boliger
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig At bo til leje

At bo til leje

​Kommunale lejeboliger 

Bornholms Regionskommune ejer et mindre antal udlejningsboliger.
Størstedelen af boligerne er ældreboliger, eller boliger egnede for ældre og handicappede. 
 
Lejere til disse boliger henvises der til gennem myndighed i Center for Ældre.
De kan visitere borgere med funktionstab til en bolig, når boligændringer i eget hjem er uhensigtsmæssige at gennemføre.
 
Myndighed i Center for Ældre henviser på baggrund af en ansøgning.
Klik i den sort boksen (Boligstøtte) for at finde ansøgningsblanket.
 
En del kommunale boliger sælges efterhånden som de bliver ledige. Alle salg går gennem mægler og annonceres.
 
Den sidste del af de kommunale boliger bliver brugt til kommunens forpligtigelse overfor flygtninge.
 
I enkelte tilfælde kan en bolig udlejes til borgere, som henvender sig til boliggruppen. I sådanne tilfælde prioriteres enlige/familier med børn og akut boligbehov højest. Vi har ikke venteliste på disse boliger som i boligorganisationerne, men udelukkende en liste over henvendelser.
 
Hvis du har spørgsmål vedr. de kommunale boliger, kan du henvende dig til boliggruppen i på e-mail adressen: boliggruppen@brk.dk
 
Når du søger udlejningsbolig anbefaler vi at du først og fremmest kontakter de almene boligorganisationer på Bornholm, og følger annonceringen i den lokale presse.
 
 

Bornholms Regionskommune har ikke udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer på øen. Det betyder at kommunen ikke kan anvise dig en familie- eller ungdomsbolig. Du skal derfor selv lade dig skrive op ved at henvende dig til hver enkelt boligorganisation. Kommunen kan ikke dække udgiften til opskrivningsgebyret.

 

Almene boligorganisationer på Bornholm

 

Bo42
St. Torv 2, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 19 42
E-mail: bo42@bo42.dk
www.bo42.dk

 

Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70 12 13 10
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Lejerbos boliger på Bornholm
Lejerbos ledige boliger på Bornholm

 

DVB Parken
v/Boligkontoret Danmark
Røgelskær 15, 2
2840 Holte
Tlf. 39 25 10 00
E-mail: holte@bdk.dk

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø
Tlf. 56 49 39 17
E-mail: mail@bak-bornholm.dk
www.bak-bornholm.dk

 
 

Ungdomsboliger

Totalbyg Entreprise A/S
Store Torvegade 11
3700 Rønne
Tlf. 56 95 72 01

 

Bo42
St. Torv 2, 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 19 42
E-mail: bo42@bo42.dk
www.bo42.dk

 

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø
Tlf. 56 49 39 17
E-mail: mail@bak-bornholm.dk  
www.bak-bornholm.dk

 

​Akut bolignød – husly 

Kommunens forpligtelse til at skaffe husly

Kommunen er ikke forpligtet til at skaffe dig en bolig. Ifølge servicelovens § 80 er kommunen kun forpligtet til at skaffe familier eller enlige, som akut har mistet en bolig, midlertidig husly mod betaling.

 

Hvornår er en situation akut

Akut skal forstås sådan, at den, som søger om hjælp til husly, er en person eller familie, som pludseligt eller uventet har mistet sin bolig.

Der er tale om, at man står helt uden mulighed for at få tag over hovedet. Hjælpen er betinget af, at ansøgeren ikke selv har mulighed for midlertidigt eller varigt selv at løse sit boligproblem.

Herudover skal ansøgeren selv i den akutte situation være aktiv til løsning af

boligproblemet. En situation kan være akut f.eks. på grund af brand eller anden ødelæggelse.

 

Din situation er ikke akut, hvis du

 • Er ung og for første gang flytter hjemmefra
 • Har en bolig, men blot ønsker en anden
 • Er studerende og ikke kan skaffe en bolig i nærheden af studiestedet
 • Er tilmeldt en c/o adresse

 

Husly kan bestå i

Midlertidig indkvartering på værelse, pensionat eller lignende.

 

Huslejenævn 

Huslejenævnet for Bornholms Regionskommune har til huse på Ullasvej 23 i Rønne i Sekretariatet.
 

Opgaver
Huslejenævnet kan kun behandle sager om:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden "husordensovertrædelser".
 • Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106.
Regionskommunen kan som boligstøttemyndighed i forbindelse med ansøgning om boligstøtte indbringe sager om lejens størrelse for nævnet.
 

I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Forholdsmæssigt afslag i allerede betalt leje som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
I sager som disse er det alene domstolene, der kan træffe afgørelser.
 
Huslejenævnets sekretariat yder alene vejledning om muligheden for at indbringe en sag for nævnet, ikke om lejeretlige spørgsmål generelt.
 
Vejledning og rådgivning

Lejere og udlejere opfordres til at søge rådgivning hos lejer og udlejerorganisationer, såsom:

 • LLO – Lejernes Landsorganisation
 • Bornholms Grundejerforening
 • Retshjælp – der findes ikke nogen på Bornholm, men der er flere online muligheder
 • Advokat

Herudover er det muligt at finde praksis for principielle sager i landets større kommuner på portalen www.huslejenaevn.dk (både afgørelser fra huslejenævn og beboerklagenævn).

Klagevejledning
Huslejenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 43. Indbringelsen må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Det bemærkes, at nævnet ikke yder bistand hertil og at henvendelse til nævnet om sagen ikke medfører afbrydelse af ankefristen på 4 uger.
 
Såfremt nævnet bliver bekendt med, at udlejer ikke har efterlevet nævnets afgørelse ( afgørelser truffet efter den 1. juni 2005 ) vil der ske indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
 
Organisation
Huslejenævnet består af en formand, der er jurist og beskikket af statsamtmanden samt 2 medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen og som repræsenterer henholdsvis udlejer- og lejerinteresser. Til nævnet er endvidere tilknyttet socialt sagkyndig medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.

Bornholms Regionskommunes Huslejenævn har følgende sammensætning:
Formand, udpeget af Statsforvaltningen: 
Cand. jur. Mette Wedel Svenningsen,    
Suppleant: Cand. jur. Leise Døllner
 
Lejernes LO:
Knud Erik Olsen 
Suppleant: Jakob Lindberg                                             

Bornholms Grundejerforening:
Jan Rasch-Andersen 

Socialt sagkyndigt medlem tilknyttet nævnet:
Mette Sode Hansen
Suppleant: Jakob Paldan Sørensen
 
Indbringelse af sag:
En sag kan kun indbringes for huslejenævnet skriftligt. Den nødvendige dokumentation, herunder kopi af lejekontrakt, skal vedlægges. Sagsbehandlingen er skriftlig.
Gebyr for behandlingen af en sag er 308 kr.
 
Skriftlig henvendelse rettes til:
Huslejenævnet   
Sekretariatet
Ullasvej 23, 3700 Rønne
eller
E-mail: naevnene@brk.dk
 
Telefonisk henvendelse på tlf. 56 92 10 09.
 
Personlig henvendelse kun efter aftale.
 

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Bornholms Regionskommune har til huse på Ullasvej 23 i Rønne i Sekretariatet.
 
Opgaver
Beboerklagenævnet  kan kun behandle sager om:
 • Afregning af beboerindskud og depositum
 • Indflytningsmangler
 • Udlejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af indskud/depositum i forbindelse med fraflytning
  Lejers tilsidesættelse af god skik og orden  -  "husordensovertrædelser"
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer
  Lejers ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • Anvisning af boliger
 • Alle typer af tvister, som Beboerklagenævnet kan afgøre, er nævnt i lov om leje af almene boliger § 100 og 101.
I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse. Det drejer sig om:
 
 • Spørgsmål om huslejens størrelse eller huslejeforhøjelse, hvor henvendelse i stedet skal ske til kommunens Tilsyn med Almene Boliger
 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
  hvor det alene er domstolene, der kan træffe afgørelser.
Vejledning og rådgivning
Beboerklagenævnets  sekretariat yder alene vejledning om muligheden for at indbringe en sag for nævnet, ikke om lejeretlige spørgsmål generelt.
 

Lejere og udlejere opfordres til at søge rådgivning hos lejer og udlejerorganisationer, såsom:
• LLO – Lejernes Landsorganisation
• BL – Boligselskabernes Landsforening
• Retshjælp – der findes ikke nogen på Bornholm, men der er flere online muligheder
• Advokat

Herudover er det muligt at finde praksis for principielle sager i landets større kommuner på portalen www.huslejenaevn.dk (både afgørelser fra huslejenævn og beboerklagenævn).

Klagevejledning
Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten, jf. lov om leje af almene boliger § 106.

Indbringelsen må ske senest 4 uger efter, at underretning om nævnets afgørelse er meddelt parterne. Ved beregning af fristen ses der bort fra juli måned.
Det bemærkes, at nævnet ikke yder bistand hertil og at henvendelse til nævnet om sagen ikke medfører afbrydelse af ankefristen på 4 uger. 
 
Organisation
Beboerklagenævnet består af en formand, der er jurist og beskikket af statsamtmanden samt 2 medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen og som repræsenterer henholdsvis udlejer- og lejerinteresser. Til nævnet er endvidere tilknyttet socialt sagkyndig medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.
 
Bornholms Regionskommunes Beboerklagenævn har følgende sammensætning:
 
Formand, udpeget af Statsamtet:    
Cand. jur. Mette Wedel Svenningsen
Suppleant: Cand. jur. Leise Døllner
 
Lejernes LO i Hovedstaden:
Knud Erik Olsen                                            
Suppleant: Jakob Lindberg          
                                   
De Almene Boligorganisationer på Bornholm:
Udlejerrepræsentanter:
Ebbe Frank, BO42
Suppleant: Jytte Dam, Bornholms Boligorganisation

Socialt sagkyndigt medlem tilknyttet nævnet: 
Mette Sode Hansen 
Suppleant: Jakob Paldan Sørensen                                              
 
Indbringelse af sag:
En sag kan kun indbringes for beboerklagenævnet skriftligt. Den nødvendige dokumentation, herunder kopi af lejekontrakt, skal vedlægges. Sagsbehandlingen er skriftlig.
Gebyr for behandlingen af en sag er 144 kr.
 
Skriftlig henvendelse rettes til:
Beboerklagenævnet   
Sekretariatet
Ullasvej 23, 3700 Rønne
eller
E-mail: naevnene@brk.dk
Telefonisk henvendelse på tlf. 56 92 10 09.
 
Personlig henvendelse kun efter aftale. 
 
 

 
 

Offentliggørelse af vedtægter

Bo42

Bornholms Boligselskab

Lejerbo Bornholm

Boligstøtte

​Brug vores selvbetjeningsløsning til at beregne og søge boligstøtte. Kræver NemID.

Søg boligstøtte