Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Solcelleparker på Bornholm35561315-02-2017 09:57:2198http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h3>​<strong>Har du ideer eller forslag til den kommende planlægning?</strong></h3><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><strong></strong>&#160;</p><p><strong>Kommunalbestyrelsens vision <br></strong>Kommunalbestyrelsen ønsker, at Bornholm i 2025 er et bæredygtigt, CO2-neutralt øsamfund, fordi vi tror på, at en holdbar fremtid for vores ø handler om klogt og bæredygtigt at udnytte og værne om vores fælles ressourcer. Som led i omstillingen til vedvarende energikilder har Kommunalbestyrelsen besluttet at ændre kommuneplanen, så det vil blive muligt at etablere store solcelleparker på Bornholm.<br><br></p><p><strong>Fire områder er i spil til solcelleparker</strong><br>Bornholms Regionskommune har sidst i 2016 modtaget anmodninger om at planlægge fire forskellige arealer til solcelleparker. Beliggenheden af de fire arealer er vist her, hvor arealerne størrelse i hektar også fremgår&#58;</p><p>&#160;</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/solceller-oversigtskort.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;603px;" /></p><p>&#160;</p><p><strong>To arealer til etablering af solcelleparker senest i maj 2018</strong><br>Firmaet European Energy har netop vundet et pilotudbud, som den tyske stat udskrevet. Firmaet har forudsat, at to af deres solcelleanlæg bliver opført på to bestemte arealer her på Bornholm, hvor firmaet har indgået aftale med de relevante lodsejere. For at overholde udbudsbetingelserne skal anlæggene på de to arealer være i drift senest 27. maj 2018. Udbudsbetingelserne indebærer, at der ydes økonomisk støtte til el-produktionen fra disse anlæg.<br><br></p><p><strong>To arealer til fremtidige solcelleparker</strong><br>På de to andre arealer, som henholdsvis European Energy og SE Blue Renewables har ansøgt om, har de pågældende firmaer ikke aktuelle planer om at etablere solcelleparker. De to områder ønskes imidlertid allerede nu planlagt, så der relativt hurtigt vil kunne etableres solcelleparker her, når der igen måtte opstå en situation, hvor det vil blive økonomisk interessant at etablere solcelleparker på Bornholm. <br><br></p><p><strong>Ideer og forslag er velkomne</strong><br>Inden planlægningen af arealer til solcelleparker går i gang, efterspørger Kommunalbestyrelsen ideer og forslag fra offentligheden. Indkomne idéer og forslag vil indgå som bidrag i det videre arbejde om et kommuneplantillæg for solcelleparker.</p><p>Har du ideer, forslag eller bemærkninger, som vil være relevante i den forestående planlægning, skal du – <strong>senest den 12. marts 2017 </strong>- sende dem til &#58;<br></p><p><strong>Teknik &amp; Miljø</strong><br><strong>Skovløkken 4</strong><br><strong>3770 Allinge</strong><br><a href="mailto&#58;tm@brk.dk" target="_blank"><strong>tm@brk.dk</strong></a></p><p><br><strong>Planlægningsforløbet</strong><br>Planlægningsprocessen før der kan opstilles solcelleparker indeholder følgende faser&#58;<br><br><strong>1.&#160;Idéfase</strong> – Indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden i perioden indtil 12. marts 2017. Kommunalbestyrelsen gennemgår de indkomne ideer og forslag og tager stilling til hvilke arealer, der skal planlægges for.<br><strong>2.&#160;Forslagsfase</strong> – Der udarbejdes planforslag og miljørapport for de arealer, som kommunalbestyrelsen ønsker at planlægge til&#160;<span aria-hidden="true"></span>solcelleparker. Forslag til disse planer sendes i offentlig høring i otte uger <br><strong>3.&#160;Vedtagelsesfase</strong> – Kommunalbestyrelsen gennemgår høringssvarene for de enkelte planforslag, og kan herefter vedtage planerne endeligt, eventuelt med mindre ændringer. Kommunalbestyrelsen kan også forkaste planerne.<br>&#160;<br><br>&#160;<br></p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Borger/Miljoe-natur-energi/Energi/PublishingImages/Solvarme2_954x300.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealer41475617-02-2017 07:00:3537http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 2 til § 11-miljøgodkendelse til <br><br><strong>Vassegård, </strong><br><strong>Søndre Landevej 190, Pedersker, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby </strong><br><br>pga. ændring af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion.<br>Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på Vassegård.<br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.<br><br><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a> fra den 17. februar 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø. <br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser. <br><br>En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http&#58;//www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Klageportalen ligger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http&#58;//www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.&#160; <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br><br>Klagegebyret tilbagebetales, hvis&#58; <br>•&#160;Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves<br>•&#160;Klager får helt eller delvist medhold i klagen<br>•&#160;Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet<br>•&#160;Klager ikke er klageberettiget <br>•&#160;Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br><br><strong>Klagefristen udløber</strong> <strong>den 17. marts 2017</strong>, dvs. 4 uger fra den 17. februar 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside <a href="http&#58;//www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer</a>.<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/Græshøst.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Landzonetilladelser 14. februar 201735087715-02-2017 07:00:2945http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Opsætning af husstandsvindmølle på Pederskervejen 42, 3730 Nexø</li><li>Indretning af autoværksted og ny bygning på Tværvej 6, 3700 Rønne</li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 15. marts 2017. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a>&#160; og <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http&#58;//www.naevneneshus.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>&#160; </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.&#160;</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Gavl%20mark%20og%20hav%20cropped.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ikke VVM-pligt på husstandsvindmølle35087615-02-2017 07:00:2838http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en særlig miljøvurdering (VVM) for følgende projekt&#58;</p><ul><li>Husstandsvindmølle på Pederskervejen 42, 3730 Nexø.</li></ul><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;jfr. VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 1.<br><br>I VVM-screeningen, der er foretaget af projektet, fremgår det, at husstandsvindmøllen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.<br><br>Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås i Teknik &amp; Miljø, Helle Thers, på tlf. 56 92 20 74, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Helle.Thers@brk.dk"><span style="text-decoration&#58;underline;">Helle.Thers@brk.dk</span></a> .<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jfr. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.<br><br>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br>&#160;<br>En klage skal være modtaget senest onsdag den 15. marts 2017. <br><br>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a>&#160; og <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.&#160;<br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br><br>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.&#160;<br><br>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http&#58;//www.naevneneshus.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>&#160;&#160;<br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Poulsker%20.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nedrivning af bygninger på Stavsdalvej 39, 3760 Gudhjem34928615-02-2017 06:00:3135http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning, jævnfør <em>&quot;Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § </em><em>18&quot;</em>&#160;</p><p>Teknik &amp; Miljø har den 18-07-2016 modtaget &quot;Ansøgning om nedrivning af ejendommen&quot; på ejendommen&#58;</p><p>Stavsdalvej 39, matr.nr. 78a, Østerlars, Ejd. nr. 36497, Bygning nr. 1, 2, 3, 4 og 5 (hele ejendommen)</p><p>ejet af Kim Adolfsten Larsen.&#160;</p><p>Ejendommen er beliggende i Landzone.</p><p>Bygningen er i BBR registreret som (110) Stuehus til langbrugsejendom og (210) Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.&#160;</p><p>I Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark, har bygningerne 1, 2 og 3 <strong>bevaringsværdien 3</strong>. &#160;Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.&#160;</p><p>I henhold til kommuneplan 2013 er bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 omfattet af <em>lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer</em><em><sup> </sup></em><em>§6 og §18</em>. Det betyder at nedrivningssagen skal bekendtgøres offentligt og en række råd og foreninger skal høres, i mindst 4 og højst 6 uger<em>. </em>Først herefter kan Teknik &amp; Miljø tage stilling til den anmeldte nedrivning.&#160;&#160;&#160;</p><p>Ansøgningen begrundes med følgende&#58; </p><p><em>Ejendommen er ubeboelig på grund af rotter, fugt og svamp. Den står og forfalder og den skæmmer i landskabet. Driftsbygninger er ikke tidsvarende og er helt faldefærdige.</em>&#160;</p><p>Enhver der måtte have interesse i sagen har mulighed for at fremkomme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse om eventuel nedrivning.&#160;</p><p>Udtalelsen, skal være kommunen i hænde senest den 22.03.2017. Udtalelsen kan sendes med almindelig post til Teknik &amp; Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller pr. e-mail til tm@brk.dk.&#160;&#160;</p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><ul><li>Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016&#160; med senere ændringer</li><li><em>Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr. </em>LBK nr. 970 af 28/08/2014<br><br>&#160;</li></ul><img alt="" src="/Erhverv/Byggeri/PublishingImages/nedrivning%20af%20bygning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Landzonetilladelser 8. februar 201735245315-02-2017 08:06:25155http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Ændring af ejendomsstatus på Smålyngsvejen 12, 3720 Aakirkeby</li><li>Ændring af ejendomsstatus på Hentregårdsvej 10, 3751 Østermarie</li><li>Udvidelse af bolig på Aarsballe By 57, 3700 Rønne</li><li>Opførelse af bygning til flis på Gamlevældevej 36, 3760 Gudhjem</li></ul><p>&#160;</p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest onsdag den 8. marts 2017. </p><p>&#160;</p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a>&#160; og <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, </p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http&#58;//www.naevneneshus.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>&#160; </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>&#160;</p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Gavl%20mark%20og%20hav%20cropped.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny kornlade14546508-02-2017 07:00:52124http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §27 i bekendtgørelse nr.