Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Lokalplan vedtaget for boligområde ved Smallesund i Rønne

Lokalplan vedtaget for boligområde ved Smallesund i Rønne

​17. december 2019                                                                        j.nr. 01.02.05P16-0200

Offentlig bekendtgørelse

Lokalplan nr. 050T1 for et boligområde ved Smallesund

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 20. november 2019 tillæg nr. 050T1 til lokalplan nr. 050 for en boligbebyggelse ved Smallesund endeligt.

Lokalplanens indhold
Området er omfattet af lokalplan nr. 050 "for et boligområde ved Smallesund i Rønne" som kun tillader 15 boliger. Det ansøgte byggeri er med 45 boliger og vurderes at være en så væsentlig ændring fra den gældende lokalplan 050 at det udløser lokalplanpligt. Lokalplantillæg nr. 050T1 ændrer principielt kun den gældende lokalplan nr. 050 fra maksimal antal boliger på 15 til en bebyggelsesprocent på 30 og sætter altså ikke en begrænsning på antal boliger.

Lokalplantillæg nr. 050T1 var offentliggjort i perioden fra den 17. september til den 15. oktober 2019. Der er i perioden indkommet 8 høringssvar.

Link til lokalplanen

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=334

 

Indsigelse/bemærkninger

Gennemgående temaer i indsigelserne:

Generelt:

 • Pkt. 1. Der udtrykkes bekymring for øgning af antallet af ungdomsboliger på Bornholm da markedet vurderes mættet p.t.

  Administrationens kommentar, bemærkningerne tages til efterretning.

   
 • Pkt. 2. Der udtrykkes bekymring for trafiksikkerheden på den ca. 5 meter brede adgangsvej til området, når vejstykket skal betjene 45 nye boliger. Det påpeges at der ikke ses mere end 12 parkeringspladser på planens kortgrundlag og dette vurderes for få.

  Kommentar: BRK Vejafdeling har vurderet den mulige udvikling og vil i forbindelse med etableringen af ungdomsboligerne, og der skal etableres 1 - 2 vigepladser på vejstrækningen af bygherren. Et nyt vejanlæg ind til boligerne skal enten udvides til minimum 5m eller indbygges et vigespor på strækningen. Samt suppleres med gadebelysning, hæk og hegn, for at imødegå eventuelle trafikale problemstillinger i forbindelse med vejbredden. Parkeringspladser skal jf. planens § 8.4 etableres i overensstemmelse med "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer på Bornholm" og opfylder dermed kommunens retningslinjer for parkering.

  Administrationens kommentar, indsigelserne tages til efterretning.

   
 • Pkt. 3. Det foreslås at området ikke bebygges men anvendes som grønt- rekreativt område til glæde og gavn for områdets beboere og dyreliv. Flere alternative lokaliteter til ungdomsboliger er foreslået.

  Kommentar: Området er i lokalplan nr. 050 for en boligbebyggelse ved Smallesund, bestemt anvendt til bebyggelse med op til 15 boliger. Området kan dermed umiddelbart kan tages i anvendelse med en bebyggelse på op til 15 boliger.

  Administrationens kommentar, indsigelsen tages til efterretning.

   
 • Pkt. 4. Bekymring over bebyggelsesforhold, særligt bebyggelsens omfang, højder m.v.

  Kommentar: Lokalplantillæg nr. 050T1 ændrer kun antallet af boliger ikke øvrige bestemmelser i den gældende lokalplan nr. 050.

  Administrationens kommentar, indsigelserne tages til efterretning.
   
  Campus Bornholm:
  Ungdomsboligerne forventes af styrke uddannelserne og uddannelsesmiljøet på Campus
  Administrationens kommentar, det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning

  Haveforeningen Fælleshåb:
  Ønsker tæt hegn mellem kolonihaveforeningen og ungdomsboligerne. Udtrykker bekymring for trafiksikkerheden på områdets ensporede vej.
  Administrationens kommentar, se pkt. 2. Det indstilles at lokalplanens § 7 første linje ændres fra "Hegn langs vejen A-A skal ved beskadigelse efter vejanlægsarbejde erstattes med planke- eller raftehegn. – til fra "Hegn langs vejen A-A skal ved beskadigelse efter vejanlægsarbejde erstattes med trådhegn og hækbeplantning.

  Det indstilles i øvrigt, at bemærkningerne tages til efterretning og delvist imødekommes for så vidt angår hegning. 

  Steen Fosberg Pedersen på vegne af Beboerne Smallesund nr. 88, 90, 92 og 94:
  Udtrykker bekymring for trafiksikkerheden i området samt at området bebygges og ikke længere vil fremstå som grønt område.

  Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3.
  Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.

  Jesper Jørgensen:
  Anbefaler at området skal anvendes som grønt rekreativt klima orienteret areal herunder oversvømmelsesområde. Der udtrykkes bekymring for trafiksikkerheden på adgangsvejen fra Smallesund samt at området ikke rummer de nødvendige parkeringspladser.

  Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3.
  Det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.

  56 naboer i nærområdet:
  Ønsker det grønne område bevaret med flora og fauna. Oplyser at Byåen kan gå over sine bredder og oversvømme en del af området. Er bekymrede for at nærområdet ved den projekterede bro over Byåen, vil blive anvendt som parkeringsplads af de nye beboeres gæster. Er betænkelige ved de miljøpåvirkninger, ungdomsboligerne kan give omgivelserne.

  Administrationens kommentar, se pkt. 2 og 3

  Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.

  Bonnie Marion Holm:
  Mener at byggeriet vil blive for højt til gene for naboerne samt at hævet ½ m terrasser vil blive til gene for kolonihaverne. Ønsker bebyggelsen placeret på Østre Skole eller på Campusgrunden.

  Administrationens kommentar, se pkt. 2, 3 og 4.
  Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.

  Morten Blem:
  Bekymrer sig om trafiksikkerheden i området. Ønsker fortov og bedre vejbelysning.
  Administrationens kommentar, se pkt. 2.
  Det indstilles, at bemærkningerne tages til efterretning og ikke imødekommes.
   
  Boligforeningen Bo 42:
  Det påtænkte byggeri af 45 ungdomsboliger vurderes at burde afvente nogle år, da er af den opfattelse at markedet er dækket ind, og man derfor bør vurdere udviklingen i behovet for yderligere ungdomsboliger.

  Administrationens kommentar, se pkt. 1, det indstilles at indsigelsen tages til efterretning.

Retsvirkninger Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter planlovens § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19 eller 40. I henhold til planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jf. planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.