orienteringsmøde nyt plejecenter
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nyt plejecenter i Hasle - markedsafdækning

Nyt plejecenter i Hasle - markedsafdækning

25-06-2018

Opdateret 25. juni 2018.

Markedsafklaring

Politikerne valgte et mix af fag- og storentrepriser

Kommunalbestyrelsens medlemmer besluttede at udbyde byggeopgaven med det kommende plejecenter Bykær som en kombination af fag- og storentrepriser.

Begrundelsen for at vælge en kombination af fag- og storentrepriser var, at fagentrepriser på udvalgte fag som murer, maler, el-arbejde tilgodeser en række mindre entreprenører. Til gengæld vil storentrepriser på udvalgte delområder som råhus, tømrer, vvs- og ventilationsarbejder tilgodese, at opgaven også kan bliver interessant uden for lokalområdet. Derved kan der opstå et bredere tilbudsfelt, hvilket er gavnligt for projektets økonomi.

Forud for beslutningen blev der foretaget en markedsafklaring i dele af det marked, hvor mulige tilbudsgivere for det endelige udbud omkring plejecentret befinder sig. Der har været holdt et informationsmøde med en sideløbende spørgeskema-undersøgelse for at indkredse potentielle tilbudsgiveres præferencer. Dialogen på mødet, samt 21 indkomne svar på spørgeskemaet, pegede tilsammen entydigt på et ønske om et totalrådgiverudbud i fag- eller storentrepriser.

Åben proces under markedsafklaringen
Markedsafklaringen er blevet foretaget med baggrund i Udbudslovens § 39 og er kun sket nationalt. Afklaringen blev annonceret i tre dagblade; Bornholms Tidende, Licitationen og Jyllandsposten. Oplysninger om projektet og de forskellige udbudsformer lå tilgængelige på BRKs hjemmeside. Der var inviteret til orienteringsmøder i både Rønne og København for at give så mange tilbudsgivere som mulig lejlighed til at blive informeret og stille spørgsmål.

Mødet i Rønne havde et pænt fremmøde af mulige tilbudsgivere. Mødet i København blev aflyst, da ingen havde tilmeldt sig. Ud af de 21 returnerede spørgeskemaer kom 17 besvarelser fra Bornholm og fire fra den øvrige del af Danmark.

På baggrund af den samlede markedsafklaring, er det tydeligt, at den største interesse ligger omkring fag- og storentrepriser. Den dernæst prioriterede anbefaling vil være at udbyde opgaven i hoved-entreprise.

Tilkendegivelser omkring entrepriseformer

Fordeling af tilkendegivelser på de enkelte entrepriseformer.


Fag-entreprise:

Positive tilkendegivelser                                  18

Negative tilkendegivelser                                  0

 

Stor-entrepriser:

Positive tilkendegivelser                                  12

Negative tilkendegivelser                                  4


Hoved-entreprise:

Positive tilkendegivelser                                    5

Negative tilkendegivelser                                10

 

Totalentreprise:

Positive tilkendegivelser                                    4

 

26. marts 2018

​Markedsafdækning

Bornholms Regionskommune skal opføre et nyt plejecenter i Hasle.
Denne markedsafdækning henvender sig til håndværks- og entreprenørfirmaer.

Opgaven

Bornholms Regionskommune skal opføre et nyt plejecenter i Hasle, som afløser for dateret Toftegården.

Der er tale om 60 nye almene plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Endvidere skal der opføres kommunale servicearealer i tilknytning til plejecenteret.

Byggeriet vil omfatte 3.900 m² boligarealer og ca. 450-500 m² kommunale servicearealer. 

Økonomi

Boligerne opføres og finansieres i henhold til lov om almene boliger - og finansieres i henhold til det maksimumsbeløb, der er gældende for det område, hvor Bornholms Regionskommune er beliggende.

De kommunale servicearealer finansieres som en 100% kommunal udgift.

Det samlede anlægsbudget, inkl. alle omkostninger, beløber sig på ca. 100 mio. kr. Inkl. moms. Heraf vil ca. 64-69 mio. kr. inkl. moms være til rådighed for entrepriseudgifter for boligarealerne. Afhængigt af, hvilken entrepriseform der bliver valgt.

Entrepriseudgifter til de kommunale servicearealer vil ca. ligge på 10-11 mio. kr. inkl. moms afhængigt af, hvilken entrepriseform der bliver valgt.


Entrepriseudgift pr. m² - boligarealer
Ved en totalentreprise vil der være ca. 17.700 kr. inkl. moms til rådighed pr. m² .
Ved øvrige entrepriseformer vil der være ca. 16.500 kr. inkl. moms til rådighed pr. m².

Entrepriseudgift pr. m² kommunalt serviceareal
Ved en totalentreprise vil der være ca. 24.000 kr.  inkl. moms til rådighed.
Ved øvrige entrepriseformer vil der være ca. kr. 20.000 inkl. moms til rådighed pr. m². 

Overordnet tidsplan

​Programmering og udarbejdelse af udbudsmateriale​ januar 2018 – august 2018
​Udbud i EU regi (teknisk rådgivning)​august 2018 – februar 2019
​Projektering, myndighedsbehandling ​marts 2019 – oktober 2019
​Udbud i EU regi (entreprise ydelser) ​oktober 2019 – februar 2020
​Politisk godkendelse af licitationsresultat og skema B​februar 2020 -  marts 2020
​Udførelsesperiode, byggeri ​april 2020 – september 2021
​Indflytning og ibrugtagning​november 2021


Note:
I det tilfælde at totalentrepriseformen vælges, vil der kun være ét udbud i EU regi. 

Lovgrundlag for udbuddet

Projektet har en sådan størrelse, at det ligger over tærskelværdien for udbud efter Udbudsloven. Udbud-det skal derfor ske i EU-regi i henhold til de bestemmelser, der fremgår af Udbudsloven.

Denne aktuelle markedsafklaring er ikke at betragte som en del af udbudsforretningen. 

Formålet med markedsafklaringen

Bornholms Regionskommune (BRK) ønsker at afdække markedet blandt mulige tilbudsgivere til den pågældende opgave. Denne markedsafdækning sker med hjemmel i Udbudslovens § 39, hvor der gives mulighed for at have en dialog med markedet under de begrænsninger, som er angivet i §39 stk. 1 og stk. 2.

BRK ønsker at afdække interessen i håndværks- og entreprenørbranchen for, hvilken entrepriseform der vil gøre det mest attraktivt for de bydende og dermed give den bedste konkurrence for BRK.

Efter markedsafklaringen er gennemført, vil BRK træffe den endelige beslutning om, hvilken entrepriseform der udbydes efter. Uagtet hvilket udfald markedsafklaringen vil få, er BRK fritstillet til at træffe den endelige beslutning.

Udfaldet af markedsafklaringen vil ikke blive offentliggjort til de virksomheder, som deltager i markedsafklaringen.

Entrepriseformer

Følgende tre entrepriseformer vil være aktuelle for det pågældende udbud.

• Fag- og/eller storentrepriser

• Hovedentreprise

• Totalentreprise

Fag-storentreprise samt hovedentreprise
Fælles for disse entrepriseformer er, at de bydende byder ind på et samlet udbudsmateriale. Dette udbudsmateriale udarbejdes af bygherrens rådgivere

Fagentrepriser
Ved denne entrepriseform vil der typisk være otte til 10 entrepriser.

Fagentrepriserne kan eksempelvis blive opdelt i:

 • Jord-, beton- og kloakentreprise
 • Anlægsgartnerentreprise
 • Murerentreprise
 • Tømrerentreprise
 • Tagdækningsentreprise
 • Gulvbelægningsentreprise
 • Malerentreprise
 • Ventilationsentreprise
 • VVS-entreprise
 • El-entreprise

Storentrepriser
Ved denne entrepriseform vil der typisk være fire til seks entrepriser Der vil være underentreprenører til de enkelte storentrepriser.

Storentrepriserne kan eksempelvis blive fordelt i:

 • Råhus-entreprise - indeholder følgende arbejder; jord, beton, kloak, murer, anlægsgartnerarbejde
 • Tømrerentreprise - indeholder følgende arbejder; tømrer, tagdækning, gulvbelægning
 • Malerentreprise
 • VVS- og ventilationsentreprise
 • El-entreprise


Hovedentreprise
Ved denne form vil der være én entreprise. Der vil være underentreprenører tilknyttet hovedentreprenøren. 

Totalentreprisen
Ved denne entrepriseform udbydes opgaven på et byggeprogram, udarbejdet af bygherrens bygherre-rådgiver. Ud fra dette program tilbyder de indbudte totalentreprenører et samlet projekt indeholdende; projektforslag, pris og kvalitet. Totalentreprenøren har rådgivere (ingeniør og arkitekt) med i deres organisation, som færdigtegner projektet.

Totalentreprenøren vil have en række underentreprenører til at udføre dele af opgaven. 

Interessetilkendegivelse fra mulige bydende

Bornholms Regionskommune ønsker at opnå interessetilkendegivelse til de enkelte entrepriseformer fra mulige bydende for på denne baggrund at kunne vurdere, hvor markedets største interesse ligger.

Der holdes to orienteringsmøder, et på Bornholm og et i Københavnsområdet. Begge møder holdes mandag 9. april 2018.
 
Kl. 08.45-10.00 Bornholm, BRK Ullasvej 23 - Rønne.

Kl. 13.30-15.00 København, MØDET I KØBENHAVN ER AFLYST!

På orienteringsmøderne vil Bornholms Regions Kommune være repræsenteret ved projektleder, Kim Eilif Pedersen og ekstern bygherrerådgiver, Kjeld Knudsen fra gpp-arkitekter.

På møderne vil der blive givet den samme information, som kan læses i denne skriftlige orientering. Der vil også blive mulighed for at stille uddybende spørgsmål til projektleder og bygherrerådgiver.

For at deltage i informationsmøderne er det påkrævet at tilmelde sig via mail til Kjeld Knudsen på mail: kk@gpp.dk - oplys gerne antal deltagere og eventuelt firma ved tilmeldingen.

Skriftlig interessetilkendegivelse

For at Bornholms Regionskommune kan vurdere markedets holdning til entrepriseformerne, er det påkrævet at interesserede udfylder et spørgeskema, som kan downloades her: 

Spørgeskema (PDF)

Spørgeskemaet skal udfyldes og sendes via mail til: kk@gpp.dk, eller afleveres på orienteringsmøderne. Spørgeskemaet skal være gpp-arkitekter i hænde
senest mandag 16. april 2018.

Det er ikke påkrævet at deltage i orienteringsmøderne for at kunne give sin holdning eller interesse til kende.

Beslutning om entrepriseform

På baggrund af de tilkendegivelser der indhentes, beslutter Bornholms Regionskommune, hvilken entre-priseform der skal anvendes.

Det er vigtigt at præcisere og understrege, at hverken Bornholms Regionskommune eller de potentielle tilbudsgivere kan eller vil være bundet af deres tilkendegivelser i forbindelse med en sådan markedsafklaring. Udvælgelse af tilbudsgivere skal ske på baggrund af den senere udbudsprocedure, som er påkrævet ved et EU udbud. BRK har derfor den suveræne ret til at beslutte, hvilken entrepriseform der vil blive anvendt for det aktuelle projekt.

Offentliggørelse af valg af entrepriseform

Senest fredag 1. juni 2018 vil Bornholms Regionskommune offentliggøre, hvilken entrepriseform der er besluttet at anvende. Offentliggørelsen vil ske på BRKs hjemmeside, brk.dk