Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 041 for boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium

Forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 041 for boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 25. marts 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 109 og forslag til kommuneplantillæg nr. 041 i offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2021. Lokalplanen vil muliggøre indretning af op til 65 boliger i det tidligere Bornholms Gymnasium.

Se beslutningen under pkt. 11 her: Kommunalbestyrelsen: 25-03-2021 kl. 18:00 (brk.dk)

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde:

senest den 21. maj 2021.

  • Forslag til kommuneplantillæg 041 Klik her 
  • Forslag til lokalplan 109 Klik her  

Du kan indsende dine bemærkninger digitalt til planerne ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

din kommentar.png 

Indsigelsen kan også sendes med post: mrk. lokalplan 109 til: 

Udvikling og Plan
Ullasvej 23
3700 Rønne

Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.

Miljøscreening
Der er foretaget en screening for miljøvurderingspligt af planforslagene jf. § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se afgørelse og klagevejledning her på siden. Klagefristen er fire uger.

Screeningen for miljøvurderingspligt er en selvstændig afgørelse, som offentliggøres sammen med høringen af planforslagene. Bemærk, at fristen for at klage over screeningen for miljøvurderingspligt er den 23. april 2021.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for forslagene for boliger i det tidligere gymnasium.pdf

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (Planlovens § 17).