Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Corona: Seneste retningslinjer for besøg på plejehjem- og boliger

Corona: Seneste retningslinjer for besøg på plejehjem- og boliger

11-06-2020

​I dag (den 11. juni) er der kommet nye midlertidige besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som gælder for alle landets plejehjem og plejeboliger, kommunale som private.

De midlertidige besøgsrestriktioner, der er beskrevet i brevet skal indebære:
1) at besøg på plejehjem mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer.
2) at besøg på indendørsarealer på kommunale og private plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre:
a) besøget sker i en kritisk situation, eller ...

b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Den fulde ordlyd af brevet fra Patientstyrelsen:

11. juni 2020 Sagsnr. 35-1001-26/ Reference JEVI T 72 28 66 00

Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede restriktioner for besø-gendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og af-lastningspladser

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgå-ende at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen omgående skal udstede, skal indebære,

1) at besøg på plejehjem mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer,

2) at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste be-søgspersoner.

Styrelsen har i dag givet påbud til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Steder, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er om-fattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og aflastningspladser forstået som til-bud om midlertidig ophold, jf. § 84, stk. 2, i lov om social service.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boli-gen, som beboeren selv råder over.

Der kan ikke fastsættes forbud mod besøg på udearealer eller indendørs arealer, når det er nødvendigt at passere disse for at få adgang til besøg på et udendørs areal.

Det er den stedlige kommune, der udsteder besøgsrestriktioner til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv. Side 2

Det bemærkes, at offentlige og private anbringelsessteder og botilbud mv. på social- og indenrigsministerens ressortområde ikke er omfattet af ovennævnt påbud om besøgsrestriktioner. Der henvises i stedet til Social- og Indenrigsmi-nisteriets hjemmeside: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/.

Personer, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner regulerer alene udefrakommende personers besøg på de omfattede plejehjem mv.

Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besø-gende, hvis de indfinder sig på et plejehjem mv. med det formål at afhente ejen-dele, som har tilhørt den pågældende beboer.

Ansatte på plejehjem, plejeboliger samt aflastningspladser og personer, der ind-finder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, herun-der sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende.

Beboere på plejehjem mv. anses heller ikke for besøgende, og besøgsrestriktio-nerne regulerer ikke beboernes forhold på plejehjem mv., herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejehjemmet mv.

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

Kritiske situationer

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at de midlertidige besøgsrestriktioner ikke omfatter besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsæt-teligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller for-ældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestrikti-onerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svæk-kelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan af-lægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funkti-onsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Med ’nær pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære på-rørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

1-2 faste besøgspersoner

I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand el-ler som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den Side 3

enkelte beboer – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i den del af institutionen, som den enkelte beboer selv råder over. Hvis beboeren ikke er i stand til selv at udpege 1-2 faste besøgspersoner, kan disse om nødvendigt udpeges af beboerens nære pårørende. Beslutning om, hvorvidt de faste besøgspersoner kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen under hensyntagen til de anstaltsmæssige forhold på stedet.

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og be-søg af ovennævnte faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under be-hørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona.

Meddelelse og offentliggørelse

Kommunalbestyrelsens beslutninger om midlertidige besøgsrestriktioner skal meddeles til det eller de berørte plejehjem mv. Endvidere skal kommunalbesty-relsen offentliggøre de pågældende beslutninger på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte mid-lertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem mv. er bekendtgø-relse nr. 823 af 9. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).

Efter § 5, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse kan styrelsen påbyde kommunal-bestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgen-des adgang til plejehjem mv., når det er nødvendigt for at forebygge eller ind-dæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, eller når det er nød-vendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/ Covid-19.

Forbud eller restriktioner kan omfatte både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3. Der kan ikke fastsættes forbud mod besøg på udearealer eller indendørs arealer, når det er nødvendigt at passere disse for at få adgang til besøg på et udendørs areal, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4. Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger om forbud eller restriktioner til det eller de berørte plejehjem mv. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at forbud eller restriktionerne ikke omfat-ter besøg af nære pårørende i kritiske situationer, jf. bekendtgørelsens § 6. Kri-tiske situationer og nære pårørende er defineret i bekendtgørelsens § 2.

Besøg på plejehjem mv. skal altovervejende foregå på udendørs arealer, jf. be-kendtgørelsens § 7, stk. 1. Side 4

I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand el-ler som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer, uden at der foreligger en kritisk situation, ret til at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i den del af institutionen, som den enkelte beboer selv råder over, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og be-søg af ovennævnte 1-2 faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig måde, jf. bekendtgørelsens § 8.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 2020 og ophæves den 1. september 2020.

Ophævelse af påbud af 6. april 2020

Dette påbud ophæver og erstatter Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 6. april 2020.

Venlig hilsen

Anette Lykke Petri

Kst. direktør


Brevet til download Påbud_kommuner_restriktioner.pdf