Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Myrebygård Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Myrebygård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-husdyrproduktion-på-Myrebygård-.aspx05-06-2020 09:41:4105297aspx20http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Westh har ansøgt om at ændre husdyrproduktionen på ejendommen </p><ul><li><strong>Myrebygård, </strong><br><strong>Vestermarievej 89, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p>Den eksisterende kostald renoveres og indrettes til opstaldning af slagtesvin, mens de øvrige stalde ikke genanvendes til produktion. En stald tidligere anvendt til småkalve ændres og indrettes til udleveringsrum. Der opføres ingen nye bygninger og ændres ikke udvendigt på de eksisterende bygninger.<br>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i den tidligere kostald. Det samlede produktionsareal udgør 2.195 m2. Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 22. juni 2020. </strong></p><p>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:byg@brk.dk" target="_blank">byg@brk.dk</a> I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0012.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p><br>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.</p><img alt="Oversigtsfoto Myrebygård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Myrebygård-Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Smørengegård Miljøgodkendelse til Smørengegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Smørengegård-.aspx03-06-2020 12:15:31015021aspx40http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvæg mv. på Smørengegård, Rønnevej 54, 3720 Aakirkeby.</p><p>Smørengegård v./ Kurt Hansen har ansøgt om tilladelse til et fleksibelt dyrehold bestående af opdræt fra malkekvæg på ejendommen </p><p><strong>Smørengegård, </strong><br><strong>Rønnevej 54, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby, </strong><br><strong>matrikel nr. 17a Vestermarie m.fl.</strong></p><p><br>Der ansøges om følgende bygningsændringer i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet på Smørengegård</p><ul><li>Der ansøges om at ændre benyttelse af foderlade med plansilo, således at der kan opstaldes kvæg på dybstrøelse.</li><li>Der ansøges om at udvide arealet med dybstrøelse i nordlig lade.</li><li>Der søges om at benytte nordlig udendørs plads med fast bund og afløb til opstaldning af kalve og evt. møddingsplads. Arealet har tidligere (før 2010) være brugt til kalveopstaldning og ensilageplads.</li><li>Der søges om at benytte areal nord for foderlade til kalvehytter. Arealet har fast bund.</li><li>Der søges om at lave dybstrøelsesbokse i mindre del af ældre løsdriftsstald. Her har før 2010 været kælvningsbokse med dybstrøelse.</li><li>Der søges om at inddrage tidligere malkestald, som ligger i forlængelse af ældre løsdriftsstald, til sengebåse med spalter.</li><li>Der søges om at lave sengebåse med fast gulv på mindre areal i løsdriftsstald, som ikke tidligere har været benyttet.</li><li>Der ansøges om at opføre ny gyllebeholder til 5000 m³ gylle. Gyllebeholderen overdækkes. Gyllebeholderen bliver ca. 24 m i diameter, og ca. 3 m høj.<br></li></ul><p>Miljøgodkendelsen omfatter flexproduktion af kvæg, hvor det samlede produktionsareal udgøres af 3.636 m2 i 5 staldafsnit inkl. enkelt stående kalvehytter</p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøgodkendelsen er tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra <strong>den 3. juni 2020</strong>. <br>§16a-miljøgodkendelsen til Smørengegård kan ses i den blå boks.</p><p><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 1. juli 2020, dvs. 4 uger fra den 3. juni 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</strong></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Smørengegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Smørengegård-topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 2 juni 2020Landzonetilladelser pr. 2 juni 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-2-juni-2020.aspx02-06-2020 09:53:12014566aspx42http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af plankebro - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af servicebygning - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 30. juni 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Oversigtsfoto - Ekkodalsvejen 2" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ekkodalsvejen_2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om etablering af boliger i det tidligere gymnasium i RønneIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende ønske om etablering af boliger i det tidligere gymnasium i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-ønske-om-etablering-af-boliger-i-det-tidligere-gymnasium-i-Rønne.aspx29-05-2020 08:24:3309609aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>En bygherre ønsker at ombygge den ejendom i den centrale del af Rønne, der tidligere har rummet Bornholms Gymnasium. <br><br>Læs debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1024" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1024</a></p><p>Hensigten er indrette bygningerne til beboelse.</p><p><br>Bygherren ønsker, <br></p><ul><li><strong>at etablere ca. 70 boliger</strong></li><li><strong>at tagetagen kan udnyttes til boliger</strong></li><li><strong>at bebyggelsesprocenten fastlægges til 90</strong></li><li><strong>at etablere ca. 40 p-pladser</strong><br></li></ul><p>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.<br><br><strong>Bemærkninger skal være modtaget senest 12. juni 2020 kl. 8.00</strong><br></p><img alt="gymnasium" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gymnasium.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 27 maj 2020Landzonetilladelser pr. 27 maj 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-27-maj-2020.aspx27-05-2020 07:15:2001819aspx75http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Etablering af tre ferielejligheder - Aarsdale Kirkevej 5, 3740 Svaneke,</strong></li><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Chr. X Vej 1, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af garage - Lyngvejen 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Etablering af ferielejlighed - Fåregårdsvej 2B, 3770 Allinge,</strong></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 24. juni 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Aarsdale Kirkevej 5" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Aarsdale%20Kirkevej%205.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Har du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne SydHar du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Har-du-idéer-eller-forslag-forud-for-planlægning-for-nyt-boligområde-i-Rønne-Syd.aspx25-05-2020 09:19:3005832aspx178http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Har du idéer eller forslag forud for planlægning for nyt boligområde i Rønne Syd?</strong><br><br><br><strong>Baggrund</strong><br>Der har gennem den seneste tid været en stigende efterspørgsel fra borgere og ejendomsudviklere for byggemuligheder af helårsboliger på en del af et område i det sydlige Rønne. Området er i kommuneplanen udlagt til byudviklingsområde med anvendelse til helårsboligformål. Området er lokaliseret i umiddelbar tilknytning til et eksisterende udbygget boligkvarter i det sydlige Rønne. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning indeholder ikke den nødvendige entydighed og præcision, der kan danne grundlag for en lokalplanlægning.</p><p>Forud for en udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for en lokalplan, skal der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden.</p><p>Send dine bemærkninger til BRK, så vi har dem <strong>senest 08. juni 2020, kl. 08.00</strong>.</p><p> <br>Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at igangsætte den nødvendige planlægning, skal offentligheden have mulighed for at påvirke planlægningen. Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/</a>.<br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dine bemærkninger, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:</p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /></p><p>Hvis du har bemærkninger til en mulig ændring af kommuneplanen, kan du indsende dem ved at klikke på "din kommentar" øverst på denne side. <br><br>Bemærkninger sendes med post, mærket ”mrk. Indkaldelse af idéer og forslag, Nyt Boligområde Rønne Syd, Etape 3” til Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne. <br><strong>Brevet skal været modtaget af kommunen senest d. 08. juni 2020, kl. 08.00</strong>. <br></p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat. </p><p> </p><img alt="Rønne syd etape 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rønne%20syd%20-%20etape%203.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Et bæredygtigt samlingssted i PederskerEt bæredygtigt samlingssted i Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker.aspx03-06-2020 08:05:1102766aspx169http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>I Pedersker er man i gang med at planlægge, hvordan et nyt udendørs samlingssted skal se ud. Da Covid19 endnu ikke tillader forsamlinger af større grupper borgere, har man i stedet valgt at præsentere skitsen til et nyt forslag til samlingssted i Pedersker Dagli´Brugs. </p><p>Forslaget er lavet af tegnestuen Matters i København ved medejer og arkitekt, Marie-Louise Holst. Opgaven, som tegnestuen blev stillet, var rumligt at afgrænse og indrette et udendørs opholdsareal bag DagliBrugsen i Pedersker bl.a. med:</p><ul><li>gode ganglinjer mellem Brugsen, P-pladserne og Lynggårdsskoven,</li><li>fortsat P-pladser ud til Dr. Glavens Vej, </li><li>et fast "møbel" til leg og ophold,</li><li>et centralt placeret formidlingssted,</li><li>god adgang til den tidligere BAF-bygning, og</li><li>fortsat kørevej til vareindlevering og fjernvarmeværket.</li></ul><p>Hovedgrebet i forslaget er:</p><p>- en skærmvæg i træ og beplantning mod de eksisterende bygninger<br>- en tredeling af pladsen i "Køkkenet", "Stuen" og "Spisestuen"<br>- et fast "møbel" der bliver pladsens omdrejningspunkt.  </p><p>Samlingsstedet er tænkt til borgerne i Pedersker og omegn, børn og unge fra Sydbornholms Privatskole, sommerhusgæster i Sømarken og Strandmarken, cykelturister - og besøgende der kommer til vinsmagning, Bornholmerdage eller bare lægger vejen forbi det lille lokalsamfund. </p><p>Det forventes, at samlingsstedet står klart til indvielse om ca. et år.</p><p><strong>Giv dit besyv med</strong><br>Alle interesserede er velkomne i Pedersker Dagli´Brugs, hvor forslaget vil være udstillet til den 8. juni. Idéer og bemærkninger til forslag kan lægges i "svarkassen" i Pedersker Brugsforening eller sendes i mail til vivi.granby@brk.dk.</p><p><strong>Menneskerne bag </strong><br>Bag projektet med indretning af samlingsstedet står en lokal styregruppe med formanden og flere aktive fra Pedersker Borgerforeningen samt bestyrelsen i Pedersker Dagli´Brugs. Fra Bornholms Regionskommune deltager arkitekt Vivi Granby, som faciliterer projektet, der støttes økonomisk af LAG-Bornholm og Erhvervsstyrelsen.</p><p><strong>Foto fra udstillingen i brugsen, hvor projektet bliver skitseret</strong></p><p> <img alt="NYHøringsudstilling.jpg" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/NYHøringsudstilling.jpg" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p> </p><p><strong>Byrumsmodellen</strong></p><p><img alt="Byrumsmodel.JPG" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/Byrumsmodel.JPG" style="margin:5px;width:603px;" /></p><p><img alt="LAG_foelgelogoer_1_dk LAG EU logo.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Et-bæredygtigt-samlingssted-i-Pedersker/LAG_foelgelogoer_1_dk%20LAG%20EU%20logo.png" style="margin:5px;width:603px;" /></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Pedersker_01%20top.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsgenopretning i Øvre Samsing ÅAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsgenopretning i Øvre Samsing Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsgenopretning-i-Øvre-Samsing-Å.aspx15-05-2020 05:46:240750aspx150http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at en vandløbsgenopretning i Øvre Samsing Å på matr. 66a, Klemensker ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet omfatter genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning på 70 m. Indsatsen er en del af statens vandområdeplaner for Bornholm.</p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Afgørelsen inkl. bilag samt ansøgning inkl. forundersøgelse for projektet kan ses her på siden.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Screeningsafgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank">www.brk.dk</a> <strong>den 15. maj 2020</strong>. </p><p><strong>Klage</strong><br>Der kan klages over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p><strong>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort</strong>. </p><p>Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p>Cernter for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Samsing Ås forløb" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Samsing%20Å.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøtilladelse til Hallegård Miljøtilladelse til Hallegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Hallegård-.aspx13-05-2020 07:20:1801710aspx113http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Regional Udvikling, IT og Sekretariat har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt miljøtilladelse til tilladelse til et fleksibelt dyrehold bestående af svin i eksisterende bygninger på </p><ul><li><strong>Hallegård, </strong><br><strong>Hallemarksvej 3, </strong><br><strong>3700 Rønne.</strong></li></ul><p>Tilladelsen omfatter flexproduktion af slagtesvin i det eksisterende staldanlæg inkl. gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger. Der foretages ingen udvendige bygningsændringer i forbindelse med, at produktionen genoptages på Hallegård. Der foretages en delvis renovering af inventar, fodringsanlæg mv. Gulve ændres ikke. Produktionen genoptages ikke i ét af fire staldafsnit. Det samlede produktionsareal udgør 1.029 m2. </p><p>Vilkårene og de vurdering, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af §16b-miljøtilladelsen, som kan ses i den blå boks.</p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på <a href="/indflydelse-politik/hoeringer" target="_blank">regionskommunens hjemmeside</a>  fra den 13. maj 2020. </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 10. juni 2020, dvs. 4 uger fra den 13. maj 2020</strong>, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a> . Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis</strong>: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Hallegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Hallegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 11 maj 2020Landzonetilladelser pr. 11 maj 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-11-maj-2020.aspx11-05-2020 10:31:52013402aspx72http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Tassevej 6, 3790 Hasle,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Ølenevej 24, 3751 Østermarie,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 8. juni 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/tassevej%206.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed