Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelser pr. 21 januar 2020Landzonetilladelser pr. 21 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-21-januar-2020.aspx21-01-2020 11:04:3903141aspx75http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Kannikegårdsvej 52B, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 18 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kannikegårdsvej-52b.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 17 januar 2020Landzonetilladelser pr. 17 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-januar-2020.aspx17-01-2020 10:20:08011853aspx113http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Matr.nr. 1ag, Hammersholm, Allinge-Sandvig Jorder</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Dalevejen 17, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Udvidelse af sommerhus – Duebjergvej 4a, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>Flytning og ombygning af fritliggende bygning til skov- og landbrugsmæssige formål- Søndre Landevej 1b, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus til helårsbolig - Rispebjergvejen 12, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/rispebjergvejen_12.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Etablering af foderlade og siloEtablering af foderlade og silohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-foderlade-og-silo.aspx16-01-2020 13:36:18013825aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p><br></p><ul><li><strong>Etablering af foderlade og silo på Østergård, Risevej 6, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><br>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og <strong>udløber dermed 13. februar 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Østergård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 15 januar 2020Landzonetilladelser pr. 15 januar 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-15-januar-2020.aspx15-01-2020 11:07:02010327aspx111http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af sø - Korshøje 18, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Opførsel af nyt sommerhus - Lyngvejen 8, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Forlængelse af eksisterende teknikrum - Borrelyngvej 43, 3770 Allinge</strong></li><li><strong>Etablering af fugleskjul - Springbakkevejen 9, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12 februar 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/korshøje_18.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om tilladelse til vinteropstaldning af naturplejedyrAfgørelse om tilladelse til vinteropstaldning af naturplejedyrhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-tilladelse-til-vinteropstaldning-af-naturplejedyr.aspx15-01-2020 09:00:5109629aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Afgørelse om tilladelse til vinteropstaldning af naturplejedyr på </p><div><strong>Lyneborg, </strong><br><strong>Bjergebakkevejen 14, </strong><br><strong>Vestermarie, </strong><br><strong>3700 Rønne </strong></div><p> </p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 16 b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt tilladelse til vinteropstaldning af dyr i eksisterende staldbygninger på ejendommen Lyneborg, Bjergebakkevejen 14, Vestermarie, 3700 Rønne. Tilladelsen muliggør, at der kan opstaldes kvæg, heste, får og/eller geder i stalden i 4 måneder i vinterhalvåret. Dyrene skal være udegående de resterende 8 måneder om året. Det samlede produktionsareal i stalden bliver på 919 m2. <br><br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Tilladelsen vil være tilgængelig på <a href="/indflydelse-politik/hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx" target="_blank">regionskommunens hjemmeside under høringer</a>  fra den 15. januar 2020. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række myndigheder og råd samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 12. februar 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 15. januar 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen digitalt gennem Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, inden klagefristen udløber. Links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Du logger på klageportalen med NemID. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.<br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:<br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bjergbakkevejen_14.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Etablering af maskinhalEtablering af maskinhalhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-maskinhal.aspx07-01-2020 10:41:0909636aspx145http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af maskinhal på Østergård, Risevej 6, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p><strong> </strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside </a><br></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 4. februar 2020</strong>.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Østergård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Har du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved GalløkkenHar du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved Galløkkenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Har-du-ideer-eller-forslag-før-der-planlægges-for-et-areal-til-havneformål-ved-Galløkken.aspx02-01-2020 07:14:2202984aspx494http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Rønne Havn A/S har fremsat ønske over for Kommunalbestyrelsen om, at et ca. fem ha stort område sydøst for Skansevej i Rønne kan blive planlagt som oplagsplads for materialer til offshore-anlæg som fx havvindmølleparker. Arealet er vist med gul afgrænsning på dette luftfotografi</p><p>Arealet, der ligger neden for kystskrænten ved Galløkken, er opstået efter 1967 ved, at der er blevet anlagt en ny mole uden for den daværende kystlinje, og arealet herimellem er blevet fyldt op med jord og affald. Arealet har ligget udyrket og uden tilplantning, bygninger eller lignende, siden det blev dannet. Det anvendes nu som rekreativt område i tilknytning til det eksisterende naturområde på Galløkken oven for kystskrænten. </p><p><strong>Gældende planforhold</strong><br>I kommuneplanen er det markerede areal udlagt som et rekreativt område som en del af Galløkken. I lokalplanen for området (lokalplan nr. 091) er arealet udlagt til grønt område og skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de nye havneområder, der er blevet anlagt i løbet af de sidste par år.  En fremtidig anvendelse af arealet til havneformål er således i strid med den gældende kommuneplan og lokalplan. </p><p><strong>Høring</strong><br>Før udarbejdelsen af forslag til ændring af kommuneplan og lokalplan ønsker kommunalbestyrelsen at indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Hvis du har ideer eller forslag til den forestående planlægning, skal Bornholms Regionskommune have modtaget dem <strong>senest fredag 31. januar 2020.</strong><br>Send dine bemærkninger ved at klikke på knappen 'din kommentar' </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20feldt.PNG" alt="" style="margin:5px;width:151px;" /></p><p><span aria-hidden="true"></span>i øverste højre hjørne af <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/" target="_blank">denne side.</a><br>Eller med brev til: Udvikling og Byg, Ullasvej 23, 3700 Rønne<br> <br><strong>Rønne Havn holder offentligt orienteringsmøde 13. januar 2020</strong><br>Rønne Havn A/S vil orientere om projektforslaget ved et borgermøde mandag 13. januar 2020 kl. 19-21 på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.<br>Ved dette møde vil der også være repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til stede. Alle er velkomne.</p><p><br>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Høring%20Galløkken.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for husområde i BoderneOffentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for husområde i Bodernehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne.aspx06-01-2020 10:36:14010262aspx238http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg 039 og forslag til lokalplan nr. 104 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den <strong>23. december 2019 til og med den 17. februar 2020. </strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Kommuneplan 2013 specificerer i kommuneplanrammerne for Boderne øst, under zonestatus, "<em>at området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone</em>." Det er kun først fornyligt, at der er skabt en mulighed for at overføre et sommerhusaftaleområde i kystnærhedszonen til sommerhusområde gennem udarbejdelse af en lokalplan. Et forslag til et kommuneplantillæg nr. 039 med den tilrettede zonestatus er derfor udarbejdet og er en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan sendes i høring.</p><p>Ifølge planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag forud for vedtagelse af et kommuneplantillæg ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Der er her er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, da hverken rammens geografiske udstrækning, anvendelse eller bebyggelsesforhold ændres og derfor indkaldes der ikke idéer og forslag til dette kommuneplantillæg.</p><p>Lokalplanen overfører den største del af sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægger entydige bestemmelser for områdets administration. Således fjernes planlovens §35 krav om landzonetilladelse for al ny bebyggelse, nedrivning af eksisterende beboelse samt ændringer i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Eksisterende helårsbeboelse må gerne fortsætte i helårshusene. Dens bestemmelser er også med til at fastholde områdets unikke karakter og natur.</p><p>For at bevare bebyggelsens kendetegnende forskellighed, er bestemmelserne rummelige, hvad angår bebyggelsens udseende og placering på matriklen, så længe grunden ikke er omfattet af bestemmelserne for strandbeskyttelse. Imidlertid, for at bevare lokalplanområdets karakter, må der ikke ske yderligere udstykning og grundene må hverken afgrænses med levende eller fast hegn. Fællesarealerne bevares som fællesareal, som er tilgængelige for alle, hvor tilstand og anvendelse ikke må ændres. Ligeledes, for at undgå, at området får præg af et parcelhusområde, må husene ikke fremstå med blank mur men enten behandles eller beklædes. Generelt for hele området er, at større terrænændringer ikke er tilladt, naturtilstandene ikke må ændres og grundene ikke må befæstes. Disse bæredygtige initiativer er bl.a. med til at sikre biodiversitet og afledning af vand.</p><p>Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986</span></a> </p><p>Forslag til lokalplanforslag kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 104, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanforslaget er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong>Henvendelse</strong><br>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><br>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar".</p><p>Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-kommuneplantillæg-for-et-sommerhusområde-i-Boderne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /> </p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 104 eller Kommuneplantillæg 039, til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p><em>I indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</em></p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>17. februar 2020</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/boderne%20top.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan for et boligområde på Christians Plads i RønneForslag til lokalplan for et boligområde på Christians Plads i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-et-boligområde-på-Christians-Plads-i-Rønne.aspx17-12-2019 14:52:21026459aspx169http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. december 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 112 i 6 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. december 2019 til og med den 28. januar 2020. </strong></p><p>Området Christians Plads i Rønne, Nørre Løkke nr.1, 3 og 5 er ansøgt bebygget med tæt-lav boligbebyggelse magen til den der er etableret ved Peter Ipsensvej (Ipsens Have) i Rønne. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 5 (1967) der kun tillader at området anvendes som butiksområde.</p><p>Området er på ca. 3500 m² og omfattet af kommuneplanramme 101.B.34 "Sejersgård kvarteret" som udlægger området til helårsboligformål med en bebyggelsesprocent på 30.</p><p>Kvarteret er udbygget med fritliggende parcelhuse med en maksimal bebyggelsesprocent på 20, mens bebyggelsesprocenten på Chr. Plads i lokalplanen er 30. Den nu ønskede helårsboligbebyggelse har en bebyggelsesprocent på maksimalt 30, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.</p><p><strong>Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link</strong></p><p><strong>Link til forslag til lokalplan nr. 112</strong></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=338"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=338</span></a> </p><p><strong><br>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 112, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.</p><p><strong><br>Henvendelse </strong></p><p>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på <a href="http://www.brk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a>. under høringer</p><p><strong><br>Indsigelsesmulighed  </strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar". Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:</p><p><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-for-et-boligområde-på-Christians-Plads-i-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></p><p>Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 112, til:  </p><p><strong>Erhverv, Byg og Sekretariat</strong><br><strong>Ullasvej 23</strong><br><strong>3700, Rønne</strong></p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>28. januar 2020</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/byfront-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lokalplan vedtaget for boligområde ved Smallesund i RønneLokalplan vedtaget for boligområde ved Smallesund i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lokalplan-vedtaget-for-boligområde-ved-Smallesund.aspx17-12-2019 14:10:38026455aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​17. december 2019                                                                        j.nr. 01.02.05P16-0200</p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse</strong></p><h2>Lokalplan nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund</h2><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 20. november 2019 tillæg nr. 050T1 til lokalplan nr. 050 for en boligbebyggelse ved Smallesund endeligt.</p><p><strong>Lokalplanens indhold</strong><br>Området er omfattet af lokalplan nr. 050 "for et boligområde ved Smallesund i Rønne" som kun tillader 15 boliger. Det ansøgte byggeri er med 45 boliger og vurderes at være en så væsentlig ændring fra den gældende lokalplan 050 at det udløser lokalplanpligt. Lokalplantillæg nr. 050T1 ændrer principielt kun den gældende lokalplan nr. 050 fra maksimal antal boliger på 15 til en bebyggelsesprocent på 30 og sætter altså ikke en begrænsning på antal boliger. </p><p>Lokalplantillæg nr. 050T1 var offentliggjort i perioden fra den 17. september til den 15. oktober 2019. Der er i perioden indkommet 8 høringssvar.</p><p><strong>Link til lokalplanen</strong></p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334</span></a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelse/bemærkninger</strong></p><p>Gennemgående temaer i indsigelserne:</p><p>Generelt:</p><ul><li>Pkt. <strong>1.</strong> Der udtrykkes bekymring for øgning af antallet af ungdomsboliger på Bornholm da markedet vurderes mættet p.t.<br><br><em>Administrationens kommentar, bemærkningerne tages til efterretning.</em><br><br><em> </em></li><li><em>Pkt</em><em><strong>. 2. </strong></em>Der udtrykkes bekymring for trafiksikkerheden på den ca. 5 meter brede adgangsvej til området, når vejstykket skal betjene 45 nye boliger. Det påpeges at der ikke ses mere end 12 parkeringspladser på planens kortgrundlag og dette vurderes for få. <br><br><em>Kommentar: BRK Vejafdeling har vurderet den mulige udvikling og vil i forbindelse med etableringen af ungdomsboligerne, og der skal etableres 1 - 2 vigepladser på vejstrækningen af bygherren. Et nyt vejanlæg ind til boligerne skal enten udvides til minimum 5m eller indbygges et vigespor på strækningen. Samt suppleres med gadebelysning, hæk og hegn, for at imødegå eventuelle trafikale problemstillinger i forbindelse med vejbredden. Parkeringspladser skal jf. planens § 8.4 etableres i overensstemmelse med "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm" og opfylder dermed kommunens retningslinjer for parkering. </em><br><br><em>Administrationens kommentar, indsigelserne tages til efterretning.</em><br><br><em> </em></li><li>Pkt. <strong>3. </strong>Det foreslås at området ikke bebygges men anvendes som grønt- rekreativt område til glæde og gavn for områdets beboere og dyreliv. Flere alternative lokaliteter til ungdomsboliger er foreslået.<br><br><em>Kommentar: Området er i lokalplan nr. 050 for en boligbebyggelse ved Smallesund, bestemt anvendt til bebyggelse med op til 15 boliger. Området kan dermed umiddelbart kan tages i anvendelse med en bebyggelse på op til 15 boliger.</em><br><br><em>Administrationens kommentar, indsigelsen tages til efterretning.</em><br><br> </li><li>Pkt. 4. Bekymring over bebyggelsesforhold, særligt bebyggelsens omfang, højder m.v.<br><br><em>Kommentar: Lokalplantillæg nr. 050T1 ændrer kun antallet af boliger ikke øvrige bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 050. </em><br><br><em>Administrationens kommentar, indsigelserne tages til efterretning.</em><br> <br><strong>Campus Bornholm:</strong> <br>Ungdomsboligerne forventes af styrke uddannelserne og uddannelsesmiljøet på Campus<br><em>Administrationens kommentar, det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning</em><br><br><strong>Haveforeningen Fælleshåb:</strong><br>Ønsker tæt hegn mellem kolonihaveforeningen og ungdomsboligerne. Udtrykker bekymring for trafiksikkerheden på områdets ensporede vej. <br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2. Det indstilles at lokalplanens § 7 første linje ændres fra "Hegn langs vejen A-A skal ved beskadigelse efter vejanlægsarbejde erstattes med planke- eller raftehegn. – til fra "Hegn langs vejen A-A skal ved beskadigelse efter vejanlægsarbejde erstattes med trådhegn og hækbeplantning.</em><br><br><em>Det indstilles i øvrigt, at bemærkningerne tages til efterretning og delvist imødekommes for så vidt angår hegning.</em> <br><br><strong>Steen Fosberg Pedersen på vegne af Beboerne Smallesund nr. 88, 90, 92 og 94:</strong><br>Udtrykker bekymring for trafiksikkerheden i området samt at området bebygges og ikke længere vil fremstå som grønt område.<br><br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3.</em><br><em>Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.</em><br><br><strong>Jesper Jørgensen:</strong><br>Anbefaler at området skal anvendes som grønt rekreativt klima orienteret areal herunder oversvømmelsesområde. Der udtrykkes bekymring for trafiksikkerheden på adgangsvejen fra Smallesund samt at området ikke rummer de nødvendige parkeringspladser. <br><br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3.</em><br><em>Det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.</em><br><br><strong>56 naboer i nærområdet:</strong><br>Ønsker det grønne område bevaret med flora og fauna. Oplyser at Byåen kan gå over sine bredder og oversvømme en del af området. Er bekymrede for at nærområdet ved den projekterede bro over Byåen, vil blive anvendt som parkeringsplads af de nye beboeres gæster. Er betænkelige ved de miljøpåvirkninger, ungdomsboligerne kan give omgivelserne.<br><br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3</em><br><br><em>Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.</em><br><br><strong>Bonnie Marion Holm:</strong><br>Mener at byggeriet vil blive for højt til gene for naboerne samt at hævet ½ m terrasser vil blive til gene for kolonihaverne. Ønsker bebyggelsen placeret på Østre Skole eller på Campusgrunden.<br><br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2, 3 og 4.</em><br><em>Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.</em><br><br><strong>Morten Blem:</strong><br>Bekymrer sig om trafiksikkerheden i området. Ønsker fortov og bedre vejbelysning.<br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 2.</em><br><em>Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.</em><br><strong> </strong><br><strong>Boligforeningen Bo 42: </strong><br>Det påtænkte byggeri af 45 ungdomsboliger vurderes at burde afvente nogle år, da er af den opfattelse at markedet er dækket ind, og man derfor bør vurdere udviklingen i behovet for yderligere ungdomsboliger. <br><br><em>Administrationens kommentar, se pkt. 1, det indstilles at indsigelsen tages til efterretning.</em></li></ul><p><strong>Retsvirkninger </strong>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. </p><p><strong>Klagevejledning </strong>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. </p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a> Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/roenne_bibliotek_20170904.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed