Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag til nyt boligområde ved Paradisvej og SagavejIndkaldelse af ideer og forslag til nyt boligområde ved Paradisvej og Sagavejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-boligområde-ved-Paradisvej-og-Sagavej.aspx28-11-2022 07:53:44045aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2022 at reducere støjkonsekvenszonen omkring helikopterflyvepladsen ved Bornholms Hospital. Denne beslutning har gjort det muligt at planlægge for et <strong>nyt boligområde</strong> på et areal ved Paradisvej/Sagavej som vist på dette kort:<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-nyt-boligområde-ved-Paradisvej-og-Sagavej/sagavej%20paradisvej.png" alt="sagavej paradisvej.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><img src="file:///C:/Users/gibbe/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" alt="" style="width:631px;margin:5px;" /><p>Arealet, som er på ca. 8000 m<sup>2</sup>, må ifølge kommuneplanen kun anvendes til offentlige formål. Bornholms Regionskommune ønsker nu at ændre områdets status i kommuneplanen, så området fremover vil kunne anvendes til boligformål. </p><p><strong>Send os dine ideer og forslag<br></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du har ideer og forslag til den foreslåede ændring af områdets status i kommuneplanen, skal vi have dine bemærkninger </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">senest tirsdag 13. december 2022</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. Ideer og forslag kan sendes pr. mail til </span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">. </span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/roenne_bibliotek_20170904.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved KnappedamTilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedamhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-renovering-af-opstemningsanlæg-ved-Knappedam.aspx14-11-2022 13:52:11019312aspx41http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h3>​Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedam, jf. vandløbsloven</h3><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet Naturstyrelsen tilladelse til at <span style="background-color:transparent;color:inherit;">ændre og renovere overløbsbygværket ved Knappedam på matr. 195g, Vestermarie, i henhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens §§ 16-17 og § 48.</span></p><p>Du finder tilladelsen <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse.pdf">her</a>. </p><p> <br></p><h3>Klage  </h3><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. december 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><h3>Kontakt</h3><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Borger/Havneogveje/Havne/Sejlerguide/PublishingImages/Udklip;%20billede%20til%20forsiden.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse for overløbsbygværk ved LilleborgAfgørelse for overløbsbygværk ved Lilleborghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-for-overløbsbygværk-ved-Lilleborg.aspx14-11-2022 13:56:25019233aspx51http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<h3>​Tilladelse til renovering af opstemningsanlæg ved Knappedam, jf. vandløbsloven<br></h3><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har givet Naturstyrelsen tilladelse til at <span style="background-color:transparent;color:inherit;">ændre og renovere overløbsbygværket ved Knappedam på matr. 195g, Vestermarie, i henhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens §§ 16-17 og § 48.</span></p><p>Du finder tilladelsen <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse.pdf" target="_blank">her</a>. </p><p> </p><h3>Klage  </h3><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. december 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><h3>Kontakt</h3><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Borger/Havneogveje/Havne/Sejlerguide/PublishingImages/Udklip;%20billede%20til%20forsiden.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Sandegård, ØstermarieMiljøgodkendelse til Sandegård, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Sandegård,-Østermarie.aspx09-11-2022 10:23:52019295aspx73http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på Sandegård, Saltunavej 1B, 3751 Østermarie.</p><p>Jacob Svendsen har ansøgt om en godkendelse af det eksisterende produktionsanlæg til slagtesvin efter den nye stipladsmodel. Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør både i nudrift og ansøgt drift 1.728 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder og fortank på ejendommen. I ansøgt drift ønskes opført en gyllelagune på 5.000 m<sup>3</sup> med tilhørende fortank. </p><p>Der foretages ingen ændringer af bygningerne, produktionsarealet og produktion i forhold til eksisterende drift.</p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside</span><a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den" style="background-color:transparent;"> fra den </a><span style="background-color:transparent;color:inherit;">9. november 2022. Miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</span></p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 7. december 2022</span>, dvs. 4 uger fra den 9. november 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Sandegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tillæg til miljøtilladelse til Hallegård, NykerTillæg til miljøtilladelse til Hallegård, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-miljøtilladelse-til-Hallegård,-Nyker.aspx09-11-2022 09:37:23019314aspx46http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholm</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt Tillæg nr. 1 til §16b-miljøtilladelse Hallegård til udvidelse af produktionsarealet til svineproduktion på Hallegård, Hallemarksvej 3, 3700 Rønne.</span></p><p>I maj 2020 blev der givet tilladelse til genoptagelse af produktionen i staldanlægget på Hallegård. Godkendelsen omfattede alle stalde på nær stald 1, der efter planen skulle ændres til andet formål. Stalden er ikke ændret, og nu ønskes der mulighed for at genoptage produktionen også i dette staldafsnit.</p><p>Der foretages ingen udvendige bygningsændringer i forbindelse med, at produktionen genoptages i staldafsnittet. Der foretages en delvis renovering af inventar, fodringsanlæg mv. Gulvet ændres ikke.<br></p><p>Der søges om en flexproduktion bestående af slagtesvin og smågrise, idet der ønskes mulighed for at indsætte grise ned til en vægt på 7 kg.</p><p> <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Med genoptagelse af produktionen i stald 1 (149 m²) opnås et samlet produktionsareal på 1.178 m</span><sup style="background-color:transparent;color:inherit;">2</sup><span style="background-color:transparent;color:inherit;">.</span></p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder, forbeholder samt gyllekanaler på ejendommen.<br></p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Offentliggørelse</strong></p><p>Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer%20fra%20den">www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den </a>8. november 2022, og kan her på siden ses i den blå boks. </p><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br></p><p><span style="text-decoration:underline;">Klagefristen udløber den 6. december 2022</span>, dvs. 4 uger fra den 8. november 2022, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. <br></p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.<br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></p><img alt="Hallegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nye og ændrede forslag til budget 2023Nye og ændrede forslag til budget 2023https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nye-og-ændrede-forslag-til-budget-2023.aspx19-09-2022 07:44:14019297aspx145http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hørings- og kommentering</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">speriode starter i dag og løber frem til den 28. september kl. 12.</span></p><p>Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 14. september 2022 at fremsende budget-forslaget fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten (AVØ-forliget) til kommunal-bestyrelsens 1. behandling.<br><a href="https://dagsordener.brk.dk/vis?id=671675b0-9a19-48dc-ba7b-ad89d86b829b&punktid=44be2cf3-8664-4330-9ca0-f4c07f5b8f20"><span style="text-decoration-line:underline;">Se sagen her</span></a>.<br></p><p>I forlængelse heraf sendes nye og ændrede forslag fra ovenstående forlig i høring og til kommentering.</p><p><strong>Høringsperiode for nye og ændrede forslag</strong><br>Fra den 16. september og frem til den 28. september kl. 12 er der hørings/udtalelsesperiode, hvor interesseorganisationer, foreninger, medarbejder-organisation (HMU/CenterMED) med flere kan komme med indsigelser ift. nye og ændrede budgetforslag.</p><p>Ved nye og ændrede forslag forstås forslag, der ikke tidligere har været i høring, eller hvor der er foretaget ændring i beløb eller (dele af) indholdet.</p><p>Materialet kan findes på <a href="/Om-Kommunen/Oekonomi/Sider/Budget-2023.aspx">kommunens hjemmeside</a>.<br></p><p><span aria-hidden="true"></span>Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.<span aria-hidden="true"></span><br></p><div><br><br></div><p><br></p><img alt="illustration" src="/SiteCollectionImages/Borger/dialog.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vedtagelse af planer for en udvidelse af Vibegårdscentret i RønneVedtagelse af planer for en udvidelse af Vibegårdscentret i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vedtagelse-af-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret-i-Rønne.aspx15-06-2022 13:31:14019317aspx203http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog 28. april 2022 kommuneplantillæg nr. 07 og lokalplan nr. 133. Med vedtagelse af planerne vil der være skabt grundlag for at udvide Vibegårdscentret med én ny udvalgsvarebutik på max. 1.550 m<sup>2</sup>.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse 28. april 2022 var forslag til de pågældende planer inkl. en tilhørende detailhandelsredegørelse i offentlig høring i perioden 30. december 2021 til 30. januar 2022. Kommunalbestyrelsen modtog fire høringssvar. Høringssvarene gav ikke Kommunalbestyrelsen anledning til at foretage ændringer i planerne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li>Kommuneplantillæg nr. 07 findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/21167">Bornholm - Bornholms Kommuneplan 2020 (niras.dk)</a></li><li>Lokalplan nr. 133 findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/362">Bornholm - Lokalplaner (niras.dk)</a></li><li>Detailhandelsredegørelsen findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1167870/redegoerelse_roenne-udvidelse-af-vibegaardscentret-2021_v30-elgiganten.pdf">Udvidelse af Vibegårdscentret i Rønne (niras.dk)</a></li></ul><p>Dokumenterne kan også rekvireres ved henvendelse til Bornholms Regionskommune på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Retsvirkninger </strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</span><br></p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. </p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Vedtagelse-af-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret-i-Rønne/luftfoto%20vibegårdscentret.png" alt="luftfoto vibegårdscentret.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p> <em>Luftfoto med markering af lokalplanens afgrænsning samt byggefeltet for en fremtidig butik.</em><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til regulering af Kampeløkke ÅTilladelse til regulering af Kampeløkke Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-regulering-af-Kampeløkke-Å.aspx14-06-2022 09:45:13019311aspx105http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 14. juni 2021, givet Center for Ejendomme og Drift tilladelse til at renovere Bro nr. 1001 – Nordre Borrelyngvej, UF af Kampeløkke Å, jf. vandløbslovens § 17 og § 47.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet foregår på matr. 7000p, Hovedejerlavet, Olsker. Bornholms Regionskommune ejer matriklen.</span></p><p>Tilladelsen kan du læse her "<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20regulering%20af%20Kampeløkke%20Å%20ifm.%20renovering%20af%20bro%201001,%20jf.%20vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse til regulering af Kampeløkke Å</a>".<br></p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. juli 2022.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>.<br></p><p> <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Oversigtskort over Kampeløkke Å" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kampeløkke%20Å.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Kobbe-Å.aspx19-05-2022 12:37:29019309aspx277http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet BEOF tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. </p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om regulering og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">restaurering, der omhandler regulering af vandløb. Tilladelsen tager også afsæt i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler nedlægning af rørledninger, kabler mv.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 17. juni 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p><img alt="Oversigtskort " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krydsning%20af%20Kobbe%20Å.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
BOFA: Høring om ny affaldsplanBOFA: Høring om ny affaldsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/BOFA-høring.aspx09-05-2022 06:30:46019245aspx900http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><span style="color:#2b2b2b;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:30px;background-color:transparent;"><br>Ny affaldsplan for Bornholm</span><br></p><p><em>Høringsfrist den 1. juli 2022</em></p><p>Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.</p><p>For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:</p><p>-        Samarbejdet med renovatøren</p><p>-        Udviklingsprojekter</p><p>-        Zero Waste Bornholm</p><p>-        Borgerdialog</p><p>Affaldsplanen kan ses på dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a>.</p><p><strong>Miljøvurdering</strong></p><p>Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljørapport%20MILJØVURDERING%20AF%20AFFALDSPLAN.pdf" target="_blank">kan ses her</a>.<br></p><p><strong>Har du bemærkninger til affaldsplanen?</strong></p><p>Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde <span style="text-decoration:underline;">senest den 1. juli 2022</span>.</p><p>Bemærkninger kan sendes via linket <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a> eller med post (<strong>mrk. affaldsplan</strong>) til:</p><p>BOFA<br>Almegårdsvej 8<br>3700 Rønne</p><p>Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.<br><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/BOFA-høring/Billede1.jpg" alt="Billede1.jpg" style="margin:5px;width:348px;height:119px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/de%2012%20fraktioner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed