Billede af kornmark
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2020

Budget 2020

Hvordan bruger vi pengene i 2020:

GRAF Udgifter.PNG 

Hvor kommer indtægterne fra:

Indtægter graf.PNG

Her nedenfor kan du finde det samlede budget for 2020. Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 er de generelle bemærkninger, dvs. beskrivelsen af budgetresultatet, herunder  skatteprocent, gæld og likviditet, fordelingen af udgifter og indtægter og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser m.m.   
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2020, herunder vedtagne forslag til budgettet.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2020 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2020 - bind 1.pdf

Budget 2020 - bind 2.pdf

Budget 2020 i tal.pdf

Budget 2020 takster.pdf

 

Herunder kan du finde budgetaftalen samt de vedtagne ændringer til budgettet, det være sig besparelser eller udvidelser. Du kan også fortsat finde det materiale, der blev sendt i høring, samt høringssvarene.

Budgetaftalen 2020.pdf

Emneliste - budgetaftale 2020.pdf 

Samlede forslag i budgetforliget.pdf

Her finder du høringsmaterialet til Budget 2020 samt de indkomne høringssvar

Mål for 2020

Sideløbende med arbejdet med den økonomiske ramme for det kommende år sætter udvalgene fokus på mål - både de mål fra tidligere år, målene for i år og evt. behov for tilretninger og nye mål for 2020. Her kan du se alle udvalgs mål for de(t) kommende år.
Udvalgenes mål.pdf

Du kan finde læse mere om kommunalbestyrelsens overordnede mål og visioner her.

 

Hvordan lægges budgettet: Fra budget-overslagsår til budgetforslag

Når der skal lægges budget for det kommende år, startes der ikke på helt bar bund, men tages afsat tidligere budgetlæggelser.
Sammen med vedtagelsen af budget 2019 blev der også lagt budget for de efterfølgende tre år, kaldet budgetoverslagsårene (BO2020-22).

Dermed føres konsekvenserne af tidligere befolkningsprognose, vedtagne flerårige besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag fra budget 2019 videre i overslagsårene.

Det samme gøres med optagne lån, afdrag på lån, renter mv. samt evt. kassefinansiering af anlæg.

Dermed danner BO2020 basisbudgettet for 2020. BO2020 viste ved vedtagelsen af budget 2019 et underskud på 10,9 mio. kr.

I løbet af foråret 2019 tilpasses basisbudgettet for 2020 blandt andet som følge af forventet befolkningsudvikling. Andre tekniske korrektioner og ændrede forventninger til tilskud og udligning lægges til basisbudgettet.

Med udgangspunkt i basisbudgettet for 2020 og ubalancen heri samt øvrige ønsker for råderum til nye tiltag besluttes sparerammer til det kommende års budget.

Senere tilrettes basisbudgettet igen som følge af blandt andet økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der kan påvirke indtægtssiden og dermed balancen både den ene og den anden vej samt eventuelle tilskud som følge af andre aftaler.

Det senest tilrettede budget for 2020 danner nyt udgangspunkt for den videre budgetproces og forhandlinger om det kommende års budget.

Balancen/ubalancen, der tages udgangspunkt i til forhandlingerne, er forholdet mellem forventede udgifter og indtægter før de politisk besluttede besparelser og opprioriteringer for det/de kommende år.

Det tilrettede basisbudget 2020 sammenlagt med politiske forslag til besparelser, opprioriteringer og anlægsforslag, herunder også hvor meget, der skal finansieres af kassen, udgør budgetforslaget til budget 2020 (BF2020).

Budgetforslaget vedtages efter 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen i oktober måned.

Nyhed 21.10.2019 Budget 2020: Høringssvar forud for 2. behandling

I dag udløb fristen for indsendelse af høringssvar til ialt 26 nye og ændrede forslag til Budget 2020, som det så ud efter budgetforliget, der blev tiltrådt af en samlet kommunalbestyrelse. Forslagene drejer sig både om udvidelser og besparelser.

Høringssvarene kan læses her og indgår i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2020. Det sker på Kommunalbestyrelsens møde torsdag 31. oktober.

Nyhed 02.10.2019 Budgetforlig 2020

En enig kommunalbestyrelse har i dag indgået en aftale om budgettet for 2020 og følgende år.

Budgettet forventes endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 31. oktober 2019.

Læs mere om aftalen

Se op- og nedprioriteringer i aftalen

Nyhed 27.09.2019 BRK søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

Bornholms Regionskommune har nu sendt sin ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud via puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen ansøger om 60 mio. kr. som i runde tal svarer til det, den har mistet i udligning på det såkaldte statslige tilbagegangskriterie.

Læs hele nyheden her

billede af klippekyst

Nyhed 14.05.19: Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

Det tager tid, når der skal lægges budget for et minisamfund som Bornholms med ca. 40.000 borgere.

I år er kommunen ekstra udfordret af ikke at vide, hvad der sker med statens udligning til kommunerne.

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget skal derfor den 15. maj tage stilling til størrelsen på en spareramme, hvor der lige nu ser ud til at være brug for at reducere udgifterne med i alt 87,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens forskellige centre skal udarbejde spareforslag inden for deres områder, som muligvis – muligvis ikke – bliver til noget.

Læs hele nyheden