Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

Her på siderne finder du information om kommunens økonomi blandt andet hvor indtægterne kommer fra og hvad pengene bruges på.

Økonomi, vision og udvikling

Økonomien, visionerne for Bornholm og den udvikling, der sker eller sættes i gang

hænger nøje sammen. På disse sider er noget af dette beskrevet nærmere.

  

Kommunens budget viser de samlede forventede udgifter og indtægter samt fordelingen af både udgifter og indtægter. Det enkelte års budget bygger videre på foregående års budgetter med de ændringer, der er indarbejdet, som fortsat er gældende. Besparelser og brug af kassebeholdningen benyttes til at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Læs mere om forskellige udvalgte dele, der spiller ind i budgettet her på siderne. Det samlede budget med alle forudsætninger for budget 2020 kan findes på siden Budget 2020.

Kommunens regnskab viser årets resultat som forskellen mellem udgifter og indtægter og sammenholder dette med det forventede i budgettet. Det seneste regnskab for kommunen kan findes på siden Regnskab. Herfra kan du også finde tidligere års regnskaber.

Visionen

Visionen og de seks visionsspor sætter retningen for kommunen i valgperioden. I 2018 er lagt en overordnet vision, der rækker ud over denne valgperiode.

Visionen er: 42.000 Bornholmere i 2028.

Foruden den overordnede vision er der udarbejdet 6 visionsspor:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Visionen skal opnås gennem en række mål, der alle bidrager til at bevæge kommunen i den retning visionen peger. I forbindelse med budgettet udarbejder de politiske udvalg hvert år budgetmål for det kommende år. Disse mål sætter retning for den service, kommunen yder borgerne og virksomhederne og for den udvikling, som udvalg og kommunalbestyrelse ønsker for Bornholm. I forhold til budgetmålene arbejdes der med at sikre en balance mellem mål og økonomi, dvs. ressourcerne til at opnå de fastsatte mål.

Læs mere om vision og mål her

Find de fastsatte budgetmål for 2020 her

Budgetaftalen

Budgetaftale 2020 i Bornholms Regionskommune – En enig kommunalbestyrelse står bag årets budgetforlig.

Ambitionen for årets budgetlægning har været at skabe økonomisk balance i 2020. Det er sket med en forventning om, at en reform af udligningsordningen i starten af 2020 vil ændre grundlaget for budget 2021 positivt.

Usikkerheden om betydningen af en reform af udligningsordningen har betydet, at budgetforliget i vid udstrækning er finansieret af lige dele engangsmidler fx udskydelse og annullering af anlægsopgaver og driftsbesparelser. Skatten er ikke hævet til budget 2020. [se Boks med skatteprocenter]

Nye ting i budgetforliget

I budget 2020 videreføres flere initiativer fra tidligere. Nogle af de nye og fortsatte ting i forliget er;

  • Nye busser
  • Ny børnehave
  • Ungdomsboliger
  • Selvbetjening af biblioteker udvides
  • Whistleblower

Der er sat penge af til, at der kan leases nye busser, der skal erstatte de ældste og mest forurenende busser. Der er afsat 4,5 mio. kr. til at børnehuset ved Østre Skole i Rønne fremover kan rumme 65 børn. Pengene skal bruges til blandt andet køkken, p-pladser mv.
Der er afsat 2,3 mio. kr. som grundkapital til 45 nye ungdomsboliger, der bygges i Smallesund i Rønne.
For bibliotekerne udvides den nuværende selvbetjeningsordning med en ugentlig selvbetjent åbningsdag på Rønne bibliotek. Der er afsat 100.000 kr. årligt til etablering og drift af en whistleblower-ordning. Læs mere om dette i boksen om whistleblower-ordningen.

I budgettet indgår en række andre tiltag, ligesom det også har været nødvendigt at foretage besparelser. Du kan læse mere i budgetforliget samt finde de fulde beskrivelser i Bind 1 og Bind 2 i budgettet.

Hvor kommer indtægterne fra

Hovedparten af kommunens indtægter kommer fra skatter. Personskat er dermed den vigtigste indtægtskilde for kommunen. 1,8 mia. kr. eller næsten 63 % af indtægterne kommer fra personskatter, ejendomsskat og andre skatter, mens de resterende 37 % svarende til 1,1 mia. kr. kommer fra tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen har således budgetteret med samlede indtægter for 2,9 mia. kr. i 2020.

Hvad bruger vi pengene på

De fleste penge bruges på de kommunale kerneopgavers såsom børnepasning, skoler, andre indsatser vedrørende børn og unge samt ældre. Tilsammen bruges der 1,1 mia. kr. på disse områder.

En anden stor post på kommunens budget vedrører indkomstoverførsler og beskæftigelse som tilsammen udgør 0,7 mia. kr.

Regnskabet

Regnskabsresultatet viser om kommunen har brugt flere eller færre penge, end der er budgetteret med og om der er flere udgifter end indtægter eller omvendt.

Et overskud kan betyde, at der har været behov for færre midler eller at der er aktiviteter, som ikke er gennemført i regnskabsåret. Overskud kan overføres til det kommende år, til brug for gennemførsel enten af ekstra indsatser eller til aktiviteter, der er udskudt.

Et underskud kan betyde, at der har været behov for flere midler end forudsat eller at der ikke er kommet alle de indtægter, der var regnet med, eller at aktiviteter er fremrykket og udført førend først planlagt. Underskud kan enten finansieres af kassen eller overføres til det kommende år, hvor det skal indhentes i form af fx besparelser.

I april tager Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stilling til overførslerne fra året før og disse indarbejdes i årets budget.

Budget 2020

Find de samlede budgetdokumenter

Budget 2020