Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Vandløbsregulering - Ved Rappekær søVandløbsregulering - Ved Rappekær søhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Vandløbsregulering--Ved-Rappekær-sø.aspx22-07-2021 07:45:5701622aspx27http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Tilladelse til vandløbsregulering: Ved Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 22. juli 2021, givet Naturstyrelsen Bornholm, tilladelse til at regulere vandløbet nedstrøms Rappekær sø, matr.195h, Vestermarie. </div><div> </div><div>Tilladelsen har hjemmel i vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 1217 af 25/11/2019, der omhandler vandløbsregulering, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.  </div><div><br></div><div><strong>Afgørelsen</strong></div><div>Afgørelsen ses i den blå boks. </div><div><br></div><div><strong>Klage  </strong></div><div>Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. <br><br></div><div>Du klager via digital selvbetjening i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. <br><br></div><div>En klage skal være modtaget senest: <strong>Den 19. august 2021</strong>.<br><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden. </div><div><br></div><div>En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.</div><div><br></div><div>Kontakt</div><div>Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Rappekær sø" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20Rappekær%20sø.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, AakerProjektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aakerhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Projektforslag-om-vandløbsregulering-på-matr.-255,-Aaker.aspx22-07-2021 07:16:5101615aspx21http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering på matr. 255, Aaker</strong></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 25. juni 2021, modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Bornholm, om lukning af et vandløb på 154 m på matrikel 255, Aaker. Matriklen er ejet af Naturstyrelsen. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger</div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Projektets formål er at nedlægge 154 m vandløb i Ekkodalen. </div><div>Vandløbet er en del af det gamle Læså forløb, som blev omlagt i efteråret 2020. Læså føres nu mod øst, hvilket har efterladt 154 m afsnøret vandløb i engen i den sydligste del af Ekkodalen. I løbet af vinteren 2020/2021 har Naturstyrelsen konstateret, at der udfældes okker i vandløbet, samt at okkeret siver ud i mosen. Strækningen ønskes derfor tildækket, for at tilbageholde vand i engen og derved forhindre okkerudfældning.</div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks.  </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.</div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Anfør J. nr. 06.02.03P19-0055 og att. Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>Den 19. august 2021.  </strong></div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Vandløb 255 Aaker" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Top%20billede%20-%20255%20Aaker.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Lagune og foderlade på Tornegård Lagune og foderlade på Tornegård https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Lagune-og-foderlade-på-Tornegård-.aspx20-07-2021 10:20:0903958aspx41http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §10 og §12 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af foderlade og lagune til ensilagesaft/restvand på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle </strong></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.<br></div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> <br></div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 20. juli 2021, og udløber dermed 17. august 2021.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Tornegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tornegård%20-Topbillede.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Etablering af lagune til ensilagesaftEtablering af lagune til ensilagesafthttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Etablering-af-lagune-til-ensilagesaft.aspx19-07-2021 06:36:500153aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøgodkendelse i henhold til §12 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt:</div><div><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><br></span></div><div><ul><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Etablering af lagune til ensilagesaft og restvand på Borndal, Søndre Lyngvej 26, 3700 Rønne</strong></span></li></ul></div><div><br></div><div><strong>Klagevejledning</strong></div><div>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. </div><div><br></div><div>Klagen sendes gennem <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Klageportalen</a> til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</div><div><br></div><div>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.<br></div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på <a href="https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/" target="_blank">Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside</a> </div><div><br></div><div><strong>Klagefristen er 4 uger fra 19. juli 2021, og udløber dermed 16. august 2021</strong>.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Borndal" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Borndal.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Svaneke Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Skadegård, Svaneke https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Skadegård,-Svaneke-.aspx14-07-2021 10:34:08015080aspx44http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Peter Kofoed Høll om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på Skadegård, Lyrsbyvej 40, 3740 Svaneke, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Skadegård.</div><div><br></div><div>Peter Kofoed Høll har ansøgt om, at den eksisterende produktion af slagtesvin på Skadegård godkendes efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen. Der foretages ingen udvidelser af staldanlæg eller gødningslagre i ansøgt drift. </div><div><br></div><div>Staldanlægget består af 5 staldafsnit med et produktionsareal på i alt 2.640 m2. </div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Skadegård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Skadegård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 25. august 2021.</strong></div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til nmf@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0016.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p><img alt="Skadegård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede_Skadegård-2.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til Afgrænsningsnotat for Miljøkonsekvensrapport til MotorsportsbaneUdkast til Afgrænsningsnotat for Miljøkonsekvensrapport til Motorsportsbanehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-Afgrænsningsnotat-for-Miljøkonsekvensrapport-til-Motorsportsbane.aspx12-07-2021 05:49:37011785aspx114http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Udkast til Afgrænsningsnotat for Miljøkonsekvensrapport til Motorsportsbane til folkerace og ATV på ejendommen </strong></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Bolbyvej 12, </strong><br><strong>3782 Klemensker</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Bornholms Motor Sport ønsker at etablere en motorsportsbane for folkerace og ATV på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker. Tidligere afgørelse angående det konkrete projekt er af Miljø- og Fødevareklagenævnet blevet ophævet og hjemvist til fornyet sagsbehandling. I forbindelse med den nye sagsbehandling har Bornholms Motor Sport anmodet om, at det konkrete projekt undergår en miljøvurdering. </div><div><br></div><div>I en miljøvurdering skal Bornholms Motor Sport udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Før Bornholms Motor Sport udarbejder denne, skal Bornholms Regionskommune afgive en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten – altså en udtalelse om, hvilke miljøfaktorer, der skal belyses nærmere i miljøkonsekvensrapporten. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har udarbejdet et udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. </div><div><br></div><div>Udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sendes hermed i offentlig høring efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr. 2.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune opfordrer alle interesserede til at komme med spørgsmål, bemærkninger eller forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.</div><div><br></div><div>Bemærkninger, spørgsmål og forslag skal være modtaget <strong>senest den 13. august 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Eventuelle spørgsmål, bemærkninger eller forslag kan rettes til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid på <a href="mailto:nmf@brk.dk." target="_blank">nmf@brk.dk.</a><br></div><div><br></div><div>Mandag den 12. juli 2021 er udkast til afgrænsningsnotat erstattet af en ny version på baggrund af en mindre fejl. Der er tale om en henvisning til en liste over indholdsstoffer i benzin i bilag 4 på side 30, som ikke er vedlagt. Henvisningen er slettet.<br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><p><br></p><img alt="Motorsport" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/motorsport.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr 7 juli 2021Landzonetilladelser pr 7 juli 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr-7-juli-2021.aspx07-07-2021 11:21:430917aspx61http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<div><br></div><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:<br></div><div><br></div><div><ul><li><strong>Etablering af mile - Baunevej 9, 3720 Aakirkeby,</strong></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af madpakkehus- Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakrikeby,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Paradisbakkevejen 23, 3740 Svaneke,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>t</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>ablering </strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>af sø - Pellegårdsvej 20, 3790 Hasle,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Rønnevej 86, 3770 Allinge,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Siegårdsvejen 8, 3720 Åkirkeby,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af sø - Sigtebrovejen 6, 3720 Åkirkeby,</strong></span></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af katte internat/pension - Vietsvej 7A, 3760 Gudhjem</strong></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;white-space:pre;"> </span></li></ul></div><div><br></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 4. august 2021.</strong></div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes Hus</a>.<br></div><div><br></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><div><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto af Baunevej 9" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Baunevej%209.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Projektforslag om vandløbsrestaureringProjektforslag om vandløbsrestaureringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Projektforslag-om-vandløbsrestaurering.aspx06-07-2021 09:29:59010673aspx52http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Projektforslag om vandløbsrestaurering på 33d og 33e, Hovedejerlavet Ibsker</strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 4. maj 2021, modtaget en ansøgning om restaurering af et vandløb på matr. 33d og 33e, Hovedejerlavet Ibsker. </div><div><br></div><div>Projektet er støttet af Bornholms Regionskommunes Biodiversitetspulje. Patrick Steinlein, der er ansøger til projektet, søger på vegne af Center for Natur, Miljø og Fritid og ejerne. </div><div><br></div><div>Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.</div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger. </div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at genåbne en rørlagt vandløbsstrækning på matriklerne for at fremme biodiversiteten for vandlevende dyr og planter. Den samlede strækning, der genåbnes er 290 m. <br></div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget og ansøgningen finder du i den blå boks. </div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter. </div><div><br></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:%20nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 06.02.10P19-0014 og att. Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: <strong>1. september 2021.  </strong></div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Vandløbsprojekt på 33d og 33e" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/vandløbsprojekt%20på%2033d%20og%2033e.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til PæregårdForslag til §16a-miljøgodkendelse til Pæregårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Pæregård.aspx06-07-2021 06:55:09010445aspx35http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><br></div><div><strong>Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Pæregård, Gudhjemvej 44, 3760 Gudhjem </strong></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning Jacob Lodahl Svendsen om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på Pæregård, Gudhjemvej 44, 3760 Gudhjem, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Pæregård.</div><div><br></div><div>Produktionen af slagtesvin på Pæregård ønskes godkendt efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen). Der foretages ingen ændringer af staldanlægget. Det samlede produktionsareal udgør 1.525 m2. </div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllelagune på ejendommen. Der ønskes opført en ny gyllelagune i ansøgt drift.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Pæregård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Pæregård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 17. august 2021.</strong></div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til <a href="mailto:%20nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0017.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:%20helle.thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk</a>.dk eller 56 92 20 74. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Pæregård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Pæregård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ø. KirkebogårdForslag til §16a-miljøgodkendelse til Ø. Kirkebogårdhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-§16a-miljøgodkendelse-til-Ø.-Kirkebogård.aspx06-07-2021 06:56:00010444aspx40http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ø. Kirkebogård, Pederskervejen 10, 3730 Nexø</strong> </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning Christian Westh om tilladelse til dyrehold bestående af slagtesvin på Ø. Kirkebogård, Pederskervejen 10, 3730 Nexø, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ø. Kirkebogård.</div><div><br></div><div>Christian Westh har ansøgt om husdyrtilladelse i henhold til husdyrbruglovens § 16 a til slagtesvineproduktionen på ejendommen Ø. Kirkebogård. Der ansøges om en godkendelse af den eksisterende produktion efter den nye husdyrregulering efter stipladsmodellen. Der foretages ingen ændringer i staldanlægget. Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.443 m2. </div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. I forhold til eksisterende produktion tages en mindre beholder ud af drift og fjernes, og en beholder får teltoverdækning. </div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ø. Kirkebogård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.</div><div><br></div><div>Forslaget til §16a-miljøgodkendelsen til Ø. Kirkebogård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 17. august 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til eller <a href="mailto:%20nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0019.  </div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <span style="font-size:10pt;font-family:arial, sans-serif;"><a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank"><span style="font-size:9pt;">Helle.Thers@brk.dk</span></a></span> eller 56 92 20 74. <br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid. <br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto Ø Klintebogård" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede-Ø%20klintebogård.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed