Billede af kande med drikkevand
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Drikkevandsbeskyttelse

Drikkevandsbeskyttelse

Der er grundvand overalt, men få steder, hvor det er muligt at indvinde dette i større mængder. Samtidigt er der mange forskellige interesser knyttet til brugen af landjorden.

SVANA udpeger derfor områder i landet, hvor hensynet til drikkevandsressourcerne skal prioriteres højt.

Ved lovbekendtgørelse fastlægges således:

  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder)
  • Vandindvindingsområder uden for OSD
  • Følsomme vandindvindingsområder
  • Indsatsområder

Drikkevandsområderne offentligøres  i "Bekendtgørelse om udpegning af drikkevands-ressourcer".

Der sker typisk en justering én gang om året.

​Særlige drikkevandsinteresser

"Områder med særlige drikkevandsinteresser" og "Vandindvindingsområder uden for områder med særlige drikkevandsinteresser" repræsenterer en prioritering inden for drikkevandsressourcen. De fastlægges således, at der er tilstrækkeligt vand til at opfylde nuværende og fremtidige behov.

"OSD-områder" og "Vandindvindingsområder udenfor OSD" har juridisk helt samme status. I disse områder skal der tages særligt hensyn til grundvandsbeskyttelse, når der planlægges ændringer i arealanvendelsen.

Byplanlægning

Kommunen skal i sin planlægning inddrage hensynet til drikkevandet.

Lovgivning

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning er der er række lovbestemte formaliteter der skal overholdes, hvis der planlægges inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsområder.

Loven er ændret i 2017 og der skal administreres efter denne bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, (BEK nr. 1697).

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.: "Kommunalbestyrelsen skal i kommuneplanlægningen friholde områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet".

Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg. Her administreres efter den almindelige miljøbeskyttelseslovgivning.

Det er muligt at fravige, når en række forudsætninger er opfyldt. Den praktiske udmøntning af dette skal søges i den tilhørende vejledning, som er offentliggjort samtidig med bekendtgørelsen:

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Særligt følsomme vandindvindingsområder

På baggrund af de nationale  grundvandsundersøgelser udpeger SVANA særligt følsomme indvindingsområder. I disse områder er der yderligere begrænsninger på arealanvendelsen.

Naturstyrelsen kan endvidere udlægge delområder inden for de følsomme indvindingsområder, hvis det ud fra det øvrige arealanvendelse  vurderes, at der er behov for en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Disse såkaldte "indsatsområder" udpeges ud fra Vandforsyningslovens § 13.

Kommunen kan udlægge supplerende områder til at være omfattet af en særlig indsats, hvis SVANAs udpegninger vurderes at være utilstrækkelige til at sikre drikkevandsressourcen i kommunen.

Bornholms Regionskommunes indsatsplaner er vist på denne side:

 (link til Kommunens administration af drikkevand ).

Landbrug

Aktiviteterne er ikke direkte reguleret af grundvandslovgivningen, men indgår i anden lovgivning om husdyrbrug og miljøgodkendelser.

Når der udlægges nye dyrkningsarealer inden for de særlige drikkevandinteresser må udvaskningen fra rodzonen ikke overstige 50 mg pr. l. I allerede etablerede landbrugsområder må udvaskningen ikke stige i forhold til det nuværende.

I de følsomme områder må udvaskningen ikke overstige 50 mg pr. l.

I indsatsområderne kan det besluttes at sætte et lavere mål for udvaskningen, f.eks. 37-45 mg nitrat pr. l.

Råstofindvinding

I lovgivningen om drikkevandsområderne er der er ikke fastlagte formaliteter i forhold til råstofindvinding. Der henvises til øvrig gældende lovgivning.

Råstofloven siger om dette:

”§ 1. Lovens formål er at sikre:

1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i § 3…….”

” § 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser……””

Vandforsyningsloven siger samstemmende:

”§ 2. Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster.”

Statens udpegninger af OSD og anden drikkevandsbeskyttelse er således ikke i sig selv afgørende for, hvor der kan foretages råstofindvinding. Der skal foretages et politisk valg, hvor hensynet til drikkevandsforsyning og råstofindvinding skal afvejes mod hinanden.

På Bornholm varetages råstofområdet af kommunalbestyrelsen, som også er myndighed på vandforsyningsområdet.

Politikernes valg udmøntes i råstofplanen, og Teknik & Miljøs administration indarbejder stillingtagen til drikkevandsinteresserne ved behandlingen af de konkrete ansøgninger om råstofindvinding.

Kort

Kortet nedenfor viser placeringen af områderne med drikkevandsbeskyttelse.

Link til kort med drikkevandsområder

 Der kan søges på adresse eller matrikel i kortet. Bemærk af dele af udpegningen stadig er i forslag.

Almindelige og begrænsede drikkevandsinteresser

Ud over det nævnte har Staten i sin tid lavet en udpegning af  "Områder med drikkevandsinteresser". Disse områder omfattes ikke af den løbende evaluering, og der er ingen særlige regler knyttet til ændret arealanvendelse, ud over den generelle miljø-lovgivning.

Udpegningerne kan ses som en vejledning om, det her er muligt at indvinde vand, men områderne indgår ikke i den prioriterede drikkevandsressource og benyttes ikke af den almene vandforsyning.

Der sker indvinding på private anlæg og virksomheder, herunder vandingsanlæg, og hensyn til dette bør indgå i planlægningen.

Områder helt uden for udpegningerne betegnes som "Områder med begrænsede drikkevandinteresser". Der kan være private indvindere i disse områder, men som hovedregel er det enten ikke muligt at indvinde større mængder vand, eller grundvandet er af ringe kvalitet.

Revision af OSD-områder

De Bornholmske OSD-områder blev udlagt i 1995 på baggrund af den tids viden og forbrugsmønster.

Efter gennemførelse af grundvandskortlægningen er der opnået en mere nuanceret viden om mængden og kvaliteten af grundvandsressourcen, og forbruget er væsentligt ændret siden den tid.

Teknik & Miljø har derfor indledt en dialog med Naturstyrelsen om få tilpasset drikkevandsbeskyttelsen til den nuværende viden.