Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Syd

Forslag til lokalplan nr. 127 for grøn struktur og boliger i Rønne Syd

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede den 14. oktober 2021 at sende forslag til lokalplan nr. 127 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 15. oktober 2021 til 10. december 2021. 

Lokalplan 127
Lokalplanen overfører et areal i Rønne Syd til byzone, i forlængelse af et eksisterende boligområde. Lokalplanen udlægger et naturområde som den bærende struktur for udvikling af området som helhed. Hensigten med naturområdet at bibeholde og øge biodiversiteten i området, at fastholde spredningsmuligheder for dyre- og planteliv, samt at reservere areal til håndtering af overfladevand. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for veje, stier, afvanding og beplantning, samt bestemmelser for bebyggelse, boligvej og fællesarealer i delområde A.

Miljørapport
Der udarbejdet en miljørapport for lokalplanforslaget. Miljørapporten konkluderer, at de muligheder som forslag til Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A giver, samlet vurderes at medføre negative, men mindre væsentlige påvirkninger på biologisk mangfoldighed og at lokalplanforslaget har taget højde for den nødvendige klimatilpasning.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget og/eller miljørapport skal være Planafdelingen i Bornholms Regionskommune i hænde senest den 13. december 2021.

Se lokalplanforslaget samt miljørapport og send dine bemærkninger (klik på linket):
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=359 

Du kan indsende dine bemærkninger og indsigelser via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

 din kommentar.png

Bemærkninger og indsigelser kan også sendes pr. brev eller email til: 

Udvikling og Plan
Ullasvej 23
3700 Rønne
plan@brk.dk

Bemærkninger og indsigelser pr. brev eller email skal mærkes "lokalplan 127".

I bemærkninger og indsigelser skal navn og adresse fremgå tydeligt. Indsendte bemærkninger og indsigelser bliver offentliggjort som høringssvar i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).