&#160; 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med etablering af en kornlade på Gadebygård, Gadebyvej 1, 3751 Østermarie.</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Natur- &amp; Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>&#160;</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>&#160;</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>&#160;</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>&#160;</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>&#160;</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http&#58;//www.nmkn.dk/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.nmkn.dk</span></a>.</p><p>&#160;</p><p>Klagefristen er 4 uger fra 8. februar 2017. </p><p>&#160;</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Mark.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kommuneplantillæg nr 08 og lokalplan nr 89 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke12190407-02-2017 10:38:25106http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Den 7. januar 2017</p><p>&#160;</p><p><strong>Kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplan nr. 89 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke er endeligt vedtaget.</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2017 Kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplan nr. 89 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke endeligt.</p><p>Lokalplanen muliggør etablering af op til 14 helårsboliger og et fælleshus.</p><p>Planerne kan fås ved henvendelse til borgerservice (tlf. 56 92 00 00) eller ses her til højre på denne side.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. </p><p>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p><br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>&#160;</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens<br>udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>&#160;</p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http&#58;//www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http&#58;//www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http&#58;//www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>&#160;</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>&#160;</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>&#160;</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Indflydelse-politik/planer/Lp%2089.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forslag til tillæg til miljøgodkendelse vedr. harmoniarealer i høring42653001-02-2017 12:37:16217http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til ejendommen&#58;<br><br><strong>Store Dammegård, Splitsgårdsvej 35, 3782 Klemensker</strong><br><br>Tillægsgodkendelsen muliggør, at ejer, Steen Stender, kan foretage ændringer i forhold til de harmoniarealer, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning fra bedriftens svineproduktion på Store Dammegård og Ladegård.<br><br>Svineproduktionen på Store Dammegård og den samlede bedrifts harmoniarealer er allerede godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Godkendelsen af arealændringerne meddeles derfor som et tillæg nr. 1 til den eksisterende miljøgodkendelse af 6. april 2011. Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på denne ejendom.<br><br>Forslaget til tillæg nr. 1 til § 12-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring i 3 uger og kan findes på denne side til højre for nyheden.<br><br>Bemærkninger til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto&#58;tm@brk.dk">tm@brk.dk</a> og skal være Teknik og Miljø i hænde <strong>senest den 22. februar 2017. </strong><br><br>Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om tillægget til § 12-miljøgodkendelse kan vedtages endeligt.<br><br>Spørgsmål til tillægsgodkendelsen til Store Dammegård kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.&#58; 5692 2058 eller e-mail&#58; <a href="mailto&#58;susanne.kjaer-hansen@brk.dk">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.<br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/Græshøst.JPG?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Forslag til tillæg til miljøgodkendelse i høring - samt orientering i henhold til byggeloven42652901-02-2017 12:37:30187http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>​Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et forslag til tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen&#58;<br><br><strong>Ladegård, Ladegårdsvej 6, Nyker, 3700 Rønne.</strong><br><br>Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at svineproduktionen på Ladegård kan udvides fra den nuværende godkendte produktion på 12.700 producerede slagtesvin (30-117 kg) til 20.360 producerede slagtesvin (30-115 kg). Dette svarer til en udvidelse fra 386,90 dyreenheder (DE) til 602,19 DE.<br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på 1.996 m2 i forlængelse af de eksisterende stalde og en ny gyllebeholder på 3.000 m3 øst for den nye stald. <br>Forslaget til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges i offentlig høring og kan findes på denne side til højre for nyheden.<br><br>Bemærkninger til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til <a href="mailto&#58;tm@brk.dk">tm@brk.dk</a> og skal være Teknik og Miljø i hænde <strong>senest den 22. marts 2017. </strong><br><br>Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om tillægget til § 12-miljøgodkendelse kan vedtages endeligt.<br><br>Spørgsmål til tillægget til miljøgodkendelse kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.&#58; 5692 2058 eller e-mail <a href="mailto&#58;susanne.kjaer-hansen@brk.dk">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/svin2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed