Billede af Gudhjem Havn
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi

Økonomi

Her på siderne finder du information om kommunens økonomi blandt andet hvor indtægterne kommer fra og hvad pengene bruges på.

Økonomi, vision og udvikling

Økonomien, visionerne for Bornholm og den udvikling, der sker eller sættes i gang hænger nøje sammen. På disse sider er noget af dette beskrevet nærmere.

Økonomi

Kommunens budget viser de samlede forventede udgifter og indtægter samt fordelingen af både udgifter og indtægter. Det enkelte års budget bygger videre på foregående års budgetter med de ændringer, der tidligere er indarbejdet og som fortsat er gældende.

Besparelser og brug af kassen benyttes til at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Læs mere om forskellige udvalgte dele, der spiller ind i budgettet her på siderne. Det samlede budget 2023 med alle forudsætninger kan findes på siden Budget 2023.

Kommunens regnskab viser årets resultat som forskellen mellem udgifter og indtægter og sammenholder dette med det forventede i budgettet. 
Det seneste regnskab for kommunen kan findes på siden Regnskab.
Herfra kan du også finde tidligere års regnskaber.


Vil du følge processen for budget 2024 kan du gøre det på siden Budget 2024

Visionen​

Visionen og ​de seks visionsspor sætter retningen for kommunen i valgperioden. I 2018 er lagt en overordnet vision, der rækker ud over denne valgperiode.

Visionen er: 42.000 Bornholmere i 2028.

Foruden den overordnede vision er der udarbejdet 6 visionsspor:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

At blive 42.000 indbyggere kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de, der har været foretaget gennem de senere år.
Grundene til at gå den vej er flere:
• For at sikre et samfund med en balanceret befolkning med hensyn til alder, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling.
• For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.
• En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling, der sikrer flere tilflyttere, er en god investering, også i den borgerrettede service.
• Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.
 
Visionen skal blandt andet nås gennem gode erhvervsvilkår, jobskabelse og udvikling af boliger og boligområder. Derudover skal der skabes gode livsmuligheder for alle, både unge og gamle, og de lokale ressourcer skal bruges bedst muligt.

Udvalgene udarbejder arbejdsprogrammer for perioden 2022-2025. Disse kan findes gennem Dagsordner og Referater.

Læs mere om vision og mål her.

Vedtaget budget

Budget 2023 er vedtaget i Økonomi- og Klimaudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Se dagsordner og referater for behandlingen af budgettet. Det vedtagne budget findes på siderne her.

Budgetaftalen

Der er indgået aftale om budget 2023 mellem Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten.  

I aftalen om budget 2023 prioriteres kernevelfærden, og kursen for den grønne omstilling holdes.

Budgettet skal sikre den fortsatte udvikling af Bornholm samtidig med at der arbejdes hen imod at blive 42.000 indbyggere. Derfor indeholder budgettet nye initiativer: boliger til tilflyttere, flådestyring af kommunens bilpark og nye indtægtskilder til udvikling af kommunen.

Minimumsnormeringer i dagtilbud og nuværende undervisningstimetal for lærerne i folkeskolen er fastholdt. Der er begrænset besparelser på ældreområdet.

Der er fundet løsninger på nogle af Bornholms udfordringer, der kan skabe et bedre udgangspunkt for fremtidige budgetter, fx på socialområdet og anbringelser af unge. Plantagen, DASK, Ung på vej og Stime er alle tilbud, der fastholdes på nuværende niveau.

Destination Bornholm og Folkemødet er friholdt for besparelser, da deres arbejde er med til at tiltrække omsætning og arbejdspladser på Bornholm. Arbejdet med biodiversitet med fokus på forskønnelse og mere natur til gavn og glæde for bornholmerne og turister, der besøger Bornholm, fastholdes.

BAT

Der er lagt en plan for BAT, som skaber en ny ramme for den kollektive trafik – økonomisk og udviklingsmæssigt. Planen følger strategien for den grønne mobilitet med anskaffelse af el-busser.

Konkret er det aftalt, at underskuddet i BAT ikke overføres til budget 2023. Der oprettes en bestyrelse, der skal være en kritisk og konstruktiv sparringspartner for BAT. Og være med til at sikre fremdrift i planerne om at få flere til at benytte den kollektive trafik.

Remisen

Der skal arbejdes for, at aktiviteterne fra Remisen indgår i en samling af fællesskaber og foreninger på Dams Gaard. Dertil skal der skabes mulighed for, at Remisen kan bruges til andre aktiviteter.

Bornholms Mosteri

Der skal indgås en ny aftale med Bornholms Mosteri om, hvordan kommunens afregning af afklaringspladser skal være. I 2023 er budgettet tilpasset det faktiske brug af afklaringspladser.

Virksomhedens status som registreret socioøkonomisk virksomhed (RSV) skal afklares i dialog med Mosteriets ejere.

Salg af bygninger

Den tidligere beslutning om, at ledige bygninger skal sælges, gælder ikke længere. Som led i en fremtidig ejendomsstrategi skal der formuleres konkrete strategier for køb og salg af bygninger.

Magasin til Ø-arkivet

Der er afsat midler til Ø-arkivets magasin. Der udestår en afklaring af Bornholms Museums byggeplaner.

§17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud

I forhold til den tidligere beslutning om, at der fra januar 2023 skal nedsættes et §17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud, er der med budget 2023 en ny beslutning. I stedet for et §17 stk. 4-udvalg pålægges Børne- og Skoleudvalget at igangsætte et undersøgende arbejde i forhold til at fremme børns trivsel med inddragelse af eksterne parter og interesseorganisationer. Arbejdet skal være afsluttet i første kvartal 2024.

BIKC-projektet i Allinge

Hvis de eksterne parter i projektet ikke opnår fuld finansiering inden 31. december 2022, er kommunen i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2022 nødt til at genoverveje sit engagement. Hvis projektet ikke gennemføres afsættes ca. 11 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehave.

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte i marts 2020 en indbetalingsperiode for feriemidlerne på ca. 30 år. På den baggrund har der været afsat 7,35 mio. kr. årligt i budgettet til indbetaling af gæld og indeksering.

Med budgettet for 2023 nedsættes den årlige indbetaling til 5,35 mio. kr., og indbetalingsperioden forlænges som konsekvens heraf til ca. 40 år.

Anlægsplan for skolerne

Der udarbejdes et overblik over behov for udbygning eller anden istandsættelse på de bornholmske folkeskoler. Overblikket forelægges Børne- og Skoleudvalget og Natur-, Miljø- og Planudvalget forud for budgetlægningen for 2024.

Hal i Snogebæk

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at indlede en dialog med arbejdsgruppen bag idéen om en idrætshal og udviklingsplan for Snogebæk. Dialogen skal give arbejdsgruppen mulighed for at aflevere et samlet projekt inkl. finansieringsplan inden budgetforhandlingerne for 2024.

Varmtvandsbassin i Gudhjem

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at færdiggøre dialogen med bestyrelsen og Phillipsfonden således, at kommunalbestyrelsen kan orienteres om det endelige projekt.Hvor kommer indtægterne fra

Budget 2022: Hovedparten af kommunens indtægter kommer fra skatter. Personskat er den vigtigste indtægtskilde for kommunen. 2,0 mia. kr. svarende til 62 % af indtægterne kommer fra personskatter, ejendomsskat og andre skatter, mens de resterende 37 % svarende til 1,2 mia. kr. kommer fra tilskud og udligning.
I 2023 kommer en større andel af indtægterne fra skatter, idet tilskud og udligning i 2022 udgjorde 39 % af budgettet.
 I 2023 har kommunalbestyrelsen budgetteret med samlede indtægter for 3,2 mia. kr. (mod 3,1 mia. kr. i 2022) fordelt således:


Hvad bruger vi pengene på

Budget 2023: De fleste penge bruges på de kommunale kerneopgaver såsom børnepasning, skoler, andre indsatser vedrørende børn og unge samt ældre. Tilsammen bruges der 1,2 mia. kr. på disse områder. (en stigning på 0,1 mia. kr. fra 2022)

Den største område udgøres af indkomstoverførsler og beskæftigelse som tilsammen udgør 0,6 mia. kr. (et fald på 0,1 mia. kr. fra 2022).Regnskabet

Regnskabsresultatet viser om kommunen har brugt flere eller færre penge, end der er budgetteret med og om der er flere udgifter end indtægter eller omvendt.

Et overskud kan betyde, at der har været behov for færre midler eller at der er aktiviteter, som ikke er gennemført i regnskabsåret. Overskud kan overføres til det kommende år, til brug for gennemførsel enten af ekstra indsatser eller til aktiviteter, der er udskudt eller tilføres kassebeholdningen.

Et underskud kan betyde, at der har været behov for flere midler end forudsat eller at der ikke er kommet alle de indtægter, der var regnet med. Det kan også betyde, at nogle aktiviteter er udført tidligere end først planlagt. Underskud kan enten finansieres af kassen eller overføres til det kommende år, hvor det skal indhentes i form af fx besparelser.

I april tager Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget stilling til overførslerne fra året før og disse indarbejdes i årets budget.

Regnskabet godkendes af kommunalbestyrelsen i juni.

Regnskab 2022

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2023 regnskabet for 2022.

Du kan læse mere om regnskab 2022 her

Økonomisk politik

Der er opstillet mål inden for fire udvalgte fokusområder, som vurderes at have afgørende betydning for at sikre en sund økonomi. De økonomiske mål er en vigtig del af den økonomiske styring i dagligdagen og i forbindelse med den årlige budgetproces.

Se Økonomisk Politik for Bornholms Regionskommune

Budgetter

Herfra kan du gå til siderne med

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Ønsker du at se budgetter fra tidligere år kan du henvende til til Budget og Indkøb på oep-budget@brk.dk