Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelser pr. 25 november 2020Landzonetilladelser pr. 25 november 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-25-november-2020.aspx25-11-2020 11:50:4407402aspx45http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Kannikegårdsvej 42, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 23. december 2020.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Luftfoto af Kannikgårdsvej 42" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kannikegårdsvej%2042.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 24 november 2020Landzonetilladelser pr. 24 november 2020https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24-november-2020.aspx24-11-2020 08:23:320537aspx66http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse eller lovliggørende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li><strong>Opførsel af overdækning - Kratgårdsvejen 6, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af hævet terrasse/møbel - Pedersker Hovedgade 58, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>Opførsel af drivhus - Kannikegårdsvej 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus - Almindingensvej 62, 3751 Østermarie,</strong></li><li><strong>Indretning af 7 ferieværelser - Røvej 32, 3760 Gudhjem,</strong></li><li><strong>Udvidelse af anneks - Tejnvej 28, 3770 Allinge,</strong></li><li><strong>Opførsel af pavilloner - Fyrvejen 5, 3730 Nexø,</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 22. december 2020</strong>.</p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a><br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br><br></p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></p><img alt="Luft foto af Kratgårdsvejen 6" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kratgårdsvejen%206.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker HøjlyngIndkaldelse af ideer og forslag vedrørende opførelse af trætophytter i Rutsker Højlynghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Indkaldelse-af-ideer-og-forslag-vedrørende-opførelse-af-trætophytter-i-Rutsker-Højlyng.aspx20-11-2020 10:20:1801193aspx89http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br><strong>Høringsperiode 20. november til 4. december 2020</strong></p><p>En bygherre ønsker at etablere 10-12 trætophytter som et overnatningstilbud til turister.</p><p><br>Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.</p><p>Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link:<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=41</a> <br><br>Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:<br><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20knap%20-%20lokalplaner.png" alt="" style="margin:5px;" /><br> </p><p>Bemærkninger kan også sendes med post, ”mrk. Trætophytter” til <br><br>Bornholms Regionskommune, <br>Udvikling og Plan, <br>Ullasvej 23, 3700 Rønne.<br></p><p>Brevet skal være modtaget af kommunen <strong>senest den 4. december 2020</strong>.</p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</p><img alt="Træhytter i Rutsker" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Træhytter%20i%20Rutsker.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Offentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel AllingeOffentlig bekendtgørelse: Vedtagelse af lokalplan for Grønbechs Hotel Allingehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge.aspx20-11-2020 07:17:450953aspx66http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Vedtagelse af lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel i Allinge og kommuneplantillæg nr. 038</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2020 lokalplan nr. 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nr. 038. Planerne offentliggøres hermed i dag den 20. november 2020.<br><img alt="grønbechs hotel.png" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Bekendtgørelse-vedtagelse-af-lokalplan-for-Grønbechs-Hotel-Allinge/grønbechs%20hotel.png" style="margin:5px;width:307px;" /></p><p><em>Lokalplanområdet markeret med hvid tone.</em></p><p><span style="font-family:"arial",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Lokalplanen omfatter et areal i Allinge by</font></span>midte og vil muliggøre en bebyggelsesprocent på 150, en bygningshøjde på 10 m og herudover tillades en tagterrasse.                          </p><p>På baggrund af den offentlige høring af forslaget til lokalplan, er der foretaget enkelte mindre ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan. Ændringerne drejer sig om præciseringer af bygningernes udseende primært afstandskrav til facaden på tagterrassen. </p><p>Lokalplanen kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=345">klik her</a> </p><p>Kommuneplantillægget kan ses via dette link <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1021">klik her</a> <strong>eller </strong>kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: plan@brk.dk</p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens §§ 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.</p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p>Jens Kofod, Arkitekt.</p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/allinge.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høringForslag til Bornholms Kommuneplan 2020 - høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-Bornholms-Kommuneplan-2020---høring.aspx06-11-2020 08:10:090693aspx443http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til kommuneplan 2020 den 8. oktober 2020. Forslaget sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 6. november 2020 til 4. januar 2021. Der er udarbejdet miljørapport til planforslaget. <br><br>Bemærkninger eller indsigelser til forslaget skal være Plan i hænde <strong>senest mandag den 4. januar 2021.</strong><br><br>Se forslag til Kommuneplan 2020<strong>:</strong> <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=24</a> <br><br>Se forslag til bybeskrivelser: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=31" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=31</a> <br><br>Se miljørapporten: <br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1041" target="_blank">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1041</a> <br><br>Du kan indsende dine bemærkninger i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap "din kommentar": <br><br><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommentar%20feldt.PNG" alt="" style="margin:5px;" /></p><p><br>Høringssvar kan også sendes med post, <strong>mrk. kommuneplan</strong> til:  <br></p><ul><li>Udvikling og Plan<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</li></ul><p>Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.<br><br>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00. På bibliotekerne vil forslaget til Kommuneplan 2020 findes i en trykt udgave fra fredag den 13. november 2020.<br></p><p><strong>Primære ændringer siden Kommuneplan 2013<br></strong></p><ul><li>Cykelstier og cykelruter: Målsætningen er ændret til at fokusere på cyklen og andre lette køretøjer som transportmiddel i hverdagen, hvor den før fokuserede på cykelturisme. Der er udpeget ønsker for fremtidige cykelstier.</li><li>Landskab: Landskabsinteresserne er nu udpeget i eget tema med to udpegninger, hhv. ”større sammenhængende landskaber” og ”særligt værdifulde landskaber”.</li><li>Skovrejsning: Temaet er revideret for at understøtte Grønt Danmarkskort og grundvandsbeskyttelsen samt for at tage hensyn til landskabsudpegningerne.</li><li>Grønt Danmarkskort: Naturinteresserne er udpeget og samlet i Grønt Danmarkskort. De nye udpegninger har en større præcision end tidligere udpegninger.</li><li>Lokalsamfund og åbent land: Der er indarbejdet strategiske værktøjer i forhold til udviklingen af de mange lokalsamfund</li><li>Boligudlæg: Der er udtaget boligudlæg ved flere byer.</li><li>Erhvervsudlæg: Der er udlagt nye erhvervsområder ved Rønne på Snorrebakken, mens der i andre byer er udtaget erhvervsudlæg.</li><li>Produktionsvirksomheder: Der er lavet en udpegning af de erhvervsområder, som forbeholdes produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Til hvert af disse områder er der udpeget en miljøkonsekvenszone, som skal friholdes for fx boliger.</li><li>Kystplanlægning og klimatilpasning: Der er redegjort for de nye krav i lovgivningen og de primære udfordringer, som Bornholm står over for. Der skal ske et større planlægningsarbejde i det kommende år, som vil medføre et kommuneplantillæg til dette tema.</li><li>Arealreservationer til ferie- og fritidsformål i kystnærhedszonen er reduceret på opfordring fra Erhvervsstyrelsen.</li></ul><p><strong><br>Retsvirkninger</strong><br>Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme.<br>Men når kommuneplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort kan kommunalbestyrelsen udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 2 samt udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne, jf. planlovens § 12, stk. 3.<br></p><p>Center for Regional Udvikling. IT´og Sekretariat<br></p><img alt="Kommuneplan " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kommuneplan%202020.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til St. MuregaardTillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaardhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-nr.-3-til-§-12-miljøgodkendelse-til-St.-Muregaard.aspx06-11-2020 07:15:090277aspx132http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelse til</p><ul><li><strong>St. Muregaard, </strong><br><strong>Bedegadevej 44, </strong><br><strong>3782 Klemensker</strong>.</li></ul><p>Miljøgodkendelsen muliggør, at produktionen på St. Muregaard kan udvides fra 1.150 årssøer, 640 polte (75-106 kg) og 40.250 smågrise (7-30 kg) svarende til 448,07 dyreenheder (DE) til en produktion af 1.450 årssøer, 55.600 producerede smågrise (7-31 kg) og 10.625 polte/slagtesvin (31-110 kg) svarende til 870,40 DE.</p><p>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på ca. 36x76 m nord for den nyeste del af staldanlægget. Desuden forlænges den eksisterende klimastald og den eksisterende drægtighedsstald med henholdsvis 32 m og 30 m mod øst, og der opføres en gastæt silo i tilknytning til de eksisterende siloer. Herudover ændres gulvtypen i den eksisterende fare-/sygestald til delvis spaltegulv i stedet for dybstrøelse. </p><p>Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af det offentliggjorte tillæg til miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række myndigheder og råd samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 4. december 2020</strong>, dvs. 4 uger fra den 6. november 2020, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.</p><p>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet" target="_blank">Nævnenes Hus</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Du får besked om videresendelsen.<br>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.</p><p>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen. <br></p><p>Klagegebyret tilbagebetales, hvis:<br></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li>Klager ikke er klageberettiget </li><li>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence<br></li></ul><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Luftfoto over St. Muregård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/St%20Muregård.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, ØstermarieAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklen 231, Østermariehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklen-231,-Østermarie.aspx24-09-2020 22:00:260588aspx96http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 231, Østermarie tilhørende ejendommen Skrullevej 4, 3751 Østermarie, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong> </strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.brk.dk</span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet OlskerAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel 43a, Hovedejerlavet Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matrikel-43a,-Hovedejerlavet-Olsker.aspx24-09-2020 22:00:250547aspx92http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker tilhørende ejendommen Fåregårdsvej 2B, 3770 Allinge</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 43a, Hovedejerlavet Olsker ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, RutskerAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt for skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-for-skovrejsningsprojekt-på-matriklerne-24i-og-23g,-Rutsker.aspx24-09-2020 22:00:250734aspx76http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har truffet afgørelse om at et skovrejsningsprojekt på matriklerne 24i og 23g, Rutsker tilhørende ejendommen Nydamsvej 6, 3790 Hasle, ikke er miljøvurderingspligtigt. </p><p>Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven § 21, stk. 1. Afgørelsen samt bilag kan ses her på siden. </p><p><strong>Offentliggørelse</strong><br><strong></strong>Afgørelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside <a href="http://www.brk.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.brk.dk</font></span></a> den 25. september 2020. </p><p><strong>Klage</strong><br><strong> </strong>Der kan klages over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</p><p>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, der ligger link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;">www.naevneneshus.dk</span></a>.</p><p><strong>Klagefristen udløber den 23. oktober 2020.</strong></p><p>Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på klagenævnenes hjemmeside.</p><p>Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.</p><img alt="Billede af skov" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skov.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vedtaget lokalplan af kommuneplantillæg Vedtaget lokalplan af kommuneplantillæghttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/-Vedtaget-lokalplan-af-kommuneplantillæg.aspx30-06-2020 10:25:3109072aspx279http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Bekendtgørelse af Lokalplan nr. 096 for bevaring og videreudvikling af Allinge og kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013.</strong></p><p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog den 25.06.2020 en ny bevarende lokalplan for Allinge med et tilhørende kommuneplantillæg. Den politiske behandling af sagen kan læses via dette <strong>link:</strong> <a href="https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfRef8221.html"><span style="text-decoration:underline;">https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2020/InfRef8221.html</span></a></p><p>Og de to planer der nu er gældende for området kan ses via de to links herunder:</p><p><strong>Link til lokalplan 096:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=337"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=337</span></a></p><p><strong>Link til kommuneplantillæg 37:</strong> <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1016"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1016</span></a></p><p>Med vedtagelsen aflyses:</p><ul><li>Lokalplan nr. 00-01 Bevarende lokalplan for Sandvig, Allinge, Gudhjem, Melsted, Ypnasted og Bølshavn -  for så vidt angår Allinge</li><li>dele af byplanvedtægt nr. 10 - Offentligt område i Allinge-Sandvig for så vidt angår ejendomme omfattet af denne plan: herunder Kampeløkke Havn inkl. nærområde, matr. nr. 4 Allinge Bygrunde og desuden matr. nr. 1, 2b, 2c, 2e, 2f Allinge Bygrunde samt matr. nr. 368l, 368 m, 368ai og 368ae Allinge-Sandvig Markjorder, </li><li>del af byplanvedtægt nr. 03 - Offentligt område og hotelområde i Allinge for så vidt angår den tidligere stationsbygning, matr. nr. 381a Allinge-Sandvig Markjorder jf. bilag 3.</li></ul><p><strong>Retsvirkninger</strong><br> Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br>Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed