Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Forslag til planer for den tidligere Østre SkoleForslag til planer for den tidligere Østre Skolehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-planer-for-den-tidligere-Østre-Skole.aspx30-01-2023 12:34:0003651aspx70http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Økonomi- og Klimaudvalget og Natur-, Miljø- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune besluttede henholdsvis den 18. januar 2023 og den 4. januar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 138 for den tidligere Østre Skole og kommuneplantillæg nr. 17 for den tidligere Østre Skole i offentlig høring i perioden 30. januar 2023 til 27. februar 2023.<br></p><p>Lokalplanen viderefører de eksisterende bebyggelsesregulerende bestemmelser fra den gældende byplanvedtægt med mindre ændringer, samt fastsætterbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Kommuneplantillægget viderefører de eksisterende rammebestemmelser fra den gældende kommuneplanramme med mindre ændringer.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Forslag til lokalplanforslag kan ses på nedenstående link:</p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=365</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:</p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=47</a><br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold, jf. planlovens § 17.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Miljøscreening</strong><br><strong> </strong>Der er foretaget screeninger for miljøvurderingspligt af planforslagene, jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Planforslagene er ikke omfattet af miljøvurderingspligt.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Afgørelserne samt klagevejledning fremgår af nedenstående link: </p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/365/22779" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/365/22779</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Screeningerne for miljøvurderingspligt er selvstændige afgørelser med en klagefrist på fire uger, som offentliggøres sammen med høringen af planforslaget. Bemærk, at fristen for at klage over screeningen for miljøvurderingspligt er den 27.02.2023.</p><p> </p><p><strong>Henvendelse for printet udgave </strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsend høringssvar</strong></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ligger oppe til højre på siden.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Høringssvar kan også sendes med post, <strong>mrk.</strong> <strong>Lokalplan nr. 138</strong> eller <strong>Kommuneplantillæg nr. 17</strong>, til:  </p><p>Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skovløkken 4, Tejn<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge</span></p><p><em>I høringssvar skal navn og adresse fremgå tydeligt.</em></p><p>Høringssvar eller bemærkninger til planforslagene skal være Plan i hænde senest den 27. februar 2023.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/østre%20skole.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Projektforslag ang. vandløbsregulering i OlskerProjektforslag ang. vandløbsregulering i Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Projektforslag---Vandløbsregulering-i-Olsker.aspx27-01-2023 08:01:450870aspx69http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><h2>Projektforslag jf. vandløbsloven:<br>Vandløbsregulering på matr. 14a, Hovedejerlavet, Olsker</h2><p> <br></p><p>Vandløbsmyndigheden, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 9. november 2022, modtaget en ansøgning om nedlægning af 240 m dræn på Blåholtvej 22, 3770 Allinge, matr. 14a, Hovedejerlavet, Olsker (Sjælegård). Ole Holm-Pedersen, Center for Natur, Miljø og Fritid, har indgivet ansøgningen på vegne af ejerne. </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger.<br></p><p> <br></p><h3>Formål</h3><p>Projektets formål er at opgrave drænet for at genskabe de oprindelige hydrologiske forhold i området med henblik på at øge lokalitetens biodiversitet.</p><p> <br></p><h3>Projektforslaget</h3><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Projektforslag%20jf.%20vandløbsloven.pdf" target="_blank" title="Åbner projektforslag om vandløbsregulering i Olsker" style="text-decoration:underline;">Åbn projektforslag her</a>. </p><p>   </p><h3>Lovgivning<br></h3><p>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong> </strong></p><h3>Høring</h3><p> Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 23/1632 </p><p>til <a href="mailto:nmf@brk.dk" style="text-decoration:underline;">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p> <br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest<strong>: 23. februar 2023. </strong></p><p> </p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Vandløbsregulering i Olsker" src="/Borger/Miljoe-natur-energi/PublishingImages/Projektforslag%20-%20Vandløbsregulering%20i%20Olsker.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøtilladelse til Pluggegård, NykerMiljøtilladelse til Pluggegård, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Pluggegård,-Nyker.aspx19-01-2023 14:04:59026748aspx84http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornho</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">lms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Pluggegård til godkendelse til svineproduktion på Pluggegård, Pluggegårdsvej 22, 3700 Rønne.</span></p><p>Miljøgodkendelsen godkender slagtesvineproduktionen på Pluggegård efter den nye husdyrregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af staldanlægget. </p><p>Husdyrgødningen er fortsat svinegylle, som opbevares i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen samt en ejet beholder på en naboejendom. </p><p>På Pluggegård er der en årlig produktion af ca. 6.600 slagtegrise (30-120 kg) (Bornholmergrise) i et eksisterende staldanlæg med et produktionsareal på i alt 1.505 m<sup>2</sup>. Miljøgodkendelsen muliggør, at grisene indsættes ved en lavere vægt, dvs. miljøgodkendelsen giver mulighed for flexgruppe bestående af slagtesvin og smågrise.</p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>19. januar 2023, og kan ses i den blå boks her på siden. </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><span style="text-decoration:underline;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 23. februar 2023</span>, dvs. 4 uger fra den 19. januar 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p> </p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="Pluggegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 19. januar 2023Landzonetilladelser pr. 19. januar 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-19.-januar-2023.aspx19-01-2023 10:10:010439aspx80http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li>Udstykning - Hovedgårdsvejen 5 3720 Aakirkeby,<br> </li><li>Udstykning - Jydegårdsvej 2, 3790 Hasle<br><br></li><li>Etablering af sø - Paradisbakkevejen 17B, 3740 Svaneke<br> </li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>16. februar 2023</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p><img alt="Ny anlagt sø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Landzonetilladelser-pr.-19.-januar-2023/Nyanlagt%20sø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende byomdannelsesområde til Nexø StrandparkIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende byomdannelsesområde til Nexø Strandparkhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-byomdannelsesområde-til-Nexø-Strandpark.aspx19-01-2023 05:39:590257aspx104http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h2>Høringsperiode fra den 19. januar til 3. februar 2023.</h2><p>Bornholms Regionskommune er i fuld gang med at skabe en strandpark i Nexø. Nu skal kommuneplanen ændres, og du kan deltage ved at komme med ideer og forslag.</p><p>Inden der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.<br></p><p>Læs kommunens debatoplæg og send os dine bemærkninger via dette link:</p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=71">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=71</a></p><p>For at indgive dine ideer eller forslag skal du gå ind på debatoplægget via linket ovenfor, og trykke på knappen "Din kommentar".<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Ideer eller forslag kan også sendes med fysisk post, "mrk. Nexø Strandpark" til Bornholms Regionskommune, Plan-afdelingen, Ullasvej 23, 3700 Rønne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen senest <strong>den 3. februar 2023</strong>.</p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Nexø%20foto_indhentning%20af%20ideer.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøtilladelse til Ø. Smørengegård, VestermarieMiljøtilladelse til Ø. Smørengegård, Vestermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Ø.-Smørengegård,-Vestermarie.aspx18-01-2023 09:17:1702053aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornhol</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Ø. Smørengegård til godkendelse til husdyrhold på Ø. Smørengegård, Rønnevej 10, 3720 Aakirkeby.</span></p><p>Den tilladte produktion på Ø. Smørengegård er i henhold til en §12 miljøgodkendelse fra 2014, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 7.600 slagtegrise (30-110 kg) og 2 heste eller til en produktion af Bornholmergrise på 6.150 slagtegrise (30-120 kg) og 2 heste. Den eksisterende produktion er Bornholmergriseproduktion.<br></p><p>Der ansøges nu om en godkendelse af den eksisterende produktion efter stipladsmodellen. Der ønskes samtidig mulighed for indsættelse af grisene ved en lavere vægt og derfor søges der til en flexgruppe bestående af slagtesvin og smågrise.<br></p><p>Der foretages ingen ændringer af staldanlægget. Det samlede produktionsareal udgør 1.470 m<sup>2</sup>. <br></p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.<br></p><p><br></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>18. januar 2023, og kan her på siden ses i den blå boks. <br></p><p><br></p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 22. februar 2023</span>, dvs. 4 uger fra den 18. januar 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering på matrikel 104a, RøVandløbsrestaurering på matrikel 104a, Røhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-på-matrikel-104a,-Rø.aspx09-01-2023 11:57:160981aspx175http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid har den 4. februar 2022, modtaget en ansøgning om genåbning af et vandløb på Slettevej 5, 3760 Gudhjem, matr. 104a, Rø. Matriklen er ejet af Tina Østergård Simonsen og Morten Bækbo Ladekarl. </p><p>Ole Holm Pedersen, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt på vegne af ejerne. </p><p>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.</p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at genåbne og genslynge et rørlagt vandløb på 223 m for at forbedre biodiversitet i vandløbet. </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget og ansøgningen finder du på nedenstående link:<br></p><p style="text-decoration:underline;"><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Vandløbsrestaurering-på-matrikel-104a,-Rø/Projektforslag.pdf" target="_blank" title="Projektforslag">Projektforslag</a><br></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank" title="mail til natur, miljø og fritid" style="text-decoration:underline;">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 22/1774 og att. Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>8. februar 2023.</strong><strong>  </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><p><br></p><img alt="Vandløbsprojekt" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Vandløbsprojekt.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til indsatsplan for det regionale jordforureningsområde i 2023Forslag til indsatsplan for det regionale jordforureningsområde i 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-indsatsplan-for-det-regionale-jordforureningsområde-i-2023.aspx14-12-2022 11:30:230832aspx133http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommunes forslag til Indsatsplan 2023 for jordforurening sendes nu i høring fra den 14. december til den 12. januar 2023. </p><p>Forslaget beskriver den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet i 2023. Planen justeres afhængigt af indkomne høringssvar, hvorefter den endelige version forelægges Natur-, Miljø- og Planudvalget.<br>Du kan læse hele forslaget på nedenstående link:<br></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-indsatsplan-for-det-regionale-jordforureningsområde-i-2023/Forslag%20til%20indsatsplan%202023.pdf" target="_blank" title="Forslag til indsatsplan 2023">Forslag til indsatsplan 2023</a><br></p><p>Det er regionskommunens opgave bedst muligt at sikre, at jordforurening ikke bliver spredt, og at mennesker og miljø er beskyttet mod skadelige påvirkninger af denne. Der er flere kendte jordforureninger, end der er ressourcer til at undersøge og oprense, og derfor skal indsatsen prioriteres. </p><p>Budgettet til kortlægning samt indledende og videregående undersøgelser i 2023 er 1.806 mio. kr., mens der resterer 1.782 mio. kr. af engangsbevillingerne til pågående afværgeindsatser.</p><p>I 2023 og de kommende år planlægger regionskommunen fortsat at prioritere forureninger med klorerede opløsningsmidler fra renserier. Herudover er der også en større opgave med at opspore mulig forurening med stofgruppen PFAS, som blandt andet er fundet på brandøvelsespladser. Betegnelsen PFAS dækker over en gruppe af flourerede stoffer, herunder PFOS, og er et opmærksomhedspunkt for alle regioner.</p><p>Hvis du har bemærkninger til forslaget til Indsatsplan 2023, kan de sendes til nm@brk.dk. </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til geolog Lærke Skovbjerg på tlf. nr. 56 92 20 49.<br></p><p><br></p><img alt="Jordforurening" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Jordforurening.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag til nyt boligområde ved Paradisvej og SagavejIndkaldelse af ideer og forslag til nyt boligområde ved Paradisvej og Sagavejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-boligområde-ved-Paradisvej-og-Sagavej.aspx28-11-2022 07:53:44045aspx61http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2022 at reducere støjkonsekvenszonen omkring helikopterflyvepladsen ved Bornholms Hospital. Denne beslutning har gjort det muligt at planlægge for et <strong>nyt boligområde</strong> på et areal ved Paradisvej/Sagavej som vist på dette kort:<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-boligområde-ved-Paradisvej-og-Sagavej/sagavej%20paradisvej.png" alt="sagavej paradisvej.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" alt="" style="width:631px;margin:5px;" /><p>Arealet, som er på ca. 8000 m<sup>2</sup>, må ifølge kommuneplanen kun anvendes til offentlige formål. Bornholms Regionskommune ønsker nu at ændre områdets status i kommuneplanen, så området fremover vil kunne anvendes til boligformål. </p><p><strong>Send os dine ideer og forslag<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du har ideer og forslag til den foreslåede ændring af områdets status i kommuneplanen, skal vi have dine bemærkninger </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">senest tirsdag 13. december 2022</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. Ideer og forslag kan sendes pr. mail til </span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. </span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/roenne_bibliotek_20170904.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nye og ændrede forslag til budget 2023Nye og ændrede forslag til budget 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-og-ændrede-forslag-til-budget-2023.aspx19-09-2022 07:44:14019297aspx184http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hørings- og kommentering</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">speriode starter i dag og løber frem til den 28. september kl. 12.</span></p><p>Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 14. september 2022 at fremsende budget-forslaget fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten (AVØ-forliget) til kommunal-bestyrelsens 1. behandling.<br><a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=671675b0-9a19-48dc-ba7b-ad89d86b829b&punktid=44be2cf3-8664-4330-9ca0-f4c07f5b8f20"><span style="text-decoration-line:underline;">Se sagen her</span></a>.<br></p><p>I forlængelse heraf sendes nye og ændrede forslag fra ovenstående forlig i høring og til kommentering.</p><p><strong>Høringsperiode for nye og ændrede forslag</strong><br>Fra den 16. september og frem til den 28. september kl. 12 er der hørings/udtalelsesperiode, hvor interesseorganisationer, foreninger, medarbejder-organisation (HMU/CenterMED) med flere kan komme med indsigelser ift. nye og ændrede budgetforslag.</p><p>Ved nye og ændrede forslag forstås forslag, der ikke tidligere har været i høring, eller hvor der er foretaget ændring i beløb eller (dele af) indholdet.</p><p>Materialet kan findes på <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">kommunens hjemmeside</a>.<br></p><p><span aria-hidden="true"></span>Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.<span aria-hidden="true"></span><br></p><div><br><br></div><p><br></p><img alt="illustration" src="/SiteCollectionImages/Borger/dialog.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed