Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boligbyggeri ved Tejn Havn

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boligbyggeri ved Tejn Havn

​Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog 20. marts 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 033 samt forslag til lokalplan nr. 106 i offentlig høring i fire uger. Hensigten med planerne er, at gøre det muligt at opføre en boligbebyggelse med 28 boliger ved Tejn Havn.

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest mandag 27. maj 2019.

Planerne kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00, mail plan@brk.dk. Du kan indsende dit høringssvar via høringsmodulet i planforslagene:

Link til forslag til lokalplan 106
Link til forslag til kommuneplantillæg nr. 33
Afgørelse efter miljøvurderingsloven 

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.