Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kom med dine ideer og forslag til ny Klimatilpasningsplan

Kom med dine ideer og forslag til ny Klimatilpasningsplan

26-07-2021

Indkaldelse af forslag og idéer til ny Klimatilpasningsplan

I april 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningsplanen fra 2013 skal opdateres i 2021-2022. Inden arbejdet igangsættes er der nu mulighed for at komme med forslag og idéer til planrevisionen.

Baggrund

En ændring af planloven i 2018 har gjort det lovpligtigt for kommunerne: 

 • at kortlægge hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion, og
 • at lave retningslinjer for de udpegede områder, herunder retningslinjer for afværgeforanstaltninger til sikring mod over­svømmelse eller erosion i forbindelse med planlægning for bl.a. by­udvikling, særlige tekniske anlæg, ændret area­lanvendelse m.fl. (planlovens §11 a, stk.1, nr. 18.)

Den gældende klimatilpasningsplan-vand fra 2013 er indarbejdet i Bornholms kommuneplan 2020 og kan ses via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=991

En omfattende opdatering af klimatilpasningsplanen er påkrævet:

 • da hovedparten af de tiltag der indgår i Klimatilpasningsplan-vand 2013 enten allerede er afhjulpet, eller ikke længere er aktuelle,
 • da der i dag stilles større krav til dokumentation i forhold til risikokortlægning, sårbarhedsanalyser, værdiansættelse mm., og
 • da klimaforandringer i stigende grad kan blive rammesættende for anden fysiske planlægning, og derfor bør være afdækket så grundigt som mulig.

Formål

Målet med opdateringen af klimatilpasningsplanen er fortsat:

 • at beskytte mennesker og samfundsmæssige værdier, herunder tekniske forsyningsanlæg, bebyggelse, kultur- og naturværdier m.fl.,  
 • at integrere klimatilpasning i kommunens planlægning og udvikling foruden i kommunens drift og vedligehold af kommunens ejendomme, infrastruktur, anlæg, arealer m.fl.,
 • at appellere til at klimatilpasning er et fælles ansvar for kommunen, forsyningsselskaber, arealforvaltere, virksomheder, foreninger og borgere, og   
 • at lave en plan der kan indgå i den overordnede vision om Bornholm som en grøn og bæredygtig ø.

Opgaven

Den gældende klimatilpasningsplan indeholder alene udpegninger af risikoområder relateret til nedbør. Den nye klimatilpasningsplan skal bl.a. afdække følgende temaer og udfordringer: 

 • Overfladevand
  1. Hvor ansamling af overfladevand er uønsket.
  2. Hvor afstrømning af vand med fordel kan ledes og forsinkes på vej mod kysten.
  3. Håndtering af afstrømning fra områder med højtliggende klippe/ begrænset muldlag.
  4. Muligheder for at lagre overfladevand som ressource for natur og/eller landbrug.
 • Grundvand
  1. Arealer udfordret af en generel forventet grundvandsstigning.
  2. Afledning af vand fra arealer med flere udfordringer fx både grundvands- og havvandsstigning eller grundvandsstigning i lavning, hvor vand er uønsket.
 • Stigende havvand/ kysterosion
  1. Behov for sikring af bebyggede miljøer.
  2. Kombinationer af flere faktorer, fx markant forhøjet vandstand i Østersøen og kraftige storme fra forskellige vindretninger, der kan udfordre robustheden af bl.a. havneanlæg.
  3. En generel stillingtagen til, hvor naturlig kysterosion fortsat vurderes at være den bedste langsigtede løsning, og hvor nybyggeri derfor generelt er uønsket.
 • Storme og tørke som additive klimaparametre (i f.t. landbrug, naturværdier og folkesundhed).
  1. Generelle betragtninger om klimaets forventede udvikling der kan være til gavn i den videre planlægning og perspektivering af konkrete klimatilpasningstiltag.
 • Spildevand og kloakering
  1. Behov for sikring af dele af forsyningsnettet som fx overløbsbygværker langs kysten etc.
  2. Udpege indsatsområder der kan bidrage til et mere klimatilpasset forsyningsnet og, samlet set, en bedre infrastruktur for vand både under- og over jorden.

Idéer og forslag

Projektgruppen, med repræsentanter for Bornholms Energi og Forsyning og regionskommunen, vil i sidste halvår af 2021 se nærmere på, hvad vi mener der skal til for at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Forskellige interessenter vil i den videre proces blive inviteret til at komme med deres ønsker til planlægningen. 

Forinden vil vi gerne høre fra borgere, organisationer og foreninger, der måtte have interesse i Klimatilpasningsplan 2022. Høringsperioden for at fremsende idéer og forslag er sat til 4 uger - fra mandag den 26. juli til mandag den 23. august 2021.
Bornholm - Klimatilpasningsplan 2022 (niras.dk)

Du kan indtaste dine kommentarer i feltet: "Din kommentar": 

klima din kommentar.PNG


Bemærk, at hverken kommunen eller andre er forpligtet til at realisere de tiltag som klimatilpasningsplanen kommer til at pege på som løsningsforslag. Kommunens administration er dog forpligtet til at følge de hensigter og retningslinjer som planen kommer til at indeholde, når der skal træffes afgørelser i konkrete sager efterfølgende.