Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelse pr. 23. februar 2018Landzonetilladelse pr. 23. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-23.-februar-2018.aspx23-02-2018 11:37:1309464aspx33http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven :<br></p><p><span aria-hidden="true"></span> </p><ul><li><strong>Etablering af depot/lager bygning på Snorrebakken 28, 3700 Rønne</strong><br></li></ul><p><span aria-hidden="true"></span> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget<strong> senest den 23. marts 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Snorrebakken 28 - oversigtsbillede" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Snorrebakken_28.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri på LundegårdLandbrugsbyggeri på Lundegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-på-Lundegård.aspx21-02-2018 11:55:0207732aspx52http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Landbrugsbyggeri pr. 21. februar 2018</strong>.</p><p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ny kornsilo, maskinhal og garage på Lundegård, Svanekevej 36, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 21. marts 2018. <br></strong></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><img alt="Silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 21. februar 2018Landzonetilladelse pr. 21. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-21.-februar-2018.aspx21-02-2018 11:48:3407733aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:<br></p><ul><li><strong>Nedrivning og genopførsel af sommerhus på Lyngvejen 16, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Forhøjelse af vandværksbygning på Rø Skolevej 10, 3760 Gudhjem</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af velfærdsbygning på Mosevej 30, 3730 Nexø</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af voliere på Fejleregårdsvejen 2, 3720 Aakirkeby</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af sø på Sdr. Landevej 16, 3730 Nexø</strong></li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 21. marts 2018.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Lyngvejen_nr%2016.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri på KrusegårdLandbrugsbyggeri på Krusegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-på-Krusegård.aspx21-02-2018 09:00:4407726aspx57http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af ny kornsilo på Krusegård, Knarregårdsvej 15, 3790 Hasle</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong></strong> </p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 21. marts 2018</strong>.</p><p><br>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat<br></p><img alt="Silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 20. februar 2018Landzonetilladelse pr. 20. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-20.-februar-2018.aspx20-02-2018 08:54:2802114aspx39http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelse i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Indretning af lægeklinik i eksisterende bygninger på Grammegårdsvej 2, 3720 Aakirkeby.</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 20. marts 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Oversigtskort - Grammegårdsvej 2" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Grammegårdsvej_2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Afgørelse om tilladelse til deponeringAfgørelse om tilladelse til deponeringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Afgørelse-om-tilladelse-til-deponering.aspx19-02-2018 08:16:0909309aspx67http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p><strong>Afgørelse om tilladelse til deponering af ren jord i Bjergegård Grusgrav</strong></p><p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, skal hermed orientere om, at der 19. februar 2018 er meddelt tilladelse til deponering af ren jord i<br><br> <strong>Bjergegård grusgrav, </strong><br><strong>beliggende på del af matr.nr. 35c, Klemensker. </strong><br><br>Tilladelsen kan tages i brug 4 uger efter dato for denne offentliggørelse såfremt ingen klager er modtaget. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 14. marts 2018. </strong></p><p>Tilladelsen er gældende indtil efterbehandlingsplanen for hele graveområdet er fuldt gennemført.  </p><p>Der er givet dispensation i henhold til <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394" target="_blank">Jordforureningslovens</a> § 52 stk. 2 nr. 3. Heri er der redegjort for, at grundvand- og drikkevandsinteresser ikke påvirkes negativt af jorddeponi.</p><p>Kommunens naturforvaltere har vurderet, at jorddeponi ikke har væsentlige naturmæssige konsekvenser for området. Råstofmyndigheden tillader jorddeponi, såfremt råstofressourcen i deponiområdet er fuldt indvundet. </p><p> </p><p>Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan læses i den røde boks.</p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Lastvogn med jord" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bil%20med%20jord.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværkerAnsøgning om renovering og forstærkning af 2 vandløbsbygværkerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-renovering-og-forstærkning-af-2-vandløbsbygværker.aspx14-02-2018 12:47:11011171aspx85http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget ansøgninger om renovering og forstærkning af 2 vejbroer/vandløbsbygværker på Bornholm. </p><p>Arbejdet udføres på:</p><ul><li><strong>Bro nr. 1518, Segenvej, UF af tilløb til Tingsted Å</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Bro nr. 3021, Hjortevej, UF af Spager Å </strong></li></ul><p><br>Formålet med ansøgningerne er at renovere og forstærke vejbroerne/vandløbsbygværkerne, så de forsat er sikre at færdes på.</p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">vandløbsloven</a>s §§ 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Projektredegørelserne kan læses på Bornholms Regionskommunes hjemmeside (se den blå boks). </p><p>Eventuelle bemærkninger til projekterne kan sendes via e-mail til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest den 14. marts 2018</strong>. </p><p>Hvis der er spørgsmål til ansøgningerne, kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@.brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@.brk.dk</a><br><br>Når høringsperioden er slut, vil Natur, Miljø og Fritid tage endelig stilling til ansøgningerne. </p><p>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Venlig hilsen<br>Tine Kent Egedal</p><p><br>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Vandbygværk Bro nr. 3021 Hjortevej" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vandbygværk_bro%20nr%203021_hjortevej.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Besætningsændringer på SmørjeppegårdBesætningsændringer på Smørjeppegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Besætningsændringer-på-Smørjeppegård.aspx14-02-2018 08:31:04011164aspx83http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har afgjort, at de anmeldte besætningsændringer i eksisterende stalde på nedenstående husdyrbrug kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. </p><p>Sagen er behandlet i henhold til § 29 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug:</p><p> </p><ul><li><strong>På Smørjeppegård, Smørjeppevej 2, 3700 Rønne ændres kvægbesætningen fra 140 årskøer, 155 kvier (0-27 mdr.) og 66 tyrekalve (40-65 kg) til 155 årskøer, 124 kvier (0-25 mdr.) og 70 tyrekalve (40-65 kg).</strong></li></ul><p><br>Spørgsmål angående afgørelsen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk" target="_blank">Susanne.Kjaer-Hansen@brk.dk</a><br><br><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.<br><br>Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af nævnets hjemmeside, <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. <br><br>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. <br><br>Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal være indbetalt inden en fastsat frist, ellers afvises klagen.<br><br><strong>Klagegebyret tilbagebetales, hvis: </strong></p><ul><li>Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager får helt eller delvist medhold i klagen</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klager ikke er klageberettiget</li><li><span aria-hidden="true"></span>Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence </li></ul><p><br><strong>Klagefristen udløber den 14. marts 2018, dvs. 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen den 14. februar 2018.</strong></p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid</p><p> </p><img alt="Smørjeppevej 2 - Oversigtsbillede" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Smørjeppevej_2-oversigtsbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 9. februar 2018Landzonetilladelse pr. 9. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-9.-februar-2018.aspx09-02-2018 09:00:06011003aspx142http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><p> </p><ul><li><strong>Tilbygning til sommerhus på Mosestien 9, 3730 Nexø</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Indretning af mindre spisested på Tingstedvejen 7, 3700 Rønne</strong></li><li><span aria-hidden="true"></span><strong>Etablering af mast til telekommunikation på Bolbyvej 8, 3782 Klemensker</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 9. marts 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Oversigtsbille - Mosestien 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Mosestien_9.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 6. februar 2018Landzonetilladelse pr. 6. februar 2018https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-6.-februar-2018.aspx06-02-2018 09:00:44010626aspx132http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196967" target="_blank">planloven</a>:</p><ul><li><strong>Etablering af gokartbane i eksisterende bygning på Kjøllergård, Pederskervejen 9, 3730 Nexø</strong></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 6. marts 2018. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><img alt="Kjøllergård - Gokartbane" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kjøllergård_gokartbane.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed