Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Afgørelse om miljøgodkendelse til RisegårdAfgørelse om miljøgodkendelse til Risegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-til-Risegård.aspx21-06-2018 11:38:2809743aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen</p><p> </p><ul><li><strong>Risegård, </strong><br><strong>Svalhøjvej 45, </strong><br><strong>3790 Hasle. </strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at slagtekalveproduktionen på Risegård kan udvides fra den nuværende tilladte årsproduktion på 460 tyrekalve (50-400 kg), svarende til 147,61 dyreenheder (DE), til en årsproduktion på 1.100 tyrekalve (65-450 kg), svarende til 406,31 DE, dvs. en udvidelse på i alt 258,70 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kombineret stald- og ladebygning i tilknytning til de eksisterende staldbygninger mod vest. I nordenden af bygningen etableres et staldafsnit med dybstrøelse til de mellemstore kalve, mens der mod syd etableres foderopbevaring. I nordenden af det eksisterende kornlager opføres en tilbygning, der ligeledes skal huse mellemstore kalve. Den nye stald til de mindste kalve, som ejer fik tilladelse til i 2016, vil desuden blive opført. <br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen er den 19. juli 2018,</strong> dvs. 4 uger fra den 21. juni 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.  <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p><br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong><br><br>• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>• Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>• Klager ikke er klageberettiget <br>• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p><img alt="Svalhøjvej 45 - oversigt" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Svalhøjvej%2045.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til miljøgodkendelse til HyldebrandsgårdUdkast til miljøgodkendelse til Hyldebrandsgårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-miljøgodkendelse-til-Hyldebrandsgård.aspx19-06-2018 10:04:2809340aspx63http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Udkast til miljøgodkendelse til Hyldebrandsgård, Nylars i høring<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen </p><ul><li><strong>Hyldebrandsgård, </strong><br><strong>Rønnevej 130, Nylars, </strong><br><strong>3700 Rønne</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 140 malkekøer, 149 kvier (0-26 mdr.) og 67 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 261,38 dyreenheder (DE) til 200 malkekøer, 200 kvier (0-24 mdr.) og 95 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 364,56 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen etableres en tilbygning på 825 m2 til den vestlige ende af den eksisterende kostald. Tilbygningen skal rumme et velfærdsområde med dybstrøelse til goldkøer, kælvningsbokse og sygebokse samt et nyt malkecenter inkl. opsamlingsplads til erstatning for de eksisterende malkerobotter. Desuden opføres nord for kostalden en ny plansilo til ensilage på 1.200 m2 med 3 m høje betonelementer som sideafgrænsning. <br><br>Udkastet til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 19. juni til 7. august 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:byg@brk.dk">byg@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde <strong>senest tirsdag den 7. august 2018.</strong><br><br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p><br><br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Rønnevej 130" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rønnevej%20130.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 18. juni 2018Landzonetilladelse pr. 18. juni 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-18.-juni-2018.aspx18-06-2018 12:41:2806447aspx48http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Mobil stald på ca. 50m² til frilandsgrise på Simblegård, Simblegårdsvej 6, 3782 Klemensker. </strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 16. juli 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Simblegårdsvej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/simblegårdsvej_6.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Aflysning af lokalplan nr. 0-01Aflysning af lokalplan nr. 0-01https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Aflysning-af-lokalplan-nr.-0-01.aspx19-06-2018 08:33:3609077aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2018 vedtaget at aflyse lokalplan nr. 0-01 Bevarende lokalplan for Hasle, Nyker og Klemensker.</strong><br><br>Lokalplanen blev vedtaget af Hasle kommune i 1995. Målet var at styrke byfornyelses- og bevaringsarbejdet med sigte på at styrke de tre byers attraktion. Planen gav dengang borgerne mulighed for at søge om støtte fra en tilskudsordning til en række forbedringer. <br>Siden forsvandt tilskudsmuligheden, og planen blev mere lempeligt forvaltet. Lokalplanen regnes i dag for mangelfuld mht. gennemsigtighed i forhold til borgernes mulighed for at se, hvad man må og ikke må. Det gør plangrundlaget tidskrævende at administrere, hvorfor planen ønskes aflyst.</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/aflysning%20af%20lokalplan.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p>Lokalplaner kan generelt kun ophæves ved en ny lokalplan, men planlovens § 33 giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at aflyse en lokalplan, hvis den ikke længere vurderes hensigtsmæssig at administrere. Aflysningen kan først træffes efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort et forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf.<br><br>Aflyses planen vil kommunen ikke længere håndhæve bevaringsplanens bestemmelser og stille krav til bl.a. udformning og materialevalg ved udskiftning af vinduer, tag eller lignende.<br> <br>Selvom lokalplanen ophæves vil byggeri, der kræver byggetilladelse, fortsat skulle behandles efter bygningsreglementets bestemmelser, der bl.a. regulerer bygningshøjder, afstand til skel, bebyggelsesprocent o.lign. Bygningens udseende og materialevalg reguleres derimod ikke af bygningsreglementet, og der vil derfor ikke være samme krav til vinduer og tag som der er i dag, hvor områderne er omfattet af lokalplanen.<br><br>I 2016 blev en række byforeninger, herunder Hasle, Nyker og Klemensker, kontaktet med henblik på en vurdering af behovet for opdatering af de ældre bevaringsplaner. Alle tre byer tilkendegav på det tidspunkt et ønske om at få lavet nye opdaterede plangrundlag, men kun for afgrænsede centrale byområder/gader. Ønsket er at styrke helhedsindtrykket af de centrale dele af byerne og sikre en videreudvikling af de ældre bymiljøer der vil styrke byernes attraktion. De tre byforeninger vil blive kontaktet med henblik på en afklaring af, hvorvidt de ønsker at få lavet en ny bevarende lokalplan for dele af deres byområde.<br></p><p>Bemærkninger til ophævelsen af lokalplan nr. 0-01 Bevarende lokalplan for Hasle Nyker og Klemensker skal være os skriftlig i hænde <strong>senest den 6. august 2018</strong> på mailadressen: <br></p><p><a href="mailto:Byg@brk.dk" target="_blank">Byg@brk.dk</a> <br>eller postadressen: </p><p>Bornholms Regionskommune, <br>Erhverv, Byg og Sekretariat, <br>Skovløkken 4, <br>3770 Allinge. </p><p> </p><p><strong><a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">Planloven</a> § 33. </strong><br>Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve</p><ul><li><strong>1)</strong> byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig, og</li><li><strong>2) </strong>byplanvedtægter og lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens eller lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af § 14 og § 19, idet områdets hidtidige zonestatus opretholdes.</li><li><strong>Stk. 2</strong>. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger. Beslutning efter stk. 1, nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. § 26, stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse. Derudover skal der gives underretning til påtaleberettigede efter servitutter, som skønnes at blive berørt af forslaget. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse</li><li><strong>Stk. 3</strong>. Ved fastsættelse af fristen efter stk. 2, 2. og 7. pkt., skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse under hele processen.</li><li><strong>Stk. 4</strong>. Efter udløbet af fristen i stk. 2, 7. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse</li><li><strong>Stk. 5.</strong> Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutningen om ophævelse efter stk. 4, jf. stk. 1, nr. 2, og giver underretning om beslutningen i overensstemmelse med § 31, nr. 1 og 2, til eventuelle påtaleberettigede efter servitutter og til erhvervsministeren. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.</li></ul><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br><br></p><img alt="Hasle" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/hasle.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 15. juni 2018Landzonetilladelse pr. 15. juni 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-15.-juni-2018.aspx15-06-2018 06:00:5502935aspx58http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opsætning af en rundbuehytte på 30m² til frilandsgrise på Bialitevejen 3, 3700 R</strong>ønne </li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 13. juli 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bialitevejen%203.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Økologisk ægproduktion på FrostegårdØkologisk ægproduktion på Frostegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Økologisk-ægproduktion-på-Frostegård.aspx14-06-2018 09:17:0402291aspx81http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse om tilladelse til etablering af økologisk ægproduktion på Frostegård<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 16 b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til etablering af økologisk ægproduktion på </p><ul><li><strong>Frostegård, </strong><br><strong>Almindingsvej 25, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby</strong>. </li></ul><p><br>Tilladelsen muliggør, at en eksisterende staldbygning kan indrettes til hønsestald, og der kan opføres en 3 m bred tilbygning i hele staldens længde i form af en veranda med åbninger ud til hønsegården. Det samlede produktionsareal bliver på 362 m2. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse.<br><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:</strong> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 12. juli 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 14. juni 2018.</strong><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat </p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/oversigtsbillede-Frostgård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til NygårdUdkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til Nygårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-tillæg-til-§-12-miljøgodkendelse-til-Nygård.aspx11-06-2018 12:05:0101238aspx79http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til Nygård, Hasle i høring<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse for ejendommen<br></p><ul><li><strong>Nygård, </strong><br><strong>Simblegårdsvej 23, </strong><br><strong>3790 Hasle</strong></li></ul><p><br>Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at produktionen af slagtekalve kan udvides fra 800 tyrekalve (55-450 kg), svarende til i alt 300,7 dyreenheder (DE) til 1.000 tyrekalve (60-470 kg), svarende til i alt 396 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at opføre en ny bygning, som skal anvendes til slutfedning af slagtekalvene. Samtidig bygges to små stalde til de mindste dyr fra 60-150 kg. Desuden ønskes en del af den eksisterende kornlade taget i brug som dybstrøelsesstald til de mellemstore kalve.  <br>Udkastet til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 11. juni til 30. juli 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde <strong>senest mandag den 30. juli 2018</strong>.<br><br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Simblegårdsvej 23" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Simblegårdsvej%2023.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 4. juni 2018Landzonetilladelse pr. 4. juni 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-4.-juni-2018.aspx04-06-2018 07:26:4509546aspx122http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Nedrivning og genopførsel af bolig på Jons Kapelvej 3, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 2. juli 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Jon Kapelsvej 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/JonKapelsvej_3.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Bakkegård i høringUdkast til § 12-miljøgodkendelse til Bakkegård i høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-§-12-miljøgodkendelse-til-Bakkegård-i-høring.aspx29-05-2018 11:39:0803966aspx153http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen :<br></p><ul><li><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong>Bakkegård, <br></strong><strong>Dyndebyvejen 1, Povlsker, </strong><br><strong>3730 Nexø</strong></li></ul><p><br>Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 120 malkekøer, 132 kvier (0-27 mdr.) og 60 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 226,60 dyreenheder (DE) til 240 malkekøer, 240 kvier (0-27 mdr.) og 120 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 442,59 DE.<br><br>Udvidelsen gennemføres i to etaper. I etape 1 udvides til 145 malkekøer med tilhørende opdræt i eksisterende bygninger. I etape 2 gennemføres den sidste del af besætningsudvidelsen, idet der opføres en ny kostald på 30 x 125 m, en gyllebeholder på 500 m3, to fodersiloer, og de tre eksisterende plansiloer til ensilage forlænges med 42 m.<br><br>Udkastet til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i 6-ugers offentlig høring i perioden 29. maj til 10. juli 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde <strong>senest den 10. juli 2018</strong>.<br><br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Dyndebyvejen 1" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Dynebyvejen_1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 28. maj 2018Landzonetilladelse pr. 28. maj 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-28.-maj-2018.aspx28-05-2018 13:04:01011289aspx66http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614" target="_blank">planloven</a> til følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af tagterrasse på Bølshavn 9, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 25. juni 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Bølshavn 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bølshavn_9.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed