Borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Du finder de aktuelle høringer og afgørelser her.

 

 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af projekt om omlægning af vej og udvidelse af opmarchareal på Rønne HavnAfgørelse om ikke miljøvurderingspligt af projekt om omlægning af vej og udvidelse af opmarchareal på Rønne Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-ikke-miljøvurderingspligt-af-projekt-om-omlægning-af-vej-og-udvidelse-af-opmarchareal-på-Rønne-Havn.aspx01-03-2024 12:30:54016560Bornholms Regionskommune har modtaget to ansøgninger om screening for miljøvurderingspligt af konkrete projekter i forbindelse med udvidelse af opmarcharealet på Rønne Havn aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune har modtaget to ansøgninger om screening for miljøvurderingspligt af konkrete </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">projekter i forbindelse med udvidelse af opmarcharealet på Rønne Havn. Ansøgningerne er fremsendt af </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommunes vejmyndighed og Rønne Havn A/S.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommunes miljøvurderingsmyndighed modtog den 24. august 2023 en ansøgning med </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tilhørende bilag fra Bornholms Regionskommunes vejmyndighed om omlægning af en del af Vesthavnsvej i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">forbindelse med udvidelse af opmarcharealet på Rønne Havn på matr.nr. 1803,1816a og 1817i, Rønne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bygrunde. Bornholms Regionskommunes modtog den 10. oktober 2023 en ansøgning med tilhørende bilag fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rønne Havn A/S om udvidelse af opmarcharealet på matr.nr.1816a,1817m, 1817i og 1803, Rønne Bygrunde. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Delprojekterne er internt afhængige, da vejen flyttes for at give plads til udvidelsen af opmarcharealet. I denne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">screening for miljøvurderingspligt bliver de derfor behandlet som ét projekt, og afgørelsen er gældende for </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">b</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">egge delprojekter.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommunes miljøvurderingsmyndighed modtog d. 30. november 2023 projekttilpasninger. I </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">den første projektbeskrivelse var der to alternativer til adgangsvej til Munch Petersens Vej 2 og 4. I </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">projekttilpasningen er adgangsvejens placering fastlagt. Desuden er beplantningsbæltet som etableres langs </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">egnet om opmarcharealet beskrevet i større detalje.</span></p><div><strong><br></strong></div><div><strong>Afgørelse</strong></div><div>Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (miljøvurderingspligt). Afgørelsen er truffet i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">henhold til miljøvurderingsloven1 § 21, stk. 1.</span></div><div>I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">At planmyndigheden ved Bornholms Regionskommune vurderer, at projektet kan gennemføres i strid </span>med den gældende kommuneplan samt at kommuneplanen tilpasses ved næste kommuneplanrevision.</li><li>At der etableres et grønt bælte med træer og buske, som giver mulighed for en visuel afgrænsning mellem forskellige byrumsfunktioner, og et mere attraktivt by- og færdselsrum.<br></li><li>At der ikke vurderes at være væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet</li><li>At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle yngle- og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">rast</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">eområder for Bilag IV-arter</span></li><li>At projektet ikke forringe<span style="background-color:transparent;color:inherit;">r tilstanden af overfladevandområder og grundvandsforekomster eller hindrer </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">opfyldelse af fastlagte miljømål for disse</span></li></ul></div><p></p><div><br></div><div>Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, efter at den er meddelt, eller ikke har <span style="background-color:transparent;color:inherit;">været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.</span></div><div><br></div><div>Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en <span style="background-color:transparent;color:inherit;">miljøvurderingsproces. Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">anden lovgi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vning f.eks. byggeloven er indhentet før projektets anlægsarbejde igangsættes.</span></div><div><br></div><div>Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst og på baggrund af de <span style="background-color:transparent;color:inherit;">miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">forudsætningerne, skal ansøger anmelde de påtænkte ændringer til kommunen, så kommunen kan vurdere, </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">om ændringen udløser krav om miljøvurdering.</span></div><p><br></p><p>Du finder afgørelsen i sin fulde længde her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20ikke%20miljøvurderingspligt.pdf" target="_blank">Afgørelsen</a><br></p><p><br></p><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf.</div><div>miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.</div><div><br></div><div>Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål <span style="background-color:transparent;color:inherit;">drejer sig om, hvorvidt reglerne i miljøvurderingsloven er overholdt.</span></div><div><br></div><div>Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt <span style="background-color:transparent;color:inherit;">landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.</span></div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra <span style="background-color:transparent;color:inherit;">afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</span></div><div><br></div><div>Klagefristen er den <strong>29. marts 2024.</strong></div><div><br></div><div>Du klager via Klageportalen, som du kan finde link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside <span style="background-color:transparent;color:inherit;">www.naevneneshus.dk. Du logger på som på øvrige offentlige systemer, typisk med MitID. Klagen sendes </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i</span></div><div>Klageportalen.<br></div><div><br></div><div>I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms <span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.</span></div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, <span style="background-color:transparent;color:inherit;">hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en begrundet </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">anmodning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">anmodning kan imødekommes.</span></div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme om en klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 skal have <span style="background-color:transparent;color:inherit;">opsættende virkning.</span></div><div><br></div><div>Du kan læse mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus.</div><div><br></div><div>Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.<br></div><p><br></p><p><strong>Bilag</strong><br></p><ul><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%201%20-%20Screeningsskema.pdf" target="_blank">Bilag 1</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%202%20-%20Ansøgningsmateriale%20BRK_.pdf" target="_blank">Bilag 2</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%203%20-%20Ansøgningsmateriale%20Rønne%20Havn_.pdf" target="_blank">Bilag 3</a><br></li><li><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Bilag%204%20-%20Supplerende%20materiale_.pdf" target="_blank">Bilag 4</a>​​​</li></ul><br><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><img alt="" src="/Borger/PublishingImages/Vejomlægning%20ved%20Rønne%20Havn.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Èt skoledistrikt i RønneÈt skoledistrikt i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Èt-skoledistrikt-i-Rønne.aspx01-03-2024 10:31:00016549to scenarier for sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter i Rønne, august 2025 besluttet at sende to scenarier for den fremtidige distriktssammenlægning i Rønne august 2025 aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<div><strong>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Høring vedr. to scenarier for sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter i Rønne, august 2025.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span></div><div><div><br></div><div>Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet den 29. februar 2024 besluttet at sende to scenarier for den fremtidige distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring.</div><div>Kommunalbestyrelsen har fastsat en frist på 8 uger for fremsendelse af høringssvar og indsigelser. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelse af forslaget på kommunens hjemmeside og på skolernes hjemmesider.</div><div><br></div><div>Kommunalbestyrelsen besluttede at sende to scenarier for den fremtidige distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring i Handicaprådet, Ungerådet og skolebestyrelserne på Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Derudover lægges scenarierne frem til offentlig høring, som her på hjemmesiden.<br></div><div><br></div><div>Med afsæt i det besluttede spareforslag nr. BSU 17 ”Sammenlægning af Rønneskolerne til ét skoledistrikt i Rønne skoleåret 25/26” forelægges kommunalbestyrelsen en udmøntningssag, hvoraf første del omhandler høring af de beskrevne scenarier.</div><div><br></div><div>Åvangsskolen og Søndermarksskolen nedlægges som to selvstændige skoler, og der dannes en distriktsskole med to afdelinger placeret på matriklerne for de to nuværende skoler i Rønne. Ved dannelse af én distriktsskole i Rønne kan der gennemføres klasseoptimering i klasserne – både ved oprettelsen af distriktsskolen og årligt ved behov i forbindelse med betydelige ændringer i elevtallet.<br></div><div><br></div><div>Administration og rådgivning i Center for Skole er blevet bedt om at belyse, hvordan den fremtidige skolestruktur i Rønne kan organiseres så en årlig besparelse på 4,6 millioner kr. opnås.</div><div><br></div><div>Administration og rådgivning har udarbejdet to mulige scenarier for den fremtidige distriktsskole i Rønne.<br></div><div><br></div><div><strong>Scenarie A:</strong></div><div>Scenarie A er en distriktsskole med to afdelinger opdelt efter elevernes alder og klassetrin.</div><div><br></div><div>•En afdeling med elever fra 0.-5. årgang placeret på nuværende Søndermarksskolens matrikel.</div><div><br></div><div>•En afdeling med elever 6.–9. årgang placeret på nuværende Åvangsskolens matrikel.</div><div><br></div><div><strong>Scenarie B:</strong></div><div>Scenarie B er en distriktsskole med to skoleafdelinger med 0.–9. årgang på hver matrikel.</div><div>Uddybende beskrivelse af de to scenarier indgår i høringsmaterialet og vedlægges som bilag (Bilag 2). Bilag (bilag 1) vedr. klasseoptimering i forbindelse med sammenlægning af de to nuværende skoledistrikter for <span style="background-color:transparent;color:inherit;">henholdsvis Søndermarksskolen og Åvangsskolen til ét skoledistrikt i Rønne august 2025 indgår ligeledes i høringsmaterialet.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><strong>Høringsperioden løber fra den 1. marts 2024 – den 26. april 2024.</strong></div><div><br></div><div><strong>Tidsplan for processen</strong></div><div><br></div><div>Overordnet procesplan for oprettelse af ét skoledistrikt i Rønne 2025 2024</div><div><br></div><div><strong>Januar</strong><br></div><div>09.01.24 Temadrøftelse på Børne - og Skoleudvalgsmøde.<br></div><div>16.01.24 Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne for de to nuværende skoler i Rønne.<br></div><div><br></div><div><strong>Februar</strong></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;">06.02.24 Det indstilles, at Børne-og Skoleudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.</span></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div>21.02.24 Det indstilles, at Økonomi-og Klimaudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.<br></div><div><br></div><div>29.02.24 Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af udvalgenes anbefalinger, beslutning om at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring. Høringsperioden er 8 uger.<br></div><div><br></div><div><strong>Marts</strong><br></div><div>01.03.24 Høringsforslag for ny skolestruktur i Rønne 2025 offentliggøres og sendes til de berørte skolebestyrelser på henholdsvis Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Høringsforslag sendes ligeledes til Handicaprådet og Ungerådet. Derudover offentliggøres høringsforslaget på skolernes hjemmeside, samt Bornholms Regionskommunes hjemmeside.<br></div><div><br></div><div><strong>Høringsperioden løber fra den 01. marts – 26. april</strong><br></div><div>26.04.24 Høringsperioden på 8 uger udløber.<br></div><div>Hvis der er fremsat indsigelser i løbet af høringsperioden, er behandlingsperioden på 4 uger fra høringsfristens udløb.<br></div><div><br></div><div><strong>Behandlingsperioden løber fra den 26.04.24 – den 24.05.24 Ma</strong>j</div><div>24.05.23 Behandlingsperioden på de fire uger efter høringsfristen udløber.</div><div><br></div><div><strong>Juni</strong></div><div>04.06.24 Børne–og Skoleudvalget behandler høringsforslag og anbefaler et scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025. Børne–og skoleudvalget indstiller det anbefalede scenarie til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span></div><div><br></div><div>19.06.24 Økonomi- og Klimaudvalget behandler anbefaling af scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 og indstiller anbefalingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</div><div><br></div><div>27.06.24 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det endelige scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025. Juli August Der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at udarbejde procesplan for implementering af ny skolestruktur, der træder i kraft august 2025.<br></div><div><br></div><div>Alle høringssvar og indsigelser vil, ved udgangen af høringsperioden, blive lagt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på denne side <a href="/Borger/Familie-boern-unge/Skoler/Sider/Ét-skoledistrikt-Rønne.aspx">Skoler Ét skoledistrikt i Rønne (brk.dk)</a>.</div><div>Høringssvar og indsigelser vedlægges som bilag til den politiske behandling af skoledistriktssammenlægningen i Rønne, august 2025. Kommunalbestyrelsen behandler sagen i juni 2024.<br></div><div><br></div><div>Høringsbrevet med bilag er offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, på Søndermarksskolens og Åvangsskolens hjemmeside. Materialet ligger til offentligt gennemsyn og kommentering i perioden den 1. marts til den 26. april 2024.<br></div><div><br></div><div><strong>Høringssvar og indsigelser kan sendes til Center for Skole på følgende måder:</strong></div><div><br></div><div>Fremsendelse af høringssvar og indsigelser via sikker digitalpost - se boks ude til højre.<br></div><div><br></div><div><b>Mail<br></b>Send til skole@brk.dk – Denne mail kan benyttes, hvis du ikke har MitID. Vær opmærksom på dette ikke er en sikkermail. Der må derfor ikke indgå følsomme personoplysninger i mailen.</div><div><br></div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>P</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>r. brev​ </strong></span></div><div>Center for Skole<br></div><div>Administration og Rådgivning<br></div><div>Ullasvej 23, 1.sal</div><div>3700 Rønne<br></div><h2>Høringssvar og indsigelser skal være Center for Skole i hænde senest den 26. april 2024.</h2><p>​<br></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/010324%20Høringsbrev%20vedr.%20scenarier%20for%20sammenlægning%20af%20skoledistrikter%20i%20Rønne%202025FINAL.pdf" target="_blank"><strong>Download ovenstående tekst som brev</strong></a> (pdf)<br></p><strong><br></strong></div><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Rønne%20skoledistrikt%201100x.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til projekt - Etablering af en badebro på matr. 87c, Klemensker ved Gåsemade sø, jf. vandløbslovens § 47Forslag til projekt - Etablering af en badebro på matr. 87c, Klemensker ved Gåsemade sø, jf. vandløbslovens § 47https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-projekt---Etablering-af-en-badebro-på-matr.-87c,-Klemensker-ved-Gåsemade-sø,-jf.-vandløbslovens-§-47.aspx01-03-2024 06:55:54013049Ce nter for Natur, Miljø og Fritid har den , modtaget en ansøgning fra Rocio de la Aurora Jensen , Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, vedrørende etablering af aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ce</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">nter for Natur, Miljø og Fritid har den 12. januar 2024, modtaget en ansøgning fra </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Rocio de la Aurora Jensen</span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">, </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat, vedrørende etablering af en badebro ved Gåsemade sø, matr. 87c, Klemensker. Projektforslaget sendes her i høring.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). Anlæggelse af broer er en regulerende tiltag i henhold til vandløbslovens § 17. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., uddyber retningslinjerne for reguleringsprojekter (BEK nr. 834 af 27/06/2016).<br><br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet at anlægge en badebro, som giver adgang til Gåsemade sø. Badebroen etableres som led i et større projekt, hvor der også anlægges en pavillon og en platform til rekreativ anvendelse af borgerne og turister på Bornholm. Broen udgør en del af projektet "Fiskemosen". <br><br></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Forslag%20til%20projekt;%20Etablering%20af%20en%20badebro%20på%20matr.%2087c,%20Klemensker%20ved%20Gåsemade%20sø,%20jf.%20vandløbslovens%20§%2047.pdf" target="_blank">Projektforslag</a>​<br><br></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter.  <br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til </span><a href="mailto:nmf@brk.dk" style="background-color:transparent;">nmf@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. I emnefeltet skriver du: </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">J. nr. 24/4830.</span><br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>29. marts 2024.</strong><strong>   </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br><br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Høring_Badebro_Gåsemade.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47 Forslag til projekt. Ændring af bro nr. 1009, uf. af Tt. Spellinge Mose, matr. 7000e, Klemensker, jf. vandløbslovens § 47 https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-projekt.-Ændring-af-bro-nr.-1009,-uf.-af-Tt.-Spellinge-Mose,-matr.-7000e,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-47-.aspx28-02-2024 13:19:32016441Cente r for Natur, Miljø og Fritid har den 6. februar 2024, modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S v. Peter R. Svendsen, vedrørende renovering af bro nr aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​Cente</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r for Natur, Miljø og Fritid har den 6. februar 2024, modtaget en ansøgning fra Broconsult A/S v. Peter R. </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Svendsen, vedrørende renovering af bro nr. 1009, Splitsgårdsvej ved savværk. Broconsult ansøger på vegne </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">af Center for Ejendomme o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g Drift.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse- eller ændringer af broer mv. (LBK nr. 1217 af 25/11/2019). Projektet indeholder både regulerende og restaurerende tiltag:</p><p>Regulering (§ 17): Ændring af fløjmure.</p><p>Restaurering (§ 37): Udlægning af gydegrus.</p><p>Der henvises i den forbindelse Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., som uddyber retningslinjerne for håndtering af disse forhold i projektet (BEK nr. 834 af 27/06/2016).<br><br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at fremtidssikre den eksisterende bro og bibeholde vejsikkerheden til <span style="background-color:transparent;color:inherit;">nuværende normer. Dette gøres ved at forlænge eksisterende bygværk og etablere længere fløjmure, for at </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">etablere et fladere skråningsanlæg imod vejen, der kan modstå trykket fra trafikken og sikre vej og åløb mod </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">sammenfald og erosion.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> Der lægges gydegrus på bunden af vandløbet for at forbedre forholdene for vandlevende organismer.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2041u~%20(003).pdf" target="_blank">Projektforslag</a>​<br><br></p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter med restaurerende tiltag.  <br></p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal. I emnefeltet skriver du: J. nr. 24/787.<br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>23. april 2024.</strong> <strong>  ​</strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Forslag%20til%20ændring%20af%20bro.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøtilladelse til Skovsholm, IbskerMiljøtilladelse til Skovsholm, Ibskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøtilladelse-til-Skovsholm,-Ibsker.aspx23-02-2024 10:44:24016163Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk Mi ljø tilladelsen godkender produktionen på Skovsholm efter stipladsmodellen aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse Skovsholm til godkendelse til so- og smågriseproduktion på Skovsholm, Aarsdale Kirkevej 4, 3740 Svaneke.<br></p><p><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Mi</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">ljø</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">tilladelsen godkender produktionen på Skovsholm efter stipladsmodellen. Miljøtilladelsen muliggør opsætning af en ny babystald i form af en container til opstaldning af de mindste grise. Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg.</span><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"> </font><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Den eks</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">isterende godkendelse fra før 2004. I juni 2012 er der anmeldt skift i dyretype, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 480 årssøer, 16.400 smågrise (7,2-35 kg) og 300 polte (35-107 kg).</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"> </font><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">D</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">et samlede produktionsareal udgør 3.358 m</span><sup style="font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">2</sup><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;"> i ansøgt drift.</span></p><p class="MsoNormal"> <span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">Hus</span><span style="font-size:10pt;font-family:arial;background-color:transparent;color:inherit;">dyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.</span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Offentliggørelse</span></font></b></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Miljøtilladelsen vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra 23. februar 2024. Miljøtilladelsen kan ses i den blå boks her på siden. </span></font></p><p class="MsoNormal"><b><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagevejledning</span></font></b></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.</span></font></p><p class="MsoNormal"><u><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagefristen udløber den 22. marts 2024</span></font></u>, dvs. 4 uger fra den 23. februar 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.<br><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus </span></font><a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a>. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. <br><br></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages. </span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klager får helt eller delvist medhold i klagen</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klager ikke er klageberettiget </span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:6pt;text-indent:-18pt;line-height:115%;"><span><font size="2" face="Symbol"><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">·<font size="1" face="Times New Roman"><span style="font-feature-settings:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;">         </span></font></span></font></span><span style="line-height:115%;">Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence</span></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Arial"><span style="font-size:10pt;">​Center for Natur, Miljø og Fritid</span></font></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Skovsholm_foto.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, AakerForslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-St.-Krusegård,-Aaker.aspx22-02-2024 09:36:56016088Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Thorbjørn W. Koefoed om til miljøgodkendelsen til små- og slagtegriseproduktion på St aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Thorbjørn W. Koefoed om til miljøgodkendelsen til små- og slagtegriseproduktion på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til St. Krusegård.</p><p> </p><p><strong>Forslag til miljøtilladelse​</strong></p><p>Produktionen på St. Krusegård har tidligere omfattet et sohold med produktion af 30 kg's grise. Produktionen ønskes nu omlagt til produktion af smågrise og slagtegrise i eksisterende stalde. De ældste af de eksisterende stalde tages ud af drift. </p><p>Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra august 2010, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 550 årssøer, 17.875 producerede smågrise (7,3-34 kg) og 460 producerede polte (34-107 kg). I april 2018 er der ved anmeldelse om fulde stalde og skift mellem dyretyper givet tilladelse til en produktion på 570 årssøer, 21.450 producerede smågrise (7,0-33 kg) og 270 producerede polte (50-110 kg).</p><p>Det samlede produktionsareal udgør 3.070 m<sup>2</sup> i ansøgt drift. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere og gyllelagune på ejendommen. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes som frivilligt tiltag i ansøgt drift.<br></p><p>I forbindelse med omlægningen af produktionen vil den tidligere drægtighedsstald blive ændret til slagtesvinestald. I den forbindelse vil der blive foretaget ændringer af gulv og inventar. I de øvrige stalde, der omlægges, vil der kun blive foretaget en tilpasning/renovering af inventaret. Den eksisterende farestald og smågrisestald vil blive anvendt til smågrise og de tidligere drægtighedsstalde og løbestald vil blive anvendt til slagtegrise.<br></p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. <br></p><p>Beregninger viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. I ansøgt drift vil der blive anvendt hyppig gylleudslusning. Denne teknologi er godkendt med en lugtreducerende effekt på 20% i stalde med fulddrænet gulv. Dette vil blive tilfældet i den ene drægtighedsstald efter renovering. I de øvrige stalde vil der ligeledes blive anvendt hyppig gylleudslusning. Disse stalde er indrettet med delvist fast gulv og en forventet lugtreduktion fra hyppig gylleudslusning er derfor ikke indregnet.<br></p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.<br></p><p>​Der foreligger beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Med ændring af produktionen vil ammoniakudledningen øges. Det vurderes, at det ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.<br></p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Dette krav er opfyldt ved anvendelse af gyllekøling.<br></p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.<br></p><p> </p><p><em>Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse</em></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til St. Krusegård.</p><p>Ønsker du at se forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård kan du se det på regionskommunens hjemmeside <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx">https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx</a></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til miljøgodkendelsen til Nordvang. </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til St. Krusegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest <strong>den 4. april 2024</strong>.</p><p>​Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 23/15331. <br></p><p> </p><p>Sender du bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse til St. Krusegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Vil du have mere info</strong></p><p>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p> <br></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid​<br><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/St.%20Krusegård%20foto.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 195- og matr. 223, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 195- og matr. 223, Klemensker, jf. vandløbslovens § 17https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsregulering-på-matr.-195--og-matr.-223,-Klemensker,-jf.-vandløbslovens-§-17.aspx21-02-2024 10:29:24016021Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at omlægge et dræn på matr Du kan læse hele tilladelsen på nedenstående link Klage Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til at omlægge et dræn på matr. 195- og matr. 223, Klemensker, i henhold til vandløbslovens §§ 16-17 omhandlende vandløbsregulering, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Du kan læse hele tilladelsen på nedenstående link.<br></p><p><br></p><p><a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Documents/Tilladelse%20til%20vandløbsregulering%20på%20matr.%20195%20og%20matr.%20223%20Klemensker%20jf.%20vandløbslovens%20§%2017.pdf" target="_blank">Tilladelse til vandløbsregulering på matr. 195 og matr. 223 Klemensker jf. vandløbslovens § 17.pdf</a>​<br></p><p> </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Projektets formål er at omlægge en drænstrækning på 43 m, der ikke kan genetableres på den oprindelige lokation som følge af store træer og dertilhørende rødder, der har gennemboret og ødelagt de gamle dræn. </p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med MitID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest den<strong>: 20. marts 2024.</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>​Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p> </p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Borger/Miljoe-natur-energi/PublishingImages/Vandløbsregulering%20matr%20195%20og%20223,%20Klemensker.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 19. februar 2024Landzonetilladelser pr. 19. februar 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-19.-februar-2024.aspx19-02-2024 14:04:52015876Regio n s k o m m u n en h a r gi v e t la n d z o n e t i l l a d e l s e i h e n h o l d t i l § 3 5 i pla aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Regio</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">k</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">m</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">u</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">en</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">r</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">gi</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">v</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">la</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">z</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">a</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">s</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">h</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">o</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">5</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">pla</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">oven</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">t</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">i</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">f</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ø</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">l</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">g</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">n</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">d</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">e:​</span></p><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Opførelse af 2 sheltere på Kirkedalsvej 4, 3790 Hasle. </span></li></ul><br style="background-color:transparent;color:inherit;"><span style="background-color:transparent;color:inherit;">​</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</span><br><p> </p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>18. marts 2024.</strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,<br></p><p>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tagkonstruktion.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til reguleringsprojekt på matr. 41u, Vestermarie, jf. vandløbslovens § 47Forslag til reguleringsprojekt på matr. 41u, Vestermarie, jf. vandløbslovens § 47https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-reguleringsprojekt-på-matr.-41u,-Vestermarie,-jf.-vandløbslovens-§-47.aspx15-02-2024 11:23:43015650Cent er for Natur, Miljø og Fritid har 7. november 2023, modtaget en ansøgning fra Vestermarie Borgerforening v. Bente Johansen, vedrørende lovliggørelse af en gangbro, der er aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">​​​Cent</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">er for Natur, Miljø og Fritid har 7. november 2023, modtaget en ansøgning fra Vestermarie Borgerforening v. Bente Johansen, vedrørende lovliggørelse af en gangbro, der er etableret over et vandløb på matr. 41u, Vestermarie. Matriklen er ejet af Gunnar Blem Koefoed, Ringebyvejen 2, 3700 Rønne.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47, der omhandler anlæggelse af broer samt §§ 16-17, der vedrører regulering af vandløb (LBK nr. 1217 af 25/11/2019), hvilket uddybes i kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).<br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Formål</strong></p><p>I projektet er der etableret en bro over et vandløb. Broen blev etableret som led i anlæggelse af et længere stiforløb. Det var i den forbindelse nødvendigt at krydse vandløbet. <br><br></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du her: <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Forslag%20til%20reguleringsprojekt%20på%20matr.%2041u~%20(003).pdf" target="_blank">Forslag til reg​uleringsprojekt</a>​ <br></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></strong></p><p><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Høring</strong></p><p>Der er jf. vandløbsloven, 4 ugers høringsfrist på vandløbsreguleringsprojekter. </p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til </span><a href="mailto:nmf@brk.dk" style="background-color:transparent;">nmf@brk.dk</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.</span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: </span><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">16. marts 2024</strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong> </strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</span></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Projektområdet;%20Den%20hvide%20stiplede%20cirkel%20(003).PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 14. februar 2024Landzonetilladelser pr. 14. februar 2024https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-14.-februar-2024.aspx14-02-2024 06:32:51015516Regionskommunen har givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende Ændret anvendelse – Gartnerstien 8, 3730 Nexø Opførsel af garage – Knuds Kirkevej aspxhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p style="text-align:left;">Regionskommunen har givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul style="text-align:left;"><li><div>Ændret anvendelse – Gartnerstien 8, 3730 Nexø<br></div><div> </div></li><li>Opførsel af garage – Knuds Kirkevej 4, 3700 Rønne</li></ul><ul style="text-align:left;"><li><div>Udvidelse af udhus – Gudhjemvej 56, 3760 Gudhjem<br></div><div> </div></li><li>Opførsel af garage – Kannikegårdsvej 12, 3730 Nexø<div></div></li></ul><div style="background-color:transparent;color:inherit;"> </div><div style="background-color:transparent;color:inherit;">​Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><p style="text-align:left;"> </p><p style="text-align:left;">En klage skal være modtaget senest den <strong>13. marts 2024.</strong></p><p style="text-align:left;">Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.<br></p><p style="text-align:left;">Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p style="text-align:left;">Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.<br></p><p style="text-align:left;">En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.<br></p><p style="text-align:left;">Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,</p><p style="text-align:left;">skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p style="text-align:left;">​Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="https://naevneneshus.dk/">https://naevneneshus.dk/</a> </p><p style="text-align:left;">En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p style="text-align:left;"> </p><p style="text-align:left;">Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat​<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Gittespær.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer og afgørelser

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed