billede til side
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2024

Budget 2024

​​​​​​​​​​​​Her på siden finder du det samlede budget for 2024.

Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne indgik budgetforlig for 2024. 

"Med dette budgetforlig er der lagt vægt på at skabe et driftsbudget i balance og sikre en større likviditet i kassen. De 27 mio. kr., som er tilfaldet BRK som ekstra ejendomsskatter, anvendes derfor til at styrke kommunens pressede likviditet. 

Dertil kommer, at der er en usikkerhed om beløbet, og at det vil blive efterreguleret i 2027. Der indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år. 

Langsigtet strategi og økonomi
Der er indarbejdet en rammebesparelse på 0,25% på serviceudgifterne i kommunens centre, undtaget i Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie. Med henblik på fortsat fokus på en optimeret administration, skabes der overblik over udviklingen af antallet af medarbejdere i kommunen, fordelt på opgavetyper. 

Velfærdsområderne 
Forligspartierne har lagt vægt på at lægge et ansvarligt niveau for den fremadrettede service på velfærdsområderne, så borgerne på Bornholms stadigvæk vil opleve en god kommunal service. Det har været vigtigt at bevare de ældres valgfrihed og værdighed ved at sikre adgangen til klippekortene og et forsat godt niveau for rengøringen. Og så er det vigtigt for forligskredsen at sikre fremtidens ældrepleje igennem en ny organisering. 
For borgerne i kommunens psykiatri- og handicapområde har det været vigtigt for forligskredsen at holde hånden under den fremtidige service på hele øen, og der igangsættes to investeringscases med fokus på ”åben vejledning” og oprettelse af ”et døgnunderstøttet tilbud”. Skolerne i Rønne sammenlægges som ét distrikt, og så udvides kapaciteten på dagtilbudsområdet ved at sikre 70 nye pladser i Rønne. 

Bornholm vil stadigvæk have gode normeringer i vores dagtilbud og skoler.
 Forligskredsen ønsker en styrkelse af erhvervsklassen, som med dette forlig vil være et tilbud allerede fra 8. klasse. Det har været vigtigt for forligskredsen, at børn i udsatte positioner stadigvæk har mulighed for et aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset, og så ønskes der et forsat fokus på at udvikle familieplejeområdet, samt sikre de bornholmske familier adgang til parrådgivning (PREP kurser)" Fra forligsteksten til budget 2024 - find hele teksten i boksen her på siden.​

Vedtaget budget

Der er budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter for i alt 3,4 mia. kr. Driftsudgifterne er stort set uændrede i forhold til budget 2023. Anlægsudgifterne er øget med 18 mio. kr.

Skatter og bloktilskud er nogenlunde uændrede i forhold til 2023. 

Personskatterne er kommunens vigtigste indtægtskilde og udgør 55,7 % af budgettet ( i 2023 var det 56,7 % af budgettet).

I bind 1 af budgettet kan du læse mere om fordelingen af budgettet til de enkelte områder samt de forudsætninger mv. der ligger til grund for budgettet. I bind 2 finder du budgetbemærkningerne, der beskriver​ det enkelte område.

Budget 2024 - bind 1.pdf

Budget 2024 - bind 2.pdf

Budget 2024 i tal.pdf

Budget 2024 takster.pdf

Der er vedtaget ny takster for vielser efter budgettet blev godkendt. Find de nye takster for vielser herunder:

Vielsesta​kster 2024.pdf ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nedenfor finder du dele fra budgetprocessen med enten link eller dato og udvalg for sagens behandling.

8. marts​ 2023 Økonomi- og Klimaudvalget Sag om kommunens økonomiske situation i 2024 og beslutning om spareramme

19. april 2023 Økonomi- og Klimaudvalget Sag med befolkni​ngsprognose

10. maj 2023 Økonomi- og Klimaudvalget Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling.

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024: Den 25. maj indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Se nyhed fra KL og find aftaleteksten

Budget 2024 i hovedtræk

Budgetresultatet er i hovedtræk:
Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2024.
Grundskylden for øvrige ejendomme fastsættes til 10,7 promille, som svarer til det maksimale kommunen kan opkræve ifølge ejendoms-skatteloven. Det svarer til, at der uændret opkræves den maksimale promille. Grundskylden for produktionsjord opkræves med 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023.
o Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
o Den langfristede gæld nedbringes med 13,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 36,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,0 mio. kr.
o Kommunens kassebeholdning forøges med 28,3 mio. kr.

Høring af nye og ændrede forslag

Forslag, der er nye og ændrede efter budgetforhandlingerne har været sendt i høring frem til den 27. september.

De samlede bemærkninger kan ses her

Oversigt over emner i budgetforliget
(Med markering af nye og ændrede forslag)

Ved nye og ændrede forslag kan der være tale om helt nye forslag eller ændringer i beløb, periode eller forudsætninger.

De enkelte forslag er beskrevet i nedenstående.

Nye og ændrede forslag i budget 2024

Sidste frist for kommentering
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 27. september 2023 kl. 12.00 og sendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk

HØRING

Spareforslag samt forslag til anlæg og udvidelser til budget 2024 har været sendt i høring hos råd og udvalg samt til kommentering i MED-systemet frem til den 18. august 2023.

Det udsendte materiale består af oversigter over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag. Materialet til høringen kan fortsat findes nedenfor

Indkomne høringssvar og bemærkninger 
Der er indkommet i alt 60 høringsvar og kommenteringer. Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 4.-5. september 2023.

Samlede høringssvar

Materiale:
Samlet oversigt over spareforslag (overskrifter)

Spareforslag Børne- og Skoleudvalget

Spareforslag Social- og Sundhedsudvalget

Spareforslag Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Spareforslag Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Spareforslag Natur-, Miljø- og Planudvalget

Spareforslag Økonomi- og Klimaudvalget

Oversigt over udvidelsesforslag

Samlede udvidelsesforslag (alle udvalg)

Oversigt over anlægsforslag

Samlede anlægsforslag (alle udvalg)

Økonomiaftalen for 2024

Den 25. maj indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Se nyhed fra KL og find aftaleteksten

Spareramme til budgetlægningen for 2024-2027

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et administrativt sparekatalog til budget 2024.

Udvalget besluttede den 8. marts at bede direktionen om at udarbejde spareforslag til budget 2024 for i alt 119 mio. kr.

Se hele sagen her

Høring og dialog i arbejdet for budget 2024

I løbet af processen frem mod budget 2024 vil der være dialog og høring. Der er planlagt følgende:

Dialogmøder
I maj afholdes dialogmøder mellem udvalg og tilhørende centre. Her er formålet at give udvalget en status på udfordringer og successer i centeret samt status på implementering af indeværende års budget.
Derudover mødes HovedMED og kommunalbestyrelsen til et dialogmøde. Det handler om budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø-forhold i kommunen.

Høring af spareforslag mv.
To gange i løbet af budgetprocessen sendes spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag i høring.
Det sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september.

Ansøgninger til budgettet
Det er muligt for eksterne parter at indsende en ansøgning til budget 2024.

Disse ansøgninger skal sendes til borgmesteren og kommunal-direktøren senest den 20. juni 2023. For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde:

En oversigt over hvilke beløb, der søges.
En kort beskrivelse af, hvad der søges penge til.