Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Lokalplanforslag - delvis aflysning af lokalplan for Tejn Havn

Lokalplanforslag - delvis aflysning af lokalplan for Tejn Havn

Delvis aflysning af lokalplan nr. 04-03, Tejn Havn.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. april 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 04-03X offentlig høring i 4 uger. Høringsperioden er fra den 9. maj til den 6. juni 2019.

På Tejn Havn findes en række tidligere erhvervsejendomme, som ikke længere anvendes til det oprindelige formål. Ejendommenes formål og anvendelse er i lokalplanen bestemt anvendt til fiskeindustri m.v. Denne industri eksisterer ikke længere på havnen. BRK og private håndværksvirksomheder har siden fiskeindustrien ophørte overtaget bygningsmassen og anvender den i strid med lokalplanens bestemmelser. I dag er det samlede område på Tejn Havn omfattet af lokalplan nr. 04-03 Allinge-Gudhjem Kommune, Tejn Havn, "fiskeri og havnerelaterede anvendelser". Lokalplanen er fra 1980 og planen er nu utidssvarende for enkelte delområder på havnen og kommunalbestyrelsen har derfor besluttet en delvis ophævelse af lokalplanen. Området vil herefter være omfattet af kommuneplan ramme 209.BL.03 som udlægger det til blandet bolig og erhverv, mens område II i kommuneplanen er omfattet af kommuneplanramme 209.E.01 og udlagt til blandede havneformål.

Lokalplanforslaget er miljøscreenet og det er her afgjort at planen ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Link til lokalplanforslag 04-03X

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=321


Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder landsdækkende organisationer og foreninger der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage indgives gennem Klageportalen, Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Planklagenævnet med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr

på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver ikke sendt videre, før gebyret er betalt, og klager har endeligt godkendt klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt