vielsesringe
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Personlige forhold Når I vil giftes

Når I vil giftes

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

Udfyld ægteskabserklæring (Borger.dk)

Udstedelse af prøvelsesattest

Efter I har sendt en ægteskabserklæring undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest.
Skal I giftes hos kommunen, får I ikke selv udleveret prøvelsesattesten.
Hvis I skal vies uden for kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.
I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Navneændring på bryllupsdagen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".
Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring.

Ansøg om navneændring (Nyt vindue)

Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

I Bornholms Regionskommune foregår vielserne som regel i kommunens vielseslokale, Landemærket 26 i Rønne.

I kan blive viet på Landemærket mandag og tirsdag mellem 9.30 og 15.30, onsdag mellem 9.30 og 14.30, torsdag mellem 9.30 og 16.30, fredag mellem 9.30 og 12.30 og lørdag mellem 9.00 og 11.45.

Der foretages ikke vielser følgende dage: 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag), fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 24. december til og med 1. januar.

Borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår et andet sted end i vielseslokalet, f.eks. i en skov eller på en strand.

En vielse skal overværes af to vidner. Hvis I ikke selv sørger for vidner, stiller kommunen vidner til rådighed (gælder ikke uden for rådhusets åbningstid eller ved vielser andre steder end på rådhuset).

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Læs også... Betingelser for ægteskab

Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Sogneportalen - sogn.dk (nyt vindue)

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Vielsesritualet (nyt vindue)

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Indmeldelse eller udmeldelse af folkekirken (nyt vindue)

Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Sogneportalen - sogn.dk (nyt vindue)

Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.
I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

Liste over anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark (nyt vindue)

Hvordan bliver vi gift i udlandet?

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark. Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet.

Det er Udenrigsministeren, som fastsætter reglerne om adgang for diplomatiske og konsulære tjenestemænd til at foretage vielser i udlandet. Hvis I ønsker at blive gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I kontakte Udenrigsministeriet.

Hvis I bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Udenrigsministeriet (nyt vindue)
Find en dansk kirke i udlandet (nyt vindue)


Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed
Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.

Hvis myndighederne i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få jeres bopælskommune til at udstede en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lovgivning.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan Kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Ankestyrelsens hjemmeside.

Indgåelse af ægteskab i udlandet (nyt vindue)
Anerkendelse af udenlandsk vielse (nyt vindue)

Huskeliste

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

  • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Vielse i udlandet

  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Navneændring på bryllupsdagen

  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. Det er en anden selvbetjeningsløsning.

Bestil ny attest, hvis du har mistet din vielsesattest


Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.
I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil attest', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til den myndighed, der har udstedt attesten.

Bestil ny attest
Sogneportalen - sogn.dk (nyt vindue)

Lovgivning

I 'Ægteskabsloven' kan du både læse om at gifte sig og om at blive separeret eller skilt.

Ægteskabsloven (nyt vindue)

Retsvirkningsloven Æ2 (nyt vindue)

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (nyt vindue)

Ægteskabsvejledningen (nyt vindue)

I 'Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse' kan du se bl.a. vielsesritualet.

Bekendtgørelse om kirkelige ritualer (nyt vindue)

I 'Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet' kan du læse om reglerne for at blive viet af en præst i udlandet.
Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet (nyt vindue)

Get married on Bornholm

Denmark’s most romantic island!

The Municipality on Bornholm has many foreign Weddings. Most of the Weddings take place in the Town Hall, Landemærket 26, Rønne.

You can contact the Municipality to get more Information, send an e-mail to vielse@brk.dk

 

We wish you a wonderful wedding on our beautiful island!

Heiraten auf Bornholm

Lassen Sie sich auf Bornholm trauen – Dänemarks romantischster Insel.

Weitere Information bezüglich einer Heirat auf Bornholm Gemeinde, schreiben Sie bitte an vielse@brk.dk

 

Wir wünschen  Ihnen eine schöne Hochzeit auf unserer paradiesischen Insel!

Prøvelse for udlændinge

Læs mere om Prøvelse for udlændinge her

Spørgsmål til vielse?

Skriv til Borgercentret på vielse@brk.dk