Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelser pr. 13 september 2021 Landzonetilladelser pr. 13 september 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Landzonetilladelser-pr.-13-september-2021.aspx13-09-2021 07:45:4101154aspx66http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af sø - Borrelyngvej 23, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af havepavillon - Røvej 23, 3760 Gudhjem,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af sauna - Sdr Landevej 32, 3730 Nexø,</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 11. oktober 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> </div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Borrelyngvej 23" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Borrelyngvej%2023.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/VIL-DU-VÆRE-MED-TIL-AT-BESTEMME-HVORDAN-SKOVEN-SKAL-SE-UD.aspx06-09-2021 10:32:4309682aspx105http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Workshop om skovrejsning vest for Kannikeskoven </strong></div><div><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kannikegårdsskoven.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for <strong>Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel</strong>. </div><div><br></div><div>En bynær skov kan indeholde mange elementer: <br></div><div><br></div><div><ul><li>Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang </li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>V<span style="background-color:transparent;color:inherit;">andhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>Hø<span style="background-color:transparent;color:inherit;">je, man kan slå kolbøtter på </span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">nge med blomster, der gerne må plukkes </span></li><li>T<span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule </span></li><li>I<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ndhegninger til hundeluftning </span></li><li>S<span style="background-color:transparent;color:inherit;">tier at gå ture på </span></li><li>F<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ind selv på mere </span></li></ul></div><div><br></div><div>Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.<br></div><div><br></div><div>Link til <a href="/Indflydelse-Politik/Projekter/områdefornyelse%20Aakirkeby/Sider/Nyheder.aspx" target="_blank">projektsiden</a> <br></div><div><br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Kannikegårdsskoven" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kannikegårdsskoven%20topbillede.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsreguleringTilladelse til vandløbsreguleringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering,-Aspevej-3.aspx06-09-2021 09:17:3509354aspx61http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere vandløb på ejendommen<br></div><div><br>Projektet er placeret på :<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Hallegaard<br>Aspevej 3, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3751 Østermarie, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">matr. 47e og 48a, Østermarie, </strong></li></ul></div><div><br></div><div>i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, der omhandler vandløbsregulering.  </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Ansøgerne ønsker at genskabe de hydrologiske forhold, der var på ejendommen inden man begyndte at grave grøfter og dræne, for at få vandet væk fra jordene. I projektet nedlægges eksisterende vandløb på ejendommen og vandet ledes overfladisk gennem engene i et mindre trace mod eksternt vandløb.  </div><div><br></div><div><strong>Klage</strong>  </div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </div><div>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 4. oktober 2021</strong>.  <br><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div><strong>Kontakt</strong></div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk<br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Vandløbs projekt Aspevej 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Aspevej%203%20-%20Topbillede%20-2.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsreguleringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsregulering.aspx06-09-2021 09:16:4509353aspx36http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsregulering på matriklerne 47e og 48a, Østermarie tilhørende ejendommen Aspevej 3, 3751 Østermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et projekt til regulering af et vandløb på matriklerne 47e og 48a, Østermarie ikke er miljøvurderingspligtigt. </div><div><br></div><div>Projektet er placeret på<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Hallegaard<br></strong><b style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>A</strong><span style="color:inherit;background-color:transparent;"><strong>spevej 3, <br></strong></span></b><b style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="color:inherit;background-color:transparent;"><strong>3751 Østermarie<br></strong></span></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>matr.nr. 47e og 48a, Østermarie</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> den 6. september 2021. </div><div><br></div><div><strong>Klage</strong></div><div>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</div><div><br></div><div>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 4. oktober 2021.</strong></div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</div><div><br></div><div>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Ftitid<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Aspevej 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Aspevej%203%20-%20Topbillede%20-2.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Skadegård, ØstermarieMiljøgodkendelse til Skadegård, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Skadegård,-Østermarie.aspx02-09-2021 06:07:4602243aspx40http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til slagtesvineproduktion på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Skadegård, </strong><br><strong>L</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>yrsbyvej 40, </strong><br></span><strong>3740 Svaneke.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Den eksisterende produktion af slagtesvin på Skadegård ønskes godkendt efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen. Der foretages ingen udvidelser af staldanlæg eller gødningslagre i ansøgt drift. </div><div>Staldanlægget består af 5 staldafsnit med et produktionsareal på i alt 2.640 m2. </div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i 3 gyllebeholdere samt fortank. I ansøgt drift er de to af beholderne forsynet med teltoverdækning, hvilket reducerer den samlede ammoniakudledning fra produktionen</div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx" target="_blank">regionskommunens hjemmeside under høringer</a> fra 2. september 2021. Miljøgodkendelsen kan findes i den blå boks på denne side.</div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 30. september 2021</strong>, dvs. 4 uger fra den 2. september 2021, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="https://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget </span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Skadegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Skadegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Ø. Kirkebogård, BodilskerMiljøgodkendelse til Ø. Kirkebogård, Bodilskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Ø.-Kirkebogård,-Bodilsker.aspx01-09-2021 08:30:1302238aspx53http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ø. Kirkebogård,<br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Pederskervejen 10, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3730 Nexø.</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Christian Westh har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til produktionen af slagtesvin på Østre Kirkebogård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldanlægget.</div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.443 m2. <br><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. I forhold til eksisterende produktion tages en mindre beholder ud af drift og fjernes, og en beholder får teltoverdækning. </div><div><br></div><div>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</div><div><br></div><div><strong>Offentliggørelse</strong></div><div>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx" target="_blank">Regionskommunens hjemmeside, høringer</a>,  fra den 1. september 2021. Miljøgodkendelsen kan findes i den blå i boksen på denne side. </div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</div><div><br></div><div><strong>Klagefristen udløber den 29. september 2021</strong>, dvs. 4 uger fra den 1. september 2021, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </div><div><br></div><div>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: <br></div><div><br></div><div><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager får helt eller delvist medhold i klagen</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lagen</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></li><li>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">lager ikke er klageberettiget </span>K<span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">agen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></li></ul></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Ø kirkebogård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/ø%20Kirkebogård%20Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsregulering AfgørelseTilladelse til vandløbsregulering Afgørelsehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse til vandløbsregulering--Afgørelse.aspx01-09-2021 06:00:1502235aspx41http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Tilladelse til vandløbsregulering: Ved Ravnekær matr.195k, Vestermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 1. september 2021 givet Naturstyrelsen Bornholm, tilladelse til at regulere et vandløb ved Ravnekær sø matr.195k, Vestermarie, i henhold til Vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at hæve afløbsgrøften i den nordlige ende hævet med ca. 20 cm på de ca. 35 m fra søen og indtil underførslen under vejen. Søen er levested for lys skivevandkalv og vurderes at kunne være levested for bred vandkalv også. Der mangler en lysåben, lavvandet zone, hvilket begrænser forekomsten af vandkalvene. Målet er at sikre metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s Habitatdirektiv. </div><div><br></div><div><strong>Klage  </strong></div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br></div><div>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 29. september 2021</strong>. <br></div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div><strong>Kontakt</strong></div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p><img alt="Rappekær sø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rappekær%20sø%20-%20afgørelse.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ideer og forslag til ny KlimatilpasningsplanIdeer og forslag til ny Klimatilpasningsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ideer-og-forslag-til-ny-Klimatilpasningsplan.aspx26-07-2021 08:43:5305242aspx262http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Indkaldelse af forslag og idéer til ny Klimatilpasningsplan</strong></p><p>I april 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningsplanen fra 2013 skal opdateres i 2021-2022. Inden arbejdet igangsættes er der nu mulighed for at komme med forslag og idéer til planrevisionen.</p><p><strong>Baggrund</strong></p><p>En ændring af planloven i 2018 har gjort det lovpligtigt for kommunerne: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at kortlægge hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og</li><li>at lave retningslinjer for de udpegede områder, herunder retningslinjer for afværgeforanstaltninger til sikring mod over­svømmelse eller erosion i forbindelse med planlægning for bl.a. by­udvikling, særlige tekniske anlæg, ændret area­lanvendelse m.fl. (planlovens §11 a, stk.1, nr. 18.)</li></ul><p>Den gældende klimatilpasningsplan-vand fra 2013 er indarbejdet i Bornholms kommuneplan 2020 og kan ses via dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991</a></p><p>En omfattende opdatering af klimatilpasningsplanen er påkrævet:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>da hovedparten af de tiltag der indgår i Klimatilpasningsplan-vand 2013 enten allerede er afhjulpet, eller ikke længere er aktuelle,</li><li>da der i dag stilles større krav til dokumentation i forhold til risikokortlægning, sårbarhedsanalyser, værdiansættelse mm., og</li><li>da klimaforandringer i stigende grad kan blive rammesættende for anden fysiske planlægning, og derfor bør være afdækket så grundigt som mulig.</li></ul><p><strong>Formål</strong></p><p>Målet med opdateringen af klimatilpasningsplanen er fortsat:</p><ul style="list-style-type:disc;"><li>at beskytte mennesker og samfundsmæssige værdier, herunder tekniske forsyningsanlæg, bebyggelse, kultur- og naturværdier m.fl.,  </li><li>at integrere klimatilpasning i kommunens planlægning og udvikling foruden i kommunens drift og vedligehold af kommunens ejendomme, infrastruktur, anlæg, arealer m.fl.,</li><li>at appellere til at klimatilpasning er et fælles ansvar for kommunen, forsyningsselskaber, arealforvaltere, virksomheder, foreninger og borgere, og   </li><li>at lave en plan der kan indgå i den overordnede vision om Bornholm som en grøn og bæredygtig ø.</li></ul><p><strong>Opgaven </strong></p><p>Den gældende klimatilpasningsplan indeholder alene udpegninger af risikoområder relateret til nedbør. Den nye klimatilpasningsplan skal bl.a. afdække følgende temaer og udfordringer: </p><ul style="list-style-type:disc;"><li>Overfladevand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Hvor ansamling af overfladevand er uønsket.</li><li>Hvor afstrømning af vand med fordel kan ledes og forsinkes på vej mod kysten.</li><li>Håndtering af afstrømning fra områder med højtliggende klippe/ begrænset muldlag.</li><li>Muligheder for at lagre overfladevand som ressource for natur og/eller landbrug.</li></ol><li>Grundvand </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Arealer udfordret af en generel forventet grundvandsstigning.</li><li>Afledning af vand fra arealer med flere udfordringer fx både grundvands- og havvandsstigning eller grundvandsstigning i lavning, hvor vand er uønsket.</li></ol><li>Stigende havvand/ kysterosion </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af bebyggede miljøer.</li><li>Kombinationer af flere faktorer, fx markant forhøjet vandstand i Østersøen og kraftige storme fra forskellige vindretninger, der kan udfordre robustheden af bl.a. havneanlæg.</li><li>En generel stillingtagen til, hvor naturlig kysterosion fortsat vurderes at være den bedste langsigtede løsning, og hvor nybyggeri derfor generelt er uønsket.</li></ol><li>Storme og tørke som additive klimaparametre (i f.t. landbrug, naturværdier og folkesundhed). </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Generelle betragtninger om klimaets forventede udvikling der kan være til gavn i den videre planlægning og perspektivering af konkrete klimatilpasningstiltag.</li></ol><li>Spildevand og kloakering </li><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Behov for sikring af dele af forsyningsnettet som fx overløbsbygværker langs kysten etc.</li><li>Udpege indsatsområder der kan bidrage til et mere klimatilpasset forsyningsnet og, samlet set, en bedre infrastruktur for vand både under- og over jorden.</li></ol></ul><p><strong>Idéer og forslag</strong></p><p>Projektgruppen, med repræsentanter for Bornholms Energi og Forsyning og regionskommunen, vil i sidste halvår af 2021 se nærmere på, hvad vi mener der skal til for at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Forskellige interessenter vil i den videre proces blive inviteret til at komme med deres ønsker til planlægningen. </p><p>Forinden vil vi gerne høre fra borgere, organisationer og foreninger, der måtte have interesse i Klimatilpasningsplan 2022. Høringsperioden for at fremsende idéer og forslag er sat til <strong>4 uger - fra mandag den 26. juli til mandag den 23. august 2021</strong>.<br><br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/56#/">Bornholm - Klimatilpasningsplan 2022 (niras.dk)</a><br></p><p>Du kan indtaste dine kommentarer i feltet: "Din kommentar"<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ideer-og-forslag-til-ny-Klimatilpasningsplan/klima%20din%20kommentar.PNG" alt="klima din kommentar.PNG" style="margin:5px;width:468px;height:176px;" /><br></p><p>Bemærk, at hverken kommunen eller andre er forpligtet til at realisere de tiltag som klimatilpasningsplanen kommer til at pege på som løsningsforslag. Kommunens administration er dog forpligtet til at følge de hensigter og retningslinjer som planen kommer til at indeholde, når der skal træffes afgørelser i konkrete sager efterfølgende.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/klimatilpasning1100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr 7 juli 2021Landzonetilladelser pr 7 juli 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr-7-juli-2021.aspx07-07-2021 11:21:430917aspx132http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<div><br></div><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af mile - Baunevej 9, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af madpakkehus- Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakrikeby,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Paradisbakkevejen 23, 3740 Svaneke,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>t</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ablering </strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>af sø - Pellegårdsvej 20, 3790 Hasle,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Rønnevej 86, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Siegårdsvejen 8, 3720 Åkirkeby,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Sigtebrovejen 6, 3720 Åkirkeby,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af katte internat/pension - Vietsvej 7A, 3760 Gudhjem</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;white-space:pre;"> </span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 4. august 2021.</strong></div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>.<br></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><div><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto af Baunevej 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Baunevej%209.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitetIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet.aspx03-05-2021 09:02:460564aspx143http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">Høringsperiod</span><span style="color:#af292e;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:20px;background-color:transparent;">e 3. maj til 17. maj 2021</span></p><p>Bornholms Regionskommune skal have en strategi for grøn mobilitet som et vigtigt element i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040. Det er Særligt udvalg om klima og bæredygtighed, der er tovholder på udarbejdelsen af strategien.</p><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter hvilke indsatsområder og handlinger, der skal prioriteres i strategien for grøn mobilitet, vil Særligt udvalg om klima og bæredygtighed gerne have dine idéer og forslag til strategien. </p><p>Læs mere og indsend dine bemærkninger via dette link: </p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=52"><strong>https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=52</strong></a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</span><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-Bornholms-strategi-for-grøn-mobilitet/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, "mrk. strategi for grøn mobilitet" til Bornholms Regionskommune, Udvikling og Plan, Ullasvej 23, 3700 Rønne.</p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 17. maj 2021.</strong></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/borgermøde%20grøn%20mobilitet.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed