Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2023

Budget 2023

​​Her på siden kan du følge budgetprocessen frem mod fastlæggelsen af budget 2023.

Budgetprocessen

Herunder finder du tidsplanen samt enkelte dele af budgetprocessen beskrevet.

Budgetprocessen fra budgetoverslagsår til budgetforslag

Hvordan lægges budgettet?

Sammen med vedtagelsen af budget 2022 blev der også lagt budget for de efterfølgende tre år, kaldet budgetoverslagsårene (BO2023-25).

Dermed føres konsekvenserne af tidligere befolkningsprognose, vedtagne flerårige besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag fra budget 2022 videre i overslagsårene.

Det samme gøres med optagne lån, afdrag på lån, renter mv. samt evt. kassefinansiering af anlæg.

Dermed danner BO2023 basisbudgettet for 2023. BO2023 viste ved vedtagelsen af budget 2022 et underskud på 43,3 mio. kr. - Klik her for at se mere i bind 1 for budget 2022

I løbet af foråret tilpasses basisbudgettet for det kommende år. Det sker blandt andet som følge af forventet befolkningsudvikling. Andre tekniske korrektioner og ændrede forventninger til tilskud og udligning lægges til basisbudgettet.

Med udgangspunkt i (det tilrettede) basisbudget for 2023 og ubalancen heri samt øvrige ønsker for råderum til nye tiltag besluttes sparerammer til det kommende års budget.

Senere tilrettes basisbudgettet igen som følge af blandt andet økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, der kan påvirke indtægtssiden og dermed balancen både den ene og den anden vej samt eventuelle tilskud som følge af andre aftaler.

Det senest tilrettede budget for 2023 danner nyt udgangspunkt for den videre budgetproces og forhandlinger om det kommende års budget.

Balancen/ubalancen, der tages udgangspunkt i til forhandlingerne, er forholdet mellem forventede udgifter og indtægter før de politisk besluttede besparelser og opprioriteringer for det/de kommende år.

Det tilrettede basisbudget sammenlagt med politiske forslag til besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag, herunder også hvor meget, der skal finansieres af kassen, udgør budgetforslaget til budget 2023 (BF2023).

Budgetforslaget vedtages efter 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen i oktober måned.

Tids- og procesplan

Herunder findes tids- og procesplan over de enkelte dele til det samlede budget.

Dato/ periode Aktør Beskrivelse af aktivitet
16. februar
ØKUSag med budgetproces og budgetvejledning
24. februarKBSag om budgetproces og budgetvejledning til orientering
23. martsØKU

Sag med orientering om kommunens økonomiske situation i 2023 og beslutning om spareramme

Sag med befolkningsprognose

24. martsFagudvalgOrientering til fagudvalg om Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning om spareramme

4,-6. april

(ØKU 19. april)

Alle udvalgSpareforslag: Gennemgang på overskriftsniveau og med foreløbige beløb af de spareforslag, som hvert center arbejder med
19. aprilØKUSag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling (demografikorrektioner)

2.-5. maj

(ØKU 11. maj)

Alle udvalg og centre

Dialogmøder mellem udvalg og centre

Spareforslag: der arbejdes videre med beskrivelser af spareforslag

30. maj-1. juni

(ØKU 8. juni)

Alle udvalg

 

Sager med økonomiske konsekvenser for budget 2023 bør senest være behandlet af fagudvalgene inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne

Sager med konkrete spareforslag til oversendelse til budgetforhandlingerne

Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2023 forventes klar
22. juni KB Budgetseminar 1
24. juni Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 11. august)
1. juli  Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
5. augustKBFrist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 5. august.
11. augustHMU m.fl.Høringsperioden / udtalelsesperioden slutter
11. august
Eksterne parterFrist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2023. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør.
​15. august
​KB
​De samlede høringssvar og kommentarer sendes til kommunalbestyrelsen samt offentliggøres
18. august KB Budgetseminar 2
18. augustHMU og KBDialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)
25. augustKBTilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
30. augustKBPartierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen
1.-2. september KB Budgetforhandlinger
8. septemberGr.formændEvt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne
14. septemberØKU

Sag om budgetkorrektioner til 2023 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

​16. september
​HMU m.fl.
​Nye og ændrede forslag fra budgetforliget sendes i høring og til kommentering.
22. septemberKB1. behandling af budgetforslaget1. behandling af budgetforslaget
26. septemberKB Der henstilles til at ændringsforslag fremsættes seneste denne dato
28. september kl. 12.
HMU m.fl.Høringsperiode / udtalelsesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
SeptemberBorgmesterBorgmestermøde i KL-regi
5. oktoberØEPU2. behandling af budgettet
13. oktober KB 2. behandling af budgettet

28.-30. nov.

(ØKU 7. dec.)

Alle udvalgDialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget


Sparekrav og spareforslag

Skønnet over behovet for besparelser til de kommende to års budgetter ud fra de oplysninger, der var kendt på daværende tidspunktblev i marts fremlagt for Økonomi- og Klimaudvalget. Økonomi- og Klimaudvalget besluttede herefter igangsættelsen af udarbejdelsen af spareforslag til budget 2023 for i alt 47 mio. kr. stigende til 67 mio. kr. i 2024.
Baggrunden for en beslutning om 47 mio. kr. er baseret på en forudsætning om, at tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner forventes at blive på 35 mio. kr., der indlægges et råderum på 10 mio. kr. og endeligt fastsættes et kassetræk på 40 mio. kr.

Se hele sagen om sparerammer til budgetlægningen for 2023-2026

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede 11. august at få udarbejdet yderligere spareforslag til budget 2023 for 60 mio. kr., da kommunens tilskud og udligning blev 100 mio. kr. mindre.
Se sagen her 


Befolkningsudviklingen og betydning for budgettet

Befolkningsprognosen - hvor mange bliver vi?

Befolkningsprognosen er et centralt værktøj til at forudsige befolkningsudviklingen i kommunerne. Forudsigelserne i prognoser har det primære formål, at budgetlægningen kan tage højde for, hvor mange ældre, børn og unge, man kan forvente, og dermed hvor mange ressourcer, der skal afsættes til at løse de velfærdsopgaver, der følger med.

Uddrag af befolkningsprognosen:

Der forventes et stigende befolkningstal i de kommende år, med en afmatning sidst i perioden. Stigningen skal ses i lyset af den øgede byggeaktivitet på boligmarkedet som i prognosen skaber rum for flere tilflyttere. Det forventes at befolkningstallet i 2033 lander på 40.470, eller 900 flere end ved årsskiftet 2022.

Samlet set forventes udviklingen i til- og fraflytning at fortsætte, således at den positive flyttebalance (flere tilflyttere end fraflyttere), der har været siden 2014, fortsættes over de kommende år, og på et tidspunkt overstiger fødselsbalancens nuværende underskud (hvor der er flere døde end fødte).

På velfærdsområderne forventes der en stigning i antallet af småbørn, og på sigt også skolebørn, mens antallet af unge fortsat falder.
Der forventes ligeledes en stigning i antallet af ældre, hvor især en stigning på over 60 % blandt de ældre over 85 år, anses som markant.
Ovenstående forventes umiddelbart at påvirke regionskommunens økonomiske situation, da netop disse befolkningsgrupper, er nogle af dem, der har stor indflydelse på det kommunale budget.

Se hele dagsordenspunktet om befolkningsprognosen    

Høring af nye og ændrede forslag fra budgetforliget

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede den 14. september 2022 at fremsende budget-forslaget fra Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten (AVØ-forliget) til kommunal-bestyrelsens 1. behandling.
Se sagen her.

I forlængelse heraf har nye og ændrede forslag fra oven-stående forlig været sendt i høring og til kommentering.

Se de samlede høringssvar

Høringssvarene er opdateret den 29/9 med svar fra Center for Natur, Miljø og Fritid.

Nedenfor kan du finde høringsmaterialet

Ved nye og ændrede forslag forstås forslag, der ikke tidligere har været i høring, eller hvor der er foretaget ændring i beløb eller (dele af) indholdet.
 
 
 
 

Tidsplan vedtagelse af budget september-oktober

Herunder er skitseret tidsplanen frem mod budgetvedtagelsen inkl. høringsperiode.

Budget til 1. behandling i Økonomi- og Klimaudvalget den 14. september
Budgettet er behandlet på mødet i Økonomi- og Klimaudvalget den 14. september.

Budgettet 1. behandles i kommunalbestyrelsen den 22. september

2. og sidste behandling i kommunalbestyrelsen den 13. oktober
Den 13. oktober foretager kommunalbestyrelsen 2. behandling af budgettet, hvilket også er den sidste behandling af budgettet, som herefter er endeligt vedtaget.

Spareforslag på 60 mio. kr. (Runde 2)

Se de indkomne høringssvar og bemærkninger ...

Samlede høringssvar pr. 30 august


Nedenfor finder du de spareforslag, der tilsammen udgør et yderligere sparekatalog på 60 mio. kr.

Oversigt spareforslag august
Samlede spareforslag august

Spareforslag opdelt på udvalg

Spareforslag august Børne- og Skoleudvalget

Spareforslag august Social- og Sundhedsudvalget

Spareforslag august Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Spareforslag august Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Spareforslag august Natur-, Miljø- og Planudvalget 

Spareforslag august Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi- og Klimaudvalget besluttede 11. august at få udarbejdet yderligere spareforslag til budget 2023 for 60 mio. kr.
Se sagen her

Høring af budgetmateriale 2023 (Runde 1)

Spareforslag, anlægsforslag og udvidelsesforslag har været sendt i høring hos råd og udvalg samt til kommentering i MED-systemet.

Indkomne høringssvar og kommentarer:
Samlede høringssvar pr. 11 august 2022

Materialet består af oversigt over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag.

Oversigt spareforslag
Samlede spareforslag

Spareforslag opdelt på udvalg

Børne- og Skoleudvalgets spareforslag

Social- og Sundhedsudvalgets spareforslag

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets spareforslag

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets spareforslag

Natur-, Miljø- og Planudvalgets spareforslag

Økonomi- og Klimaudvalgets spareforslag

Udvidelses- og anlægsforslag
Oversigt udvidelsesforslag
Samlede udvidelsesforslag

Oversigt anlægsforslag

Samlede anlægsforslag

Økonomiaftale

Se nyhed om. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.