du kan se den endelige strategi via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/"><span style="text-decoration:underline;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/</span></a></p><p>Strategien var i otte ugers høring fra den 4. juli til den 29. august 2019, og der indkom 48 høringssvar, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.</p><p>Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal ansøges til landsplandirektiverne vedr. omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen på mødet den 28. november. </p><p>Offentliggørelsen af Strategi for kommuneplan 2020 er sket med denne annoncering pr. 11. oktober 2019.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Beredskabet%20Bornholm%20-%20topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Delaflysning af lokalplan i Vestermarie Delaflysning af lokalplan i Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Delaflysning-af-lokalplan-i-Vestermarie-.aspx07-10-2019 09:06:0803122aspx137http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Forslag til aflysningsplan 20x - Delaflysning af lokalplan i Vestermarie – sendes i offentlig høring</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til aflysningsplan 20x i offentlig høring i 2 uger. Af hensyn til de borgere som modtager høringsbrevet med fysisk post sættes høringsperioden til d. 7 oktober til og med d. 28 oktober.<br><br>Aakirkeby kommunalbestyrelse besluttede i 1986, at udarbejde lokalplan 20 for området nord for Vestermarie by for bl.a. anlæggelse at et hestesportsanlæg og erhvervsområde.<br>Kommunalbestyrelsen ønsker nu en folkeskov beplantet på dette område. Det område som tiltænkes beplantet med skov er i dag delområde 1 i Lokalplan 20. Området, som er reserveret til erhvervsformål og som ligger hen med grøn beplantning, er ca. 2 ha stort og omfatter matrikelnumrene 82ed og del af 82s, Vestermarie sogn.<br><br>For at bruge området til beplantning af skov, skal delområde 1 i lokalplan 20 ophæves ved udarbejdelse af denne partielle aflysningslokalplan 20x. Resten af lokalplan 20 er stadig gældende og den partielle ophævelse forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen. Område forbliver i byzone.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kort%20vestermarie.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br>Grøn markering er delområde 1 i lokalplan 20 (rød markering) og udgør hele området for den partielle aflysningsplan 20x</p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". </p><p>Klik her:  <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=336" target="_blank">for at gå til siden.</a></p><p><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> <br>Høringssvaret kan også sendes med post mrk. "høringssvar for aflysningsplan 20x, Vestermarie" </p><p>til:  <br><br><strong>Regional Udvikling, It og Sekretariat</strong><br><strong>Skovløkken 4, Tejn</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><br>Af høringssvaret skal navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Oversigtskort%20-%20Vestermarie.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed