Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i Boderne

Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområde i Boderne

Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg 039 og lokalplanforslag 104 for et sommerhusområde i Boderne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg 039 og forslag til lokalplan nr. 104 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 23. december 2019 til og med den 24. februar 2020.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 23. maj 2018, at der skulle udarbejdes lokalplan for overførsel af et sommerhusaftaleområde i Boderne til sommerhusområde. Kommuneplan 2013 specificerer i kommuneplanrammerne for Boderne øst, under zonestatus, "at området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone." Det er kun først fornyligt, at der er skabt en mulighed for at overføre et sommerhusaftaleområde i kystnærhedszonen til sommerhusområde gennem udarbejdelse af en lokalplan. Et forslag til et kommuneplantillæg nr. 039 med den tilrettede zonestatus er derfor udarbejdet og er en forudsætning for, at lokalplanforslaget kan sendes i høring.

Ifølge planlovens § 23c kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer og forslag forud for vedtagelse af et kommuneplantillæg ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Der er her er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, da hverken rammens geografiske udstrækning, anvendelse eller bebyggelsesforhold ændres og derfor indkaldes der ikke idéer og forslag til dette kommuneplantillæg.

Lokalplanen overfører den største del af sommerhusaftaleområdet til en zonestatus som sommerhusområde og fastlægger entydige bestemmelser for områdets administration. Således fjernes planlovens §35 krav om landzonetilladelse for al ny bebyggelse, nedrivning af eksisterende beboelse samt ændringer i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Eksisterende helårsbeboelse må gerne fortsætte i helårshusene. Dens bestemmelser er også med til at fastholde områdets unikke karakter og natur.

For at bevare bebyggelsens kendetegnende forskellighed, er bestemmelserne rummelige, hvad angår bebyggelsens udseende og placering på matriklen, så længe grunden ikke er omfattet af bestemmelserne for strandbeskyttelse. Imidlertid, for at bevare lokalplanområdets karakter, må der ikke ske yderligere udstykning og grundene må hverken afgrænses med levende eller fast hegn. Fællesarealerne bevares som fællesareal, som er tilgængelige for alle, hvor tilstand og anvendelse ikke må ændres. Ligeledes, for at undgå, at området får præg af et parcelhusområde, må husene ikke fremstå med blank mur men enten behandles eller beklædes. Generelt for hele området er, at større terrænændringer ikke er tilladt, naturtilstandene ikke må ændres og grundene ikke må befæstes. Disse bæredygtige initiativer er bl.a. med til at sikre biodiversitet og afledning af vand.

Forslag til kommuneplantillæg kan ses på nedenstående link:
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=986

Forslag til lokalplanforslag kan ses på nedenstående link:
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=309

 

Miljøscreening

Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 104, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Konklusionen på screeningen af lokalplanforslaget er, at ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Henvendelse
Lokalplanen kan fås ved henvendelse til Planafdelingen (tlf. 56 92 00 00) eller ses på www.brk.dk. under høringer.

 

Indsigelsesmulighed
Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar".

Knappen, som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:

din kommentar.PNG 

Indsigelsen kan også sendes med post, mrk. Lokalplan nr. 104 eller Kommuneplantillæg 039, til: 

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

I indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest 24. februar 2020. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen.

Retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).