Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Forsyning Legionella

Legionella

Forekomst af legionellabakterier i vand skyldes, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er for lav. Legionella bakterier kan forekomme i alle varmtvandsanlæg, hvor temperaturen ikke holdes på et tilstrækkeligt højt niveau. Problemer med legionella bakterier er knyttet til varmtvandsanlæggets udformning og drift, og skyldes ikke en generel dårlig kvalitet af vandet.
 
Legionella kan være et problem i f.eks. institutioner, svømmehaller, idrætshaller, boligblokke, på hoteller og campingpladser, hvor der findes store varmtvandsbeholdere. Men de kan også forekomme i enfamiliehuse, hvor temperaturen på det varme vand og eventuelt vandforbruget er lavt.
 
Fjernelse af konstateret legionella i varmtvandssystemer er den enkelte ejers ansvar.

Legionellabakterier og legionærsyge 

Legionella er en type bakterier som er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne trives bedst ved temperaturer mellem 25 °C og 45 °C, og findes derfor ofte i det varme brugsvand.

Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer under 20 °C og over 50 °C.
Der findes mange arter af legionella bakterier, og langt fra alle kan give sygdom hos mennesker. Legionella bakterier kan være årsag til to sygdomme hos mennesker: Legionærsyge og Pontiac feber.
 
Legionærsyge er en alvorlig form for lungebetændelse, der kan have til en dødelig udgang. Den rammer oftest personer, der i forvejen har nedsat immunforsvar.

Pontiac feber er en influenzalignende sygdom. De influenzalignende symptomer går hurtigt over i løbet af få dage uden behandling.
 
Legionella bakterier er meget lidt smitsomme. Kun få, der udsættes for legionella, bliver syge. Legionella smitter kun via luftvejene, og den vigtigste smittekilde er ved indånding af forstøvet vand, hvor små inficerede vanddråber – aerosoler – når ned i lungerne. Vandaerosoler forekommer almindeligvis ved brusebade, spabade, køletårne eller anlæg til at forstøve vand i supermarkeder m.m. Man bliver ikke syg af at drikke vandet eller på anden måde håndtere vandet som f.eks. ved vask. Der er derfor størst risiko for smitte ved brusebad eller spabade.
 
Legionella smitter ikke fra person til person.
 

Særligt udsatte for legionærsyge er:

 • Personer med nedsat immunforsvar
 • Personer med kroniske hjerte og lungesygdomme
 • Personer med stort tobaks og alkoholforbrug
 • Ældre mennesker

Forebyggelse

Det anbefales, at nedenstående forebyggende forholdsregler følges:

 • Temperaturen i varmtvandsbeholderen skal være mindst 60 °C
 • At det varme vand i vandhanen opnår minimum 50 °C indenfor 1 minut
 • At fjerne blinde rørender og vandhaner, der ikke regelmæssigt bliver brugt
 • Evt. at ombygge eksisterende røranlæg for at minimere opholdstider
 • Ugentligt at foretage en udslamning af varmtvandsbeholderen på større anlæg 
 • At holde koldt vand under 20 °C
 • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt

Undersøgelse

Normalt er det tilstrækkeligt at måle på temperaturerne i vandsystemet, men i nogle situationer kan det være nødvendigt at undersøge for legionella i en vandprøve fra varmtvandssystemet.


Hvis man vil undersøge for legionella i en vandprøve, kan man henvende sig til Bornholms Regionskommune og få oplysninger om, hvilke laboratorier, der kan udtage og analysere vandprøven.  Kommunen kan desuden vejlede i måling af temperaturer i varmtvandssystemet. Der findes ikke p.t. nationale grænseværdier for indholdet af legionella bakterier i det varme brugsvand, men Embedslægeinstitutionen anbefaler, at indholdet holdes under 1000 bakterier/liter, og at der iværksættes varmedesinfektion og eventuelt nødvendige ombygninger, hvis indholdet af legionella bakterier er over 10.000 bakterier/liter.

Bekæmpelse

Hvis der er mistanke om, eller hvis der er fundet et højt indhold af legionella i en vandprøve, kan der foretages en varme-desinfektion af varmtvandssystemet. Denne gennemføres ved at man gennemskyller alle ejendommens varmtvandsledninger med 70 °C varmt vand i ca. 30 minutter. Det varme vand skal nå ud til alle tapsteder og løbe i mindst 5 minutter, ellers virker desinficeringen ikke. Pas på skoldningsfare under varmedisinfektionen. Ved varmtvandsanlæg, hvor der er konstateret høje indhold af legionella, kan det blive nødvendigt at gentage den termiske behandling med jævne mellemrum.

Tips

Efter et brusebad er det en god ide at lade være med at hænge brusehovedet op igen. I stedet bør det lægges ned i bunden af badekaret eller brusenichen. Vandet kan derved løbe ud og ikke være fyldt med lunkent vand, som bakterierne kan vokse i.

 • Det er en god ide at skifte brusehovedet og slangen ud med jævne mellemrum. Kalkaflejringer og andre ujævnheder, giver bakterierne god mulighed for at etablere sig. 
 • Hvis vandsystemet ikke har været benyttet en periode, f.eks. efter en ferie, bør du skylle vandrørene godt igennem, før du bruger både varmt og koldt vand.

Legionella

Legionalla - folder