Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen sætter ind med øget fokus på byggesagsbehandling

Kommunen sætter ind med øget fokus på byggesagsbehandling

26-03-2021

Der er gang i hjulene på Bornholm. Byg oplevede fra 2019 til 2020 en stigning på 24 % flere sager og formåede på trods heraf at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Med budgetforliget for 2021 blev der tilført ekstra ressourcer til sagsbehandlingen, og administrationen er nu i gang med at afdække, hvad der yderligere kan gøres for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

I en netop offentliggjort undersøgelse fra DI Dansk Byggeri Bornholm fremgår det, at Bornholms Regionskommune fra 2019 til 2020 har formået at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 58 til 52 dage. Denne udvikling skal ses i lyset af, at antallet af sager samtidig er steget markant. Fra 2017 til 2018 og 2018 til 2019 steg antallet af sager hvert år med 5 %. Fra 2019 til 2020 steg dette igen, nu nærmeste eksplosivt med 24 % flere sager. I konkrete tal er antallet af sager steget fra 1314 i 2017 til 1973 i 2020, og stigningen ser ud til at fortsætte i 2021.

Sagsbehandlingen i regionskommunen forsøger at følge med det stigende pres, og der har været en stigning i antallet af afsluttede sager på 8 % fra 2017 til 2018, ligeledes 8 % fra 2018 til 2019 og 11 % fra 2019 til 2020.  På grund af de mange nye sager, er dette dog ikke nok til at få bragt sagsbehandlingstiden ned og dermed nå servicemålene.  Derfor er der nu iværksat en række tiltag for at styrke sagsbehandlingen yderligere.

Hvad er allerede gjort?
Med budgetforhandlingerne for 2021 blev der tilført midler til yderligere tre byggesagsbehandlere, en planlægger og en spildevandsmedarbejder, som alle allerede er ansat. Siden er der tillige tilført midler til en brandinspektør mere, som vil være ansat fra 1. maj.  Effekten af denne oprustning vil kunne ses i løbet af 2021, efterhånden som medarbejderne bliver oplært og bliver en del af den daglige sagsbehandling.

Derudover er der taget initiativ til at få styrket dialogen mellem erhvervslivet og administrationen. Dette sker gennem en række årlige møder, hvor sagsbehandlingen drøftes både på sagsniveau og mere generelt. Der er blandt andet aftalt to årlige møder forud for og efter DI Dansk Byggeri Bornholms årlige måling af regionskommunens erhvervsvenlighed. Herudover vil Byg fremover publicere fire årlige nyhedsbreve, hvor der bliver gjort status på antallet af sager og overholdelsen af servicemålene. Det første nyhedsbrev er udsendt fredag den 26. marts 2021.

Hvad vil blive gjort?
I forlængelse af den politiske godkendelse af erhvervsstrategien, hvor der blandt andet sættes fokus på, at regionskommunen skal overholde servicemålene, er der igangsat udarbejdelse af en handlingsplan for den kommunale sagsbehandling. I den ses der i første omgang på, hvor der i dag er flaskehalse i sagsbehandlingen, og der vil blive peget på, hvordan disse flaskehalse kan undgås. Der vil særligt være fokus på en række af de myndighedsområder i Natur og Miljø, der understøtter byggesagsbehandlingen. Arbejdet forventes forelagt kommunalbestyrelsen i juni måned.

Claus Munk, centerchef for Regional Udvikling, It og Sekretariat udtaler:

"Nedbringelsen af sagsbehandlingstiderne har højeste prioritet hos os. Vi kan allerede nu se, at vi har haft en årlig effektivisering på 8-11 %, og vi forventer, at vi med de nye ressourcer, som er tilført i 2021, kan komme endnu længere. Nu er vi i gang med at få afdækket, hvor i organisationen vi har yderligere flaskehalse, som vi også skal have gjort noget ved for at komme helt i mål."

Formand for DI Bornholm, Kenn Kjellberg, kommenterer:
"Det er glædeligt, at der sker forbedringer i sagsbehandlingen, og at der fortsat er fokus på at effektivisere arbejdet. Det er dog også nødvendigt efter mange års problemer. Vores ønske er, at den politiske bevågenhed fortsat vil følge området og tilføre de nødvendige midler, så vækst på øen ikke længere skal forsinkes og besværliggøres af langsommelige sagsbehandlinger."

Læs nyhedsbrevet fra Byg Klik her
Gå til siden for BYGs Kundecenter Klik her

Kontakt: Centerchef Claus Munk: 30 18 19 64