Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nu sættes der gang i forundersøgelser i Rønne Syd

Nu sættes der gang i forundersøgelser i Rønne Syd

09-05-2021

I maj og juni vil der blive gennemført arkæologiske og tekniske forundersøgelser af de kommende boligområder i Rønne Syd. 

Før et nyt byområde kan udvikles, skal der gennemføres en forundersøgelse, der undersøger området for arkæologi. Denne forundersøgelse igangsættes i maj for at sikre, at en kommende byudvikling tager højde for eventuelle arkæologiske spor. Sideløbende hermed igangsættes bl.a. geotekniske undersøgelser, hvor jordbunden undersøges gennem en række prøveboringer.

Hvordan foregår en arkæologisk forundersøgelse?
I en arkæologisk forundersøgelse undersøges 10-20 % af arealet ved, at der graves en række søgegrøfter. Søgegrøfterne anlægges med en gravemaskine, der afgraver det, der kaldes pløjelaget. Pløjelaget er den del af jorden, som er blevet kultiveret i nyere tid. Når pløjelaget er fjernet, kan arkæologen visuelt identificere eksempelvis stolpehuller og kogegrubber. På den baggrund vil Bornholms Museum efterfølgende frigive dele af arealerne til byggeri, mens andre områder eventuelt vil blive indstillet til en arkæologisk hovedundersøgelse.

Hvordan tages der hensyn til markfirben i området?
I dialog med naturafdelingen i Bornholms Regionskommune samt det eksterne firma, som undersøger bestanden af markfirben i området, er der lagt en plan for, hvordan de arkæologiske forundersøgelser foretages således, at der holdes afstand til de områder, hvor der er observeret markfirben. Området, som skal undersøges, er også reduceret ved, at der kun laves undersøgelser i de områder, hvor der skal anlægges vej og kan komme bebyggelse. Det betyder også, at der ikke foretages undersøgelser i de områder, hvor den grønne struktur, som bl.a. skal sikre levesteder til markfirben, planlægges.

Hvilke undersøgelser foretages forud for anlæg af vej?
Der planlægges etableret vejforbindelse til området via en forlængelse af Sagavej. Der etableres ikke vejtilslutning til Søndre Ringvejen og Strandvejen. Der bliver således ikke mulighed for gennemkørsel af området, og den ekstra trafikmængde på Sagavej vil derfor afgrænse sig til den nye trafik til det kommende boligområde. De nye veje planlægges med stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed for specielt de lette trafikanter i området. Dette planlægningsarbejde påbegyndes nu, ligesom der foretages geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene under de nye veje. Vejene vil ikke blive anlagt før det nye plangrundlag er på plads i første halvdel af 2022.

Hvornår sættes arealerne til salg?
Der er tre delområder, som kan bebygges. Delområde A, som er det område, der ligger tættest på byen, byggemodnes af Bornholms Regionskommune. Planlægningen af dette er netop sat i gang og forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af op mod 18 parcelhusgrunde blive sat i gang. De næste to områder, delområde B og C, på henholdsvis 1,6 og 1,4 hektar forventes udbudt til salg i løbet af sommeren 2021. Resultaterne fra de arkæologiske og geotekniske forundersøgelser vil indgå i udbudsmaterialet. Der skal efter et salg tillige udarbejdes lokalplaner for delområde B og C, før disse områder kan bebygges.

Information om igangværende undersøgelser og den kommende proces
Når de arkæologiske forundersøgelser er afsluttet, vil Bornholms Regionskommune invitere interesserede borgere ud på arealet, hvor regionskommunen vil fortælle om arbejdet med at udvikle arealet, og Bornholms Museum vil fortælle om de eventuelle fund, som de har gjort. Det forventes at finde sted i slutningen af juni måned.

Yderligere information
Planlægning af området: Leder af Udvikling & Plan Søren Møller Christensen, mobil: 21 99 89 13 (send gerne sms).
Arkæologiske forundersøgelse: Arkæolog Nicolas Braun, Bornholms Museum, mobil: 51 74 83 72.
Beskyttede dyrearter: Leder af Natur & Miljø Michael Brandt-Bernbom, mobil: 20 46 16 75 (send gerne sms).

Ved
 interesse for at købe delområde B og C, skriv til: koebogsalg@brk.dk