Svalhøjvej 45 - oversigt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Afgørelse om miljøgodkendelse til Risegård

Afgørelse om miljøgodkendelse til Risegård

21-06-2018

​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt miljøgodkendelse til ejendommen

 

  • Risegård,
    Svalhøjvej 45,
    3790 Hasle.


Miljøgodkendelsen muliggør, at slagtekalveproduktionen på Risegård kan udvides fra den nuværende tilladte årsproduktion på 460 tyrekalve (50-400 kg), svarende til 147,61 dyreenheder (DE), til en årsproduktion på 1.100 tyrekalve (65-450 kg), svarende til 406,31 DE, dvs. en udvidelse på i alt 258,70 DE.

I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kombineret stald- og ladebygning i tilknytning til de eksisterende staldbygninger mod vest. I nordenden af bygningen etableres et staldafsnit med dybstrøelse til de mellemstore kalve, mens der mod syd etableres foderopbevaring. I nordenden af det eksisterende kornlager opføres en tilbygning, der ligeledes skal huse mellemstore kalve. Den nye stald til de mindste kalve, som ejer fik tilladelse til i 2016, vil desuden blive opført.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse, der kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen er den 19. juli 2018, dvs. 4 uger fra den 21. juni 2018, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Du finder link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på¬klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
• Klager får helt eller delvist medhold i klagen
• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
• Klager ikke er klageberettiget
• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat