Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Vandløbsregulering på Strandvejen 9, PederskerVandløbsregulering på Strandvejen 9, Pederskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering-på-Strandvejen-9,-Pedersker.aspx22-07-2022 07:34:2305366aspx98http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Center for Natur, Miljø og Fritid har den 21. februar 2022, modtaget en ansøgning fra Lejf Bohn, Strandvejen 9, 3720 Åkirkeby omhandlende rørlægning af en 100 m åben drængrøft langs skellet mellem matr. 20h og 20s, Pedersker. Matr. 20s er ejet af anden part.</span></p><p> </p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger<br></p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med rørlægningen er forbedre tilkørselsforholdene til værkstedet på ejendommen og afhjælpe rotteproblemer, som er forårsaget af den åbne grøft.<br></p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Projektforslag;%20Strandvejen%209,%203720%20Aakirkeby.pdf">her</a>.  <br></p><p><strong>Lovgivning</strong></p><p>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.<br></p><p><strong>Høring</strong><br> Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 21/17100</p><p>til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. <br></p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest<strong>: Den 19. august 2022. </strong><strong> </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Udklip.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, OlskerVandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, Olskerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsrestaurering-på-matr.-39c-og-2l,-Hovedejerlavet-Olsker.aspx22-07-2022 07:24:2805356aspx93http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms R</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">egionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid har den 21. januar 2022, modtaget en ansøgning om vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, 3770 Allinge, matr. 39c og 2l, Hovedejerlavet Olsker. Matriklerne er ejet af ansøger.</span></p><p>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.</p><p>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </p><p> </p><p><strong>Formål</strong></p><p>Formålet med projektet er at genåbne og let genslynge 185 m rørlagt strækning af Bakkebæk, så det følger det tidligere åbne vandløbstrace.   </p><p><strong>Projektforslaget</strong></p><p>Projektforslaget finder du <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Projektforslag;%20Dalegårdsvej%201,%203770%20Allinge.pdf">her</a>.  </p><p><strong>Høring</strong></p><p>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </p><p>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 22/3202 og att. Tine Kent Egedal. </p><p>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>16. september 2022.</strong><strong>   </strong></p><p>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Billede%20til%20forsiden;%20Dalegårdsvej%201,%203770%20Allinge.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 20. juli 2022Landzonetilladelser pr. 20. juli 2022https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-20.-juli-2022.aspx20-07-2022 08:53:020496aspx151http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><ul><li>Etablering af gyllebeholder på Kalbyvejen 18B, 3720 Aakirkeby<br></li></ul><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</p><p>En klage skal være modtaget senest den <strong>17. august 2022</strong>.</p><p> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p> </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/">www.naevneneshus.dk</a></p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</p><p> </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til vandløbsrestaurering ved Slusegård og Ågård Vandmølle, Øle ÅTilladelse til vandløbsrestaurering ved Slusegård og Ågård Vandmølle, Øle Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-vandløbsrestaurering-ved-hhv.-Slusegård-og-Ågård-Vandmølle,-Øle-Å,-jf.-vandområdeplan-2015-2021.aspx19-07-2022 15:03:180572aspx74http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet Center for Natur, Miljø og Fritid tilladelse til, at gennemføre 2 restaureringsprojekter, som er omfattet af Statens Vandområdeplaner 2015-2021, på følgende private ejendomme: </p><p>Der linkes direkte til afgørelserne herfra: </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaueringing%20ved%20Slusegård%20Vandmølle,%20Øle%20Å.pdf">Slusegård Vandmølle, Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby matr. 19a og 153, Pedersker.</a> </p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Vandløb/Tilladelse%20til%20vandløbsrestaueringing%20ved%20Ågård%20Vandmølle,%20Øle%20Å.pdf">Ågård Vandmølle, Bukkevadsvejen 8, 3720 Aakirkeby, matr. 36a, Pedersker.</a><br></p><p>Projekterne gennemføres af Center for Natur, Miljø og Fritid, som er projektansvarlig. </p><p> <br></p><p><strong>Formål</strong></p><p><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projekterne vedrører fjernelse af fysiske spærringer for at fremme faunapassage og er en del af indsatsprogrammet på vandløbsområdet i vandområdeplan 2015-2021.</span></p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Afgørelserne er truffet i henhold til § 37 i vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26/01/2017. Hertil bygger afgørelserne på § 17 og § 48 i vandløbsloven samt kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, nr. 834 af 27/06/2016.</p><p> </p><p><strong>Økonomi</strong></p><p>Projekterne er finansieret delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler. Tilskuddet består af 34 % midler fra det Europæiske Hav- og Fiskerifond og 66 % midler fra Miljø og Fødevareministeriet. </p><p><strong> </strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelserne kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 16. august 2022.</strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</p><p> </p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p> </p><p>Du kan finde en klagevejledning hos Nævnenes hus og i afgørelsen. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til miljøgodkendelse til Stålegård, NykerForslag til miljøgodkendelse til Stålegård, Nykerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-miljøgodkendelse-til-Stålegård,-Nyker.aspx12-07-2022 09:14:0604878aspx84http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra A/S Simblegård ved Lennart Westh om, at svineproduktionen på Stålegård, Kirkebyvej 28, 3700 Rønne godkendes efter Husdyrbrugloven, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Stålegård.</p><p>Produktionen af slagtesvin på Stålegård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldene. Der ønskes opført en ny gyllelagune i tilknytning til staldanlægget. </p><p>Den eksisterende godkendelse er en §12-miljøgodkendelse fra 2012, hvor der er givet tilladelse til en produktion på 14.000 slagtesvin (30-110 kg). </p><p>I ansøgt drift ønskes mulighed for indsættelse af grise ved 15-20 kg fremfor ved ca. 30 kg. Ansøgt drift omfatter derfor slagtesvine- og smågriseproduktion i eksisterende stalde, hvor det er muligt at flekse mellem de to dyregrupper. Det samlede produktionsareal udgør 2.227 m<sup>2</sup>. </p><p>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen samt overføres til beholdere på ejers andre ejendomme. Kapaciteten på Stålegård ønskes udvidet med en ny gyllelagune på 5.000 m<sup>3</sup>.  </p><p> <br></p><p><strong>Forslag til miljøtilladelse</strong></p><p><strong></strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøtilladelse til Stålegård, Kirkebyvej 28, 3700 Rønne.</span></p><p>Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. </p><p>Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Der ændres ikke på produktionen og lugtemissionen fra staldene øges derfor ikke i ansøgt drift.</p><p>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</p><p>Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen øges udledningen ikke fra staldene. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.</p><p>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til udledning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). </p><p>I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.</p><p><br></p><p>Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentligpåvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.</p><p> </p><p><strong>Lovgrundlag</strong></p><p>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Stålegård.</p><p>Ønsker du at se forslaget til miljøgodkendelse til Stålegård kan du se den her på hjemmesiden. </p><p> </p><p><strong>Vil du afgive bemærkninger</strong> </p><p>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Stålegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 23. august 2022.</p><p> </p><p>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/11264.  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk">Helle.Thers@brk.dk</a> eller 56 92 20 74. </p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Stålegård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høringTillæg til spildevandsplan for Rønne syd i offentlig høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tillæg-til-spildevandsplan-for-Rønne-syd-i-offentlig-høring.aspx20-06-2022 12:26:4505220aspx85http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har d. 28. april 2022 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan for Rønne syd i 8 ugers offentlig høring. </p><p><span style="text-decoration:underline;">Det samlede tillæg til spildevandsplanen kan læses her.</span></p><p>Området i Rønne Syd er i dag spildevandskloakeret, hvilket indebærer at grundejer selv skal håndtere overfladevand på egen grund. Det betyder i praksis at regnvand skal nedsives på egen grund, men undersøgelser af nedsivningsforholdene har vist, at dette ikke er muligt.</p><p>Med vedtagelsen af dette tillæg udlægges matriklerne som separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal afledes til Bornholms Spildevand A/S' anlæg i hver sin ledning.</p><p><strong>Høringsperiode</strong></p><p>Forslaget til tillægget til spildevandsplanen skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring, jf. Spildevandsbekendtgørelsens §6, stk. 2. Efter behandling af høringssvar, kan tillægget vedtages af kommunalbestyrelsen.</p><p>I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Bornholms Regionskommune, Natur, miljø og fritid, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller på mail til spildevand@brk.dk og være kommunen i hænde <strong>senest d. 15. august kl. 23.59.</strong></p><p>Indkomne høringssvar vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af tillægget. </p><h3>Miljøvurdering</h3><p>Spildevandsplaner skal screenes i henhold til kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27.10-2021). Formålet er at vurdere, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering. </p><p>Miljøvurderingen foretages separat af spildevandsplantillægget, og sendes i høring i løbet af samme høringsperiode.<br></p><p><br></p><img alt="Kloakdæksel" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/kloakdæksel.jfif?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Vedtagelse af planer for en udvidelse af Vibegårdscentret i RønneVedtagelse af planer for en udvidelse af Vibegårdscentret i Rønnehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vedtagelse-af-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret-i-Rønne.aspx15-06-2022 13:31:14012095aspx90http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms kommunalbestyrelse vedtog 28. april 2022 kommuneplantillæg nr. 07 og lokalplan nr. 133. Med vedtagelse af planerne vil der være skabt grundlag for at udvide Vibegårdscentret med én ny udvalgsvarebutik på max. 1.550 m<sup>2</sup>.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse 28. april 2022 var forslag til de pågældende planer inkl. en tilhørende detailhandelsredegørelse i offentlig høring i perioden 30. december 2021 til 30. januar 2022. Kommunalbestyrelsen modtog fire høringssvar. Høringssvarene gav ikke Kommunalbestyrelsen anledning til at foretage ændringer i planerne.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><ul><li>Kommuneplantillæg nr. 07 findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/21167">Bornholm - Bornholms Kommuneplan 2020 (niras.dk)</a></li><li>Lokalplan nr. 133 findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/362">Bornholm - Lokalplaner (niras.dk)</a></li><li>Detailhandelsredegørelsen findes her: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/1167870/redegoerelse_roenne-udvidelse-af-vibegaardscentret-2021_v30-elgiganten.pdf">Udvidelse af Vibegårdscentret i Rønne (niras.dk)</a></li></ul><p>Dokumenterne kan også rekvireres ved henvendelse til Bornholms Regionskommune på telefon 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a><strong style="background-color:transparent;color:inherit;"> </strong></p><p><strong>Retsvirkninger </strong><br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. <br><br>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.<br> <br>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br> Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. <br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</span><br></p><p>Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. </p><p>Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Vedtagelse-af-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret-i-Rønne/luftfoto%20vibegårdscentret.png" alt="luftfoto vibegårdscentret.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></p><p> <em>Luftfoto med markering af lokalplanens afgrænsning samt byggefeltet for en fremtidig butik.</em><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Byfornt.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Tilladelse til regulering af Kampeløkke ÅTilladelse til regulering af Kampeløkke Åhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-regulering-af-Kampeløkke-Å.aspx14-06-2022 09:45:130706aspx50http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 14. juni 2021, givet Center for Ejendomme og Drift tilladelse til at renovere Bro nr. 1001 – Nordre Borrelyngvej, UF af Kampeløkke Å, jf. vandløbslovens § 17 og § 47.</p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Projektet foregår på matr. 7000p, Hovedejerlavet, Olsker. Bornholms Regionskommune ejer matriklen.</span></p><p>Tilladelsen kan du læse her "<a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Tilladelse%20til%20regulering%20af%20Kampeløkke%20Å%20ifm.%20renovering%20af%20bro%201001,%20jf.%20vandløbsloven.pdf" target="_blank">Tilladelse til regulering af Kampeløkke Å</a>".<br></p><p> </p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 12. juli 2022.</strong><strong>  </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.<br></p><p>Du kan finde en klagevejledning på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>.<br></p><p> <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> </p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></p><p><br></p><img alt="Oversigtskort over Kampeløkke Å" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kampeløkke%20Å.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.​Tilladelse til krydsning af Kobbe Å på matr. 123b, Østerlarsker med vandledning, jf. vandløbsloven.https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Tilladelse-til-krydsning-af-Kobbe-Å.aspx19-05-2022 12:37:2906308aspx161http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Bornholms Regionskommune har givet BEOF tilladelse til at krydse Kobbe Å med en vandledning, der skal føre vand fra Melstedvej 26, 3760 Gudhjem, matr. 123b, Østerlarsker til Kobbevej 18, 3760 Gudhjem matr. 56b, Østerlarsker. </p><p>Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 samt § 3 i bekendtgørelse om regulering og <span style="background-color:transparent;color:inherit;">restaurering, der omhandler regulering af vandløb. Tilladelsen tager også afsæt i </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler nedlægning af rørledninger, kabler mv.</span></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Klage</strong><strong>  </strong></p><p>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. </p><p>En klage skal være modtaget senest<strong>: 17. juni 2022. </strong></p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.<br></p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</p><p>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. <br></p><p>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.</p><p> <br></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk">tine.kent.egedal@brk.dk</a>.<br></p><img alt="Oversigtskort " src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Krydsning%20af%20Kobbe%20Å.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
BOFA: Høring om ny affaldsplanBOFA: Høring om ny affaldsplanhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/BOFA-høring.aspx09-05-2022 06:30:4601340aspx447http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><span style="color:#2b2b2b;font-family:verdana, arial, sans-serif;font-size:30px;background-color:transparent;"><br>Ny affaldsplan for Bornholm</span><br></p><p><em>Høringsfrist den 1. juli 2022</em></p><p>Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034.<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.</p><p>For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:</p><p>-        Samarbejdet med renovatøren</p><p>-        Udviklingsprojekter</p><p>-        Zero Waste Bornholm</p><p>-        Borgerdialog</p><p>Affaldsplanen kan ses på dette link: <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a>.</p><p><strong>Miljøvurdering</strong></p><p>Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Miljørapport%20MILJØVURDERING%20AF%20AFFALDSPLAN.pdf" target="_blank">kan ses her</a>.<br></p><p><strong>Har du bemærkninger til affaldsplanen?</strong></p><p>Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde <span style="text-decoration:underline;">senest den 1. juli 2022</span>.</p><p>Bemærkninger kan sendes via linket <a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/54#/">Bornholm - Affaldsplan (niras.dk)</a> eller med post (<strong>mrk. affaldsplan</strong>) til:</p><p>BOFA<br>Almegårdsvej 8<br>3700 Rønne</p><p>Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.<br><br></p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/BOFA-høring/Billede1.jpg" alt="Billede1.jpg" style="margin:5px;width:348px;height:119px;" /><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/de%2012%20fraktioner.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed