Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Landzonetilladelse pr. 12. april 2019Landzonetilladelse pr. 12. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-12.-april-2019.aspx11-04-2019 22:00:04014777aspx117http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Genopførelse af stuehus efter brand på Køllergårdsvej 7, 3700 Rønne</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 20. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Bygning" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Bygning.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 11. april 2019Landzonetilladelse pr. 11. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-11.-april-2019.aspx11-04-2019 07:00:0902118aspx111http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p>- Udvidelse af eksisterende sommerhus på Poseregårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby.</p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest den 9. maj 2019. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Poseregårdsvejen" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Poseregårdsvejen%201.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 4. april 2019Landzonetilladelse pr. 4. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-4.-april-2019.aspx04-04-2019 08:01:04013021aspx166http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></p><ul><li><strong>Etablering af dobbelt carport med redskabsskur på Tværvej 10, 3700 Rønne</strong></li><li><strong>Saunabygning på Snogebæk Havn, Hovedgade 1L, 3730 Nexø</strong><br></li></ul><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 2.maj 2019</strong>. </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Snogebæk_havn_11.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 2. april 2019Landzonetilladelse pr. 2. april 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-2.-april-2019.aspx02-04-2019 08:00:35012420aspx127http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Etablering af ParkGolf på Helligdomsvej 11, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p><strong></strong> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 30. april 2019. </strong></p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> </p><p> <br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><img alt="Oversigt Helligdomsvej 11" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Helligdomsvej_11.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelse pr. 28. marts 2019Landzonetilladelse pr. 28. marts 2019https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelse-pr.-28.-marts-2019.aspx28-03-2019 09:00:24012030aspx162http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</p><p> </p><ul><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Lyrsbyvej 10, 3751 Østermarie</strong></li><li><strong>Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Vietsvej 9A, 3760 Gudhjem</strong></li></ul><p> </p><p>Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest den 25. april 2019.</strong> </p><p>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> <br>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p><br>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><p> </p><p>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</p><p> </p><img alt="Lyrsbyvej 10" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/lyrsbyvej_10.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Planer om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkninger?Planer om at udvide Vibegårdscentret - har du bemærkninger?https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Planer-om-at-udvide-Vibegårdscentret---har-du-bemærkninger.aspx21-01-2019 11:28:15021372aspx171http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Butikskæden Harald Nyborg ønsker at etablere en butik på 3000 m2 i Rønne. Der er tale om et butikskoncept og en butiksstørrelse, som der ikke er plads til i Rønnes bymidte. Hvis Vibegårdscentret bliver udvidet, vil der imidlertid kunne skabes plads til butikken her i udkanten af Rønne. En redegørelse for konsekvenserne ved at udvide Vibegårdscentret er udarbejdet og <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Redegørelse_aflastningsområde_Rønne_v1.0.pdf">kan ses her</a></p><p><br><strong>Ideer og forslag senest 15. februar</strong><br>Hvis du har ideer eller forslag, som vil være relevante for den politiske behandling af ønsket om at udvide Vibegårdscentret, skal du senest 15. februar 2019 sende dem enten på mail eller som et fysisk brev til:<br><br><strong>Bornholms Regionskommune</strong><br>Planafdelingen mail: <a href="mailto:plan@brk.dk">plan@brk.dk</a> <br><br><strong>eller </strong><br><br><strong>Bornholms Regionskommune </strong><br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne<br><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Fortovet%20i%20Vibegårdscentret.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" /> <img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Fortovet%20i%20Vibegårdscentret.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - TrafikhavnenForslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-nr.-031-og-lokalplan-nr.-102-for-et-område-på-Nexø-Mole---Trafikhavnen.aspx12-12-2018 09:30:49021065aspx361http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 12. december 2018 til og med den 6. februar 2019. </p><p>Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre projektet "Nexø Mole". Kommunalbestyrelsen har også tidligere givet tilsagn til en samarbejdsaftale vedr. indretning af bibliotek og borgerservice i tilknytning til genanvendelse af DLG´s bygninger på Nexø Havn. Udover at huse BRK funktioner skal projektet bl.a. indeholde restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og lejligheder. </p><p>Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 102 for Nexø Mole og kommuneplantillæg nr. 031 samt miljørapport til offentliggørelse i 8 uger.</p><p>Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link</p><p>Link til lokalplanforslag</p><p><a href="https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf"><span style="text-decoration:underline;">https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf</span></a> </p><p>Link til forslag til kommuneplanramme <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947</span></a></p><p> </p><p><strong>Miljøscreening</strong></p><p>Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 102, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. </p><p>Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at skulle udarbejdes en miljørapport som er er gennemført.</p><p>Miljørapporten kan ses på nedenstående link </p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618500/Miljoerapport-NX-Mole.pdf"><span style="text-decoration:underline;">miljørapport</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618518/Afgraensninigsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">afgrænsningsnotat</span></a></p><p>Link til <a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/618515/Screeningsnotat.pdf"><span style="text-decoration:underline;">screeningsnotat</span></a></p><p> </p><p><strong>Henvendelse </strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne<br><strong>Tlf. 5692 2108 eller 5692 0000</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Indsigelsesmulighed</strong><strong>  </strong></p><p>Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til:  </p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700, Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span>. </p><p>Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.</p><p>Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest <strong>den 6. februar2019</strong>. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br><strong> </strong>Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil.<strong> </strong>De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. </p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.</p><p><strong>Klage til Planklagenævnet</strong></p><p>Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.</p><p>Du klager via klageportalen, som du finder via <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">virk.dk</span></a>. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.</p><p>[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.</p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/"><span style="text-decoration:underline;">Se betingelserne for at blive fritaget her</span></a>.</p><p><strong>Klagefrist</strong></p><p>Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p><strong>Opsættende virkning</strong></p><p>En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.</p><p><strong>Søgsmål</strong></p><p>Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. </p><p> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/IMG_20170104_142027.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og TejnForslag til aflysning af lokalplan 3-11 Allinge og Tejnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-aflysning-af-lokalplan-3-11-for-etablering-af-et-bogtrykkeri-på-Tejnvej-og-del-af-3-13-for-et-sommerhusområde-p.aspx12-12-2018 09:05:47021176aspx250http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Forslag til aflysning af lokalplan 3-11 </strong><strong>for</strong> <strong>etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej</strong> <strong>og del af 3-13 for et sommerhusområde på Æbleplantagen, Allinge</strong></p><p>Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2018 at sende et forslag i høring for at ophæve den forældede lokalplan 03-11 for etablering af et bogtrykkeri på Tejnvej i Allinge og den del af lokalplanen 03-13 for et sommerhusområde, som er gældende for det østligste område af matrikelnr. 369am Allinge-Sandvig markjorder. Hensigten hermed er at imødekomme en ansøgning om udstykning af matrikelnr. 369am, da planerne om at etablere et bogtrykkeri ikke er blevet realiseret. </p><p>Høringsperioden på 4 uger er fra den 12. december 2018 til og med den 9. januar 2019. </p><p>Forslaget kan ses på nedenstående link:</p><p><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310"><span style="text-decoration:underline;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=310</span></a> </p><p><strong>Henvendelse skal ske til:</strong></p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat</p><p>Ullasvej 23</p><p>3700 Rønne</p><p>Tlf. 56922107 eller 56920000</p><p>For annonceringen står Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, telefon 56 92 00 00, mail Plan@brk.dk.</p><p><strong>Indsigelsesmulighed<br></strong>Bemærkninger eller indsigelser til aflysningsforslaget skal være kommunen i hænde senest onsdag den 9. januar 2019. Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. </p><p>Indsigelser fremsendes til:</p><p>Erhverv, Byg og Sekretariat<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne</p><p>Eller på mail til <span style="text-decoration:underline;">Sekretariatet@brk.dk</span></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p>Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.</p><p><strong>Klagevejledning</strong></p><p>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.</p><p>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> og <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.borger.dk</span></a> eller <a href="http://www.virk.dk/"><span style="text-decoration:underline;">www.virk.dk</span></a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr</p><p>på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.</p><p>Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.</p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/rock-pool%20område%20Møllenæs.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til ny boligpolitik for BRKForslag til ny boligpolitik for BRKhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitik-for-BRK.aspx10-01-2019 19:50:40021066aspx533http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29. november, at sende et udkast til ny boligpolitik for Bornholms Regionskommune i høring hos alle borgere på øen. </p><p>Forslaget indeholder tre indsatsområder:</p><ul><li>Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028</li><li>Et varieret boligudbud</li><li>Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger</li></ul><p>Høringsperioden er fra fredag den 30. november 2018 til fredag den <strong>18. januar 2019, </strong>som er <strong>sidste frist</strong> for at indsende høringssvar.</p><p><br><strong>Borgermøde 10. januar</strong><br><strong> </strong>I forbindelse med høringen af den kommende boligpolitik, holder BRK et åbent borgermøde torsdag den 10. januar kl. 19.00-21.00 i Aakirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby. Alle interesserede er velkomne.</p><p><br><strong>Her skal du indsende dit høringssvar</strong><br><strong> </strong>Kommunens afdeling for <em>Strategi, Plan og Erhverv</em> vil behandle indkomne høringssvar, som skal sendes skriftligt til mail adressen: spe@brk.dk eller postadressen Bornholms Regionskommune, Strategi, Plan og Erhverv, Ullasvej 23, 3700 Rønne. </p><p> </p><p>Link <a href="/Nyheder/Sider/Forslag-til-ny-boligpolitk-for-BRK-bliver-nu-sendt-i-høringny.aspx"><span style="text-decoration:underline;">forslaget til boligpolitik</span></a> </p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/fraluften.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landbrugsbyggeri på LundegårdLandbrugsbyggeri på Lundegårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri-på-Lundegård.aspx21-02-2018 11:55:02021069aspx382http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>Landbrugsbyggeri pr. 21. februar 2018</strong>.</p><p><br>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §10  i bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:<br></p><ul><li><strong>Etablering af ny kornsilo, maskinhal og garage på Lundegård, Svanekevej 36, 3740 Svaneke</strong></li></ul><p><strong><br>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.<br><br>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.<br></p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra dags dato og udløber dermed 21. marts 2018. <br></strong></p><p>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</p><img alt="Silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed