Borgere
Del på facebook

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

Offentlig høring om forslag til planer for en udvidelse af VibegårdscentretOffentlig høring om forslag til planer for en udvidelse af Vibegårdscentrethttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Offentlig-høring-om-forslag-til-planer-for-en-udvidelse-af-Vibegårdscentret.aspx03-12-2021 10:19:4902238aspx47http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>En elektronikkæde har anmodet Bornholms Regionskommune om mulighed for at etablere en butik i tilknytning til Vibegårdscentret i Rønne. Etablering af den ønskede butik forudsætter, at der gennemføres en planlægningsproces, hvor offentligheden har mulighed for at afgive høringssvar. </div><div><br></div><div>På denne baggrund vedtog kommunalbestyrelsen 25. november 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 07 og forslag til lokalplan nr. 133 i offentlig høring. De to planforslag vil kunne gøre det muligt at udvide Vibegårdscentret med en ny udvalgsvarebutik på op til 1550 m2. </div><div><br></div><div><strong>Den offentlige høring om planforslagene finder sted i perioden 3. december 2021 til 30. januar 2022.</strong></div><div><strong><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Vibegårdscenter.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></strong></div><div><br></div><div> <br></div><div><br></div><div><strong>Detailhandelsredegørelse</strong></div><div>I tilknytning til planforslagene er der udarbejdet en lovpligtig detailhandels-redegørelse, der bl.a. redegør for hvordan den foreslåede udvidelse af Vibegårdscentret kan styrke konkurrencen og bidrage til lavere priser, samt hvordan Bornholms eksisterende detailhandel bliver påvirket. Se <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Redegørelse_Rønne,%20udvidelse%20af%20Vibegårdscentret%202021_v3.0%20Elgiganten.pdf" target="_blank">detailhandelsredegørelsen</a> <br></div><div><br></div><div>I detailhandelsredegørelsen er det vurderet, at den nye butik vil have følgende indflydelse på Bornholms eksisterende handels- og butiksstruktur: <br><br></div><div><ul><li>En omsætningsnedgang på ca. 3 % i Rønne Bymidte svarende til ca. 9 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 14 % af elektronikbutikkens omsætning.</li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n omsætningsnedgang på ca. 4 % i den øvrige del af Rønne svarende til ca. 8 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 13 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n omsætningsnedgang på ca. 4 % i Nexø svarende til ca. 6 mio. kr. pr. år. Dette udgør ca. 10 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li><li>E<span style="background-color:transparent;color:inherit;">n ikke-mærkbar nedgang i det øvrige Bornholm svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år. Dette udgør under 1 % af elektronikbutikkens omsætning.</span></li></ul></div><div><br></div><div>Elektronikbutikken vil derudover hente ca. 8 % af sin omsætning eller 5 mio. kr. pr. år fra butikker uden for Bornholm. Effekterne vil være spredte og begrænsede. </div><div>Herudover forventes det, at ca. 32 mio. kr. pr. år svarende til 53 % af elektronikbutikkens omsætning vil blive hentet fra nethandlen. Det vurderes, at bornholmerne køber elektronik for i størrelsesordenen 150 mio. kr. pr. år, og at over halvdelen af forbruget lægges i netbutikker.</div><div><br></div><div><strong>Høringsfrist 30. januar 2022</strong></div><div>Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal Bornholms Regionskommune have modtaget dem senest 30. januar.</div><div>Se planforslagene og send dine bemærkninger via høringsmodulet: <br><br></div><div><strong>Lokalplan</strong></div><div><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362</a></div><div><br></div><div><strong>Kommuneplantillæg</strong></div><div><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=40" target="_blank">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=40</a></div><div><br></div><div>Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </div><div> </div><div><br></div><div>Bemærkninger kan også sendes med post, mrk. <strong>Lokalplan 133</strong>, til:  </div><div> </div><div>Udvikling og Plan</div><div>Ullasvej 23<br></div><div>3700 Rønne</div><div><br></div><div>Afsenders navn og adresse skal fremgå tydeligt.</div><div>Planforslagene og detailhandelsredegørelsen vil også kunne fås ved henvendelse til Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.<br><br></div><div><strong>Retsvirkninger</strong></div><div>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><strong>Afgørelse om at planforslagene ikke skal miljøvurderes</strong></div><div>Bornholms Regionskommune har screenet forslag til kommuneplantillæg nr. 07 og forslag til lokalplan nr. 133 jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. </div><div>Bemærk, at afgørelsen om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres samtidigt med at planforslagene sendes i offentlig høring</div><div>. </div><div>Klagefristen for denne afgørelse er fire uger. Klagefristen <strong>udløber 31.  december 2021.</strong> <br></div><div><br></div><div><a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Documents/Afgørelse%20om%20ikke-miljøvurderingspligt-Vibegårdscenter.pdf" target="_blank">Se afgørelse og klagevejledning</a> <br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto af Vibegårdscenter" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20vibegårdscenter.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 23 november 2021Landzonetilladelser pr. 23 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-23-november-2021.aspx23-11-2021 07:00:0401706aspx1067http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Udvidelse af sø - Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby,</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.</div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 21. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat<br></div><p><br></p><img alt="Sø ved Sortemyr" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/sortemyr.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering - Kobbevej 3https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Fremlæggelse-af-Projektforslag-om-vandløbsregulering---Kobbevej-3.aspx17-11-2021 08:15:4303854aspx545http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Fremlæggelse af Projektforslag om vandløbsregulering:</div><div> </div><div><ul><li><strong>Kobbevej 3, 3760 Gudhjem</strong></li></ul></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø & Fritid har den 18. oktober 2021, modtaget en ansøgning fra Sigvard Kruse Serup og Bettina Serup, om etablering af en ny vandløbsstrækning på Kobbevej 3, 3760 Gudhjem, matr. 56c, Østerlarsker. Sigvard Kruse Serup er ejer af ejendommen. </div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger</div><div><br></div><div><strong>Formål</strong></div><div>Formålet med projektet er at føre drænvand og overfladevand, som strømmer til en dam i ejendommens sydvestlige hjørne, videre ca. 70 cm nord for ejendommen, hvor ejerne ønsker at etablere en sø. I den forbindelse, skal der etableres et nyt vandløb mellem hhv. eksisterende dam og den nye sø.   </div><div><br></div><div><strong>Projektforslaget</strong></div><div>Projektforslaget finder du i den blå boks. </div><div>   </div><div><strong>Lovgivning</strong></div><div>Ansøgningen behandles efter vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb, og § 21, der berører etablering af nye vandløb, samt kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. BEK nr. 834 af 27/06/2016.</div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk</a>.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Der skal være anført J. nr. 06.02.00P19-0006 og att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal. </div><div><br></div><div>Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest den: <strong>15. december 2021.  </strong></div><div><br></div><div>Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.</div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Kobbe Å" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Kobbe%20Å.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 17 november 2021Landzonetilladelser pr. 17 november 2021https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-17-november-2021.aspx17-11-2021 09:36:5102422aspx1092http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:</div><div><br></div><div><ul><li><strong>Genopførsel af sommerhus - Fyrvejen 4, 3730 Nexø,</strong></li><li><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Fårebyvejen 10, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af carport - Langedebyvejen 5, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><strong>O</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>pførsel af garage - Poulskervej 1, 3730 Nexø,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"></span><strong>E</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>tablering af mile - Ølenevej 63, 3720 Aakirkeby,</strong></span></li><li><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><strong>Udstykning af ejendom - Snorrebakken 58, 3700 Rønne<br></strong></span></li></ul></div><div><br></div><div>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.<br></div><div><br></div><div>En klage skal være modtaget <strong>senest den 15. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.</div><div><br></div><div>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</div><div><br></div><div>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</div><div><br></div><div>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</div><div><br></div><div>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a></div><div>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></div><div><br></div><div>Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Fyrvejen 4" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20Fyrvejen%204.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Nedlæggelse af privat fællesvejNedlæggelse af privat fællesvejhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Nedlæggelse-af-privat-fællesvej.aspx16-11-2021 09:25:0102656aspx562http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div><strong>Nedlæggelse af privat fællesvej på matr.nr. 83l Vestermarie (Kirkemøllevejen 26) – Høring over påtænkt nedlæggelse</strong><br></div><div><br></div><div>Bornholms Regionskommune har fra ejeren af ejendommen Kirkemøllevejen 26 (matr.nr. 83l Vestermarie) modtaget en anmodning om nedlæggelse af den private fællesvej over ejendommen. Det vejareal, der ønskes nedlagt, er vist med rødt på nedenstående luftfoto.<br></div><div><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Lukning%20af%20Fælles%20vej%20-%20Kirkemøllevej.png" alt="" style="margin:5px;width:603px;" /><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> </div><div>Vejarealet, der ønskes nedlagt, er beliggende i landzone, og administreres derfor efter privatvejslovens regler om private fællesveje på landet (lovens afsnit II, §§ 11-24).<br><br></div><div>Ejeren har som begrundelse for den ønskede nedlæggelse anført, at han gerne vil have fuld råderet over ejendommens jord af hensyn til indretning af hestefolde.<br><br></div><div>Han har oplyst, at vejen i den tid (18 år), hvor han har ejet ejendommen, ikke har været tilgængelig på det øst/vestvendte stykke på matr.nre. 83ad og 83s, da bevoksningen af træer og buske er så kraftig, at passage ikke er mulig. Derudover er der på Segenvej 4 (matr.nr. 83s) gravet en grøft på tværs af vejen, som også forhindrer passage. Han har dog også oplyst, at ryttere uden tilladelse benytter marken på matr.nr. 83ad som ridesti.<br><br></div><div>I forhold til den sidstnævnte brug af marken på matr.nr. 83ad har ejeren oplyst, at flere ældre beboere i og omkring Vestermarie har fortalt ham, at den gamle vej lå langs med skellet til matr.nr. 83l, hvor den også er vist på matrikelkortet. Det er denne vej, der ikke har været brugt i den tid, hvor han har boet i Vestermarie. Langs med (nord for) bevoksningen er der ikke nogen vej, og det er kun muligt at færdes til fods eller til hest. Det er ikke muligt at passere med en almindelig personbil.<br><br></div><div>Det er umiddelbart Bornholms Regionskommunes vurdering, at det kan godkendes, at vejen nedlægges som ønsket, jf. nedenstående påtænkte beslutning om nedlæggelse.<br><br></div><div><strong>Regler</strong><br></div><div>Efter privatvejslovens § 12, stk. 1, må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse.<br><br></div><div>Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 72, stk. 1, tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse anmoder kommunen om det.<br><br></div><div>Vejen skal efter lovens § 72, stk. 2, helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.<br><br></div><div>Når kommunalbestyrelsen påtænker at træffe beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej, skal kommunalbestyrelsen efter lovens § 73, stk. 1 og 2, offentliggøre den påtænkte beslutning og samtidig meddele den til de berørte grundejere (ejere af ejendomme, der grænser til vejen, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst, og ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen) med en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. <br><br></div><div>Meddelelserne skal indeholde oplysning om indholdet af § 72, stk. 2, og § 75. Derudover skal meddelelserne, når det ikke er kommunen, der har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, indeholde oplysning om indholdet af § 76.<br><br></div><div>Det fremgår af § 75, at hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne. Grundejeren skal fremsætte kravet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.<br><br></div><div>Efter privatvejslovens § 76, stk. 1, kan kommunen, når den ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse, fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen. Når kommunen ikke har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, skal taksationsmyndighederne efter § 76, stk. 2, fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunen normalt skal afholde. Udgifterne kan både pålægges de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.<br><br></div><div><strong>Påtænkt beslutning om nedlæggelse</strong></div><div>Bornholms Regionskommune er umiddelbart indstillet på i medfør af privatvejslovens § 12, stk. 1, jf. §§ 72-78, at godkende den ønskede nedlæggelse af den del af det udlagte vejareal på matr.nr. 83l Vestermarie, der er vist med rødt på luftfotoet i indledningen af dette brev.</div><div>Udgifterne til sagens behandling pålægges i medfør af privatvejslovens § 76, stk. 1, ejeren af matr. nr. 83l, der har anmodet kommunen om at godkende nedlæggelsen.<br><br></div><div><strong>Begrundelse</strong></div><div>Det vejareal, der ønskes nedlagt, kan efter det oplyste ikke anvendes som privat fællesvej, da det ikke er muligt at komme frem til vejarealet fra nord eller komme videre mod nord fra vejarealet.<br><br></div><div>Ejeren af matr.nr. 83l ønsker vejarealet nedlagt som privat fællesvej, så der er fri mulighed for at indrette hestefolde. På baggrund af oplysningerne om beplantningen på matr.nre. 83ad og 83s og grøften på matr.nr. 83s lægger Bornholms Regionskommune til grund, at vejen ikke længere bruges som privat fællesvej, og at den derfor umiddelbart kan nedlægges som privat fællesvej.<br><br></div><div>Det bemærkes for god ordens skyld, at dette er kommunens umiddelbare vurdering på baggrund af oplysningerne fra ejeren, og at denne vurdering kan ændres, hvis der kommer andre oplysninger frem i forbindelse med denne høring.<br><br></div><div>Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at udgifterne til sagens behandling bør afholdes af den grundejer, der ønsker vejen nedlagt.<br><br></div><div>Det vejareal, der ønskes nedlagt, er matrikulært en del af en forbindelse mellem kommunevejen Kirkemøllevejen i Vestermarie og kommunevejen Segenvej. Det matrikulære vejforløb passerer flere ejendomme, og ejerne af disse ejendomme er blevet hørt. Der er ikke tinglyst vejrettigheder til vejarealet på matr.nr. 83l. Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til andre vejberettigede.<br><br></div><div>For god ordens skyld skal det oplyses, at ejeren også har anmeldt, at han ønsker at nedlægge vejen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a. En nedlæggelse efter naturbeskyttelseslovens § 26 a vil betyde, at offentligheden ikke længere har adgang til at færdes på vejen til fods eller på cykel. Spørgsmålet om vejens nedlæggelse i forhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a behandles i en særskilt sag.<br><br></div><div>Har du indsigelser eller ændringsforslag til den påtænkte nedlæggelse af vejen, bedes du fremsende disse <strong>senest tirsdag den 12. januar 2022</strong> til mail <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk.</a> <br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid<br></div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Kirkemøllevejen 26" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20Kirkemøllevejen.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Udkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høringUdkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høringhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken.aspx15-11-2021 14:23:3702171aspx1174http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Natu</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">rpolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelse 24. juni i år (se naturpolitikken </span><a href="/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Naturpolitik.aspx" target="_blank" style="background-color:transparent;">her</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> eller i bilag A). I den forbindelse blev det besluttet, at "forslag til konkrete handleplaner forelægges Natur- og Miljøudvalget til godkendelse inden høring".</span></p><p>Natur- og Miljøudvalget behandlede derfor på deres møde 2. november i år første udkast til handleplaner til naturpolitikken. Du kan læse dagsorden og referat fra mødet <a href="https://dagsordenogreferater.brk.dk/SENCHA/fullApp/index.aspx" target="_blank">her</a> (vælg "Natur- og Miljøudvalget" og "02/11/2021"). Natur- og Miljøudvalget blev på mødet præsenteret for en pakke af udkast til handleplaner, hvoraf en del blev udvalgt til at blive sendt i en 6 ugers høringsperiode til Grønt Dialogforum, Bornholms Erhvervsråd, Horesta Bornholm, DGI Bornholm samt offentligheden. <strong>Høringsperioden varer fra 15. november til 27. december.<br><br></strong></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Indsatsområder og arbejdsgrupper</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Natur- og Miljøudvalget godkendte på deres møde 2. november, at Naturpolitikkens handleplaner opdeles i <em>9 strategiske indsatsområder</em> (se figur herunder).<br></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;"><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/naturpolitikkens%20strategiske%20indsatsområder.png" alt="naturpolitikkens strategiske indsatsområder.png" style="margin:5px;width:603px;" /><br></span></p><p><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Af figuren fremgår også, hvordan indsatsområderne skal være med til at opfylde naturpolitikkens 4 visioner (mål).</span></p><p></p><p>Arbejdet med at udvikle handleplaner har foregået i <em>6 arbejdsgrupper</em>, hvor der har siddet repræsentanter fra Bornholms Regionskommune samt fra organisationer og foreninger, der bredt har repræsenteret forskellige brugergrupper og interesser i den bornholmske natur. En oversigt over medlemmerne af de 6 arbejdsgrupper kan ses i bilag B.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Handleplaner</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Til hvert indsatsområde er der udarbejdet en handleplan med en indledende beskrivelse og et antal handlinger/indsatser. De 9 handleplaner kan ses i bilag C-K. I bilag L er alle handlingerne for overblikkets skyld samlet i ét dokument.</p><p>Antallet af handlinger/indsatser varierer meget fra indsatsområde til indsatsområdet. Det afspejler, at arbejdet med handleplanerne kun lige er startet. Arbejdet med at bearbejde og forbedre handleplanerne vil fortsætte i de kommende år, og der vil blive tilføjet flere handlinger/indsatser til handleplanerne. Input fra offentligheden og de høringsberettigede parter i denne høringsperiode vil indgå i den videre bearbejdning og forbedring af handleplanerne. For nogle af handlingerne/indsatsernes vedkommende kan det derfor opleves, at de ikke er helt færdige. Det er helt bevidst, da netop input fra høringsperioden skal være med til at kvalificere dem frem til den endelige udgave, som Natur- og Miljøudvalget skal præsenteres for i starten af 2022.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Hvordan indgiver man et høringssvar</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Bemærkninger og forslag til handleplanerne skal indsendes <strong>senest 27. december 2021.</strong></p><p>Bemærkninger og forslag indsendes pr. email til: <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a><br> I emnefeltet skrives "Høring naturpolitikkens handleplaner" att.: Projektleder Jens Peter Koefoed</p><p>Hvis høringssvaret gælder én eller flere handlinger/indsatser vil det være en god hjælp, hvis man henviser til handlingen/indsatsen (markeret med "#" i første kolonne i handleplanerne) ved at angive handlingens/indsatsens bogstav/nr.-kombination f.eks. "c-14", "e-1", "f-3" etc.<br><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Hvad sker efter høringsperioden</strong></span><br><span style="text-decoration:underline;"><strong> </strong></span>Efter nytår vil Bornholms Regionskommune arbejde videre med handleplanerne på baggrund af de bemærkninger og forslag, som der kommer i høringsperioden. I det arbejde kan arbejdsgrupperne (se bilag B) blive inddraget i processen igen. </p><p>I foråret 2021 vil de endelige handleplaner så blive fremlagt for Natur- og Miljøudvalget til endelig godkendelse, hvorefter implementeringen og virkeliggørelsen af handleplanerne kan igangsættes.</p><p><br></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Bilag</strong></span><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/A%20-%20Bornholms%20Naturpolitik.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />A - Bornholms Naturpolitik.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/B%20-%20Arbejdsgrupper%20Naturpolitikkens%20handleplaner.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />B - Arbejdsgrupper Naturpolitikkens handleplaner.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/C%20-%20Handleplan%20BRK%20går%20forrest.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />C - Handleplan BRK går forrest.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/D%20-%20Handleplan%20Sammenhængende%20natur%20på%20Nordbornholm.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />D - Handleplan Sammenhængende natur på Nordbornholm.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/E%20-%20Handleplan%20Sikre%20og%20genoprette%20værdifuld%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />E - Handleplan Sikre og genoprette værdifuld natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/F%20-%20Handleplan%20Mere%20bynær%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />F - Handleplan Mere bynær natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/G%20-%20Handleplan%20for%20Grøn%20dannelse%20på%20Bornholm.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />G - Handleplan for Grøn dannelse på Bornholm.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/H%20-%20Handleplan%20Grøn%20ø%20-%20fælles%20digital%20portal.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />H - Handleplan Grøn ø - fælles digital portal.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/I%20-%20Handleplan%20Bedre%20adgang%20til%20Bornholms%20Rekreative%20Netværk.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />I - Handleplan Bedre adgang til Bornholms Rekreative Netværk.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/J%20-%20Handleplan%20Kortlægning%20af%20værdifuld%20natur.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />J - Handleplan Kortlægning af værdifuld natur.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/K%20-%20Handleplan%20Kommunikation%20og%20motiverende%20formidling.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />K - Handleplan Kommunikation og motiverende formidling.pdf</a><br> <a href="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Udkast-til-handleplaner-til-naturpolitikken/L%20-%20Alle%20handlinger%20samlet%20i%20et%20dokument.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />L - Alle handlinger samlet i et dokument.pdf</a><br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/800px_COLOURBOX1780715.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Miljøgodkendelse til Ladegård, Klemensker Miljøgodkendelse til Ladegård, Klemensker https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Miljøgodkendelse-til-Ladegård,-Klemensker-.aspx04-11-2021 07:00:5202524aspx565http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Steen Stender om, at svineproduktionen på </div><div><br></div><div><ul><li><strong>Ladegård, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">Ladegårdsvej 6, <br></strong><strong style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne </strong></li></ul></div><div><br></div><div>godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen), og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljømiljøgodkendelse til Ladegård.</div><div><br></div><div>Steen Stender har ansøgt om, svineproduktionen på Ladegård, Ladegårdsvej 6, 3700 Rønne godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodellen). Der foretages ingen ændringer af det eksisterende staldanlæg i forhold til den nuværende drift. Desuden ønskes der fortsat mulighed for at opføre en ny slagtesvinestald og gyllebeholder, svarende til den eksisterende tilladelse fra 2017.</div><div>Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i to eksisterende stalde med et produktionsareal på i alt 2.394 m2 samt mulighed for udvidelse med en ny stald inkl. bufferstald, således er opnås et samlet produktionsareal på i alt 3.863 m2.</div><div><br></div><div>Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. </div><div><br></div><div>I ansøgningen er der foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende er overholdt, og at kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. </div><div><br></div><div>På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunes vurdering at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.</div><div><br></div><div>I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området eller Bilag IV-arter og deres leveområder. </div><div><br></div><div>Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT opfyldes i nu- og ansøgt drift ved anvendelse af gylleforsuring.</div><div>Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer  har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Ladegård.<br><br></div><div>Forslaget til miljøgodkendelsen kan ses i den røde boks.<br></div><div><br></div><div>Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Ladegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde <strong>senest den 16. december 2021</strong>.</div><div><br></div><div>Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0021.  <br></div><div><br></div><div>Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail <a href="mailto:Helle.Thers@brk.dk" target="_blank">Helle.Thers@brk</a>.dk eller 56 92 20 74. </div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid.<br></div><p><br></p><img alt="Luftfoto - Ladegårdsvej 6" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Topbillede%20-%20Ladegårdsvej.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Høring af revideret vandløbsregulativ for Kærby Å-ByåenHøring af revideret vandløbsregulativ for Kærby Å-Byåenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Høring-af-revideret-vandløbsregulativ-for-Kærby-Å-Byåen.aspx03-11-2021 07:00:5303037aspx549http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><div>Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har udarbejdet et revideret forslag til vandløbsregulativ for Kærby Å-Byåen. Kærby Å-Byåen er et offentligt vandløb. Ifølge vandløbslovens § 12, skal der udarbejdes regulativer for alle offentlige vandløb. Regulativer indeholder bl.a. bestemmelser om vandløbets skikkelse, vedligehold, beplantning og revisionsbestemmelser.  </div><div><br></div><div><strong>Høring</strong></div><div>Regulativforslag skal fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger, ifølge § 5 i regulativbekendtgørelsen. Fremlæggelse kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside. </div><div>Forslaget sendes samtidig til udtalelse hos berørte myndigheder, jf. § 12, stk. 2 i bekendtgørelsen.</div><div><br></div><div>Regulativforslaget og tilhørende bilag fremgår af den blå boks. </div><div>Læs mere om processen på siden <a href="/Borger/Miljoe-natur-energi/Naturen/Sider/Søer-og-vandløb.aspx" target="_blank">Søer og vandløb</a> </div><div><br></div><div>Regulativforslaget er i høring i perioden: <strong>3.11-2021 – 29.12-2021</strong>.<br></div><div><br></div><div><strong>Bemærkninger</strong></div><div>I høringsperioden kan du indgive bemærkninger, oplysninger mv. til forslaget. Høringsbemærkningerne vil indgå i det videre arbejde og blive forelagt for Natur- og Miljøudvalget i forbindelse med den politiske behandling af regulativforslaget. Eventuelle bemærkninger kan indgives til Center for Natur, Miljø og Fritid inden for 8 ugers fristen. Bemærkninger sendes til: <a href="mailto:nmf@brk.dk" target="_blank">nmf@brk.dk</a> mærke ”Forslag til revideret vandløbsregulativ” att. Vandløbsmedarbejder Tine Kent Egedal.</div><div>Miljøvurdering</div><div>Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af planforslaget jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. </div><div><br></div><div>Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af regulativforslaget. Der er truffet afgørelse om, at regulativet ikke er miljøvurderingspligtigt. </div><div>Klagefristen er 4 uger. Afgørelsen om ikke- miljøvurderingspligt fremgår af den røde boks til højre. </div><div><br></div><div><strong>Bemærk, at fristen for at klage over afgørelsen om ikke- miljøvurderingspligt er den: 1.12-2021.</strong><br></div><div><br></div><div>Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i <a href="https://naevneneshus.dk/" target="_blank">Nævnenes hus</a>. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Se også klagevejledningen i afgørelsen. <br></div><div><br></div><div><br></div><div>Center for Natur, Miljø og Fritid</div><div><br><br></div><p><br></p><img alt="Kærby Å-Byåen" src="/Nyheder/PublishingImages/Topbillede%20-%20Kærby%20Å-Byåen.PNG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne SydForslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd.aspx15-10-2021 13:05:39017042aspx700http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 127 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i <strong>perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.</strong><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><u><strong>Lokalplan 127</strong><br></u><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Lokalplanen overfører et areal i Rønne Syd til byzone, i forlængelse af et eksisterende boligområde. Lokalplanen </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">udlægger et naturområde som den bærende struktur for udvikling af området som helhed. Hensigten med naturområdet at bibeholde og øge biodiversiteten i området, at fastholde spredningsmuligheder for dyre- og planteliv, samt at reservere areal til håndtering af overfladevand. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for veje, stier, afvanding og beplantning, samt bestemmelser for bebyggelse, boligvej og fællesarealer i delområde A.</span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Miljørapport</strong></span><br><strong> </strong>Der udarbejdet en miljørapport for lokalplanforslaget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som forslag til Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at lokalplanforslaget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 13. december 2021.</strong></p><p>Se lokalplanforslaget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):<br><a href="https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359" style="background-color:transparent;">https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359</a><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p> <img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-lokalplan-nr.-127-for-grøn-struktur-og-boliger-i-Rønne-Syd/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til:  </p><p><b>Udvikling og Plan<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;"><font color="rgba(0, 0, 0, 0)">3700 Rønne</font><br></span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a></p><p>Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller email skal mærkes "lokalplan 127". </p><p>I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.<br></p><p>Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.</p><p><b>Retsvirkninger<br></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">§ </span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">17). </span></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Annoncebillede%20LP%20127.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til kommuneplantillæg 03 Rønne SydForslag til kommuneplantillæg 03 Rønne Sydhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-03-Rønne-Syd.aspx15-10-2021 13:04:36016957aspx543http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<span style="background-color:transparent;color:inherit;">K</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ommunalbestyrelsen i B</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">ornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til kommuneplantillæg 03 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021.</span></p><p><b style="text-decoration-line:underline;">Kommuneplantillæg 03</b><b><u><br></u></b><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Kommuneplantillæg 03 muliggør udviklingen af tre nye boligområder og naturområde i forlængelse af eksisterende boligkvarter i Rønne Syd.</span><span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Miljørapport</strong></span><br><strong> </strong>Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som kommuneplantillæg 03 Rønne Syd giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at kommuneplantillægget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til forslag til kommuneplantillæg og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde <strong>senest den 13. december 2021.</strong></p><p>Se kommuneplantillægget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):<br><a href="http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=36" style="background-color:transparent;">http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=36</a></p><p>Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": </p><p><img src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/SiteAssets/Sider/Forslag-til-kommuneplantillæg-03-Rønne-Syd/din%20kommentar.png" alt="din kommentar.png" style="margin:5px;" /><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til:  </p><p>Udvikling og Plan<br><span style="background-color:transparent;color:inherit;">Ullasvej 23<br></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;">3700 Rønne<br></span><a href="mailto:plan@brk.dk" style="background-color:transparent;">plan@brk.dk</a><br></p><p>Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller e-mail skal mærkes "lokalplan 127".<span style="background-color:transparent;color:inherit;"> </span></p><p>I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.</p><p>Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.<br></p><p><br></p><img alt="" src="/Nyheder/PublishingImages/Annoncebillede%20KPT%2003.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed