Oversigtskort over Bolbyvej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Afgørelse om miljøgodkendelse og tilladelse efter miljøvurderingsloven til Motorsportsbane på Bolbyvej

Afgørelse om miljøgodkendelse og tilladelse efter miljøvurderingsloven til Motorsportsbane på Bolbyvej

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune har torsdag d. 28. april behandlet og vedtaget §25 tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Bornholms Regionskommune meddeler samtidigt §33 miljøgodkendelse for motorsportsbanen. Banen er placeret på Bolbyvej 12, 3782 Klemensker.

Du kan læse yderligere om afgørelserne her:

Klagevejledning

Godkendelsen offentliggøres på Bornholms Regionskommunens hjemmeside tirsdag den 3. maj – og der er herefter 4 ugers klagefrist. Klagefristen udløber tirsdag den 31. maj.

Klagevejledning indsat som bilag 6 i § 33 miljøgodkendelse og under kapitel 9 § 25 tilladelse.

 

Tilsynsmyndighedens afgørelse kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at den er offentligt bekendtgjort. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Har du spørgsmål til afgørelserne kan du kontakte miljømedarbejder Mikkel Engset Høst, tlf. 56922084, eller e-mail mikkel.engset.hoest@brk.dk.