Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse

Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse

17-08-2021

Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse
I henhold til den kommunale valglovs § 22 bekendtgør Bornholms Regionskommune, at der tirsdag den 16. november 2021 holdes valg til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025. Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 – kl. 20.00.

Der skal vælges 23 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Valgret (hvem har ret til at stemme)

Valgret har enhver, når de

 • er fyldt 18 år på valgdagen
 • har fast bopæl i kommunen

og herudover enten

 • har dansk indfødsret
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen

Valgret til Bornholms Kommunalbestyrelse har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten er udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • Udlændinge, der er på tålt ophold,
 • Udvisningsdømte udlændinge,
 • Administrativt udviste udlændinge, og
 • Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf med videre, idømt af en international straffedomstol.

Valgbar til Bornholms Kommunalbestyrelse (hvem kan opstille som kandidat)
Valgbar til Bornholms Kommunalbestyrelse er alle, der har ret til at stemme til valget, jævnfør ovenfor, og som fredag den 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12.00, mandag den 4. oktober 2021. Bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Kandidatlister uden stillere
Kandidatlister der både opnåede repræsentation ved sidste valg, og stadig 9 uger før valgdagen –  det vil sige tirsdag den 14. september 2021 - er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal vælgere (stillere) i kommunen.

Indlevering af en kandidatliste uden stillere kan ske tidligst tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00. Kandidatlisterne skal indleveres på forkontoret, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Der kan ikke dispenseres fra disse frister. 

 • Kandidaterne skal opføres på listen i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen. 
 • Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet eller i en bestemt rækkefølge (partiliste).

 

Kandidatlister med stillere
Kandidatlister med stillere kan tidligst afleveres tirsdag den 14. september 2021 og sidste frist for aflevering af kandidatlister med stillere er tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00. Kandidatlisterne skal indleveres på forkontoret, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Der kan ikke dispenseres fra disse frister.

Vær opmærksom på følgende når du udfylder kandidatlisten:

 • Kandidatlister skal afleveres på den nye formular (2021), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Kandidatlisten må højst indeholde navne på 27 kandidater. Det er fire navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen.
 • Kandidatlisten skal indeholde hver enkelt kandidats fulde navn, CPR-nummer, statsborgerskab, stilling, bopæl samt underskrift.

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse - og være skrevet under af mindst 25 vælgere og højst 50 vælgere i regionskommunen - som stillere for listen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, CPR-nummer og bopæl. Stillernes underskrifterne fremgår af separate sider, således at stillerne ikke har mulighed for at blive bekendt med andre stilleres personlige oplysninger.
 
Listeforbund og valgforbund

Kandidatlister kan indgå i liste- og/eller valgforbund.

Indlevering af anmeldelse om liste- og/eller valgforbund skal ske senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 på forkontoret, Ullasvej 23, 3700 Rønne. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, er ligeledes sidste frist for at trække anmeldelser om liste- og/eller valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant

Der kan kun indgås ét listeforbund mellem disse kandidatlister. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være skrevet under af alle de stillere, der har skrevet under på kandidatlisten - og af alle kandidater på kandidatlisten.

Dog kan kandidater og stillere på kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund og valgforbund.

Formularer
Bemærk, at der er kommet nye formularer til kandidatlister med og uden stillere. De tidligere formularer kan ikke længere benyttes.
Formular til kandidatlister, som anmoder om fritagelse for stillerkravet og kandidatlister med stillere. - Samt formular til anmeldelse af liste- og valgforbund, fås ved henvendelse til konsulent Maria Løvenstrøm: Maria.Loevenstroem@brk.dk

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte kan rettes til Valgsekretariatet.

Valgsekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne: Sekretariatet@brk.dk

Konsulent Maria Løvenstrøm: Maria.Loevenstroem@brk.dk