Nexø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Nexø

Udviklingen af Nexø

Nexø er Bornholms næststørste by, Østbornholms gamle hovedstad og Bornholms største fiskerihavn. Efter en årrække med stagnation og nedgang grundet nedgang i fiskeriet er Nexø nu i udvikling med tilflyttere og iværksættere, nye cafeer og butikker. Byens foreninger har et stort ønske om at skabe en udvikling, der peger ind i fremtiden og skabe rammerne for en revitalisering af Nexø by og havn, hvor de store potentialer, der ligger i byens mange attraktive områder i havnen, bymidten og boligområderne, udnyttes.

​Baggrund

Den 27. august 2009 vedtog kommunalbestyrelsen "Udviklingsplan for Nexø havn og by". Planen danner rammer for lokalplanlægning i området, og er vejledende for både de kortsigtede og de langsigtede handlinger. Læs mere om baggrunden for udviklingen i Nexø og hele Udviklingsplanen fra 2009 her

Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen bestod i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Østbornholms Turistforening, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejdede på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. I januar 2018 blev der afholdt to åbne borgermøder i Nexø Idékontor, hvor alle byens borgere blev inviteret til at komme med projektidéer, forslag og få en snak med Nexøs foreninger om byens fremtid.

Strategi for udviklingen af Nexø 2018 følger op på Udviklingsplanen fra 2009 og på baggrund af opridsede udfordringer og potentialer i Nexø har arbejdsgruppen i fællesskab prioriteret en række tiltag til Nexøs udvikling.

Strategien fra arbejdsgruppen blev fremlagt for styregruppen i februar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. Strategien for Nexø blev vedtaget politisk i marts 2018, og det blev besluttet at forlænge projektperioden og igangsættelsen af de prioriterede projekter året ud.

Læs mere om strategien i korte træk under menupunktet "Strategi 2018". Du finder hele strategien i den blå boks oppe til højre på denne side.

 

Byfornyelsesprogram for Nexø 2018-2022

Med afsæt i både Udviklingsplanen 2009 og Strategien 2018 blev et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Nexø udfærdiget og godkendt af Kommunalbestyrelsen i november 2018. Der blev således igangsat en fem-årig områdefornyelsesperiode, hvor det er muligt at opnå midler fra staten hvert år.

Den overordnede målsætning for byfornyelsesprogrammet i Nexø er at understøtte og udvikle Nexø som en balanceret arbejds- og boligby med alsidigt kultur- og fritidsliv, der kan tiltrække borgere, turister og besøgende til Nexø. Udviklingen tager udgangspunkt i Nexøs havnearealer, som er Nexøs mest attraktive arealer, der rummer et stort udviklingspotentiale.

I byfornyelsesprogrammet er defineret følgende seks indsatsområder:

  • Branding og kommunikation
  • Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn
  • Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter
  • Kultur- og medborgerhus
  • Center- og trafikplanlægning
  • Nexø Torv
  • Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Læs mere, og se programmet i den blå boks oppe til højre på denne side.

 

Status

Indsatsområderne fra byfornyelsesprogrammet prioriteres løbende og flere igangsættes henover sommeren 2020. I øjeblikket har en strandpark og havnepromenade høj prioritet, og der er sendt en ansøgning til Kystdirektoratet om anlæg af ny mole og strand på Nexø Havns nordlige område i foråret 2020. Der skal fremadrettet arbejdes på at rejse finansiering til realisering af projektet.

Der arbejdes desuden aktivt på at realisere mindre projekter, der tager afsæt i Nexø borgeres ønsker, som blev indsamlet på de to åbne borgermøder i 2018.

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til maria.joergensen@brk.dk 

Styregruppe

Formand Leder af Udvikling og Byg, Søren Møller Christensen.

Centerchef for Natur, Miljø & Fritid, Louise Lyng Bojesen.

Projektleder, Maria Jørgensen.

Rep. Nexø Havn, Ole Rødvig.

To rep. Østtinget, Niels Plum og Carsten Johannesen.

Rep. Erhvervsgruppe Øst, Kell Hansen.

Nexø Havn A/S:
Søren Schow, (formand).
Henrik Erichsen, (næstformand).
Carsten Andersen, (administrerende direktør).