jord
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Dispensation fra Jordforureningslovens § 52

Dispensation fra Jordforureningslovens § 52

24-02-2020

Center for Natur, Miljø og Fritid har meddelt dispensation fra Jordforureningslovens § 52 til ejendommen Bolbyvej 12.

Dispensationen giver mulighed for at tilføre dokumenteret ren jord til det tidligere råstofområde inden for rammerne af øvrig lovgivning.

Dispensationen er givet i henhold til Jordforureningslovens § 52, stk. 1, idet det er kommunens vurdering, at deponering af ren jord ikke vil udgøre en risiko for drikkevandsressourcen.

Kommunen afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage kan kun indgives digitalt via nævnets hjemmeside og skal være modtages senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk
Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klage kan kun adressere kommunens vurdering af forholdet til drikkevandsinteresserne, idet selve jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid