Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Tidsplan for budgetprocessen for budget 2023 er klar

Tidsplan for budgetprocessen for budget 2023 er klar

07-03-2022

Økonomi- og Klimaudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen således at Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober har gennemført 2. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det er også Økonomi- og Klimaudvalget, der godkender aktiviteter og forudsætninger i budgettet frem til budgetvedtagelsen, ligesom det er Økonomi- og Klimaudvalget, der fremsætter forslaget til budgettet for det kommende år og overslagsårene (de efterfølgende tre år).

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2023, som vedtaget med budget 2022, samt de ændringer til budgettet, kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2022. Budgetprocessen for 2023 er i store træk tilrettelagt som sidste år.

Budgetprocessens dele
Den 23. marts behandler Økonomi- og Klimaudvalget befolkningsprognosen, da denne har betydning for hvor meget, der skal sættes af på områder såsom dagpasning, skoler og ældrepleje.

Økonomi- og Klimaudvalget udmelder ligeledes i marts en ramme for størrelsen af det samlede sparekatalog for budget 2023. Som den økonomiske virkelighed har været for Bornholms Regionskommune igennem mange år, er det en fast del af budgetarbejdet at finde spareforslag, der kan være med til at bringe balance i budgettet. Der igangsættes således et arbejde med spareforslag i løbet af foråret, som fagudvalgene godkender og oversender til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Budgetforhandlingerne foregår den 1.-2. september.

Mange faktorer spiller ind på det kommende års budget. Udover tilpasninger som følge af befolkningsudviklingen, kan der være andre tilpasninger af mere teknisk karakter eller forslag til tiltag på områder, hvor investeringer og udvidelser vil være til gavn for opgaveløsningen og understøtte de politiske strategier. Aktuelle sager i de enkelte fagudvalg, kan også have betydning for budget 2023. Dertil kommer ændringer som følger af lovvedtagelser som enten tilfører kommunen opgaver eller medfører et bortfald af visse opgaver, og som der korrigeres for i tilskuddet til kommunerne. Hvor meget kommunen modtager i tilskud mv. kendes først senere på året. Det vil være indarbejdet i det omfang, det er kendt ved budget-forhandlingerne.

Inddragelse i budgetprocessen
Der er planlagt to udtalelsesperioder / høringsperioder i budgetprocessen. De høringsberettigede parter er: Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folke-oplysningsudvalget. MED-systemet får mulighed for at komme med bemærkninger, der kan kvalificere den politiske beslutning ved budgetforhandlingerne. Ud over muligheden for at udtale sig, så inddrages MED-systemet i udarbejdelsen af spareforslag før de forelægges i endelig form til politisk behandling. De to perioder til udtalelser og høring er hhv. den 24/6-11/8 og den 12/9-26/9. Høringsmaterialet bliver lagt ud på brk.dk. 

Læs mere og se hele tidsplanen for budgetprocessen her