Billede af maskine
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrud

Tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade Kalkstensbrud

Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding ved Limensgade

Bornholms Regionskommune, center for Natur, Miljø og Fritid skal hermed orientere om, at der 6. august 2019 er meddelt tilladelse til råstofindvinding af kalk på matr. 196d, Aaker ved Limensgaden 25, 3720 Åkirkeby. Tilladelsen kan tages i brug efter klageperioden såfremt ingen klager er modtaget. Der gives tilladelse i en 3-årig periode fra 4. september 2019 (såfremt ingen klager er modtaget) – 4. oktober 2021.

Samtidig offentliggøres Center for Natur, Miljø og Fritids afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er vedhæftet råstoftilladelsen, som kan tilgås i boksen på denne side.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden 3 september 2019.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over råstoftilladelsen eller VVM-afgørelsen, skal du klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans – Bornholms Regionskommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For yderligere information omkring klage og gebyr se råstoftilladelsen