Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2020, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 29. juni 2020.

Kommentarer til regnskabet 2020

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 45,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 1,2 mio. kr. 

På det skattefinansierede område (drift og anlæg) udviser regnskabsresultatet et overskud på 118,2 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret overskud på 58,1 mio. k

Regnskabsresultatet for 2020 på de overførbare områder udviser store og stigende overskud, som blandt andet kan skyldes at aktiviteterne har været påvirket af Corona-situationen. Merudgifter er opgjort til 39,1 mio. kr., mens kompensation fra staten udgør 62,2 mio. kr. 

Den brugerfinansierede del (BOFA og klimatilpasningsprojekter) udviser et underskud på 3,5 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til tvist med Rønne Vand og Varme a.m.b.a. om afregningsprisen, hvilket har betydet færre indtægter samt udgifter til advokathonorarer.  

Du kan læse mere om regnskabet og beskrivelse af afvigelser på de enkelte bevillinger i "Regnskab 2020" samt "Regnskabsbemærkninger 2020" som findes boks her på siden.


 

Regnskab 2020

Her finder du senest godkendte regnskab

Årsberetning 2020

Regnskabsbemærkninger 2020

 

Tidligere regnskaber

Tidligere regnskaber

Årsregnskab 2019

Regnskab og årsberetning 2019

Årsregnskab 2018

Regnskab og årsberetning 2018

Hvis du ønsker at se tidligere regnskaber kan du kontakte oep@brk.dk