Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2021, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2022.

Kommentarer til regnskabet 2021

Regnskabsresultatet for 2021 er endeligt opgjort med et overskud på 14,1 mio. kr., mod
oprindeligt budgetteret til 28,8 mio. kr. Dette må betragtes som et tilfredsstillende regnskab,
når der tages højde for kommunalbestyrelsens beslutninger i årets løb.

Regnskabets afvigelser tager udgangspunkt i afvigelser i forhold til det oprindelige budget,
der blev vedtaget i efteråret 2020.

Ses der isoleret på de enkelte driftsområder er der en mindre afvigelse svarende til 0,2 % af
det oprindelige budget på 3 mia. kr., hvilket indikerer en god styring af driftsområderne.

Regnskabsresultatet for regionskommunens ordinære drift excl. forsyningsvirksomheder
(BOFA og klimatilpasningsprojekt) udviser et overskud på 60,7 mio. kr. imod et i det
oprindelige budgets forventede overskud på 78,8 mio. kr. Resultatet stemmer overens med
den politiske målsætning om et overskud på minimum 50 mio. kr. på ordinær drift, da
overskuddet skal være med til at finansiere udgifter til blandt andet anlægsarbejder og
afdrag på lån.

Der er afholdt anlægsudgifter for 54,7 mio. kr. Det oprindelige budget havde et forventet
forbrug på 56,3 mio. kr. Det endelige anlægsresultat afviger således ikke nævneværdigt fra
det oprindelige budget, og er i overensstemmelse med den politiske målsætning om
anlægsudgifter på minimum 30 mio. kr.

Regnskabsresultatet dækker dog over mer- og mindreforbrug på de enkelte områder i forhold
til det oprindeligt budgetterede.

 

Du kan læse mere om regnskabet og beskrivelse af afvigelser på de enkelte bevillinger i "Regnskab 2021" samt "Regnskabsbemærkninger 2021" som findes boks her på siden.


 

Tidligere regnskaber

Tidligere regnskaber

Årsregnskab 2019

Regnskab og årsberetning 2019

Årsregnskab 2018

Regnskab og årsberetning 2018

Hvis du ønsker at se tidligere regnskaber kan du kontakte oep@brk.dk