Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Kobbe-Å.aspx19-05-2022 12:37:2906308aspx52http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet BEOF tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. </p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om regulering og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">restaurering, der omhandler regulering af vandløb. Tilladelsen tager også afsæt i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler nedlægning af rørledninger, kabler mv.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 17. juni 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p><img alt="Oversigtskort " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krydsning%20af%20Kobbe%20Å.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022 Landzonetilladelser pr. 16 maj 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Landzonetilladelser-pr.-16-maj-2022.aspx16-05-2022 07:15:550713aspx102http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Ø Slamravej 5, 3730 Nexø,</li></ul><ul><li>Etablering af minirensningsanlæg - Aarsballe By 61 3700 Rønne,</li></ul><ul><li>Opførsel af antenneplatform - Segenvej 46 3720 Aakirkeby,</li></ul><ul><li>Etablering af nedsivningsanlæg - Klemenskervej 56, 3760 Gudhjem,</li></ul><ul><li>Etablering af to handicapvenlige shelters - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>13. juni 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Etablering af nedsivningsanlæg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
BOFA: Høring om ny affaldsplanBOFA: Høring om ny affaldsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/BOFA-høring.aspx09-05-2022 06:30:4601277aspx166http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><span style="color:#2b2b2b;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:30px;background-color:transparent;"><br>Ny affaldsplan for Bornholm</span><br></p><p><em>Høringsfrist den 1. juli 2022</em></p><p>Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.</p><p>For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:</p><p>-        Samarbejdet med renovatøren</p><p>-        Udviklingsprojekter</p><p>-        Zero Waste Bornholm</p><p>-        Borgerdialog</p><p>Affaldsplanen kan ses på dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a>.</p><p><strong>Miljøvurdering</strong></p><p>Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljørapport%20MILJØVURDERING%20AF%20AFFALDSPLAN.pdf" target="_blank">kan ses her</a>.<br></p><p><strong>Har du bemærkninger til affaldsplanen?</strong></p><p>Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde <span style="text-decoration:underline;">senest den 1. juli 2022</span>.</p><p>Bemærkninger kan sendes via linket <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a> eller med post (<strong>mrk. affaldsplan</strong>) til:</p><p>BOFA<br>Almegårdsvej 8<br>3700 Rønne</p><p>Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.<br><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/BOFA-høring/Billede1.jpg" alt="Billede1.jpg" style="margin:5px;width:348px;height:119px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/de%2012%20fraktioner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsregulering ifm. renovering af bro på KratgårdsvejenTilladelse til vandløbsregulering ifm. renovering af bro på Kratgårdsvejenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-ifm.-renovering-af-bro-nr.-3523-–-Kratgårdsvejen.aspx05-05-2022 08:43:1501016aspx77http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rnholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at renovere </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">bro nr. 3523 – Kratgårdsvejen, 3720 Aakirkeby. som er en underføring af tilløb til Grødby Å. Projektet foregår i skel mlm. matr. 153a, 196ey, 196ex, Aaker.</span></p><p>Tilladelsen er meddelt hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17, § 47 samt kapitel 2, 4, 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Klage</strong><strong> </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.  </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.  </p><p>En klage skal være modtaget senest: <strong>2. juni 2022</strong>. <br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">.</span></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. </p><p><strong>Kontakt </strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:Tine.kent.egedal@brk.dk">Tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Oversigtskort over Kratgårdsvejen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kratgårdsvejen.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om miljøgodkendelse og tilladelse efter miljøvurderingsloven til Motorsportsbane på Bolbyvej Afgørelse om miljøgodkendelse og tilladelse efter miljøvurderingsloven til Motorsportsbane på Bolbyvej https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-miljøgodkendelse-og-tilladelse-efter-miljøvurderingsloven-til-Motorsportsbane-på-Bolbyvej-.aspx03-05-2022 10:00:2701002aspx40http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ko</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">mmunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune har torsdag d. 28. april behandlet og vedtaget §25 tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommune meddeler samtidigt §33 miljøgodkendelse for motorsportsbanen. Banen er placeret på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker.</span></p><p>Du kan læse yderligere om afgørelserne her:<br></p><ul style="list-style-type:disc;"><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/§33%20Miljøgodkendelse%20Motorsportsbane%20Bolbyvej12.pdf" target="_blank">§ 33 miljøgodkendelse</a> </li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/§25%20tilladelse%20Motorsportsbane%20til%20folkerace%20og%20ATV%20Bolbyvej%2012.pdf" target="_blank">§ 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven</a> </li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljøkonsekvensrapport.pdf" target="_blank">Miljøkonsekvensrapport</a><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Godkendelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunens hjemmeside tirsdag den 3. maj – og der er herefter 4 ugers klagefrist. <strong>Klagefristen udløber tirsdag den 31. maj</strong>. </p><p>Klagevejledning indsat som bilag 6 i § 33 miljøgodkendelse og under kapitel 9 § 25 tilladelse.</p><p> </p><p>Tilsynsmyndighedens afgørelse kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at den er offentligt bekendtgjort. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.</p><p>Har du spørgsmål til afgørelserne kan du kontakte miljømedarbejder Mikkel Engset Høst, tlf. 56922084, eller e-mail <a href="mailto:mikkel.engset.hoest@brk.dk">mikkel.engset.hoest@brk.dk</a>.<br></p><img alt="Oversigtskort over Bolbyvej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Oversigt_Bolbyvej12.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 3. maj 2022Landzonetilladelser pr. 3. maj 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-3.-maj-2022.aspx03-05-2022 07:02:490289aspx51http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Reg</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">io</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">or</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li><strong>Genopførsel af stuehus -</strong><strong> </strong><strong>Aarsdale Kirkevej 11, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Udvidelse af sommerhus -</strong><strong> </strong><strong>Fosforitvej 16, 3700 Rønne,</strong></li></ul><p></p><p>T<span style="background-color:transparent;color:inherit;">ill</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">erne</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">an</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">4</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ra</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">p</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">å</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">til</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">P</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">æ</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">et</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">hver</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ed</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ret</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nt</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">es</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sa</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d.</span></p><strong></strong><p></p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>31. maj 2022</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> <br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p> </p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> <br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p><img alt="Billede af tagkonstruktion" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tagkonstruktion.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til Dalegård, RutskerForslag til miljøgodkendelse til Dalegård, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Dalegård,-Rutsker.aspx27-04-2022 08:56:10021053aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Peter Riis Sonne om, at svineproduktionen på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Dalegård, </strong><br><strong>Kumlehøjvej 5, </strong><br><strong>3790 Hasle udvides, </strong></li></ul></div><div><br></div><div>og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Dalegård.</div><div><br></div><div>Ansøgt drift omfatter en godkendelse af det eksisterende produktionsanlæg efter den nye stipladsmodel i tre trin. Trin 1 omfatter eksisterende produktion samt indretning af hestestald i en lagerbygning og opsætning af en ny silo. I trin 2 udvides løbestalden og et ældre staldafsnit til polte nedlægges. I trin 2 opføres en ny farestald til løsgående diegivende søer og de eksisterende farestalde ændres til opstaldning af drægtige søer.</div><div><br></div><div>I trin 1 er det samlede produktionsareal på 2.604 m2, i trin 2 øges det til 2.893 m2 og i trin 3 til 5.263 m2. </div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank på ejendommen. I trin 2 forsynes den ene af de eksisterende beholdere med teltoverdækning. I trin 3 overdækkes yderligere en eksisterende beholder og der ønskes mulighed for udvidelse af opbevaringskapaciteten med en ny gyllebeholder, ligeledes overdækket.</div><div><br></div><div><strong>Forslag til miljøtilladelse</strong></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Dalegård, Kumlehøjvej 5, 3790 Hasle. </div><div><br></div><div>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </div><div><br></div><div>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</div><div><br></div><div>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</div><div><br></div><div>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</div><div><br></div><div>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). </div><div>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.</div><div><br></div><div>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</div><div><br></div><div><strong>Lovgrundlag</strong></div><div>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Dalegård.</div><div>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Dalegård kan du se den her på hjemmesiden. </div><div><br></div><div><strong>Vil du afgive bemærkninger </strong></div><div>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Dalegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 1. juni 2022</strong>.</div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a>. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 18/12378.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Dalegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_2022-Dalegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ophævelse af bopælspligt for et boligområde i SandvigOphævelse af bopælspligt for et boligområde i Sandvighttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ophævelse-af-bopælspligt-for-et-boligområde-ved-Langbjergvej-.aspx11-04-2022 08:26:3703916aspx123http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Høring</strong></p><p><em>Høringsfrist 9. maj 2022</em></p><p>Ophævelse af bopælspligt for et boligområde ved Langbjergvej i Sandvig ved tilvejebringelse af ny lokalplan nr. 137 og kommuneplantillæg nr. 14.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><em>Lokalplanområdet markeret</em></p><p><em><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Ophævelse-af-bopælspligt-for-et-boligområde-ved-Langbjergvej-/langebjergvej%20SandvigNYT.png" alt="langebjergvej SandvigNYT.png" style="margin:5px;width:443px;height:296px;" /><br><br></em><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at ophæve lokalplaners krav om helårsboligformål (bopælspligt) i udvalgte byer på Bornholm, herunder Sandvig.</span><em><br></em></p><p>For området omfattet af lokalplan nr. 047 "for et boligområde ved Langebjergvej i Sandvig" blev bestemmelserne om bopælspligt ved en fejl imidlertid ikke ophævet, hvorfor de i strid med den politiske beslutning stadig er gældende. Administrationen er i forbindelse med en aktuel udvikling af projektet blevet opmærksom på fejlen og indstiller, at den tidligere beslutning om ændringer gennemføres ved at bestemmelserne om helårsboligformål ændres til boligformål i lokalplanen. En ophævelse af lokalplanens bestemmelser helårsboligformål kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg.</p><p><strong>Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 at offentliggøre forslagene i fire uger fra den 11. april til den 9. maj 2022.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li>Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=46" target="_blank" style="background-color:transparent;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=46</a><br><br></li><li>Forslag til lokalplan kan ses på nedenstående link:<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=363" target="_blank" style="background-color:transparent;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=363</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">  </span></li></ul><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplan forslaget skal være Plan i hænde senest den 9. maj 2022.<br></p><p>Se lokalplan- og kommuneplan forslaget på kommunens hjemmeside brk.dk under nyheder.</p><p>Bemærkninger kan sendes på mail til <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> eller med post, <strong>mrk. Lokalplan nr. 137 </strong>til: <span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne</span></p><p>Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan telefon 56 92 00 00.<br></p><p><b>Miljøscreening<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Forslag til lokalplan nr. 137 og forsalg til kommuneplantillæg nr. 14 vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens definition af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 2.<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br>Der er på denne baggrund hverken gennemført miljøvurdering eller screening for miljøvurderingspligt af planforslagene.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Retsvirkninger<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Solcelleprojekt ved Kildevad – høring om hvad en miljøvurderingsrapport skal indeholdeSolcelleprojekt ved Kildevad – høring om hvad en miljøvurderingsrapport skal indeholdehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcelleprojekt-ved-Kildevad-–-høring-om-hvad-en-miljøvurderingsrapport-skal-indeholde.aspx14-03-2022 13:22:05010574aspx125http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune giver hermed alle interesserede mulighed for at komme med bemærkninger til hvilke miljøpåvirkninger, der skal beskrives i en miljøvurderingsrapport.</div><div><br></div><div><strong>Solcelleprojekt skal miljøvurderes</strong></div><div>European Energy A/S ønsker at etablere en solcellepark på dele af matrikel nummer 36a, Østerlarsker tilhørende ejendommen Risenholmsvej 8, 3760 Gudhjem. Bornholms Regionskommune skal både udarbejde kommuneplantillæg, lokalplan og tilladelse til projektet.</div><div><br></div><div>Inden Bornholms Regionskommune kan vedtage planerne og tilladelsen, skal kommunen og European Energy undersøge, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. European Energy har på forhånd bedt om, at projektet gennemgår en fuld miljøvurdering.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune vil gennemføre miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplan og projekt i en samlet procedure. </div><div><br></div><div><strong>Hvad handler høringen om</strong></div><div>I en miljøvurdering skal European Energy udarbejde en miljøvurderingsrapport. Før European Energy udarbejder denne, skal Bornholms Regionskommune afgive en udtalelse om hvilke miljøfaktorer, der skal belyses nærmere i miljøvurderingsrapporten. Udtalelsen udgør miljøvurderingsrapportens afgrænsning.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune fremlægger i denne høring et udkast til afgrænsning af miljøvurderingsrapporten. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune opfordrer alle interesserede til at komme med spørgsmål, bemærkninger eller forslag til indholdet af miljøvurderingsrapporten.</div><div><br></div><div><strong>Frist for høring</strong></div><div>Bemærkninger, spørgsmål og forslag skal være modtaget <strong>senest den 28. marts 2022</strong>.</div><div><br></div><div>Eventuelle spørgsmål, bemærkninger eller forslag kan rettes til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid på <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a>. Bemærkningerne kan også sendes som almindeligt brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journal nr.: <strong>J. nr. 09.40.15P19-0003.</strong></div><div><br></div><div><strong>Den videre proces</strong></div><div>Når den offentlige høring er afsluttet vil Bornholms Regionskommune behandle de indkomne spørgsmål, bemærkninger og forslag. Herefter beslutter Bornholms Regionskommune den endelige afgrænsning af miljøvurderingsrapporten. Resultaterne af høringen vil fremgå af den endelige afgrænsning.<br></div><div><br></div><div>European Energy vil derefter udarbejde en miljøvurderingsrapport, der indeholder de oplysninger, den endelige afgrænsning stiller krav om. </div><div><br></div><div>Miljøvurderingsrapporten vil blive sendt i en ny offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og udkast til tilladelse.</div><div><br></div><div><strong>Lovgrundlag</strong></div><div>Udkast til afgrænsning af miljøvurderingsrapporten skal sendes i offentlig høring efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr. 2. </div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Kildevad" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20Kildevad.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høringUdkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken.aspx12-01-2022 11:44:22024293aspx4069http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Natu</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rpolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelse 24. juni i år (se naturpolitikken </span><a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Naturpolitik.aspx" target="_blank" style="background-color:transparent;">her</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> eller i bilag A). I den forbindelse blev det besluttet, at "forslag til konkrete handleplaner forelægges Natur- og Miljøudvalget til godkendelse inden høring".</span></p><p>Natur- og Miljøudvalget behandlede derfor på deres møde 2. november i år første udkast til handleplaner til naturpolitikken. Du kan læse dagsorden og referat fra mødet <a href="https://dagsordenogreferater.brk.dk/SENCHA/fullApp/index.aspx" target="_blank">her</a> (vælg "Natur- og Miljøudvalget" og "02/11/2021"). Natur- og Miljøudvalget blev på mødet præsenteret for en pakke af udkast til handleplaner, hvoraf en del blev udvalgt til at blive sendt i en 6 ugers høringsperiode til Grønt Dialogforum, Bornholms Erhvervsråd, Horesta Bornholm, DGI Bornholm samt offentligheden. <strong>Høringsperioden varer fra 15. november til 27. december.<br><br></strong></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Indsatsområder og arbejdsgrupper</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Natur- og Miljøudvalget godkendte på deres møde 2. november, at Naturpolitikkens handleplaner opdeles i <em>9 strategiske indsatsområder</em> (se figur herunder).<br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/naturpolitikkens%20strategiske%20indsatsområder.png" alt="naturpolitikkens strategiske indsatsområder.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Af figuren fremgår også, hvordan indsatsområderne skal være med til at opfylde naturpolitikkens 4 visioner (mål).</span></p><p></p><p>Arbejdet med at udvikle handleplaner har foregået i <em>6 arbejdsgrupper</em>, hvor der har siddet repræsentanter fra Bornholms Regionskommune samt fra organisationer og foreninger, der bredt har repræsenteret forskellige brugergrupper og interesser i den bornholmske natur. En oversigt over medlemmerne af de 6 arbejdsgrupper kan ses i bilag B.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Handleplaner</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Til hvert indsatsområde er der udarbejdet en handleplan med en indledende beskrivelse og et antal handlinger/indsatser. De 9 handleplaner kan ses i bilag C-K. I bilag L er alle handlingerne for overblikkets skyld samlet i ét dokument.</p><p>Antallet af handlinger/indsatser varierer meget fra indsatsområde til indsatsområdet. Det afspejler, at arbejdet med handleplanerne kun lige er startet. Arbejdet med at bearbejde og forbedre handleplanerne vil fortsætte i de kommende år, og der vil blive tilføjet flere handlinger/indsatser til handleplanerne. Input fra offentligheden og de høringsberettigede parter i denne høringsperiode vil indgå i den videre bearbejdning og forbedring af handleplanerne. For nogle af handlingerne/indsatsernes vedkommende kan det derfor opleves, at de ikke er helt færdige. Det er helt bevidst, da netop input fra høringsperioden skal være med til at kvalificere dem frem til den endelige udgave, som Natur- og Miljøudvalget skal præsenteres for i starten af 2022.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Hvordan indgiver man et høringssvar</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Bemærkninger og forslag til handleplanerne skal indsendes <strong>senest 27. december 2021.</strong></p><p>Bemærkninger og forslag indsendes pr. email til: <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a><br> I emnefeltet skrives "Høring naturpolitikkens handleplaner" att.: Projektleder Jens Peter Koefoed</p><p>Hvis høringssvaret gælder én eller flere handlinger/indsatser vil det være en god hjælp, hvis man henviser til handlingen/indsatsen (markeret med "#" i første kolonne i handleplanerne) ved at angive handlingens/indsatsens bogstav/nr.-kombination f.eks. "c-14", "e-1", "f-3" etc.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Hvad sker efter høringsperioden</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Efter nytår vil Bornholms Regionskommune arbejde videre med handleplanerne på baggrund af de bemærkninger og forslag, som der kommer i høringsperioden. I det arbejde kan arbejdsgrupperne (se bilag B) blive inddraget i processen igen. </p><p>I foråret 2021 vil de endelige handleplaner så blive fremlagt for Natur- og Miljøudvalget til endelig godkendelse, hvorefter implementeringen og virkeliggørelsen af handleplanerne kan igangsættes.</p><p><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Bilag</strong></span><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/A%20-%20Bornholms%20Naturpolitik.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />A - Bornholms Naturpolitik.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/B%20-%20Arbejdsgrupper%20Naturpolitikkens%20handleplaner.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />B - Arbejdsgrupper Naturpolitikkens handleplaner.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/C%20-%20Handleplan%20BRK%20går%20forrest.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />C - Handleplan BRK går forrest.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/D%20-%20Handleplan%20Sammenhængende%20natur%20på%20Nordbornholm.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />D - Handleplan Sammenhængende natur på Nordbornholm.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/E%20-%20Handleplan%20Sikre%20og%20genoprette%20værdifuld%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />E - Handleplan Sikre og genoprette værdifuld natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/F%20-%20Handleplan%20Mere%20bynær%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />F - Handleplan Mere bynær natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/G%20-%20Handleplan%20for%20Grøn%20dannelse%20på%20Bornholm.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />G - Handleplan for Grøn dannelse på Bornholm.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/H%20-%20Handleplan%20Grøn%20ø%20-%20fælles%20digital%20portal.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />H - Handleplan Grøn ø - fælles digital portal.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/I%20-%20Handleplan%20Bedre%20adgang%20til%20Bornholms%20Rekreative%20Netværk.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />I - Handleplan Bedre adgang til Bornholms Rekreative Netværk.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/J%20-%20Handleplan%20Kortlægning%20af%20værdifuld%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />J - Handleplan Kortlægning af værdifuld natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/K%20-%20Handleplan%20Kommunikation%20og%20motiverende%20formidling.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />K - Handleplan Kommunikation og motiverende formidling.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/L%20-%20Alle%20handlinger%20samlet%20i%20et%20dokument.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />L - Alle handlinger samlet i et dokument.pdf</a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/800px_COLOURBOX1780715.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed