EU logo
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Den Europæiske Socialfond Plus

Den Europæiske Socialfond Plus

28-03-2023


Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) har til formål at styrke de regionale indsatser indenfor uddannelser, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft.

I perioden frem til 2027 kan Regionsrådene i Danmark indstille projekter for 20 % af den samlede sum fra ESF+. Det vil sige, at Bornholms Regionskommune får indstillingsret over 1.023.400 kr. fra ESF+ for hele programperioden. Det svarer til en samlet projektsum på 2.558.500 kr., som udgøres af 40 % finansiering fra ESF+, op til 60 % medfinansiering fra Bornholms Regionskommune og minimum 10 % medfinansiering fra ansøgere.

Bornholms Regionskommune kan med henblik på at understøtte den regionale udviklingsstrategi yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til projekter på ungdomsuddannelser.

Udfordringer på Bornholm
På Bornholm ser vi udfordringer med at besætte ledige stillinger i den offentlige sektor. Det gælder særligt inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor mangel på f.eks. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler, i hjemmeplejen og plejehjem kan blive en stor udfordring i fremtiden.

Samtidig står mange unge på Bornholm uden job eller kompetencegivende uddannelse. Det er et problem både for den enkeltes livskvalitet og handlemuligheder i livet og for den samlede arbejdsstyrkes kompetencer og potentialer.

Der skal være et bredt uddannelsestilbud på Bornholm
Derfor skal vi give borgerne på Bornholm de bedste muligheder for at få uddannelse og kompetencer til fremtidens behov og til at skabe sig et godt liv. Det gælder både unge, som har brug for gode ungdomsuddannelser og sårbare og udsatte borgere, som har brug for lidt ekstra støtte for at komme videre i uddannelse eller job.

Bornholms Regionskommune har efter aftale med Erhvervsstyrelsen valgt at gennemføre én runde med mulighed for at søge midler. Det skal ses i lyset af størrelsen på de midler, som kommunalbestyrelsen har indstillingsretten på.

Annoncering
Der kan i denne runde søges om medfinansiering til Regional indsats "kompetencer til fremtiden og uddannelse til alle" i socialfondsprogrammet 2021-2027: Et stærkere Danmark gennem uddannelse og kompetencer. Socialfondsprogrammet kan læses her.

Uddannelse til al le: Regional indsats for at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne

Det forventes, at der udmøntes 100 % af midlerne fra ESF+ til dette tema i denne annonceringsrunde.

 1. God uddannelsesdækning i hele regionen
 2. Attraktive uddannelsesmiljøer, fastholdelse, trivsel og sundhed
 3. Ugunstigt stillede grupper, herunder FGU og livslang læring

Bornholms Regionskommune vil i forbindelse med annonceringsplanen afholde et informationsmøde for alle interesserede parter, hvor der bliver informeret indledende om mulighederne for ansøgning af midler fra ESF+.

Ansøgningskrav

 • Ansøger skal have tilstrækkelig administrativ- og økonomisk kapacitet til at kunne drive et socialfondsprojekt.
 • Projekter skal bidrage til socialfondens effektmål. Projektet skal, i henhold til gældende indikatorvejledning, bidrage til de programfastsatte output- og resultatindikatorer.
 • Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen beskrives. I effektkæden skal det fremgå hvad sammenhængen er mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. Desuden skal de kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives.
 • Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti i den valgte kontoplan. Der henvises til Udgiftstyper og tillæg i støtteberettigelsesreglerne.
Krav til ansøgninger

Projekterne skal indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelserne skal kunne vise konkrete resultater hvordan de lokale uddannelsesmuligheder er blevet udviklet – eller have en velunderbygget forventning om at det vil ske.
 • Projektbeskrivelserne skal indeholde udvikling og afprøvning af nye aktiviteter, redskaber og processer, som kan udvikle uddannelserne og/eller i overgangen til uddannelser, således at flere elever rekrutteres og fastholdes gennem hele deres uddannelsesforløb. Aktiviteterne kan være en videreudvikling af eksisterende aktiviteter eller redskaber.
 • Projektbeskrivelserne skal ligge inden for rammerne af Socialfondsprogrammets prioritet 2, som er beskrevet ovenfor og skal understøtte kommunalbestyrelsens visioner og Bornholms Uddannelsesstrategi.
Ansøgere skal som minimum beskrive følgende i ansøgningen
Hvordan projektet vil bidrage til at flere går i gang med eller gennemfører en uddannelse. Ansøger skal beskrive, hvordan projektet vil bidrage til, at deltagerne i projektet underbygger at flere vælger og/eller gennemfører en uddannelse, gerne med henvisninger til erfaringer, undersøgelser og analyser, der understøtter projektets valg af indsats. Det ses gerne, at projekterne afprøver nye modeller for overgange og samarbejde mellem parter samt på udvikling og tilpasning af uddannelsesforløb gennem nye redskaber og aktiviteter.

Beskrivelse af målgruppe: Ansøger skal beskrive, hvilken målgruppe projektets indsatser retter sig mod.

Beskrivelse af projektets aktiviteter og hvordan disse er med til at realisere projektets mål og resultater – det vil sige projektets effektkæde.

Velbegrundede indikatorer og måltal: Ansøger skal tage udgangspunkt i indikatorvejledningen for Socialfondsprogrammet.

Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti. Der skal foreligge et budget.

Ansøger skal beskrive, hvordan projektets aktiviteter evalueres og forankres.

Læs Vejledning om støtteberettigelse

Finansiering
Der kan ved denne annoncering udarbejdes et projekt med en samlet projektsum på 2.558.500 kr.

Projekterne finansieres med op til 1.023.400 kr. fra ESF+, op til 1.279.250 kr. fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Det giver til sammen 2.302.650. Hertil skal partnerne medfinansiere minimum 255.850 kr. Det bringer den samlede projektsum op til 2.558.500 kr.

Der kan søges socialfondsmidler, uden at der samtidigt søges midler fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje, men der kan ikke søges midler fra tilskudspuljen alene. Der kan søges om EU-tilskud op til 40 pct. af et projekts samlede budget.

Alle aktører kan ansøge om tilskud på op til 40 pct. af projektets samlede budget fra ESF+ til projekter, som styrker regionernes arbejde på uddannelsesområdet og understøtter den bornholmske uddannelsesstrategi og politisk vedtagne visioner.

Ved ansøgning til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje til medfinansiering, skal parter i projektets egen medfinansiering udgøre minimum 10 % af det totale budget. Medfinansiering kan også komme fra stat, kommuner, organisationer. Medfinansiering kan være et kontant beløb, men kan også lægges som medgået tid.

Midlerne skal udmøntes indenfor de gældende regler for anvendelse af midler fra ESF+ i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i Socialfondsprogrammet, i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt i støtteberettigelsesreglerne. Den offentlige støtte i projekter under ESF+ skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU's statsstøtte- og udbudsregler.

Udvælgelseskriterier
Udvælgelseskriterierne er udtryk for, hvad kommunalbestyrelsen lægger særligt vægt på, når der prioriteres mellem ansøgninger.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes udvælgelseskriterier er:

Udvikling af uddannelser og uddannelsesforløb: Det vægtes højt hvis projektet udvikler og afprøver nye metoder, aktiviteter og processer, som bidrager til at flere overgår til og gennemfører en uddannelse – gerne indenfor STEM, velfærd eller sundhed.Der tildeles 1-5 point for dette kriterie
Klarhed: At projektets aktiviteter er velbeskrevne, sammenhængende og bidrager klart til projektets målDer tildeles 1-5 point for dette kriterie

Stærkt partnerskab: Projekter skal gennemføres i et strategisk og bredt forankret partnerskab. Det vægtes positivt, hvis projektet involverer flere aktører fra uddannelsessektoren, men også fra beskæftigelsessystemet (herunder fx jobcentre og

fagforeninger) Det vægtes positivt, hvis projektet bidrager til sammenhængende indsatser, der skaber gode overgange. Det betyder også, at der gerne ses arbejdet med udvikling af samarbejds- og undervisningsmodeller mellem parterne, der hvor dette giver mening, og hvor dette befordrer implementering af udviklede redskaber og processer.

Der tildeles 1-5 point for dette kriterie
Koordinering med lignende indsatser: Der vil blive lagt vægt på, hvordan projektet er koordineret og evt. bygger videre på tidligere eller eksisterende indsatser lokalt, regionalt og nationalt. Det er vigtigt, at projektet ikke overlapper med allerede eksisterende eller planlagte indsatserDer tildeles 1-5 point for dette kriterie
Forankring af projektet: Der vil blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil sikre, at projektets resultater kan blive forankret og videreført efter projektets ophørDer tildeles 1-5 point for dette kriterieProjekterne skal indeholde følgende:

 • Projektbeskrivelserne skal kunne vise forventede konkrete resultater, hvordan de lokale uddannelsesmuligheder er blevet udviklet – eller have en velunderbygget forventning om at det vil ske.
 • Projektbeskrivelserne skal indeholde udvikling og afprøvning af nye aktiviteter, redskaber og processer, som kan udvikle uddannelserne og/eller overgangen til uddannelser, således at flere elever rekrutteres og fastholdes gennem hele deres uddannelsesforløb. Aktiviteterne kan være en videreudvikling af eksisterende aktiviteter eller redskaber.
 • Projektbeskrivelserne skal ligge inden for rammerne af Socialfondsprogrammets prioritet 2, som er beskrevet ovenfor og skal understøtte kommunalbestyrelsens visioner og Bornholms Uddannelsesstrategi.

Bornholms Regionskommune forbeholder sig retten til at prioritere i indkomne ansøgninger.

Proces
Alle ansøgninger skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 15. juni 2023 kl. 12.00.

Det anbefales, at potentielle ansøgere tager en indledende dialog med administrationen. Der vil være mulighed for løbende dialog med administrationen i processen.

Kontakt: Konsulent Nicolai Munk Pedersen telefon 5692 2676 eller mail nicolai.munk.pedersen@brk.dk

Vejledninger og mere information
Vi anbefaler, at ansøgere sætter sig ind i og gør brug af de relevante vejledninger og dokumenter der vedrører ansøgningsrunden.

Der er udviklet en vejledning til at assistere ansøgere, når de skal udfylde det digitale ansøgningsskema. Vejledningen kan downloades her.

Der er oprettet en startpakke, som indeholder brugbare oplysninger og dokumenter, herunder kontoplansvejledninger, indikatorvejledning, vejledning, start- og slutoplysninger mv. Startpakken kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside nedenfor:

www.udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/1-ansoegning

Ydermere skal der oplyses, at ved ansøgning af socialfondsmidler skal der i projektets budget allokeres 200.000 kr. i udgifter til evaluering og revision jfr. afsnit 19 og 16 i Vejledning om støtteberettigelse.

Bornholms Regionskommune stiller krav om, at ansøger enten vælger kontoplan (udgiftsmodel) 40 eller 15 pct.

Ved ansøgning skal ansøgere bekræfte og acceptere reglerne om behandling af persondata. Underretning om behandling af personoplysninger kan findes her .

Tidsplan
15. juni 2023 kl. 12.00: Frist for indsendelse af ansøgningsskema til politisk godkendelse.

21. september 2023: Projekter indstilles til afslag eller tilsagn i kommunalbestyrelsen.

Ansøgninger til midler fra ESF+ går herefter til Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om midlerne, og der kan forventes endelig tilbagemelding i december 2023.

Ansøgning
Der søges om midler via dette link https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_prod/. Bemærk at ansøgningen indsendes via Erhvervsstyrelsen, men det er Bornholms Regionskommune der sagsbehandler den.