Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnen

Forslag til kommuneplantillæg nr. 031 og lokalplan nr. 102 for et område på Nexø Mole - Trafikhavnen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 12. december 2018 til og med den 6. februar 2019.

Lokalplanen og Kommuneplantillægget skal muliggøre projektet "Nexø Mole". Kommunalbestyrelsen har også tidligere givet tilsagn til en samarbejdsaftale vedr. indretning af bibliotek og borgerservice i tilknytning til genanvendelse af DLG´s bygninger på Nexø Havn. Udover at huse BRK funktioner skal projektet bl.a. indeholde restaurant, mødelokaler, markedshal, hotel og lejligheder.

Der er nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 102 for Nexø Mole og kommuneplantillæg nr. 031 samt miljørapport til offentliggørelse i 8 uger.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link

Link til lokalplanforslag

https://dokument.plandata.dk/20_9548587_1544178367788.pdf 

Link til forslag til kommuneplanramme http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=947

 

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af lokalplan nr. 102, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konklusionen på screeningen af lokalplanen var, at skulle udarbejdes en miljørapport som er er gennemført.

Miljørapporten kan ses på nedenstående link

Link til miljørapport

Link til afgrænsningsnotat

Link til screeningsnotat

 

Henvendelse

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne
Tlf. 5692 2108 eller 5692 0000

 

Indsigelsesmulighed 

Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod planforslagene kan indsigelsen fremsendes til: 

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

Eller på mail til Sekretariatet@brk.dk.

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være fremsendt senest den 6. februar2019. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen. 

Retsvirkninger
Indtil planforslagene er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af disse ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i de endelige planer. Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af planforslagene og indtil de er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra annonceringsdato.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klage til Planklagenævnet

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen.

[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, jf. lovens § 62, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato.