Borgere

Høringer

Du finder de aktuelle høringer her.

 

 

SiloSilohttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Silo.aspx24-05-2017 12:05:110365420aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekt</p><ul><li><strong>Etablering af silo på Ellesgård, Kirkebyvej 39, 3751 Østermarie</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelse kan påklages til Natur- & Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/">www.nmkn.dk</a>.</p><p>Klagefristen er 4 uger fra 24. maj 2017. <br></p><img alt="siloer" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/silo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 24. maj 2017Landzonetilladelser pr. 24. maj 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-24.-maj-2017.aspx24-05-2017 08:01:330359251aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><ul><li>Etablering af bålhytte på Mejerigaden 7, 3730 Nexø</li><li>Udvidelse af udhusbygning på Svanekevej 65, 3740 Svaneke</li><li>Etablering af P-plads på Røvej 54, 3760 Gudhjem</li></ul><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p><strong>En klage skal være modtaget senest onsdag den 21. juni 2017. </strong></p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="blomster" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gederams_blåhimmel.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Forslag til lokalplan 093 for nye færgefaciliteter på Rønne HavnForslag til lokalplan 093 for nye færgefaciliteter på Rønne Havnhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forslag-til-lokalplan-093-for-nye-færgefaciliteter-på-Rønne-Havn.aspx24-05-2017 08:30:480358524aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>24. maj 2017</p><p> </p><p>Teknik- og Miljøudvalget vedtog 8. maj 2017 at sende forslag til lokalplan nr. 093 i offentlig høring i otte uger. Hensigten med lokalplanen er, at gøre det muligt for Molslinjen at opføre tekniske faciliteter på havnen, som er nødvendige, når der sættes andre hurtigfærger end de nuværende.</p><p>Bemærkninger eller indsigelser til planforslaget skal være Teknik & Miljø i hænde senest <strong>den 19. juli 2017</strong>.</p><p>Teknik & Miljø har screenet planforslaget i forhold til miljøvurderingsloven. På denne baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger af lokalplanen. <br>Lokalplanen kan se i den røde boks eller fås ved henvendelse til: Teknik & Miljø på telefon: 56 92 00 00 eller pr. mail: <a href="mailto:tm@brk.dk">tm@brk.dk</a></p><p><strong>Retsvirkninger</strong><br>Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.</p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.<br> <br>Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.</p><p>Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. </p><p>Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NemID, og klagen skrives direkte i portalen.</p><p>Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><p><br></p><img alt="færge i Rønne Havn" src="/SiteCollectionImages/rønnehavn.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
LandbrugsbyggeriLandbrugsbyggerihttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landbrugsbyggeri.aspx24-05-2017 06:00:280355531aspxhttp://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Regionskommunen har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøgodkendelse i henhold til §25 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer i forbindelse med følgende projekter</p><ul><li>Etablering af tørresilo på St. Krusegård, Grødbyvejen 2, 3720 Aakirkeby</li><li>Etablering af tørresilo og maskinhal på Køllergård, Røvej 29, 3760 Gudhjem</li></ul><p> </p><p><strong>Klagevejledning</strong><br>Regionskommunens afgørelser kan påklages til Natur- & Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger klage over visse afgørelser. </p><p>Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (2017) som privatperson og kr. 1.800 som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.</p><p>Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Klagefristen udløber 4 uger efter den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <a href="http://www.nmkn.dk/" target="_blank">www.nmkn.dk</a>.</p><p><strong>Klagefristen er 4 uger fra 24. marts 2017. </strong><br></p><img alt="Gård med silo" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/gårdmedsilo.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om udvidelse af svine- produktionen på Munkegård ved AarsballeAnsøgning om udvidelse af svine- produktionen på Munkegård ved Aarsballehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-udvidelse-af-svineproduktionen-på-Munkegård-ved-Aarsballe.aspx10-05-2017 06:09:020108750aspx65http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>10. maj 2017</strong></p><p>​Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en § 11-/§ 12-miljøgodkendelse eller tillæg til en eksisterende § 11-/§ 12-miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyr-brug over 75 dyreenheder (DE). </p><p><br>Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.<br><br>Denne annonce har til formål at orientere om, at Michael C. Rasmussen, Åløsevej 15, Østerlars, 3760 Gudhjem har ansøgt om at udvide svineproduktionen på ejendommen <br><br><strong>Munkegård, </strong><br><strong>Aarsballevej 39, </strong><br><strong>3700 Rønne.</strong><br> <br>Svineproduktionen ønskes udvidet til 10.600 producerede slagtesvin (30-117 kg), svarende til 322,93 DE. <br><br>I forbindelse med udvidelsen opføres en ny stald på 3.120 m2 vest for og parallelt med den eksisterende stald samt en ny kornsilo på 700 m3. Desuden ansøges om, at der inden for 5 år kan opføres en ny overdækket gyllebeholder på 2.500 m3 vest for de to eksisterende beholdere. <br><br>Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i den miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.<br><br>På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Teknik og Miljø skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørel-se, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse. <br><br>Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Susanne Kjær-Hansen i Teknik og Miljø, tlf.: 6124 7519 / 5692 2058 eller e-mail: <a href="mailto:susanne.kjaer-hansen@brk.dk" target="_blank">susanne.kjaer-hansen@brk.dk</a>.  <br><br><strong>Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 24. maj 2017</strong>. </p><p>Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br></p><p>Center for Teknik og Miljø</p><p> </p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/svin2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Ansøgning om at genåbne et rørlagt vandløb, TingstedvejenAnsøgning om at genåbne et rørlagt vandløb, Tingstedvejenhttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Ansøgning-om-at-genåbne-et-rørlagt-vandløb,-Tingstedvejen.aspx09-05-2017 10:27:330108748aspx48http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong></strong> </p><p><strong>Ansøgning om at genåbne et rørlagt vandløb på 180 meter; Tingstedvejen 25, 3700 Rønne<br></strong></p><p>Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om genåbning af en 180 meter rørlagt vandløbsstrækning på; Tingstedvejen 25, 3700 Rønne, Vestermarie, matr. nr. 249m og 249e.</p><p>Formålet med at genåbne det rørlagte vandløb er, at rørlægningen ofte stopper til med oversvømmelser til følge. Det er de senere år bemærket, at rørets dimensionering ikke matcher behovet for afstrømning ved store regnskyl, hvor vandstanden i søen stiger radikalt og tilstødende arealer oversvømmes. Ejerne har også en naturmæssig interesse i at genåbne vandløbsstrækningen. </p><p>Ansøgningen behandles efter <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186438" target="_blank">vandløbslovens</a> § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb. </p><p>Projektredegørelsen kan læses her til højre på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. </p><p>Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via mail til: <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a><br>eller til Center for Teknik & Miljø; Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge <strong>senest den 10. juni 2017</strong>. </p><p>Ved spørgsmål til ansøgningen, kan Tine K. Egedal kontaktes på e-mail: <a href="mailto:tine.kent.egedal@brk.dk" target="_blank">tine.kent.egedal@brk.dk</a></p><p>Når høringsperioden er slut vil Center for Teknik & Miljø tage endelig stilling til ansøgningen. <br>Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlige interesse i afgørelsen. </p><p><br>Venlig hilsen</p><p>Tine Kent Egedal<br>Biolog</p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Tingstedvejen2.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 10. maj 2017Landzonetilladelser pr. 10. maj 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-10.-maj-2017.aspx10-05-2017 08:00:080108756aspx119http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><br>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:</p><p> </p><p>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Dalegårdsvej 10, 3720 Aakirkeby<br>• Anvendelse af sommerhus til helårsbolig på Tangvej 18, 3730 Nexø<br>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Aabyvej 23, 3700 Rønne<br>• Udstykning af Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge</p><p><br></p><p>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget <strong>senest onsdag den 7. juni 2017.</strong> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/topbillede-landzone-10_5_17.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Landzonetilladelser pr. 3. maj 2017Landzonetilladelser pr. 3. maj 2017https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Landzonetilladelser-pr.-3.-maj-2017.aspx03-05-2017 08:00:480108758aspx91http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:<br></p><p>• Ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig på Blåholtvej 10, 3770 Allinge<br>• Opsætning af telemast på Højevejen 4, 3740 Svaneke</p><p><br>Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. </p><p>En klage skal være modtaget senest <strong>onsdag den 31. maj 2017</strong>. </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. </p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, <br>skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. </p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a>  </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. <br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/mast.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde ved det gamle savværk i SvanekeKommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde ved det gamle savværk i Svanekehttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Kommuneplantillæg-og-lokalplan-for-et-boligområde-ved-det-gamle-savværk-i-Svaneke.aspx05-05-2017 08:45:280108755aspx48http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p><strong>5. maj 2017 </strong></p><p>Kommunalbestyrelse vedtog den 27. april 2017 kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 92 som muliggør boligbebyggelse i et tidligere erhvervsområde. <br></p><p><strong>Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag:</strong><br>I forbindelse med høringsprocessen har Bornholms Regionskommune udarbejdet en fælles retningslinje for administrering af boligers anvendelsesbestemmelser. Lokalplanen er derfor tilrettet i forhold til disse justeringer.</p><p>Kommuneplantillæg og lokalplanen kan se i den røde boks <span aria-hidden="true"></span>eller fås ved henvendelse til: <br>Teknik & Miljø på telefon: 56 92 00 00 eller pr. mail:  <a href="mailto:tm@brk.dk" target="_blank">tm@brk.dk</a> <br>  </p><p><strong>Retsvirkninger</strong> <br>Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. </p><p>I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. </p><p>Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. <br></p><p><strong>Klageregler </strong><br>Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.<br> <br>Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.<br> </p><p><strong>Klagevejledning </strong><br>Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal foreligge indenfor fire uger fra 5. maj 2017</p><p> </p><p>Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a>  og <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>. Du logger på <a href="http://www.borger.dk/" target="_blank">www.borger.dk</a> eller <a href="http://www.virk.dk/" target="_blank">www.virk.dk</a>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.</p><p>En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.</p><p>Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,  skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.</p><p>Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus <a href="http://www.naevneneshus.dk/" target="_blank">www.naevneneshus.dk</a> </p><p>En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.<br></p><img alt="" src="/Indflydelse-Politik/Hoeringer/PublishingImages/Lokalplan_92-savværk.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />
Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeriPlacering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggerihttps://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Placering-af-nyt-børnehus-på-Nordlandet-og-anvendelse-af-erfaringer-fra-tidligere-institutionsbyggeri.aspx27-04-2017 22:37:010108760aspx36http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​</p><p>Kommunalbestyrelsen har på møde d. 27. april 2017 besluttet at sende "Placering af nyt børnehus på Nordlandet og anvendelse af erfaringer fra tidligere institutionsbyggeri" i høring. Høringsfristen er d. 19. maj 2017 kl. 12.00. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.</p><p>Umiddelbart er der lagt op til to mulige placeringer af et nyt børnehus i Allinge, som er beskrevet nærmere i bilaget (Planmæssig vurdering af to placeringer af børnehus i Allinge): En placering på Stadionvej 6D (den bagerste boldbane ved Nordlandshallen) eller en placering på Pileløkken.</p><p>Efter kommunalbestyrelsens beslutning om tidsplanen den 23. februar 2017, har administrationen undersøgt mulighederne for at optimere og effektivisere byggeprocessen yderligere. Her har det vist sig, at der er mulighed for at udnytte erfaringer fra tidligere institutionsbyggerier. Dette kan betyde en konkret besparelse samtidig med at det vil kræve færre ressourcer internt i administrationen. Selvom der vil være visse frihedsgrader ved at vælge en løsning på baggrund af tidligere byggerier, vil det dog indskrænke muligheden for at tilpasse arkitektur og funktioner i forhold til en nytegnet institution. Alternativet til en hel proces for børnehusets udformning, er at genanvende tegningerne til børnehuset i Nexø. Børnehuset i Nexø anses af forældre, personale og regionskommunens egne arkitekter for at være et velfungerende hus, der imødekommer de krav, der er til en moderne institution.</p><p>På borgermødet i Allinge blev de fremmødte stillet i udsigt, at der var mulighed for at geninvestere de sparede midler, som en genanvendelse af tegningerne ville give, i ekstra rum eller andre ændringer. I givet fald vil der ikke ske ændringer til den samlede anlægssum.</p><p>Høringsmaterialet omfatter følgende bilagsmateriale:</p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/KB%20beslutning%2027-04-17.docx">Punkt 5 fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p><a href="/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20råd/Documents/Børne-%20og%20Skoleudvalget/Bilag%20-%20Planmæssig%20vurdering%20af%20to%20placeringer%20af%20børnehus%20i%20Allinge.pdf">Bilag til punkt 5 fra kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017</a></p><p>Høringssvar indsendes til <a href="mailto:sekretariatet@brk.dk"><span style="text-decoration:underline;">sekretariatet@brk.dk</span></a> og skal være Sekretariatet i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.</p><p> </p><img alt="" src="/Borger/Familie-boern-unge/PublishingImages/COLOURBOX1249991bl.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />

Følg med i de aktuelle høringer

Brug vores RSS-feed til at få vist de nye høringer direkte i din feedreader.

Brug dette feed