Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

​Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2022, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 29. juni 2023. 

Kommentarer til regnskabet 2022

Regnskabsresultatet for 2022 er endeligt opgjort med et underskud på 42,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 20,3 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab, når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb, samt den stigende inflations indvirkning på prisen på vare- og tjenesteydelser.
Det samlede regnskabsresultat dækker over mer- og mindreforbrug på de enkelte områder i forhold til det oprindeligt budgetterede. 

Regnskabets afvigelser viser forskellen fra regnskabet til det oprindelige budget, der blev vedtaget i efteråret 2021. Dermed kan noget af forskellen dækker over tillægsbevillinger. I januar 2022 blev budgettet genåbnet og der blev givet tillægsbevillinger på 20,1 mio. kr., fordelt med 10,7 mio. kr. til drift og 9,5 mio. kr. til anlæg. 

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift excl. forsyningsvirksomheder (BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 13,2 mio. kr. imod et i det oprindelige budgets forventede overskud på 81,5 mio. kr. Resultatet stemmer dermed ikke overens med den politiske målsætning om et overskud på minimum 50 mio. kr. på ordinær drift. Overskuddet skal være med til at finansiere udgifter til blandt andet anlægsarbejder og afdrag på lån. Ændringen hænger sammen med kommunalbestyrelsens beslutninger om tillægsbevillinger i årets løb.

Der er afholdt anlægsudgifter for 57,8 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet forbrug på 67,6 mio. kr. Det endelige anlægsresultat er dermed i overensstemmelse med den politiske målsætning om anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.


Du kan læse mere om regnskabet og beskrivelse af afvigelser på de enkelte bevillinger i "Regnskab 2022" samt "Regnskabsbemærkninger 2022" som findes i faktaboks her på siden.


Tidligere regnskaber

Tidligere regnskaber

Årsregnskab 2019

Regnskab og årsberetning 2019

Årsregnskab 2018

Regnskab og årsberetning 2018

Hvis du ønsker at se tidligere regnskaber kan du kontakte oep@brk.dk