Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Afgørelse om at etablering af bredere kantbaner til cyklister ikke er VVM-pligtigAfgørelse om at etablering af bredere kantbaner til cyklister ikke er VVM-pligtighttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-at-etablering-af-bredere-kantbaner-til-cyklister-ikke-er-VVM-pligtig.aspx18-08-2017 16:49:20039282aspx14http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>18. august 2017</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har truffet afgørelse om at etablering af bredere cykelkantbaner mellem Døndalen og Gudhjem og Nexø og Årsdale ikke er VVM-pligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 448 af 10. maj 2017).</p><p>Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.</p><p>Du kan læse afgørelsen ved at klikke på nedenstående link: </p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse-projektet%20er%20ikke%20VVM-pligtigt.pdf" target="_blank"><p>Afgørelse om etablering af bredere kantbaner til cyklister ikke er VVM-pligtig.</p></a><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Hvis du ønsker at klage over VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over, om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse og har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du kan logge på med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som du kan betale med betalingskort i Klageportalen. <br></p><p>Nærmere vejledning om klagemuligheder, klageberettigede og gebyrer mv. findes på Klagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br></p><p>Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. <br></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. </p><img alt="Kantbaner" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kantbaner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 14. august 2017Landzonetilladelse pr. 14. august 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-august-2017.aspx14-08-2017 13:41:060707301aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p><strong>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Brandsgårdsvejen 1, 3730 Nexø</strong><br><strong>• Etablering af livreddertårn på Sandvig Strand</strong><br><strong>• Etablering af anneks på Fåregårdsvej 15, 3770 Allinge</strong><br><strong>• Værelsesudlejning og primitiv lejerplads på Fynegård, Stavelund 1, 3700 Rønne<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest mandag den 11. september 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Brandsgårdsvejen%201.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ny gyllebeholder, LynggårdNy gyllebeholder, Lynggårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ny-gyllebeholder,-Lynggård.aspx14-08-2017 08:00:390707302aspx37http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §27 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt</p><p><strong>• Etablering af en gylletank på Lynggård, Hegnedevejen 14, 3720 Aakirkeby</strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 14. august 2017. </strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gylletank-10.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nye siloer, Ndr. EllebygårdNye siloer, Ndr. Ellebygårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-siloer.aspx11-08-2017 08:00:210632631aspx45http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt<br></p><p><strong>• Etablering af 2 siloer på Ndr. Ellebygård, Kirkeskolevej 9, 3751 Østermarie.<br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 11. august 2017.</strong></p><p> </p><p>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 2. august 2017Landzonetilladelse pr. 2. august 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-2.-august-2017.aspx02-08-2017 08:01:000390344aspx83http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p>• <strong>Til etablering af en bålhytte på Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, 3770 Allinge.</strong></p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br></p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest torsdag den 30. august 2017</strong>. <br></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p><img alt="Bålhytte" src="/Nyheder/PublishingImages/Bålhytte_kildesgård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 27. juli 2017Landzonetilladelse pr. 27. juli 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-27.-juli-2017.aspx27-07-2017 08:00:130448043aspx107http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182" target="_blank">planloven</a>:</p><p>• <strong>Ændring af status fra fritidsbolig til helårsbolig på Mejerigaden 9, 3730 Nexø.</strong></p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest torsdag den 24. august 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Teknik og MIljø</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Mejerigaden_9.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til planer for solcelleparker ved Bodelyngsvejen og ved SlettegårdenForslag til planer for solcelleparker ved Bodelyngsvejen og ved Slettegårdenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-planer-for-solcelleparker-ved-Bodelyngsvejen-og-ved-Slettegården.aspx26-07-2017 12:20:140448039aspx251http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong></strong> </p><p><strong>2. juni 2017</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog 24. maj 2017 at sende forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapporter i offentlig høring i otte uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre to solcelleparker på hver ca. 20 ha.<br></p><p>Pga. en systemfejl har denne bekendtgørelse ikke været tilgængelig på hjemmesiden en periode i juli måned. </p><p><strong>Høringsfristen er derfor forlænget frem til den 20. august 2017</strong>.<br> Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene med tilhørende miljørapporter skal derfor være Teknik og Miljø i hænde <strong>senest søndag den 20. august 2017.</strong><br><strong><br></strong><br>Planerne kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik & Miljø, telefon 56 92 00 00, mail <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.<br></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/solpaneler-1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeriPlacering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggerihttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Placering-af-nyt-børnehus-på-Nordlandet-og-anvendelse-af-erfaringer-fra-tidligere-institutionsbyggeri.aspx27-04-2017 22:37:010448044aspx71http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen har på møde d. 27. april 2017 besluttet at sende "Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri" i høring. Høringsfristen er d. 19. maj 2017 kl. 12.00. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.</p><p>Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bagerste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.</p><p>Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen den 23. februar 2017, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution. Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.</p><p>På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler, som en genanvendelse af tegningerne ville give, i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.</p><p>Høringsmaterialet omfatter følgende bilagsmateriale:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/KB%20beslutning%2027-04-17.docx">Punkt 5 fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/Bilag%20-%20Planmæssig%20vurdering%20af%20to%20placeringer%20af%20børnehus%20i%20Allinge.pdf">Bilag til punkt 5 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være Sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.</p><p> </p><img alt="" src="/Borger/Familie-boern-unge/PublishingImages/COLOURBOX1249991bl.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af placering af nye plejeboliger som erstatning for ToftegårdenHøring af placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegårdenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-placering-af-nye-plejeboliger-som-erstatning-for-Toftegården.aspx27-04-2017 22:27:000448041aspx86http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Kommunalbestyrelsen har den 27. april besluttet at sende placering af nye plejeboliger som erstatning for Toftegården i høring, i perioden 28. april til 19. maj 2017 hos ovennævnte parter samt i åben høring. </p><p>Kommunalbestyrelsens anbefaling er, at placeringen skal være området ved Brobækkegaard eller ved Siegaard i Hasle.</p><p>Høringsmaterialet består foruden dette høringsbrev af:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Placering%20af%20nye%20plejeboliger%20(2292606).docx">Punkt 4 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017 "Placering af nye plejeboliger"</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Toftegårdens%20fremtid.pdf">Bilag til punkt 4 – "Toftegårdens fremtid"  </a>                      </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Kommunalbestyrelsen/Documents/Høringssvar%20vedrørende%20Toftegårdens%20fremtid.pdf">Høringssvar fra den åbne høring vedrørende Toftegårdens fremtid har indgået i behandlingen af sagen. </a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj 2017 kl. 12.00</p><img alt="" src="/stillinger/PublishingImages/udsigt%20til%20christiansø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Råstoftilladelse ved SkaljamarkRåstoftilladelse ved Skaljamarkhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Råstoftilladelse.aspx06-04-2017 07:14:550448045aspx195http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding for råstofindvinding ved Skaljamark </strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at der 6. april 2017 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af grus ved Skaljamark beliggende på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle jorder. Tilladelsen er gældende fra offentliggørelsesdatoen og 10 år frem. Tilladelsen kan tages i brug 4 uger efter denne offentliggørelse såfremt ingen klager er modtaget.<br> <br>Samtidig offentliggøres Teknik & Miljøs afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.<br> <br>Klik på linket <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Råstofhøringer/Skaljamark/Skajlamark%20råstoftilladelsen%202017.pdf" target="_blank">"afgørelser for råstoftilladelsen"</a> for at læse alle afgørelserne vedrørende tilladelsen.<br>  <br>Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dato for denne offentliggørelse.</p><p> </p><p><strong>Klage efter Råstofloven</strong></p><p>Tilladelsen er givet efter §§ 7 og 10 i råstofloven.</p><p>Afgørelsens adressat samt alle, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage over tilladelsen efter råstofloven. Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i råstofloven.</p><p>Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage efter Planloven</strong></p><p>Vurderingen af påvirkningen af miljøet er foretaget efter planlovens  § 11g og kapitel 3 i VVM-bekendtgørelsen.</p><p>Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen efter planloven (VVM-screeningen) for så vidt angår retlige spørgsmål.</p><p>Afgørelsen om at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt findes som <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Råstofhøringer/Skaljamark/Skajlamark%20råstoftilladelsen%202017.pdf" target="_blank">Bilag A i afgørelsen</a>.</p><p>Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Fristen for at klage er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af tilladelsen på regionskommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.</p><p>Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.</p><p>Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. </p><p>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.</p><p>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.</p><img alt="lastbil i grusgrav" src="/SiteCollectionImages/jordf.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed