Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Offentlig høring: Forslag til nyt plangrundlag for det historiske bymiljø i Aarsdale

Offentlig høring: Forslag til nyt plangrundlag for det historiske bymiljø i Aarsdale

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2021 at offentliggøre et forslag til et nyt plangrundlag for det historiske bymiljø i Aarsdale. Planforslaget består af et forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og et forslag til lokalplan nr. 118 for bevaring og videreudvikling af Aarsdale. Inden der politisk tages endeligt stilling til planforslaget skal det jf. planloven sendes i offentlig høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 042 har til formål at justere afgrænsningerne af en række rammeområder, så de arealer der i dag reelt er en del af bymiljøet kan overføres fra landzone til byzone ved lokalplanlægning. Bemærk også, at kommuneplanens afgrænsning af det historiske bymiljø i Årsdale foreslås justeret, så det kun omfatter de dele af byen, som kommunen har vurderet fortsat udgør en del af det sammenhængende bevaringsværdige historisk bymiljø. 

Forlag til Lokalplan nr. 118 for bevaring og videreudvikling af Aarsdale har primært til hensigt, at bevare det historiske bymiljø. Afgrænsningen af lokalplanen følger afgræsningen af den gældende bevarende lokalplan med tilføjelse af Klippegård, en fortsat markant gård beliggende centralt i byen, samt Aarsdale Havn. Havnen er inddraget for at muliggøre et saunabyggeri, men også fordi den er selve grundlaget for fiskerlejets opståen og fortsat er et naturligt samlingssted i den ældste del af byen. 

Grundlaget for bevaringsindsatsen i Aarsdale har hidtil været Lokalplan nr. 30 Bevarende lokalplan for særlige bevaringsværdige byområder i Listed, Svaneke, Årsdale, Nexø og Snogebæk. Planen er fra 1988 og der har længe været ønske om at få den revideret, da den ikke længere er tidssvarende. Den gældende bevaringsplan ophæves for så vidt angår Aarsdale, hvis det nye lokalplanforslag, med eventuelle justeringer, vedtages efter den offentlige høringsperiode.

De to planforslag er omfattet af § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven/VVM). Bornholms Regionskommune har foretaget den lovpligtige screening af planforslagene og vurderet, at yderligere miljøvurdering ikke er nødvendig. Kommunens afgørelse mht. miljøscreening er tilknyttet begge planforslag.

Bemærk, at fristen for klage over miljøscreeningen er den 1. marts 2021

Herunder er links til de to digitale planforslag:

Benyt venligst den orange knap "din kommentar", hvis du har bemærkninger til forslagene. Høringssvar skal være os i hænde senest mandag den 29. marts 2021 kl. 8.00.

Midlertidig retsvirkning
Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Det er efter planlovens § 17, at der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.