Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Miljøtilladelse til Nordvang, ØsterlarsMiljøtilladelse til Nordvang, Østerlarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Nordvang,-Østerlars.aspx21-03-2023 11:44:30028194aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse til godkendelse af husdyrhold på Nordvang, Skovvej 4, 3760 Gudhjem.</span></p><p>Miljøtilladelsen til Nordvang muliggør hold af opdræt af kvier til mælkeproduktion. Der tillades flexproduktion af kvæg i det ansøgte staldanlæg inkl. gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger. Dvs. at der lovligt kan opstaldes malkekøer, opdræt, kalve, ammekøer eller ungtyre - så længe at de lovlige arealkrav til opstaldning af kvæg overholdes, og så længe at kvæget kun opstaldes på de produktionsarealer, som der gives tilladelse til.<br></p><p>Nudrift udgør 0 m² og ansøgt drift omfatter et samlet produktionsareal 1.516 m<sup>2</sup>. <br></p><p>Der ansøges ikke om at bygge nye staldbygninger eller opbevaringsanlæg. </p><p>Der søges om flexproduktion, og derfor kan antallet og sammensætningen af kvæg på Nordvang varierer indenfor det lovmæssige arealkrav til opstaldning.</p><p>Flydende husdyrgødningen fra produktionen opbevares i den eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Dybstrøelse opbevares på møddingsplads, i markstak, køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne, eller bruges som flydelag i gylletank. Der er et forholdsvis lille produktionsareal med fast drænet gulv med ajlerille – resten af produktionsarealet er dybstrøelsesareal.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den%20">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>21. marts 2023, og kan her på siden ses i den blå boks. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 18. april 2023</span>, dvs. 4 uger fra den 21. marts 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p> </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p> </p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Nordvang,%20billede%20til%20hjemmeside.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård, RutskerForslag til miljøgodkendelse til Vestregård, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Vestregård,-Rutsker.aspx16-03-2023 12:57:01026326aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Crujsen Farming ApS </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om, at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> kvæg</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">produktionen på Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vestregård.</span></p><p>Crujsen Farming ApS har ansøgt om tilladelse til et fleksibelt dyrehold bestående af opdræt fra malkekvæg på ejendommen Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle, matrikel nr. 6a - Rutsker m.fl.</p><p>Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet, idet der ansøges om følgende bygningsændringer mv:</p><ul><li>Der ansøges om at ændre benyttelse af foderlade (stald 8) til opstaldning af kvæg på dybstrøelse</li><li>Der ansøges om at etablere dybstrøelse til kvæg i stald 4, hvor der i 8-års drift har være opstaldet søer. Stalden har ikke været benyttet i nudrift.</li><li>Der søges om at etablere udendørs plads med fast støbt bund og foderbord på sydlig langside af stald 10.</li><li>Der søges om at ændre den tilladte gulvtype i eksisterende stald fra "sengestald med fast gulv" til "dybstrøelse". </li></ul><p>Samlet set er der tale om at produktionsarealet er uændret i ansøgt drift i forhold til nudrift, og i ansøgt drift udgør produktionsarealet kun 57% i forhold til 8-års drift. D.v.s. at produktionsarealet er blevet næsten halveret ved skiftet fra svineproduktion til mælkeproduktion.</p><p>Husdyrgødningen fra produktionen vil blive opbevaret i 4 gyllebeholdere med naturligt flydelag, og dybstrøelse i markstak. Gødningsmåtte fra småkalve under 6 mdr. opbevares i køresilo med fast bund og afløb.</p><p>Det samlede produktionsareal udgør i såvel nudrift som ansøgt drift 4.644 m².  </p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøgodkendelse til Vestregård</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Vestregård, Borrelyngvej 17, 3790 Hasle. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT opfyldes ved hjælp af teknologien fast drænet gulv med ajlerille, eller dybstrøelse i de stalde, som enten er "nye", eller hvor gulvtypen ændres.</p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.</p><p><em><br></em></p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Vestregård.</span></p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Vestregård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 27. april 2023.</p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/8415.  </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vestregård,%20Rutsker.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til ændring af bro, hvor Skarpeskadevej krydser Blykobbe ÅTilladelse til ændring af bro, hvor Skarpeskadevej krydser Blykobbe Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-ændring-af-bro,-hvor-Skarpeskadevej-krydser-Blykobbe-Å.aspx16-03-2023 10:02:46026051aspx6http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p> <br></p><h2>​Tilladelse til ændring af bro nr. 3018, UF af Blykobbe Å, jf. Vandløbslovens § 47</h2><p><br></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har den 16. marts 2023, givet Center for Ejendomme og Drift tilladelse til at ændre bro nr. 3018 på matr. 51a, Klemensker, hvor Skarpeskadevej krydser Blykobbe Å.<br></p><p>Tilladelsen er meddelt med hjemmel i vandløbslovens § 47 (anlæggelse og ændring af broer og overkørsler) og §§ 16-17 (regulering af vandløb). <br></p><p>Der er givet tilladelse til igangsætning af arbejdet inden udløb af klagefristen jf. vandløbslovens § 30. <br></p><p>Afgørelsen kan ses her: <strong style="text-decoration:underline;"></strong><strong style="text-decoration:underline;"></strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb"><strong style="text-decoration:underline;">Tilladelse til ændring af bro nr. </strong><strong style="text-decoration:underline;">3018, UF af Blykobbe Å</strong></a><br></p><p> <br></p><h2>Klage  </h2><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" style="text-decoration:underline;">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 13. april 2023. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p> <br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p> </p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong> </strong></p><h2>Kontakt</h2><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" style="text-decoration:underline;">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Kort over Blykobbe å og Skarpeskadevej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Blykobbe%20å.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 13. marts 2023Landzonetilladelser pr. 13. marts 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-13.-marts-2023.aspx13-03-2023 12:59:39022457aspx51http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regionskommun</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</span></p><p> </p><ul><li>Udstykning af jord fra matrikel nr. 24x Bodilsker til 4t Bodilsker, og udvidelse af transformerstation på Plantagevej 5B, 3730 Nexø [matr.nr. 4t Bodilsker]</li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>10. april 2023</strong>.<br></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Transformerstation.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 8. marts 2023Landzonetilladelser pr. 8. marts 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-8-marts-2023.aspx08-03-2023 08:35:170506aspx81http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li>Opførsel af udhusbebyggelse og udvidelse af hævet terrasse - Dalevejen 13, 3730 Nexø,<br><br> </li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>5. april 2023</strong>.</p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet - herunder anmodninger om genoptagelse - betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tagkonstruktion.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nu gælder den nye lokalplan for helårsboligformål i 8 byerNu gælder den nye lokalplan for helårsboligformål i 8 byerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nu-gælder-den-nye-lokalplan-for-helårsboligformål-i-8-byer.aspx07-03-2023 13:09:25017410aspx466http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har vedtaget en lokalplan for helårsboligformål i 8 byer. Lokalplan nr. 128 for helårsboligformål i 8 byer blev endeligt vedtaget af Økonomi- og Klimaudvalget den 8. februar 2023. Lokalplanen offentliggøres hermed den 6. marts 2023.</p><p>Med lokalplanen sikre Bornholms Regionskommune, at boliger i de 8 omfattede byer kun kan anvendes til helårsboligformål.</p><p>Se lokalplanen via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/357">128 Temalokalplan for helårsboligformål i 8 byer - Lokalplaner - Bornholm Kommune (niras.dk)</a><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Lokalplanen træder med denne bekendtgørelse i kraft og det betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40 (Planlovens § 18).</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Du kan klage over denne afgørelse efter Planloven. Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. </p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20Lokalplan%20128.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved KildevadForslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved Kildevadhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-11-og-forslag-til-lokalplan-nr.-131-for-en-Solcellepark-ved-Kildevad.aspx20-03-2023 13:34:2905267aspx135http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Planforslag for at lave en Solcellepark ved Kildevad sendes i høring</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 26. januar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring.</p><p> </p><p>Høringen afholdes fra d. 6. marts til d. 1. maj 2023. Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad, omdannes til en solcellepark</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest <span style="text-decoration:underline;"><strong>d. 1. maj 2023.</strong></span></p><p><strong>Se planforslagene her:</strong></p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384</a></p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44</a></p><p><strong>Sådan indsender du et høringssvar:</strong></p><p> </p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links. </p><p> </p><p>Høringssvar kan også sendes med post, mrk.Kildevad, til:  </p><p>Plan</p><p>Skovløkken 4, Tejn</p><p>3770 Allinge</p><p> </p><p>Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Der er lavet miljørapport til planforslagene</strong></p><p>Både forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 er under miljøvurdering. I en miljøvurdering skal der udarbejdes en miljøvurderingsrapport, der beskriver hvordan planforslagene kan påvirke sine omgivelser i form af for eksempel støj, landskab eller natur.</p><p>Det konkrete projekt for Kildevad Solcellepark er under samtidig miljøvurdering. Miljøvurderingsrapporten i linket nedenfor beskriver også hvordan det konkrete projekt påvirker sine omgivelser. Bornholms Regionskommune har, med afsæt i miljøvurderingsprocessen, lavet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet Kildevad Solcellepark. Udkastet til tilladelse sendes hermed i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingsrapporten. </p><p>Du kan se miljøvurderingsrapporten og udkastet til tilladelsen efter miljøvurderingsloven her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836</a><br></p><p><strong>Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark</strong></p><p>Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere. </p><p>Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den <span style="background-color:transparent;color:inherit;">20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen </span><a href="mailto:jno@europeanenergy.com" style="background-color:transparent;">jno@europeanenergy.com</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p> </p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</p><p> </p><p><strong>Henvendelse for printet udgave</strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).</p><p> </p><p> </p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Planforslag%20miljøvurderingsrapport.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 28. februar 2023Landzonetilladelser pr. 28. februar 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-28.-februar-2023.aspx28-02-2023 11:30:21010075aspx81http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Genopførsel til stuehus på Melstedvej 31, 3760 Gudhjem</li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>28. marts 2023</strong>.</p><p> <br></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> <br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Melstedvej%20-%20billede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 for kulturelle formål på KjøllergaardForslag til kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til lokalplan nr. 134 for kulturelle formål på Kjøllergaardhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-13-og-forslag-til-lokalplan-nr.-134-for-kulturelle-formål-på-Kjøllergaard.aspx22-02-2023 11:33:39015919aspx111http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Planforslag for at lave kulturelle formål på Kjøllergaard sendes i høring</strong><br></p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 16. februar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 134 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 i offentlig høring.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Høringen afholdes fra d. 22. februar til d. 19. april 2023. Planforslagene skal muliggøre at den tidligere landbrugsejendom Kjøllergaard, omdannes til brug for kulturelle formål med tilknyttede overnatningsenheder, samtidig med at beboelsesdelen af gården forsat kan benyttes som bolig.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest <span style="text-decoration:underline;"><strong>d. 19. april 2023.<br><br></strong></span></p><p><strong>Se planforslagene her:</strong></p><p>Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=373" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=373</a></p><p>Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=49" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=49</a><br><br></p><p><strong>Sådan indsender du et høringssvar:</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Høringssvar kan også sendes med post, mrk.Kjøllergaard, til:  <br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Plan<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Skovløkken 4, Tejn<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3770 Allinge</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Dit navn og adresse fremgå tydeligt på dit høringssvar.<br><br></p><p><strong>Der skal ikke laves miljørapport til planforslagene</strong></p><p>Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af forslag til lokalplan nr. 134 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning <span style="text-decoration:underline;"><strong><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20Ikke%20miljøvurderingspligt%20kjøl.pdf" target="_blank">her</a></strong></span>.<br></p><p>Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af planforslagene. Bemærk, at fristen for at klage over screeningen for miljøvurderingspligt er <strong>den 22. marts 2023</strong>.<br><br></p><p><strong>Retsvirkninger</strong></p><p>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><strong>Henvendelse for printet udgave</strong></p><p>Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billedbjælke%20Kjøllergaard.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udvidelse af biogasanlægget vest for Aakirkeby - Indkaldelse af ideer og forslagUdvidelse af biogasanlægget vest for Aakirkeby - Indkaldelse af ideer og forslaghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udvidelse-af-biogasanlægget-vest-for-Aakirkeby---Indkaldelse-af-ideer-og-forslag.aspx13-02-2023 11:52:35011315aspx224http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>​</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>H</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ar du ideer eller forslag til den kommende planlægning?</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Virksomheden Bigadan ønsker at udvide biogasanlægget "Bornholms Bioenergi" på Rønnevej 1, vest for Aakirkeby. En udvidelse af biogasanlægget forudsætter, at kommunalbestyrelsen vedtager et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan for området.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Første skridt frem mod et kommuneplantillæg og en lokalplan vil være, at Bornholms Regionskommune indkalder ideer og forslag. Denne indledende proces har til hensigt at give offentligheden mulighed for tidligt at give synspunkter til kende, som kommunalbestyrelsen bør vide, før det besluttes at igangsætte planlægningen.</p><p>Læs kommunens debatoplæg og send os dine bemærkninger via dette link:</p><p><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=72" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=72</a> </p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">For at indgive dine ideer eller forslag skal du gå ind på debatoplægget via linket ovenfor, og trykke på knappen "Din kommentar". Høringsperioden er fra d. 13. februar til d. 13. april 2023.</span><br></p><p>Ideer eller forslag kan også sendes med fysisk post, "mrk. Udvidelse af biogasanlægget vest for Aakirkeby" til Bornholms Regionskommune, Plan-afdelingen, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Brevet skal være modtaget af kommunen senest den 13. april 2023.<br></p><p></p><br><p><strong><span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;">Borgermøde</span></strong><br> Bornholms Regionskommune inviterer til et borgermøde om projektet d. 13. marts 2023, kl. 19-21 på Kanns Hotel, Eskildsgade 6, 3720 Aakirkeby.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Pressemeddelelse_forside.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed