Byåen rørgennemføring
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til krydsning af Byåen med forsyningsledninger jf. Vandløbsloven

Tilladelse til krydsning af Byåen med forsyningsledninger jf. Vandløbsloven


Bornholms Regionskommune har givet BEOF og El-net Øst tilladelse til at krydse Byåen på matriklerne nr. 126 og 127, Rønne Markjorder, med forsyningsledninger (kloak, vand og el). Krydsningerne foretages som styret underboring

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens §§ 16-17 LBK nr. 127 af 26/01/2017, og § 3 i bekendtgørelse om regulering og restaurering BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler regulering af vandløb, samt vandløbslovens § 47, og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering og restaurering, der omhandler vandløbsbygværker og nedlægning af rørledninger, kabler mv. 

Da Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse m.v., foretage offentlig høring af projektet og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. 

Klage 
Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: Den 3. juni 2020

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn¬digheden bestemmer andet.


Kontakt

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Tine Kent Egedal kontaktes på e-mail tine.kent.egedal@brk.dk


Center for Natur, Miljø og Fritid