Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelser pr. 21 August 2019Landzonetilladelser pr. 21 August 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-21-August-2019.aspx21-08-2019 11:41:3502633aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Arealoverførsel til nyt vandværk -  Hovedgade 71, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Opførsel af madpakkehus - Bedegadevej 3, 3782 Klemensker,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>18 september 2019</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/bedegadevej_3.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbsloven4 tilladelser til at krydse vandløb jf. Vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/4-Tilladelser-til-at-krydse-vandløb-jf.-Vandløbsloven.aspx16-08-2019 09:39:39010332aspx43http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Center for Natur, Miljø og Fritid har givet BEOF tilladelse til at krydse 4 vandløb i forbindelse med etableringen af en spildevandsledning langs cykelstien mellem Nylars og Rønne. Den røde linje på foto markerer cykelstiens forløb.</p><p> </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%201.pdf" target="_blank">Krydsning 1: Matrikel nr. 35c, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%202.pdf" target="_blank">Krydsning 2: Matrikel nr. 21i, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%203.pdf" target="_blank">Krydsning 3: Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Krydsning%204.pdf" target="_blank">Krydsning 4. Matrikel nr. 7000v, Hovedejerlavet Nylarsker</a></p><p>   </p><p>Tilladelserne meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 og kapitel 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., der omhandler regulering af vandløb. Tilladelserne er desuden meddelt efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om regulering og restaurering m.v., § 9, stk. 2, der omhandler vandløbsbygværker.</p><p> </p><p>Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projekterne ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projekterne og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.  </p><p> </p><p>Kommunen meddeler samtidig tilladelse til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes straks- uanset om afgørelsen påklages. Dette sker ifølge § 30, stk. 1 i bekendtgørelse om regulering og restaurering mv. </p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan påklages indenfor 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External"><span style="text-decoration:underline;">Nævnenes hus</span></a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 11. september 2019</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelserne kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Indflydelse-politik/Vandløb.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade KalkstensbrudTilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrudhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-råstofindvinding-ved-Limensgade-Kalkstensbrud.aspx06-08-2019 10:34:04011603aspx75http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 6. august 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af kalk på matr. 196d, Aaker ved Limensgaden 25, 3720 Åkirkeby. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 3-årig periode fra 4. september 2019 (såfremt ingen klager er modtaget) – 4. oktober 2021.</p><p>Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er vedhæftet råstoftilladelsen, som kan tilgås i boksen på denne side.</p><p>Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden <span style="text-decoration:underline;">3 september 2019</span>.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p>Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. </p><p>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.</p><p>For yderligere information omkring klage og gebyr se råstoftilladelsen </p><img alt="Billede af maskine" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/tilsyn-godkendelser/industri_gruvindustrien_coverimage.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 25 juli 2019Landzonetilladelser pr. 25 juli 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-juli-2019.aspx25-07-2019 11:26:02010697aspx205http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af vindmølle på Skolevejen 12, 3730 Nexø</strong></li><li><strong>Udvidelse af eksisterende. Sommerhus på Sosevejen 25, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><strong>Opførsel af garage og terrasse på Åløsevej 17, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22 august 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/skolevejen_12.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til §16a-miljøgodkendelse, EngegårdUdkast til §16a-miljøgodkendelse, Engegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-§16a-miljøgodkendelse,-Engegård.aspx25-07-2019 09:22:0402937aspx106http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Udkast til §16a-miljøgodkendelse til Engegård, Pedersker </strong></p><p>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Peter Thorsen om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægproduktionen på <br></p><ul><li><strong>Engegård, </strong><br><strong>Ølenevej 68, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby, <br></strong></li></ul><p>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til §16a-miljøgodkendelse Engegård. </p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Engegård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</p><p>Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Engegård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde <strong>senest den 5. september 2019</strong>.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0001.  </p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Engegård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsregulering, Almindingsvej 25Tilladelse til vandløbsregulering, Almindingsvej 25https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering,-Almindingsvej-25.aspx24-07-2019 10:27:34010446aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til vandløbsregulering; Almindingsvej 25, 3720 Aakirkeby</strong></p><p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at rørlægge en åben grøftestrækning på 42,8 m på; </p><ul><li><strong>Almindingsvej 25, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby, </strong><br><strong>matrikel 65a, Aaker. </strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen er givet med hjemmel i ifølge Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr.127 af 26/01/2017, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016. <br> <br><strong>Klage</strong>  <br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.<br> <br>En klage skal være modtaget senest: <strong>22. august 2019</strong>. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede_almindingsvej_25.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet IbskerVandløbsrestaurering Matrikel 28a Hovedejerlavet Ibskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-Matrikel-28a-Hovedejerlavet-Ibsker.aspx18-07-2019 07:13:51010754aspx63http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong></p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid har den 28. juni 2019, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på ejendommen; </p><ul><li><strong>matrikel nr. 28a, Hovedejerlavet Ibsker</strong>. </li></ul><p>Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til matrikel 28a, Hovedejerlavet Ibsker, indgivet ansøgningen, der er støttet af biodiversitetspuljen. Matriklen er ejet af Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø.   </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at genåbne et 200 m rørlagt stykke af Flisebæk. Vandløbet skal genåbnes fra dammen i skovkanten til Sdr. Årsdalevej. Herudover skal engen omkring vandløbet genetableres. Hensigten er at skabe bedre fysiske forhold for vandløbets dyr og planter samt øget biodiversitet i den omkringliggende eng.  </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. <br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. september 2019.  </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Matrikel_28a.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering Stenløsevej 11Vandløbsrestaurering Stenløsevej 11https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-Stenløsevej-11.aspx18-07-2019 07:14:52010865aspx61http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsrestaurering: Stenløsevej 11, 3770 Allinge</strong></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid har den 28. januar 2019, givet tilladelse til at etablere en grøft på ejendommen; </p><ul><li><strong>Stenløsevej 11, </strong><br><strong>3770 Allinge, </strong><br><strong>matrikel 20d, Hovedejerlavet Olsker. </strong><br><br></li></ul><p>Kommunen er i forbindelse med en besigtigelse blevet opmærksom på nye forhold som bevirker, at den oprindelige reguleringstilladelse trækkes tilbage og sagen skal under fornyet behandling.     </p><p>Patrick Steinlein har på vegne af Bornholms Regionskommune og ejeren til Stenløsevej 11, 3770 Allinge, indgivet ansøgningen. Projektet er støttet af biodiversitetspuljen.  </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p><strong>Formål</strong><br>Formålet med projektet er at genåbne et rørlagt vandløb på ca. 170 m, som forbinder en åben grøft opstrøms<br>og en åben grøft nedstrøms projektområdet. Vand som ledes til grøften fra dræn i nordøst sikrer samtidig, at<br>grøften vil blive vandførende en større andel af året. En genåbning af grøften vil øge biodiversiteten i vandløbet<br>og i den omkringliggende natur.   </p><p><strong>Projektforslaget</strong><br>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. <br>   <br><strong>Lovgivning</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p><strong>Høring</strong><br>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. <br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>12. september 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stenløsevej_11.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Boligplaner ved Tejn er vedtagetBoligplaner ved Tejn er vedtagethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Boligplaner-ved-Tejn-er-vedtaget.aspx05-07-2019 11:38:55015055aspx276http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 27. juni 2019 kommuneplantillæg nr. 033 og lokalplan nr. 106 som muliggør opførelse af en boligbebyggelse ved Tejn Havnevej. </strong></p><p>Planerne kan ses her, klik på linket eller kopier det ind i din webbrowser ...</p><p><strong>Link til lokalplanen:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=319"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=319</span></a> </p><p><strong>Link til kommuneplantillægget:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=965"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=965</span></a> </p><p>Du kan også henvende dig til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/tejn%20havn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Boliger på Sct. Mortensgade 48 i RønneBoliger på Sct. Mortensgade 48 i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Boliger-på-Sct.-Mortensgade-48-i-Rønne.aspx05-07-2019 11:15:02015049aspx112http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Forslag til lokalplan nr. 110 for boliger på Sct. Mortens Gade 48, Rønne</strong></p><p>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 24. juni 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 110 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 5. juli 2019 til og med den 30. august 2019.</p><p><strong>Baggrund</strong><br>En bygherre ønsker at opføre 18 udlejningsboliger ved Sct. Mortens Gade 48 i Rønne på tomten efter et nedbrændt diskotek. Området er på 2249 m² og er lokaliseret bag facadebebyggelserne ud mod Sct. Mortens Gade og Fru Krabbes Vej.</p><p>Der ønskes en bebyggelse er i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m. </p><p>Området er omfattet af lokalplan nr. 051 "for bevaring om videreudvikling af det centrale Rønne". Lokalplanen 051 omfatter gadefacader og bagsiderne af disse, men ikke bebyggelser beliggende bag de eksisterende bygninger langs gaderne. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, men omfattes altså ikke af bestemmelser i lokalplan nr. 051. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.</p><p>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 110 til offentliggørelse i 8 uger.</p><p>Forslag til lokalplan kan ses på nedenstående link</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=322"><strong>Link til lokalplan 110</strong></a></p><p><strong>Miljøscreening</strong><br>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 110, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at ikke skulle udarbejdes en miljørapport.<strong> </strong></p><p><strong>Henvendelse </strong><br>Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses her på<strong> </strong><a href="http://www.brk.dk/"><strong>www.brk.dk</strong></a><strong>. </strong><br><br><strong>Indsigelsesmuligheder</strong><br><strong>Digitalt:</strong> Du kan indsende dine eventuelle høringssvar digitalt. <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/322" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">Klik her</font></span></a> for at komme til siden, hvor du skal vælge knappen "din kommentar", som du finder i toppen af højre hjørne. Den ser sådan ud: </p><p> <a title="klik her for at lægge dine indsigelser digitalt" href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/322"><img alt="din kommentar.PNG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Boliger-på-Sct.-Mortensgade-48-i-Rønne/din%20kommentar.PNG" style="margin:5px;" /></a></p><p><strong>Mail:</strong> Du kan også sende en mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a></p><p><strong>Post:</strong> Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. "Lokalplan 110" til:   </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest <strong>den 30. august 2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/110lokalplan.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed