Matrikelkort
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udbud af erhvervsgrund i Rønne

Udbud af erhvervsgrund i Rønne

27-06-2022

​Bornholms Regionskommune ønsker at genudbyde matrikel nr. 225a, Rønne markjorder, beliggende Ved Lunden 7 i Rønne til salg uden mindstepris.

Oplysninger om grunden
Grunden har et areal på 9.718 m² inkl. et mindre vejareal, der har udkørsel til Ved Lunden.
For matr.nr. 225a gælder der disse anvendelsesbestemmelser i kommuneplanen: ”Håndværk, mindre industri m.m. samt detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper”. Matr.nr. 225a er i lokalplanen udlagt til parkering og friareal. Opførelse af bebyggelse på matr.nr. 225a forudsætter derfor, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

Kravene til købstilbuddet
 Samlet set forventes det, at et skriftligt købstilbud indeholder følgende:
- Købspris inkl. moms
- Beskrivelse af det projekt, som tænkes realiseret på arealet indeholdende en skitse og disponering af arealet.
- Tidshorisont for projektets realisering.
- Finansiering/projektets soliditet.

Forsyning/Byggemodning
Køber betaler tilslutnings-/byggemodningsbidrag til forsyningsselskaber vedrørende el, vand og varme i henhold til enhver tid gældende betingelser/vedtægter og takster på byggetidspunktet.
Det påhviler ligeledes køber at betale alle omkostninger til at imødekomme krav om oprensning og/eller andre afværgeforanstaltninger i den forbindelse, ligesom eventuelle ekstraudgifter til fundering i forbindelse med byggeri skal afholdes af køber.

Frist for bud
Købstilbud skal indsendes på tilbudsblanket, som kan rekvireres og indsendes til: Koebogsalg@brk.dk eller Køb og Salg, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Mrk. ” Købstilbud Ved Lunden 7 i Rønne”. Tilbuddet skal være BRK i hænde senest den 28. august 2022 kl. 12.00.

Bornholms Regionskommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Find yderligere oplysninger her