Nexø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Nexø

Udviklingen af Nexø

​​​​​​​​Nexø er Bornholms næststørste by, Østbornholms gamle hovedstad og Bornholms største fiskerihavn. Efter en årrække med stagnation og nedgang grundet nedgang i fiskeriet er Nexø nu i udvikling med tilflyttere og iværksættere, nye cafeer og butikker. Byens foreninger har et stort ønske om at skabe en udvikling, der peger ind i fremtiden og skabe rammerne for en revitalisering af Nexø by og havn, hvor de store potentialer, der ligger i byens mange attraktive områder i havnen, bymidten og boligområderne, udnyttes.

​Informationsmøde om Nexø byudvikling d. 28. september

Kom og hør om planerne for udviklingen af Nexø!

Styregruppen bag projektet inviterer til informationsmøde om de planer, der er for udviklingen. Styregruppen vil også præsentere de projekter, der forventes gennemført indenfor de næste 20 måneder.

​​Der serveres en lille forfriskning.

Tid: 19.00 - 20.30

Sted: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, Nexø

Tilmelding ikke nødvendig.

Byfornyelsesprogram for Nexø

Med afsæt i Udviklingsplanen 2009 og Strategi 2018 blev et byfornyelsesprogram udarbejdet med henblik på opstart af en såkaldt Områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen godkendte byfornyelsesprogrammet i november 2018, og der blev således igangsat Områdefornyelse Nexø.

Områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som faciliteres af Bornholms Regionskommune. Der er stort fokus på lokalt medejerskab og borgerinddragelse, hvorfor Nexø Borgerforening, Erhvervsforeningen Østbornholm og Østtinget indgår i styregruppen, sammen med Nexø Havn og Bornholms Regionskommunen. Styregruppen beslutter, hvilke projekter, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Derudover inddrages borgere og erhvervsliv gennem borgermøder, dialogcafé og direkte samtale.

Områdefornyelsen er finansieret af Bornholms Regionskommune og Landsbyfornyelsespuljen v. Bolig- og Planstyrelsen. Herudover forventes der at blive søgt om støtte til konkrete projekter. Budgettet er på cirka 30 mio. kr.

Den overordnede målsætning for byfornyelsesprogrammet i Nexø er at understøtte og udvikle Nexø som en balanceret arbejds- og boligby med alsidigt kultur- og fritidsliv, der kan tiltrække borgere, turister og besøgende til Nexø. Udviklingen tager udgangspunkt i Nexøs havnearealer, som er Nexøs mest attraktive arealer, der rummer et stort udviklingspotentiale.

Læs eventuelt om byudviklingsindsatsen Områdefornyelse på bolig- og planstyrelsens hjemmeside Områdefornyelse (bpst.dk).

Indsatsområder i byfornyelsesprogrammet
Områdefornyelsen i Nexø skal gøre byen til et endnu bedre sted at bo, et mere interessant sted at besøge, styrke erhvervslivet og fremme mulighederne for private investeringer. For at realisere dette, er I byfornyelsesprogrammet defineret følgende seks indsatsområder:

 • Branding og kommunikation
 • Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn
 • Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter
 • Kultur- og medborgerhus
 • Center- og trafikplanlægning
 • Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Et nyt områdefornyelsesprogram i støbeskeen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. juni, at strandparkprojektet på grund af en række udfordringer skulle tages ud af områdefornyelsesprojektet. Strandparkprojektet søges finansieret på anden vis.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der med det nye udgangspunkt skulle udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram på baggrund af styregruppens anbefalinger. Disse anbefalinger er:

 • Realisering af "Slipset", der har til formål at binde Skippertorvet og Torvet sammen med belægning og udformning i høj kvalitet (se figur). Området indgår allerede i det nuværende områdefornyelsesprogram, men der er i en opdateret version mulighed for at skabe bedre kvalitet og en mere holdbar løsning, der binder byen sammen med havnen
 • Et strøg mellem Skippertorvet og Tørdoksområdet, samt en aktivering af tørdokken skal skabe et fikspunkt for bevægelsen mellem bymidten og havnen. Delprojektet har på den måde til formål at skabe et inspirerende strøg mellem de butikker og cafeer, der ligger tæt på tørdokken, og de tilbud, der findes tættere på bymidten.
 • En promenade, der aktiverer moleområdet på en anden måde. Der kan fx arbejdes med trædæk og mindre udsigts- eller fiskeplatforme. Promenaden kan hægtes på strøget mellem Skippertorvet og Tørdokken, så der skabes et forløb, der aktiverer det nye boligområde på molen
 • En eller flere vandaktiviteter. Her tænkes især på muligheden for at etablere hav- eller havnebad, men andre vandaktiviteter kan også være en mulighed. Nexøs nærhed til vandet bringes i dag ikke i spil rekreativt, og vil det være et stort plus, hvis havet kunne komme flere til gavn på nye måde. Dette både for Nexøs borgere og de mange gæster, der hvert år besøger byen.

Styregruppen i projektet arbejder nu videre med ideerne, således at de kan prioriteres og nås inden tidsfristen for områdefornyelsen udløber i maj 2025.

Tidligere i Områdefornyelse Nexø (fysiske forandringer)

 • Der er etableret p-pladser på kajen langs Sdr. Hammer.
 • Ny indkørsel til Sdr. Strandsvejsparkering er etableret længst mod syd.
 • Store douglas-træbjælker er placeret på Nexø Havn til mere ophold samt etablering af havnepromenade.
 • Fredeliggørelse af Toldbodgade er iværksat for at styrke forbindelsen mellem bymidte og havn (midlertidigt tiltag som forsøgsordning).
 • Nexø Torv er fredeliggjort med fokus på at skabe rum for aktivitet i alle sæsoner (midlertidigt tiltag som forsøgsordning).
 • Nexø Bypark – et midlertidigt byrumsprojekt – er indrettet på arealerne omkring Toldbodgade sommer 2022.

​Inddragelse

Vi bestræber os på at lave informativ og konstruktiv borgerinddragelse. 

Vi indkalder derfor løbende til borgermøder. Følg med på siden her.


net

Kontakt

Projektleder Mugen Adler

tlf: 56922107

mail: mugen.adler@brk.dk

Styregruppe

Formand, Direktør Lillian Rasch Madsen (konstitueret) 

Centerchef for Natur, Miljø & Fritid, Louise Lyng Bojesen 

Programleder, Kristian Pihl

Projektleder, Mugen Adler

Rep. Nexø Havn, Michelle Weie Boss

Rep. byens foreninger v. Østbornholm, Carsten Johannesen 

To rep. Østbornholm, Carsten Aalling og Breno Thorsen 

Rep. Borgerforeningen Nexø, Mai-Britt Jordt