Hus i Bodilsker
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

​Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.
Landzoner er de områder, der hverken er udlagt til byzoner eller sommerhusområder.
Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning.
Overvejer du at bygge hus i landzone, udstykke et areal, eller ændre på anvendelsen, f.eks. indrette virksomhed i en eksisterende lade og lignende, kræver dit projekt måske landzonetilladelse efter planlovens § 35.
 

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration i Bornholm Regionskommune.

Formålet med retningslinjerne er at skabe et delegationsgrundlag for den fremtidige landzoneadministration, således at Teknik og Miljø bemyndiges til at træffe afgørelser inden for retningslinjerne.
Retningslinjerne har også til formål at beskrive for ansøger, hvordan en sag normalt kan forventes afgjort, samt at reducere sagsbehandlingstiden mest muligt.
 

Hvordan søger du?

Ansøgning om landzonetilladelse kræver ikke et særligt skema. Du skal beskrive dit projekt med de oplysninger som du har, herunder om adresse, matr.nr., og gerne med en skitse der viser det ansøgte og placeringen på grunden. Når du ansøger om byggetilladelse eller andet, vurderer vi, om det ansøgte også kræver landzonetilladelse. Der skal ikke laves en særskilt ansøgning.
 
En landzonetilladelse meddeles af Bornholms Regionskommune, repræsenteret ved Teknik- og Miljøudvalget.
 
Kommunen undersøger om det ansøgte kræver tilladelse efter andre love som kommunen administrerer. Det kan f.eks. være vejloven eller naturbeskyttelsesloven. Det undersøges også om der skal indhentes tilladelse fra andre myndigheder.
 
Inden der meddeles landzonetilladelse, skal sagen sendes i høring hos berørte naboer, medmindre kommunen skønner at sagen er af underordnet betydning for disse. Denne høringsperiode er på 14 dage.
Når der er meddelt landzonetilladelse, skal tilladelsen offentliggøres i dagspressen. Dette sker ved annoncering i Bornholms Tidende samt på denne hjemmeside.
 
Efter offentliggørelsen er der en høringsperiode på 4 uger, hvor enhver med retlig interesse i sagen kan klage. 
Hvis du vil vide mere, kan du læse vejledning om lanzoneadministration som Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, har lavet.  (se kolonnen til højre)

Eksempler på krav om landzonetilladelse

I landzone skal du f. eks søge landzonetilladelse til:
 • Udstykning af ejendomme
 • Nye boliger og sommerhuse
 • Udvidelse af eksisterende boliger ud over 250 m²
 • Alle udvidelser af sommerhuse 
 • Erhvervsbyggeri og fritidsanlæg
 • Ridehaller, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget
  Ændret brug af bygninger
 • Ændret brug af arealer, f.eks. jorddepoter, støj-volde, terrænreguleringer, oplag af byggematerialer eller andet oplag, etablering af søer   
 • Vindmøller og master

Undtagelser fra krav om landzonetilladelse

Følgende er undtaget for krav om landzonetilladelse, men skal anmeldes (ansøges) til kommunen.
 • Byggeri, der er nødvendig for driften som landbrug.
 • Byggeri, der efter bygningsreglementet for småhuse er fritaget for krav om byggetilladelse
 • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m².
 • Helårsboligs overgang til fritidsbolig
 • Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper.
 • Byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som er lovligt etableret i en tidligere landbrugsbygning.
 • Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig samt lager og kontorformål på betingelse af, at virksomheden, boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbyg-ges i væsentlig omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

 

Send Digital Post

Vælg om du skriver som borger eller virksomhed og log på med NemID eller MitID.

Borger

Virksomhed


DP-small.png