Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Forslag til miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker Forslag til miljøgodkendelse til Krusegård, Rutsker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Krusegård,-Rutsker-.aspx23-07-2020 14:00:1804566aspx88http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Jesper Jørgensen om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet svineproduktionen på </p><ul><li><strong>Krusegård, </strong><br><strong>Knarregårdsvej 15, </strong><br><strong>3790 Hasle, </strong></li></ul><p>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse Krusegård. </p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Krusegård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</p><p>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Kruseegård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde <strong>senest den 3. september 2020</strong>.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0013.  </p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. <br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Luftfoto - Krusegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krusegård%20-%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars Miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlars https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Gamlevældegård,-Østerlars-.aspx21-07-2020 10:38:5203683aspx99http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Gamlevældegård, </strong><br><strong>Gamlevældevej 31, </strong><br><strong>3760 Gudhjem</strong>.</li></ul><p>Christian Koefoed har ansøgt om en udvidelse af produktionsarealet til søer, smågrise og slagtesvin samt etablering af en ny gyllebeholder med tilhørende fortank. Det eksisterende bygningssæt er delvist nedslidt og ønskes taget ud af drift. Til erstatning herfor ønskes opført et nyt moderne staldanlæg omfattende sohold og slagtesvineproduktion samtidig udvides produktionen. Udvidelsen består dels af et større sohold samt en udvidelse af slagtesvineholdet, således alle grise kan færdigproduceres på ejendommen. </p><p>Der etableres tre nye bygninger indeholdende henholdsvis løbe- og drægtighedsstald, fare- og smågrisestald samt slagtesvinestald. Produktionen i det eksisterende staldanlæg nedlægges på nær et afsnit af den nuværende slagtesvinestald, der i ansøgt drift ønskes anvendt til poltekarantæne samt bufferstald. Herudover opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m3. Det samlede produktionsareal udgør 6.543 m2 i det nye staldanlæg og 150 m2 i det eksisterende anlæg – i alt 6.693 m2. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Disse suppleres med en ny beholder til opbevaring af gødningen fra den udvidede produktion. </p><p>Udvidelsen af produktionen på ejendommen gennemføres trinvis. I det første trin fortsætter driften uændret i det eksisterende staldanlæg og der etableres en babystald i form af en pavillon til de mindste smågrise. I det næste trin opføres den nye slagtesvinestald og den nye gyllebeholder med fortank. I det sidste trin opføres den nye fare- og smågrisestald samt den nye løbe- og drægtighedsstald. I det sidste trin nedlægges produktionen i det gamle staldanlæg samt i pavillonen.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 21. juli 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Gamlevældegård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 18. august 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 21. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></p><img alt="Foto Gamlevældegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Gamlevældegård.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klinthus https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion-på-Klinthus-.aspx16-07-2020 11:20:56014439aspx117http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Henrik Munk har ansøgt om at ændre husdyrproduktionen på ejendommen </p><ul><li><strong>Klinthus, </strong><br><strong>Bossevejen 10, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Der ønskes foretaget en udvidelse af farestalden med én sektion samt opført en ekstra smågrisestald til de mindste grise (babystald). Der foretages ingen ændringer i de øvrige staldafsnit. Den ekstra sektion med farestier og babystalden opføres ikke for at udvide soholdet, men for at øge velfærden for grisene med en øget diegivningstid og med optimerede forhold til de mindste grise efter fravænning.<br>Ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 4.085 m2. <br>Til opbevaring af korn ønskes opført en ny silo med en diameter på 14 m og en højde på 12 m.<br>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 6. august 2020</strong>. <br><br>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0014.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> <br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Luftfoto Klinthus" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Klinthus.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Projektforslag vandløbsregulering GammelmoseProjektforslag vandløbsregulering Gammelmosehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Projektforslag-vandløbsregulering-Gammelmose.aspx16-07-2020 09:32:52014405aspx49http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Projektforslag vandløbsregulering: Lukning af grøfter i eng øst for Gammelmose matr. nr. 195k, Vestermarie</strong></p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid har den 25. maj 2020, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen vedr. lukning af en række grøfter i engen øst for Gammelmose, Almindingen, matr. nr. 195k, Vestermarie. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger</p><p><strong>Formål</strong><br>Projektets formål er, at lukke drængrøfter ned og dermed sikre et vådt lokalt miljø, for at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder i det sydlige Sverige, Danmark og Slesvig-Holsten. Målet er at sikre livskraftige metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s Habitatdirektiv. </p><p>De relevante målarter i Almindingen er: <br></p><ul><li>Bred vandkalv</li><li>Lys skivevandkalv</li><li>Stor kærguldsmed</li><li>Grøn mosaikguldsmed</li></ul><p><br><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. <br>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 13. august 2020.  </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Gammelmose" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Gammelmose.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 15 juli 2020Landzonetilladelser pr. 15 juli 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-15-juli-2020.aspx15-07-2020 10:41:0304651aspx67http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Udvidelse af værksted/carport - Almegårdsvej 7, 3700 Rønne,</strong></li><li><strong>Etablering af plankebro i Ekkodalen - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 255, Aaker,</strong></li><li><strong>Etablering af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 195a, Vestermarie,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 12. august 2020.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Luftfoto - Almegårdsvej 7" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Almegårdsvej_7.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard i høringUdkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard i høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-tillæg-til-§-12-miljøgodkendelse-til-St.-Muregaard-i-høring.aspx15-07-2020 06:01:0104501aspx86http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse for ejendommen </p><ul><li><strong>St. Muregaard, </strong><br><strong>Bedegadevej 44, </strong><br><strong>3782 Klemensker.</strong><br></li></ul><p>Der er i dag tilladelse til en produktion på ejendommen på 1.150 årssøer, 640 polte (75-106 kg) og 40.250 smågrise (7-30 kg) svarende til 448,07 DE. Ansøger ønsker nu at udvide produktionen af søer og smågrise samt at etablere en produktion af slagtesvin på ejendommen. Tillægget til miljøgodkendelsen muliggør, at produktionen på St. Muregaard kan udvides fra den nuværende produktion til 1.450 årssøer, 55.600 producerede smågrise (7-31 kg) og 10.625 polte/slagtesvin (31-110 kg) svarende til 870,40 DE. <br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på ca. 36x76 m nord for den nyeste del af staldanlægget. Desuden forlænges den eksisterende klimastald og den eksisterende drægtighedsstald med henholdsvis 32 m og 30 m mod øst og der opføres en gastæt silo i tilknytning til de eksisterende siloer. Herudover ændres gulvtypen i den eksisterende fare-/sygestald til delvis spaltegulv i stedet for dybstrøelse. <br><br>Udkastet til tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelsen fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 15. juli 2020 til 2. september 2020. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br>Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> og skal være kommunen i hænde <strong>senest onsdag den 2. september 2020</strong>. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.18P19-0059. <br>Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.<br><br>Spørgsmål til sagen kan rettes til Katrine Høst, tlf.: 5692 2055 eller e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Luftfoto - St Muregaard" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/St%20Muregaard.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ny maskinhalNy maskinhalhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-maskinhal,.aspx13-07-2020 08:18:5302351aspx88http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af maskinhal på Ø. Kirkebogård, Pederskervejen 10, 3730 Nexø.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 13. juli 2020, og udløber dermed 10. august 2020.</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Luftfoto kirkebogård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Kirkebogård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Vellensbygård Miljøgodkendelse til Vellensbygård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Vellensbygård-.aspx08-07-2020 11:43:56011391aspx103http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til svineproduktion på </p><ul><li><strong>Vellensbygård, </strong><br><strong>Vellensbyvejen 1, </strong><br><strong>3700 Rønne.</strong></li></ul><p>Der meddeles tilladelse efter § 16a i husdyrbrugloven, der er ikke ansøgt om ændring eller udvidelse af den eksisterende husdyrproduktion, og tilladelsen meddeles derfor som en frivillig overgang til stipladsmodellen. <br>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.</p><p>Miljøgodkendelsen omfatter svineproduktion, hvor det samlede produktionsareal udgør 4.311 m2.</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 8. juli 2020. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Vellensbygård kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 5. august 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 8. juli 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Vellensbygård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Vellensbygård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 8 juli 2020Landzonetilladelser pr. 8 juli 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-8-juli-2020.aspx08-07-2020 11:11:01011388aspx90http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Omlægning af å og udvidelse af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 5. august 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Ekkodalen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/ekkodalsvejen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring Forslag til spildevandsplan for Frennebakken i offentlig høring https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-spildevandsplan-for-Frennebakken-i-offentlig-høring-.aspx08-07-2020 07:53:1203322aspx93http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 25. juni 2020 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Frennebakken i 8 ugers offentlig høring. </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Høringsforslag%20Frennebakken-spildevand.pdf" target="_blank">Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her</a>.</p><p>En bygherre ønsker at opføre 15 sommerhuse syd for Svanebakkken og Duebakken i Svaneke, hvor der i dag er åbent land. Det østlige område er allerede udlagt i spildevandsplanen som planlagt for spildevandskloakering, mens det vestlige pt ligger uden for kloakopland.<br>Med vedtagelsen af dette tillæg udvides det spildevandskloakerede område til at omfatte hele sommerhusområdet, der ønskes udstykket. Det betyder, at Bornholms Spildevand A/S skal modtage husspildevandet fra sommerhusene, mens grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand på egen grund.<br>Da hele området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for at sikre det juridiske grundlag til kloakering af området. </p><p><strong>Høringsperiode</strong><br>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget evt. vedtages af kommunalbestyrelsen.<br>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til <a href="mailto:spildevand@brk.dk" target="_blank">spildevand@brk.dk</a> og være kommunen i hænde <strong>senest d. 2. september.</strong><br>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. <br></p><h2>Miljøvurdering af plan</h2><p>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25.10-2018). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. <br>Bornholms Regionskommune har udarbejdet en screening for miljøvurderingspligt af dette tillæg til spildevandsplanen. Screeningen for miljøvurderingspligt er vedlagt som bilag 1 i tillægget. <br>Bornholms Regionskommune vurderer, at tillægget til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. <br><br><strong>Miljøvurdering af projekt (VVM)</strong><br>Der er alene udført en screening for miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Tillægget indebærer, at grundejer selv skal håndtere tag- og overfladevand. Hvis der i forbindelse med det konkrete projekt skal etableres f.eks. bassiner, skal anlægget screenes for miljøvurderingspligt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen til projektet.  </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af alle, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. <br>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">https://naevneneshus.dk/</a><br><br><strong>Klagefristen udløber dermed 5. august 2020</strong></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p><br></p><img alt="Frennebakken" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Frennebakken.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed