Ordsky, udsnit
Del på facebook

Mulige projekter 2021-2023

​I forbindelse med forskellige fundraising aktiviteter - både i forhold til private fonde og offentlige budgetter - opstår der muligheder for at realisere borgernes prioriterede projekter indenfor de udpegede indsatsområder i varierende grad. Samtlige beskrevne projekter indenfor indsatsområderne er på et indledende stadie, hvad angår indhold og udformning. De detaljeres i et samarbejde mellem byens borgere, de lokale foreninger og kommunen.

​Indsatsområde – Nye Tilgængelige Rum i Bymidten

Flagskibet i bymidten for Naturbyen er Naturtorvet. Derfor er der fokus på at anlægge den afsluttende fase. Ønskerne til denne fase er en recirkulerende vandkunst, der kan benytte regnvand, og som ikke forhindrer brugen af fladen, et mere urbant inventar til beplantning og ophold, som også er flytbart og rumdannende, og gangvenlige teglbelægninger for både ældre, småbørn og folk med funktionsnedsættelser. Forvildningstiltagene på torvet og i bymidten, inkl. en evt. vild plantevæg, skal fortsætte med inklusion af både hjemmehørende planter og evt. en mere dekorativ beplant­ning, som understøtter insektlivet. Igennem byen etableres der såkaldte opmærk­somheds- eller småbørnspunkter, som virker både orienterende, lokkende og som giver sansemæssige oplevelser.

Indsatsområde – Medborgerhuset

Der er et udtalt behov blandt borgerne for et sted i byen, som kan anvendes til uorganiserede aktiviteter, som især understøtter det uformelle fællesskab på tværs af generationer. Borgerforeningen er motoren bag realiseringen af projektet, som ønskes udfoldet i byens gamle elværk, badeanstalt og vandtårn. Lokaliseringen af bygninger medvirker til at danne et stort gårdrum, hvor der vil kunne afvikles aktiviteter og der er rigelige parkeringsmuligheder i nærheden. Der er også indtænkt synergier med aktiviteter på Naturtorvet og bymidtens handelsliv. Det er tillige af stor betydning for projektets succes at sikre en sammenhængende planlægning fra starten af projektet i forhold til områdets beboere med særligt fokus på naboerne til et kommende medborgerhus. De tre karakteristiske bevaringsværdige bygninger er alle ejet af kommunen, og de er nu reserveret til formålet. Projektet tænkes at blive udført etapevist, en bygning ad gangen, startende med elværket og det planlægges kun med at anlægge etape 1 i regi af områdefornyelsen.


Indsatsområde – Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter

Kommende projekter, som prioriteres indenfor dette område er:

 • Det stærkt ønskede hundelufteromådet, evt. anlagt i forbindelse med et fremtidigt skov­rejsnings­projekt under Growing Trees Network. Det indhegnede område skal indeholde et vandhul, terrænmæssige udfordringer, skiftende beplantningstyper og gamle, rådnende træstammer el. lign. som både danner biotoper og forhindringer. Der kan være flere indgange og evt. et indhegnet delområde for mindre hunde. 
 • Motionsstien for børn og unge i Kannikeskoven overfor Hans Rømer Skolen planlægges i et samarbejde mellem skolebørn, lærere og landskabsarkitekt for at skabe et lærings- og bevægelsesrum med et målrettet indhold.
 • Forvildningsprojekter, som udføres i samarbejde med Center for Ejendom og Drift. Det ene af disse projekter drejer sig om skovrejsning vest for Kannikeskoven under Growing Trees Network. Forvildnings­projek­terne har flere sigt:

  • at øge biodiversitet ift. både dyre- og planteliv;
  • at tjene som inspiration til private borgere;
  • at fungere som testområder for forskellige strategier;
  • at danne rammer for forskellige aktiviteter i naturen. 

 • Etablering af en stor aktivitetsplads som sam­lings­punkt for bevægelse og samvær i Aakirkeby bagved multibanen og træningstorvet. Anlægget vil også tjene som et nyt byrum mellem boligkvartererne og Sdr. Byskov. Her vil der kunne etableres en multi­generations­aktivitetsplads, som vil kunne rumme legeplads, aktiviteter for unge, aktiviteter for seniorer, en genoptræningsplads, bmx/skater/par­kour­baner og aktiviteter for folk med funktions­ned­sættelser. Aktivitets­pladsen vil facilitere mødet mellem generationerne, kunne være i brug 24/7 til forskel­lige formål for forskellige målgrupper og være med til at præsentere leg og bevægelse på nytænkende måder. De 5200 m2 indrettes i flere etaper i forbindelse med en udviklingsplan, som formuleres i samarbejde med AaIF.