Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Orientering om drikkevandskvalitet på Bornholm

Orientering om drikkevandskvalitet på Bornholm

07-10-2019


I de senere år har nationale medier jævnligt oplyst om fund af pesticider i drikkevand, ofte med den konsekvens at boringer og vandværker måtte lukkes.

Dette har naturligt nok også givet anledning til bekymring på Bornholm, og Natur og Miljøafdelingen har derfor særlig opmærksomhed på pesticidmålinger i drikkevandet.

Omkring 45 pesticider måles regelmæssigt i det leverede vand fra almene vandværker. Men da der kan gå op til to år mellem målinger, har Natur og Miljø anbefalet vandværkerne at fremskynde disse analyser. Derudover er der lavet bredspektrede screeninger for op til 300 yderligere stoffer i udvalgte områder.

Resultaterne foreligger nu, og det kan heldigvis konstateres, at det bornholmske drikkevand overholder drikkevandskvalitetskriterierne på alle parametre.

Der er i nogle afgrænsede områder fundet spor af pesticider, men kun i meget små mængder, langt under grænseværdien.

Selv om dette er sundhedsmæssigt uproblematisk, tilstræber både vandforsyningsmyndighed og vandværker dog, at pesticider ikke findes i konstaterbare mængder i det leverede vand. Frafiltrering er ikke mulig, men vandværkerne er villige til at tage de påvirkede boringer ud af brug.

Da det har konsekvenser for vandprisen, og det skal være teknisk muligt, er det en afgørelse, som ligger ved det enkelte vandværk og dets forbrugere. Kommunen kan kun forlange, at lovens grænseværdier er overholdt.

Status primo oktober 2019 er, at 97% af det leverede vand er dokumenteret rent.

Natur og Miljøudvalget blev orienteret på dagorden den 24. september. Til dagsordenen er bilagt en uddybende redegørelse for pesticider og aktuelle pesticidfund.
Dagsordenspunket kan ses under Kommunalbestyrelsen & Udvalg - Natur- og Miljøudvalget, dagsordner / referater.

BRKs hjemmeside er endvidere opdateret med de seneste resultater, og der redegøres for kommunens og statens planer for drikkevandsbeskyttelsen på Bornholm.

Link til sider på BRKs hjemmeside:


Siderne opdateres løbende, når nye analyseresultater fremkommer.

 

Center for natur, Miljø og Fritid