Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelser pr. 14 april 2021Landzonetilladelser pr. 14 april 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14-april-2021.aspx14-04-2021 06:00:17099aspx47http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Terrænregulering i forbindelse med vandløbsprojekt - Aspevej 3, 3751 Østermarie,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af nyt udhus og lovliggørelse af eksisterende udhuse - Kattesletsvejen 3, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Opførsel af drivhus - Rømeregårdsvej 32, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>U</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>dvidelse af sommerhus - Skansevej 6A, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>Op</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>førsel af udhus og overdækning - Vallevadsvej 3, 3700 Rønne,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af shelter - Åsedamsvej 18, 3760 Gudhjem,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</div><div>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Aspevej 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Aspevej%203.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ny silo på Klinthus, Vestermarie Ny silo på Klinthus, Vestermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Ny-silo-på-Klinthus,-Vestermarie-.aspx12-04-2021 13:18:17012921aspx42http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Ny silo på Klinthus, Vestermarie </div><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af kornsilo på Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><strong></strong></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 12. april 2021, og udløber dermed 10. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p><img alt="Klinthus luftfoto" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Klinthus%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars For-annoncering af revurdering af miljøgodkendelse til Brunsgård, Nylars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/For-annoncering-af-revurdering-af-miljøgodkendelse-til-Brunsgård,-Nylars-.aspx12-04-2021 13:11:35012920aspx32http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune skal revurdere den eksisterende miljøgodkendelse til svineproduktionen på Brunsgård beliggende på <br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Brunsgård<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Hovedgårdsvejen 6,<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>720 Aakirkeby. </strong></span></li></ul></div><div><br>Revideringen foretages efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 og bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1. maj 2019.</div><div><br></div><div>Husdyrproduktionen har en §12-miljøgodkendelse fra 2018 med mere end 750 stipladser til søer. Husdyrproduktionen er derfor defineret som et IE-brug. </div><div><br></div><div>I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. </div><div><br></div><div>Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast til revurderingen, når den foreligger, skal være regionskommunen i hænde <strong>senest 26. april 2021. </strong></div><div><br></div><div>Forslag m.v. skal sendes til regionskommunen på nmf@brk.dk eller via brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. </div><div><br></div><div>Resultatet af revurderingen vil blive annonceret på et senere tidspunkt på regionskommunens hjemmeside. Afgørelsen om revurdering vil til den tid kunne påklages. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p><img alt="Brunsgård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Brunsgård%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Maskinhal på St. Kanikkegård, Bodilsker Maskinhal på St. Kanikkegård, Bodilsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Maskinhal-på-St.-Kanikkegård,-Bodilsker-.aspx08-04-2021 10:48:19017494aspx67http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div>•<span style="white-space:pre;"> </span>Etablering af maskinhal på St. Kanikkegård, Graanakkevej 1, 3730 Nexø</div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside </a></div><div><br></div><div>Klagefristen er 4 uger fra 8. april 2021, og <strong>udløber dermed 6. maj 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luft foto St Kannikegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_St.%20Kanikkegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker Miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Krusegård,-Rutsker-.aspx08-04-2021 08:09:03017424aspx65http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle.</div><div><br></div><div>Jesper Jørgensen har ansøgt om en miljøgodkendelse til den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ekstra slagtesvinestald. </div><div>Nærværende miljøgodkendelse giver mulighed for at færdigproducere alle slagtesvin på Krusegård, og dermed omfatter miljøgodkendelsen tilladelse til at opføre en ny slagtesvinestald, svarende til de to eksisterende slagtesvinestalde. Den ekstra kapacitet til slagtesvin skal desuden benyttes til at reducere belægningsgraden i smågrisestaldene ved at overføre smågrisene tidligere til slagtesvinestaldene end det er tilfældet i nudrift. Den eksisterende karantænestald forventes taget ud af drift i ansøgt drift, hvor Skovgård i stedet forventes anvendt til karantænestald. Idet der er mulighed for, at staldafsnittet fortsat anvendes, er dette indregnet i ansøgt drift. Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg. </div><div>Det samlede produktionsareal udgør 7.414 m2 i det eksisterende staldanlæg og 1.647 m2 i den nye slagtesvinestald – i alt 9.061 m2. </div><div>Til opbevaring af husdyrgødningen fra produktionen forefindes i alt 4 gyllebeholdere samt 3 forbeholdere/fortanke på ejendommen. Beholderne har et samlet overfladeareal på 1.950 m2. <br></div><div>Til opbevaring af korn forefindes eksisterende kornsiloer. Disse siloer forhøjes fra 20 m til 21,5 m.</div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, som findes her på siden.</div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 6. maj 2021, </strong>dvs. 4 uger fra den 8. april 2021, hvor afgørelsen er annonceret her på regionskommunens hjemmeside.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus , inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="https://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="https://virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: <br><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>Kl<span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ger ikke er klageberettiget </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Krusegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krusegård%20-%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 041 for boliger i det tidligere Bornholms GymnasiumForslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 041 for boliger i det tidligere Bornholms Gymnasiumhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-109-og-kommuneplantillæg-nr.-041-for-boliger-i-det-tidligere-Bornholms-Gymnasium.aspx26-03-2021 10:56:4809616aspx149http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 25. marts 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 109 og forslag til kommuneplantillæg nr. 041 i offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2021. Lokalplanen vil muliggøre indretning af op til 65 boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium.<br></p><p>Se beslutningen under pkt. 11 her: <a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2021/InfRef8466.html#BREV2794273">Kommunalbestyrelsen: 25-03-2021 kl. 18:00 (brk.dk)</a><br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde:<br></p><p><strong>senest den 21. maj 2021.</strong></p><ul><li>Forslag til kommuneplantillæg 041 <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1079">Klik her</a> </li><li>Forslag til lokalplan 109 <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=356">Klik her</a> <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></li></ul><p>Du kan indsende dine bemærkninger digitalt til planerne ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-109-og-kommuneplantillæg-nr.-041-for-boliger-i-det-tidligere-Bornholms-Gymnasium/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /> <br></p><p>Indsigelsen kan også sendes med post: <strong>mrk. lokalplan 109</strong> til:  </p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.<br></p><p><strong>Miljøscreening</strong><br><strong> </strong>Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af planforslagene jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning her på siden. Klagefristen er fire uger.</p><p>Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af planforslagene. Bemærk, at fristen for at klage over screeningen for miljøvurderingspligt er den 23. april 2021.<br></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-109-og-kommuneplantillæg-nr.-041-for-boliger-i-det-tidligere-Bornholms-Gymnasium/Afgørelse%20om%20ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20forslagene%20for%20boliger%20i%20det%20tidligere%20gymnasium.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin:5px;" />Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for forslagene for boliger i det tidligere gymnasium.pdf</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (Planlovens § 17).<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/banner%20rønne%20gymnasium%20boliger.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan nr. 113 for et sommerhusområde på Frennebakken ved SvanekeForslag til lokalplan nr. 113 for et sommerhusområde på Frennebakken ved Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr-113-for-et-sommerhusområde-på-Frennebakken-ved-Svaneke.aspx26-03-2021 09:55:4109170aspx211http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Komm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nalbestyrelsen vedtog den 10. februar 20</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">21 lokalplan nr. 113 endeligt.</span><br></p><p><strong>Lokalplanens indhold</strong></p><p>Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse med 15 sommerhuse og indeholder bestemmelser om mindste grundstørrelse. Grundenes placeringer er fastlagt i en bebyggelsesplan. Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser for bygningernes udseende, som tilpasses de tilstødende to sommerhusområder Duebakken og Svanebakken, så det samlede sommerhusområde vil fremstå som en harmonisk helhed, med røde tegltage og ens fastsatte facadefarver. Herudover fastlægger planen at adgangsvej til området er fra Årsdalevej.<br></p><p><img alt="" style="margin:5px;" /><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr-113-for-et-sommerhusområde-på-Frennebakken-ved-Svaneke/frennebakken.png" alt="frennebakken.png" style="margin:5px;width:450px;" /><br></p><p><em>Oversigtskort</em></p><p>Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. juli til den 2. september 2020, hvor der indkom 10 indsigelser og bemærkninger. På baggrund af indkomne indsigelser der var kritiske i forbindelse med den planlagte adgangsvej via Kirkevangen, blev det besluttet at foretage en supplerende høring, hvor en alternativ adgangsvej fra Årsdalevej blev fremsendt. Under den supplerende høring i perioden 21. december til den 11. januar 2021 indkom fem indsigelser. </p><p>Link til lokalplan nr.113 <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339" target="_blank"><strong>Klik her</strong></a><br></p><p>(Eller kopier og indsæt link i din browser <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=339</a>)<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/boderne%20top.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 24. marts 2021Landzonetilladelser pr. 24. marts 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24.-marts-2021.aspx24-03-2021 07:00:0803053aspx135http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Etablering af sø- Rønnevej 16, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Udstykning af extra bygningssæt fra landbrugsejendom - Præstegaden 8, 3751 Østermarie<br></strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget<strong> senest den 20. april 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Rønnevej 16 Allinge" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rønnevej%2016%20Allinge.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til tilslutning fra sidebygning på Kaj Mogensens vej 4 3700 RønneTilladelse til tilslutning fra sidebygning på Kaj Mogensens vej 4 3700 Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-tilslutning-fra-sidebygning-på-Kaj-Mogensens-vej-4-3700-Rønne.aspx22-03-2021 08:30:2408008aspx68http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har meddelt tilslutningstilladelse fra en sidebygning med parkeringsplads på <br><br></div><div><ul><li><strong>Kaj Mogensens vej 4, 3700 Rønne </strong></li></ul></div><div><br></div><div>til separatkloak. </div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">A</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">fgørelsen er truffet i henhold til § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.</span><br></div><div><br></div><div><strong>Klage</strong></div><div>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.<br><br></div><div>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk.</a><br><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 19. april 2021.</strong><br><br></div><div>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.<br><br></div><div>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br></div><div>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></div><div><br>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Oversigts kort" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Luftfoto%20Spildevandsledning%20%20Kaj%20Mogensenvej%204.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i RøIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-opførelse-af-trætophytter-i-Rø.aspx09-02-2021 07:00:170143aspx213http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Høringsperiode 9. februar til 23. februar 2021</strong></p><p>En bygherre ønsker at etablere 10-12 trætophytter som et overnatningstilbud til turister.</p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=44" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=44</a> <br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. Trætophytter” til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 23. februar 2021</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="Oversigtskort - Træhytter Rø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Træhytter%20Rø%20kort%20beliggenhed.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed