Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse til Koosgård, Ibsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-§16a-miljøgodkendelse-til-Koosgård,-Ibsker-.aspx17-06-2021 05:57:130132aspx28http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Preben Bjerregård har søgt om en godkendelse til en ændring af produktionen på ejendommen </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Koosgård, </strong><br><strong>Ibskervej 30, </strong><br><strong>3730 Nexø.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Den eksisterende produktion ønskes godkendt efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen) med en mindre udvidelse i form af babystalde. Dernæst søges om en større udvidelse af produktionen, hvor der søges om en ændring, hvor den eksisterende smågrisestald ønskes ændret til farestald, samt opførelse af endnu en babystald til de mindste grise og foretaget forlængelse af drægtighedsstalden. </div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 3.382 m2 med den nuværende produktion udvidet med babystalde og 4.823 m2 efter en udvidelse af soholdet.</div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i en eksisterende og i en ny gyllebeholder opført i forbindelse med første etape af eksisterende godkendelse. Ved en udvidelse af produktionen opføres en ny fortank i forbindelse med forlængelsen af drægtighedsstalden.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 7. juli 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></span> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0018.  </div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a></span><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><p><br></p><img alt="Koorsgård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Koosgård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Østermarie Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-§16a-miljøgodkendelse-til-Skadegård,-Østermarie-.aspx17-06-2021 05:50:310118aspx13http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Peter Kofoed Høll har søgt om en godkendelse af den eksisterende produktion på ejendommen </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Skadegård, </strong><br><strong>L</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>yrsbyvej 40, </strong><br></span><strong>3740 Svaneke</strong></li></ul></div><div><br></div><div>efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen. Der foretages ingen udvidelser af staldanlæg eller gødningslagre i ansøgt drift.</div><div><br></div><div>Staldanlægget består af 5 staldafsnit med et produktionsareal på i alt 2.640 m2. </div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i 3 gyllebeholdere samt fortank. I ansøgt drift er de to af beholderne forsynet med teltoverdækning, hvilket reducerer den samlede ammoniakudledning fra produktionen.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br></div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 7. juli 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></span> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0016.  </div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a></span> </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><p><br></p><img alt="Skadegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Skadegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 17 juni 2021Landzonetilladelser pr. 17 juni 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-juni-2021.aspx17-06-2021 06:00:070134aspx32http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<div>Landzonetilladelser pr. 17 juni 2021.</div><div><br></div><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Genopførsel af sommerhus med hævet terrasse- Tejnvej 30A, 3770 Allinge,</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14. juli 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Tejnvej 30A" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tejnvej%2030A.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaureringFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsrestaurering.aspx17-06-2021 06:00:060133aspx45http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering på matr. 45a, Østermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den dato modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på adressen: </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Lyrsbyvej 32, </strong><br><strong>3751 Østermarie, </strong><br><strong>matr. 45a, Østermarie. </strong></li></ul></div><div><br></div><div>Matriklen er pt. ejet af Hans Verner Kofod Hansen, Lyrsbyskov 4, 3751 Østermarie. Ejendommen er ved at blive udmatrikuleret og matr. 45a, Østermarie bliver efterfølgende overtaget af Roald Bergmann, som er ansøger til dette projekt.  </div><div> </div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at genåbne et rørlagt vandløb på 65 m, at genslynge strækningen og plante træer langs bræmmerne. Projektet er en del af et større naturgenopretningsprojekt og vandløbets fritlægning udføres med henblik på, at bidrage til større biodiversitet.  </div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7, i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 06.02.10P19-0013 til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a></span> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. august 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Lyrsbyvej 32" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Lyrsbyvej%2032%20-%20Topbillede.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøtilladelse til Langedebygård, Bodilsker Miljøtilladelse til Langedebygård, Bodilsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Langedebygård,-Bodilsker-.aspx15-06-2021 07:42:5901366aspx27http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøtilladelse til produktionsarealet til svin på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Langedebygård, </strong><br><strong>Lang</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>edebyvejen 15,</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong> </strong><br></span><strong>3730 Nexø.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>På Langedebygård er der i nudrift et slagtesvinehold med produktion af 5.600 producerede slagtesvin. Produktionen ønskes godkendt efter den nye husdyrregulering. Der foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af staldene. Udover omlægningen ønskes opført en maskinhal 1.200 m2. </div><div>Nudrift og ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 956 m2. </div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den 15. juni 2021. </div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 13. juli 2021, dvs. 4 uger fra den 15. juni 2021, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</strong></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></div><div><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><p><br></p><img alt="Langebygård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Langebygård%20-%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionAnsøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion.aspx01-06-2021 06:09:0701498aspx136http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Pæregård, Gudhjemvej 44, 3760 Gudhjem </strong></div><div><br></div><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Jacob Lodahl Svendsen har ansøgt om, svineproduktionen på <br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Pæregård, </strong><br><strong>Gudhjemvej 44, </strong><br><strong>3760 Gudhjem </strong></li></ul></div><div><br></div><div>godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. </div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.525 m2. Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllelagune på ejendommen. Der ønskes opført en ny gyllelagune i ansøgt drift.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br></div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 22. juni 2021.</strong><br><br>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0017.  <br></div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><img alt="Pæregård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Pæregård%20-%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, BodilskerAnsøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ø Kirkebogård, Bodilskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion-på-Ø-Kirkebogård,-Bodilsker.aspx31-05-2021 11:42:2605925aspx111http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</div><div><br></div><div>Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Westh har ansøgt om, svineproduktionen på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ø. Kirkebogård, </strong><br><strong>Pederskervejen 10, </strong><br><strong>3730 Nexø </strong></li></ul></div><div><br></div><div>godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. Den eneste ændring, der foretages i forhold til nuværende drift er, at en gyllebeholder forsynes med en teltoverdækning.<br></div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.443 m2. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</div><div>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </div><div><br></div><div><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 21. juni 2021.</strong> <br><br></div><div>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0019.  <br></div><div><br></div><div>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.d" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk </a></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p><img alt="Ø Kirkebogård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Ø%20Kirkebogård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård, Østermarie https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Ndr.-Ellebygård,-Østermarie-.aspx31-05-2021 10:30:4305921aspx118http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra SP-Agro Gris I/S ved Preben Bjerregaard og Sune Larsen om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ndr. Ellebygård, </strong><br><strong>Kirkeskolevej 9, </strong><br><strong>3751 Østermarie, </strong></li></ul></div><div><br></div><div>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ndr. Ellebygård.</div><div><br></div><div>SP-Agro Gris I/S har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til en ændring af produktionen på ejendommen Ndr. Ellebygård. Der ansøges om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen samt mulighed for en udvidelse af produktionen med en ny slagtesvinestald.</div><div>Det eksisterende produktionsareal på 3.989 m2 fordelt på to staldafsnit er indsat som nudrift i ansøgningen. Der ønskes mulighed for opførsel af endnu en slagtesvinestald med et produktionsareal på i alt 3.580 m2, således der fås et samlet produktionsareal på i alt 7.569 m2.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ndr. Ellebygård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 12. juli 2021.</strong></div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0015.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank" style="text-decoration-line:underline;outline:0px;">helle.thers@brk.dk</a><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eller 56 92 20 74. </span><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p><img alt="ellebygård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ellebygård%20topbillede.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 28 maj 2021Landzonetilladelser pr. 28 maj 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-28-maj-2021.aspx28-05-2021 06:00:03013131aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Udvidelse af udhus - Saltunavej 14, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>t</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>a</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>blering af mile - Skrokkegårdsvejen 4, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><strong>Opførsel af udhus og overdækning - Stangevej 5, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførelse af udhus - Svanekevej 42, 3740 Svaneke,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Vellensbyvejen 36, 3700 Rønne,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af staldbygning - Vestermarievej 14, 3700 Rønne,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div><strong>En klage skal være modtaget senest den 25. juni 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> <br><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/saltunavej-14.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsreguleringFremlæggelse af Projektforslag om vandløbsreguleringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsregulering.aspx27-05-2021 06:00:5501317aspx41http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering: matr. 15a, Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid, har den 9. april 2021, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm, om nedlægning af grøfter i Slotslyngen skov, matr. 15a, Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.</div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at fremme den naturlige hydrologi i området. </div><div>Nordbornholm har en meget høj biodiversitet og er kun grøftet i begrænset omfang. Den naturlige hydrologi er en grundlæggende forudsætning for at højne biodiversiteten i den pågældende skov i Slotslyngen.  Nedlægningen af grøfter vil særligt gavne habitatnaturtyperne skovbevoksede tørvemoser og levestedet for Stor Vandsalamander.</div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget finder du i den blå boks.<br></div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journal nr. til <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a></span> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 24. juni 2021</strong>. </div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Slotslyngen " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Slotslyngen.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed