Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Screeningsafgørelse for forslag til lokalplantillæg nr. 050T1

Screeningsafgørelse for forslag til lokalplantillæg nr. 050T1

På baggrund af miljøvurderingsscreeningen og høringen af berørte myndigheder har Bornholms Regionskommune foretaget en konkret vurdering af, om lokalplanen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed pligt til, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan 050T1. Bornholms Regionskommune har på den baggrund vurderet, at lokalplanen ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Dvs. at det er muligt at udarbejde lokalplan 050T1 uden at udarbejde en Miljørapport.

Miljøvurderingsscreeningen er foretaget på baggrund af § 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017 – herefter benævnt MVL). Høringen af berørte myndigheder er foretaget på baggrund af § 32 i MVL. Afgørelsen er truffet efter § 10 i MVL. Begrundelse for, at planerne ikke vil medfører væsentlig indvirkning på miljøet kan læses i det medfølgende udfyldte screeningsskema.

Jf. § 33 i MVL offentliggøres denne afgørelse nu med klagevejledning og fristen herfor.

Klagevejledning

Jf. § 48 i MVL kan afgørelsen påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planerne udarbejdes i henhold til.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål af enhver med en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.

Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i Planloven og i Miljøvurderingsloven er overholdt.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Planklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest d. 15. oktober 2019

Har du spørgsmål til Klageportalen henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevnenshus.dk

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.