Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Forslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård, ØsterlarsForslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Østerlarshttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Gamlevældegård,-Østerlars.aspx21-09-2023 13:03:34062B ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Anders Lassen om, at svine produktionen på Gamlevældegård, Gamlevældevej 44, 3760 aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Anders Lassen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om, at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> svine</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">produktionen på Gamlevældegård, Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Gamlevældegård.</span></p><p> </p><p>Produktionen af slagtesvin på Gamlevældegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). </p><p>​Der foretages ingen ændringer af bygningerne. Der ønskes opsat en ny kornsilo, etableret en ny gyllebeholder og en ny vaskeplads i ansøgt drift. <br></p><p>Den eksisterende godkendelse er en kapitel 5 / §33 godkendelse fra 2003. I 2014 er der anmeldt om fulde stalde og givet tilladelse til en produktion på 10.300 producerede slagtesvin (32-115 kg). <br></p><p>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.595 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og fortank på ejendommen. Der ønskes etableret en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup> til opbevaring af afgasset gylle fra biogasanlæg.</p><p>En ekstra kornsilo ønskes opført i tilknytning til den eksisterende silo. Den nye silo får en højde på 12 m og en diameter på 10 m. Der er tale om en silo, der flyttes fra anden ejendom. Siloen skal benyttes til opbevaring af korn til produktionen.<br></p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøgodkendelse til Gamlevældegård</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Gamlevældegård, Gamlevældevej 44, 3760 Gudhjem. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed og naboskel. <br></p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen, øges udledningen ikke fra staldene. Der vil med en ny gyllebeholder fås en øget udledning fra gødningsopbevaringsanlægget. Den samlede udledning af ammoniak øges derfor i ansøgt drift. Der er dog tale om en mindre stigning og det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). På Gamlevældegård anvendes teknologien gylleforsuring til reduktion af ammoniakudledningen fra staldanlægget.<br></p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. </p><p>Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Gamlevældegård</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Gamlevældegård kan du se den her på hjemmesiden i den blå boks her på siden. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Gamlevældegård. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Gamlevældegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 2. november 2023.<br></p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/593.  <br></p><p> <br></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>​Center for Natur, Miljø og Fritid​<br><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Gamlevældegård-hjemmeside.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til Hyldegård, OlskerForslag til miljøgodkendelse til Hyldegård, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Hyldegård,-Olsker.aspx21-09-2023 12:29:31060Bornh olms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Lars Kjøller om, at svine produktionen på Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Bornh</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">olms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lars Kjøller </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om, at</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> svine</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">produktionen på Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Hyldegård.</span></p><p> <br></p><p>Produktionen af slagtesvin på Hyldegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). </p><p>Den tilladte produktion på Hyldegård er i henhold til en VVM-screening fra 2002/2004, der giver tilladelse til produktion af 7.200 slagtesvin pr. år. </p><p>Ansøgningen om miljøgodkendelse til Hyldegård medfører ikke, at der foretages ændringer af staldanlægget udover udskiftning af eksisterende inventar i det ældste af de to eksisterende stalde. Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne udover ændring af ventilationsafkast på den ældste stald i forbindelse med skift til lavenergi ventilation. <br></p><p>Det samlede produktionsareal udgør 1.524 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder på ejendommen. <br></p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøgodkendelse til Hyldegård</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge. </p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. <br></p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften og idet der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt, idet der ikke foretages ændringer i staldanlægget. </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Der foretages ingen ændringer i produktionen. Udledning af lugt og ammoniak ændres derfor ikke i forhold til den nuværende drift.</p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. </p><p>Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Hyldegård.</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Hyldegård kan du se den her på hjemmesiden i den blå boks her på siden. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Hyldegård. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Hyldegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 2. november 2023.<br></p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/1018.  </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>​Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Hyldegård-hjemmeside.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forlængelse af maskinhal på Borndal, KlemenskerForlængelse af maskinhal på Borndal, Klemenskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forlængelse-af-maskinhal-på-Borndal.aspx21-09-2023 11:55:41055Born holms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Born</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">holms Regionskommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 i bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</span></p><ul><li>Forlængelse af eksisterende maskinhal på Borndal, Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne<br></li><li><br></li></ul><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </p><p>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br></p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </p><p> </p><p>Klagefristen er 4 uger fra 21. september 2023, og udløber dermed 19. oktober 2023.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid​<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Borndal-hjemmeside.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, matr. 149e Hovedejerlav IbskerTilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, matr. 149e Hovedejerlav Ibskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-råstofindvinding-i-Præstebo-Granitbrud,-matr.-149e-Hovedejerlav-Ibsker.aspx18-09-2023 13:14:52015185Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, Paradisbakkevejen 13, 3740 Svaneke, matr Råstoflovens § 7. Du finder tilladelsen og aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, Paradisbakkevejen 13, 3740 Svaneke, matr.: 149e Hovedejerlav Ibsker, jf. Råstoflovens § 7. </p><p>Du finder tilladelsen og tilhørende bilag her: <br></p><p><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Tilladelse%20til%20råstofindvinding%20i%20Præstebo%20Granitbrud,%20matr%20149e%20Hovedejerlav%20Ibsker.pdf" target="_blank"><strong>Tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, </strong><strong>matr.: 149e Hovedejerlav Ibsker.</strong></a><br></p><p><strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%201%20-%20Indretning%20af%20Præstebo%20Granitbrud.pdf" target="_blank">Bilag 1: Zurface A/S kortmateriale over det ansøgte projektområde.</a> </strong></p><p><strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%202%20-%20Oversigtskort.PDF" target="_blank">Bilag 2: Zurface A/S oversigtskort</a></strong></p><p><strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%203%20-%20Brydningsplan%20for%20Præstebo%20Granitbrud.pdf" target="_blank">Bilag 3: Brydningsplan</a></strong></p><p><strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%204%20-%20Efterbehandlingsplan%20for%20Præstebo%20Granitbrud.pdf" target="_blank">Bilag 4: Efterbehandlingsplan</a></strong></p><p><strong><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Afgørelse%20om%20ikke%20miljøvurderingspligt%20-%20Præstebo%20Granitbrud.pdf" target="_blank">VVM screeningsafgørelse</a></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 16. oktober 2023 </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>​En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.<br></p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Rikke Jørgensen kontaktes på e-mail <a href="mailto:rikke.joergensen@brk.dk">rikke.joergensen@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Præstebo%20granitbrud.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 18. september 2023Landzonetilladelser pr. 18. september 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-18.-september-2023.aspx18-09-2023 07:04:2804995Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende Opførelse af sommerhus på Sahara 13, 3700 Rønne ​​Opførelse af cykelskur aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li>Opførelse af sommerhus på Sahara 13, 3700 Rønne</li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​Opførelse af cykelskur på Vibegård, Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne</span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>16</strong><strong>. oktober 2023.</strong></p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bygningskonstuktion.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om miljøgodkendelse til Nordvang, AakerAnsøgning om miljøgodkendelse til Nordvang, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-miljøgodkendelse-til-Nordvang,-Aaker.aspx15-09-2023 06:39:34015123Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lov</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.</span></p><p>Denne annonce har til formål at orientere om, at Christian Pedersen har ansøgt om §16a-miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Nordvang, Sigtemøllevejen 13, 3720 Aakirkeby. </p><p>Ansøgningen er indsendt for at få godkendt produktionen af slagtekalve under stipladsmodellen, samt at opføre to mindre produktionsarealer til småkalve. <br></p><p>Der er i dag en mælkeproduktion på ejendommen, som nu der ønskes at omlagt til slagtekalveproduktion. </p><p>De to ny produktionsarealer etableres enten som mobile kalvehytter (hvide), eller en halvtagsløsning.<br></p><p>​Det samlede produktionsareal udgør 4.193 m<sup>2</sup> i ansøgt drift. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende beholder på ejendommen. <br></p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere miljøgodkendelsen, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.</p><p> </p><p>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. </p><p> </p><p><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 2. oktober 2023</strong>. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr: 23/16894.  </p><p>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Nordvang_hjemmesidebillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsprojekt ved Kobbevej 3, 3760 GudhjemAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for vandløbsprojekt ved Kobbevej 3, 3760 Gudhjemhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-vandløbsprojekt-ved-Kobbevej-3,-3760-Gudhjem.aspx15-09-2023 10:41:52015129Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at et vandløbsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt Klage Der kan klages over afgørelsen aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om, at et vandløbsprojekt ikke er miljøvurderingspligtigt. <br></p><p>Projektet er placeret på<br></p><ul><li>56c, Østerlarsker       </li><li>Kobbevej 3, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses herunder:<br></p><p><br></p><ul><li>​<a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Afgørelse%20om%20ikke%20miljøvurderingspligt.pdf" target="_blank">Afgørelsen</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Bilag%201%20Sagsbehandlerskema%20(screening).pdf" target="_blank">Bilag</a><br></li><li><a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Ansøgningsskema.pdf" target="_blank">Ansøgningsskema</a>​<br></li></ul><p> </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/">www.brk.dk</a> den 15. september 2023. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a>.</p><p> </p><p><strong>Klagefristen udløber d</strong><strong>en </strong><strong>12. oktober 2023</strong><strong>.</strong></p><p> </p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>​<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandløbsprojekt%20ved%20Kobbevej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 11. september 2023Landzonetilladelser pr. 11. september 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-11-september-2023.aspx11-09-2023 13:07:34015060Regio n s k o m m u n en h a r f or n y l i g gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">or</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">y</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:</span></p><ul><li>​Opførsel af husstandsvindmølle - Plantagevej 5L, 3700 Rønne,<br> </li><li>Etablering af sø - Matr.nr. 170b, Aakirkeby Markjorder,<br> </li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Opførsel af maskinhus og ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning - Blåholtvej 22, 3770 Allinge,</span></li></ul><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> <br></p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>9</strong><strong>. oktober 2023.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p> </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p> </p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>​Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Gittespær.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 56c, Østerlarsker og medbenyttelse af dræn jf. vandløbslovenTilladelse til vandløbsregulering på matr. 56c, Østerlarsker og medbenyttelse af dræn jf. vandløbslovenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-på-matr.-56c,-Østerlarsker-og-medbenyttelse-af-dræn-jf.-vandløbsloven.aspx08-09-2023 06:24:03011401Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere et vandløb på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr vandløbslovens § 17 og tilladelse til at medbenytte dræn på matr aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at regulere et vandløb på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 17 og tilladelse til at medbenytte dræn på matr. 56o, Østerlarsker, jf. vandløbslovens § 63.   </p><p>Du finder tilladelsen her: <a href="/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger/Documents/Vandløbsafgørelser.pdf" target="_blank"><strong>Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 56c, Østerlarsker og tilladelse til medbenyttelse af dræn på matr. 56o, Østerlarsker. </strong></a>​<br></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 6. oktober 2023 </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p> </p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p> </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tilladelse%20til%20vandløbsregulering.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzoneannonce pr. 4. september 2023Landzoneannonce pr. 4. september 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzoneannonce-pr.-4,.-september-2023.aspx04-09-2023 08:30:59014946Regio n s k o m m u n en h a r f or n y l i g gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l § 3 5 i pla n l oven t i l aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p class="MsoBodyText" style="margin-top:3.7pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Regio<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>u<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>gi<span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>la<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">z</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>d<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>§<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">3</span>5<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>pla<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>oven<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ø<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>e:</span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:0cm 0cm 0cm 41.15pt;text-indent:-18pt;line-height:normal;"><span><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">-<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">          </span></font></span></font></span>Etablering af ridebane på Wolmerhus, Ahlegårdsvejen 4, 3700 Rønne</p><p class="MsoBodyText" style="margin:0cm 0cm 0cm 41.15pt;text-indent:-18pt;line-height:normal;"><span><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">-<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">          </span></font></span></font></span>Lovliggørelse af udhusbebyggelse på Gudhjemvej 56, 3760 Gudhjem</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:1pt;line-height:12pt;"><font size="2" face="Arial"> </font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:10.85pt;line-height:111%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:111%;letter-spacing:0.15pt;"><span style="line-height:111%;">T</span></span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">ill</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>en<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>4<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ra<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>å<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>es<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>til<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>hver<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>ret<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>nt<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">r</span>es<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>sa<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>s u<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span>d.</font></p><p class="MsoBodyText"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">E</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>æ<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>ta<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>est<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;"> </span><b>2. oktober 2023</b>.</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:30.1pt;line-height:111%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:111%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:111%;">Kl</span></span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>ge<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">gi</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>es<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">hv</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>ret<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>ere<span style="letter-spacing:0.05pt;">ss</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>ns<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span>d<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>sa<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>t<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ss</span>e<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>f<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>ge<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>dig<span style="letter-spacing:-0.05pt;">h</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>g <span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>dsdæ<span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>de<span style="letter-spacing:-1.45pt;"> </span>org<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r.</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:11.4pt;line-height:111%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:111%;"><span style="line-height:111%;">H<span style="letter-spacing:-0.05pt;">vi</span>s<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>øn<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ov</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">s</span>e,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t.<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>Du<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>a<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>K<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>orta<span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>er <span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.7pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>å<span style="letter-spacing:-0.6pt;"> </span><a href="http://www.naevneneshus.dk/"><font color="blue">www.n<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>evn<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>es<span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>us.dk</font></a></span></span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:0.05pt 57.55pt 6pt 0cm;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;">Du<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>lo<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">m</span>ed<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>N<span style="letter-spacing:0.05pt;">EM</span>-ID.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>se<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>em<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">p</span>ort<span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>di<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ar<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>tru<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>et a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>.</span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:17.7pt;line-height:98%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:98%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:98%;">E</span></span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>et,<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">å</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">de</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>ti<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>g<span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">K</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>ale<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>. For<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>h<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">d</span>er <span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>bri<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">el</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>taler<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>et<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>r.<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>Ge<span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>rets<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>stø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>re<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e d<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">ff</span>erent<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>ere<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">b</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">g</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">ll</span>er<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>r<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d/<span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>rg<span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">P</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>p<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>o<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span>r<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>9<span style="letter-spacing:0.05pt;">0</span>0<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span>r.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">V</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>r<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>h<span style="letter-spacing:-0.25pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>og<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>org<span style="letter-spacing:0.1pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>e<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>et<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.35pt;">y</span>r<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>1.<span style="letter-spacing:0.05pt;">8</span>00<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>r.<span style="letter-spacing:0.1pt;"> </span>H<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>ret<span style="letter-spacing:-0.15pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r <span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>t,<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>astsættes<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>af<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>næ<span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0.55pt;line-height:11pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:11pt;"> </span></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin-right:16.45pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">Pl</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>net<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>som<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>u<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>p<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>t<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>e,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>er<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>ud<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>m<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">Kl</span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">p</span>or<span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>a<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n,<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">hv</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">k</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>æ<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">li</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>ru<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>de<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">ti</span>l<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t.<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">H</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>s<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>u<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>øns<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>ta<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>ge<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">Kl</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>p<span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span>rt<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n,</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:0.05pt 10.85pt 6pt 0cm;line-height:11.5pt;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.1pt;">s</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>du<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>e<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>gr<span style="letter-spacing:0.1pt;">u</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>t<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>n<span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.3pt;">m</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>d,<span style="letter-spacing:-0.2pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ar<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>tru<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>et<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span><span style="letter-spacing:0.35pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>i<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.05pt;">a</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n.<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">M</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>h<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en <span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>rese<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>ere<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>an<span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">g</span>en<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>l<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">P</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:0.1pt;">æ</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>t,<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>som<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>træf<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>er<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>,<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">h</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>or<span style="letter-spacing:-0.05pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>dt<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>o<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g <span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.85pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>ød<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">o</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">mm</span>es.</font></p><p class="MsoBodyText"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;letter-spacing:-0.05pt;">​V</span>ej<span style="letter-spacing:-0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>ng<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>om<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">b</span><span style="letter-spacing:-0.25pt;">y</span>ror<span style="letter-spacing:0.1pt;">d</span>n<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>g<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">k</span>an<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>es<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>på<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>hje<span style="letter-spacing:0.05pt;">m</span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">s</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>de<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.45pt;"> </span>N<span style="letter-spacing:0.15pt;">æ</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>s<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/"><font color="blue">w<span style="letter-spacing:0.1pt;">w</span><span style="letter-spacing:-0.15pt;">w</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">.</span>n<span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>es<span style="letter-spacing:0.05pt;">h</span>us.dk</font></a></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:1.5pt 14.95pt 6pt 0cm;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;letter-spacing:-0.05pt;"><span style="line-height:112%;">E</span></span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:-0.1pt;">v</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>nt<span style="letter-spacing:0.05pt;">u</span>el<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>r<span style="letter-spacing:0.05pt;">e</span>ts<span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>ag<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>til<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>pr<span style="letter-spacing:0.15pt;">ø</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">v</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>e<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span>f<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>en<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span>s<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>al<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>ægges<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">i</span>n<span style="letter-spacing:0.05pt;">d</span>en<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>6<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>å<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>er<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>e<span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>ter<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>at<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>n<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span>r<span style="letter-spacing:-0.25pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.2pt;">m</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">d</span>d<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">t</span>. <span style="letter-spacing:-0.05pt;">E</span>r<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>a<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>gø<span style="letter-spacing:0.05pt;">r</span>e<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>en<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>o<span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span>gt<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span>b<span style="letter-spacing:-0.05pt;">e</span><span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">t</span>gjort,<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>re<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">n</span>es<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>r<span style="letter-spacing:-0.05pt;">i</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">s</span>ten<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span>d<span style="letter-spacing:0.05pt;">o</span>g<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">a</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">l</span>t<span style="letter-spacing:-0.1pt;">i</span>d<span style="letter-spacing:-0.35pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.05pt;">f</span>ra<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:-0.05pt;">b</span>e<span style="letter-spacing:0.15pt;">k</span>e<span style="letter-spacing:-0.05pt;">n</span>dt<span style="letter-spacing:-0.05pt;">g</span>øre<span style="letter-spacing:-0.1pt;">l</span><span style="letter-spacing:0.05pt;">se</span>n.</font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:1.5pt 14.95pt 6pt 0cm;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><br></font></p><p class="MsoBodyText" style="margin:1.5pt 14.95pt 6pt 0cm;line-height:112%;"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;line-height:112%;">Cen<span style="letter-spacing:-0.05pt;">t</span>er<span style="letter-spacing:-0.4pt;"> </span><span style="letter-spacing:0.1pt;">f</span>or<span style="letter-spacing:-0.3pt;"> </span>Natur, Miljø og Fritid</span></font></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Ridebane%20-%20topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed