Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund, Rønne

Forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund, Rønne

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. september 2019 til og med den 15. oktober 2019.

En bygherre ønsker at opføre 45 udlejningsboliger på adressen Smallesund 84 i Rønne. Området er på 8600 m² og er lokaliseret i byzone, syd for Smallesund, på en let skrånende grund mellem et kolonihaveområde mod sydvest og Byåen mod nordøst. Mellem Smallesund og lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse. På den anden side af Byåen ligger en offentlig cykel/gangsti der igen grænser op til et parcelhusområdet ved Østerled.

Der ønskes en bebyggelse i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m.

Området er omfattet af lokalplan nr. 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne som kun tillader 15 boliger. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 til offentliggørelse i 4 uger.

Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link

Link til forslag tillokalplantillæg 050T1: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplantillæg nr. 050T1, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Hvis du modtager denne annonce som brev kan du rette henvendelse til Bornholms Regionskommune og få planerne tilsendt som dokumenter.

 

Henvendelse

Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på www.brk.dk. under høringer

Indsigelsesmulighed 

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": Klik her: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334 for at gå til siden.

Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden: 

din kommentar.PNG

Indsigelsen kan sendes med post, mrk. Lokalplan 050T1, til: 

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest 15. oktober 2019. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen.

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.  

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i  Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 17. september 2019 til og med den 15. oktober 2019.

En bygherre ønsker at opføre 45 udlejningsboliger på adressen Smallesund 84 i Rønne. Området er på 8600 m² og er lokaliseret i byzone, syd for Smallesund, på en let skrånende grund mellem et kolonihaveområde mod sydvest og Byåen mod nordøst. Mellem Smallesund og lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse. På den anden side af Byåen ligger en offentlig cykel/gangsti der igen grænser op til et parcelhusområdet ved Østerled.

Der ønskes en bebyggelse i 1,5 etage i 2 plan med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m.

Området er omfattet af lokalplan nr. 050 for et boligområde ved Smallesund i Rønne som kun tillader 15 boliger. Den ansøgte bebyggelse er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Det ansøgte byggeri vurderes derfor at være en så væsentlig ændring i det bestående miljø at det udløser lokalplanpligt.

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplantillæg nr. 050T1 til offentliggørelse i 4 uger.

Forslag til lokalplantillæg kan ses på nedenstående link

Link til forslag tillokalplantillæg 050T1: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplantillæg nr. 050T1, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konklusionen på screeningen af lokalplanen er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Hvis du modtager denne annonce som brev kan du rette henvendelse til Bornholms Regionskommune og få planerne tilsendt som dokumenter.

Henvendelse

Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på www.brk.dk. under høringer

Indsigelsesmulighed 

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar": Klik her: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334 for at gå til siden.

Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:

din kommentar.PNG

Indsigelsen kan sendes med post, mrk. Lokalplan 050T1, til: 

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest 15. oktober 2019. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen.

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr

på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.