Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Orientering til ejere af private vandindvindingsanlæg

Orientering til ejere af private vandindvindingsanlæg

11-06-2019

Private brønde og boringer har tidligere været omfattet af det kommunale tilsyn, men efter gældende lovgivning er det nu ejers eget valg, om der skal foretages kontrol med drikkevandet.

Der er heller ingen formelle krav til drikkevandets kvalitet. Kommunen kan dog stadig reagere, hvis der er tale om åbenlys sundhedsfare.

Grundvandet på Bornholm er af god kvalitet, men brønde er ret sårbare og kan blive forurenet af smådyr og overfladevand. Dette kan medføre kronisk dårlig mave og andre ubehageligheder.

Såvel sundhedsmyndighederne som kommunen anbefaler derfor, at der stadig foretages en drikkevandskontrol med højst fem års mellemrum, og at der reageres på overskridelser.

Faste beboere rammes sjældent, idet man opnår modstandsdygtighed over for de lokale bakterier, men nye beboere er udsat. Hvis du agter at købe en ejendom med egen vandforsyning, bør du derfor sikre dig, at der foreligger en aktuel vandprøve, og at vandkvaliteten er acceptabel.

Bornholms Regionskommune anser private indvindingsanlæg som et værdifuldt bidrag til vandforsyningen på Bornholm, hvor det klipperige terræn gør det kostbart og vanskeligt at etablere vandledninger overalt. Kommunen vil derfor fortsat være til rådighed til vurdering af vandprøver og med vejledning i forbindelse med dårlig vandkvalitet.

Lempelserne af lovgivningen gælder kun, når ejer selv er brugeren af vandet, og der kun forsynes én husstand.

Er der flere husstande tilsluttet samme brønd eller boring, skal der foretages en såkaldt forenklet kontrol hvert femte år.

Erhvervsvirksomheder med egen vandforsyning er omfattet af samme lovgivning som vandværker, hvilket betyder, at der er ret omfattende krav til prøvetagning og vandkvalitet. Loven nævner specifikt fødevarevirksomheder, institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller og forlystelsesetablissementer, men andre typer virksomheder kan være omfattet.

Er du ejer af en virksomhed med egen vandforsyning, skal du kontakte kommunen og få lavet et prøvetagningsprogram.

Lejere i boliger med egen vandforsyning har en særstilling, idet de ifølge Lejeloven har krav på vand af drikkevandskvalitet. Hvis ejeren ikke lever op til denne forpligtelse, kan lejer anmelde sagen til Huslejenævnet.

Yderligere information kan fås på kommunens hjemmeside, enkeltindvindingsanlæg
 
eller ved at kontakte Natur og Miljøafdelingen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid