Biologisk renseanlæg
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Spildevand

Spildevand

Kommunen behandler sager om tilladelse til udledning af spildevand til vandløb, søer, havet og jorden samt sager om tilladelse til tilslutning til kloaksystemet
 
Spildevandet på Bornholm kommer fra ca. 22.300 ejendomme.
 
Af alle øens ejendomme er ca. 17.000 tilsluttet offentlig kloak. Spildevandet, fra disse ejendomme, ledes via offentligt ledningsnet, til et af de 8 kommunale renseanlæg. Samlet bliver der årligt renset 2,3 mio. m3 spildevand på de 8 renseanlæg.
 
Øens ca. 5.300 øvrige ejendomme har privat rensning. Her renses spildevandet på forskellige måder. Ejeren af ejendommen er selv ansvarlig for rensning og bortledning af spildevandet.
 
Spildevand skal ledes bort på en forsvarlig måde, specielt for at sikre de hygiejniske forhold. De hygiejniske forhold blive bragt mere i fokus de kommende år. Dette skyldes ikke mindst, at der er en stigende tendens til, at rotter, som bringer smitte og sygdomme videre, tager ophold i kloakkerne.
Herudover vil der de kommende år også være fokus på, at en række vandløb og søer forbedres, så de overholder deres vandkvalitetsmålsætning. Mange private rensninger af spildevand er ikke gode nok og bidrager med organisk stof og næringssalte til sårbare vandløb og søer. De statslige vandplaner udpeger oplandene til de søer og vandløb, hvori der skal ske forbedringer. Kommunen skal implementere vandplanerne med bl.a. påbud om forbedret spildevandsrensning i de private huses rensninger.
 
I Miljøgis kan statens udpegninger ses for henholdsvis vandplanens :
 
 
 
 

Vagtordning

Vagten kan kontaktes af brugerne, hvis der opstår driftsproblemer i forbindelse med kloak-, vand - og varmeforsyning fra Bornholms Energi & Forsyning. Hjemmesiden for Bornholms Energi og Forsyning oplyser det aktuelle telefonnummer til vagten. 

Virksomheder

 
Her kan du læse om, hvordan du får tilladelse til at aflede spildevand fra din virksomhed.
 

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse, når der er tale om:

• Nybyggeri
• Spildevand fra en produktion. Det gælder også rengøring af udstyr osv. i   produktionen.
• Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller  oplag. Fx hvor der er risiko for spild af olie.
• Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads.
• Spildevand fra køkken, kantine, restaurant eller lignende.

  
Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.
Før du begynder at lede spildevand til kloak, skal vi have givet tilladelsen. Selv om du har en byggetilladelse, er det i dag ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand til kloak.
Hvad skal med i ansøgningen?
Der skal altid være en beskrivelse af produktionen, og hvorledes spildevand opstår undervejs i produktionen, inkl. hvad det indeholder og hvor meget, samt om der foretages rensemetoder af spildevandet, inden det ledes til kloak. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt. Procesdiagrammer kan ofte understøtte beskrivelsen. Endvidere skal der sendes en kloakplan.
Er det svært at skrive ansøgningen, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der kan hjælpe dig.
Det er muligt, der skal tages nogle prøver af spildevandet for at skrive ansøgningen. Det aftales med spildevandsmyndigheden, hvor prøverne skal udtages og hvilke metoder og analyser, der skal anvendes.

Spildevand fra et køkken i restaurant, kantine, institution osv. kræver ofte en korrekt dimensioneret fedtudskiller, inden det ledes til kloak. Spildevand fra værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads osv., som kan indeholde olie, kræver ofte en korrekt dimensioneret olie- og benzinudskiller, inden det ledes til kloak.

Direkte udledning af spildevand
Der vil normalt ikke kunne gives tilladelse til direkte udledning af spildevand fra virksomhedens produktion til vandløb og søer eller til nedsivning i jorden. Kontakt Natur, Miljø og Fritid, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information herom.

Send din ansøgning
Du skal sende din ansøgning til os på mail: nmf@brk.dk  undtagen, hvis du også har brug for en miljøgodkendelse.
I så fald skal du søge om spildevandstilladelse gennem systemet Byg og Miljø.

I forhold til projektering eller overvejelser om, hvordan afledningen af spildevand sker mest hensigtsmæssigt, er det en god idé at kontakte os tidligt i forløbet. Så er du sikker på at få tilladelsens vilkår omkring rensning osv. indarbejdet i dit projekt.

Du er velkommen til at kontakte Natur, Miljø og Fritid, hvis du har spørgsmål.
 

Borger


Private spildevandsløsninger er forskellige, alt efter om man bor i et kloakopland, eller om man bor ude i det åbne land uden for kloakoplandene. Inden for kloakoplandene findes overordnet 3 forskellige kloakeringsformer:

A. Fælleskloakkeret, hvor såvel regnvand som alm. husspildevand løber sammen i til et offentligt renseanlæg. Langt de fleres af vores bykerner er fælleskloakeret.
B. Separat kloakeret, hvor husspildevandet løber i én kloakledning frem til et offentligt renseanlæg og én kloakledning til regn og overfladevand alene. Denne løber som regel til en recipient som fx en å, sø eller hav.
C. Spildevandskloakkeret. Her løber husspildevandet i en kloak frem til et offentligt renseanlæg. Regn- og overfladevand i disse områder håndteres lokalt af grundejerne. Når der lægges ny kloak, er det oftest den sidstnævnte kloakform, spildevandskloakering, som anvendes.

Bornholms Energi & Forsyning udbygger og forbedre kloakoplandene gradvist i samarbejde med Natur, Miljø og Fritid. Dette fremgår af spildevandsplanen.

Det åbne land
I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningerne ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof og næringssalte. Et væsentligt virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i vandløb, søer og hav er ifølge statens vandplaner at forbedre spildevandsrensningen fra husstande i det åbne land. Forbedring kan enten ske ved kloakering og rensning på et centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af spildevandet på hver enkelt ejendom.
For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er planer om kloakering, vil kommunen stille krav om forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig. Hvis ejendommen er en helårsbolig (d.v.s. ikke et sommerhus eller erhvervsejendom), vil grundejeren få valget mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, der så vil etablere og drive en renseforanstaltning på ejendommen. Hvis grundejeren vælger selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning, skal kommunen ansøges om tilladelse til at nedsive eller udlede det rensede spildevand til et vandløb, herunder dræn.
Du skal også søge om tilladelse, hvis du bor uden for kloakoplandene, og ønsker at ændre ved dine afløbsinstallationer.
Langt det meste kloakarbejde kræver autoriseret kloakmestereksamen. Undtaget herfra er kun faskiner/nedsivning af tagvand fra enfamiliehuse med tilhørende udhuse.
 
Hvis du ønsker at nedsive tagvand på din grund kræver det en tilladelse.  Se afsnittet om håndtering af regnvand. 

 
Hvad skal med i ansøgningen?
Det er som regel en god idé at få din kloakmester til at lave ansøgningen, da han ved præcis, hvad der kræves af en ansøgning, herunder diverse afstandskrav. Men der skal altid være et kort over ejendommen, som tydeligt angiver, hvor en bundfældningstank (septiktank) eller samletank ønskes placeret. Herudover skal der angives, hvor mange personer /antal sengepladser ejendommen har. På kortet skal der også tegnes ind, hvor spildevandet evt. løber hen efter tanken. Hvis der søges om nedsivningsanlæg, skal der endvidere laves en nedsivningstest/grundvandspejling samt en analyse af kornstørrelsesfordelingen i jorden, som angiver, hvor lang sivestrengende skal være.
Send din ansøgning
Du eller din kloakmester skal sende din ansøgning til os på mail: nmf@brk.dk .
Du er velkommen til at kontakte Natur, Miljø og Fritid, hvis du har spørgsmål.
 
Natur, Miljø og Fritid anbefaler, at du taler med en autoriseret kloakmester om, hvorvidt det kan betale sig at blive kontraktligt medlem af kloakforsyningen.
Hvis du vælger et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen vil dine udgifter være følgende:

Anlægsudgifter:
• Et standardtilslutningsbidrag
• Udgifter til evt. ny bundfældningstank
• Udgifter til evt. omlægning af kloakledninger
• Udgifter til evt. fremføring af el
• Udgifter til evt. etablering af en vandmåler

Driftsudgifter
• Vandafledningsbidrag af forbrugt vand, som for 2013 er et fast bidrag på 708 kr./år, og et variabelt
• bidrag på 41,86 kr./m3/år inklusiv moms
• Eventuelle udgifter til el
• Udgifter til vedligeholdelse af kloakledninger før bundfældningstank
• Udgifter til vedligeholdelse af bundfældningstank
Kloakforsyningens udgifter vil være følgende:
• Anlæg og drift af selve renseanlægget
• Udgift for tømning af bundfældningstank
• Betaling af spildevandsafgift, afhængig af valgt løsning
 
Du kan finde gældende spildevandstakster på Bornholms Energi & Forsynings hjemmeside http://www.beof.dk/.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bornholms Energi & Forsyning på tlf.: 56 90 00 00.

 
Afdragsordning og fristudsættelse
Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, som er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået et krav fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 30 om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning. Der er derfor 2 muligheder for dig, som overholder nedenstående betingelser:

A. Din samlede husstandsindkomst må ikke overstige 300.000 kr. før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med 39.300 kr. pr. barn, dog kun op til 4 børn. Indkomsten vurderes på baggrund af SKAT´s seneste årsopgørelse.
B. Din samlede formue skal være 797.600 kr. eller derunder. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst.
Mulighed 1: minimumsfrist
Du får en frist på 3 år, hvor du selv sparer penge op til at etablere den påbudte kloakløsning
Mulighed 2: minimumfrist og afdragsordning
Du får en frist på 3 år, hvor du vælger at anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den påbudte kloakløsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
Har du ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 1½ år inden fristen, eller accepterer du ikke tilbuddet, bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning
Bornholms Regionskommune træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til afdragsordning og fristforlængelse. Ansøgningen herom skal ske ved anvendelse af ansøgningsskemaet i boksen til højre.
Nærmere information om reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 med evt. senere ændringer om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.
 
Hent ansøgningsskema i rød boks over til højre.
 

Håndtering af regnvand

I de seneste år har vi oplevet flere og kraftigere regnskyl end tidligere med kortvarige oversvømmelser til følge. Derfor vil regnvand i dele af kloakoplandene de kommende år gradvist blive frakoblet spildevandsledningerne. Regnvandet skal så enten kobles på en særlig regnvandskloak eller afledes lokalt (LAR). Ude i det åbne land er der også behov for at finde løsninger til regnvandshåndtering og lokal afledning af regnvand.  

Lokal nedsivning af regnvand
Lokal håndtering af regnvand nedbringer belastningen på kloaksystemerne under regnvejr. Dette fører til færre overløb, og dermed mindre forurening af vore vandområder. Det øger desuden dannelsen af grundvand til gavn for eftertiden, når regnvandet f.eks. nedsives lokalt i stedet for at blive ledt til renseanlægget. En mindre tilførsel af regnvand til renseanlæg vil desuden føre til en bedre spildevandsrensning. Ude i det åbne land vil regnvandsseparering mindske belastningen af både bundfældningstanke og et evt. nedsivningsanlæg som følge af store regnskyl. Dette kan være med til at begrænse forureningen af vores vandmiljø. 

Der findes flere forskellige metoder til nedsivning af regnvand herunder; faskiner, regnbede, nedsivning i græsplæne mv. Læs mere om dette i pjecerne; Nedsivning af regnvand og Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, som du finder du her:

Nedsivning af regnvand
Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Ikke alle haver er egnet til nedsivning
Det er ikke alle grunde, der er egnet til nedsivning af regnvand. Hvis jordbunden er meget leret eller fugtig, kan nedsivning af regnvand være en dårlig løsning. Kontakt en kloakmester for at få vurderet, om din have er egnet til nedsivning af regnvand.

Tilladelse
Inden du laver et nedsivningsanlæg til regnvand, skal du søge kommunen om tilladelse. Kommunens retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer samt ansøgningsskemaet finder du her:

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer (incl. ansøgningsskema)

LAR regneark
Simpel nedsivningstest i private haver

Hvordan søger jeg?
Udfyld ovenstående ansøgningsskema og indsend det til nmf@brk.dk sammen med relevante bilag.
Ved byggesager kan der også ansøges gennem systemet Byg og Miljø.
Hvis du er en virksomhed, der også har brug for en miljøgodkendelse, skal du søge om en spildevandstilladelse gennem systemet Byg og Miljø.

Du er velkommen til at kontakte Natur, Miljø og Fritid, nmf@brk.dk   hvis du har spørgsmål.

 
 
 

Spildevandsplan

 
Spildevandsplan 2014-2021

Bornholms Regionskommune har i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §32 udarbejdet en revideret spildevandsplan.
 
 

Takster

 
Priser på spildevand kan ses på Bornholms Forsynings hjemmeside:
Priser / Takster

Bornholms Energi & Forsyning
Skansevej 2, 3700 Rønne 
Industrivej 1, 3700 Rønne,
Telefon 56 90 00 00,
e-mail: beof@beof.dk
 

Kontakt spildevandskontoret

Mail: spildevand@brk.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl 13-15

Laura Piil Pedersen 56 92 20 48 Diana Lindahl 56 92 20 57
Jesper B. B. Marker 56 92 20 82

Ansøgning om afdragsordning og fristudsættelse

Ansøgningsskema

Vejledning

Bilvask

Bilvask og regnvandsledning

Tegneilm om bilvask og fisken -  lavet af Kolding Kommune