vandhane
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Vandpriser

Vandpriser

Vandpris betyder noget forskelligt afhængigt af, om man mener de priser, vandværket opkræver, eller det, som forbrugerne reelt ser på deres vandregning

​Husholdninger

Vandværkets priser

Vandværkets priser er opdelt i et fast årligt bidrag pr. kunde og en pris pr. m³. Desuden betales et engangsbeløb ved tilslutning til vandværket.

På de Bornholmske vandværker varierer det faste bidrag i 2016 fra 360 kr til 1800 kr ekskl. moms og kubikmeterprisen fra 3,90 kr til 8,50 kr. I gennemsnit betales 875 kr i fast afgift og 6,5 kr pr m³.

Ved et typisk husstandsforbrug på 150 m³, betales der således mellem 1200 kr og 3000 kr til vandværket. For sommerhuse med lavt forbrug er den tilsvarende udgift 700-2000 kr afhængigt af placering.

Husstande i kloakerede områder

De ovennævnte priser ligger dog langt fra de priser, der opleves af en privat husstand i et kloakeret område. En  regning for et årsforbrug ser typisk således ud:

 

De ca. 11.500 kr, som regningen lyder på, fordeler sig således:

 

Betalingen til vandværket er således en ret lille del af den samlede betaling.

Samtidig ses det, at vandværkets muligheder for at styre priserne er ret begrænsede. En fald i kubikmeterprisen på 20 % resulterer således kun i et fald i den samlede pris på 2,8 %.

Husstande i det åbne land

Husstande uden for byerne har udledning på egen grund og betaler følgelig ikke det høje kloakeringsbidrag.

Betalingen til vandværket er omkring 40 % af det samlede beløb, afhængigt af anlægsart.

Virksomheder

Landbrug med dyrehold opsamler normalt vandet fra staldene til gylletanke og har ikke noget kloakbidrag i den forbindelse. Registrerede virksomheder har samtidig ikke betaling af moms og afgift på ledningsført vand. Den eneste afgift er de ca. 0,70 kr pr. kubikmeter til indsatsplanlægingen, samt forbruget fra husholdningen.

Betalingen til vandværket udgør dermed næsten hele udgiften. Samtidig er vandforbruget ofte meget højt, undertiden mere end 10.000 m³ pr. år svarende til 50-75 husstande.

Andre virksomheder kan have et stort vandforbrug, f.eks. slagterier og mejerier. Disse udleder spildevand og betaler et aftalt beløb pr. kubikmeter.

Vandværker giver ofte en rabat ved særligt stort vandforbrug.

Godkendelse af takstblade

I følge Vandforsyningsloven skal almene vandværkers takster for salg af vand være godkendt af kommunen.

Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres vandforsyningsområde, og der skal derfor være en instans, der sikrer, at priserne er rimelige. Det anses endvidere for samfundsøkonomisk uheldigt, at vandværkerne ophober unødvendigt store kapitalværdier.

Priserne skal sættes, så vandværker følger "hvile-sig-selv-princippet", hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld. Der skal endvidere være balance mellem de forskellige deltakster, så bestemte forbrugergrupper ikke belastes i urimelig grad.

For de mindre vandværkers vedkommende, er det kommunen, der foretager vurdering og godkendelse på baggrund af vandværkets årsregnskaber og budget.

Store vandværker er omfattet af Vandsektorloven. Det betyder, at den statslige styrelse Forsyningssekretariatet gennemgår vandværket økonomi og fastsætter et loft for det kommende års takster. Forsyningssekretariatet tager ikke stilling til fordelingen mellem taksterne, og dette er således overladt til kommunen.

På Bornholm er de to største vandforsyningsselskaber, Bornholms Forsyning og Rønne Vand og Varme, omfattet af Vandsektorloven.

Natur & Miljø stræber efter, at vandværkstakster kan behandles politisk på det første NMU-møde i kalenderåret. Vandværker, der ønsker ændringer i taksterne, skal indsende deres forslag til takster i god tid inden da, bilagt regnskab for sidste år. Budget og formandsberetning bilægges, såfremt de forefindes.

Ønskes takstbladet videreført uforandret til næste år, kan vandværket nøjes med at meddele dette til Natur & Miljø, da dette ikke kræver politisk godkendelse. Årsregnskab skal stadig indsendes, når dette er udført.

Vejledning fra ministeriet

Vandforsyningsloven sætter blot nogle rammer for hvordan takstblade skal udformes, og detaljerne ses i "Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning".

Vejledninger er, som navnet siger, vejledende, og kommunen kan vælge at fravige. Der bør dog så foreligge en eksplicit begrundelse for dette.

Storforbrugerrabat

Nogle vandværker tilbyder storforbrugerrabat for forbrug over 20.000 m³.

Selv om det altid vil være attraktivt for større virksomheder at få storforbrugerrabat, kan det ikke lade sig gøre under alle omstændigheder. Det forudsætter, at det samtidig er en økonomisk fordel for vandværket, og at det kan gøres uden at hæve priserne for andre forbrugertyper.

Da storforbrugerrabat animerer til et større vandforbrug, kan det selvfølgelig kun gives i områder med overskud af grundvandsdannelse.

Vejledningen præciserer det ovenstående på side 12.