Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Redegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klar

Redegørelse for udbud af familieplejeydelser ligger klar

22-10-2020

I dag har ​Bornholms Regionskommune offentliggjort en redegørelse, der svarer på spørgsmål og kritik, som er kommet i forbindelse med processen og afgørelsen af udbud af familieplejeydelser tidligere på året. Processen og betingelserne i udbuddet er blevet gennemgået i detaljer af en række af kommunens specialister og en ekstern advokat. konklusionen i redegørelsen er, at der ikke er begået fejl, som danner grundlag for en ny udbudsproces.

Baggrunden
I efteråret 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at sende opgaven vedrørende familieplejeydelser i offentligt udbud, og at Bornholms Regionskommune skulle afgive et kontrolbud på opgaven. Beslutningen blev truffet i henhold til udbudsloven. Efter fristens udløb var to tilbud indkommet, heraf var det ene kommunens kontrolbud. 

Evalueringen af de to tilbud blev foretaget med udgangspunkt i tildelingskriteriet; bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ved evalueringen og vurderingen af tilbudene fremgår det, at kontrolbuddet er det bedste tilbud. Bornholms Regionskommune valgte derfor, at hjemtage opgaverne med; anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndigheds-indehaver. 

I redegørelsens opsamling og konklusion kan man læse følgende:

Opsamling

Administrationen har sammen med en ekstern advokat i nærværende redegørelse vurderet den kritik, som blev fremført af Familieplejen Bornholm og dennes advokat, samt de spørgsmål som blev rejst af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Administrationen fremhæver:

• at der ikke er handlet i strid med udbudsloven § 160, da bestemmelsen ikke finder anven-delse på udbud efter udbudslovens afsnit III (udbud efter Light regimet).

• at evalueringsgruppen har handlet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet jf. udbudsloven § 2, i forbindelse med evalueringen af kontrolbuddet og tilbuddet.

• at der ikke er handlet i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, idet der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.

• at kontrolbuddet fra Bornholms Regionskommune overstiger ikke KL’s takster.

• at kommunens kontrolbud er beregnet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen og vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud.

• at de fem timer til afholdelse af møde i familieplejen, planlægning, kørsel, udviklingsplan og besøgsrapport (statusrapport) vurderes tilstrækkelige, idet de er angivet som en gennemsnitlig tidsestimering af opgaven.

• at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til administration af opgaven.

• at kontrolbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 er overholdt, idet der ikke ses personsammenfald imellem de personer, som har deltaget i evalueringsgruppen og kontrolbudsgruppen - og at de personer der har udarbejdet kontrolbuddet ikke har haft mulighed for at påvirke udbudsmaterialet eller evalueringen af tilbud.

• at Center for Børn og Familie til fulde lever op til de uddannelsesmæssige krav, der fremgår af udbudsmaterialet.

• at Center for Børn og Familie har kontraheret med en ekstern konsulent fra NB Consult ApS med 32 års erfaring med udbud, hvorfor det kan lægges til grund, at kontrolbuddet er udfærdiget i samarbejde med en person med stor erfaring inden for udbudsretten, herunder udarbejdelse af kontrolbud.

• at Bornholms Regionskommune hjemtager opgaven med fuld sikkerhed for at kunne levere relevante erfaringer og kompetencer, som udbudsmateriale beskriver og stiller krav om.

Administrationen medgiver:

• at kontrolbuddet ikke er afgivet i overensstemmelse kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, idet det ikke fremgik af udbudsannoncen og udbudsmaterialet, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Det kan dog dokumenteres, at Familieplejen Bornholm både før og efter afgivelse af tilbud har været bekendt med, at Bornholms Regionskommune ville afgive et kontrolbud. Derfor er det vores eksterne advokats umiddelbare vurdering, at selvom Bornholms Regionskommune ikke har handlet i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, da vil betingelserne for et erstatningskrav ikke være tilstede.

Med afsæt i ovenstående opsamling er det administrationens samlede vurdering, at det ikke giver anledning til, at udbuddet bør gå om. 

Læs hele redegørelsen klik her