Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelse pr. 8. februar 2019Landzonetilladelse pr. 8. februar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-8.-februar-2019.aspx08-02-2019 09:33:2802529aspx91http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Ændret anvendelse af udhusbygning fra garage til  kontor, indbygget garage, badeværelse og lager/arkiv  på ejendommen beliggende Almegårdsvej 1, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 8. marts 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Almegårdsvej 1" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Almegårdsvej%201.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 30. januar 2019Landzonetilladelse pr. 30. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-30.-januar-2019.aspx30-01-2019 11:09:19021370aspx153http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Opdeling af hotellejlighed i 2 enheder på Bølshavn 9, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 27.. februar 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Oversigtskort - Bølshavn 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bølshavn_9.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til at etablere et nyt vandløbTilladelse til at etablere et nyt vandløbhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-etablere-et-nyt-vandløb.aspx28-01-2019 13:07:14021373aspx143http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at etablere et nyt vandløb; Stenløsevej 11, 3770 Allinge </strong></p><p><br>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at etablere en 170 m åben grøft på ejendommen; </p><ul><li><strong>Stenløsevej 11, </strong><br><strong>3770 Allinge, </strong><br><strong>matrikel 20d, Olsker</strong>. </li></ul><p>Ansøgningen er indgivet jf. § 21 i vandløbsloven, der omhandler anlæggelse af nye vandløb, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Godkendelse til at etablere grøften, meddeles efter vandløbslovens §§ 16-17, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a> . Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>26. februar 2019.</strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a> eller telefon 5692 2208. </p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Stenløsevej - Å forløb" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Stenløsevej%20-%20Kommene%20å%20forløb.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 28. januar 2019Landzonetilladelse pr. 28. januar 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-28.-januar-2019.aspx28-01-2019 09:17:12021369aspx129http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p><span aria-hidden="true"></span> </p><ul><li><strong>Udvidelse af sommerhus på Lyngvejen 27, 3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 25. februar 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>   </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Oversigtskort - Lyngvejen 27" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lyngvejen_27.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri pr. 23. januar 2019 Landbrugsbyggeri pr. 23. januar 2019 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-pr.-23.-januar-2019-.aspx23-01-2019 09:10:17021070aspx95http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §11 i bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ensilageplansilo på Risholm, Rosendalevej 3, 3790 Hasle.</strong><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. <br>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 20. februar 2019. </strong></p><p>Center for Regionaludvikling, IT og Sekretariat.</p><img alt="Rosendalevej 3" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Rosendalevej_3.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-at-regulere-et-vandløb-på;-Tranggade-4,-3730-Nexø-.aspx21-01-2019 13:52:21021177aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at regulere et vandløb på; Tranggade 4, 3730 Nexø </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet tilladelse til at rørlægge en 53 meter åben grøft på ejendommen; </p><p> </p><ul><li><strong>Tranggade 4, </strong><br><strong>3730 Nexø, </strong><br><strong>matrikel 77n, Povlsker. </strong></li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb samt § 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.<br>  <br><strong>Klage  </strong><br>Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 20. februar 2019.   </strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><strong>Kontakt</strong><br>Ved spørgsmål til afgørelsen, kan vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal kontaktes på telefon: 5692 2208, eller  Mail : <a href="mailto:Tine.Kent.Egedal@brk.dk" target="_blank">Tine.Kent.Egedal@brk.dk</a></p><p><br><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><img alt="Tangegade 4" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20af%20grøften;%20Tranggade%204,%203730%20Nexø.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværkAnsøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværkhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering-og-udskiftning-af-vandløbsbygværk.aspx21-01-2019 12:13:07021175aspx57http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Broconsult A/S har den 5. november 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg, ansøgt om at renovere følgende vandløbsbygværk: </p><p><strong>Bro nr. 1003 – Ndr. Strandvej, Tejn, UF af Møllebæk</strong></p><p>Ansøgningen og projektredegørelsen finder du i den blå boks. </p><p><strong>Myndighedsbehandling af ansøgning</strong><br>Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune i henhold til Vandløbslovens § 47. <br>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.</p><p><strong>Høring</strong><br>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 20. februar 2019. </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></p><img alt="bro nr - 1003" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kort%20der%20viser%20placering%20af%20bro%20nr%201003.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 AakirkebyKvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkebyhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Kvægproduktion-på-Lærkeshøj,-Fællesvej-8,-3720-Aakirkeby.aspx22-01-2019 07:00:12021068aspx112http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse af tilladelse til etablering af kvægproduktion på Lærkeshøj, Fællesvej 8, 3720 Aakirkeby<br></strong><br>Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat har i henhold til § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøtilladelse til etablering af kvægproduktion på :</p><p> </p><ul><li><strong>Lærkeshøj, </strong><br><strong>Fællesvej 8, </strong><br><strong>3720 Aakirkeby</strong></li></ul><p><br>Tilladelsen muliggør, at der på ejendommen kan etableres en produktion bestående af 15 køer, 70 opdræt (6-26 mdr.) og 80 ungtyre (220-440 kg) alle af stor race, svarende til 74,4 dyreenheder. Der opføres til formålet en ny staldbygning, som etableres med dybstrøelse. <br>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte tilladelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br><strong>Klagefristen udløber den 19. februar 2019, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 22. januar 2019.</strong><br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af <a href="https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External" target="_blank">nævnets hjemmeside</a>. </p><p><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:</strong> </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat<br></p><img alt="Stalbygning" src="/SiteCollectionImages/Erhverv/Landbrug/Staldbygning.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Planer om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkninger?Planer om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkninger?https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Planer-om-at-udvide-Vibegårdscentret---har-du-bemærkninger.aspx21-01-2019 11:28:15021372aspx116http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Butikskæden Harald Nyborg ønsker at etablere en butik på 3000 m2 i Rønne. Der er tale om et butikskoncept og en butiksstørrelse, som der ikke er plads til i Rønnes bymidte. Hvis Vibegårdscentret bliver udvidet, vil der imidlertid kunne skabes plads til butikken her i udkanten af Rønne. En redegørelse for konsekvenserne ved at udvide Vibegårdscentret er udarbejdet og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Redegørelse_aflastningsområde_Rønne_v1.0.pdf">kan ses her</a></p><p><br><strong>Ideer og forslag senest 15. februar</strong><br>Hvis du har ideer eller forslag, som vil være relevante for den politiske behandling af ønsket om at udvide Vibegårdscentret, skal du senest 15. februar 2019 sende dem enten på mail eller som et fysisk brev til:<br><br><strong>Bornholms Regionskommune</strong><br>Planafdelingen mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> <br><br><strong>eller </strong><br><br><strong>Bornholms Regionskommune </strong><br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Fortovet%20i%20Vibegårdscentret.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" /> <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Fortovet%20i%20Vibegårdscentret.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - TrafikhavnenForslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-031-og-lokalplan-nr.-102-for-et-område-på-Nexø-Mole---Trafikhavnen.aspx12-12-2018 09:30:49021065aspx248http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 12. december 2018 til og med den 6. februar 2019. </p><p>Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre projektet "Nexø Mole". Kommunalbestyrelsen har også tidligere givet tilsagn til en samarbejdsaftale vedr. indretning af bibliotek og borgerservice i tilknytning til genanvendelse af DLG´s bygninger på Nexø Havn. Udover at huse BRK funktioner skal projektet bl.a. indeholde restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og lejligheder. </p><p>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 102 for Nexø Mole og kommuneplantillæg nr. 031 samt miljørapport til offentliggørelse i 8 uger.</p><p>Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til lokalplanforslag</p><p><a href="https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf</span></a> </p><p>Link til forslag til kommuneplanramme <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 102, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at skulle udarbejdes en miljørapport som er er gennemført.</p><p>Miljørapporten kan ses på nedenstående link </p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618500/Miljoerapport-NX-Mole.pdf"><span style="text-decoration:underline;">miljørapport</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618518/Afgraensninigsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">afgrænsningsnotat</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618515/Screeningsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">screeningsnotat</span></a></p><p> </p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne<br><strong>Tlf. 5692 2108 eller 5692 0000</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><strong>  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span>. </p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. februar2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br><strong> </strong>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.<strong> </strong>De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p><strong>Klage til Planklagenævnet</strong></p><p>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.</p><p>Du klager via klageportalen, som du finder via <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">virk.dk</span></a>. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.</p><p>[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.</p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/"><span style="text-decoration:underline;">Se betingelserne for at blive fritaget her</span></a>.</p><p><strong>Klagefrist</strong></p><p>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p><strong>Opsættende virkning</strong></p><p>En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.</p><p><strong>Søgsmål</strong></p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. </p><p> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/IMG_20170104_142027.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed