Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Boliger på Sct. Mortensgade 48 i Rønne

Boliger på Sct. Mortensgade 48 i Rønne

Forslag til lokalplan nr. 110 for boliger på Sct. Mortens Gade 48, Rønne

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 24. juni 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 110 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 5. juli 2019 til og med den 30. august 2019.

Baggrund
En bygherre ønsker at opføre 18 udlejningsboliger ved Sct. Mortens Gade 48 i Rønne på tomten efter et nedbrændt diskotek. Området er på 2249 m² og er lokaliseret bag facadebebyggelserne ud mod Sct. Mortens Gade og Fru Krabbes Vej.

Der ønskes en bebyggelse er i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m.

Området er omfattet af lokalplan nr. 051 "for bevaring om videreudvikling af det centrale Rønne". Lokalplanen 051 omfatter gadefacader og bagsiderne af disse, men ikke bebyggelser beliggende bag de eksisterende bygninger langs gaderne. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, men omfattes altså ikke af bestemmelser i lokalplan nr. 051. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.

Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 110 til offentliggørelse i 8 uger.

Forslag til lokalplan kan ses på nedenstående link

Link til lokalplan 110

Miljøscreening
Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 110, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at ikke skulle udarbejdes en miljørapport. 

Henvendelse
Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses her på www.brk.dk.

Indsigelsesmuligheder
Digitalt: Du kan indsende dine eventuelle høringssvar digitalt. Klik her for at komme til siden, hvor du skal vælge knappen "din kommentar", som du finder i toppen af højre hjørne. Den ser sådan ud: 

 din kommentar.PNG

Mail: Du kan også sende en mail til plan@brk.dk

Post: Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. "Lokalplan 110" til:   

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest den 30. august 2019. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen.

 

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr

på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.