Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Ansøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværkerAnsøgning om renovering- og forstærkning af to vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering--og-forstærkning-af-to-vandløbsbygværker.aspx22-06-2017 10:07:440338778aspx32http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>22. juni 2017​</strong></p><p>Center for Teknik og Miljø har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 6 vandløbsbygværker på Bornholm. Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.</p><p>Arbejdet udføres på:<br><br><strong>• Bro nr. 3035, Kanegårdsvej, UF af Byåen</strong><br><strong>• Bro nr. 3045, Kællingebyvejen, UF af unavngivet vandløb  </strong><br><strong>• Bro nr. 3056, Rispebjergvejen, UF af Dammebæk</strong><br><strong>• Bro nr. 3513, Smedevej, UF af Kærgrøft</strong><br><strong>• Bro nr. 3517, Klintevej, UF af unavngivet grøft</strong><br><strong>• Bro nr. 3540, Risenholmvej UF af unavngivet vandløb</strong><br></p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">Vandløbslovens §§ 16 og 17</a>, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Renoveringsprojektet; bro nr. 3517, Klintevej, kræver ingen tilladelse, da der kun er tale om vedligehold.   </p><p>Projektredegørelser for renovering af 3 af vandløbsbygværkerne (bro nr. 3035, Kanegårdsvej, bro nr. 3513 Smedevej og bro nr. 3540, Risenholmvej) har været annonceret tidligere. </p><p>Hermed annonceres projektbeskrivelser for de resterende to projekter: bro nr. 3045, Kællingebyvejen, og bro nr. 3056 Rispebjergvejen.</p><p>Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest d. 21. juli 2017.</strong></p><p>Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Katrine Høst kontaktes på e-mail: <a href="mailto:katrine.hoest@brk.dk" target="_blank">katrine.hoest@brk.dk</a>.<br><br>Når høringsperioden er slut, vil Center for Teknik og Miljø tage endelig stilling til ansøgningerne. </p><p>Når afgørelserne foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="Bro " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandløb%20-%20høring.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 21. juni 2017Landzonetilladelse pr. 21. juni 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-21.-juni-2017.aspx21-06-2017 08:00:560338785aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>​21. juni 2017</strong></p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Etablering af bålhytte ved FDF’s mødested på Kirkebyen 33, 3790 Hasle</strong><br><strong>• Opførelse af bolig, samt ændret anvendelse af en bygning på Springbakkevejen 11, 3720 Aakirkeby<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest fredag den 19. juli 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p><img alt="Bålhytte" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bålhytte.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandindvindingstilladelse, OlsmindeVandindvindingstilladelse, Olsmindehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandindvindingstilladelse,--Olsminde.aspx20-06-2017 12:58:120307092aspx56http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>​19. juni 2017</strong></p><p><strong></strong> </p><p>Teknik & Miljø har meddelt tilladelse til vandindvinding og etablering af ny boring til:<br><br></p><ul><li><strong>Olsminde, Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Der må indvindes op til 12.000 m3 pr. år til brug i dyreholdet.</p><p>Tilladelsen med dens forudsætninger kan ses i blå boks.</p><p>Kommunens afgørelser  kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger fra offentliggørelsesdatoen. Klagevejledning er bilagt tilladelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br></p><img alt="" src="/SiteCollectionImages/Vand.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Silo på LynggårdSilo på Lynggårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Silo-på-Lynggård.aspx20-06-2017 06:32:210338792aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong><br>19. juni 2017 </strong></p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186840" target="_blank">bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017</a> om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt</p><p> </p><p>• <strong>Etablering af silo på Lynggård, Hegnedevejen 14, 3720 Aakirkeby<br></strong></p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 19. juni 2017. </strong></p><p><strong></strong> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/silo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandindvindingstilladelse, LundegårdVandindvindingstilladelse, Lundegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandindvindingstilladelse.aspx19-06-2017 08:50:550307093aspx65http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>14. juni 2017​</strong></p><p>Teknik & Miljø har meddelt tilladelse til vandindvinding og etablering af ny boring til:<br></p><p><strong>Lundegård</strong><br><strong>Svanekevej 36</strong><br><strong>3751 Østermarie<br></strong></p><p>Der må indvindes op til 6000 m3 pr. år til brug i husholdning og dyrehold</p><p>Tilladelsen med dens forudsætninger kan ses i den blå boks.</p><p>Kommunens afgørelser  kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger fra offentliggørelsesdatoen. Klagevejledning er bilagt tilladelsen.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandbrønd.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 14. juni 2017Landzonetilladelse pr. 14. juni 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-14.-juni-2017.aspx14-06-2017 08:00:510338784aspx58http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Etablering af mountainbike teknikbane i Almindingen ved Rytterknægten</strong><br><strong>• Genopførelse af bolig og garage på Skørrebrovejen 15, 3720 Aakirkeby<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest fredag den 12. juli 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br><br>Center for Teknik og MIljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/pumptrackbane.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forhøring vedr. råstofindvindingForhøring vedr. råstofindvindinghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forhøring-vedr.-råstofindvinding.aspx12-06-2017 12:49:450338779aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Forhøring vedr. råstofindvinding på areal af </p><p><strong>matr. nr. 4a, Strandmarken, Hasle Jorder, </strong><br><strong>Bornholms Regionskommune</strong></p><p>PL Entreprise A/S, Sandemandsvej 12, Rønne - har søgt Center for Teknik og Miljø om fornyelse af tilladelse til indvinding af grus på et ca. 7 ha stort areal med ovennævnte beliggenhed. </p><p>Center for Teknik og Miljø anmoder diverse myndigheder, virksomheder og foreninger samt naboer inden for 300 meter fra det ansøgte område om bemærkninger til sagen, inden sagsbehandlingen fortsættes.</p><p>Orientering om forhøring er sendt med brev til naboer inden for 300 meter.</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Råstofhøringer/Forhøring-råstofindving.pdf" target="_blank">Orienteringen om forhøring kan læses her</a></p><p><br><strong>Svarfrist er 3. juli 2017 kl. 16.00.</strong><br></p><p>Venlig Hilsen,<br>Center for Teknik og Miljø</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 9. juni 2017Landzonetilladelse pr. 9. juni 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-9.-juni-2017.aspx09-06-2017 08:00:280338787aspx90http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p><strong>• Tilbygning til ankomstbygning på Melstedvej 39, 3760 Gudhjem</strong><br><strong>• Etablering af terrasseoverdækning på Plantagevej 3b, 3700 Rønne</strong><br><strong>• Etablering af udkigstårn på Fuglesangsvej 16, 3790 Hasle<br></strong></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest fredag den 7. juli 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/fuglesangvej_16-2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 7. juni 2017Landzonetilladelse pr. 7. juni 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-7.-juni-2017.aspx07-06-2017 08:00:160338786aspx78http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p>• <strong>Nedrivning og genopførsel af Pedersker Jagthytte, Ølenevej 42J, 3720 Aakirkeby</strong></p><p><br>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br></p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 5. juli 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/pederskerJagthytte.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Råstofplan 2016 er godkendtRåstofplan 2016 er godkendthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Råstofplan-2016-er-godkendt.aspx01-06-2017 13:58:340338790aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>​1. juni 2017</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Teknik & Miljø, skal hermed orientere om, at Råstofplanen 2016 er godkendt. </p><p>Råstofplanen er en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden og en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen omfatter en periode på mindst 12 år, hvorefter den skal revideres.<br></p><p>Se <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=883" target="_blank">Råstofplanen digitalt.</a><br><br>Afgørelsen kan efter råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt., påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 16, stk. 1. Klagen skal således være kommunalbestyrelsen i hænde senest fire uger, inden kontortids ophør, efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.<br><br>Hvis du ønsker at indgive klage, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>). <br>Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.<br><br>Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.<br>Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.<br><br>Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.</p><p> </p><p>Center for Teknik og Miljø<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/PublishingImages/Billede%20til%20BRK.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed