Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Supplerende høring af helårsboliglokalplanSupplerende høring af helårsboliglokalplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Supplerende-høring-af-helårsboliglokalplan.aspx28-09-2022 12:26:16017600aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Administrationen er blevet opmærksom på, at der i forslaget til lokalplan nr. 128, ved en teknisk fejl, var 56 matrikler, som ikke var nævnt i matrikellisten. Matriklerne kan være helt eller delvist omfattet af planforslaget.</p><p>Forslaget til temalokalplan 128 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm er blevet rettet og sendes derfor i en supplerende offentlig høring.</p><p>Alle ejere, lejere og brugere, hvis matrikler <em>ikke</em> var medtaget i matrikellisten i det oprindelige forslag til lokalplanen modtager dette brev, uanset om matriklen er helt eller delvist omfattet. Du skal derfor undersøge om din ejendom ligger inden for lokalplanens afgrænsning i kortbilagene.</p><p>Høringsperioden er 8 uger fra den <strong>29. september til den 24. november 2022</strong>.</p><p><strong>Lokalplanens formål og indhold<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Da der i disse år planlægges for og bygges boliger i de bornholmske byer, hvor der er krav om helårsanvendelse af boliger, er der et aktualiseret behov for at sikre at disse boliger tages i brug til helårsanvendelse.</span></p><p>Bornholms Regionskommune har derfor besluttet at afløse temalokalplan nr. 103 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm med en tilsvarende temalokalplan nr. 128. Baggrunden herfor er, at boligreguleringsloven blev ændret pr. 1. januar 2021. Lovændringen betyder, at krav om helårsboliganvendelse nu kan håndhæves for nybyggede boliger i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Lovændringen kan dog kun finde anvendelse i områder, der er omfattet af lokalplaner, som er vedtaget efter 1. januar 2021.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Der er i lokalplan nr. 128 indholdsmæssigt ingen ændringer i forhold til den gældende lokalplan nr. 103 for 8 helårsbyer på Bornholm<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Den nye temalokalplan nr. 128 har samme geografiske udstrækning og samme formåls- og anvendelsesbestemmelser som den hidtidige temalokalplan nr. 103.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Boliger i områder med lokalplaner, der er vedtaget før den 1. januar 2021, bliver først omfattet af krav om helårsbeboelse i boligreguleringsloven, når boligen <span style="text-decoration:underline;">har været anvendt helt eller delvist til helårsbeboelse.</span> Ændringen af boligreguleringsloven, gældende fra 1. januar 2021, betyder, at der nu kan stilles krav om, at <span style="text-decoration:underline;">nye</span> boliger skal tages i brug til helårsanvendelse senest 6 uger efter ibrugtagningstilladelse er meddelt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Hvis du har bemærkninger<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Plan i hænde senest den 24. november 2022.</span></p><p>Lokalplansforslaget kan ses på kommunens hjemmeside brk.dk under seneste høringer, eller ses via nedenstående link hvor også bemærkninger eller indsigelser kan sendes.</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357</a><br></p><p>Du kan også sende bemærkningerne til <a href="mailto:plan@brk.dk" target="_blank">plan@brk.dk</a>.</p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 128 </strong>til:  </p><p>Udvikling og Plan</p><p>Ullasvej 23</p><p>3700 Rønne<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Planforslaget kan også fås ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><strong>Miljøscreening<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplan nr. 128 vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens definition af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 2.</span></p><p>Der er på denne baggrund hverken gennemført miljøvurdering eller screening for miljøvurderingspligt af lokalplanen.</p><p><strong>Retsvirkninger<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Udklipudsend.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsning ved Paradisbakkevejen 17B, SvanekeAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsning ved Paradisbakkevejen 17B, Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsning-ved-Paradisbakkevejen-17B,-Svaneke.aspx28-09-2022 12:08:20017598aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Matr. nr. 193b, Østermarie</li><li>Paradisbakkevejen 17B, 3740 Svaneke</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 28. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>26. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede3.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, KlemenskerAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering ved Egeskovvej 20, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering-på-matrikel-nr.-175lr,-Klemensker-tilhørende-ejendommen-Egesk.aspx27-09-2022 10:38:300743aspx30http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskomm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">une, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt, der genslynger et vandløb og fører vandløbet udenom en sø ikke er miljøvurderingspligtigt.</span></p><p>Projektet er placeret på</p><ul><li>Tilløb til Korsmyr</li><li>Matr.nr. 175lr, Klemensker</li><li>Egeskovvej 20, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 27. september 2022. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den </strong><strong>25. oktober 2022</strong><strong>.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Vandløb" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 22 september 2022Landzonetilladelser pr. 22 september 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-22-september-2022.aspx22-09-2022 09:41:01013150aspx68http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">or</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Genslyngning af vandløb - Egeskovvej 20, 3760 Gudhjem,</li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>20. oktober 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p><img alt="Vandløb" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/standard_compressed_vandloeb.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag for nye oplagsarealer samt en ny kaj på Rønne HavnIndkaldelse af ideer og forslag for nye oplagsarealer samt en ny kaj på Rønne Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-for-nye-oplagsarealer-samt-en-ny-kaj-på-Rønne-Havn.aspx21-09-2022 06:00:190777aspx75http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Økonomi og Klimaudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede 14. september 2022 at indkalde ideer og forslag forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Rønne Havns sydhavn, i perioden 21. september til 19. oktober 2022.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Det nye plangrundlag skal muliggøre nye oplagsarealer samt en ny kaj. De nye oplagsarealer indebærer en opfyldning af vandareal i havnen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan se debatoplæg vedrørende projektet og sende dine bemærkninger her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=69" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=69</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være Plan i hænde senest <strong>19. oktober 2022</strong>.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar."<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, <strong>mrk. Oplag på Rønne Havn</strong>, til:  </p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/RH%20pic.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nye og ændrede forslag til budget 2023Nye og ændrede forslag til budget 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-og-ændrede-forslag-til-budget-2023.aspx19-09-2022 07:44:1401006aspx101http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hørings- og kommentering</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">speriode starter i dag og løber frem til den 28. september kl. 12.</span></p><p>Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 14. september 2022 at fremsende budget-forslaget fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten (AVØ-forliget) til kommunal-bestyrelsens 1. behandling.<br><a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=671675b0-9a19-48dc-ba7b-ad89d86b829b&punktid=44be2cf3-8664-4330-9ca0-f4c07f5b8f20"><span style="text-decoration-line:underline;">Se sagen her</span></a>.<br></p><p>I forlængelse heraf sendes nye og ændrede forslag fra ovenstående forlig i høring og til kommentering.</p><p><strong>Høringsperiode for nye og ændrede forslag</strong><br>Fra den 16. september og frem til den 28. september kl. 12 er der hørings/udtalelsesperiode, hvor interesseorganisationer, foreninger, medarbejder-organisation (HMU/CenterMED) med flere kan komme med indsigelser ift. nye og ændrede budgetforslag.</p><p>Ved nye og ændrede forslag forstås forslag, der ikke tidligere har været i høring, eller hvor der er foretaget ændring i beløb eller (dele af) indholdet.</p><p>Materialet kan findes på <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">kommunens hjemmeside</a>.<br></p><p><span aria-hidden="true"></span>Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.<span aria-hidden="true"></span><br></p><div><br><br></div><p><br></p><img alt="illustration" src="/SiteCollectionImages/Borger/dialog.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til Sandegård, ØstermarieForslag til miljøgodkendelse til Sandegård, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Sandegård,-Østermarie.aspx15-09-2022 09:54:11010625aspx71http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Jacob Svendsen om, at svineproduktionen på Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Sandegård.</p><p>Produktionen af slagtesvin på Sandegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldene. Der ønskes opført en ny gyllelagune i tilknytning til staldanlægget. </p><p> </p><p>Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra 2012, hvor der er givet tilladelse til en Den eksisterende godkendelse er en §33 godkendelse (kap. 5) fra 2006, hvor der blev givet tilladelse til en produktion på 8.270 slagtesvin (30-108 kg). </p><p> <br></p><p>Såvel ansøgt drift som nudrift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.728 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. I ansøgt drift ønskes opført en gyllelagune på 5.000 m<sup>3</sup> med tilhørende fortank. </p><p>Der foretages ingen ændringer af bygningerne, produktionsarealet og produktion i forhold til eksisterende drift.</p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøtilladelse</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.</p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård.</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Sandegård kan du se den her på hjemmesiden. </p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Sandegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 27. oktober 2022.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/11490.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Luftfoto af Sandegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Stålegård, NykerMiljøgodkendelse til Stålegård, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Stålegård,-Nyker.aspx01-09-2022 12:45:0805555aspx138http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på Stålegård, Kirkebyvej 28, 3700 Rønne.</p><p> </p><p>A/S Simblegård ved Lennart Westh har ansøgt om en godkendelse af det eksisterende produktionsanlæg efter den nye stipladsmodel. Produktionen af slagtesvin på Stålegård er godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldene. Der ønskes opført en ny gyllelagune i tilknytning til staldanlægget. </p><p>Miljøgodkendelsen mulighed for indsættelse af grise ved 15-20 kg. Ansøgt drift omfatter derfor slagtesvine- og smågriseproduktion i eksisterende stalde, hvor det er muligt at flekse mellem de to dyregrupper. Det samlede produktionsareal udgør 2.227 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen samt overføres til beholdere på ejers andre ejendomme. Kapaciteten på Stålegård ønskes udvidet med en ny gyllelagune på 5.000 m<sup>3</sup>.  </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br></p><p><br></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside<a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den"> fra den </a>1. september 2022. Miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><span style="text-decoration:underline;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 29. september 2022</span>, dvs. 4 uger fra den 1. september 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Miljø<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Stålegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 1. september 2022Landzonetilladelser pr. 1. september 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-1.-september-2022.aspx01-09-2022 07:00:3101624aspx190http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af sø - Salenevej 6, 3760 Gudhjem,<br></li><li>Etablering af sø - Klemenskervej 61B, 3760 Gudhjem,<br></li><li>Etablering af sø - Tværvej 10, 3700 Rønne,<br></li><li>Etablering af sø - Udmarken 505 3730 Nexø <br></li><li>Etablering af sø - Vestermarievej 84 3720 Aakirkeby,</li><li>Etablering af sø - Kirkeskolevej 2, 3751 Østermarie,<br></li><li>Etablering af sø - Østre Sømarksvej 3, 3720 Aakirkeby,<br></li><li>Etablering af sø - Slettevej 5, 3760 Gudhjem,<br></li><li>Etablering af sø - Kannikegårdsvej 39, 3730 Nexø,<br></li><li>Etablering af sø - Saltunavej 14, 3751 Østermarie, </li><li>Etablering af sø - Klinteby Kirkevej 3, 3730 Nexø,<br></li></ul><ul><li>Opførsel af toiletbygning - Haregade 14B, 3720 Aakirkeby, </li></ul><ul><li>Opførsel af lagerbygning - Kællingebyvejen 7, 3720 Aakirkeby, </li></ul><ul><li>Udstykning af ejendom - Kannikegårdsvej 42C 3730 Nexø,<br> </li><li>Ændring af ejendomsstatus - Boderne 1A, 3720 Aakirkeby, </li></ul><ul><li>Ændring af ejendomsstatus - Randkløvevej 19, 3760 Gudhjem,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>29. september 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p><img alt="Ny anlagt sø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Nyanlagt-soe-1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høringTillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Rønne-syd-i-offentlig-høring.aspx20-06-2022 12:26:4505220aspx185http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 28. april 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i 8 ugers offentlig høring. </p><p><span style="text-decoration:underline;">Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her.</span></p><p>Området i Rønne Syd er i dag spildevandskloakeret, hvilket indebærer at grundejer selv skal håndtere overfladevand på egen grund. Det betyder i praksis at regnvand skal nedsives på egen grund, men undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at dette ikke er muligt.</p><p>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal afledes til Bornholms Spildevand A/S' anlæg i hver sin ledning.</p><p><strong>Høringsperiode</strong></p><p>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.</p><p>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde <strong>senest d. 15. august kl. 23.59.</strong></p><p>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. </p><h3>Miljøvurdering</h3><p>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27.10-2021). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. </p><p>Miljøvurderingen foretages separat af spildevandsplantillægget, og sendes i høring i løbet af samme høringsperiode.<br></p><p><br></p><img alt="Kloakdæksel" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kloakdæksel.jfif?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed