Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Sagsbehandling

Sagsbehandling

Klagevejledning til borgere

Hvis Bornholms Regionskommune har truffet skriftlig afgørelse i en sag, hvor du er part, skal der vedlægges en klagevejledning, som oplyser dig om mulighederne for at klage samt eventuelle tidsfrister. Der vedlægges ikke klagevejledning, hvis du har fået fuldt medhold i sagen ved afgørelsen.

Bornholms Regionskommune henstiller til, at du følger proceduren i klagevejledningen.

Det er vigtigt, at du husker at overholde eventuelle tidsfrister, hvis du ikke vil risikere, at din klage bliver afvist.

Øvrige klager bør som udgangspunkt rettes til det center, som behandler den pågældende sag. Hvis du er bekendt med et journalnummer for sagen, bedes du oplyse dette ved din henvendelse sammen med baggrunden for din klage. Du kan se kontaktoplysninger for de enkelte centre her.


Sikkerhed

Hvis din klage er sendt pr. e-mail og indeholder fortrolige oplysninger, bør din henvendelse til Bornholms Regionskommune af sikkerhedshensyn være krypteret. Du bør derfor bruge Digital Post til din henvendelse. Læs mere og log på din Digitale Post på borger.dk

Partsrepræsentation

​Den, der er part i en sag, har altid ret til at lade sig repræsentere eller bisidde af en anden person. En repræsentant kan give møde eller svare på vegne af parten, hvor en bisidder bare er til stede sammen med parten ved et møde.

Der er ikke krav til en partsrepræsentants faglige baggrund, og en partsrepræsentant kan således lige så vel være en fagperson (fx advokat, revisor eller socialrådgiver), som det kan være et familiemedlem eller en ven.

Når du som part i en sag har valgt en partsrepræsentant, så har partsrepræsentanten samme rettigheder i sagen, som du selv har. Det betyder, at partsrepræsentanten har ret til partsaktindsigt, partshøring samt ret til at afgive udtalelse mv.

Sagsbehandleren i sagen kan dog kræve, at du selv medvirker, hvis det er af betydning for sagens afgørelse.

Fuldmagt

Sagsbehandleren skal sikre sig, at din partsrepræsentant har fuldmagt fra dig til at agere på dine vegne.

Fagpersoner indenfor forskellige rådgiverbrancher (advokat, revisor, socialrådgiver, arkitekt mv.) antages normalt at have fuldmagt til at agere på vegne af parten som led i deres opdrag, når dette anføres af rådgiveren. Advokater er fx underlagt særlige regler herom.  

Herudover kan sagsbehandleren forvisse sig om, at den pågældende person er partsrepræsentant ved at spørge dig, om det er korrekt, fx på et møde hvor i begge er til stede, eller ved et telefonopkald til dig.  

Du kan også bede din sagsbehandler om at sende dig en blanket, som du kan udfylde og returnere. Så er der ikke nogen tvivl om, hvem der er din partsrepræsentant, og hvad du har givet fuldmagt til. Du kan fx nøjes med at give en begrænset fuldmagt.  

Fuldmagten kan til enhver tid trækkes tilbage ved at give besked herom til Bornholms Regionskommune.