Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

​​​Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Tilladelse til at etablere 2 fiskebroer jf. vandløbslovenTilladelse til at etablere 2 fiskebroer jf. vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-etablere-2-fiskebroer-jf.-vandløbsloven.aspx12-06-2024 10:58:54017470Vandløbsmyndigheden har i januar 2023 modtaget en ansøgning fra Center for Miljø, Plan og Kultur, om tilladelse til at etablere fiskebroer i to bornholmske søer, jf aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Vandløbsmyndigheden har i januar 2023 modtaget en ansøgning fra Center for Miljø, Plan og Kultur, om tilladelse til at etablere fiskebroer i to bornholmske søer, jf. vandløbslovens § 47. Det drejer sig om følgende lokaliteter: <br></p><p>Fiskemosen: Matr. 87c, Klemensker ved Gåsemade sø<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Fuglemosen: M</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">atr. 49ø, Klemensker ved Årsballemosen</span></p><p>Vandløbsmyndigheden har givet tilladelse til, at projekterne kan gennemføres. <br></p><p>Afgørelserne er forbundet med 4 uges klagefrist. Tilladelserne må ikke tages i brug før klagefristen er forbi.  </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). I godkendelsen følges der retningslinjer i bekendtgørelse for vandløbsregulering- og restaurering BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Afgørelser</strong></p><p>Afgørelserne finder du her for henholdsvis <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20en%20fiskebro%20på%20matr.%2087c%20Klemensker%20ved%20Gåsemade%20sø%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Fiskemosen</a> og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20etablering%20af%20en%20fiskebro%20på%20matr.%2049ø%20Klemensker%20ved%20Årsballemosen%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Fuglemosen</a>​. </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med Mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest den<strong>​: 11. juli 2024.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Miljø, Plan og Kultur. <br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Fiskebroer.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)Høring af regulativ for erhvervsaffald 2024 (BOFA)https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-regulativ-for-erhvervsaffald-2024.aspx12-06-2024 12:56:08017450Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes regulativet for erhvervsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf Det er tilladt at anvende køretøjer på maks aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes regulativet for erhvervsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens $7.</span><div><h2>Høringsperiode fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p>Regulativet for erhvervsaffald er udarbejdet som en del af de nye affaldsordninger, der sættes i drift i Bornholms Regionskommune i slutningen af 2024. Regulativet skal understøtte sortering af erhvervsaffald på linje med regulativet for husholdningsaffald og erstatter det eksisterende erhvervsregulativ fra 2011.<br></p><p>Det nye erhvervsregulativ medfører følgende større ændringer i forhold til tidligere erhvervsregulativer:<br></p><ul><li>Ændring i faktureringsmetode. Virksomheder vil fra 1. januar 2026 blive faktureret pr. besøg på genbrugspladsen. Det er tilladt at anvende køretøjer på maks. 3500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.<br><br></li><li>Kommunale institutioner og ejerlejligheder i ferieparker o.l. fællesskaber hører under den kommunale indsamling for husholdningsaffald og henvises til regulativet for husholdningsaffald.<br><br></li><li>Virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning.<br><br> </li><li>Der skal udstedes kvittering ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Derudover er der en grænse på 5 kg el. liter pr. besøg og maks. 200 kg pr. år.</li></ul><p>​<a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Regulativ-for-erhvervsaffald-2024-1.pdf">Læs hele regulativet her</a><br></p><p>Høringssvar kan sendes til <a href="mailto:mail@bofa.dk">mail@bofa.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Høringsperioden er fra den 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p><br><br></p></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/BOFA%20i%20gult%20og%20blåt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af regulativ for husholdningsaffald 2024 (BOFA)Høring af regulativ for husholdningsaffald 2024 (BOFA)https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-regulativ-for-husholdningsaffald-2024-(BOFA).aspx12-06-2024 10:44:00017449Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes det nye regulativ for husholdningsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes det nye regulativ for husholdningsaffald hermed i høring i en periode på fire uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens §7.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><h2>Høringsperioden foregår fra perioden 12. juni 2024 til 10. juli 2024​<br></h2><p>Regulativet fornyes på baggrund af den nye bornholmske affaldsordning, der træder i kraft per 1.oktober 2024, hvor alle borgere skal sortere i 12 affaldstyper: madaffald, restaffald, plast, mad­ & drikkekartoner, papir, pap, metal, glas, farligt affald, tekstilaffald, batterier og småt elektronik.</p><p>Regulativet beskriver ordningerne for følgende affaldstyper:<br></p><ol><li>​Ordning for madaffald <br></li><li>Ordning for papiraffald </li><li>Ordning for papaffald </li><li>Ordning for glasaffald </li><li>Ordning for metalaffald </li><li>Ordning for plastaffald </li><li>Ordning for mad- og drikkekartonaffald </li><li>Ordning for farligt affald </li><li>Ordning for tekstilaffald </li><li>Henteordning for restaffald </li><li>Ordning for haveaffald </li><li>Ordning for genbrugspladserne </li><li>Ordning for PVC-affald </li><li>Ordning for imprægneret træ </li><li>Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter </li><li>Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer </li><li>Ordning for bygge- og anlægsaffald </li><li>Ordning for storskrald <br><br><a href="https://bofa.dk/wp-content/uploads/2024/06/Husholdningsaffald-regulativ-2024.pdf"><br>Du kan læse det samlede affaldsregulativ​</a><br><br>Du kan skrive dit høringssvar til BOFA på: <a href="mailto:mail@bofa.dk">mail@bofa.dk</a> <br><br><strong>De væsentligste ændringer i forhold til det midlertidige regulativ omhandler følgende:</strong><br> <br></li></ol><ul><li>Der vil ikke længere ske indsamling i sommerhusområderne. Affaldet skal afleveres på en affaldsstation, kaldet en MiljØ, der som udgangspunkt bliver placeret ved ind- og udkørsel til de enkelte sommerhusområder, eller der hvor folk færdes hyppigt. </li></ul><ul><li>Affaldssystemet for husstande med to beholdere, vil i det nye regulativ fortrinsvist bestå af tre plastbeholdere på hjul. <br></li></ul><ul><li>Affaldssystemet for fællesløsninger med 660 l beholdere får udleveret en 240 l beholder til madaffald og det samlede antal tilpasses, så sorteringen lever op til de nye sorteringskrav.<br> <br></li><li>Fastlagte tømmedage vil være gældende for alle borgere.<br> <strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></li></ul><h2>Høringsperiode 12. juni 2024 til 10. juli 2024<br></h2><p> </p><p>​</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Billeder%20til%20jobopslag%20-%201119%20X%2039632.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til udledning fra to regnbetingede udledningerTilladelse til udledning fra to regnbetingede udledningerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-udledning-fra-to-regnbetingede-udledninger.aspx11-06-2024 11:52:27016510Bornho lms Regionskommune har meddelt lovliggørende tilladelse til to regnbetingede udledninger Den første udledning er udløb F30RB01, som håndtere regnvand fra et aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Bornho</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lms Regionskommune har meddelt lovliggørende tilladelse til to regnbetingede udledninger.</span></p><p>Den første udledning er udløb F30RB01, som håndtere regnvand fra et separatkloakeret område i Østerlars og nødoverløb fra en pumpestation, der håndterer vand fra fælleskloak på 6 ejendomme i Østerlars. Udledningen sker til Præstebæk og har stået på siden hhv. 1970 og 1990. </p><p>Den anden udledning er udløb G200V01, som håndterer separat regnvand og vand fra fælleskloak i hele størstedelen af Østermarie og Østerlars. Udledningen sker til Gyldens Å og har stået på siden 2005.</p><p>Afgørelserne er truffet i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.<br></p><h2>Kla​ge</h2><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevne​neshus.dk</a>.</p><h2>Klagefriste​​n udløber den 9. juli 2024.</h2><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><h2>Tilla​​​delser</h2><p>De to tilladelser findes her:<br></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Lovliggørende%20tilladelse%20til%20RBU%20F30RB01.pdf" target="_blank">Udløb F30RB01</a><br></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Lovliggørende%20tilladelse%20til%20RBU%20GV200V01.pdf" target="_blank">Udløb G200V01</a>​<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Regn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ny filialstruktur for Bornholms FolkebibliotekerNy filialstruktur for Bornholms Folkebibliotekerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-filialstruktur-for-Bornholms-Folkebiblioteker.aspx11-06-2024 13:21:20016140Fritids- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget sender fire forslag til en ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker i offentlig høring fra den 10.6 – 21.7.2024 aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">​Giv din mening til kende!</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> <br><br>Fritids- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget sender fire forslag til en ny filialstruktur for Bornholms Folkebiblioteker i offentlig høring fra den 10.6 – 21.7.2024. Vi opfordrer alle borgere, foreninger og råd til at kommentere på de fremlagte forslag.<br><br></span><div><strong>Forslag 1. Fem biblioteker / to afhentningssteder<br><br></strong></div><div>Steder med bibliotek: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø</span></div><div>Steder med afhentningssted: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hasle, Aakirkeby</span></div><div>Besparelse: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">156.000 kr.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><strong>Forslag 1 B. Tre biblioteker/to byer med bibliotekstjeneste/ to afhentningssteder<br><br></strong></div><div>Steder med bibliotek: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne, Allinge og Nexø</span></div><div>Steder med bibliotekstjeneste*: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Gudhjem, Svaneke</span></div><div>Steder med afhentningssted: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hasle, Aakirkeby</span></div><div>Besparelse: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">156.000 kr.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>*Bibliotekstjeneste tænkes som ”kulturhuse” med arrangementer og afhentningsstation.</div><div><br></div><div><strong>Forslag 5. Tre biblioteker /to afhentningssteder</strong><br><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Steder med bibliotek: </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne, Nexø, Allinge</span></div><div>Steder med afhentningssted: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hasle, Aakirkeby</span></div><div>Besparelse: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">378.000 kr.<br><br></span></div><div><strong>Forslag 6. To biblioteker / Tre afhentningssteder</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Steder med bibliotek: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne, Nexø</span></div><div>Steder med afhentningssted: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hasle, Aakirkeby. Allinge</span></div><div>Besparelse: <span style="background-color:transparent;color:inherit;">388.000 kr.<br>​<br></span></div><div>Se link <a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=42ffc0da-7555-45ec-8345-8b6c4d8fdd88&punktid=af05a29e-fc63-4abb-a525-89dcfee6715b" target="_blank">Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - Landemærket 26, Mødelokale 3 (brk.dk)​</a>.<br></div><div><br></div><div>Forslaget er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: www.brk.dk og på <a href="https://bibliotek.brk.dk/" target="_blank">Bornholms Folkebiblioteker (brk.dk)​</a> i perioden den 10.6.2024 – 21.7.2024.<br><br></div><div>Høringssvar: Alle høringssvar vil, ved udgangen af høringsperioden, blive lagt på Bornholms Regionskommunes <span style="background-color:transparent;color:inherit;">hjemmeside www.brk.dk og på bibliotekernes hjemmeside bibliotek.brk.dk og indgå i udvalgets arbejde med beslutning om ny filialstruktur på Bornholms Folkebiblioteker.<br><br></span></div><div>Du kan sende dit høringssvar til Center for Miljø, Plan og Kultur – Bornholms Folkebiblioteker på følgende måder:<br><br></div><div>• bibliotek.hoeringssvar@brk.dk <br>• Pr. brev til: Rønne Bibliotek, Pingels allé 1, 3700 Rønne<br><br></div><div>Alle høringssvar skal være Bornholms Folkebiblioteker i hænde senest den 21. juli - 2024. I henhold til gældende GDPR-lovgivning, må de modtagne høringssvar ikke indeholde personhenførbare oplysninger, hvis det alligevel er tilfældet, vil de blive slettet/sløret inden offentliggørelse.<br><br></div><div>Venlig hilsen</div><div>Bornholms Folkebiblioteker<br></div><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bibliotek.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringsprojekt ved Dalegårdsvej 12, 3770 AllingeAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringsprojekt ved Dalegårdsvej 12, 3770 Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsprojekt-på-matr.nr.-7i,-Hovedejerlavet,-Olsker,-Dalegårdsvej-12,-Allinge.aspx10-06-2024 08:31:53016089Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at genåbning af vandløb ikke er miljøvurderingspligtigt Klage Der kan klages over afgørelsen aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har truffet afgørelse om, at genåbning af vandløb ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Projektet er placeret på<br></p><ul><li>Matr.nr. 7i, Hovedejerlavet Olsker</li><li>Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge</li></ul><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses nedenfor. <br></p><ul><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20for%20vandløbsprojekt%20på%20Dalegårdsvej%2012%203770%20Allinge%20matr.%207i%20Hovedejerlavet%20Olsker.pdf" target="_blank">Afgørelse om Ikke miljøvurderingspligt for vandløbsprojekt på Dalegårdsvej 12, 3770 Allinge, matr. 7i, Hovedejerlavet Olsker</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%201%20-%20Screeningsskema.pdf" target="_blank">Bilag 1 - Screeningsskema</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%202%20-%20Ansøgning.pdf">Bilag 2 - Ansøgning</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/bilag%203%20-%20Projektforslag.pdf">Bilag 3 - Projektforslag</a>​<br></li></ul><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 10. juni 2024.<br></p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 8. juli 2024.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br></p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Dalegårdsvej.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 4. juni 2024Landzonetilladelser pr. 4. juni 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-4.-juni-2024.aspx04-06-2024 07:00:2503993Regio n s k o m m u n en h a r gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l § 3 5 i pla aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>Opførsel af drivhus på Kildesgårdsvej 24, 3770 Allinge<br></li><li>Forlængelse af midlertidig parkeringsplads på Storegade 41, 3740 Svaneke<br></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Opsætning af nødstrømsgenerator på Bornholms Andelsmejeri, Sct Klemensgade 17, 3782 Klemensker</span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">T</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ill</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">erne</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">4</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ra</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">P</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">hver</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ret</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nt</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sa</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d.</span><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">E</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">al</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ta</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">est</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">2. juli 2024.</strong><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kl</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ge</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">hv</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ret</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ere</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ss</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ns</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sa</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ss</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ge</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">dig</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">dsdæ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">de</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">org</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r.</span><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">H</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">du</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">øn</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ov</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e,</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">du</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">P</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">næ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">orta</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">,</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">li</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><a href="https://naevneneshus.dk/" style="background-color:transparent;">https://naevneneshus.dk/</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">på</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">MIT-ID.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">se</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">em</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ort</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">di</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d,</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ar</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tru</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">.</span><br><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p> </p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bygningskonstuktion.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til krydsning af Øle Å med elkabler på matr. 3d og 3n, Bodilsker, jf. vandløbslovens § 47Tilladelse til krydsning af Øle Å med elkabler på matr. 3d og 3n, Bodilsker, jf. vandløbslovens § 47https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Øle-Å-med-elkabler-på-matr.-3d-og-3n,-Bodilsker,-jf.-vandløbslovens-§-47.aspx03-06-2024 08:22:21012676Bornholms Regionskommune har givet Jens Møller Gudhjem tilladelse til at krydse Øle Å tre steder på matr 3d og 3n, Bodilsker, for at nedlægge nye elkabler, jf aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet Jens Møller Gudhjem tilladelse til at krydse Øle Å tre steder på matr. 3d og 3n, Bodilsker, for at nedlægge nye elkabler, jf. vandløbslovens § 47, LBK nr. 1217 af 25/11/2019. Krydsningen foregår på privat ejendom. Arbejdet foregår ved styret underboring. </p><p>Her kan du læse hele tilladelsen: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20krydsning%20af%20Øle%20Å%20med%20elkabler%20på%20matr.%203d%20og%203n%20Bodilsker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf">Tilladelse til krydsning af Øle Å</a>​<br></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest den<strong>: 1. juli 2024.</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.  </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Øle%20Å.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til reguleringsprojekt på matr. 103as Rutsker, Øster Borregårdsskov jf. vandløbslovenForslag til reguleringsprojekt på matr. 103as Rutsker, Øster Borregårdsskov jf. vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-103as-Rutsker,-Øster-Borregårdsskov-jf.-vandløbsloven.aspx29-05-2024 07:01:3207664B ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 8. april 2024 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm v. Dorte Bugge Jensen, om at nedlægge 211 m aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 8. april 2024 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm v. Dorte Bugge Jensen, om at nedlægge 211 m grøfter på matr. 103as, Rutsker, for at forbedre hydrologien i urørt skov.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).<br><br></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%20103as%20Rutsker,%20Øster%20Borregårdsskov%20jf.%20vandløbsloven%20§%2017.pdf" target="_blank">Projektforslag</a> <br><br></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på reguleringsprojekter.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til </span><a href="mailto:nmf@brk.dk" style="background-color:transparent;">nmf@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.</span><br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">:</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">  </strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">26. juni 2024.</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">N</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">år høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p>​<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Øster%20Borregårdsskov.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til at ændre bro nr. 1009, underføring af Tt. Spellinge Mose ved Hedebo, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbsloTilladelse til at ændre bro nr. 1009, underføring af Tt. Spellinge Mose ved Hedebo, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-ændre-bro-nr.-1009,-underføring-af-Tt.-Spellinge-Mose-ved-Hedebo,-matr.-7000e,-Klemensker,-jf.-vandløbslo.aspx28-05-2024 07:43:3605878Bornhol ms Regionskommune har den 5. januar 2024 modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S om at æ ndre bro nr Broconsult A/S har ansøgt på vegne af C enter for Ejendomme og aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornhol</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ms Regionskommune har den 5. januar 2024 modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S om at æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ndre bro nr. 1009, underføring af </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tt. Spellinge Mose ved Hedebo</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">, på </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">matr. 7000e, Klemensker. Broconsult A/S har ansøgt på vegne af C</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">enter for Ejendomme og Drift.</span></p><p>Vandløbsmyndigheden har givet tilladelse til at projektet kan påbegyndes uanset at afgørelsen påklages, da projektet ikke vurderes at have miljømæssige eller afstrømningsmæssige konsekvenser. <br><br></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). I godkendelsen følges der retningslinjer i bekendtgørelse for vandløbsregulering- og restaurering BEK nr 834 af 27/06/2016.<br><br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at fremtidssikre den eksisterende bro og bibeholde vejsikkerheden til <span style="background-color:transparent;color:inherit;">nuværende normer. Dette gøres ved at forlænge eksisterende bygværk og etablere længere fløjmure, for at </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">etablere et fladere skråningsanlæg imod vejen, der kan modstå trykket fra trafikken og sikre vej og åløb mod </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sammenfald og erosion.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Afgørelsen</strong></p><p>Afgørelsen finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse%20til%20at%20ændre%20bro%20nr.%201009%20underføring%20af%20Tt.%20Spellinge%20Mose%20ved%20Hedebo%20matr.%207000e%20Klemensker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Afgørelse</a>​<br><br></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 25. juni 2024. </strong><strong> </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20til%20forsiden.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />