Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelse pr. 20. april 2018Landzonetilladelse pr. 20. april 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-20.-april-2018.aspx20-04-2018 06:01:50011106aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af halvtag på Stavsdalvej 21, 3760 Gudhjem</strong></li><li><strong>Etablering af sø på Paradisbakkevejen 17B, 3740 Svaneke</strong><br></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 18. maj 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Paradisbakkevejen_17B" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Paradisbakkevejen_17B.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 19. april 2018Landzonetilladelse pr. 19. april 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-19.-april-2018.aspx19-04-2018 09:00:18010161aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Arealoverførsel og opførsel af værkstedsbygning på Kannikegårdsvej 10, 3730 Nexø</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 17. maj 2018</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Kannikegårdsvej 10 " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Kannikegårdsvej_10.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Renovering af 2 vandløbsbygværkerRenovering af 2 vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Renovering af 2 vandløbsbygværker.aspx16-04-2018 09:11:3709141aspx43http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Tilladelse til at renovere 2 vandløbsbygværker den 16. april 2018</strong></p><p><br>Bornholms Regionskommune har givet følgende tilladelser til at renovere 2 vandløbsbygværker i henhold til  Vandløbslovens §§ 16 og 17 omhandlende vandløbsregulering: </p><p> </p><ul><li><strong>Tilladelse til at renovere bro nr. 1518 ved Segenvej, UF at tilløb til Tingsted Å</strong></li><li><strong>Tilladelse til at renovere bro nr. 3021 ved Hjortevej, UF af Spager Å </strong><br></li></ul><p>Afgørelsen kan inden for 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen som du finder link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br><strong>En klage skal være modtaget senest 14. maj 2018.</strong><br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside under <a href="http://nmkn.dk/klage/" target="_blank">klage</a>. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p><br>Center for Natur, Miljø & Fritid</p><p> </p><img alt="Vandgennemløb" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandgennemløb.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indsatsplan - jordforureningIndsatsplan - jordforureninghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indsatsplan-----jordforurening.aspx13-04-2018 06:00:34010732aspx70http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br><strong>Høring om indsatsplan for gamle jordforureninger.</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2018 og kommende år, <strong>sendes nu i høring fra den 13. april til den 11. maj 2018</strong>. </p><p>Oversigten er et udkast til den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Efter høringsperioden justeres planen, og forelægges Natur- og Miljøudvalget.</p><p>Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og gamle sager løbende prioriteres og sættes ind i oversigten. Dette betyder, at årstallet for undersøgelses- eller afværge-/oprensningsindsats kan rykke sig.</p><p>Til kommunens indsats på jordforureningsområdet i 2018, har kommunen i udgangspunktet ca. 1,2 mio. kr. til løn, analyseudgifter, konsulenthjælp mv. Hertil kommer særligt afsatte midler til konkrete afværgeprojekter, som i 2018 formentlig bliver ca. 550.000 kr. og formentlig ca. 1 million kr. til en ny sag.</p><p>Hvis du har bemærkninger til indsatsplanen, kan de sendes til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> </p><p>Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hans Ole Bech på mail <a href="mailto:Hans.Ole.Bech@brk.dk" target="_blank">Hans.Ole.Bech@brk.dk</a>   eller tlf. nr. 56 92 20 65.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid </p><p> </p><img alt="jordforurening" src="/SiteCollectionImages/jordforurening_topBillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på St. KrusegårdBesætningsændringer på St. Krusegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-St.-Krusegård.aspx12-04-2018 07:15:2809509aspx53http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune har truffet afgørelse om, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på husdyrbruget St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.<br><br>Afgørelsen betyder, at svinebesætningen på St. Krusegård kan ændres fra 550 årssøer, 17.875 producerede smågrise (7,3-34 kg) og 460 producerede sopolte (34-107 kg) til 570 årssøer, 21.450 producerede smågrise (7-33 kg) og 275 producerede sopolte (50-110 kg).<br><br>Sagen er behandlet i henhold til §§ 29 og 31 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug<br><br>Spørgsmål angående afgørelserne kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 11. maj 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 12. april 2018.</strong><br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><p> </p><img alt="Krusegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede-krusegård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri, Ø. BedegadegårdLandbrugsbyggeri, Ø. Bedegadegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri,-Ø.-Bedegadegård.aspx28-03-2018 12:04:5609536aspx114http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Landbrugsbyggeri pr. 28. marts 2018</strong></p><p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af 2 maskinhaller og en overdækket vaskplads på Ø. Bedegadegård, Bedegadevej 24, 3782 Klemensker.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 25. april 2018.</strong> </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Ø Bedegårdsvej 24 - Oversigtsbillede" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bedegadevej_24-topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 28. marts 2018Landzonetilladelse pr. 28. marts 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-28.-marts-2018.aspx28-03-2018 10:47:2509534aspx114http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Opførsel af vandværksbygning og rentvandstanke på Søsende 1, 3782 Klemensker</strong></li><li><strong>Anvendelse af lejlighed til boligformål på Stavsdalvej 13, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 25. april 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Søsende 1" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/søsende_1-topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering, BedegadevejVandløbsrestaurering, Bedegadevejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering,-Bedegadevej.aspx22-03-2018 14:57:59017949aspx73http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Projektredegørelse om vandløbsrestaurering.</strong></p><p>Ole Holm Pedersen har den 28. februar 2018, på vegne af BRK og efter aftale med lodsejer, ansøgt om at genåbne et rørlagt vandløb på adressen; <br></p><p><strong>Bedegadevej 3,</strong><br><strong> 3782 Klemensker, </strong><br><strong>matrikel nr. 116a, Klemensker. </strong></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandløb%20-%20bedegadevejen.jpg" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br><br>Arealet ejes af Klemensker-Rø Menighedsråd, formand Bjarne Bech, Årsballe By 53, 3700 Rønne<br><br><strong>Formål</strong><br>BRK ønsker at åbne vandløbet som led i naturgenopretningsprojektet; Præstemosen, Klemensker. <br>Ved at genåbne vandløbet, gøre det overfladenært og tilpasset naturlige sænkninger i landskabet, vil vandløbet ved store nedbørsmængder, svømme over sine bredder, hvilket vil give gode betingelser for en naturlig genetablering af den oprindelige flora og fauna.</p><p><br><strong>Myndighedsbehandling af ansøgningen</strong><br>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, der omhandler restaurering af vandløb, LBK nr. 1579 af 26/01/2017 samt Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016. </p><p>Projektredegørelsen kan læses i den blå boks.</p><p><strong>Høring</strong><br>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til <a href="mailto:nm@brk.dk" target="_blank">nm@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø & Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Tine Kent Egedal. <br><br>Det skal være modtaget af kommunen<strong> senest den 22. april 2018. </strong><br><br>Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br><br>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø & Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. <br><br>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø & Fritid<br></p><img alt="Vandløb - Bedagadevej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandløb-bedegadevej-topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Solcellepark ved KanikkegårdsvejSolcellepark ved Kanikkegårdsvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Solcellepark-ved-Kanikkegårdsvej.aspx26-03-2018 06:07:05018034aspx130http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>23. marts 2018</strong></p><p><strong>Offentlig bekendtgørelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en solcellepark ved Stenseby.</strong><br><br>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 22. marts 2018 kommuneplantillæg nr. 028 og lokalplan nr. 098 som muliggør etablering af en solcellepark ved Kanikkegårdsvej. <br>Planerne kan ses i den blå boks. <br><br><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.<br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br><br>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. <br><br>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.<br><br>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.<br> <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br><br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Solceller" src="/SiteCollectionImages/solceller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri på LundegårdLandbrugsbyggeri på Lundegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-på-Lundegård.aspx21-02-2018 11:55:0207732aspx149http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Landbrugsbyggeri pr. 21. februar 2018</strong>.</p><p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ny kornsilo, maskinhal og garage på Lundegård, Svanekevej 36, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 21. marts 2018. <br></strong></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><img alt="Silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed