Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Drikkevandskvalitet

Drikkevandskvalitet

Kvalitet

Det Bornholmske drikkevand er af særdeles god kvalitet. De nationale drikkevands-kvalitetskriterier er overholdt på alle vandværker, og i mange tilfælde er indholdet af miljøfremmede stoffer endda under detektionsgrænsen.

I modsætning til mange egne af Danmark, er de bornholmske grundvandsmagasiner ikke én stor sø, men er fordelt på over 30 hydrologisk adskilte magasiner. Det har derfor ofte været muligt at placere forurenende aktiviteter og drikkevandsindvinding forskellige steder på øen.

På flere andre områder er vi også heldigere stillet og oplever ikke de massive vanskeligheder, som ellers i øjeblikket ses i det danske drikkevand.

Der uddybes nedenfor om de enkelte stofgrupper.

Nitrat

Nitrat er et vigtigt gødningsstof i landbruget og giver problemer med drikkevandet en del steder i Danmark. Den bornholmske undergrund er imidlertid rig på mineralet pyrit, som nedbryder nitrat, inden det når det dybe grundvand. Indholdet af nitrat er derfor som hovedregel meget lavt i det bornholmske drikkevand

Der er nogen øer af nitratfølsomhed, som man ser på kortet nedenfor. Her vil man normalt blot placere boringerne uden for det påvirkede område.

Ved Østerlars er der dog ret få steder, hvor vandindvinding er mulig, og man er derfor nødt til at benytte den nitratpåvirkede kildeplads ved Kildevad. Der blandes med rent vand, så indholdet er under grænseværdien på 50 mg/l og så vidt muligt under 25 mg /l.

Pesticider

Pesticidfund i drikkevand har fyldt i medierne i de senere år. Det er især svampemidlerne Chloridazon og Dimethylsulfamid, der er fundet i høje koncentrationer.

Stofferne er også fundet på Bornholm, men kun i afgrænsede områder og i meget lave koncentrationer, langt under grænseværdien.

Selv om dette sundhedsmæssigt er uproblematisk, er det ofte æstestisk til gene for forbrugerne, og lovens hensigt er, at drikkevand skal være uden indhold af miljøfremmede stoffer. Natur og Miljø og vandværkerne har derfor et aftalt kvalitetsmål om, at pesticider så vidt muligt ikke skal kunne konstateres i det leverede vand.

Det er dog lovligt at levere vand med indhold op til grænseværdien, og vandværket kan benytte sig af denne ret, hvis alternativet er teknisk eller økonomisk uoverskueligt.

Pesticider kan ikke frafiltreres med enkle midler, så den eneste mulighed er at begrænse indvindingen fra de påvirkede boringer. Vandværkerne har gennemført dette i muligt omfang, men nogen mindre vandværker på Sydbornholm har kun én boring eller er nødt til at benytte alle boringer ved spidsbelastninger.

I dette interaktive kort kan man se, hvilke områder af øen, der aktuelt er påvirkede. Kortet opdateres, når nye analyseresultater fremkommer.

Kort med vandforsyningsområder og pesticidstatus

De berørte vandværker er koblet sammen med større nabovandværker og har muligheden for at købe rent vand her. Det vil dog give højere vandpriser og vil være problematisk for virksomheder og dyrehold, som har et stort vandforbrug.

Så længe loven er overholdt, er det vandværkenes forbrugere, der som ejere skal afgøre, om de vil acceptere et lille indhold af pesticider, eller de vil leve med højere vandpriser.

De pesticider, der er fundet, er med få undtagelser stoffer, der ikke har været benyttet i årtier og stammer fra en tid, hvor godkendelsespraksissen for pesticider ikke var særligt udviklet.

Moderne pesticider godkendes kun, såfremt markforsøg dokumenterer, at de ikke udgør nogen fare for grundvandet. Markforsøgene arbejder dog med gennemsnitsjorder, og Miljøstyrelsen erkender, at de ikke er retvisende overfor særligt følsomme drikkevandsområder.

Kommunerne kan derfor lave restriktioner på arealanvendelsen i disse særligt sårbare områder. Dette gælder bl.a i de boringsnære beskyttelsesområder og i de af staten udlagte indsatsområder.

Der informeres om disse yderligere tiltag mod pesticider på denne side.

Andre stoffer og udfordringer

Bornholm har få af de problemer med drikkevandet, som man har ”ovre”, men vi har til gengæld nogle unikke problemer, som man ikke ser ret mange andre steder.

En af de største udfordringer er, at de små magasiner nemt bliver overudnyttede, så grundvandsstanden sænkes, og dette kan frigive en række giftige stoffer. Disse stoffer findes naturligt i jorden, men er bundet i uopløselige mineraler, så længe jorden er vanddækket. Kommer der ilt til, vil mineralerne imidlertid hurtigt opløses, og der frigives bl.a. Arsen og Nikkel til grundvandet.

Dette er sket flere gange på Bornholm og har betydet, at gode drikkevandsområder måtte tages ud af drift i generationer. Natur og Miljø er derfor meget påpasselig med at følge grundvandsstanden og at sørge for, at vandindvindingen fordeles ud over hele øen.

Dette kan være i modstrid med et økonomisk betinget ønske om at centralisere vandforsyningen. Natur og Miljø har dog måttet fastholde, at den økonomiske gevinst vil være ganske kortvarig, og at den eneste bæredygtige strategi er at indvinde decentralt, så magasinernes bæreevne ikke overskrides.

denne side uddybes omkring ressourcernes fordeling.

En anden udfordring er, at pladsen på Bornholm er begrænset, og by- og erhvervsudvikling har historisk lukket mange vandværker. Her har dels været tale om industrielt benyttede stoffer, dels om pesticider, der typisk benyttes i private haver.

Det er derfor vigtigt, at by- og erhvervsudvikling sker ud fra en samlet planlægning, hvor hensynet til drikkevandsinteresserne indgår.