Billede af kornmark
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2020

Budget 2020

Hvordan bruger vi pengene i 2020:

GRAF Udgifter.PNG 

Hvor kommer indtægterne fra:

Indtægter graf.PNG

Her nedenfor kan du finde det samlede budget for 2020. Det samlede budget består af to bind.
I bind 1 erbeskrevet de generelle bemærkninger. De generelle bemærkninger er beskrivelsen af budgetresultatet, herunder skatteprocent, gæld og likviditet, fordelingen af udgifter og indtægter og forudsætningerne for budgettet samt takster og gebyrer for kommunens ydelser m.m.   
I bind 2 er beskrevet de enkelte bevillinger, eventuelle bindinger samt forudsætninger for budget 2020, herunder vedtagne forslag til budgettet.
Derudover kan du finde en oversigt over budget 2020 i tal samt en separat oversigt over takster vedr. dagpasning og skolefritidsordninger samt for ældreområdet.

Budget 2020 - bind 1.pdf

Budget 2020 - bind 2.pdf

Budget 2020 i tal.pdf

Budget 2020 takster.pdf

 

Herunder kan du finde budgetaftalen samt de vedtagne ændringer til budgettet i form af besparelser eller udvidelser. Du kan også fortsat finde det materiale, der blev sendt i høring, samt høringssvarene.

Budgetaftalen 2020.pdf

Emneliste - budgetaftale 2020.pdf 

Samlede forslag i budgetforliget.pdf

Her finder du høringsmaterialet til Budget 2020 samt de indkomne høringssvar

Mål for 2020

Sideløbende med arbejdet med den økonomiske ramme for det kommende år sætter udvalgene fokus på mål - både de mål fra tidligere år, målene for i år og evt. behov for tilretninger og nye mål for 2020. Her kan du se alle udvalgs mål for de(t) kommende år.


Udvalgenes mål.pdf

Du kan finde læse mere om kommunalbestyrelsens overordnede mål og visioner her. 

Proces- og tidsplan budget 2020

Budgetprocessens dele

Her kan du læse om de enkelte dele af budgetprocessen, samt finde materialet hertil

Tidspunkt Emne Beskrivelse
Februar Budgetvejledning for 2019 vedtages Vejledningen beskriver processen og fastlægger samtidig tidsplanen.
Marts Strukturelle udfordringer og ubalance i budget 2020

Budget 2020 tager udgangspunkt i budget 2019 inkl. overslagsår. For uddybning se boks " Budgetprocessen fra budgetoverslagsår til budgetforslag".

Udgangspunktet for budget 2020 ventes påvirket i negativ retning af en række forhold. Se mere i sag om                 Strukturelle udfordringer budget 2020

Til trods for at Økonomi- og Indenrigsministeriet først melder skatter, tilskud og udligning ud til kommunerne den 1. juli, er det vurderet at Bornholms Regionskommune ud fra tilbagegangskriteriet, står til en betragtelig reduktion i tilskud og udligning. Se ovennævnte sag for uddybning.

Andelen af tilskud og udligning udgør i 2019 37 % af kommunens budget. For en uddybning af budget 2019                 se siden om vedtaget budget 2019.

Summen af ovenstående forhold giver et foreløbigt overslag over en ubalance i budget 2020 på godt 100 mio. kr.

Derfor er en række tiltag iværksat – se boks "Tiltag til at imødegå økonomiske udfordringer 2020".

Marts Befolkningsprognose

Den årlige befolkningsprognose udarbejdes med henblik på at forudsige befolkningsudviklingen med det formål at skabe et grundlag til at forudse udgifter i forbindelse med budgettet, samt at skabe et kvalificeret bud på fremtidens alderssammensætning, børnetal, til- og fraflyttere, antal udenlandske tilflyttere og meget andet.

Befolkningsprognosen anvendes både i forhold til budgetlægningen, og i forbindelse med den fysiske planlægning og planlægningen af den offentlige service. I den langsigtede planlægning handler det bl.a. om pasningsbehovet og antallet af skolesøgende børn i fremtiden, og dermed det forventede behov for børnehaver og skoler.

April Demografi-korrektioner – tilpasning af budget 2020-2023 som følge af den forventede befolkningsudvikling.

Ud fra befolkningsprognosen tilpasses budgettet for de kommende år, således at serviceniveauet i udgangspunktet fortsætter uændret, også når der bliver flere eller færre i befolkningen, der efterspørger dagtilbud, skoletilbud, ældrepleje mv. Dette kaldes demografikorrektion.

Budgettet for 2020 og frem ændres derfor ud fra, at der ventes en stigning i antallet af børn i dagtilbud og et fald i antallet børn i skolealderen samt at antallet af ældre i alderen fra 67 år forventes at stige især for aldersgruppen 75-79 år. Dvs der tilføres midler til dagtilbudsområdet og ældreområdet ud fra det øgede antal borgere i de aldersgrupper. Samtidig fjernes midler fra skoleområdet ud fra forventet faldende børnetal - således at det ventes at servicen fortsætter på nuværende niveau.

 

Marts- april

Målarbejdet særligt med henblik på sammenhænge mellem visioner, mål og styrings-dokumenter:

- opsamling på mål og økonomi for budget 2017 og 2018

- en tidlig evaluering af udvalgenes langsigtede mål

- mål for 2019 i forhold til budget 2019

Mål og budget

Hvert år udarbejder udvalgene i forbindelse med budgettet, mål for det kommende år. Det er gennem målene, at det politiske niveau sætter retning for den service kommunen yder borgerne og virksomhederne og for udviklingen af Bornholm.

Langsigtede mål

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2019 udvalgenes langsigtede mål samt budgetmålene for 2019.

Udvalgene drøfter i foråret 2019 de langsigtede mål fra sidste års visionsproces med henblik på at vurdere disse med udgangspunkt i den udvikling, der har været siden vedtagelsen.

 

Maj

Dialogmøder mellem udvalg og centre 

Fagudvalg og tilhørende centre mødes til dialogmøder om udvalgenes mål, udfordringer og opmærksomhedspunkter.
15. maj    
Juni Mål

Udvalgene vedtager mål for budget 2020 samt eventuelle justeringer i langsigtede mål

Udvalgenes mål.pdf

Rykket Økonomiaftale Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019 samt udmelding af tilskud og udligning, hvorefter budgetbalancen genberegnes - se boks " Budgetprocessen fra budgetoverslagsår til budgetforslag".
25. juni Budgetmøde 1: Drøftelse af udvalgenes mål, forventninger til økonomien, ønsker til større anlæg og større prioriteringer

12. sept

NY

Budgetmøde 2

 

Gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætninger.

Fastsættelse af den endelige ramme for spareforslag.

13. sept

NY

Høring Forslag sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter
August Ansøgninger til budgettet 19. august er frist for eksterne parter til at sende ansøgninger, som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2020
24. september Høringsfrist på spareforslag mv.

Frist for indsendelse af høringssvar kl. 12.00

Samlede høringssvar.pdf

27. september NY Partiernes budgetforslag Partierne fremsender deres budgetforslag

1.-2. oktober

NY

Budget-forhandlinger Kommunalbestyrelsen mødes til budgetforhandlinger

4. oktober

NY

 Høring Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter.

7. oktober (ekstraordinært møde)

1. behandling af budgetforslaget 1. behandling af budgetforslaget i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget – baseret på forliget og overdragelse til KB til godkendelse
10. oktober 1. behandling af budgetforslaget 1. behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen
10. oktober Svar på ansøgning om særtilskud KL forventer, at svar på ansøgning om særtilskud foreligger på dette tidspunkt
Oktober Borgmestermøde Borgmestermøde i KL-regi
21. okt Høringsfrist Frist for indsendelse af høringssvar kl. 8.00

28. oktober (ekstraordinært møde)

2. behandling af budgettet 2. behandling af budgettet i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget
31. oktober

(ekstraordinært møde)

2. behandling af budgettet 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen
nov-dec Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget  

Høringssvar til 2. behandling

Der er indsendt høringssvar til i alt 26 nye og ændrede forslag til Budget 2020, som det så ud efter budgetforliget, der blev tiltrådt af en samlet kommunalbestyrelse. Forslagene drejer sig både om udvidelser og besparelser.

Høringssvarene kan læses her og indgik i kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2020.

Nyhed 02.10.2019 Budgetforlig 2020

En enig kommunalbestyrelse har i dag indgået en aftale om budgettet for 2020 og følgende år.

Budgettet forventes endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 31. oktober 2019.

Læs mere om aftale om budget 2020

Se op- og nedprioriteringei budgetaftalen

Nyhed 27.09.2019 BRK søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

Bornholms Regionskommune har nu sendt sin ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud via puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen ansøger om 60 mio. kr. som i runde tal svarer til det, den har mistet i udligning på det såkaldte statslige tilbagegangskriterie.

Læs hele nyheden BRKs ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune her

billede af klippekyst

Nyhed 14.05.19: Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

Det tager tid, når der skal lægges budget for et minisamfund som Bornholms med ca. 40.000 borgere.

I år er kommunen ekstra udfordret af ikke at vide, hvad der sker med statens udligning til kommunerne.

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget skal derfor den 15. maj tage stilling til størrelsen på en spareramme, hvor der lige nu ser ud til at være brug for at reducere udgifterne med i alt 87,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens forskellige centre skal udarbejde spareforslag inden for deres områder, som muligvis – muligvis ikke – bliver til noget.

Læs hele nyheden om opstarten med arbejdet med budget 2020