Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Sagsbehandling og frister

Sagsbehandling og frister

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Bornholms Regionskommune har samlet alle sagsbehandlingsfrister på det sociale område, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. i en oversigt, der er opdelt efter lovgivning (område), paragraf og sagsbehandlingsfrist.

Se oversigten med de konkrete frister
 Klik her

Fristerne er blevet revideret og godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2023.

BEMÆRK
Sagsbehandlingsfristerne er beregnet i antal dage, uger (en uge er syv dage) eller måneder (en måned er 30 dage).

Sagsbehandlingsfristerne dækker perioden fra modtagelse af ansøgning, og frem til der er truffet afgørelse - og altså IKKE fra når sagen er fuldt oplyst. 

Sagsbehandlingsfristerne for sager der afgøres efter Serviceloven gælder også for sager, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen i disse sager regnes fra modtagelse af Ankestyrelsens afgørelse. Det vil sige, når kommunen har modtaget afgørelsen.

Klagevejledning til borgere

Hvis Bornholms Regionskommune har truffet skriftlig afgørelse i en sag, hvor du er part, skal der vedlægges en klagevejledning, som oplyser dig om mulighederne for at klage samt eventuelle tidsfrister. Der vedlægges ikke klagevejledning, hvis du har fået fuldt medhold i sagen ved afgørelsen.

Bornholms Regionskommune henstiller til, at du følger proceduren i klagevejledningen.

Det er vigtigt, at du husker at overholde eventuelle tidsfrister, hvis du ikke vil risikere, at din klage bliver afvist.

Øvrige klager bør som udgangspunkt rettes til det center, som behandler den pågældende sag. Hvis du er bekendt med et journalnummer for sagen, bedes du oplyse dette ved din henvendelse sammen med baggrunden for din klage. Du kan se kontaktoplysninger for de enkelte centre her.

Sikkerhed

Hvis din klage er sendt pr. e-mail og indeholder fortrolige oplysninger, bør din henvendelse til Bornholms Regionskommune af sikkerhedshensyn være krypteret. Du bør derfor bruge Digital Post til din henvendelse. Læs mere og log på din Digitale Post på borger.dk

Partsrepræsentation

​Den, der er part i en sag, har altid ret til at lade sig repræsentere eller bisidde af en anden person. En repræsentant kan give møde eller svare på vegne af parten, hvor en bisidder bare er til stede sammen med parten ved et møde.

Der er ikke krav til en partsrepræsentants faglige baggrund, og en partsrepræsentant kan således lige så vel være en fagperson (fx advokat, revisor eller socialrådgiver), som det kan være et familiemedlem eller en ven. 

Der er heller ikke noget krav til, hvilken form en fuldmagt til partsrepræsentanter skal have. Det betyder, at man i princippet kan give fuldmagt elektronisk/telefonisk eller via mail. Anbefalingen er dog, at der står på fuldmagten hvilke områder, der ønskes partsrepræsentant til, og at den er underskrevet af ansøgeren. Du finder her link til en blanket til en fuldmagt, som du kan anvende: L​ink til blanket til fuldmagt

Når du som part i en sag har valgt en partsrepræsentant, så har partsrepræsentanten samme rettigheder i sagen, som du selv har. Det betyder, at partsrepræsentanten har ret til partsaktindsigt, partshøring samt ret til at afgive udtalelse mv.

Sagsbehandleren i sagen kan dog kræve, at du selv medvirker, hvis det er af betydning for sagens afgørelse.

Fuldmagt​​​​​

Sagsbehandleren skal sikre sig, at din partsrepræsentant har fuldmagt fra dig til at agere på dine vegne.

Fagpersoner indenfor forskellige rådgiverbrancher (advokat, revisor, socialrådgiver, arkitekt mv.) antages normalt at have fuldmagt til at agere på vegne af parten som led i deres opdrag, når dette anføres af rådgiveren. Advokater er fx underlagt særlige regler herom.  

Herudover kan sagsbehandleren forvisse sig om, at den pågældende person er partsrepræsentant ved at spørge dig, om det er korrekt, fx på et møde hvor i begge er til stede, eller ved et telefonopkald til dig.  

Du kan også bede din sagsbehandler om at sende dig en blanket, som du kan udfylde og returnere. Så er der ikke nogen tvivl om, hvem der er din partsrepræsentant, og hvad du har givet fuldmagt til. Du kan fx nøjes med at give en begrænset fuldmagt.  

Fuldmagten kan til enhver tid trækkes tilbage ved at give besked herom til Bornholms Regionskommune.