boliger
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig At bo til leje

At bo til leje

​Lejeboliger 

Bornholms Regionskommune ejer et mindre antal udlejningsboliger.
Størstedelen af boligerne er ældreboliger, eller boliger egnede for ældre og handicappede. 
 

Kommunale boliger

Lejere til disse boliger henvises der til gennem virksomheden Borger og Sundhed. De kan visitere borgere med funktionstab til en bolig, når boligændringer i eget hjem er uhensigtsmæssige at gennemføre.
 
Borger og Sundhed henviser på baggrund af en ansøgning. Klik i boksen til højre for at finde ansøgningsblanket.
 
En del kommunale boliger sælges efterhånden som de bliver ledige. Alle salg går gennem mægler og annonceres.
 
Den sidste del af de kommunale boliger bliver brugt til kommunens forpligtigelse overfor flygtninge.
 
I enkelte tilfælde kan en bolig udlejes til borgere, som henvender sig til boliggruppen. I sådanne tilfælde prioriteres enlige/familier med børn og akut boligbehov højest. Vi har ikke venteliste på disse boliger som i boligorganisationerne, men udelukkende en liste over henvendelser.
 
Hvis du har spørgsmål vedr. de kommunale boliger, kan du henvende dig til boliggruppen i på e-mail adressen: boliggruppen@brk.dk
 
Når du søger udlejningsbolig anbefaler vi at du først og fremmest kontakter de almene boligorganisationer på Bornholm, og følger annonceringen i den lokale presse.

Boligselskabernes boliger

Her er en liste over alle boligselskaber på Bornholm.
 
Bo42
St. Torv 2
Tlf. 56 95 19 42
E-mail: bo42@bo42.dk
www.bo42.dk
 
Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70 12 13 10
Lejerbos boliger på Bornholm
Lejerbos ledige boliger på Bornholm
 
DVB Parken
v/Boligkontoret Danmark
Røgelskær 15, 2
2840 Holte
Tlf. 39 25 10 00
E-mail: holte@bdk.dk
 
Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø
Tlf. 56 49 39 17
 
 

Ungdomsboliger

Totalbyg Entreprise A/S
Store Torvegade 11
3700 Rønne
tl. 56 95 72 01
 
 

Huslejenævn 

Huslejenævnet for Bornholms Regionskommune har til huse på Ullasvej 23 i Rønne i Sekretariatet.
 

Opgaver
Huslejenævnet kan kun behandle sager om:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden "husordensovertrædelser".
 • Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106.
Regionskommunen kan som boligstøttemyndighed i forbindelse med ansøgning om boligstøtte indbringe sager om lejens størrelse for nævnet.

I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:
 
Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål

 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i allerede betalt leje som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
I sager som disse er det alene domstolene, der kan træffe afgørelser.
Huslejenævnets sekretariat yder alene vejledning om muligheden for at indbringe en sag for nævnet, ikke om lejeretlige spørgsmål generelt.

Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 43. Indbringelsen må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne.
Det bemærkes, at nævnet ikke yder bistand hertil og at henvendelse til nævnet om sagen ikke medfører afbrydelse af ankefristen på 4 uger.
 
Såfremt nævnet bliver bekendt med, at udlejer ikke har efterlevet nævnets afgørelse ( afgørelser truffet efter den 1. juni 2005 ) vil der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
 
Organisation
Huslejenævnet består af en formand, der er jurist og beskikket af statsamtmanden samt 2 medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen og som repræsenterer henholdsvis udlejer- og lejerinteresser. Til nævnet er endvidere tilknyttet socialt sagkyndig medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.
Bornholms Regionskommunes Huslejenævn har følgende sammensætning:
Formand, udpeget af Statsamtet:
Fuldmægtig cand. jur. Per Raunslund Olsen,
Lobbæk Hovedgade 13, 3720 Aakirkeby
Suppleant: Sekretariatschef, cand. jur. Leise Døllner, Malkestien 1, 3760 Gudhjem
 
Lejernes LO:
Knud Erik Olsen, Storegade 37 B, 3790 Hasle.                                            

Bornholms Grundejerforening:
Kurt Bruun Kofoed, Kapelvej 17, 3700 Rønne

 
Socialt sagkyndigt medlem tilknyttet nævnet:
Kristel Egevælde,
Suppleant: Pernille Loumann.
 
Indbringelse af sag:
En sag kan kun indbringes for huslejenævnet skriftligt. Den nødvendige dokumentation, herunder kopi af lejekontrakt, skal vedlægges. Sagsbehandlingen er skriftlig.
Gebyr for behandlingen af en sag er 300 kr. (pr. 1/7 2015)
 
Skriftlig henvendelse rettes til:
Huslejenævnet   
Sekretariatet
Ullasvej 23, 3700 Rønne
eller
E-mail: naevnene@brk.dk
 
Telefonisk henvendelse
mandag, onsdag og torsdag kl. 9-15 samt
tirsdag og fredag kl. 9-12 på tlf. 5692 2365
eller evt. på e-mail per.raunslund.olsen@brk.dk
Personlig henvendelse kun efter aftale med sekretariatet.
 

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Bornholms Regionskommune har til huse på Ullasvej 23 i Rønne i Sekretariatet.
 
Opgaver
Beboerklagenævnet  kan kun behandle sager om:
 • Afregning af beboerindskud og depositum
 • Indflytningsmangler
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af indskud/depositum i forbindelse med fraflytning
  Lejers tilsidesættelse af god skik og orden  -  "husordensovertrædelser"
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer
  Lejers ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • Anvisning af boliger
 • Alle typer af tvister, som Beboerklagenævnet kan afgøre, er nævnt i lov om leje af almene boliger § 100 og 101.
I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:
 
 • Spørgsmål om huslejens størrelse eller huslejeforhøjelse, hvor henvendelse i stedet skal ske til kommunens Tilsyn med Almene Boliger
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
  Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
  Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
  hvor det alene er domstolene, der kan træffe afgørelser.
Beboerklagenævnets  sekretariat yder alene vejledning om muligheden for at indbringe en sag for nævnet, ikke om lejeretlige spørgsmål generelt.
Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, jf. lov om leje af almene boliger § 106.

Indbringelsen må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Ved beregning af fristen ses der bort fra juli måned.
Det bemærkes, at nævnet ikke yder bistand hertil og at henvendelse til nævnet om sagen ikke medfører afbrydelse af ankefristen på 4 uger. 
 
Organisation
Beboerklagenævnet består af en formand, der er jurist og beskikket af statsamtmanden samt 2 medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen og som repræsenterer henholdsvis udlejer- og lejerinteresser. Til nævnet er endvidere tilknyttet socialt sagkyndig medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.
Bornholms Regionskommunes Beboerklagenævn har følgende sammensætning:
 
Formand, udpeget af Statsamtet:
Fuldmægtig cand. jur. Per Raunslund Olsen,
Lobbæk Hovedgade 13, 3720 Aakirkeby.
Suppleant: Sekretariatschef, cand. jur. Leise Døllner, Malkestien 1, 3760 Gudhjem.
 
Lejernes LO i Hovedstaden:
Knud Erik Olsen, Storegade 37 B, 3790 Hasle.                                            
Suppleant: Pernille Vedel, Slåenvej 9, 3700 Rønne.          
                                   
De Almene Boligorganisationer på Bornholm:
Udlejerrepræsentanter: Erling Johansen, Bjørnevej 5, 3720 Aakirkeby. 
Suppleant: Ebbe Frank, Kamilleløkken 3, 3700 Rønne.
 
Socialt sagkyndigt medlem tilknyttet nævnet:
Kristel Egevælde,
Suppleant: Pernille Loumann.                                              
 
Indbringelse af sag:
En sag kan kun indbringes for beboerklagenævnet skriftligt. Den nødvendige dokumentation, herun-der kopi af lejekontrakt, skal vedlægges. Sagsbehandlingen er skriftlig.
Gebyr for behandlingen af en sag er 141 kr. (2015)
 
Skriftlig henvendelse rettes til:
Beboerklagenævnet   
Sekretariatet
Ullasvej 23, 3700 Rønne
eller
E-mail: naevnene@brk.dk
Telefonisk henvendelse mandag, onsdag og torsdag kl. 9-15 samt
tirsdag og fredag  kl. 9-12 på tlf. 5692 2365
eller evt. på e-mail per.raunslund.olsen@brk.dk
Personlig henvendelse kun efter aftale med sekretariatet
 
 

 
 

Boligstøtte

​Brug vores selvbetjeningsløsning til at beregne og søge boligstøtte. Kræver NemID.

Søg boligstøtte