Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse, når der sker etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Miljøgodkendelsen skal blandt andet belyse risikoen for nabogener og påvirkningen af miljø og natur.

Denne annonce har til formål at orientere om, at Cruijsen Farming ApS har ansøgt om tillæg til §16a-miljøgodkendelsen til kvægproduktion på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle. Der søges om flexproduktion, og derfor kan antallet og sammensætningen af kvæg på Tornegård varierer indenfor det lovmæssige arealkrav til opstaldning.

Der ansøges om følgende bygningsmæssige ændringer på Tornegård:

  • Etablering af 2 nye staldbygninger
  • Etablering af ny malkestald, som tilbygning til eksisterende kostald
  • Forlængelse af nuværende malkestald, og ombygning til opstaldning af kvæg på dybstrøelse
  • Nedrivning af gamle driftsbygning og stuehus svarende til ca. 2.860 m²

Produktionsarealet udgør i nudrift 10.401 m² og i ansøgt drift 12.313 m².

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Dybstrøelse opbevares i markstak, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Kalvemøget bruges som flydelag i gylletankene, eller opbevares i eksisterende køresiloer.  

Bornholms Regionskommune indkalder hermed idéer og forslag til, hvilke miljøforhold eller andre forhold knyttet til projektet, der bør undersøges nærmere i det tillæg til miljøgodkendelse, som udarbejdes, idet annoncen desuden indleder høringsfasen for projektet.

På baggrund af den modtagne ansøgning og eventuelt indkomne idéer m.m. vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget. Bornholms Regionskommune skal gøre opmærksom på, at enhver kan få tilsendt dette udkast til afgørelse, når det foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger, jf. lovens bestemmelser herom, har desuden ret til at kommentere udkastet til afgørelse.

 

Fristen for at komme med idéer, forslag og bemærkninger til projektet er 27. februar 2023. Indlæg skal være skriftlige og sendes til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller pr. e-mail til nmf@brk.dk i mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/15993.  

 

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Helle Thers, tlf.:56 92 20 74 eller e-mail: Helle.Thers@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid