Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Landzonetilladelse pr. 24. november 2017

Landzonetilladelse pr. 24. november 2017


Regionskommunen har for nylig givet følgende landzonetilladelser i henhold til § 35 i planloven:

• Etablering af sø på Svanekevej 10, 3751 Østermarie
• Etablering af sø på Havrehøjvej 6, 3751 Østermarie
• Udvidelse af sommerhus på Vandmøllevej 6, 3790 Hasle
• Etablering af tagetage på Melstedvej 39, 3760 Gudhjem 
• Udvidelse af Rø Vandværk, Rø Skolevej 10, 3760 Gudhjem
• Etablering af lager/butik på Tværvej 10, 3700 Rønne

Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget senest den 22. december 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk 

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Center for Teknik og MIljø