Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan for helårsboliger i otte byer på Bornholm

Forslag til lokalplan for helårsboliger i otte byer på Bornholm

Høring

Høringsfrist 15. november 2021

Forslag til lokalplan nr. 128 Tema lokalplan for helårsboliger i 8 byer på Bornholm

Da der i disse år planlægges for og bygges boliger i de bornholmske byer, hvor der er krav om helårsanvendelse af boliger, er der derfor et aktualiseret behov for at sikre at disse boliger tages i brug til helårsanvendelse.

Bornholms Regionskommune har derfor besluttet at afløse temalokalplan nr.103 for helårsboliger i 8 byer på Bornholm med en tilsvarende temalokalplan nr. 128. Baggrunden herfor er, at boligreguleringsloven blev ændret pr. 1. januar 2021. Lovændringen betyder, at krav om helårsboliganvendelse nu kan håndhæves for nybyggede boliger i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Lovændringen kan dog kun finde anvendelse i områder, der er omfattet af lokalplaner som er vedtaget efter 1. januar 2021.

Der er i lokalplan nr. 128 indholdsmæssigt ingen ændringer i forhold til den gældende lokalplan nr. 103 for 8 helårsbyer på Bornholm

Den nye temalokalplan nr. 128 har samme geografiske udstrækning og samme formåls- og anvendelsesbestemmelser som den hidtidige temalokalplan nr. 103. Ingen af de to lokalplaner giver umiddelbart mulighed for at bruge boliger med bopælspligt til fritidsformål.

Men nyetablerede boliger i områder med lokalplaner, der er vedtaget før den 1. januar 2021, blev først omfattet af krav om helårsbeboelse i boligreguleringsloven, når boligen havde været anvendt helt eller delvist til helårsbeboelse. Ændringen af boligreguleringsloven, gældende fra 1. januar 2021, betyder, at kommunen nu stiller krav om, at nye boliger skal tages i brug til helårsanvendelse senest 6 uger efter ibrugtagningstilladelse er meddelt.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at sende planforslaget i høring i 8 uger fra den 20. september til den 15. november 2021.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den 15. november 2021.

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=357

Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

din kommentar.png

Du kan også sende bemærkningerne til plan@brk.dk.

Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 128 til: 

Udvikling og Plan
Ullasvej 23
3700 Rønne

Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt. 

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.

Miljøscreening
Der er ikke foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 128 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lokalplan nr. 128 vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingslovens definition af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 2.

Der er på denne baggrund hverken gennemført miljøvurdering eller screening for miljøvurderingspligt af lokalplanen. 

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17). 

Helårslokalplan 2021.PNG