Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2018, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2018.

Regnskab og årsberetning 2018

Kommentarer til regnskabet 2018

Det samlede regnskabsresultat for 2018 gav et underskud på 49,3 mio. kr.

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den skattefinansierede del udgør kommunens drift og anlæg, mens den brugerfinansierede del omfatter forsyningsvirksomhedens drift + anlæg. 

 

Overordnede talOprindelig budget 2018Regnskab 2018
Samlet resultat    -27,8-49,3
Skattefinansieret resultat- 30,9-53,1
Brugerfinansieret resultat+  3,1+  3,8
Ordinær drift+63,2+36,4
Anlægsudgifter inkl. jordforsyning-94,1-89,4

(+ = overskud/indtægter, - = underskud/udgifter)

Det resultatmæssige større underskud skyldes mindre indtægt på 27 mio. kr. på finansieringssiden som følge af tilbagebetaling af udligning og tilskud modtaget fra staten. Til trods for denne tilbagebetaling, skal det dog nævnes, at beskæftigelsen på Bornholm fortsat er i positiv vækst.

Den ordinære drift var stort set i balance i forhold til det budgetterede, når vi tager højde for den ovenfornævnte manglende finansiering.

Anlægsudgifterne afviger med 4,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget hvilket skyldes at igangværende anlægsarbejder ikke er afsluttet. Som et eksempel kan nævnes at der i perioden 2018-2020 arbejdes på en erstatning af gadebelysningen på Bornholm med energibesparende LED-belysning, en investering som vil tjene sig hjem i løbet af en årrække.

Af afsluttede projekter på anlægssiden kan nævnes projektet "Linjer i landskabet", som har løbet i perioden 2017- maj 2019. Projektet er 3 ny-anlagte stisystemer, som forbinder naturen og kulturhistorien i området omkring Aakirkeby.

Af andre projekter som har haft påvirkning på regnskabsåret 2018 på anlægssiden, kan også nævnes den grønne transportpolitik "Bornholms Cykelveje" - et projekt som har dannet ramme for de overordnede intentioner og idéer med forbedringer på de bornholmske cykelveje, som har været nødvendig for at udvikle og fastholde Bornholm, som en af de førende cykeldestinationer. 

Bornholms Regionskommune har finansieret 20% af projektet og staten har medfinansieret 80% af total anlægssummen på ca. 60 mio.kr.

 

Regnskab 2018

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 godkendt regnskabet for 2018.

Regnskab og årsberetning 2018